intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

MÔ TẢ CÔNG VIỆC CHỨC DANH TRƯỞNG PHÒNG TÀI VỤ

Chia sẻ: Icat Icat | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

617
lượt xem
133
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1.Trách nhiệm :  Tham mưu cho Ban Giám đốc (trực tiếp là Giám đốc tài chánh) trong công tác hoạch định chiến lược về tài chánh, trong việc phân tích tình hình kinh tế, tài chánh của Công ty và kiểm tra kiểm soát Ngân sách doanh nghiệp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MÔ TẢ CÔNG VIỆC CHỨC DANH TRƯỞNG PHÒNG TÀI VỤ

  1. MOÂ TAÛ COÂNG V I EÄC CHÖÙC DAN H TRÖÔÛNG P HOØNG TAØ I VU Ï Boä phaän Phoøng taøi vuï Chöùc danh Tröôûng phoøng taøi vuï Maõ coâng vieäc TV-TP Caùn boä quaûn lyù tröïc Giaùm ñoác taøi chính tieáp 1.Tr aùch nhieäm : − Tham möu cho Ban Giaùm ñoác (tröïc tieáp laø Giaùm ñoác taøi chaùnh) trong coâng taùc hoaïch ñònh chieán löôïc veà taøi chaùnh, trong vieäc phaân tích tình hình kinh teá, taøi chaùnh cuûa Coâng ty vaø kieåm tra kieåm soaùt Ngaân saùch doanh nghieäp. − Ñieàu haønh, quaûn lyù nhaân söï Phoøng Taøi vuï ñeå thöïc hieän coâng taùc taøi vuï cuûa Coâng ty treân cô sôû ñaûm baûo nguyeân taéc taøi chaùnh theo luaät ñònh vaø theo Ñieàu leä Coâng ty. − Chòu traùch nhieäm veà chaát löôïng nghieäp vuï taøi chaùnh vaø baûo ñaûm thoâng tin quaûn trò moät caùch höõu hieäu, kòp thôøi vaø caån maät. − Höôùng daãn vaø kieåm tra caùc phaàn haønh taøi vuï : + Laäp chöùng töø thu chi vaø theo doõi thanh toaùn quõy tieàn maët vaø taøi khoaûn Ngaân haøng. + Laäp thoâng baùo coâng nôï vaø thu hoài coâng nôï ñuùng thôøi haïn. + Laäp, trình kyù, theo doõi vaø baùo caùo toaøn boä hôïp ñoàng kinh teá, ñôn ñaët haøng (quaù trình phaùt sinh - thöïc hieän vaø thanh lyù). + Laäp, trình kyù, theo doõi baûng thanh toaùn löông, BHXH, BHYT. + Laäp vaø trình kyù caùc hoùa ñôn thueá vaø caùc baùo caùo keâ khai thueá theo ñuùng qui ñònh cuûa Luaät thueá. + Baûo quaûn taøi lieäu taøi vuï. − Quaûn lyù hoà sô coå ñoâng vaø thöïc hieän caùc hoaït ñoäng veà chöùng khoùa Coâng ty.
  2. 2 − Kieän toaøn hoaït ñoäng cuûa Phoøng Taøi vuï theo höôùng chuyeân nghieäp hoùa, naâng cao kyõ naêng chuyeân moân vaø caûi tieán phöông phaùp laøm vieäc moät caùch khoa hoïc vaø chuû ñoäng. − Xaây döïng vaø duy trì nguyeân taéc kieåm tra lieân hoaøn (khaâu sau kieåm tra khaâu tröôùc) ñeå coâng taùc nghieäp vuï ñöôïc hoaøn thaønh moät caùch chính xaùc kòp thôøi vaø hieäu quaû. 2.Quyeàn ha ïn : − Chæ ñaïo, nhaän thoâng tin hoaëc thoâng tin tröïc tieáp vôùi caùc nhaân vieân Taøi vuï. − Nhaän hoaëc khoâng nhaän nhaân vieân Taøi vuï neáu xeùt thaáy ñuû hoaëc khoâng ñuû naêng löïc chuyeân moân. − Khi phaùt hieän vi phaïm phaùp leänh keá toaùn thoáng keâ, theå leä taøi chaùnh ñöôïc quyeàn baùo caùo tröïc tieáp Ban giaùm ñoác. − Toaøn quyeàn toå chöùc caùc coâng vieäc cuûa Phoøng Taøi vuï. 3.Moái l ieân heä coâng taùc : − Tham möu cho Ban Giaùm ñoác (tröïc tieáp laø Giaùm ñoác taøi chaùnh) trong coâng taùc hoaïch ñònh chieán löôïc veà taøi chaùnh, trong vieäc phaân tích tình hình kinh teá, taøi chaùnh cuûa Coâng ty vaø kieåm tra kieåm soaùt Ngaân saùch doanh nghieäp. − Nhaän thoâng tin veà heä thoáng toaøn doanh nghieäp thoâng qua Keá toaùn tröôûng Coâng ty. − Nhaän thoâng tin vaø phoái hôïp vôùi Tröôûng phoøng Keá toaùn trong coâng taùc thanh toaùn, quaûn trò keá toaùn,taøi chaùnh treân cô sôû hoã trôï, nhòp nhaøng vaø hieäu quaû. − Baùo caùo tình hình hoaït ñoäng cuûa Phoøng Taøi vuï cho Ban giaùm ñoác theo yeâu caàu thöôøng xuyeân hoaëc ñoät xuaát. − Moïi thoâng tin veà soá lieäu taøi vuï cho caáp Tröôûng phoøng ban , Phuï traùch cô sôû hoaëc caùc cô quan lieânheä phaûi coù söï ñoàng yù cuûa Ban giaùm ñoác. − Baûo ñaûm yeâu caàu veà baûo maät thoâng tin kinh teá - taøi chaùnh. − Quan heä vôùi caùc ngaønh chöùc naêng : Thueá, Keá hoaïch, Ñaàu tö, Chi cuïc Quaûn lyù taøi chaùnh doanh nghieäp…
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2