intTypePromotion=1

Mô phỏng mạch điện tử với Isis_Proteus

Chia sẻ: Tran Quoc Hao | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
943
lượt xem
666
download

Mô phỏng mạch điện tử với Isis_Proteus

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong lĩnh vực điện tử, để mô phỏng mạch điện tử, có rất nhiều phần mềm hỗ trợ như Proteus, Multisim, Circuit Maker,... Đa số các hãng cung cấp các phần mềm này đều có phiên bản dùng thử (Demo) cho khách hàng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mô phỏng mạch điện tử với Isis_Proteus

 1. Mô ph ng m ch i n t v i Isis_Proteus Page 1 of 12 MÔ PH NG M T CHƯƠNG TRÌNH ƠN GI N C A PIC B NG ISIS_PROTEUS I. Gi i thi u Như các b n u bi t, i n t hay nh ng lĩnh v c khác: i n, th y l c,…thi t k m ch là vi c làm thư ng xuyên.Nhưng mu n bi t m ch b n thi t k ra ho t ng như th nào, có sai sót gì không, trư c khi ti n hành làm m ch th t thì b n làm th nào ?.Câu tr l i, ó là dùng các ph n m m mô ph ng (Simulation).Tuy nó chưa t chính xác tuy t i như m ch th t nhưng cũng thõa mãn ph n nào lòng tham vô áy c a chúng ta. Trong lĩnh v c i n t , mô ph ng m ch i n t , có r t nhi u ph n m m h tr như Proteus, Multisim, Circuit Maker,… a s các hãng cung c p các ph n m m này u có phiên b n dùng th (Demo) cho khách hàng, nhưng kh n i m y b n demo này thư ng có gi i h n th i gian dùng qúa ng n, ho c là cho phép thi t k và mô ph ng nhưng l i không cho Save,… i lo i là h mu n chúng ta ph i mua b n quy n s d ng chúng.Ai ch ng mu n dùng phiên b n chính th c, nhưng v i chúng ta, giá c a nó trên tr i nên b t t dĩ chúng ta ph i ăn c p b ng cách dùng b n ã ư c crack thôi. Có nhi u ph n m m h tr mô ph ng như v y thì ta nên ch n lo i nào ?, Multisim mô ph ng r t t t nhưng nó l i không h tr cho các MCU, ây mình ch gi i thi u cơ b n v i các b n v ph n m m Proteus. Proteus là ph n m m c a hãng Labcenter Electronics, nó mô ph ng ư c cho h u h t các linh ki n i n t thông d ng, c bi t có h tr cho c các MCU như PIC, 8051, AVR, Motorola.Các b n có th t i b n demo t i a ch http://www.labcenter.co.uk , ây là b n demo, nhà cung c p không cho phép chúng ta Save k t qu làm ư c.
 2. Mô ph ng m ch i n t v i Isis_Proteus Page 2 of 12 II. Trình t mô ph ng Sau ây là trình t mô ph ng m t chương trình ơn gi n cho Vi i u khi n PIC 1. Các thành ph n cơ b n Sau khi cài t Proteus, vào Start menu, kh i ng isis c a Proteus: Giao di n chính: H p hi n th hình linh ki n H p hi n th danh sách linh ki n
 3. Mô ph ng m ch i n t v i Isis_Proteus Page 3 of 12 Các toolbar chính: Thanh s 1 C m 1: T o nhanh m t trang thi t k , m trang thi t k ã t o, lưu trang thi t k • C m 2: In c trang, ch n vùng in tùy ý • C m 3: Chia lư i i m trang thi t k • C m 4: Zoom linh ki n v gi a trang, phóng to trang, thu nh trang, fix trang, • zoom vùng tùy ch n C m 5: C t, copy, paste trang • C m 6: Copy, move, quay, xóa linh ki n trên trang • C m 7: Ch dùng bi u tư ng u, ch n linh ki n • Thanh s 2 1 23 45 67 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 1.Component, cho phép ch n linh ki n sau khi nh p nút P h p tho i DEVICES • 2.Ch m i m trên trang • 3.T o nhãn: nh p trái chu t lên dây d n và t tên • 4.Text:nh p trái chu t và vi t • 5.T o bus:nh p trái kéo n i m khác, l i nh p trái r i nh p ph i.Ph i t label • cho cùng tên cho các dây d n s d ng chung bus 6.I don’t use • 7.Nh p trái lên linh ki n xem edit component • 8.Ngu n, t, bus,… • 9.Chân linh ki n • 10.Simulation Graph, I don’t use • 11.Tape recorder, I don’t know • 12.Generator: DC, xung, sin, … • 13.Voltage Probe, gi ng vôn k thư ng nhưng ch có 1 u dây, hi n s tr c ti p • 14.Current Probe, như trên nhưng cho giá tr dòng • 15.D ng c o: oscilloscope, vôn k AC,DC, ampe k AC,DC,… • 16.V ư ng 2D • 17.V h p 2D • 18.V ư ng tròn 2D • 19.V cung tròn 2D • 20.V a giác 2D • 21.Text 2D, nh p trái vào trang và type • 22.I don’t use • 23.I don’t know • Thanh s 3 Quay trái, ph i, i x ng chân ngang d c linh ki n trên h p hi n th hình linh ki n
 4. Mô ph ng m ch i n t v i Isis_Proteus Page 4 of 12 Thanh s 4 i u khi n start, step by step, pause, stop quá trình mô ph ng Còn m t thanh toolbar gi a như trên hình n a, nhưng thanh này ch y u dùng liên quan n t o m ch in, ta không c p ây. 2. Thi t k m ch mô ph ng Chúng ta s thi t k m ch mô ph ng cho chương trình m s l n cái button n xu ng và hi n th lên 1 led 7 o n, như v y ch hi n th ư c t 0 n 9 thôi.M ch mô ph ng như sau: u tiên chúng ta s l y t t c các linh ki n c n dùng ra h p tho i DEVICES, có 2 cách: Nh p vào bi u tư ng u tiên c m 7 trên thanh s 1 • Nh p vào bi u tư ng s 1 trên thanh s 2 , r i nh p vào ch P h p tho i • DEVICES Ta s có h p tho i Pick Devices hi n ra như sau:
 5. Mô ph ng m ch i n t v i Isis_Proteus Page 5 of 12 Gõ tên linh ki n c n l y vào ô Keywords (Ví d Pic16F877 hay 16f u ư c, mi n sao có t trong tên linh ki n và thây nó xu t hi n là ư c) Hình linh ki n và sơ chân m ch in hi n ra bên c nh khi b n nh p vào dòng ch a tên linh ki n, ch n, b n nh p OK ho c nh p úp vào tên linh ki n, lúc này trên h p tho i DEVICES s xu t hi n tên linh ki n ã ch n:
 6. Mô ph ng m ch i n t v i Isis_Proteus Page 6 of 12 Tương t như v y, b n gõ vào resistor ch n ra i n tr 4k7, i n tr 220, gõ vào 7seg ch n ra led 7 o n lo i common cathode, gõ vào button ch n ra nút b m, k t qu như sau:
 7. Mô ph ng m ch i n t v i Isis_Proteus Page 7 of 12 Còn ngu n và t ta s ưa vào sau. l y linh ki n ra trang thi t k , nh p vào tên linh ki n trong h p tho i DEVICES, dùng thanh công c thay i cho phù h p sau ó sang nh p trái vào trang thi t k t linh ki n, ví d ta t con Pic trư c: di chuy n nó n v trí mong mu n, có 2 cách : • Ta nh p ph i vào nó (lúc này nó có màu ), ch n ti p bi u tư ng move trong c m s 6 trên thanh s 1 (nút th 2 tính t trái qua), lúc này linh ki n dính và di chuy n theo chu t, di chuy n n v trí thích h p r i nh p trái là xong • Ta nh p ph i vào nó (lúc này nó có màu ), sau ó nh p và gi chu t trái, kéo n v trí mong mu n và th ra, th là ok Tương t cho các linh ki n còn l i, các b n ưa h t ra trang thi t k , ngu n và t các b n l y ra b ng cách nh p vào bi u tư ng trên thanh công c s 2, lúc này h p tho i DEVICES s hi n ra danh sách linh ki n trong ó có ngu n và t, các b n l y ra trang thi t k như thư ng. tr v danh sách linh ki n ban u, b n nh p vào bi u tư ng trên thanh công c s 2, di chuy n các linh ki n n v trí thích h p chu n b i dây, ta ư c:
 8. Mô ph ng m ch i n t v i Isis_Proteus Page 8 of 12 i dây, các b n nh p trái vào chân linh ki n th nh t, di chu t n và nh p trái lên chân linh ki n th hai. xóa nhanh m t linh ki n, nh p úp ph i lên linh ki n ó, xem và s a thông s linh ki n, nh p ph i r i nh p trái lên linh ki n.M ch hoàn ch nh như sau:
 9. Mô ph ng m ch i n t v i Isis_Proteus Page 9 of 12 Như v y là toàn b m ch mô ph ng ã ư c v xong.Nhưng con Pic ho t ng ư c, c n ph i có m t chương trình nào ó vi t cho nó, vì nó là con vi i u khi n l p trình ư c mà.Proteus cho phép mô ph ng MCU nói chung b ng cách n p vào nó file.hex File.hex c a chương trình trên như sau, các b n copy qua Notepad và save l i v i uôi m r ng là .hex: :1000000000308A0052280000FF00030E8301A10087 :100010000A08A0008A010408A2007708A300780853 :10002000A4007908A5007A08A6007B08A70083131E :1000300083120B1E1D288B183028220884002308E9 :10004000F7002408F8002508F9002608FA00270818 :10005000FB0020088A00210E8300FF0E7F0E09009E :100060008A110A1240280A108A100A1182070634DF :100070005B344F3466346D347D3407347F346F34F1 :100080002808083C031C492828083320F800880069 :10009000A80A2808093C031D4E28A8018B108A11C4 :1000A0000A121D2884011F30830583161F149F1414 :1000B0001F159F1107309C0001308600003088001A :1000C000C03083128B040B16831601133F3083124A :0600D000880069286300AE :02400E00F13F80 :00000001FF ;PIC16F877A ây mình save l i v i tên file là dem1-9dungngatngoai.hex. n p file này vào Pic, b n nh p ph i r i nh p trái lên con Pic, có h p tho i Edit Component sau: Type vào ây thay Nh p vào ây ch i t n s th ch anh c p ư ng d n n file.hex cho Pic c ab n
 10. Mô ph ng m ch i n t v i Isis_Proteus Page 10 of 12 Trong chương trình mình vi t ã khai báo s d ng th ch anh 4MHz, do v y ta thay i 1MHz thành 4MHz và nh p vào bi u tư ng cái folder load file dem1-9dungngatngoai.hex ã lưu lúc trư c vào, k t qu như sau: Nh p OK là xong 3. Ch y mô ph ng Khâu thi t k m ch ã hoàn t t, ph n mong ch ã n, mô ph ng xem con Pic có làm ư c nh ng gì ta mong ch hay không.M c ích vi t chương trình c a ta là khi chương trình ho t ng, u tiên con led 7 o n s hi n s 0, sau ó m i l n nút b m ư c n xu ng, con led l i m t l n tăng thêm 1 ơn v , khi vư t qua 9, nó l i quay v m t 1. Chúng ta bt u ch y mô ph ng, dùng thanh iu khi n b t u, r t ơn gi n như m Windows Media Player v y ó các b n, nh p vào nút Simulate, ta ư c gì:
 11. Mô ph ng m ch i n t v i Isis_Proteus Page 11 of 12 Thú v th t, úng như ta mong ch , con led 7 o n ang hi n th s 0.Bây gi b n nh p vào nút b m 12 cái liên ti p xem th nào nhé :
 12. Mô ph ng m ch i n t v i Isis_Proteus Page 12 of 12 Th t chính xác, bây gi con led 7 o n ang ch s 3, úng như ta mong mu n.Như v y là chương trình mô ph ng m ch ã thành công r i. 4. Sample Designs Proteus ã thi t k m u r t nhi u và y Sample ngư i dùng tham kh o cũng như cho th y nh ng kh năng mô ph ng c a chương trình này. m Sample ra xem, các b n vào Help > Sample Designs xem: H p tho i Proteus Sample Files hi n ra: Cái này r t gi ng Windows Explorer nên xem r t d dàng.Trong này có nhi u Sample r t hay, v a xem l i v a bi t thêm tên c a nhi u linh ki n n a. III. M t s chú ý Trong ph n m m này tuy m t s linh ki n có m t nhưng v n không ho t ng ư c (mình g p ph i bi n tr , có cái dùng ư c, có cái không), có th dùng lo i tương ương.Con Pic16f877a không có trong này hãy dùng con thay th là Pic16f877.M t i m n a là khi i nh ng ư ng dây gi ng nhau, các b n ch c n v cho ư ng dây u, còn l i ch vi c nh p úp vào chân linh ki n u l p l i quá trình v cho nhanh. Trên ây là nh ng bư c cơ b n và vài chú ý nh giúp s d ng ph n m m mô ph ng m ch i n t Proteus.Cái chính là vi c t v t và tìm tòi c a các b n.Hy v ng các b n s không còn c m th y quá b ng khi s d ng ph n m m này.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản