Một số đề thi môn cơ điện

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:56

0
77
lượt xem
18
download

Một số đề thi môn cơ điện

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hiện t-ợng xâm thực, cách khắc phục 2.Cấu tạo và nguyên lý làm việc của bơm li tâm Ph-ơng trình làm việc của bánh công tác . Caùc loaỷi õ-ờng đặc tính cuớa bồm ly tỏm , bộ thí nghiệm bơm 3.ảnh h-ởng góc 2 đến tỷ lệ các cột áp tĩnh và cột áp động 4.ứng dụng đồng dạng cơ học trong bơm 5.Vòng quay đặc tr-ng, ý nghĩa 6.Điểm làm việc của bơm, điều chỉnh chế độ làm việc của bơm 7....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Một số đề thi môn cơ điện

 1. §Ò thi m«n B¬m Quat M¸y nÐn (Thêi gian lµm bµi 60 phót-nép l¹i ®Ò ) §Ò sè ------------------------------------------------- 1.Kh¸i niªm vµ c¸c th«ng sè lµm viÖc m¸y thuû khÝ. HiÖn t-îng x©m thùc, c¸ch kh¾c phôc 2.CÊu t¹o vµ nguyªn lý lµm viÖc cña b¬m li t©m Ph-¬ng tr×nh lµm viÖc cña b¸nh c«ng t¸c . Caïc loaûi â-êng ®Æc tÝnh cuía båm ly tám , bé thÝ nghiÖm b¬m 3.¶nh h-ëng gãc 2 ®Õn tû lÖ c¸c cét ¸p tÜnh vµ cét ¸p ®éng 4.øng dông ®ång d¹ng c¬ häc trong b¬m 5.Vßng quay ®Æc tr-ng, ý nghÜa 6.§iÓm lµm viÖc cña b¬m, ®iÒu chØnh chÕ ®é lµm viÖc cña b¬m 7.GhÐp b¬m 8.Lùc däc trôc trong b¬m li t©m c¸ch kh¾c phôc 9.B¬m h-íng trôc, cÊu t¹o vµ ®Æc ®iÓm thuû lùc 10.CÊu t¹o, nguyªn lý lµm viÖc cña b¬m pitt«ng, §Æc ®iÓm thuû lùc HiÖn tt-îng dao ®éng l-u l-îng trong b¬m pitt«ng, c¸ch kh¾c phôc 11.§éng c¬ thuû lùc pitt«ng cÊu t¹o nguyªn lý lµm viÖc, ph©n lo¹i.Piit«ng bËc, xi lanh lång 12.B¬m vµ ®éng c¬ thuû lùc b¸nh r¨ng, cÊu t¹o nguyªn lý lµm viÖc, ®Æc ®iÓm thuû lùc 12.B¬m vµ ®éng c¬ thuû lùc truûc vêt , cÊu t¹o nguyªn lý lµm viÖc, ®Æc ®iÓm thuû lùc 13.B¬m vµ ®éng c¬ thuû lùc c¸nh g¹t, cÊu t¹o nguyªn lý lµm viÖc, ®Æc ®iÓm thuû lùc 14.B¬m ch©n kh«ng vßng n-íc cÊu t¹o nguyªn lý lµm viÖc, ®Æc ®iÓm thuû lùc 15.B¬m vµ ®éng c¬ thuû lùc pitt«ng roto h-íng kÝnh, cÊu t¹o nguyªn lý lµm viÖc, ®Æc ®iÓm thuû lùc 16.B¬m vµ ®éng c¬ thuû lùc pitt«ng roto h-íng trôc, cÊu t¹o nguyªn lý lµm viÖc, ®Æc ®iÓm thuû lùc 17.Qu¹t li t©m cÊu t¹o, c¸c th«ng sè lµm viÖc cña qu¹t. Søc hót tù nhiªn , ý nghÜa 18.§-êng ®Æc tÝnh, ®iÒu chØnh chÕ ®é lµm viÖc cña qu¹t. Nh÷ng chó ý lùa chän, l¾p ®Æt, vËn hµnh (kh¾c phôc tiÕng ån, vaì váûn chuyãøn t¹p chÊt) 19 .Qu¹t truc, cÊu t¹o, nguyªn lý lµm viÖc,
 2. ®Æc ®iÓm thuû lùc 20.NhiÖt ®éng häc m¸y nÐn. lµm m¸t m¸y nÐn. LÊy vÝ dô m¸y nÐn pitt«ng, ®Ó ph©n tÝch. 21.M¸y nÐn c¸nh g¹t, cÊu tao, nguyªn lý lµm viÖc, n¨ng suÊt m¸y nÐn, ®iÒu chØnh chÕ ®é lµm viÖc. 22.M¸y nÐn li t©m, cÊu tao, nguyªn lý lµm viÖc, tÝnh p2, T2, ®iÒu chØnh chÕ ®é lµm viÖc. 23. Myïa neïn doüc truûc, âàûc âiãøm thuyí læûc 1.B¬m li t©m cã d-êng ®Æc tÝnh ®· cho trong b¶ng víi n=1600 vßng/phót b¬m n-íc lªn bÓ chøa cã ®é cao Hdh=11m theo hÖ thèng ®-êng èng : l2,d2, l1=10m, d1=100mm, 1=0,025, 1=2, Hdh l2=30m, d2=75mm, 2=0,027, 2=12, TÝnh Q, H, N øng víi n=1600 vßng/phót l1,d1 TÝnh n* ®Ó l-u l-îng b¬m t¨ng lªn 25%. VÏ ®-êng ®o ¸p cho hÖ thèng. Q(l/s) 0 4 8 12 16 H(m) 15 15,5 14 10 4  0 0,65 0,75 0,60 0,20 2.B¬m li t©m cã d-êng ®Æc tÝnh ®· cho trong b¶ng víi n=900 vßng/phót b¬m n-íc lªn bÓ chøa cã ®é cao Hdh=6m theo hÖ thèng ®-êng èng : l2,d2, l1=20m, d1=200mm, 1=0,02 Hdh l2=100m, d2=155mm, 2=0,025 TÝnh Q, H, N øng víi n=900 vßng/phót l1,d1 * TÝnh n ®Ó l-u l-îng b¬m gi¶m 25% b»ng tiÕt l-u vµ thay ®æi sè vßng quay. Q(l/s) 0 10 20 30 40 50 60 H(m) 12,5 13,2 13,5 13,2 12,8 12,5 9,5  0 0,45 0,65 0,78 0,80 0,78 0,73 3.B¬m li t©m cã d-êng ®Æc tÝnh ®· cho
 3. trong b¶ng víi n=900 vßng/phót b¬m n-íc lªn bÓ chøa cã ®é cao Hdh=15m theo hÖ thèng ®-êng èng hót dh =100mm l2,d2, ®-êng kÝnh èng ®Èy dd=80mm. B¬m K=? Hdh ®Æt víi ®é cao hót hh=4m. Tæng hÖ sè tæn thÊt trªn ®-êng èng ®Èy (ch-a kÓ kho¸ ®Èy) d=22, l1,d1 hh èng hót h=6. TÝnh l-u l-îng lín nhÊt víi ®é cao hót ®· cho, c«ng suÊt vµ hÖ sè c¶n cña kho¸ ë chÕ ®é nµy. (gîi ý : ®Æc tÝnh èng hót c¾t [hck]-Q tai M cho ta Q lµm viÖc cña b¬m, tõ ®ã x¸c ®Þnh ®-îc diÓm lµm viÖc trªn H-Q) Q(l/s) 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 H(m) 45 47 49 48 46 45 42 35 30 23 ( - ) 0 0,40 0,60 0,65 0,68 0,69 0,70 0,68 0,67 0,65 [hck](m) 8,2 8,0 7,5 7,0 6,3 6,0 5,5 4,8 4.B¬m li t©m cã ®-êng ®Æc tÝnh ®· cho trong b¶ng víi n=900 vßng/phót. B¬m lµm viÖc trong hÖ thèng kÝn cã b×nh bï n»m ë ®é cao Ho=10m, hai nh¸nh ®-êng èng n»m c¸ch trôc b×nh bï b¬m víi mét ®é cao h=2m. X¸c ®inh c«ng suÊt trªn trôc b¬m. Cho biÕt n-íc ë 60oC (=983 kg/m3), Ho tæng chiÒu dµi t-¬ng ®-¬ng (kÓ c¶ tæn thÊt côc bé) l=200m, h ®-êng kÝnh d=100mm, hÖ sè ma s¸t =0,025 - VÏ ®-êng ®o ¸p cho hÖ thèng, biÕt l1=100 m. h - X¸c ®Þnh Ho nhá nhÊt ®Ó t¹i cöa vµo cña b¬m l1 kh«ng nhá h¬n ¸p suÊt khÝ trêi. Q(l/s) 0 5 10 15 20 25 H(m) 9 9,2 8,5 7 6,5 3  0 0,3 0,6 0.7 0.65 0,3 5. B¬m cã ®-êng ®Æc tÝnh cho trong b¶ng C
 4. víi n=1450 vßng/phót b¬m n-íc tõ bÓ A ®Õn bÓ B theo ®-êng èng xi ph«ng dµi 3l=75m, h ®-êng kÝnh èng d=50mm. §é chªnh mùc n-íc cña 2 bÓ H=8m. §iÓm cao nhÊt cña èng (®iÓm C) c¸ch bÓ A lµ h=5m. Cho biÕt A 3l,d =0,025, bá qua tæn thÊt côc bé vµ cét ¸p vËn tèc. H -X¸c ®Þnh Q,H, víi n=1450 vßng/phót -X¸c ®Þnh Q trong èng khi b¬m kh«ng lµm viÖc. -X¸c ®Þnh ¸p suÊt diÓm cao nhÊt khi b¬m lµm viÖc vµ b¬m kh«ng lµm viÖc B Q(l/s) 0 2 4 5 6 8 H(m) 13 15 13 12 10 4  0 0,4 0,6 0,63 0,6 0,4 6.Qu¹t li t©m D2=0,4m, diÖn tÝch cöa ra S=0,102 m2, vßng quay n=1450 vßng/phót, k=1,2kg/m3. §-êng ®Æc tÝnh cho trong b¶ng. H·y tÝnh ¸p suÊt ®éng pd, ¸p suÊt tÜnh pt,, hiÖu suÊt qu¹t, hiÖu suÊt tÜnh, vßng quay ®Æc tr-ng ns . Q[m3/giê] 0 800 1800 3000 4000 6000 7000 8800 p[Pa] 540 480 440 440 480 470 460 370 N[kw] 0,40 0,46 0,58 0,79 1,1 1,36 1,66 2,20 7.TÝnh kÝch th-íc chÝnh cña m¸y nÐn pitt«ng nÐn kh«ng khÝ cã ¸p suÊt p1=1at. Cho biÕt c¸c th«ng sè Q = 100m3/giê, ¸p suÊt khÝ nÐn p2=50at ; vËn tèc trung b×nh pÝtt«ng ctb=3m/s ; =s/D=0,78 . C¸c th«ng sè kh¸c tù chän theo lý thuyÕt. 8.TÝnh kÝch th-íc chÝnh m¸y nÐn pitt«ng nÐn kh«ng khÝ cã n¨ng suÊt Q=100 m3/giê, p1=1at, p2=15at, V=0,78, ctb=3m/s, MN=0,82. C¸c th«ng sè kh¸c tù chän. theo lý thuyÕt. 9.TÝnh kÝch th-íc chÝnh m¸y nÐn kh«ng khÝ. BiÕt V=25m3/giê, p1=1at, p2=9at, n=600 vßng/phót, =s/D=0,6, MN=0,82, V=0,82. Veî så däö bäú trê. 10.B¸nh c«ng t¸c qu¹t li t©m D1=0,80 m , D2=0,60 m , n=1500 vßng/phót, =1,2 kg/m3 , w1=25 m/s , w2=22 m/s 1=60o , 2=120o. X¸c ®Þnh cét ¸p lý thuyÕt cña qu¹t.
 5. 1*.TÝnh c«ng ®éng c¬ kÐo m¸y nÐn kh«ng khÝ 3 cÊp. Qu¸ tr×nh nÐn khÝ lµ qóa tr×nh ®a biÕn tõ ¸p suÊt p1=1at lªn ¸p suÊt p2=50at. Cho biÕt c¸c th«ng sè V = 1000m3/giê ; n=1.35 ; MN=0,78 ; hiÖu suÊt truyÒn ®éng td=0,99, hÖ sè dù tr÷ c«ng suÊt ®éng c¬ kÐo m¸y nÐn k=1,05  1,2; 2*. X¸c ®Þnh vÞ trÝ ®Æt b¬m n-íc so víi mùc n-íc h¹ l-u. BiÕt cét ¸p H=50m , ns=430 vßng/phót, cao tr×nh ®Æt b¬m so víi mùc n-íc biÓn =900 m. Tæn thÊt thuû lùc trong èng hót 1m. 3*. X¸c ®Þnh vÞ trÝ ®Æt båm n-íc so víi mùc n-íc h¹ l-u. BiÕt cét ¸p H=30m , ns=650 vßng/phót, cao tr×nh ®Æt tuèc bin so víi mùc n-íc biÓn =900 m. Tæn thÊt thuû lùc trong èng hót 1m. 4*. b¬m ®-îc thiÕt kÕ cho H=9m, Q=2m3/s vµ tiªu hao c«ng suÊt N=155Kw, n=600 vßng/phót ®-îc dïng ë tr¹m b¬m H=6m. C¸c th«ng sè kh¸c thay ®æi nh- thÕ nµo?. 5* Chän b¬m cho tr¹m b¬m H=240m, Q=2m3/giê, n=750 vßng/phót 6*. Chän b¬m cho tr¹m b¬m H=240m, Q=2m3/giê, n=1000 vßng/phót. B 7*.Mét b¬m tiªu hao c«ng suÊt trªn trôc N=76Kw, b¬m n-íc tõ bÓ kÝn A cã ¸p suÊt nhá h¬n ¸p suÊt khÝ trêi HAck=4m cét n-íc, lªn bÓ kÝn B cã ¸p suÊt Hdh HBd=10m. §é chªn mÆt tho¸ng gi÷a hai bÓ lµ Hdh=40 m. TÝnh Q,H . BiÕt =0,76, tæn thÊt trªn ®-êng èng ht=10m. A 8*.X¸c ®Þnh c«ng suÊt ®éng c¬ kÐo b¬m. BiÕt Q=400l/s, chiÒu cao hót hs=3,5m tæn thÊt trªn ®-êng èng hót hth=0,7m, cét ¸p ®Èy Hd=50m, tæn thÊt trªn ®-êng èng ®Èy htd=5,8m, hiÖu suÊt cña b¬m =0,88, hÖ sè dù tr÷ c«ng suÊt k=1,05.
 6. 9*. B¬m giÕng tiªu hao c«ng suÊt trªn trôc N=37Kw, hiÖu suÊt cña b¬m =0,80 b¬m n-íc tõ giÕng s©u lªn bÓ chøa cã ®é cao H=100 m theo mét ®-êng èng dµi l=120m, H ®-êng kÝnh d=350 mm. X¸c ®Þnh l-u l-îng cña b¬m biÕt hÖ sè ma s¸t ®-êng èng =0,03, hÖ sè tæn thÊt côc bé =12, 10*. N-íc ch¶y trong hÖ thèng kÝn qua vËt c¶n cã hÖ sè tæn thÊt =20. Tæng chiÒu dµi c¸c èng 4l=40m, ®-êng kÝnh èng d=40mm, hÖ sè H=? ma s¸t =0,02. BiÕt l-u l-îng Q=3,7 l/s. HiÖu suÊt b¬m =0,7. A TÝnh cét ¸p vµ c«ng suÊt cña b¬m. NÕu cÇn ®Æt b×nh bï t¹i A th× cét ¸p 4l cña nã ph¶i b»ng bao nhiªu? 11*. Mét hÖ thèng kÝn gåm b¬m vµ b×nh n-íc kÝn ; ¸p suÊt d- trong b×nh Mk=1,1at. HÖ thèng gåm 6 ®o¹n gièng nhau l=12,5m, d=50mm. Khi b¬m lµm viÖc møc n-íc trong èng ®o ¸p cao h¬n móc n-íc trong b×nh lµ h=5m. Mk h X¸c ®Þnh h-íng dßng ch¶y. TÝnh Q,H,N cña l,d a b¬m. BiÕt hÖ sè =0,025, kh«ng tÝnh tæn thÊt côc bé. §-êng èng trªn thÊp h¬n møc n-íc l,d b×nh l/2
 7. trong b×nh a=1,5m. X¸c ®Þnh ¸p suÊt cöa vµo, cöa ra cña b¬m. l/2 l,d l,d b¬m B 7*.Mét b¬m tiªu hao c«ng suÊt trªn trôc N=76Kw, b¬m n-íc tõ bÓ kÝn A cã ¸p suÊt nhá h¬n ¸p suÊt khÝ trêi HAck=4m cét n-íc, lªn bÓ kÝn B cã ¸p suÊt Hdh HBd=10m. §é chªn mÆt tho¸ng gi÷a hai bÓ lµ Hdh=40 m. TÝnh Q,H . BiÕt =0,76, tæn thÊt trªn ®-êng èng ht=10m. A 12* Maïy neïn huït 60000 m3/giåì khäng khê åí nhiãût âäü 20oc vaì aïp suáút chán khäng 0,1 aït mäút phe , aïp suáút khê tråìi luïc âoï laì 720 mm thuyí ngán. Hoíi trong mäüt giåì thç læåüng khê neïn âæåüc laì bao nhiãu.Tênh cäng neïn læåüng khê naìy. Læåüng nhiãût phaíi thu häöi laì bao nhiãu? Cho biãút aïp suáút khê neïn laì 6,5 aït mäút phe (aïp suáút 1 aït mäút phe 760 mm thuyí ngán). -------------------------- §Ò thi m«n B¬m Quat M¸y nÐn (Thêi gian lµm bµi 60 phót-nép l¹i ®Ò ) §Ò sè 1 1.Maïy thuyí khê vµ c¸c th«ng sè lµm viÖc m¸y thuû khÝ. 2.§-êng ®Æc tÝnh quaût, phán têch ®iÒu chØnh chÕ ®é lµm viÖc cña qu¹t.Nh÷ng chó ý lùa chän, l¾p ®Æt, vËn hµnh (kh¾c phôc tiÕng ån, vaì váûn chuyãøn t¹p chÊt) 3 Maïy neïn huït 60000 m3/giåì khäng khê åí nhiãût âäü 20oc vaì aïp suáút chán khäng 0,1 aït mäút phe , aïp suáút khê tråìi luïc âoï laì 720 mm thuyí ngán.
 8. Hoíi trong mäüt giåì thç læåüng khê neïn âæåüc laì bao nhiãu.Tênh cäng neïn læåüng khê naìy. Læåüng nhiãût phaíi thu häöi laì bao nhiãu? Cho biãút aïp suáút khê neïn laì 6,5 aït mäút phe (aïp suáút 1 aït mäút phe 760 mm thuyí ngán). §Ò thi m«n B¬m Quat M¸y nÐn (Thêi gian lµm bµi 60 phót-nép l¹i ®Ò ) §Ò sè 2 1.CÊu t¹o vµ nguyªn lý lµm viÖc cña b¬m li t©m, Ph-¬ng tr×nh lµm viÖc cña b¸nh c«ng t¸c. Caïc loaûi â-êng ®Æc tÝnh cuía båm ly tám vaì sæí duûng chuïng, 2.NhiÖt ®éng häc m¸y nÐn. lµm m¸t m¸y nÐn. LÊy vÝ dô m¸y nÐn pitt«ng, ®Ó ph©n tÝch. 3. Båm ly tám coï chiãöu cao huït 3,5 m, täøn tháút trãn âæåìng äúng huït 1 m. Cäüt aïp toaìn pháön åí cæía ra 50 m , khoaíng caïch giæîa hai bãø huït vaì âáøy laì 30 m, âæåìng kênh äúng huït vaì äúng âáøy bàòng nhau, bãø huït vaì bãø
 9. âáøy thäng våïi khê tråìi. Haîy veî så âäö bäú trê hãû thäúng naìy. Xaïc âënh täøn tháút trãn dæåìng äúng âáøy vaì cäüt aïp cuía båm §Ò thi m«n B¬m Quat M¸y nÐn (Thêi gian lµm bµi 60 phót-nép l¹i ®Ò ) §Ò sè 3 1.¶nh h-ëng gãc 2 ®Õn tû lÖ c¸c cét ¸p tÜnh vµ cét ¸p ®éng (chuï yï cho quaût vaì maïy neïn) 2.M¸y nÐn li t©m, cÊu tao, nguyªn lý lµm viÖc, tÝnh p2, T2, ®iÒu chØnh chÕ ®é lµm viÖc. 3.Xaïc âënh cäng suáút âäng cå keïo båm, cho biãút caïc thäng säú sau tyí säú cäüt aïp ténh vaì cäüt aïp âäng laì 0,023, âäöng häö âo aïp taûi cæía ra chè 0,6 aït mäút phe. âäöng häö âo aïp suáút chán khäng taûi cæía vaìo chè 0,3 aït mäút phe., âæåìng kênh äúng huït 200 mm , âæåìng kênh äúng âáøy 150 mm, hiãûu suáút båm 75%, hãû säú quaï taíi 1,05 . Boí qua chãnh lãûch vê trê làõp caïc aïp kãú.
 10. §Ò thi m«n B¬m Quat M¸y nÐn (Thêi gian lµm bµi 60 phót-nép l¹i ®Ò ) §Ò sè 4 1.øng dông ®ång d¹ng c¬ häc trong b¬m (chuï yï cho quaût vaì maïy neïn) 2.M¸y nÐn c¸nh g¹t, cÊu tao, nguyªn lý lµm viÖc, n¨ng suÊt m¸y nÐn, ®iÒu chØnh chÕ ®é lµm viÖc. 3. Mét hÖ thèng kÝn gåm b¬m vµ b×nh n-íc kÝn ; ¸p suÊt d- trong b×nh Mk=1,1at. HÖ thèng gåm 6 ®o¹n gièng nhau l=12,5m, d=50mm. Khi b¬m lµm viÖc møc n-íc trong èng ®o ¸p cao h¬n móc n-íc trong b×nh lµ h=5m. Mk h X¸c ®Þnh h-íng dßng ch¶y. TÝnh Q,H,N cña l,d a b¬m. BiÕt hÖ sè =0,025, kh«ng tÝnh tæn thÊt
 11. côc bé. §-êng èng trªn thÊp h¬n møc n-íc l,d b×nh l/2 trong b×nh a=1,5m. X¸c ®Þnh ¸p suÊt cöa vµo, cöa ra cña b¬m. l/2 l,d l,d b¬m §Ò thi m«n B¬m Quat M¸y nÐn (Thêi gian lµm bµi 60 phót-nép l¹i ®Ò ) §Ò sè 5 1.Vßng quay ®Æc tr-ng, ý nghÜa (chuï yï cho quaût vaì maïy neïn) 2.Phán têch caïc caïch ghÐp b¬m 3.TÝnh kÝch th-íc chÝnh m¸y nÐn kh«ng khÝ. BiÕt V=25m3/giê, p1=1at, p2=9at, n=600 vßng/phót, =s/D=0,6, MN=0,82, V=0,82. Veî så däö bäú trê.
 12. §Ò thi m«n B¬m Quat M¸y nÐn (Thêi gian lµm bµi 60 phót-nép l¹i ®Ò ) §Ò sè 6 1.B¬m h-íng trôc, cÊu t¹o vµ ®Æc ®iÓm thuû lùc 2.Qu¹t li t©m cÊu t¹o, c¸c th«ng sè lµm viÖc cña qu¹t. B 3.Mét b¬m tiªu hao c«ng suÊt trªn trôc N=76Kw, b¬m n-íc tõ bÓ kÝn A cã ¸p suÊt nhá h¬n ¸p suÊt khÝ trêi HAck=4m cét n-íc, lªn bÓ kÝn B cã ¸p suÊt Hdh HBd=10m. §é chªn mÆt tho¸ng gi÷a hai bÓ lµ
 13. Hdh=40 m. TÝnh Q,H . BiÕt =0,76, tæn thÊt trªn ®-êng èng ht=10m. A §Ò thi m«n B¬m Quat M¸y nÐn (Thêi gian lµm bµi 60 phót-nép l¹i ®Ò ) §Ò sè 7 1.CÊu t¹o, nguyªn lý lµm viÖc cña b¬m pitt«ng, §Æc ®iÓm thuû lùc HiÖn t-îng dao ®éng l-u l-îng trong b¬m pitt«ng, c¸ch kh¾c phôc 2.M¸y nÐn li t©m, cÊu tao, nguyªn lý lµm viÖc, tÝnh p2, T2, ®iÒu chØnh chÕ ®é lµm viÖc. 3. b¬m ®-îc thiÕt kÕ cho H=9m, Q=2m3/s vµ tiªu hao c«ng suÊt N=155Kw, n=600 vßng/phót ®-îc dïng ë tr¹m b¬m H=6m. C¸c th«ng sè kh¸c thay ®æi nh- thÕ nµo?.
 14. §Ò thi m«n B¬m Quat M¸y nÐn (Thêi gian lµm bµi 60 phót-nép l¹i ®Ò ) §Ò sè 8 1.§éng c¬ thuû lùc pitt«ng cÊu t¹o nguyªn lý lµm viÖc, ph©n lo¹i.Piit«ng bËc, xi lanh lång 2.Vßng quay ®Æc tr-ng, ý nghÜa 3.Mäüt maïy båm coï thäng säú laìm viãûc cäng suáút trãn truûc N=70 Kw , cäüt aïp H=28 m , hiãûu suáút 86,3 % våïi voìng quay n=900 voìng/phuït. Xaïc âënh säú voìng quay n* vaì lææ læåüng Q* sao cho læu læåüng giaím âi 25% so våïi læu læåüng ban âáöu.
 15. §Ò thi m«n B¬m Quat M¸y nÐn (Thêi gian lµm bµi 60 phót-nép l¹i ®Ò ) §Ò sè 9 1.B¬m vµ ®éng c¬ thuû lùc b¸nh r¨ng, cÊu t¹o nguyªn lý lµm viÖc, ®Æc ®iÓm thuû lùc 2 .Qu¹t truc, cÊu t¹o, nguyªn lý lµm viÖc, ®Æc ®iÓm thuû lùc 3.Mäüt båm ly tám cáúp næåïc cho mäüt bãø chæïa kên coï aïp suáút trãn màût thoaïng 12 at, nhiãût däü næåïc 40oC (khäúi læåüng riãng laì 992 kg/m3). Caïc kêch thæåïc làõp âàût xem hçnh veî. Cho biãút hãû säú ma saït âæåìng äúng laì 0,029, hãû säú täøn tháút cuûc bäü cuía khoaï laì mäüt chiãöu laì k =5 (coï 3 khoaï mäüt chiãöu) , chaíy tæì äúng vaìo bçnh laì 2 =1 , chaíy tæì bçnh huït vaìo äúng qua soüt huït laì 1= 4. Tênh cäüt aïp cuía båm. Cäng suáút cuía âäüng cå keïo båm biãút hiãûu suáút cuía båm laì 85%. Læu læåüng cuía båm Q=20 táún /giåì Cäüt aïp âëa hçnh laì 8 m p âuåìng äúng huït daìi 6 m, âæåìng kênh 100 mm âuåìng äúng âáøy daìi 20 m, âæåìng kênh 75 mm
 16. aïp suáút khê tråìi 1 at 3 van Hâh båm §Ò thi m«n B¬m Quat M¸y nÐn (Thêi gian lµm bµi 60 phót-nép l¹i ®Ò ) §Ò sè 10 1.B¬m vµ ®éng c¬ thuû lùc truûc vêt , cÊu t¹o nguyªn lý lµm viÖc, ®Æc ®iÓm thuû lùc 2.NhiÖt ®éng häc m¸y nÐn. lµm m¸t m¸y nÐn. LÊy vÝ dô m¸y nÐn pitt«ng, ®Ó ph©n tÝch. 3.X¸c ®Þnh vÞ trÝ ®Æt båm n-íc so víi mùc n-íc h¹ l-u. BiÕt cét ¸p H=30m , ns=650 vßng/phót, cao tr×nh ®Æt tuèc bin so víi mùc n-íc biÓn =900 m. Tæn thÊt thuû lùc trong èng hót 1m.
 17. §Ò thi m«n B¬m Quat M¸y nÐn (Thêi gian lµm bµi 60 phót-nép l¹i ®Ò ) §Ò sè 11 1.B¬m vµ ®éng c¬ thuû lùc c¸nh g¹t, cÊu t¹o nguyªn lý lµm viÖc, ®Æc ®iÓm thuû lùc 2.Qu¹t li t©m cÊu t¹o, c¸c th«ng sè lµm viÖc cña qu¹t.Søc hót tù nhiªn , ý nghÜa 3. N-íc ch¶y trong hÖ thèng kÝn qua vËt c¶n cã hÖ sè tæn thÊt =20. Tæng chiÒu dµi c¸c èng 4l=40m, ®-êng kÝnh èng d=40mm, hÖ sè H=? ma s¸t =0,02. BiÕt l-u l-îng Q=3,7 l/s. HiÖu suÊt b¬m =0,7. A TÝnh cét ¸p vµ c«ng suÊt cña b¬m. NÕu cÇn ®Æt b×nh bï t¹i A th× cét ¸p 4l cña nã ph¶i b»ng bao nhiªu?
 18. §Ò thi m«n B¬m Quat M¸y nÐn (Thêi gian lµm bµi 60 phót-nép l¹i ®Ò ) §Ò sè 12 1.B¬m ch©n kh«ng vßng n-íc cÊu t¹o nguyªn lý lµm viÖc, ®Æc ®iÓm thuû lùc 2.NhiÖt ®éng häc m¸y nÐn, lµm laûnh m¸y nÐn. LÊy m¸y nÐn pitt«ng ®Ó ph©n tÝch. 3.Qu¹t li t©m D2=0,4m, diÖn tÝch cöa ra S=0,102 m2, vßng quay n=1450 vßng/phót, k=1,2kg/m3. H·y tÝnh ¸p suÊt ®éng pd, ¸p suÊt tÜnh pt,, hiÖu suÊt qu¹t, hiÖu suÊt tÜnh, vßng quay ®Æc tr-ng ns . Cho biãút læu læåüng qua quaût Q=4800 m3/giåì, aïp suáút p=480 N/m2 , cäng suáút trãn truûc quaût 1,1 Kw.
 19. §Ò thi m«n B¬m Quat M¸y nÐn (Thêi gian lµm bµi 60 phót-nép l¹i ®Ò ) §Ò sè 13 1.B¬m vµ ®éng c¬ thuû lùc pitt«ng roto h-íng kÝnh, cÊu t¹o nguyªn lý lµm viÖc, ®Æc ®iÓm thuû lùc 2.Qu¹t li t©m cÊu t¹o, c¸c th«ng sè lµm viÖc cña qu¹t. Søc hót tù nhiªn , ý nghÜa 3.Båm ly tám âàût åí däü cao 4 m huït næåïc tæì bãø dæåïi 2 m âæa lãn bãø trãn 14 m, bãø trãn coï aïp suáút dæ 1,2 at. Xaïc âënh læu læåüng, cäüt aïp vaì cäng ssuáút trãn tuûc båm . Cho biãút âäöng häö âo aïp taûi cuía ra chè 25 m, âæåìng kênh äúng huït laì 100 mm , äúng âáøy laì 75 mm , chiãöu daìi äúng huït laì 6 m, äúng âáøy laì 60 m, hãû säú ma saït âæåìng äúng huït laì 0,025 , äúng âáøy laì 0,028 , hãû säú täøn tháút cuûc bäü trãn âæåìng äúng huït laì 6, trãn âæåìng äúng âáøy laì 8, hiãúu suáút cuía båm laì 70%. 14 4 2
 20. §Ò thi m«n B¬m Quat M¸y nÐn (Thêi gian lµm bµi 60 phót-nép l¹i ®Ò ) §Ò sè 14 1.B¬m vµ ®éng c¬ thuû lùc pitt«ng roto h-íng trôc, cÊu t¹o nguyªn lý lµm viÖc, ®Æc ®iÓm thuû lùc 2 .Qu¹t truc, cÊu t¹o, nguyªn lý lµm viÖc, ®Æc ®iÓm thuû lùc 3.TÝnh c«ng ®éng c¬ kÐo m¸y nÐn kh«ng khÝ 3 cÊp. Qu¸ tr×nh nÐn khÝ lµ qóa tr×nh ®a biÕn tõ ¸p suÊt p1=1at lªn ¸p suÊt p2=50at. Cho biÕt c¸c th«ng sè V = 1000m3/giê ; n=1.35 ; MN=0,78 ; hiÖu suÊt truyÒn ®éng td=0,99, hÖ sè dù tr÷ c«ng suÊt ®éng c¬ kÐo m¸y nÐn k=1,05  1,2;
Đồng bộ tài khoản