Môđun: Quản trị môi trường mạng (Đồ án số 02)

Chia sẻ: Vũ Việt Dũng Vũ Việt Dũng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
276
lượt xem
109
download

Môđun: Quản trị môi trường mạng (Đồ án số 02)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'môđun: quản trị môi trường mạng (đồ án số 02)', công nghệ thông tin, quản trị mạng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Môđun: Quản trị môi trường mạng (Đồ án số 02)

  1. TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE 137C Nguyễn Chí Thanh, Phường 9, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh ĐT: 08 – 6261 0303 Fax: 08 – 6261 0304 KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN BỘ MÔN KỸ THUẬT HỆ THỐNG MÔ HỌC/MÔĐUN: QUẢN TRỊ MÔI TRƯỜNG MẠNG Đồ án số: 02 I. MỤC ĐÍCH ĐỀ TÀI Áp dụng thực tế kiến thức môn học. Lưa chon mô hiƳnh quan lyƴ hê thôƴng mang LAN cho công ty . Ʋ Ʋ Ʊ Ʋ Ʋ Câƴu hiƳnh hê thôƴng Server quan lyƴ hoạt động mạng LAN của công ty . Ʋ Ʊ Quản lý, giám sát hoạt động Server để đảm bảo Server hoạt động luôn ổn định . Lâp caƴ c baƴ o vêƳ caƴ c câƴu hiƳnh hê thôƴng mang LAN . Ʋ Ʋ Ʋ II. TÌNH HUỐNG ĐỀ TÀI Công ty Cô phâƳn HoaƳ ng Viêt công ty chuyên vêƳ thi ết kế và xây dựng địa ốc . Quy mô công ty vơƴi 400 nhân viên vaƳ hê thôƴng mang LAN vơƴi 180 Ʊ Ʋ Ʋ Ʋ PC vaƳ 5 Server. Khoa CNTT – MH/MĐ Quản trị môi trường mạng
  2. TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE 137C Nguyễn Chí Thanh, Phường 9, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh ĐT: 08 – 6261 0303 Fax: 08 – 6261 0304 Data Center Zone File Server Domain Controller Vigor-load balancer Servers LAN LAN Zone ISA Server File Server Domain Controller P.Thiết kế Users LAN Ʊ Ʋ Tô chưƴ c haƳ nh chaƴ nh trong công ty HoaƳ ng Viêt như sau : Ban giám đốc và phó giám đôc gồm 7 ngườ i, bô phân nhân viên phò ng nhân sư với 8 ngườ i, bô phân kế toán gồm 15 ngườ i, bô phân kiên trúc sư xây ́ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ́ ̣ dưng gô ̀ m 20 ngườ i, bô phân quan li ́ thi công gồm 15 ngườ i, bô phân kinh doanh gồm 30 ngườ i, bô phân thiêt kế 40 ngườ i, bô phân kho và vât liêu gồm ̣ ̣ ̉ ̣ ̣ ̣ ̣ ́ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̉ 30 ngườ i, bô phân kiêm soát và nghiêm thu gồm 15 ngườ i , còn lại công nhân. Mỗi nhân viên hành chính đều có một máy tính (Công nhân không có máy ̣ ̉ tính). Công ty muốn triên khai giải pháp quản lý các máy tính trong hệ thống mạng tốt nhất để đảm bảo hoạt động của công ty. Khoa CNTT – MH/MĐ Quản trị môi trường mạng
  3. TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE 137C Nguyễn Chí Thanh, Phường 9, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh ĐT: 08 – 6261 0303 Fax: 08 – 6261 0304 III. YÊU CẦU THỰC HIỆN Lâp kêƴ hoach xây dưng hê thôƴng Domain Controller vaƳ Additional Server đê quan lyƴ hê thôƴng mang LAN . Ʋ Ʋ Ʋ Ʋ Ʊ Ʊ Ʋ Ʋ ƴt lâp caƴ c chi ƴnh saƴ ch kiêm soaƴ t hê thôƴng Domain Thiê Ʋ Ʊ Ʋ Thiêƴt lâ p caƴ c kêƴ hoach backup đê dưng phoƳ ng cho hê thôƴng Ʋ Ʋ Ʊ Ʋ Ʋ ƴt lâp kêƴ hoach giaƴ m saƴ t Server đê đêƳ phoƳ ng caƴ c sư côƴ Thiê Ʋ Ʋ Ʊ Ʋ IV. GỢI Ý THỰC HIỆN Tìm hiểu kiến thức Các phiên bản Server 2003 phù hợp với nhu cầu các máy chủ: Domain controller và Additional Server Tìm hiểu các phiên bản Server 2008. Tìm hiểu các phần mềm hổ trợ quản lý Server PhâƳn triên khai vaƳ câƴu hiƳnh Server Ʊ Phân tích giải pháp Nhu cầu giám sát hoat đông cua hê thống mang LAN: sư dung tà i nguyên hê thống, chính sách quản lý…. ̣ ̣ ̉ ̣ ̣ ̉ ̣ ̣ Bảo mật chia sẽ tài nguyên mạng: Printer, Data Backup dư phò ng cho hê thống Server . ̣ ̣ Triển khai hệ thống server Xây dựng Primary Domain Controller & Additional Domain Controller ̉ Triên khai hê thống O U, Group và Users tương ứ ng cho mỗi phò ng ban . Trong đó có Group trương phò ng và group nhân viên . Trong mỗi phò ng ban ̣ ̉ có một trưởng phòng và 1 phó trưởng phòng. ̉ ̉ Xây dựng máy chủ File Server. Triên khai File Server cho ca công ty trong đó tương ứ ng v ới mỗi phòng ban có một thư mục được lưu trữ trên server . ́ ̣ ̉ ̣ ̣ ̣ ̉ Thiêt lâp sao cho nhân viên phò ng nà o chi đươc truy câp và o thư muc cua phò ng ban đó . Group trương phò ng đươc toà n quyền trên thư muc cua ̉ ̣ ̣ ̉ ̣ ̣ ̣ ̉ ̣ phòng mình và group nhân viên chỉ được(Write, Read và Full trên thư muc hoăc tâp tin cua mình tao ra). Quota cho group nhân viên cua các phò ng ban chi đươc dung lương tối đa 30G và nêu cò n 3G trống là canh báo, 500 MB là không cho sư dung . ̉ ̉ ̣ ̣ ́ ̉ ̉ ̣ Khoa CNTT – MH/MĐ Quản trị môi trường mạng
  4. TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE 137C Nguyễn Chí Thanh, Phường 9, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh ĐT: 08 – 6261 0303 Fax: 08 – 6261 0304 Riêng phò ng thiêt kế đươc câp riêng môt File Server với 4 ổ cứng Sata 250G đươ c dùng công nghệ RAID cứng . Với muc đi ́ch lưu trữ ban ve ̃ cua các ́ ̣ ́ ̣ ̣ ̣ ̉ ̉ nhân viên phò ng thiê ́t kế . ̉ Trong các phò ng ban triên khai các GPO như sau :  ̉ Triên khai môt đoan Script khi user logon và o hê thống se ̃ có câu chà o mừ ng : “Welcome to Hoang Viet Group”. ̣ ̣ ̣  ́ ̣ ̉ ̉ ̉ ̣ ̣ ̉ Thiêt lâp mỗi tà i khoan user cua group nhân viên chi đươc logon tai máy cua mình . Và không giới hạn các nhân viên trưởng phòng .  ̉ ̉ Triên khai các chương trình sau cho ca công ty : MS Offices, Winrar, Adobe Reader, Unikey, Firefox.  ̣ ̣ ̣ ̉ ̣ ̉ ̣ Giới han các nhân viên phò ng kho và vât liêu chi đươc sư dung MS Offices và Unikey .  ̉ Triên khai các phần mềm Design cho nhân viên phò ng thiế t kê: Photoshop, Corel. ́  ́t ca các group nhân viên không cho xuât hiên các Icon trên desktop và không cho truy xuât và o Control panel . Tâ ̉ ́ ̣ ́  Tạo Proaming Profiles cho các nhân viên trưởng phòng .  ́ ̣ ̉ Thiêt lâp chi ́nh sách hướng các My Document cua các nhân viên phòng Kinh doanh về File Server lưu trữ để trong trường hợp các hợp đồng của nhân viên phòng kinh doanh đặt tại máy dễ bị mất .  Cấu hình khi các nhân viên ở các phòng ban logon vào domain thì sẽ map ổ địa mạng từ thư mục tướng ứng của phòng ban trên File server về thành ổ đĩa Z: ̉ Thiêt lâp chi ́nh sách đê theo doi các nhân viên phò ng thiêt kế trong trườ ng hơp xóa file thà nh công . ́ ̣ ̃ ́ ̣ ́ ̣ ̉ ̣ ́ Mỗi phò ng ban có 1 Printer, thiêt lâp Printer server các phò ng ban sao các nhâ n viên trương phò ng đươc ưu tiên in trước nêu các nhân viên khác đang in. Viết logon script kết nối tới máy in tương ứng với phòng ban. Lên kế hoạch backup dữ liệu cho toàn công ty và lưa chọn phương pháp backup đảm bảo khôi phục nhanh các server của công ty trong trường bị sự cố. Nêu các tác vụ hàng ngày của người quản trị các server của công ty. Lên kế hoạch giám sát hoạt động của hệ thống các server trên. ̣ ̣ ̣ ̉ ́ ̉ Hiên tai công ty đa ̃ mua thêm môt ban Windows Server 2008 tiên hà nh update cho máy chu Domain controller. Môt số nhân viên trương phò ng có nhu cầu sư dung Windows Vista và Window 7, bạn hãy tiến hành nâng cấp sao cho không mất các cấu hình của các ̣ ̉ ̉ ̣ ̉ nhân viên trương phò ng. V. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN Bảng kế hoạch làm đồ án: STT Công việc Thời gian Đánh Giá Điều chỉnh Ghi chú Khoa CNTT – MH/MĐ Quản trị môi trường mạng
  5. TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE 137C Nguyễn Chí Thanh, Phường 9, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh ĐT: 08 – 6261 0303 Fax: 08 – 6261 0304 1 Hướng dẫn Tuần 1 2 Thực hiện đồ án Thời gian học 3 Nộp đồ án Tuần cuối 4 Báo cáo đồ án Lưu ý: SV phải hoàn thành đồ án đúng thời hạn theo đề tài. SV phải trình cho Giảng viên xác nhận những phần đã hoàn thành theo số buổi được giao. SV phải nộp đồ án cho Giảng Viên trước ngày báo cáo ít nhất là 1 ngày Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày 26 tháng 6 năm 2009 Trưởng Bộ môn Giảng viên biên soạn Nguyễn Văn Tiến Trần Văn Tài Khoa CNTT – MH/MĐ Quản trị môi trường mạng

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản