intTypePromotion=1

Modun 24: Sửa chữa – bảo dưỡng hệ thống truyền lực - TC Cơ điện Nam Định

Chia sẻ: Bui Quang Thien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:163

1
472
lượt xem
220
download

Modun 24: Sửa chữa – bảo dưỡng hệ thống truyền lực - TC Cơ điện Nam Định

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

(NB) Mô đun sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống truyền động của ôtô là môn học chuyên ngành của nghề sửa chữa ôtô, trang bị những kiến thức cơ bản về nguyên lý cấu tạo, hoạt động, những hư hỏng, phương pháp kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa các hệ thống thuộc gầm xe.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Modun 24: Sửa chữa – bảo dưỡng hệ thống truyền lực - TC Cơ điện Nam Định

 1.   Modun 2  : Söa ch÷a    4   – BD    hÖ thèng truyÒn lùc              Tr            êng Trung CÊp C¬ §iÖn Nam   §Þnh Lêi nãi ®Çu M« ®un söa ch÷a vµ b¶o dìng hÖ thèng truyÒn ®éng cña «t« lµ m«n häc chuyªn ngµnh cña nghÒ söa ch÷a «t«, trang bÞ nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ nguyªn lý cÊu t¹o, ho¹t ®éng, nh÷ng h háng, ph¬ng ph¸p kiÓm tra, b¶o dìng, söa ch÷a c¸c hÖ thèng thuéc gÇm xe. Tõ vÞ trÝ tÝnh chÊt, yªu cÇu cña m«n häc söa ch÷a vµ b¶o dìng hÖ thèng truyÒn ®éng cña «t« ®îc biªn so¹n theo néi dung bµi gi¶ng gåm 14 bµi: M§24. 1: CÊu t¹o bé ly hîp ma s¸t M§24. 2: Söa ch÷a vµ b¶o dìng bé ly hîp ma s¸t M§24. 3: CÊu t¹o hép sè c¬ khÝ M§24. 4: Söa ch÷a vµ b¶o dìng hép sè c¬ khÝ M§24. 5: Söa ch÷a vµ b¶o dìng hép sè ph©n phèi ( hép sè phô) M§24. 6: CÊu t¹o truyÒn ®éng c¸c ®¨ng M§24. 7: Söa ch÷a vµ b¶o dìng truyÒn ®éng c¸c ®¨ng M§24. 8: CÊu t¹o cÇu chñ ®éng M§24. 9: Söa ch÷a vµ b¶o dìng truyÒn lùc chÝnh M§24. 10: CÊu t¹o bé vi sai M§24. 11: Söa ch÷a vµ b¶o dìng bé vi sai M§24. 12: Söa ch÷a vµ b¶o dìng b¸n trôc M§24. 13: Söa ch÷a vµ b¶o dìng moay-¬ M§24. 14: Söa ch÷a vµ b¶o dìng b¸nh xe. §îc tr×nh bµy trong m«n häc chung “Söa ch÷a gÇm «t«” Ngoµi nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n chung nhÊt vÒ söa ch÷a c¸c hÖ thèng, c¸c bé phËn, c¬ cÊu cña «t«, tµi liÖu cßn ®Ò cËp ®Õn nh÷ng kiÕn thøc míi, nh÷ng thµnh tùu khoa häc kü thuËt ®· ®îc øng dông trªn «t« ®êi míi hiÖn nay nh»m ®¸p øng yªu cÇu vÒ gi¶ng d¹y néi dung m«n häc nµy. Tµi liÖu ®îc viÕt trªn c¬ së tæng hîp hai m«n häc chuyªn m«n ®îc tiÕn hµnh gi¶ng d¹y song song tríc ®©y lµ cÊu t¹o gÇm «t« vµ m«n häc söa gÇm ch÷a «t«. Sù kÕt hîp thµnh m«n häc chung t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi trong viÖc nghiªn cøu vµ gi¶ng d¹y còng nh häc tËp cña sinh viªn nh»m ®¸p øng cho nhu cÇu ®µo t¹o cña nhµ trêng.                                        Tµi liÖu lu hµnh néi bé                                                            Trang  1
 2.   Modun 2  : Söa ch÷a    4   – BD    hÖ thèng truyÒn lùc              Tr            êng Trung CÊp C¬ §iÖn Nam   §Þnh Tµi liÖu viÕt ra kh«ng tr¸nh khái cã nh÷ng thiÕu sãt, rÊt mong sù ®ãng gãp ý kiÕn cña c¸c ®ång nghiÖp vµ b¹n ®äc ®Ó tµi liÖu gi¶ng d¹y ®- îc hoµn thiÖn. Môc lôc Trang Lêi nãi ®Çu Môc lôc TruyÒn ®éng « t« 1. HÖ thèng truyÒn lùc 2. HÖ thèng chuyÓn ®éng. 3. HÖ thèng ®iÒu khiÓn. MD 24.1 Cêu t¹o bé ly hîp ma s¸t 1. NhiÖm vô, yªu cÇu ph©n lo¹i. 2. CÊu t¹o vµ nguyªn lý ho¹t ®éng cña mét sè bé ly hîp. 3. B¶o dìng bªn ngoµi bé ly hîp. MD 24.2 Sửa chữa và bảo dưỡng bé ly hîp ma s¸t 1. HiÖn tîng, nguyªn nh©n h háng cña bé ly hîp. 2. §Üa ma s¸t. 3. Trôc ly hîp 4. Lß xo Ðp 5. C¬ cÊu ®iÒu khiÓn 6. Nh÷ng h háng chung, kiÓm tra, ®iÒu chØnh bé ly hîp MD 24.3 CÊu t¹o hép sè c¬ khÝ 1. Nhiªm vô, yªu cÇu ph©n lo¹i. 2. CÊu t¹o chung vµ nguyªn lý cña hép sè c¬ khÝ. 3. C¸c bé phËn cña hép sè chÝnh. MD 24.4 Sửa chữa và bảo dưỡng hép sè c¬ khÝ 1. HiÖn tîng, nguyªn nh©n h háng cña hép sè. 2. Phng ph¸p kiÓm tra, b¶o dìng. 3. Söa ch÷a vµ b¶o dìng. MD 24.5 Hép sè ph©n phèi 1. Hép sè ph©n phèi 2. Hép sè phô MD 24.6 CÊu t¹o truyÒn ®éng c¸c ®¨ng 1. Nhiªm vô, yªu cÇu ph©n lo¹i.                                        Tµi liÖu lu hµnh néi bé                                                            Trang  2
 3.   Modun 2  : Söa ch÷a    4   – BD    hÖ thèng truyÒn lùc              Tr            êng Trung CÊp C¬ §iÖn Nam   §Þnh 2. Bè trÝ truyÒn ®éng c¸c ®¨ng trªn « t« 3. CÊu t¹o truyÒn ®éng c¸c ®¨ng 4. B¶o dìng bªn ngoµi truyÒn ®éng c¸c ®¨ng. MD 24.7 Söa ch÷a vµ b¶o dìng truyÒn ®éng c¸c ®¨ng MD 24.8 CÊu t¹o cÇu chñ ®éng 1. Nhiªm vô, yªu cÇu ph©n lo¹i. 2. CÊu t¹o vµ nguyªn lý ho¹t ®éng cña cÇu chñ ®éng. 3. C¸c bé phËn chÝnh 4. H háng söa ch÷a, l¾p ghÐp ®iÒu chØnh cÇu chñ ®éng. 5. NhËn d¹ng, b¶o dìng cÇu chñ ®éng. MD 24.9 Söa ch÷a, b¶o dìng truyÒn lùc chÝnh 1. Nhiªm vô, yªu cÇu ph©n lo¹i. 2. CÊu t¹o vµ nguyªn lý ho¹t ®éng cña truyÒn lùc chÝnh. 3. Söa ch÷a vµ b¶o dìng. MD CÊu t¹o bé vi sai 24.10 1. Nhiªm vô, yªu cÇu ph©n lo¹i. 2. CÊu t¹o vµ nguyªn lý ho¹t ®éng cña bé vi sai. MD Söa ch÷a vµ b¶o dìng bé vi sai 24.11 1. H háng vµ nguyªn nh©n h háng. 2. B¶o dìng vµ söa ch÷a bé vi sai. MD Söa ch÷a vµ b¶o dìng b¸n trôc 24.12 1. Nhiªm vô, yªu cÇu ph©n lo¹i. 2. CÊu t¹o vµ nguyªn lý ho¹t ®éng . 3. HiÖn tîng, nguyªn nh©n h háng 4. Söa ch÷a vµ b¶o dìng. MD Moay ¬ b¸nh xe 24.13 1. Nhiªm vô, yªu cÇu 2. CÊu t¹o vµ nguyªn lý ho¹t ®éng . 3. H háng, nguyªn nh©n kiÓm tra söa chöa, b¶o d- ìng MD B¸nh xe 24.14 Tµi liÖu tham kh¶o                                        Tµi liÖu lu hµnh néi bé                                                            Trang  3
 4.   Modun 2  : Söa ch÷a    4   – BD    hÖ thèng truyÒn lùc              Tr            êng Trung CÊp C¬ §iÖn Nam   §Þnh TruyÒn ®éng « t« Giíi thiÖu chung vÒ gÇm xe §éng c¬ lµ nguån lùc chÝnh cña «t«. Khi lµm viÖc ®éng c¬ sinh ra m« men quay, m« men nµy ®îc truyÒn ®Õn c¸c b¸nh xe chñ ®éng lµm cho « t« chuyÓn ®éng tiÕn hoÆc lïi. Sù truyÒn ®éng ®ã nhê cã hÖ thèng truyÒn ®éng. HÖ thèng truyÒn ®éng cã nhiÖm vô: - BiÕn chuyÓn ®éng quay cña ®éng c¬ thµnh chuyÓn ®éng tÞnh tiÕn cña «t« - Thay ®æi lùc kÐo ë c¸c b¸nh xe chñ ®éng khi «t« chuyÓn ®éng trªn ®êng, nh»m kh¾c phôc lùc c¶n ®ét xuÊt cña mÆt ®êng. - Thay ®æi tèc ®é cña «t« trong qu¸ tr×nh chuyÓn ®éng nh khi « t« dõng, khi khëi hµnh vµ khi t¨ng tèc. - B¶o ®¶m cho «t« trong qu¸ tr×nh chuyÓn ®éng ®îc an toµn vµ ªm. - C¸c c¬ cÊu vµ hÖ thèng thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô trªn ®îc gäi chung lµ gÇm «t«, bao gåm c¸c hÖ thèng sau: - HÖ thèng truyÒn lùc, phÇn di ®éng, hÖ thèng thèng l¸i, hÖ thèng phanh vµ c¸c hÖ thèng phô trî 1. HÖ thèng truyÒn lùc HÖ thèng truyÒn lùc cã t¸c dông truyÒn chuyÓn ®éng quay tõ ®éng c¬ ®Õn c¸c b¸nh xe chñ ®éng cña «t«. HÖ thèng truyÒn lùc gåm cã: Li hîp, hép sè, truyÒn ®éng c¸c ®¨ng, cÇu chñ ®éng, b¸n trôc. Ngoµi ra hÖ thèng truyÒn lùc ®îc bè trÝ víi nhiÒu ph¬ng ¸n mét, hai, ba cÇu chñ ®éng vµ cßn cã hép sè phô, hép sè ph©n phèi. ( h×nh vÏ 1)                                        Tµi liÖu lu hµnh néi bé                                                            Trang  4
 5.   Modun 2  : Söa ch÷a    4   – BD    hÖ thèng truyÒn lùc              Tr            êng Trung CÊp C¬ §iÖn Nam   §Þnh                                        Tµi liÖu lu hµnh néi bé                                                            Trang  5
 6.   Modun 2  : Söa ch÷a    4   – BD    hÖ thèng truyÒn lùc              Tr            êng Trung CÊp C¬ §iÖn Nam   §Þnh H×nh 1. HÖ thèng truyÒn lùc cña «t« Mét cÇu chñ ®éng; b) Hai cÇu chñ ®éng; c) Ba cÇu chñ ®éng 1-Li hîp; 2- Hép sè; 3; 6-TruyÒn ®éng c¸c ®¨ng; 4-CÇu chñ ®éng sau; 5- Hép                                        Tµi liÖu lu hµnh néi bé                                                            Trang  6
 7.   Modun 2  : Söa ch÷a    4   – BD    hÖ thèng truyÒn lùc              Tr            êng Trung CÊp C¬ §iÖn Nam   §Þnh ph©n phèi ; 7- CÇu chñ ®éng tríc; 8-Khíp chuyÓn híng; 9- Trôc truyÒn; 10- CÇu chñ ®éng sau; 11- Khung gÇm xe 2. HÖ thèng chuyÓn ®éng (cßn gäi lµ hÖ thèng di chuyÓn): HÖ thèng chuyÓn ®éng cã t¸c dông biÕn chuyÓn ®éng quay cña hÖ thèng truyÒn lùc thµnh chuyÓn ®éng tÞnh tiÕn cña «t«. MÆt kh¸c nã cßn cã t¸c dông b¶o ®¶m cho «t« trong qóa tr×nh chuyÓn ®éng ®îc ªm. hÖ thèng chuyÓn ®éng gåm cã: Khung xe (11), dÇm cÇu tríc vµ dÇm cÇu sau (10), hÖ thèng treo vµ b¸nh xe (8), phÇn ®Çu n©ng h¹ thuû lùc. 3. HÖ thèng ®iÒu khiÓn HÖ thèng ®iÒu khiÓn cã t¸c dông thay ®æi híng chuyÓn ®éng cña «t« vµ b¶o ®¶m an toµn cho «t« trong qu¸ tr×nh chuyÓn ®éng. HÖ thèng ®iÒu khiÓn gåm hai hÖ thèng riªng biÖt sau: -HÖ thèng l¸i: dïng ®Ó ®iÒu khiÓn híng chuyÓn ®éng cña xe. - HÖ thèng phanh: dïng ®Ó gi¶m tèc ®é chuyÓn ®éng hoÆc ®Ó h·m xe dõng h¼n. Tuú theo c«ng dông ë mét sè xe cã bè trÝ thªm c¸c hÖ thèng bæ sung nh: hÖ thèng n©ng h¹ ben thuû lùc, hÖ thèng têi hay bé phËn n©ng h¹ b¸nh xe dù tr÷...                                        Tµi liÖu lu hµnh néi bé                                                            Trang  7
 8.   Modun 2  : Söa ch÷a    4   – BD    hÖ thèng truyÒn lùc              Tr            êng Trung CÊp C¬ §iÖn Nam   §Þnh M· BµI T£N BµI: thêi lîng (giê) MD 24 - 1 cÊu t¹o bé ly hîp ma s¸t Lý thuyÕt Thùc hµnh 4 15 1. NhiÖm vô - yªu cÇu - ph©n lo¹i 1.1.NhiÖm vô Ly hîp lµ mét trong nh÷ng côm m¸y chÝnh cña gÇm «t«. Ly hîp thêng ®îc ®Æt gi÷a b¸nh ®µ cña ®éng c¬ vµ hép sè, cã c¸c nhiÖm vô c¬ b¶n sau: − TruyÒn m«men quay tõ ®éng c¬ ®Õn bé phËn truyÒn lùc phÝa sau. − C¾t sù truyÒn ®éng gi÷a ®éng c¬ vµ hÖ thèng truyÒn ®éng ®Ó b¶o ®¶m cho qu¸ tr×nh chuyÓn ®éng cña « t« khi ®ç ( m¸y vÉn ch¹y), khi khëi hµnh, còng nh khi thay ®æi tèc ®é chuyÓn ®éng ®îc døt kho¸t vµ ªm. − Gi¶m chÊn ®éng do ®éng c¬ g©y ra trong qu¸ tr×nh lµm viÖc ®Ó b¶o vÖ c¸c chi tiÕt cña hÖ thèng truyÒn lùc. − Chèng qu¸ t¶i cho hÖ thèng truyÒn lùc. 1.2 .Yªu cÇu − Khi nèi truyÒn ®éng, ªm nhÑ kh«ng g©y c¸c lùc va ®Ëp cho hÖ thèng truyÒn lùc. − Khi c¾t truyÒn ®éng ph¶i nhanh chãng, hoµn toµn, døt kho¸t ®Ó qu¸ tr×nh ra vµo sè ®îc nhÑ nhµng. − Cã kh¶ n¨ng truyÒn ®îc m«men quay lín nhÊt cña ®éng c¬, nhng bÞ trît khi ®éng c¬ qu¸ t¶i ®Ó tr¸nh cho hÖ thèng truyÒn lùc chÞu m«men qu¸ lín t¸c ®éng. − Träng lîng vµ kÝch thíc c¸c ®Üa ma s¸t nhá ®Ó gi¶m lùc qu¸n tÝnh tõ ®ã gi¶m lùc va ®Ëp khi ra vµo sè. − Cã kh¶ n¨ng hÊp thô vµ t¶n nhiÖt tèt. − KÕt cÊu gän, dÔ ®iÒu khiÓn, b¶o dìng vµ söa ch÷a.                                        Tµi liÖu lu hµnh néi bé                                                            Trang  8
 9.   Modun 2  : Söa ch÷a    4   – BD    hÖ thèng truyÒn lùc              Tr            êng Trung CÊp C¬ §iÖn Nam   §Þnh 1.3. Ph©n lo¹i * Theo ph¬ng ph¸p truyÒn m«men quay cã ba lo¹i c¬ b¶n: − Li hîp ma s¸t: truyÒn m«men quay b»ng lùc ma s¸t. − Li hîp thuû lùc: truyÒn m«men quay qua chÊt láng. − Li hîp ®iÖn tõ: truyÒn m«men quay b»ng lùc ®iÖn tõ. Li hîp ma s¸t do kÕt cÊu ®¬n gi¶n, dÔ ®iÒu khiÓn, ch¨m sãc vµ vÉn ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu kü thuËt nªn ®îc sö dông réng r·i. * Theo h×nh d¸ng bÒ mÆt ma s¸t, li hîp ma s¸t ®îc chia lµm ba lo¹i: − Li hîp h×nh ®Üa. − Li hîp h×nh c«n. − Li hîp h×nh trèng. Trªn «t« m¸y kÐo thêng dïng li hîp ma s¸t kiÓu ®Üa. * Theo sè lîng ®Üa ma s¸t, li hîp ®îc chia lµm nhiÒu lo¹i: − Li hîp ®¬n: cã mét ®Üa ma s¸t. − Li hîp kÐp: cã hai ®Üa ma s¸t. − Li hîp cã nhiÒu ®Üa ma s¸t. * Theo tr¹ng th¸i lµm viÖc cã hai lo¹i: − Li hîp thêng xuyªn ®ãng. − Li hîp thêng xuyªn më. Ngoµi ra li hîp cßn ®îc ph©n lo¹i theo c¸c yÕu tè kh¸c: m«i trêng lµm viÖc, ph¬ng ph¸p ®iÒu khiÓn, ph¬ng ph¸p ph¸t sinh lùc Ðp... Trong tÊt c¶ c¸c lo¹i ly hîp trªn ®©y, lo¹i ®îc dïng phæ biÕn nhÊt trªn «t« lµ ly hîp ma s¸t 1 ®Üa, hai ®Üa kiÓu lß xo. Xu thÕ hiÖn nay xe du lÞch ngêi ta ®· chuyÓn dÇn sang ly hîp tù ®éng. 2. CÊu t¹o vµ nguyªn lý ho¹t ®éng cña mét sè bé ly hîp 2.1. Bé li hîp mét ®Üa ma s¸t kh«, thêng ®ãng a. CÊu t¹o ( h×nh 1.1; 1.2; 1.3 ) KÕt cÊu cña li hîp cã thÓ chia lµm ba phÇn: phÇn chñ ®éng, phÇn bÞ ®éng vµ c¬ cÊu ®iÒu khiÓn.                                        Tµi liÖu lu hµnh néi bé                                                            Trang  9
 10.   Modun 2  : Söa ch÷a    4   – BD    hÖ thèng truyÒn lùc              Tr            êng Trung CÊp C¬ §iÖn Nam   §Þnh PhÇn chñ ®éng: gåm bÒ mÆt b¸nh ®µ, ®Üa Ðp vµ vá li hîp. Vá li hîp b¾t víi b¸nh ®µ b»ng bul«ng. Gi÷a ®Üa Ðp vµ vá li hîp ®Æt c¸c lß xo Ðp, ®îc ph©n bè ®Òu ®èi xøng qua t©m. Sè lîng lß xo cã thÓ lµ: 3, 6, 9 hoÆc 12 . PhÇn bÞ ®éng: gåm ®Üa ma s¸t ®Æt gi÷a b¸nh ®µ vµ ®Üa Ðp. §Üa ma s¸t l¾p víi trôc li hîp b»ng then hoa. ë «t« trôc li hîp lµ trôc chñ ®éng cña hép sè (trôc s¬ cÊp). Mét ®Çu trôc li hîp gèi lªn vßng bi ®Æt trong hèc ë ®u«i trôc khuûu. C¬ cÊu ®iÒu khiÓn li hîp gåm c¸c ®ßn më l¾p b¶n lÒ víi vá li hîp vµ ®Üa Ðp, vßng bi tú, b¹c trît, cµng cua, bµn ®¹p li hîp vµ bé phËn dÉn ®éng c¬ khÝ hay thuû lùc. ë c¸c xe cã c«ng suÊt lín ®Ó tr¸nh hiÖn tîng ®Üa Ðp bÞ xoay víi vá li hîp, ®Üa Ðp ®îc nèi víi vá li hîp b»ng lß xo l¸ hay l¾p khíp b»ng then trît. C¶ bé li hîp ®îc ®Æt trong vá bao li hîp. H×nh 1.1 S¬ ®å cÊu t¹o li hîp mét ®Üa ma s¸t kh« thêng ®ãng 1.Vá li hîp; 2. §Üa Ðp ; 3. B¸nh ®µ; 4. §Üa ma s¸t ; 5. Chèt chèng xoay; 6. Lß xo Ðp ; 7. §ßn më ; 8. Bi tú; 9. Cµng cua ; 10. Bµn ®¹p ; 11. lß xo håi vÞ ; 12.Thanh kÐo                                        Tµi liÖu lu hµnh néi bé                                                            Trang  10
 11.   Modun 2  : Söa ch÷a    4   – BD    hÖ thèng truyÒn lùc              Tr            êng Trung CÊp C¬ §iÖn Nam   §Þnh H×nh 1.2: KÕt cÊu ly hîp ma s¸t kh« 1 ®Üa thêng ®ãng 1 - B¸nh ®µ 10 - Lß xo ®ßn Ðp 18, 19 - Thanh kÐo më ly hîp 2 - §Þa bÞ ®éng 11 - èng më ly hîp cã bi 20 - N¾p ®Ëy c¸c te 3 - §Üa Ðp chñ ®éng 12 - èng dÉn dÇu b«i tr¬n ly 21 - Vá ly h¬p hîp 4 - §ßn Ðp 13 - Lß xo èng më 22 - Lß xo Ðp 5 - TÊm gi»ng ®ì 14 - Cµng më ly hîp 23 - TÊm ®Öm c¸ch nhiÖt 6 - Bu l«ng ghÐp tÊm 15 - Vßng ®ì thanh kÐo 24 - C¸c te ly hîp gi»ng 7 - VÝt thanh kÐo 16 - Trôc më ly hîp 25 - ¸o ®Ëy vá b¸nh ®µ 8 - Gi«ng ®en chÆn 17 - Tay ®ßn trôc më 9 - £ cu ®iÒu chØnh                                        Tµi liÖu lu hµnh néi bé                                                            Trang  11
 12.   Modun 2  : Söa ch÷a    4   – BD    hÖ thèng truyÒn lùc              Tr            êng Trung CÊp C¬ §iÖn Nam   §Þnh H×nh 1.3: Nguyªn lý lµm viÖc ly hîp 1 ®Üa ma s¸t kh« thêng ®ãng 1 - Vá bao b¸nh ®µ 6 - Lß xo chèng rung 2 - Vá bé ly hîp 7 - §Üa bÞ dÉn 3 - Lß xo bªn ngoµi 8 - CÇn ng¾t ly hîp 4 - B¸nh ®µ 9 - §Üa Ðp 5 - Trôc dÉn ®éng hép sè 10 - §Üa chèng rung cã bé phËn h¾t dÇu 11 - Khíp ng¾t ly hîp b. Nguyªn lý lµm viÖc Khi cha t¸c ®éng vµo bµn ®¹p li hîp, díi t¸c dông cña c¸c lß xo, ®Üa Ðp Ðp chÆt ®Üa ma s¸t vµo bÒ mÆt lµm viÖc cña b¸nh ®µ. Li hîp ë tr¹ng th¸i truyÒn ®éng lùc. M«men quay cña trôc khuûu qua b¸nh ®µ vµ ®Üa Ðp truyÒn cho ®Üa ma s¸t vµ trôc li hîp tõ ®ã truyÒn m«men quay cho bé phËn truyÒn lùc phÝa sau. Khi ®¹p bµn ®¹p li hîp, qua c¬ cÊu dÉn ®éng vßng bi tú Ðp vµo ®Çu ®ßn më, kÐo ®Üa Ðp vÒ phÝa sau. §Üa ma s¸t dÞch chuyÓn trªn trôc li                                        Tµi liÖu lu hµnh néi bé                                                            Trang  12
 13.   Modun 2  : Söa ch÷a    4   – BD    hÖ thèng truyÒn lùc              Tr            êng Trung CÊp C¬ §iÖn Nam   §Þnh hîp ®Ó t¸ch khái bÒ mÆt cña ®Üa Ðp vµ b¸nh ®µ. Li hîp ë tr¹ng th¸i më c¾t truyÒn ®éng gi÷a ®éng c¬ vµ hÖ thèng truyÒn lùc. Khi nh¶ bµn ®¹p li hîp c¸c lß xo l¹i Ðp ®Üa Ðp, ®Üa ma s¸t vµ b¸nh ®µ thµnh mét khèi vµ li hîp l¹i truyÒn ®éng lùc. Nh vËy li hîp cã t¸c dông c¾t t¹m thêi truyÒn ®éng gi÷a ®éng c¬ vµ hÖ thèng truyÒn lùc ®Ó mçi khi cÇn ra vµo sè. 2.2. Bé li hîp hai ®Üa ma s¸t kh« thêng xuyªn ®ãng Khi li hîp cÇn truyÒn mét c«ng suÊt lín nhng do giíi h¹n vµ kh«ng gian kh«ng thÓ chÕ t¹o li hîp cã ®êng kÝnh lín, ngêi ta sö dông li hîp hai ®Üa ma s¸t. a. CÊu t¹o ( h×nh 1.4 ) Li hîp hai ®Üa ma s¸t cã cÊu t¹o t¬ng tù nh lo¹i mét ®Üa ma s¸t nhng cã thªm mét ®Üa ma s¸t vµ mét ®Üa Ðp. PhÇn chñ ®éng cã hai ®Üa Ðp, ®Üa Ðp phÝa tríc cßn gäi lµ ®Üa Ðp trung gian, ®Æt gi÷a hai ®Üa ma s¸t. §Ó chèng dÝnh gi÷a ®Üa ma s¸t tríc víi b¸nh ®µ vµ ®Üa Ðp trung gian ë l- ng b¸nh ®µ cã 3 lß xo t¸ch ®Üa Ðp trung gian. §é chuyÓn dÞch cña ®Üa Ðp trung gian ®îc giíi h¹n bëi ba vÝt b¾t trªn vá li hîp. Hai ®Üa Ðp ®îc chèng xoay b»ng c¸ch lång trong bul«ng b¾t vá li hîp hoÆc ë trong lßng b¸nh ®µ cã c¸c g©n ¨n khíp víi c¸c r·nh cña ®Üa Ðp vµ dïng c¸c vÝt chèng xoay. PhÇn bÞ ®éng gåm hai ®Üa ma s¸t, ®Æt gi÷a b¸nh ®µ vµ c¸c ®Üa Ðp. Hai ®Üa ma s¸t l¾p víi trôc li hîp b»ng r·nh then hoa. C¬ cÊu ®iÒu khiÓn nh ë ma s¸t mét ®Üa.                                        Tµi liÖu lu hµnh néi bé                                                            Trang  13
 14.   Modun 2  : Söa ch÷a    4   – BD    hÖ thèng truyÒn lùc              Tr            êng Trung CÊp C¬ §iÖn Nam   §Þnh H×nh 1.4: KÕt cÊu ly hîp ma s¸t kh« 2 ®Üa thêng ®ãng 1 - B¸nh ®µ 13, 15 - Thanh kÐo më ly hîp 2 - §Þa bÞ ®éng 14 - Khíp nèi 3 - §Üa Ðp trung gian 16 - Trôc khíp thanh kÐo më ly hîp 4 - §Üa Ðp chñ ®éng 17 - N¾p ®Ëy c¸c te 5 - Lß xo Ðp 18 - TÊm gi»ng ®ì 6 - Vá ly hîp 19 - £ cu ®iÒu chØnh 7 - Vßng ®ì thanh kÐo 20 - Gi«ng ®en chÆn 8 - èng më ly hîp cã bi 21 - VÝt thanh kÐo 9 - èng dÉn dÇu b«i tr¬n ly 22 - §ßn Ðp hîp 10 - Cµng më ly hîp 23 - £ cu ®iÒu chØnh 11 - Trôc më ly hîp 24 - Gi«ng ®en chÆn 12 - Tay ®ßn trôc më 25 - Lß xo ®Üa Ðp trung gian b. Nguyªn lý lµm viÖc                                        Tµi liÖu lu hµnh néi bé                                                            Trang  14
 15.   Modun 2  : Söa ch÷a    4   – BD    hÖ thèng truyÒn lùc              Tr            êng Trung CÊp C¬ §iÖn Nam   §Þnh - Khi kh«ng t¸c ®éng vµo bµn ®¹p ly hîp, díi t¸c dông cña lß xo 5, 25 c¸c ®Üa Ðp 3, 4 Ðp chÆt c¸c ®Üa ma s¸t 2 víi b¸nh ®µ 1, m« men xo¾n tõ ®éng c¬ qua b¸nh ®µ 1, ®Üa Ðp 3, 4 ®îc truyÒn sang ®Üa ma s¸t 2 qua trôc s¬ cÊp tíi cÇu chñ ®éng. - Khi t¸c ®éng vµo bµn ®¹p, cµng më ly hîp 10 ®i sang tr¸i lµm cho ®ßn Ðp 22 ®i sang ph¶i th¾ng ®îc søc c¨ng cña lß xo Ðp 5, ®ång thêi lß xo Ðp 25 ®îc gi¶i phãng lóc nµy gi÷a ®Üa Ðp, ®Üa trung gian vµ b¸nh ®µ cã khe hë lín do ®ã m« men xo¾n kh«ng ®îc truyÒn tíi hÖ thèng truyÒn lùc. So s¸nh ly hîp hai ®Üa víi ly hîp mét ®Üa *. ¦u ®iÓm: - Ly hîp hai ®Üa khi ®ãng ªm dÞu h¬n ly hîp mét ®Üa v× khi ®ãng ly hîp mét ®Üa truyÒn m« men xo¾n tíi trôc s¬ cÊp cña hép sè vÉn cha dËp t¾t hÕt c¸c rung ®éng do ®éng c¬ g©y ra v× ly hîp mét ®Üa khi ®ãng kh«ng ®îc c¸c lß xo gi¶m chÊn dËp t¾t hÕt c¸c rung ®éng, cßn ly hîp hai ®Üa lµm viÖc víi hai lît tøc lµ ®Üa Ðp chñ ®éng dËp t¾t mét phÇn rung ®éng sau ®ã m« men xo¾n truyÒn ®Õn ®Üa trung gian th× c¸c lß xo gi¶m chÊn cña ®Üa nµy l¹i dËp t¾t rung ®éng mét lÇn n÷a nªn nã lµm viÖc ªm dÞu h¬n ly hîp mét ®Üa. - Khi cïng kÝch thíc ly hîp hai ®Üa truyÒn ®îc m« men lín h¬n ly hîp mét ®Üa nªn nã ®ãng ®îc ch¾c ch¾n h¬n vµ sù trît cña ly hîp x¶y ra Ýt h¬n nÕu cïng truyÒn mét trÞ sè m« men quay cña ®éng c¬ nh nhau th× ly hîp hai ®Üa cã ®êng kÝnh ngoµi cña ®Üa ma s¸t nhá h¬n ly hîp mét ®Üa do ®ã kÝch thíc cña vá ly hîp còng nhá gän h¬n. *. Nhîc ®iÓm: - Ly hîp hai ®Üa cã cÊu t¹o phøc t¹p h¬n ly hîp mét ®Üa. - Ly hîp hai ®Üa khi c¾t kh«ng døt kho¸t b»ng ly hîp mét ®Üa nªn nã g©y ¶nh hëng ®Õn b¸nh r¨ng hép sè. - Ly hîp hai ®Üa cã kh¶ n¨ng t¶n nhiÖt kÐm h¬n ly hîp mét ®Üa.                                        Tµi liÖu lu hµnh néi bé                                                            Trang  15
 16.   Modun 2  : Söa ch÷a    4   – BD    hÖ thèng truyÒn lùc              Tr            êng Trung CÊp C¬ §iÖn Nam   §Þnh 2.3. Bé li hîp dïng lß xo mµng Bé li hîp dïng lß xo mµng ®îc sö dông rÊt phæ biÕn trªn c¸c xe du lÞch. a. CÊu t¹o ( h×nh 1.5) H×nh 1.5 Bé li hîp dïng lß xo mµng a.CÊu t¹o; b. S¬ ®å ho¹t ®éng khi li hîp më; c. Lùc t¸c dông më li hîp 1.B¸nh ®µ; 2. §Üa ma s¸t; 3. §Üa Ðp; 4. Vá li hîp; 5. æ bi nh¶ li hîp; 6.Lß xo ®Üa; 7. chèt; 8, 9. Vßng tú. 10. PhiÕn tú mãc. KÕt cÊu t¬ng tù nh li hîp ma s¸t ®· xÐt ë trªn nhng c¸c lß xo ®îc thay thÕ bëi mét mµng duy nhÊt. Lß xo mµng cã h×nh nãn côt, dËp b»ng thÐp l¸. PhÝa trong lµ c¸c tÊm thÐp l¸ ®µn håi h×nh c«n thay thÕ cho c¸c ®ßn më. Lß xo mµng l¾p víi vá li hîp b»ng bul«ng hoÆc ®inh t¸n, hai bªn ®Æt ba vßng híng dÉn. MÐp ngoµi lß xo mµng l¾p víi ®Üa Ðp. b. Nguyªn lý lµm viÖc                                        Tµi liÖu lu hµnh néi bé                                                            Trang  16
 17.   Modun 2  : Söa ch÷a    4   – BD    hÖ thèng truyÒn lùc              Tr            êng Trung CÊp C¬ §iÖn Nam   §Þnh Khi cha t¸c ®éng vµo bµn ®¹p li hîp lß xo mµng Ðp chÆt ®Üa Ðp, ®Üa ma s¸t vµ b¸nh ®µ thµnh mét khèi, li hîp ë tr¹ng th¸i ®ãng vµ truyÒn m«men quay tõ ®éng c¬ tíi hép sè. Khi ®¹p bµn ®¹p li hîp vßng bi tú Ðp vµo ®Çu c¸c tÊm thÐp, lµm vßng ngoµi cña lß xo bËt ra, kÐo ®Üa Ðp ra khái ®Üa ma s¸t. Li hîp c¾t truyÒn ®éng. Khi nh¶ bµn ®¹p li hîp, lß xo mµng trë l¹i h×nh d¸ng ban ®Çu vµ li hîp ë tr¹ng th¸i ®ãng. 2.4. u ®iÓm cña bé li hîp dïng lß xo mµng − Lùc Ðp cña lß xo mµng kh«ng bÞ ¶nh hëng khi ®Üa ma s¸t mßn do ®ã tr¸nh ®îc t×nh tr¹ng li hîp trît. − KÕt cÊu ®¬n gi¶n, khèi lîng nhá. − Lùc Ðp ph©n bè ®Òu ë mäi chÕ ®é lµm viÖc. − C©n b»ng ®éng dÔ dµng. − §Üa Ðp kh«ng bÞ vªnh. 2.5. Bé li hîp ma s¸t thêng më Trªn c¸c m¸y kÐo ngêi ta dïng li hîp thêng më. Lo¹i nµy muèn ®ãng li hîp th× ngêi l¸i ph¶i t¸c dông lªn ®ßn ®iÒu khiÓn ®Ó ®ãng hoÆc t¸ch ra tuú theo vÞ trÝ cña ®ßn ®iÒu khiÓn. a. S¬ ®å cÊu t¹o (h×nh 1.6) H×nh 1.6 S¬ ®å ly hîp thêng më ( tr¹ng th¸i ®ang ®ãng)                                        Tµi liÖu lu hµnh néi bé                                                            Trang  17
 18.   Modun 2  : Söa ch÷a    4   – BD    hÖ thèng truyÒn lùc              Tr            êng Trung CÊp C¬ §iÖn Nam   §Þnh 1. B¸nh ®µ 2. §Üa chñ 3. §Üa tríc 4. §Üa Ðp 5. Ch¹c 6. Vßng Ðp 7. Trôc 8. Thanh ®µn håi 9,10 .Chèt, 11. Cam Ðp Bé li hîp thêng bè trÝ bªn trong b¸nh ®µ (10), phÇn chñ ®éng lµ ®Üa (2) liªn kÕt víi b¸nh ®µ b»ng vµnh r¨ng ngoµi hoÆc b»ng c¸c tÊm ®Öm b»ng cao su. §Üa chñ ®éng (2) ®îc Ðp gi÷a c¸c ®Üa bÞ ®éng, ®Üa tríc (3) nèi cøng víi ®Çu trôc (7) cña li hîp cßn ®Üa phÝa sau (4) cã thÓ dÞch chuyÓn däc theo r·nh khÝa ë cuèi trôc hoÆc trªn moay ¬ cña ®Üa tríc (3) . C¸c ®Üa ®îc Ðp l¹i vµo nhau do cÇn bÈy cña c¬ cÊu gµi. C¬ cÊu gµi gåm ch¹c (5) cã lç. Trong khÝa ch¹c cã l¾p chèt 10 ®Ó gi÷ c¸c cam Ðp (11) cã ®Çu cong t¸c ®éng lªn ®Üa Ðp 4. §Çu cuèi cña cam nèi khíp víi vßng Ðp (6) b»ng c¸c thanh ®µn håi (8), vßng Ðp nµy cã thÓ dÞch chuyÓn däc theo trôc (7). b. Nguyªn lý lµm viÖc Khi xª dÞch vßng Ðp vÒ phÝa tríc, vßng nµy truyÒn qua c¸c thanh (8) lµm n©ng ®Çu cuèi cã cam Ðp (11), tú vÊu cam lµm Ðp ®Üa (4), nhê vËy bé ly hîp ®ãng l¹i. NÕu kÐo vßng Ðp vÒ phÝa sau, ®Çu cuèi cam chuyÓn xuèng díi vµ lµm t¸ch c¸c ®Üa ra, bé ly hîp ®îc më. Ngêi ta chÕ t¹o chiÒu dµi cña c¸c thanh kÐo vµ c¸ch bè trÝ trªn ch¹c trôc cam lµm sao ®Ó khi ®ãng ly hîp th× chóng ph¶i vît qua mét vÞ trÝ giíi h¹n gäi lµ thÕ trung gian. ë thÕ trung gian c¸c thanh kÐo ®µn håi ®îc nÐn l¹i vµ th¼ng gãc víi trôc ly hîp nghÜa lµ ®Çu cam Ðp ®i vÒ phÝa tríc mét ®o¹n lín nhÊt. Lóc nµy c¸c cam Ðp lªn ®Üa mét lùc lín nhÊt. Khi ly hîp ®ãng hoµn toµn, c¸c ®Çu cam ng¶ vÒ phÝa sau vµ lùc Ðp lªn ®Üa gi¶m ®i mét chót. V× vËy khi ®ãng (gµi) còng nh khi më ly hîp, c¸c cÇn bÈy cña c¬ cÊu ph¶i vît qua thÕ trung gian nªn cÇn t¸c ®éng lªn c¸c cÇn bÈy mét lùc lín h¬n mét chót. KiÓu cÊu t¹o nh thÕ, gi÷ cho ly hîp kh«ng tù ®ãng ( gµi ) hoÆc tù më ly hîp. Lo¹i ly hîp nµy ®ßi hái lùc nÐn cña lß xo nhá h¬n h¼n so víi lo¹i ly hîp thêng xuyªn ®ãng cã cïng kÝch thíc. c. §Üa Ðp vµ ®Üa trung gian * NhiÖm vô Dïng ®Ó Ðp chÆt víi ®Üa ma s¸t vµ b¸nh ®µ cña ®éng c¬ qua ®ã truyÒn m«men quay tõ ®éng c¬ tíi trôc li hîp. * CÊu t¹o                                        Tµi liÖu lu hµnh néi bé                                                            Trang  18
 19.   Modun 2  : Söa ch÷a    4   – BD    hÖ thèng truyÒn lùc              Tr            êng Trung CÊp C¬ §iÖn Nam   §Þnh §Üa Ðp cã h×nh d¹ng vµnh kh¨n víi chiÒu dµy nhÊt ®Þnh, ®îc chÕ t¹o b»ng ph¬ng ph¸p ®óc tõ gang x¸m hay gang hîp kim. BÒ mÆt lµm viÖc, n¬i tiÕp xóc víi ®Üa ma s¸t ®îc gia c«ng ph¼ng vµ nh½n bãng. BÒ mÆt ngoµi cïng cã gê ®Ó ®Þnh vÞ lß xo Ðp vµ vÊu ®Ó l¾p víi ®ßn më. §Üa Ðp lµ phÇn chñ ®éng lu«n quay cïng víi b¸nh ®µ, khi ®ãng më ph¶i dÞch chuyÓn theo chiÒu trôc nªn phÝa ngoµi ®Üa Ðp cã c¸c lç ®Ó lång vµo bul«ng b¾t víi vá li hîp vµ b¸nh ®µ hay r·nh trît ®Ó ®Æt vÝt chèng xoay b¾t trªn vá li hîp. ë mét sè xe ®Ó chèng xoay ®Üa Ðp ®îc nèi víi vá li hîp bëi c¸c ®«i lß xo l¸. §Üa Ðp ngoµi yªu cÇu cã ®é bÒn c¬ häc cao, chèng mµi mßn tèt cÇn cã träng lîng ®ñ lín ®Ó hÊp thô nhiÖt vµ t¶n nhiÖt. 3. b¶o dìng bªn ngoµi bé ly hîp 3.1. Quy tr×nh th¸o l¾p vµ b¶o dìng bªn ngoµi *Quy th×nh th¸o ST Néi dung c«ng viÖc Dông cô Yªu cÇu kü thuËt T 1 ChÌn b¸nh xe Gç §¶m b¶o an toµn 2 Th¸o trôc c¸c ®¨ng Choßng 19- §¸nh dÊu tríc khi th¸o 22 3 Th¸o n¾p ®Ëy trªn cabin Clª dÑt 10 4 Th¸o c¬ cÊu dÉn ®éng K×m phanh tay 5 Th¸o c¬ cÊu ®iÒu khiÓn ly Choßng 12 hîp 6 Th¸o 4 £cu b¾t hép sè vµo KhÈu 19-22 Níi ®Òu vµ níi ®èi vá bao b¸nh ®µ. xøng c¸c £cu. 7 Th¸o hép sè ra khái xe Gi¸ ®ì chuyªn Xoay trôc cµng më ®Ó dïng, kÝch… cµng më ë vÞ trÝ n»m                                        Tµi liÖu lu hµnh néi bé                                                            Trang  19
 20.   Modun 2  : Söa ch÷a    4   – BD    hÖ thèng truyÒn lùc              Tr            êng Trung CÊp C¬ §iÖn Nam   §Þnh ngang. 8 Th¸o trôc cµng më (cïng KhÈu 14 cµng më) 9 Th¸o c¸c bu l«ng b¾t bé ly KhÈu 12-14 §¸nh dÊu vÞ trÝ l¾p hîp vµo b¸nh ®µ. nghÐp gi÷a ly hîp vµ b¸nh ®µ Níi ®Òu vµ níi ®èi xøng c¸c bu l«ng 10 Th¸o ®Üa Ðp, ®Üa ma s¸t Kh«ng ®îc lµm r¬i ra khái b¸nh ®µ. ®Üa ma s¸t. 11 Th¸o ®Üa Ðp ra khái vá ly Vam Sau khi th¸o c¸c ªcu hîp b¾t ®Üa Ðp víi vá th× níi vam Ðp tõ tõ. 13 Th¸o c¸c ®ßn më ra khái K×m, ®ôc Kh«ng lµm mÊt bi kim ®Üa Ðp - - B¶o dìng bé phËn: + Th¸o vµ nhËn d¹ng c¸c bé phËn + Lµm s¹ch vµ v« mì c¸c chèt, lç - L¾p, vÆn chÆt c¸c bé phËn: + C¬ cÊu ®iÒu khiÓn + Bé ly hîp 3.2. Tr×nh tù l¾p ly hîp. Tr×nh tù l¾p ngîc l¹i tr×nh tù th¸o Khi l¾p cÇn chó ý: - C¸c chi tiÕt ph¶i ®îc vÖ sinh s¹ch, ®Üa Ðp kh«ng ®îc dÝnh dÇu, mì. - B«i mét líp mì lªn bÒ mÆt tiÕp xóc gi÷a phÇn trôc then hoa vµ moay ¬ ®Üa ma s¸t, ®Çu ®ßn më tiÕp xóc víi vßng bi më vµ vÞ trÝ liªn kÕt cña c¸c ®ßn dÉn ®éng.                                        Tµi liÖu lu hµnh néi bé                                                            Trang  20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2