Môđun: Quản trị môi trường mạng (Đồ án số 01)

Chia sẻ: Vũ Việt Dũng Vũ Việt Dũng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
364
lượt xem
145
download

Môđun: Quản trị môi trường mạng (Đồ án số 01)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục đích đề tài: Áp dụng thực tế kiến thức môn học; Lựa chịn mô hình quản lý hệ thống mạng LAN cho công ty; Cấu hình hệ thống Server quản lý hoạt động mạng LAN của công ty; Quản lý, giám sát hoạt động Server để đảm bảo Server hoạt động luôn ổn định; Lập các báo về các cấu hình hệ thống mạng LAN.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Môđun: Quản trị môi trường mạng (Đồ án số 01)

  1. TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE 137C Nguyễn Chí Thanh, Phường 9, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh ĐT: 08 – 6261 0303 Fax: 08 – 6261 0304 KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN BỘ MÔN KỸ THUẬT HỆ THỐNG MÔ HỌC/MÔĐUN: QUẢN TRỊ MÔI TRƯỜNG MẠNG Đồ án số: 01 I. MỤC ĐÍCH ĐỀ TÀI Áp dụng thực tế kiến thức môn học. Lưa chon mô hiƳnh quan lyƴ hê thôƴng mang LAN cho công ty . Ʋ Ʋ Ʊ Ʋ Ʋ Câƴu hiƳnh hê thôƴng Server quan lyƴ hoạt động mạng LAN của công ty . Ʋ Ʊ Quản lý, giám sát hoạt động Server để đảm bảo Server hoạt động luôn ổn định . Lâp caƴ c baƴ o vêƳ caƴ c câƴu hiƳnh hê thôƴng mang LAN Ʋ Ʋ Ʋ II. TÌNH HUỐNG ĐỀ TÀI Công ty TNHH Takako Viêt Nam hoat đông san xuât t hiêt bi phu tù ng cho xe cơ giới với quy mô 500 nhân viên. Hê thống mang LAN cua công ty bao gồm 220 PC ̣ ̣ ̣ ̉ ́ ́ ̣ ̣ ̣ ̣ ̉ và 6 Server với nhiê ̉ ̀ u vai trò khác nhau . Công ty muốn tô chứ c hê thống Domain server quan li ́ các client trong mang LAN với doma in đăng ký : ̣ ̉ ̣ takakovietnam.com.vn Khoa CNTT – MH/MĐ Quản trị môi trường mạng
  2. TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE 137C Nguyễn Chí Thanh, Phường 9, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh ĐT: 08 – 6261 0303 Fax: 08 – 6261 0304 Data Center Zone File Server Domain Controller Vigor-load balancer Servers LAN LAN Zone ISA Server Application Server Mail Server Domain Controller Users LAN ̉ Tô chứ c hà nh chánh trong công ty Takako như sau : Ban giám đốc và phó giám đốc gồm 10 ngườ i, bô phân nhân viên phò ng nhân sư với 10 ngườ i, bô phân kế ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ toán gồm 10 ngườ i , bô phân kinh doanh gô ̣ ̣ ̉ ̉ ̀ m 20 ngườ i, bô phân thiêt kế san phâm gồm 30 ngườ i, sản xuất 1 gồm 30 ngườ i, bô phân san xuât 2 gồm 30 ngườ i, ́ ̣ ̣ ̉ ́ ̣ ̣ ̣ ̉ ̉ bô phân tinh luyên san phâm gồm 30 ngườ i, bô phân ky ̃ thuât gồm 30 ngườ i, bô phân kho và vật liệu gồm 20 ngườ i , còn lại là công nhân.Các nhân viên đều có ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̉ ̣ ̉ máy tính PC trừ công nhân. Công ty muốn triên khai hê thống Domain và OUs đê quan li ́ các phò ng ban tương ứ ng với môt Domain Controller chi ́nh và môt ̉ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̉ Domain controller phu để backup trong trường hợp DC chính có vấn đề . Tiên hà nh lâp lich backup cho DC đê dù ng trong trườ ng hơp hê thống DC có lỗi . ́ ̣ ̣ III. YÊU CẦU THỰC HIỆN Khoa CNTT – MH/MĐ Quản trị môi trường mạng
  3. TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE 137C Nguyễn Chí Thanh, Phường 9, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh ĐT: 08 – 6261 0303 Fax: 08 – 6261 0304 Lâp kêƴ hoach xây dưng hê thôƴng Domain Controller vaƳ Additional Server đê quan lyƴ h ệ thống mạng LAN. Ʋ Ʋ Ʋ Ʋ Ʊ Ʊ ƴt lâp caƴ c chi ƴnh saƴ ch kiêm soaƴ t hê thôƴng Domain Thiê Ʋ Ʊ Ʋ Thiêƴt lâp caƴ c kêƴ hoach backup đê dưng phoƳ ng cho hê thôƴng Ʋ Ʋ Ʊ Ʋ Ʋ ƴt lâp kêƴ hoach giaƴ m saƴ t Server đê đêƳ phoƳ ng caƴ c sư côƴ Thiê Ʋ Ʋ Ʊ Ʋ IV. GỢI Ý THỰC HIỆN Tìm hiểu kiến thức ̉ Các phiên ban Server 2003 phù hợp với nhu cầu các máy chủ: Domain controller và Additional Server Tìm hiểu các phiên bản Server 2008. Tìm hiểu các phần mềm hổ trợ quản lý Server PhâƳn triên khai vaƳ câƴu hiƳnh Server Ʊ Phân tích giải pháp Nhu cầu giám sát hoat đông cua hê thống mang LAN: sư dung tà i nguyên hê thống, chính sách quản lý…. ̣ ̣ ̉ ̣ ̣ ̉ ̣ ̣ Bảo mật chia sẽ tài nguyên mạng: Printer, Data Backup dư phò ng cho hê thống Server . ̣ ̣ ̉ Triên khai hê thống Server ̣ Xây dựng Primary Domain Controller & Additional Domain Controller ̉ Triên khai hê thống O us, Group và Users tương ứ ng cho mỗi phò ng ban . Trong đó có Group trương phò ng và group nhân viên . Trong mỗi phò ng ban ̣ ̉ có một trưởng phòng và 1 phó trưởng phòng. ̉ ̉ ̣ ̣ ̣ Xây dựng máy chủ File Server. Triên khai File Server cho ca công ty tro ng đó tương ứ ng với mỗi phò ng ban có môt thư muc đươc lưu trữ trên server . Thiêt lâp sao cho nhân viên phò ng nà o chi đươc truy câp và o thư muc cua phò ng ban đó . Group quan lý đươc toà n quyền trên thư muc cua phò ng ́ ̣ ̉ ̣ ̣ ̣ ̉ ̉ ̣ ̣ ̉ ̉ ̣ ̣ ̣ ̣ ̉ ̣ mình và group nhân viên chi đươc(Write, Read và Full trên thư muc hoăc tâp tin cua mình tao ra). Quota cho group nhân viên cua các phò ng ban chi đươc dung lương tối đa 20G và nêu cò n 2G trống là canh báo , 500 MB là không cho sư dung . ̉ ̉ ̣ ̣ ́ ̉ ̉ ̣ Trong các phòng ban triển khai các GPO như sau : Khoa CNTT – MH/MĐ Quản trị môi trường mạng
  4. TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE 137C Nguyễn Chí Thanh, Phường 9, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh ĐT: 08 – 6261 0303 Fax: 08 – 6261 0304  ̉ Triên khai môt đoan Script khi user logon và o hê thống se ̃ có câu chà o mừ ng : “Welcome to Takako Viet Nam”. ̣ ̣ ̣  ̉ ̉ Triên khai các chương trình sao cho ca công ty: MS Offices, Winrar, Adobe Reader, Unikey, Firefox.  ̣ ̣ ̣ ̉ ̣ ̉ ̣ Giới han các nhân viên phò ng kho và vât liêu chi đươc sư dung MS Offices và Unikey .  ́ ̉ ́ ̣ ́ Tât ca các group nhân viên không cho xuât hiên các Icon trên desktop và không cho truy xuât và o Control panel .  ̉ Tạo Proaming Profiles cho các nhân viên trương phò ng .  Cấu hình khi các nhân viên ở các phòng ban logon vào domain thì sẽ map ổ địa mạng từ thư mục tướng ứng của phòng ban trên File server về thành ổ đĩa Z: ́ ̣ ̉ ̉ ̣ ́ Mỗi phò ng ban có 1 Printer, thiêt lâp Printer Server sao nhân viên cua trương phò ng đươc ưu tiên in ân trước các nhân viên khác . Viết logon script kết nối tới máy in tương ứng với phòng ban. Lên kế hoạch backup dữ liệu cho toàn công ty và lưa chọn phương pháp backup đảm bảo khôi phục nhanh các server của công ty trong trường bị sự cố. Nêu các tác vụ hàng ngày của người quản trị các server của công ty. Lên kế hoạch giám sát hoạt động của hệ thống các server trên. ̣ ̣ ̣ ̉ ́ ̉ Hiên tai công ty đa ̃ mua thêm môt ban Windows Server 2008 tiên hà nh update cho máy chu Domain contro ller. Môt số nhân viên trương phò ng có nhu cầu sư dung Windows Vista và Window ̣ ̉ ̉ ̣ 7, bạn hãy tiến hành nâng cấp để không mất các cấu hình của các ̉ nhân viên trương phò ng. V. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN Bảng kế hoạch làm đồ án: STT Công việc Thời gian Đánh Giá Điều chỉnh Ghi chú 1 Hướng dẫn Tuần 1 2 Thực hiện đồ án Thời gian học 3 Nộp đồ án Tuần cuối Khoa CNTT – MH/MĐ Quản trị môi trường mạng
  5. TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE 137C Nguyễn Chí Thanh, Phường 9, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh ĐT: 08 – 6261 0303 Fax: 08 – 6261 0304 4 Báo cáo đồ án Lưu ý: SV phải hoàn thành đồ án đúng thời hạn theo đề tài. SV phải trình cho Giảng viên xác nhận những phần đã hoàn thành theo số buổi được giao. SV phải nộp đồ án cho Giảng Viên trước ngày báo cáo ít nhất là 1 ngày Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày 26 tháng 6 năm 2009 Trưởng Bộ môn Giảng viên biên soạn Nguyễn Văn Tiến Trần Văn Tài Khoa CNTT – MH/MĐ Quản trị môi trường mạng

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản