intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Mô tả công việc của lái xe

Chia sẻ: Haivan Haivan | Ngày: | Loại File: XLS | Số trang:4

1.142
lượt xem
238
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các công việc của một lái xe trong công ty cần phải thực hiện.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mô tả công việc của lái xe

  1. VIETTCH - HRS- MTCV/ B¶n m« t¶ c«ng viÖc L¸I xe PhÇn dµnh cho phßng Qu¶n lý Hä vµ tªn VÞ trÝ M· sè Ngµy hiÖu lùc Ký nh V-¬ng V¨n ThÕ L¸i xe 1/3/2008 Dµnh cho TuyÓn dông míi V ChuyÓn bé phËn N©ng l-¬ng CËp nhËt L-¬ng chÝnh Thö viÖc T¹m thêi Phô cÊp TiÒn ¨n 3.000.000 VND 1 th¸ng( l-¬ng 90%) 150000 C¸n bé qu¶n lý trùc tiÕp Phßng qu¶n lý trùc tiÕp §Þa ®iÓm lµm viÖc Tªn VÞ trÝ Phßng hµnh chÝnh Ph¹m Hµ Anh TPHC L¸i xe VP HCM NhiÖm vô chÝnh §iÒu khiÓn xe tõ 7 ®Õn 16 chç theo lÖnh ®iÒu ®éng ®Ó phôc vô cho c¸c nhiÖm vô cña C«ng ty. VËn chuyÓn bèc dì – giao nhËn hµng hãa, tµi liÖu,... cho c«ng ty B¶o qu¶n, ch¨m sãc ph-¬ng tiÖn ®-îc giao C¸c mèi quan hÖ bªn trong ChÊp hµnh nghiªm chØnh LÖnh cña TP HC. NhiÖt t×nh, cã tr¸ch nhiÖm vµ yªu thÝch xe vµ c«ng viÖc Kh«ng chë Nh©n viªn dïng xe vµo viÖc riªng, sai môc ®Ých vµ hµnh tr×nh. Lµm b¶n thanh to¸n vµ thanh to¸n víi KÕ to¸n tr¸nh ®Ó tån ®äng qu¸ 3 ngµy Lµm b¸o c¸o hµng tuÇn (vµo ngµy thø 7) hµng th¸ng (vµo ngµy 30) cho TP HC vµ c¸c b¸o c¸o bÊt th-êng kh¸c khi cã yªu cÇu (theo mÉu do TP HC h-íng dÉn Kh«ng tham gia vµo c«ng viÖc cña nh©n viªn kh¸c. ChÊp hµnh LÖnh ®iÒu xe cña Phßng HC b»ng v¨n b¶n, trong tr-êng hîp gÊp thiÕu v¨n b¶n sÏ yªu cÇu bæ xung ngay trong hoÆc sau chuyÕn ®i Thêi gian lµm viÖc trong giê HC theo quy ®Þnh cña c«ng ty, ngoµi thêi gian trªn l¸i xe sÏ lµm thªm gi cã nhu cÇu sö dông xe. L¸i xe chÞu tr¸ch nhiÖm b¸o c¸o thêi gian lµm cho Phßng HC, cã x¸c nhËn cña Ng-êi sö dông. Sè giê lµm Sè giê lµm thªm sÏ ®-îc tÝnh to¸n tr¶ tiÒn lµm thªm theo ®óng quy ®Þnh chung cña c«ng ty. Giao nhËn, bèc xÕp hµng lªn xuèng xe, thanh to¸n tiÒn hµng nÕu cã, kho¶n nµy sÏ thanh to¸n víi c« xong nhiÖm vô Tù