intTypePromotion=1

Môi trường_ Độ Acid

Chia sẻ: Bang Bang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
253
lượt xem
87
download

Môi trường_ Độ Acid

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hầu hết các nguồn nước thiên nhiên, nước thải sinh hoạt và rất nhiều loại nứơc thải công nghiệp có khả năng đêm do hệ thống carbonic- bicarbonate. Trên cơ sở của thông tin này, người ta thường xem xét rằng tất cả các nguồn nước có pH nhỏ hơn 8,5 đều có độ acid.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Môi trường_ Độ Acid

  1. Tel: (08)5150181 COÂNG TY MOÂI TRÖÔØNG Fax: (08)8114594 TAÀM NHÌN XANH GREE www.gree-vn.com GREEN EYE ENVIRONMENT CHÖÔNG 2 ÑOÄ ACID 2.1 KHAÙI NIEÄM CHUNG Haàu heát caùc nguoàn nöôùc thieân nhieân, nöôùc thaûi sinh hoaït vaø raát nhieàu loaïi nöôùc thaûi coâng nghieäp coù khaû naêng ñeäm do heä thoáng carbonic-bicarbonate. Treân cô sôû cuûa thoâng tin naøy, ngöôøi ta thöôøng xem xeùt raèng taát caû caùc nguoàn nöôùc coù pH nhoû hôn 8,5 ñeàu coù ñoä acid. Thöôøng thöôøng ñieåm keát thuùc phenolphthalein taïi pH 8,2 ñeán 8,4 ñöôïc söû duïng nhö ñieåm tham khaûo. Khaûo saùt ñöôøng cong cuûa acid carbonic cho thaáy raèng ôû pH 7,0 carbonic coøn laïi phaûi ñöôïc trung hoøa. Noù cuõng cho thaáy raèng baûn thaân carbonic seõ khoâng laøm giaûm pH xuoáng döôùi 4. Töø ñöôøng cong ñònh phaân cuûa caùc acid maïnh vaø tính chaát cuûa ñöôøng cong, ngöôøi ta coù theå keát luaän raèng vieäc trung hoøa cuûa acid keát thuùc taïi pH 4. Vì vaäy, töø tính chaát cuûa ñöôøng cong ñònh phaân acid carbonic vaø acid maïnh, roõ raøng laø ñoä acid cuûa nöôùc töï nhieân laø do acid carbonic hoaëc acid voâ cô maïnh gaây ra, acid carbonic aûnh höôûng ñoái vôùi nöôùc coù pH lôùn hôn 4 vaø acid maïnh coù aûnh höôûng vôùi nöôùc coù pH nhoû hôn 4, nhö trình baøy trong Hình 2.1. 2.2 NGUOÀN GOÁC VAØ TÍNH CHAÁT CUÛA ÑOÄ ACID Acid carbonic laø thaønh phaàn chuû yeáu cuûa taát caû nöôùc töï nhieân. Noù hoøa tan vaøo nöôùc maët baèng quaù trình haáp thuï töø khí quyeån phuï thuoäc vaøo ñònh luaät Henry, nhöng chæ khi noàng ñoä cuûa acid carbonic nhoû hôn söï caân baèng cuûa carbonic trong khoâng khí. Carbonic cuõng coù theå taïo thaønh trong nöôùc thoâng qua vieäc oxy hoùa sinh hoïc caùc chaát höõu cô, ñaëc bieät trong nöôùc bò oâ nhieãm. Trong nhöõng tröôøng hôïp nhö vaäy, neáu caùc hoaït ñoäng quang hôïp bò haïn cheá, noàng ñoä cuûa carbonic coù theå vöôït qua caân baèng vaø khí carbonic seõ töø nöôùc thoaùt vaøo khoâng khí. Vì vaäy ngöôøi ta ñi ñeán keát luaän raèng nöôùc maët haáp thuï hoaëc giaûi phoùng moät caùch caân baèng khí carbonic ñeå giöõ caân baèng vôùi khoâng khí. Khoái löôïng khí carbonic ôû traïng thaùi caân baèng laø raát nhoû vì aùp suaát rieâng phaàn cuûa khí carbonic trong khoâng khí laø raát thaáp. ThS: Huyønh Ngoïc Phöông Mai 2-1 © Copyright 2006 gree-vn.com, All rights reserved. Xin ghi rõ nguồn khi bạn phát hành lại thông tin từ trang này.
