intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

MÔ TẢ CÔNG VIỆC KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Chia sẻ: Icat Icat | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

2.567
lượt xem
598
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1. Trách nhiệm : - Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp. - Kiểm tra các định khoản các nghiệp vụ phát sinh. - Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp - Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và Khớp đúng với các báo cáo chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MÔ TẢ CÔNG VIỆC KẾ TOÁN TỔNG HỢP

  1. MOÂ TAÛ COÂNG V I EÄC KEÁ TOAÙN TOÅNG HÔ Ï P Boä phaän Phoøng taøi chính keá toaùn Chöùc danh Keá toaùn toång hôïp Maõ coâng vieäc KT-KTTH Caùn boä quaûn lyù tröïc tieáp TP. TCKT 1. T r aùch nhieäm : ­ Kieåm tra ñoái chieáu soá lieäu giöõa caùc ñôn vò noäi boä, döõ lieäu chi tieát vaø toång hôïp. ­ Kieåm tra caùc ñònh khoaûn caùc nghieäp vuï phaùt sinh. ­ Kieåm tra söï caân ñoái giöõa soá lieäu keá toaùn chi tieát vaø toång hôïp ­ Kieåm tra soá dö cuoái kyø coù hôïp lyù vaø Khôùp ñuùng vôùi caùc baùo caùo chi tieát. ­ Haïch toaùn thu nhaäp, chi phí, khaáu hao,TSCÑ,coâng nôï, nghieäp vuï khaùc, thueá GTGT vaø baùo caùo thueá khoái vaên phoøng CT, laäp quyeát toaùn vaên phoøng cty. ­ Theo doõi coâng nôï khoái vaên phoøng coâng ty, quaûn lyù toång quaùt coâng nôï toaøn coâng ty. Xaùc ñònh vaø ñeà xuaát laäp döï phoøng hoaëc xöû lyù coâng nôï phaûi thu khoù ñoøi toaøn coâng ty. ­ In soå chi tieát vaø toång hôïp khoái vaên phoøng, toång hôïp coâng ty theo qui ñònh. ­ Laäp baùo caùo taøi chính theo töøng quí, 6 thaùng, naêm vaø caùc baùo caùo giaûi trình chi tieát. ­ Höôùng daãn xöû lyù vaø haïch toaùn caùc nghieäp vuï keá toaùn. ­ Tham gia phoái hôïp coâng taùc kieåm tra, kieåm keâ taïi caùc ñôn vò cô sôû. ­ Caûi tieán phöông phaùp haïch toaùn vaø cheá ñoä baùo caùo. ­ Thoáng keâ vaø toång hôïp soá lieäu keá toaùn khi coù yeâu caàu. ­ Cung caáp soá lieäu Cho Ban Giaùm Ñoác hoaëc caùc ñôn vò chöùc naêng khi coù yeâu caàu. ­ Giaûi trình soá lieäu vaø cung caáp hoà sô, soá lieäu cho cô quan thueá, kieåm toaùn, thanh tra kieåm tra theo yeâu caàu cuûa phuï traùch phoøng KT-TV. ­ Kieán nghò vaø ñeà xuaát bieän phaùp khaéc phuïc caûi tieán ­ Löu tröõ döõ lieäu keá toaùn theo qui ñònh. 2.Quyeàn ha ïn :
  2. ­ Tröïc tieáp yeâu caàu caùc keá toaùn ñieàu chænh nghieäp vuï khi phaùt hieän sai ­ Yeâu caàu caùc keá toaùn vieân cung caáp baùo caùo kòp thôøi vaø ñaày ñuû theo qui ñònh. 3.Quan heä : - Nhaän söï chæ ñaïo vaø baùo caùo phuï traùch phoøng Keá toaùn-taøi vuï - Nhaän thoâng tin vaø thoâng tin tröïc tieáp caùc keá toaùn vieân. - Ñaûm baûo yeâu caàu baûo maät thoâng tin kinh teá – taøi chính. - Lieân heä caùc boä phaân khaùc thoâng qua phuï traùch phoøng KT-TV hoaëc theo qui ñònh. 4.Tieâu chuaån yeâu caàu : ­ Trình ñoä: Toát nghieäp Cao ñaúng trôû leân thuoäc ngaønh keá toaùn,kieåm toaùn, taøi chính. ­ Coù naêng löïc nghieäp vuï keá toaùn, coù khaû naêng toång hôïp, naém vöõng cheá ñoä keá toaùn. ­ Töï toå chöùc, saép xeáp vaø xaây döïng keá hoaïch ñeå thöïc hieän nhieäm vuï ñöôïc phaân coâng . ­ Bieát toång hôïp vaø phaân tích baùo caùo. Thi haønh nhieäm vuï chính xaùc vaø ñuùng qui ñònh. ­ Coù kieán thöùc cô baûn veà coâng ngheä qui trình saûn xuaát trong coâng ty ­ Söû duïng maùy vi tính thaønh thaïo (phaàn meàm excel, phaàm meàm keá toaùn). keá
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2