intTypePromotion=1

Mở ngành đào tạo trình độ cao đẳng, đại học

Chia sẻ: Nguyen Phat | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
305
lượt xem
38
download

Mở ngành đào tạo trình độ cao đẳng, đại học

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ. - Vụ Giáo dục đại học kiểm tra hồ sơ. - Vụ Giáo dục đại học và Vụ Kế hoạch-Tài chính thẩm định hồ sơ và khảo sát tại trường (nếu cần) trong 30 ngày. - Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ra quyết định giao nhiệm vụ mở ngành đào tạo trình độ cao đẳng, đại học, trong 10 ngày.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mở ngành đào tạo trình độ cao đẳng, đại học

  1. 40. Mở ngành đào tạo trình độ cao đẳng, đại học a. Trình tự thực hiện - Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ. - Vụ Giáo dục đại học kiểm tra hồ sơ. - Vụ Giáo dục đại học và Vụ Kế hoạch-Tài chính thẩm định hồ sơ và khảo sát tại trường (nếu cần) trong 30 ngày. - Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ra quyết định giao nhiệm vụ mở ngành đào tạo trình độ cao đẳng, đại học, trong 10 ngày. b. Cách thức thực hiện - Qua Bưu điện. - Trụ sở cơ quan hành chính. c. Thành phần, số lượng hồ sơ Thành phần hồ sơ: - Tờ trình đăng ký mở ngành đào tạo trình độ cao đẳng và đại học; - Chương trình đào tạo; - Công văn của Bộ, ngành chủ quản hoặc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực tiếp quản lý đồng ý về đăng ký mở ngành đào tạo. Số bộ hồ sơ: 02 bộ. d. Thời hạn giải quyết - 62 ngày làm việc. đ. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo. - Vụ Giáo dục Đại học. e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính - Tổ chức. g. Mẫu đơn, mẫu tờ khai - Không. h. Phí, lệ phí - Không. i. Kết quả của thủ tục hành chính - Quyết định hành chính. k. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính - Quyết định 45/2008/QĐ-BGDĐT ngày 05/8/2008 của Bộ trưởng Bộ
  2. Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ. - Quyết định 2368/QĐ-BGDĐT ngày 09/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai áp dụng thí điểm cơ chế “một cửa” tại Cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với quy trình, điều kiện và hồ sơ đăng ký mở ngành đào tạo trình độ cao đẳng và đại học. Điều kiện cho phép mở ngành đại học: Việc quyết định mở các ngành đào tạo và thời điểm tuyển sinh thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và được thực hiện sau khi Quyết định thành lập trường của Thủ tướng Chính phủ được ban hành. Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định cụ thể về điều kiện, quy trình mở ngành đào tạo và xin phép tuyển sinh khi bảo đảm các điều kiện cơ bản sau đây: - Có đủ số lượng giảng viên cơ hữu đảm nhận được tối thiểu 60% khối lượng chương trình của mỗi ngành đào tạo, trong đó số giảng viên cơ hữu có trình độ thạc sĩ đạt có ít nhất 30% và có trình độ tiến sĩ đạt ít nhất 12%. Cơ cấu trình độ chuyên môn của giảng viên và cán bộ nghiên cứu đáp ứng yêu cầu của hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học. Có đủ số lượng cán bộ, kỹ thuật viên, nhân viên thí nghiệm, thực hành, bảo đảm chất lượng, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định, đáp ứng yêu cầu của các ngành đào tạo. - Diện tích nhà đã xây dựng đưa vào sử dụng đạt bình quân tối thiểu là 9m /sinh viên, trong đó diện tích dùng cho việc học tập đạt tối thiểu là 2 6m2/sinh viên, diện tích nhà ở và sinh hoạt của sinh viên đạt tối thiểu là 3m2/sinh viên; có đủ phòng làm việc cho giảng viên, cán bộ của trường với diện tích tối thiểu là 8m2/người. - Có các công trình xây dựng phục vụ cho các hoạt động giải trí, thể thao, văn hoá; cơ sở y tế, dịch vụ nhằm phục vụ sinh hoạt cho cán bộ, giảng viên và sinh viên. Điều kiện đăng ký mở ngành cao đẳng: - Về đội ngũ giảng viên cơ hữu: + Đảm nhận giảng dạy tối thiểu 70% khối lượng của chương trình đào tạo. + Có ít nhất 2 giảng viên trình độ thạc sĩ đúng ngành đăng ký mở ngành đào tạo trình độ cao đẳng. Trường hợp đặc biệt, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ có xem xét riêng. - Chương trình đào tạo được phát triển từ chương trình khung do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và được xây dựng theo phụ lục 3 – mẫu 3. Nếu ngành đào tạo chưa có chương trình khung thì chương trình đào tạo phải được xây dựng theo các quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và
  3. Đào tạo. - Về cơ sở vật chất: + Có đủ phòng học với các phương tiện, trang thiết bị cần thiết phục vụ giảng dạy và học tập. Có các phòng thí nghiệm, phòng máy tính, phòng học ngoại ngữ, xưởng thực hành và các phần mềm đáp ứng yêu cầu của ngành đào tạo. + Thư viện của trường có đủ giáo trình, tập bài giảng của môn học/học phần theo yêu cầu của ngành đào tạo. l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính - Luật Giáo dục năm 2005. - Quyết định số 07/2009/QĐ-TTg ngày 15/1/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành điều kiện và thủ tục thành lập, đình chỉ, sáp nhập, chia tách, giải thể trường đại học. - Quyết định số 2368/QĐ-BGDĐT ngày 09/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai áp dụng thí điểm cơ chế “một cửa” tại Cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với quy trình, điều kiện và hồ sơ đăng ký mở ngành đào tạo trình độ cao đẳng và đại học.
  4. Phô lôc 1:                            Bé Gi¸o dôc vµ §µo  t¹o ­­­­­­­­­­­­­­­­­ phiÕu nhËn hå s¬  ®¨ng ký më ngµnh ®µo t¹o Tr×nh ®é Cao ®¼ng vµ §¹i häc         Tªn trêng:............................................................................................................................................................................. Thuéc Bé, ngµnh:................................................................................................................................... TØnh, thµnh phè: ..................................................................................................................................... Tªn ngµnh:.......................................................................................................... Tr×nh ®é cao ®¼ng hay ®¹i häc..................................................................M· sè:.......................... Hå s¬ gåm cã: 1. Tê tr×nh ®¨ng ký më ngµnh ®µo t¹o 2. Ch¬ng tr×nh ®µo t¹o theo phô lôc 3- mÉu 3 3. ý kiÕn cña Bé, ngµnh chñ qu¶n hoÆc UBND tØnh, thµnh phè .................................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. Ngµy giao hå s¬:................ th¸ng............. n¨m 200..... Ngêi giao hå s¬ .............................................................................................................................................. Ngêi nhËn hå s¬:.......................................................................................................................... Ghi chó:...............................................................................................................................
  5. Ngµy th¸ng n¨m 200 Ngêi giao hå s¬ Ngêi nhËn hå s¬ (ký vµ ghi râ hä, tªn) (ký vµ ghi râ hä tªn) Phụ lục 2: Mẫu 3 BỘ (hoặc UBND tỉnh, thành phố…… CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Trường đại học(đại học, học Độc lập – Tự do – Hạnh phúc viện, trường cao đẳng) -------------------------- CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC (Ban hành tại Quyết định số …. ngày …tháng….năm…của Hiệu trưởng/ Giám đốc ……………………….) Tên chương trình: Trình độ đào tạo: (đại học, cao đẳng) Ngành đào tạo: Loại hình đào tạo: 1. Mục tiêu đào tạo 2. Thời gian đào tạo 3. Khối lượng kiến thức toàn khoá (tính bằng đơn vị học trình/tín chỉ) 4. Đối tượng tuyển sinh 5. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp 6. Thang điểm 7. Nội dung chương trình (tên và khối lượng các học phần): 7.1 Kiến thức giáo dục đại cương 7.1.1. Lý luận Mác Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh
  6. 7.1.2. Khoa học xã hội: - Bắt buộc - Tự chọn 7.1.3. Nhân văn – Nghệ thuật - Bắt buộc - Tự chọn 7.1.4. Ngoại ngữ 7.1.5. Toán - Tin học - Khoa học tự nhiên - Công nghệ - Môi trường - Tự chọn - Bắt buộc 7.1.6. Giáo dục thể chất 7.1.7. Giáo dục quốc phòng 7.2 Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 7.2.1 Kiến thức cơ sở (của khối ngành, nhóm ngành và ngành) 7.2.2 Kiến thức ngành chính (ngành thứ nhất) 7.2.2.1 Kiến thức chung của ngành chính (bắt buộc phải có) 7.2.2.2 Kiến thức chuyên sâu của ngành chính (không bắt buộc phải có; được chọn tự do hoặc chọn theo từng chuyên ngành) - Bắt buộc - Tự chọn 7.2.3 Kiến thức ngành thứ hai (không bắt buộc phải có, được chọn dưới dạng ngành phụ hoặc ngành chính thứ hai) - Bắt buộc - Tự chọn 7.2.4 Kiến thức bổ trợ tự do (không bắt buộc phải có) 7.2.5 Kiến thức nghiệp vụ sư phạm (chỉ bắt buộc đối với các chương trình đào tạo giáo viên phổ thông và giáo viên dạy nghề) - Bắt buộc - Tự chọn 7.2.6 Thực tập tốt nghiệp và làm khoá luận (hoặc thi tốt nghiệp)
  7. 8. Kế hoạch giảng dạy (dự kiến) 9. Mô tả vắn tắt nội dung và khối lượng các học phần 10. Danh sách đội ngũ giảng viên thực hiện chương trình (lập riêng danh sách giảng viên cơ hữu và giảng viên thỉnh giảng): Môn học / học Văn bằng cao nhất, Năm phần Họ và tên STT sinh ngành đào tạo sẽ giảng dạy 11. Cơ sở vật chất phục vụ học tập 11.1 Phòng thí nghiệm và hệ thống thiết bị thí nghiệm chính; 11.2 Thư viện; 11.3 Giáo trình, tập bài giảng STT Tên giáo trình, tập bài Tên tác giả Nhà xuất Năm giảng bảng xuất bản 12. Hướng dẫn thực hiện chương trình HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC (GIÁM ĐỐC ĐẠI HỌC, HỌC VIỆN) ký tên, đóng dấu Ghi chú: - Những cơ sở giáo dục đại học đã chuyển đổi phương pháp dạy và học qua các hình thức phát huy tính chủ động và tích cực của sinh viên được sử dụng tín chỉ để tính khối lượng kiến thức toàn khóa (mục 3) và khối lượng các học phần (mục 7). - Về khối lượng lao động học tập của sinh viên 1 tín chỉ = 1,5 ĐVHT.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2