  2. Tel: (08)5150181 COÂNG TY MOÂI TRÖÔØNG Fax: (08)8114594 TAÀM NHÌN XANH GREE www.gree-vn.com GREEN EYE ENVIRONMENT 10 9 8.3 Ñieåm keát thuùc phenolphthalein 8 7 6 Daõy cuûa ñoä acid carbonic 5 4 3.7 Ñieåm keát thuùc methyl cam 3 2 Daõy thöïc teá cuûa ñoä acid voâ cô 1 Hình 2.1 Caùc loaïi ñoä acid quan troïng trong nöôùc bình thöôøng vaø nöôùc thaûi. Nöôùc ngaàm vaø nöôùc töø vuøng caùc ñoái löu cuûa hoà chöùa phaân taàng thöôøng chöùa moät löôïng ñaùng keå khí carbonic. Noàng ñoä naøy laø keát quaû cuûa vieäc phaân huûy sinh hoïc caùc chaát höõu cô coù trong nöôùc döôùi söï hoaït ñoäng cuûa vi sinh vaät, trong ñieàu kieän naøy khí carbonic khoâng theå töï do giaûi phoùng vaøo khí quyeån. Khí carbonic laø saûn phaåm cuoái cuøng cuûa caû quaù trình phaân huûy sinh hoïc hieáu khí vaø kò khí; vì vaäy, noàng ñoä cuûa noù khoâng bò giôùi haïn bôûi khoái löôïng oxy hoøa tan ban ñaàu. Thöôøng nöôùc ngaàm coù noàng ñoä khí carbonic khoaûng 30 – 50 mg/L. Nöôùc ngaàm cuûa thaønh phoá Hoà Chí Minh vaø caùc tænh ñoàng baèng soâng Cöûu Long thöôøng coù noàng ñoä khí carbonic töø 80 – 120 mg/L, nhieàu nôi ôû taàng nöôùc ngaàm maïch saâu (200 – 300 m) noàng ñoä CO2 coù theå leân ñeán 320 mg/L. Ñieàu naøy ñaëc bieät ñuùng ñoái vôùi nöôùc thaám qua caùc lôùp ñaát khoâng chöùa ñuû carbonate canxi vaø magne ñeå trung hoøa carbonic qua vieäc taïo thaønh carbonate. CO2 + CaCO3 + H2O Ca2+ + 2HCO3- (2 – 1) Acid voâ cô coù maët trong nhieàu loaïi chaát thaûi coâng nghieäp, ñaëc bieät trong caùc loaïi chaát thaûi coâng nghieäp luyeän kim vaø moät phaàn töø saûn phaåm caùc loaïi vaät lieäu höõu cô toång hôïp. Caùc nguoàn nöôùc thieân nhieân cuõng coù theå chöùa ñoä acid voâ cô. Nöôùc thaûi töø caùc khu vöïc haàm moû vaø nôi ñoå quaëng seõ chöùa moät löôïng ñaùng keå acid sulfuric hoaëc muoái cuûa acid sulfuric neáu coù maët löu huyønh, sulfide hoaëc pyrit saét. Vieäc chuyeån hoùa caùc vaät lieäu naøy thaønh acid sulfuric vaø sulfate do vi khuaån oxy hoùa löu huyønh thöïc hieän trong ñieàu kieän hieáu khí. ThS: Huyønh Ngoïc Phöông Mai 2-2 © Copyright 2006 gree-vn.com, All rights reserved. Xin ghi rõ nguồn khi bạn phát hành lại thông tin từ trang này.
  3. Tel: (08)5150181 COÂNG TY MOÂI TRÖÔØNG Fax: (08)8114594 TAÀM NHÌN XANH GREE www.gree-vn.com GREEN EYE ENVIRONMENT Vi khuaån 2S + 3O2 + 2H2O 4H+ + 2SO42- (2 – 2) Vi khuaån FeS2 + 1,5O2 + H2O Fe2- + 2H+ + 2SO42- (2 – 3) Muoái cuûa kim loaïi naëng, ñaëc bieät laø caùc ion kim loaïi hoùa trò ba, nhö Fe (III) vaø Al (III) thuûy phaân trong nöôùc ñeå giaûi phoùng ñoä acid voâ cô. FeCl3 + 3H2O → Fe(OH)3 + 3H+ + 3Cl- (2 – 4) Söï coù maët cuûa caùc kim loaïi naëng ñöôïc chæ thò baèng vieäc taïo thaønh keát tuûa khi pH cuûa dung dòch chöùa caùc kim loaïi treân ñöôïc taêng leân khi trung hoøa. Nhieàu chaát thaûi chöùa acid höõu cô. Söï coù maët vaø tính chaát cuûa chuùng coù theå ñöôïc xaùc ñònh baèng caùch söû duïng ñöôøng cong ñònh phaân ñònh tính hoaëc saéc kí khí. 2.3 YÙ NGHÓA CUÛA ÑOÄ ACID CARBONIC VAØ ACID Ñoä acid ít ñöôïc quan taâm nhaát trong lónh vöïc veà sinh hoïc hoaëc söùc khoûe coäng ñoàng. Khí carbonic trong nöôùc ngoït vaø bia ôû noàng ñoä cao hôn raát nhieàu cho vôùi caùc nguoàn nöôùc thieân nhieân vaø khoâng aûnh höôûng coù haïi ñeán söùc khoûe. Nöôùc chöùa acid voâ cô thöôøng khoâng ngon. Nöôùc acid ñöôïc quan taâm vì tính aên moøn cuûa chuùng vaø chi phí trong vieäc xöû lyù caùc chaát aên moøn. Carbonic laø yeáu toá gaây aên moøn ôû haàu heát caùc loaïi nöôùc töï nhieân, nhöng trong raát nhieàu loaïi nöôùc thaûi coâng nghieäp acid voâ cô laø nguyeân nhaân gaây ra tính aên moøn naøy. Khí carbonic phaûi ñöôïc tính toaùn ñeán trong quaù trình laøm meàm nöôùc khi söû duïng vôùi soda. Trong quaù trình xöû lyù sinh hoïc, pH phaûi ñöôïc duy trì trong khoaûng töø 6 ñeán 9,5. Tieâu chuaån naøy thöôøng ñoøi hoûi vieäc ñieàu chænh pH tôùi möùc thích hôïp vaø trong nhieàu tröôøng hôïp vieäc tính toaùn khoái löôïng hoùa chaát caàn thieát döïa treân giaù trò ñoä acid. Quaù trình ñoát nhieân lieäu hoùa thaïch trong caùc nhaø maùy nhieät ñieän vaø xe oâtoâ daãn ñeán vieäc taïo thaønh oxit nitô vaø oxit löu huyønh. Khi hoøa tan trong nöôùc möa chuùng thuûy phaân taïo thaønh acid sulfuric vaø acid nitric. Keát quaû laø möa acid laøm giaûm pH trong caùc hoà nöôùc coù khaû naêng ñeäm thaáp, aûnh höôûng xaáu ñeán ñôøi soáng döôùi nöôùc vaø coù theå laøm taêng khoái löôïng hoùa chaát nhö nhoâm, saét, silic hoøa tan töø ñaát vaøo nöôùc beà maët. Vì nhöõng lyù do naøy, vieäc kieåm soaùt oxit löu huyønh vaø nitô caàn ñöôïc thöïc hieän khi thaûi caùc loaïi khí ñoát vaøo moâi tröôøng khoâng khí. ThS: Huyønh Ngoïc Phöông Mai 2-3 © Copyright 2006 gree-vn.com, All rights reserved. Xin ghi rõ nguồn khi bạn phát hành lại thông tin từ trang này.
  4. Tel: (08)5150181 COÂNG TY MOÂI TRÖÔØNG Fax: (08)8114594 TAÀM NHÌN XANH GREE www.gree-vn.com GREEN EYE ENVIRONMENT 2.4 PHÖÔNG PHAÙP XAÙC ÑÒNH Ñoä acid carbonic vaø acid voâ cô coù theå ñöôïc xaùc ñònh baèng vieäc söû duïng caùc dung dòch kieàm tieâu chuaån. Acid voâ cô ñöôïc ño baèng ñònh phaân ñeán pH khoaûng 3,7 vôùi ñieåm keát thuùc methyl cam. Keát quaû ñònh phaân maãu nöôùc ñeán ñieåm keát thuùc phenolphthalein vôùi pH 8,3 xaùc ñònh caû ñoä acid voâ cô vaø ñoä acid do caùc acid yeáu gaây neân. Ñoä acid toång coäng naøy coù teân laø ñoä acid phenolphthalein. Ñoä acid carbonic Neáu muoán coù keát quaû tin caäy vôùi ñoä chính xaùc cao, caàn phaûi ñaëc bieät löu yù khi laáy maãu, baûo quaûn maãu vaø phaân tích maãu ñeå xaùc ñònh noàng ñoä carbonic, khoâng tính ñeán phöông phaùp phaân tích. Trong caùc nguoàn nöôùc maø carbonic ñoùng vai troø quan troïng, aùp suaát rieâng phaàn cuûa noù thöôøng lôùn hôn nhieàu laàn aùp suaát cuûa khí carbonic trong khí quyeån; vì vaäy khi tieáp xuùc vôùi khoâng khí phaûi traùnh hoaëc giöõ möùc ñoä thaát thoaùt ôû möùc nhoû nhaát. Vì lyù do naøy, vieäc phaân tích coù theå ñöôïc thöïc hieän toát nhaát ôû ngay taïi nôi laáy maãu, traùnh ñöôïc vieäc tieáp xuùc vôùi khoâng khí vaø söï thay ñoåi cuûa nhieät ñoä. Maãu nöôùc phaûi ñöôïc laáy töông töï nhö khi laáy maãu ñeå xaùc ñònh oxy hoøa tan, chaúng haïn duøng oáng hoaëc pipet ngaäp trong nöôùc ñeå traùnh caùc boït khí vaø cho pheùp bình chöùa maãu chaûy traøn vaø ñeå cho nöôùc thay theá choã cuûa khoâng khí. Neáu maãu phaûi vaän chuyeån veà phoøng thí nghieäm ñeå phaân tích, chai laáy maãu phaûi ñöôïc ñaäy kín ñeå khoâng khí khoâng loït ñöôïc vaøo chai. Nhieät ñoä phaûi ñöôïc giöõ gaàn vôùi nhieät ñoä taïi nôi laáy maãu. Phöông phaùp ñònh phaân. Ñeå giaûm ñeán möùc thaáp nhaát vieäc tieáp xuùc vôùi khoâng khí, toát nhaát neân laáy maãu vaø ñònh phaân trong caùc oáng ñònh möùc hoaëc oáng so maøu. OÁng so maøu hoaëc oáng ñònh möùc phaûi ñöôïc ñeå chaûy traøn vaø vieäc laáy maãu vôùi theå tích thích hôïp ñöôïc thöïc hieän baèng caùch söû duïng siphon hoaëc pipet. Sau khi boå sung khoái löôïng thích hôïp chaát chæ thò phenolphthalein, tieán haønh ñònh phaân ngay ñeå giaûm ñeán möùc thaáp nhaát söï thaát thoaùt khí carbonic vaøo khoâng khí. Thoâng thöôøng, ban ñaàu moät khoái löôïng ñaùng keå cuûa khí carbonic seõ bò thaát thoaùt do phaûi khuaáy trong maãu. Keát quaû tin caäy hôn coù theå thu ñöôïc baèng vieäc laáy maãu laàn hai vaø theâm moät khoái löôïng chaát ñònh phaân ñaõ bieát tröôùc khi tieán haønh khuaáy troän. Vieäc ñònh phaân coù theå hoaøn thieän vôùi vieäc thaát thoaùt khí carbonic laø khoâng ñaùng keå. Ñieåm keát thuùc cuoái cuøng seõ xuaát hieän raát chaäm, do ñoù vieäc ñònh phaân seõ chæ keát thuùc hoaøn toaøn khi maøu hoàng toàn taïi 30 giaây. Khi hydroxide natri ñöôïc söû duïng laøm chaát chuaån, caàn phaûi chaéc chaén raèng noù khoâng chöùa carbonate natri. Phaûn öùng coù lieân quan ñeán quaù trình trung hoøa xaûy ra theo hai böôùc. ThS: Huyønh Ngoïc Phöông Mai 2-4 © Copyright 2006 gree-vn.com, All rights reserved. Xin ghi rõ nguồn khi bạn phát hành lại thông tin từ trang này.
  5. Tel: (08)5150181 COÂNG TY MOÂI TRÖÔØNG Fax: (08)8114594 TAÀM NHÌN XANH GREE www.gree-vn.com GREEN EYE ENVIRONMENT 2NaOH + CO2 Na2CO3 + H2O (2 – 5) Na2CO3 + CO2 + H2O 2NaHCO3 (2 – 6) vaø töø Phöông trình (2 – 6) roõ raøng laø neáu carbonate natri coù maët trong hydroxide natri seõ gaây neân sai soá trong keát quaû phaân tích. Ñeå khaéc phuïc khoù khaên naøy, dung dòch carbonate natri laø moät trong nhöõng chaát ñònh phaân chuaån ñöôïc giôùi thieäu ñeå ño acid carbonic. Carbonate natri coù theå ñöôïc söû duïng theo khaû naêng naøy vì phaûn öùng moät caùch ñònh löôïng vôùi acid carbonic, nhö trình baøy trong Phöông trình (2 – 6). Noù coù öu ñieåm nhaát ñònh laø coù theå mua döôùi daïng tinh khieát phaân tích (PA). Tính toaùn töø ñoä pH vaø ñoä kieàm. Coù khaû naêng tính toaùn khoái löôïng carbonic trong maãu nöôùc töø phöông trình phaân ly cuûa acid carbonic. Khi pH thaáp hôn 8,5, haèng soá phaân ly baäc moät cuûa acid carbonic coù theå ñöôïc söû duïng cho bieát noàng ñoä ion – hydro, noàng ñoä ion – bicarbonate vaø haèng soá phaân ly K1: [H+] [HCO3-] (2 – 7) = KA1 * [H2CO3 ] Thöïc teá, [H2CO3*] trong phöông trình naøy ñöôïc thieát laäp töông ñöông vôùi toång noàng ñoä mol cuûa acid carbonic vaø carbonic töï do vì raát khoù phaân bieät giöõa hai daïng treân cuûa acid carbonic. Vì carbonic töï do chieám khoaûng 99 phaàn traêm toång noàng ñoä, phöông trình treân chæ laø phöông trình gaàn ñuùng. Vieäc söû duïng Phöông trình (2 – 7) ñöôïc moâ taû trong ví duï sau. Neáu KAl = 4,3 x 10-7, [H+] =10-7 vaø [HCO3-] = 4,3 x 10-7, thì noàng ñoä CO2 phaûi baèng (10-7) x (4,3 x 10-3) / (4,3 x 10-7) = 10-3 mol/L hoaëc 44 mg/L. Maëc duø vaäy, ñeå tính toaùn treân ñöôïc chính xaùc, caàn phaûi keå ñeán aûnh höôûng cuûa caùc ion khaùc vaø aûnh höôûng cuûa nhieät ñoä ñeán haèng soá K1. Töø nhöõng nhaän xeùt treân coù theå thaáy raèng vieäc tính toaùn khí carbonic töï do trong nöôùc laø moät quaù trình phöùc taïp, vì vaäy trong höôùng daãn “Standard methods” coù trình baøy ñoà thò ñeå xaùc ñònh carbonic töï do töø pH, ñoä kieàm, chaát raén hoøa tan vaø nhieät ñoä. Vieäc xaùc ñònh carbonic töø soá ño ñoä pH vaø ñoä kieàm coù theå cho keát quaû vôùi ñoä chính xaùc cao, nhöng khoâng thöïc söï caàn thieát. Phöông phaùp gaëp phaûi khoù khaên laø phaûi bieát noàng ñoä chaát raén hoøa tan. Ñieàu naøy ñoøi hoûi phaûi phaân tích rieâng bieät baèng phöông phaùp troïng löôïng hoaëc ñoä daãn. Töông töï, pH phaûi ñöôïc ño vôùi ñoä chính xaùc cao, vì thay ñoåi nhoû seõ daãn ñeán sai soá lôùn. Ví duï, pH sai soá 0,1 seõ daãn ñeán sai soá 25 phaàn traêm khi xaùc ñònh carbonic. Noù trôû thaønh caâu hoûi xem keát quaû tính toaùn naøy döôùi ñieàu kieän phoøng thí nghieäm bình thöôøng hoùa treân hieän tröôøng coù ñoä tin caäy hôn keát quaû thu ñöôïc baèng qui trình ñònh phaân hay khoâng, khi vieäc quan taâm thích hôïp ñöôïc thöïc hieän ñeán caùc moâ taû chi tieát cho phöông phaùp ñònh phaân. Xem xeùt caùc khoù khaên cuûa moãi phöông phaùp, ngöôøi ta thaáy raèng qui trình ñònh phaân thöôøng laø phöông phaùp ThS: Huyønh Ngoïc Phöông Mai 2-5 © Copyright 2006 gree-vn.com, All rights reserved. Xin ghi rõ nguồn khi bạn phát hành lại thông tin từ trang này.
  6. Tel: (08)5150181 COÂNG TY MOÂI TRÖÔØNG Fax: (08)8114594 TAÀM NHÌN XANH GREE www.gree-vn.com GREEN EYE ENVIRONMENT ñöôïc löïa choïn khi noàng ñoä carbonic lôùn hôn 2 mg/L, trong khi ñoù ñoøi hoûi caùc noàng ñoä nhoû hôn sai soá seõ lôùn hôn, vì vaäy qui trình tính toaùn ñöôïc kieán nghò thöïc hieän. Phöông phaùp hieän tröôøng. Phöông trình ñònh phaân coù raát nhieàu öu ñieåm vaø tính chính xaùc ñuû cho taát caû caùc muïc ñích thöïc teá. Ñoä Acid Methyl Cam Taát caû nöôùc thieân nhieân vaø haàu heát caùc loaïi nöôùc thaûi coâng nghieäp coù pH thaáp hôn 4 ñeàu coù ñoä acid voâ cô hoaëc ñoä acid methyl cam. Acid voâ cô caàn ñöôïc trung hoøa taïi thôøi ñieåm pH taêng leân 3,7 vaø chaát chæ thò pH maøu thöôøng ñöôïc söû duïng khi maùy ño pH khoâng coù saün. Trong khi ñoù, tröôùc ñaây methyl cam ñöôïc söû duïng cho muïc ñích naøy, nhöng hieän nay bromphenol ñöôïc kieán nghò söû duïng vì söï thay ñoåi maøu roõ neùt hôn ôû pH 3,7. Keát quaû ñöôïc trình baøy trong khaùi nieäm ñoä acid methyl cam nhö CaCO3. Vì CaCO3 coù ñöông löôïng laø 50, dung dòch N/50 NaOH ñöôïc söû duïng laøm chaát ñònh phaân, do ñoù 1 mL töông ñöông vôùi 1 mg ñoä acid. Ñoä acid phenolphthalein Ñoâi khi, caàn phaûi ño ñoä acid toång coäng cuûa acid voâ cô vaø acid yeáu trong maãu nöôùc. Vì haàu heát caùc acid yeáu ñöôïc trung hoøa ôû pH 8,3 neân caû chaát chæ thò phenolphthalein vaø metacresol maøu ñoû tía coù theå coù theå söû duïng trong vieäc ñònh phaân. Khi coù maët cuûa caùc muoái kim loaïi naëng, ngöôøi ta thöôøng ñun noùng maãu vaø ñònh phaân. Ñun noùng maãu laøm taêng toác ñoä thuûy phaân cuûa muoái kim loaïi, cho pheùp vieäc ñònh phaân keát thuùc nhanh choùng hôn. Moät laàn nöõa, dung dòch N/50 NaOH ñöôïc söû duïng laøm chaát ñònh phaân vaø keát quaû ñöôïc trình baøy döôùi daïng ñoä acid phenolphthalein nhö CaCO3. 2.5 ÖÙNG DUÏNG SOÁ LIEÄU VEÀ ÑOÄ ACID Vieäc xaùc ñònh noàng ñoä carbonic ñaëc bieät quan troïng trong lónh vöïc caáp nöôùc. Trong vieäc phaùt trieån caùc nguoàn nöôùc caáp môùi, noù laø yeáu toá quan troïng caàn phaûi ñöôïc caân nhaéc trong caùc phöông phaùp vaø coâng trình xöû lyù. Nhieàu nguoàn nöôùc ngaàm yeâu caàu phaûi xöû lyù ñeå traùnh hieän töôïng aên moøn do carbonic gaây ra. Khoái löôïng cuûa khí carbonic trong nöôùc laø yeáu toá quan troïng ñeå xaùc ñònh xem vieäc khöû khí ñöôïc thöïc hieän baèng laøm thoaùng hay baèng trung hoøa vôùi voâi hoaëc hydroxide natri. Kích thöôùc cuûa caùc thieát bò, lieäu löôïng hoùa chaát, kho döï tröõ vaø giaù thaønh xöû lyù phuï thuoäc vaøo khoái löôïng cuûa carbonic coù maët trong nöôùc. Noàng ñoä carbonic laø thoâng soá quan troïng ñeå öôùc tính nhu caàu hoùa chaát nhö voâi hoaëc soña. ThS: Huyønh Ngoïc Phöông Mai 2-6 © Copyright 2006 gree-vn.com, All rights reserved. Xin ghi rõ nguồn khi bạn phát hành lại thông tin từ trang này.
  7. Tel: (08)5150181 COÂNG TY MOÂI TRÖÔØNG Fax: (08)8114594 TAÀM NHÌN XANH GREE www.gree-vn.com GREEN EYE ENVIRONMENT * Xử lý (trung hòa) nước thải, chủ yếu là axit vô cơ Haàu heát caùc chaát thaûi coâng nghieäp chöùa acid voâ cô ñeàu phaûi ñöôïc trung hoøa tröôùc khi chuùng ñöôïc xaû vaøo soâng hoaëc ñöôøng oáng thoaùt nöôùc hoaëc ñeán traïm xöû lyù. Khoái löôïng hoùa chaát, kích thöôùc cuûa caùc thieát bò chaâm hoùa chaát, kho löu tröõ vaø giaù thaønh ñöôïc xaùc ñònh ñöa vaøo soá lieäu veà ñoä acid cuûa phoøng thí nghieäm. * Xử lý sinh học, phải duy trỳ trong dải pH 6 ­ 9.5 * Kiểm soát ăn mòn đối với cả 2 loại axit cacbonic và vô cơ * Xử lý hậu quả mưa axit *Các vấn đề : 1. Có thể tính pH của 1 mẫu nước từ độ axit của nó ? Tại sao ? 2. Độ axit cacbonic của 1 mẫu nước thải biết chứa 1 lượng đáng kể axit acetic có thể được xác định bằng thủ tục chuẩn độ ? Tại sao ? 3. Một mẫu nước thu thập ỏ cánh đồng có pH =6.8.Cùng lúc mẫu nước mang đến phòng thí nghiệm phân tích, pH đã tăng đến 7.5. Cho 1 giải thích có thể xảy ra cho sự thay đổi này. 4. Tính nồng độ CO2 [CO2] trong 1 mẫu nước tự nhiên ở 25°C, có pH=7.3 và [HCO3‾]=30mg/L. Bỏ qua ảnh hưởng của chất tan lên hoạt độ của ion. 5. Mẫu nước có [HCO3‾]=50mg/L, [CO2]=30mg/L. Tính pH của mẫu nước này ở 25°C. Nếu  6. Nếu nồng độ CO2 trong mẫu nước trên giảm còn 3mg/L thì pH sẽ là bao nhiêu ? 7. Không khí chứa CO2 với nồng độ trung bình khoảng 0.032%(V).Hằng số Henry (K) của CO2 trong nước ở 20°C là 1740 mg/L­atm (hoặc 26 atm/M)(để ý đơn vị, K và K‾¹) với O2 là 21%(V), K=43.8mg/L­atm (hoặc 730.6 atm/M). (a) Tính nồng độ CO2 trong mẫu nước khi nó cân bằng với không khí ở mực nước biển (Định luật Danton và Henry) (b) Từ tính toán trên, diều gì sẽ xảy ra nếu 1 mẫu nước chưa 10mg/L CO2 bị tiếp xúc lâu với kh.khí trước khi chuẩn độ CO2. KQ : [CO2]©=0.54mg/L, [O2]©=9.2mg/L 8. Mẫu nước có độ axit metyl da cam là 60mg/L(metyl da cam đổi màu ở pH=3.7,phenolphtalein ở pH=8.3). Hãy tính lượng vôi (mg (CaOH)2/L) cần để nâng pH lên 3.7 ThS: Huyønh Ngoïc Phöông Mai 2-7 © Copyright 2006 gree-vn.com, All rights reserved. Xin ghi rõ nguồn khi bạn phát hành lại thông tin từ trang này.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2