lµm vÖ sinh hµng ngµy bªn trong vµ bªn ngoµi s¹ch sÏ. Ph¸t hiÖn c¸c h- háng sù cè cña xe. KiÓm tra kü thuËt xe hµng ngµy vµ tr-íc nh÷ng chuyÕn ®i xa. Tr¸ch nhiÖm vµ quyÒn h¹n Hµng ngµy tõ thø 2 ®Õn thø 7 cã mÆt t¹i VP theo giê quy ®Þnh nÕu kh«ng ®i c«ng t¸c. Trong giê lµm viÖc nÕu kh«ng ph¶i l¸i xe l¸i xe ph¶i trùc m¸y ®iÖn tho¹i. An toµn cho ng-êi vµ hµng ho¸ trªn xe, l¸i xe ®óng luËt lÖ. Mäi sù cè trªn ®-êng do L¸i xe chÞu tr¸ch nhiÖm vµ gi¶i quyÕt. Gi÷ xe lu«n trong t×nh tr¹ng hoµn h¶o, dõng ngay ho¹t ®éng khi xe cã sù cè, b¸o cho TP HC vÒ sù cè vµ h-íng kh¾c phôc vµ gi¸ thµnh, sau khi cã ý kiÕn ®ång ý sÏ tiÕn hµnh b¶o hiÓm, söa
  2. ch÷a, thay thÕ,.. tuú theo t×nh huèng. NÕu háng hãc nhá cã thÓ kh¾c phôc t¹i chç l¸i xe kh¾c p kh«ng cÇn b¸o c¸o. Khi gÆp sù cè hay tai n¹n, nhanh chãng cÊp cøu ng-êi, b¶o qu¶n hµng ho¸ ph-¬ng tiÖn. B¸o c¸o C«ng ty, lµm thñ tôc víi C«ng an vµ chÝnh quyÒn ®Þa ph-¬ng ®Ó cã tµi liÖu lµm viÖc víi Cty B¶o hiÓm xe ( Liªn l¹c «ng: .......................................Sè m¸y:..........................Di ®éng: ®Ó yªu cÊu b¶o hiÓm. L¸i xe tù lµm c¸c thñ tôc yªu cÇu vµ thanh to¸n b¶o hiÓm. NÕu sè tiÒn b¶o hiÓm kh«ng ®ñ kh¾c phôc sù cè L¸i xe ph¶i tr¶ phÇn cßn thiÕu. NÕu do lçi cña L¸i xe sÏ ph¶i kiÓm ®iÓm tr-íc TP HC vµ xem xÐt l¹i hîp ®ångL§, cã thÓ bÞ gi¶m trõ møc l-¬ng hay chÊm døt. §-îc h-ëng L-¬ng, th-ëng, b¶o hiÓm xe 100% gi¸ trÞ, tr¸ch nhiÖm d©n sù, an toµn lao ®éng, §ãng BHXH vµ y tÕ theo luËt lao ®éng Cã quyÒn tõ chèi lµm viÖc nÕu ®iÒu kiÖn xe kh«ng b×nh th-êng mµ ch-a ®-îc kh¾c phôc B¶o d-ìng vµ söa ch÷a xe ®óng n¬i quy ®Þnh cña B¶o hiÓm vµ C«ng ty. Thanh to¸n c¸c chi phÝ ®óng gi¸ trÞ, ®óng ho¸ ®¬n tµi chÝnh. kh«ng yªu cÇu ghi t¨ng gi¸ trÞ thùc. Kh«ng ®-îc dïng xe cña C«ng ty vµo viÖc riªng, kh«ng chë ng-êi ®i nhê däc ®-êng, chë kh¸ch kh«ng ph¶i do ng-êi sö dông hay C«ng ty mêi. Kh«ng chë hµng ho¸ ngoµi hµng cña C«ng ty, kh«ng chë qu¸ t¶i, qu¸ khæ, ch¹y xe Èu. C¸c lo¹i ph¹t do L¸i xe chÞu. NÕu chë hµng cña c«ng ty qu¸ khæ qu¸ t¶i bÞ c«ng an ph¹t c«ng ty chÞu tr¸ch phÝ nµy. Kh«ng tham dù vµo c«ng viÖc riªng cña ng-êi ®i cïng, trõ khi ®-îc thùc sù mêi yªu cÇu tham gia. Kh«ng nãi chuyÖn víi kh¸ch vÒ c«ng ty hay c«ng viÖc, kh«ng nhËn tiÒn, quµ cña kh¸ch, nÕu bu ph¶i b¸o c¸o vµ nép l¹i cho C«ng ty Lu«n ngåi trùc ë V¨n phßng C«ng ty trong thêi gian kh«ng l¸i xe. Kh«ng cho ng-êi kh¸c l¸i xe, cho m-în xe hay phô tïng nÕu kh«ng cã lÖnh cña TP HC Kh«ng hót thuèc l¸, uèng r-îu bia tr-íc vµ trong khi lµm viÖc. NÕu ®· dïng r-îu bia kh«ng ®-îc nhËn nhiÖm vô LÞch sù, lÔ phÐp, ®óng mùc víi kh¸ch. Gióp ®ì ©n cÇn kh¸ch ®i xe. Bé phËn qu¶n lý trùc tiÕp L¸i xe
  3. VIETTCH - HRS- MTCV/01 t¶ c«ng viÖc ho phßng Qu¶n lý Ký nhËn nh cho Tæng 3,150,000 §Þa ®iÓm lµm viÖc L¸i xe VP HCM m vô chÝnh ®Ó phôc vô cho c¸c o c«ng ty c Ých vµ hµnh tr×nh. ån ®äng qu¸ 3 ngµy o ngµy 30) cho TP HC vµ c¸c b¸o h-íng dÉn trong tr-êng hîp gÊp thiÕu v¨n b¶n sÏ ng ty, ngoµi thêi gian trªn l¸i xe sÏ lµm thªm giê nÕu c«ng ty o thêi gian lµm lµm ®óng quy ®Þnh chung cña c«ng ty. n hµng nÕu cã, kho¶n nµy sÏ thanh to¸n víi c«ng ty khi l¸i xe Ï. Ph¸t hiÖn c¸c h- háng sù cè cña xe. ®i xa. uy ®Þnh nÕu kh«ng ®i c«ng t¸c. m¸y ®iÖn tho¹i. Ö. Mäi sù cè trªn ®-êng do L¸i xe chÞu éng khi xe cã sù cè, b¸o cho TP HC kiÕn ®ång ý sÏ tiÕn hµnh b¶o hiÓm, söa
  4. nhá cã thÓ kh¾c phôc t¹i chç l¸i xe kh¾c phôc ngay mµ b¶o qu¶n hµng ho¸ ph-¬ng tiÖn. B¸o c¸o ph-¬ng ®Ó cã tµi liÖu lµm viÖc víi Cty B¶o ........................Di ®éng: vµ thanh to¸n b¶o hiÓm. e ph¶i tr¶ phÇn cßn thiÕu. NÕu do l¹i hîp ®ångL§, cã thÓ bÞ gi¶m trõ h nhiÖm d©n sù, an toµn lao ®éng, nh th-êng mµ ch-a ®-îc kh¾c phôc hiÓm vµ C«ng ty. Thanh to¸n c¸c chi phÝ hi t¨ng gi¸ trÞ thùc. hë ng-êi ®i nhê däc ®-êng, chë kh¸ch ë qu¸ t¶i, qu¸ khæ, ch¹y xe Èu. C¸c lo¹i æ qu¸ t¶i bÞ c«ng an ph¹t c«ng ty chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ chi õ khi ®-îc thùc sù mêi yªu cÇu tham iÖc, kh«ng nhËn tiÒn, quµ cña kh¸ch, nÕu buéc ph¶i nhËn ng l¸i xe. Õu kh«ng cã lÖnh cña TP HC Öc. kh¸ch ®i xe. L¸i xe
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2