Một số vấn đề tham khảo khi triền khai ipv6

Chia sẻ: Hoang Nhan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:28

0
174
lượt xem
112
download

Một số vấn đề tham khảo khi triền khai ipv6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

IPv6 là một giao thức internet mới được thiết kế nhằm đáp ứng các yêu cầu về phát triển các dich vụ mới và mở rộng không gian địa chỉ trên mạng internet

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Một số vấn đề tham khảo khi triền khai ipv6

 1. P WVŸY†QxWKDPNKzRNKLWULŽQNKDL P}QJLSY ,3YOP­WJLDRWK»F,QWHUQHWP±L~}²FWKL›WN›QK„P~‚S»QJF‚F\zXFŽX Y˜ SK‚W WUL™Q F‚F G£FK Y· P±L Y P¯ U­QJ NK{QJ JLDQ ~£D FKž WUzQ PƒQJ ,QWHUQHW~©QJWK®LNK‡FSK·FQKºQJKƒQFK›NK‚FF´D,3YKLœQQD\NK{QJ K«WU²W¢QKP¯F´DJLDRWK»FG£FKY·4R6F‚FFK»FQxQJE€RP’W7X\ QKLzQ JLDR WK»F ,3Y Y ,3Y NK{QJ WK’W V¼ W}|QJ WK¢FK Y±L QKDX 0W NK‚FKœWK¬QJ,3Y~ÅSK‚WWUL™QPƒQKP•YKLœQQD\~ÅKQKWKQKP­W PƒQJ,QWHUQHWWRQFŽXF§TXLP{K›WV»FU­QJO±QF€Y˜NL›QWU¶FPƒQJY G£FKY·WUzQPƒQJ'RY’\WURQJP­WW}|QJODLJŽQNK{QJWK™FKX\™Q~ªL PƒQJWRQE­KœWK¬QJPƒQJ,3YKLœQQD\VDQJPƒQJ,3Yw™WUL™QNKDL PƒQJ,3YKLœXTX€YWKL›WWK¼FF‚FQKWKL›WN›,3Y~Å~}DUDF‚FJL€L SK‚SVDX • ;y\G¼QJF‚FF|FK›FKX\™Q~ªLFKRSK–SN›WQ¬LF‚FKRVWURXWHU,3YWUzQ Q˜QF|V¯KƒWŽQJF´DPƒQJ,3YKLœQQD\ • 6RQJVRQJOWUL™QNKDLN›WQ¬LF‚FPƒQJ,3YOƒLY±LQKDXKQKWKQKP­W PƒQJ,3YWRQFŽX N›WQ¬LYRPƒQJWK¹QJKLœP%RQH
 2. 9Y’\WURQJSKŽQQ\V•WUQKE\Y˜KRƒW~­QJF´DF‚FF|FK›FKX\™Q~ªL Q\YF‚F\zXFŽX~™WK¼FKLœQF‚FN›WQ¬LW±L%RQHw©QJWK®L~}DUDF‚F JL€LSK‚SWUL™QNKDLPƒQJ,3YWURQJWK¼FW›KLœQQD\F´D9LœW1DP ,7ULµQNKDLP›QJ,3YWUŒQQ´Q,3Y &‰FY›Q£FKXQJ 0¨Fv“FK 7K‚FKWK»FP,3YSK€L~¬LPWONK€QxQJFKX\™Q~ªLWU¨QY—QF‚FJ§L WLQ,3YW¸~£QKGƒQJWKHRJLDRWK»F,3YVDQJ,3Y~™W¸~§F§WK™Y’Q FKX\™QWUzQQ˜QKƒWŽQJOPƒQJ,3YYKŽXK›WF‚FWKL›WE£N›WQ¬LPƒQJ ,QWHUQHWKLœQQD\~˜X~}²FWKL›WN›FKR,3Y w™WK¼FKLœQ\zXFŽXQ\TX‚WUQKWUL™QNKDL,3YSK€L~€PE€RW¢QKOLQK ~­QJP­WF‚FKW¬L~DQK}QJ~L˜XQ\OƒLPyXWKXQY±LTXLP{U­QJO±Q F´DPƒQJ,QWHUQHW'RY’\~y\FµQJF§WK™FRLOP­W~L™PFK¢QKWURQJ TX‚WUQKWKL›WN›W,3Y~€PE€RV¼WKQKF{QJF´DPƒQJ,3Y.K{QJ~€P E€R~}²F\zXFŽXWUzQV•NK{QJF§V¼WKQKF{QJF´DPƒQJ,3Y9¢G· WU}±F~y\~ÅF§P­WYLJLDRWK»F~}²FWKL›WN›~™WK¹WKD\WK›7&3,3QK} ;73QK}QJ~ÅNK{QJWK™WKQKF{QJOGRNK{QJF§NK€QxQJFKƒ\VRQJ VRQJ GXDOVWDFN
 3. KD\NK{QJF§W¢QKW}|QJWK¢FKOQQKDXJLºDF‚FK¨JLDR WK»FFµYP±L1KºQJW¢QKQxQJP±LF´DF‚FJLDRWK»FQ\Q›XP­WPQK Q§V•NK{QJ~´WKX\›WSK·F~™QJ}®LV¹G·QJFKX\™QVDQJV¹G·QJ,3Y FµQJY’\Q›XY±LF‚F~FW¢QK}XYLœWF´DQ§VRY±L,3YFµQJFK}D~´~™
 4. WKX\›WSK·FQJ}®LG³QJE¥PƒQJ,3YKLœQQD\~™[y\G¼QJPƒQJ,3YGR Y’\FŽQSK€L~€PE€RW¢QKW}|QJWK¢FKWUzQF|V¯F‚FFK»FQxQJF´D,3Y WURQJTX‚WUQKFKX\™Q~ªLVDQJ,3Y w™WUL™QNKDLPƒQJ,3YF§F‚FSK}|QJWK»FGLšQUD~©QJWK®LO[y\G¼QJ PƒQJ,3YWUzQQ˜QKƒWŽQJOPƒQJ,3YKLœQQD\VDX~§WKD\WK™GŽQ PƒQJ,3YKLœQQD\ 0·F~¢FKF´DF‚FF|FK›FKX\™Q~ªLO~€PE€RP­WV¬FK»FQxQJFK¢QK QK}VDX • w€PE€RWK¼FKLœQF‚F~FW¢QK}XYLœWF´DPƒQJ,3YVRY±LPƒQJ,3Y • 7’QG·QJKƒWŽQJV†QF§F´DPƒQJ,3YWURQJJLDL~RƒQFKX\™QWL›SVDQJ P­WPƒQJWKXŽQ,3Y • 7xQJF}®QJNK€QxQJQyQJF‘SYWUL™QNKDL9LœFFKX\™Q~ªL~¬LY±LF‚F KRVWURXWHUNK{QJE£SK·WKX­FYRQKDX • 7¬LWKL›XKR‚V¼SK·WKX­FWURQJF‚FTX‚WUQKQyQJF‘S0­WWURQJQKºQJ ~L˜XNLœQE‡WEX­F~™QyQJF‘SKRVWW±L,3YOKœWK¬QJ'16VHUYHUSK€L ~}²FQyQJF‘S~ŽXWLzQ E¯L '16 O G£FK Y· K« WU² YLœF WP NL™P ~£D FKž SK·FY·FKRF‚F»QJG·QJNK‚F&‚FKWK»FFL~WYF‘XKQK'16VHUYHU K«WU²,3YV•~}²FWUQKE\WURQJSKŽQWK¹QJKLœP&‚F~L˜XNLœQ~¬LY±L F‚FURXWHUQK}K«WU²F‚FJLDRWK»F~£QKWX\˜Q%*3K«WU²,3YFK}D SK€LOE‡WEX­F • *‚QYF‘SSK‚WF‚FORƒL~£DFKžWKX’QWLœQ.KLF‚FKœWK¬QJ,3Y~}²FFL ~W~}²FJ‚QF‚F~£DFKž,3YPWNK‚F~£DFKž,3YOP­WW’SFRQF´D~£D FKž,3YGRY’\F§WK™WL›SW·FV¹G·QJY±LF‚F~£DFKž,3YV†QF§&Kž J‚Q F‚F ~£D FKž ,3Y WK’W V¼ FŽQ WKL›W FKR F‚F N›W Q¬L W±L %RQH Y WXyQ WKHRF‚FN›KRƒFKSKyQEª~£DFKžF´DWªFK»F~§ • *L‚WKQKNK¯L~L™PWK‘S9NK{QJFŽQFKXQE£FŽQWKL›W~™QyQJF‘SF‚F KœWK¬QJW¸,3YVDQJ,3YNKLWUL™QNKDLP­WKœWK¬QJ,3YP±L&|FK› Q\~}²FWK¼FKLœQKRQWRQWUzQQ˜Q,3Y~ÅF§ &|FK›FKX\™Q~ªLF´D,3YOF§WK™N›WK²SF‚FWUƒP,3YF³QJOPYLœF Y±LF‚FWUƒP,3Y¯E‘WN½Q|LQRWUzQ,QWHUQHWFKR~›QNKL~£DFKž,3Y NK{QJF¤QW©QWƒLYFKRSK–SF‚FWUƒP,3YY,3YWURQJP­WNK{QJJLDQ JL±LKƒQ~™F³QJOPYLœFVDX~§&‚FF|FK›Q\E€R~€PNKR€Q~ŽXW}WR O±QF´DQJ}®LG³QJWURQJYLœF[y\G¼QJKœWK¬QJPƒQJ,3Y~©QJWK®LWUL™Q NKDL~}²FPƒQJ,3Y &zFFtFKŽFKX\ŒQv›L +LœQQD\V¬O}²QJF‚FPƒQJ,3YOU‘WO±QKŽXK›WF‚FG£FKY·YF‚FJLDR G£FKWUzQPƒQJ~˜XG¼DWUzQKƒWŽQJPƒQJ,3YGRY’\[X‘WKLœQQKL˜XF| FK›FKX\™Q~ªLFKRSK–SN›WQ¬LF‚FKRVW,3YTXDPƒQJ,3Y 9LœF[y\G¼QJOƒLJLDRWK»FF´DWŽQJ,QWHUQHWWURQJP{KQK7&3,3~ÅGQ ~›QQKL˜XWKD\~ªL7URQJ~§Y‘Q~˜WKD\~ªLO±QQK‘WF´D,3YY±L,3YO YLœFWKD\~ªLF‘XWU¶F~£DFKž6¼WKD\~ªLQ\€QKK}¯QJ~›QF‚FY‘Q~˜VDX • ˜QKK}¯QJW±LKRƒW~­QJF´DF‚FJLDRWK»F¯WŽQJWUzQ 7ŽQJJLDRY’QY WŽQJ»QJG·QJ
 5. • ˜QKK}¯QJW±LF‚FSK}|QJWK»F~£QKWX\›Q
 6. 0WNK‚FP­W\zXFŽXTXDQWU¨QJWURQJYLœFWUL™QNKDL,3YOSK€LWK¼F KLœQ~}²FP·FWLzXEDQ~ŽX~˜UDNKLWKL›WN›JLDRWK»F,3Y~§O,3Y SK€LOPYLœF~}²FWURQJP{LWU}®QJV¹G·QJJLDRWK»F,3Y6•F§KLœQ W}²QJFKžF§QKºQJKRVWG³QJGX\QK‘W,3YY~©QJWK®LFµQJW©QWƒL QKºQJKRVWFKžGX\QK‘WF§,3Yw©QJWK®LQKºQJKRVWWKXŽQ,3Y~§ SK€LJLDRWL›S~}²FY±LQKºQJKRVW,3YWURQJNKL~§YQ~€PE€R~£DFKž ,3YOF§W¢QKWK¬QJQK‘WWRQFŽX'RY’\~™~€PE€RWK¼FKLœQF‚FV¼ W}|QJWK¢FKJLºD,3YY,3YF‚FQKWKL›WN›,3Y~Å[y\G¼QJP­WV¬F| FK›FKX\™Q~ªLNK‚FQKDX &‚FF|FK›FKX\™Q~ªLQ\F§QKºQJ~F~L™PFKXQJQK}VDX • w€PE€RF‚FKRVWURXWHUFL~W,3YF§WK™OPYLœF~}²FY±LQKDXWUzQ Q˜Q,3Y • +«WU²F‚FNK€QxQJWUL™QNKDLF‚FKRVWYURXWHUKRƒW~­QJWUzQQ˜Q,3Y Y±LP·FWLzXWKD\WK›GŽQF‚FKRVW~DQJKRƒW~­QJ,3Y • &§P­WSK}|QJWK»FFKX\™Q~ªLGšGQJWK¼FKLœQ~}²F¯F‚FF‘S~­NK‚F QKDXW¸SK¢DQJ}®LG³QJFX¬LW±LQJ}®LTX€QWU£KœWK¬QJF‚FQKTX€QOÀ PƒQJYFXQJF‘SG£FKY· &‚FF|FK›Q\OP­WW’SF‚FJLDRWK»FWK¼FKLœQ~¬LY±LF‚FKRVWYF‚F URXWHUVN“PWKHROF‚FSK}|QJWK»FQK}J‚Q~£DFKžYWUL™QNKDLWKL›WN› ~™OPTX‚WUQKFKX\™Q~¬L,QWHUQHWVDQJ,3YOPYLœFY±L¢WU´LURQK‘WF§ WK™~}²F +LœQQD\F‚FQKWKL›WN›,3Y~Å~}DUDF|FK›FKX\™Q~ªLFK¢QKFKR SK–SN›WQ¬L,3YWUzQQ˜Q,3YQK}VDX • 'XDO,3OD\HU&|FK›Q\~€PE€RP­WKRVWURXWHU~}²FFL~WF€VWDFN ,3YY,3Y¯WŽQJ,QWHUQHW/D\HUWURQJNL›QWU¶F7&3,3F´DQ§ • ,3Y WXQQHO TXD ,3Y &| FK› Q\ WK¼F KLœQ ~§QJ J§L P­W J§L WLQ ,3Y WKHR FKXQ JLDR WK»F ,3Y ~™ F§ WK™ PDQJ J§L WLQ ~§ WUzQ Q˜Q NL›Q WU¶F ,3Y &§ ORƒL WXQQHOLQJ O FL ~W V†Q &RQILJXUHG
 7. Y W¼ ~­QJ $XWRPDWLF
 8. • WR&|FK›Q\KRƒW~­QJG¼DWUzQF‚FKRVW,3Y~ÅV†QF§F‚F~£DFKž ,3Y W¸ ~§ [y\ G¼QJ P­W ~£D FKž ,3Y F§ F‘X WU¶F ~F ELœW F‚F KRVW V¹ G·QJF|FK›Q\NK{QJFŽQSK€LWK{QJTXDP­W,63F§K«WU²,3Y &KLWL›WKRƒW~­QJYSK}|QJWK»FWK¼FKLœQF´DF|FK›Q\V•~}²FWUQK E\WURQJSKŽQVDX~y\ &}FK¦'XDO/D\HU 0sWx 'XDO,3OD\HU&|FK›Q\~€PE€RP«LKRVWURXWHU~}²FFL~WF€JLDR WK»F,3YY,3Y9±LF|FK›~{LQ\KRƒW~­QJF´DF‚FKRVWURXWHUKRQ WRQW}|QJWK¢FKY±L,3YY,3Y 7KHRF|FK›Q\,3YV•F³QJW©QWƒLY±L,3YYQ§V•G³QJF|V¯KƒWŽQJF´D ,3Y6¼O¼DFK¨Q~™V¹G·QJ6WDFN O¼DFK¨QJLDRWK»FQRWURQJWŽQJ,QWHUQHW
 9. V• G¼DYRWK{QJWLQ~}²FFXQJF‘SE¯LG£FKY·QDPHGTXD'16VHUYHU +QKVDXPLQKK¨DF|FK›Q\
 10. Application TCP/UDP IPv4 IPv6 Network layer +ŠQK &n FKˆ 'XDO ,3 OD\HU &|FK›Q\~}²FFRLOWK…QJK}±QJQK‘W~™~€PE€RP­WQRGHV,3Y KRQWRQW}|QJWK¢FKY±LQKºQJQRGHV,3YNK‚F1KºQJQRGHY¸DK«WU² ,3YY¸DK«WU²,3YQK}Y’\J¨LO,3Y,3Y1KºQJQRGHVQ\F§NK€ QxQJY¸DQK’QY¸DJ¹LF€QKºQJJ§LWLQ,3YY,3Y&K¶QJF§WK™OP YLœFWU¼FWL›SY±LF‚FKRVWWKXŽQ,3YV¹G·QJJLDRWK»F,3YY~©QJWK®L Y¸DF§WK™WU¼FWL›SOPYLœFY±LF‚FKRVWWKXŽQ,3YTXDJLDRWK»F,3Y +ƒQFK›F´DP{KQK'XDO6WDFNOSK€LJ‚QWKzPP­W~£DFKž,3Y~¬LY±L P«LQRGH,3YP±L w¬LY±LP«LKRVWV¹G·QJN¿WKX’WGXDO,3OD\HUF§WK™N›WK²SY±LF|FK› FKX\™Q~ªL,3YRYHU,3YWXQQHOLQJ F|FK›Q\V•WUQKE\G}±L~y\
 11. w¬LY±LQKºQJQRGHQ\F§WK™V¹G·QJN›WK²SY±LF‚FF|FK›WXQQHOLQJW¼ ~­QJKRFWXQQHOLQJFLV†QKRFF€N¿WKX’WWXQQHOLQJQ\'R~§F§WK™ F§F|FK›FKX\™Q~ªL~¬LY±LP«LQRGH,3Y,3YO • 1RGHV,3Y,3YNK{QJN›WK²SV¹G·QJN¿WKX’WWXQQHOLQJ • 1RGHV,3Y,3YV¹G·QJN›WK²SWXQQHOLQJFLV†Q • 1RGHV ,3Y,3Y V¹ G·QJ N›W K²S F€ WXQQHOLQJ FL V†Q Y WXQQHOLQJ W¼ ~­QJ w™WUL™QNKDLWURQJPƒQJ/$1QJ}®LWDWK}®QJY’QG·QJP{KQK'XDO VWDFNKƒQFK›0{KQK'XDO6WDFNKƒQFK›~}²FP{W€QK}VDX0­W VLWHNKLWKL›WN›WKHRP{KQK'XDO6WDFNFKžF§QKºQJQRGHOPVHUYHUO F‚FQRGHGXDOVWDFN1KºQJQRGH~§QJYDLWU¤&OLHQWFKžOQKºQJQRGH WKXŽQ,3Y1RGHVHUYHU~§QJYDLWU¤O~L™PFXQJF‘SF‚FG£FKY·QK} '16:HEILOHVKDULQJ9±LSK}|QJWK»FQ\FKžF§P­W~£DFKž,3Y ~}²FJ‚QFKRVHUYHUJL€PWKL™XF‚F~£DFKž,3YJ‚QFKRF‚FQRGHWURQJ VLWH w¬LY±LP­WKRVWURXWHUNKLK«WU²F€GXDOlVWDFN,3VRQJVRQJFŽQSK€L ~L˜XNKL™QKDLE­~£DFKžNK‚FQKDX1K}QJF‚FJLDRWK»F$XWRPDWLF 1HLJKERXU'LVFRYHU\F´D,3YQzQOPFKR6WDFNQ\OWURQJVX¬W~¬LY±L QKTX€QOÀwFELœWQ›XQK}FK¶QJWDPX¬QVRV‚QKQ§Y±LF‚FJL‚F´D YLœFF‘XKQKF‚FWUƒP,3YQJ\QD\ 9LœFQyQJF‘SURXWHU~™K«WU²,3YSK»FWƒSK|Q&‚FURXWHUSK€L~}²F WUDQJE£PÅ~™IRUZDUGF‚FJ§L,3YWUDQJE£F‚FJLDRWK»F~£QKWX\›Q,3Y YJLDRWK»FTX€QOÀ,3Y 1K}WUzQ~ÅWUQKE\F|FK›'XDO6WDFNG¼DYRG£FKY·QDPHVHUYLFH &‚FP‚\FK´'XDO6WDFNV•F§F‚FE€QJKL~£DFKžNKDLE‚RWURQJ'16 VHUYHUGRY’\'16VHUYHUQ\SK€LK«WU²,3Y0­WE€QJKL$W}|QJ
 12. ~}|QJ~£DFKž,3YYP­WE€QJKL$$$W}|QJ~}|QJ~£DFKž,3Y0­W JLDRGLœQ O’SWUQK
 13. *+1KLœQWƒLFKRSK–SF‚F»QJG·QJQK’Q~}²F~£D FKž,3YW}|QJ»QJY±LP­WGRPDLQDPHV•~}²FWKD\WK›E¯LP­WJLDRGLœQ P±L+1$*+1~}²FJ¨LY±LFKžP­WOœQKPWzQF´D~¢FK +1$~}²FJ¨LY±LOœQKO~£DFKž~¢FKYTXDQKœ~£DFKžKRFO$) ,1(7FKR~£DFKž,3Y+RFO$),17FKR~£DFKž,3Y 1›X$),1(7WKWK´W·FV•FKX\™Q~£DFKžF´DE€QJKL$F§WURQJ~¢FK F´D'161›XO$),17(7WK´W·FWU}±FK›WV•TXHU\'16FKRE€QJKL $$$1›XTXHU\~}²FWKWK´W·FOƒLTXD\OƒLW¸~ŽX1›XNK{QJWPWK‘\ WK´W·FV•TXHU\'16P­WOŽQQºDOŽQQ\OK¥LFKR~£DFKž~¢FK,3Y1§ V•G³QJ&,$Q\QK}P­W~£DFKž,3Y~}²FPDSE¯L,3Y &‚FP‚\FK´'XDO6WDFNV•V¹G·QJF‚FJLDRWK»FORRNXSQJ}²FP±L &K¶QJV•QKWUDF‚F~£DFKžW¬WQK‘WQJRLGDQKV‚FK~}²FWU€Y˜YV¹ G·QJF‚F~£DFKžQ\WURQJ\zXFŽXN›WQ¬L7&3KRFFRLQK}OF‚F~£DFKž ~¢FKFKRF‚FGDWDJUDP8'3&‚FJLDRWK»FY’QFKX\™QGXDOVWDFNV•TX\›W ~£QKKRFOV¹G·QJ,3YQ›XQK}F‚F~£DFKžOWKXŽQ,3YKRF~|QJL€Q FKžG³QJ~£DFKž,3YQ›XQK}F‚F~£DFKžO~£DFKž~}²FPDSE¯L,3Y 7KHRTX‚WUQKWK¼FKLœQV¼WxQJOzQF´DF‚FP‚\FK´LQWHUQHWV•~‚S»QJ FKRF‚F~£DFKž,3YYFK\™Q~ªLYR'166¼FKX\™QWL›S ,3YVDQJ ,3Y
 14. V•[€\UDP­WF‚FKW¼QKLzQQJ\FQJQKL˜XFRQQHFWLRQV¹G·QJ ,3Y6•NK{QJF§E‘WN½P­WQJ\QRPYLœFWKD\WK›Q\WU¯QzQU¦Q–W WX\QKLzQFX¬LF³QJYLœFWKD\WK›Q\V•EDRSK´WRQE­ &‚FWK´W·F'16OWURQJVX¬W~¬LY±LQ­LGXQJF´DF‚FE€QJKL&KžQKºQJ VHUYHUYJLDRGLœQQRPFŽQFXQJF‘SKRFWUX\QK’SW±L~£DFKž,3Y P±LSK€L~}²FQyQJF‘S 9LœFWUDQJE£FKRF‚FVHUYHUQ\V•OP­WSKŽQF´DYLœFWUDQJE£,3YFKR F‚FWªFK»FPƒQJQ\ 1K}QJFK¶QJWDSK€L~€PE€RU„QJF‚FYHUVLRQP±LSK€LKRƒW~­QJ~}²F ~™F§WK™N›WQ¬L~}²F,3Y&‚F»QJG·QJ~}²FQyQJF‘SV•WPF‚F~£DFKž WURQJ'16V•F¬J‡QJ~™WKL›WO’SN›WQ¬L7&3W±LF‚F~£DFKžQ\&‚FN›W Q¬LQ\V•E‡W~ŽX~}²FFXQJF‘SF‘XWU¶FRYHUOD\WUzQLQWHUQHWY~}²F[y\ G¼QJWUzQF‚F~}®QJQJŽPN›WQ¬LJLºDF‚F¬F~€R 3KutQJSKzSWK­FKLQ 4XDSKŽQSKyQW¢FKWUzQWDWK‘\F‚FWK{QJV¬FK¢QK~zWK¼FKLœQF|FK› 'XDOVWDFN~}²FP{W€WURQJE€QJVDX 7K{QJV¬ *L‚WU£ 3KƒPYL‚SG·QJ 6LWH w£DFKž,3YFŽQJ‚Q ~£DFKž~¬LY±LKRVWQKL˜X~£DFKž~¬LY±L5RXWHU w£DFKž,3Y\zXFŽX ~£DFKž,3Y~¬LY±LKRVWQKL˜X~£DFKž~¬LY±L 5RXWHU
 15. &‘XWU¶FF´D~£DFKžQ\QK}VDX 96 bits 0 32 bits IPv4 128 bits +ŠQK &~X WU¡F pŽD FK‹ ,3YFRPSDWLEOH ,3Y w¬LY±LQKºQJQRGHV,3Y,3YF§WK™F§~}²F~£DFKž,3YWKHRE‘WN½P­W JLDRWK»FF‘XKQK~£DFKž,3YQRK²SOœ9¢G·V¹G·QJTXDF‚FJLDRWK»F F‘S~£DFKž~­QJQK}'+&3%22735$53KRFJ‚QWU¼FWL›SF‚F~£DFKž ,3YW¡QK w¬LY±L~£DFKžORRSEDFN7KHRF‘XKQK~£DFKž,3Y~£DFKžORRSEDFNF§ GƒQJ~£DFKžQ\FKX\™QVDQJGƒQJ~£DFKž,3YW}|QJWK¢FKY±L ,3YV•F§GƒQJ~y\~}²FFRLOGƒQJ~£DFKžORRSEDFN~¬LY±L ,3Y1KºQJSDFNHWF§~£DFKžORRSEDFNV•FKžW©QWƒLWURQJQRGH~§P NK{QJFKX\™QUDPƒQJ .KDLEzR'16 7URQJP­WKœWK¬QJF§FL~WF‚FQRGHK«WU²F|FK›GXDOVWDFNWK~L˜X NLœQW¬LWKL™XFŽQWKL›WOG£FKY·'16F´DKœWK¬QJ~§SK€LK«WU²,3Y +LœQQD\~ÅF§P­WV¬SKŽQP˜PQK}%,1'K«WU²,3Y
 16. w¬LY±LF‚FQRGHV,3Y,3YFŽQSK€LNKDLE‚RF€ORƒLE€QJKLWURQJ'16 VHUYHU+D\Q§LF‚FKNK‚FOFŽQSK€LF‘XKQK'16~¬LY±LF€ORƒL~£DFKž PKRVW~§~}²FJ‚Qw¬LY±LP«L~£DFKž,3YF‘XWU¶FE€QJKL'16F§ GƒQJ$$$$ wFW€Y˜F‘XWU¶FF‚FORƒLE€QJKLK«WU²,3Y~¬LY±LG£FKY· '16~}²FP{W€WURQJ5)&
 17. w¬LY±LP«L~£DFKž,3YF‘XWU¶FE€Q JKL'16F§GƒQJ$ .KLG³QJ~£DFKž,3YFRPSDWLEOH,3Y~}²FJ‚QY±LF‚FKRVW,3Y,3Y QKºQJKRVWQ\V¹G·QJN¿WKX’WDXWRPDWLFWXQQHOLQJ
 18. F€ORƒLE€QJKL$ Y$$$$SK€L~}²FF‘XKQKWURQJ'16%€QJKL$$$$SK€LNKDLE‚R GƒQJ~Ž\~´~£DFKž,3YFRPSDELOH,3YWURQJNKL~§E€QJKL$V•V¹ G·QJELWVWK‘SWURQJ~£DFKžQ\
 19. .KLWK¼FKLœQORRNXS~¬LY±LF‚FKRVW,3Y,3YF§WK™WPWK‘\ORƒLE€Q JKL$Y$$$$0«LE€QJKLQ\F§WK™WU¥~›QP«L~£DFKž,3YKRF ,3Y7URQJWU}®QJK²SN›WTX€WPWK‘\OP­WE€QJKL$$$$WU¥~›QP­W ~£DFKž,3YFRPSDWLEOH,3YYP­WE€QJKL$WU¥~zQ~£DFKž,3YW}|QJ »QJWKN›WTX€WU€Y˜F§WK™F§F‚FJL‚WU£VDX • 7U€OƒLGX\QK‘W~£DFKž,3Y • 7U€OƒLGX\QK‘W~£DFKž,3Y • 7U€OƒLF€~£DFKž,3YY,3Y /¼DFK¨QORƒL~£DFKžQR~}²FWU€Y˜SK·WKX­FYRW³\W¸QJWU}®QJK²S WURQJWU}®QJK²SF€ORƒL~£DFKž~}²FWU€Y˜WKWU’WW¼V‡S[›SF‚FORƒL~£D FKžOLzQTXDQ~›QOX©QJ,3~¬LY±LKRVW~§1›XP­W~£DFKž,3Y~}²FWU€ Y˜QRGH~§JLDRWL›SY±LQRGH~¢FKWURQJ~§F‚FJ§LWLQ~}²F~§QJJ§LWKHR FKXQ,3Y1›X~£DFKž,3Y~}²FWU€Y˜WKQRGH~§JLDRWL›SY±LP­WKRVW ,3Y &}FK¦7XQQHOLQJ o€FvLŒPFKXQJ &|V¯KƒWŽQJPƒQJ,QWHUQHWKRƒW~­QJWUzQQ˜Q,3YKRƒW~­QJNK‚ªQ~£QK YF§TXLP{U­QJO±Q7’QG·QJNK€QxQJQ\F‚FQKWKL›WN›,3Y~Å~}D UDJL€LSK‚SOWK¼FKLœQF|FK›WXQQHOLQJ ~}®QJKŽP

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản