Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Một số vấn đề về xây dựng nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng theo vị trí việc làm cho cán bộ làm công tác dân tộc hiện nay

Chia sẻ: ViSamurai2711 ViSamurai2711 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

58
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong những năm qua công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc luôn được Đảng, Nhà nước ta đặc biệt quan tâm nhằm đào tạo cán bộ có năng lực, có phẩm chất đạo đức tốt về công tác tại cơ quan làm công tác dân tộc các cấp. Việc đào tạo, bồi dưỡng không chỉ nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng, phương pháp thực hiện nhiệm vụ, công vụ mà còn góp phần xây dựng đội ngũ công chức chuyên nghiệp có đủ năng lực xây dựng nền hành chính tiên tiến, hiện đại.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Một số vấn đề về xây dựng nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng theo vị trí việc làm cho cán bộ làm công tác dân tộc hiện nay

Tạp chí Nghiên cứu Dân tộc KHOA HỌC, GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ<br /> <br /> <br /> <br /> MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ XÂY DỰNG NỘI DUNG CHƯƠNG<br /> TRÌNH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG THEO VỊ TRÍ VIỆC LÀM<br /> CHO CÁN BỘ LÀM CÔNG TÁC DÂN TỘC HIỆN NAY<br /> Nguyễn Văn Chí(1)<br /> <br /> T<br /> rong những năm qua công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ làm<br /> công tác dân tộc luôn được Đảng, Nhà nước ta đặc biệt quan tâm nhằm đào tạo cán bộ có<br /> năng lực, có phẩm chất đạo đức tốt về công tác tại cơ quan làm công tác dân tộc các cấp. Việc đào<br /> tạo, bồi dưỡng không chỉ nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng, phương pháp thực hiện nhiệm vụ, công<br /> vụ mà còn góp phần xây dựng đội ngũ công chức chuyên nghiệp có đủ năng lực xây dựng nền hành<br /> chính tiên tiến, hiện đại.<br /> Từ khóa: Nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng; vị trí việc làm, cán bộ làm công tác dân tộc.<br /> <br /> Từ khi ra đời và trong suốt quá trình lãnh tiên đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội<br /> đạo sự nghiệp cách mạng, Đảng Cộng sản Việt ngũ cán bộ làm công tác dân tộc. Tuyển chọn,<br /> Nam luôn coi vấn đề dân tộc, công tác dân tộc tăng cường cán bộ giỏi, có phẩm chất đạo đức tốt<br /> có ý nghĩa vô cùng to lớn trong chiến lược đại về cơ quan làm công tác dân tộc ở các cấp. Việc<br /> đoàn kết toàn dân tộc. Nghị quyết Hội nghị lần đào tạo, bồi dưỡng không chỉ nhằm trang bị kiến<br /> thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa IX chỉ thức, kỹ năng, phương pháp thực hiện nhiệm vụ,<br /> rõ: “Vấn đề dân tộc và đoàn kết dân tộc là vấn công vụ mà còn góp phần xây dựng đội ngũ công<br /> đề chiến lược cơ bản, lâu dài đồng thời là vấn đề chức chuyên nghiệp có đủ năng lực xây dựng<br /> cấp bách hiện nay của cách mạng Việt Nam”1. nền hành chính tiên tiến, hiện đại.<br /> Đặc biệt là từ khi thực hiện đường lối đổi mới đất Thực hiện chủ trương, chính sách của<br /> nước (1986) đến nay, Đảng, Nhà nước ta luôn Đảng, Nhà nước, trong những năm qua Ủy ban<br /> quan tâm đến việc đầu tư cho vùng đồng bào Dân tộc đã ban hành nhiều văn bản về đào tạo,<br /> các dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi thông bồi dưỡng cho cán bộ làm công tác dân tộc như:<br /> qua việc thực hiện nhiều chính sách, các chương Quyết định 86/QĐ-UBDT ngày 25/04/2012 về<br /> trình, dự án. Để góp phần thực hiện tốt các chủ Phê duyệt Quy hoạch phát triển nguồn nhân<br /> trương, chính sách của Đảng, Nhà nước ở vùng lực hệ thống cơ quan làm công tác dân tộc giai<br /> DTTS đòi hỏi phải xây dựng được đội ngũ cán đoạn 2012-2020; Quyết định 155/QĐ-UBDT<br /> bộ làm công tác dân tộc vững mạnh cả về số ngày 03/04/2013 Quy định chức năng, nhiệm vụ,<br /> lượng và chất lượng. Vì công tác dân tộc là một quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Cán<br /> ngành đặc thù đa lĩnh vực và địa bàn sinh sống bộ dân tộc; Quyết định 343/QĐ-UBDT ngày<br /> của đồng bào các dân tộc chiếm 3/4 diện tích của 29/06/2015 về Ban hành quy chế đào tạo, bồi<br /> cả nước và chiếm gần 14,3% dân số của cả nước. dưỡng công chức, viên chức của Ủy ban dân<br /> Trong những năm qua công tác đào tạo, bồi tộc. Đặc biệt, ngày 8 tháng 8 vừa qua, Thủ tướng<br /> dưỡng cho đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc Chính phủ đã ký Quyết định Số 1562/QĐ-TTg<br /> đã luôn được Đảng, Nhà nước ta đặc biệt quan về việc Tổ chức lại Viện Dân tộc và Trường<br /> tâm. Chương trình hành động của Chính phủ Cán bộ Dân tộc thành Học viện Dân tộc. Đây<br /> thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương bảy là cơ sở giáo dục Đại học đầu tiên của ngành<br /> khóa IX về công tác dân tộc nêu rõ: Xây dựng Công tác dân tộc, một bước chuyển lớn trong<br /> tiêu chuẩn công chức làm công tác dân tộc. Ưu công tác nghiên cứu cũng như đào tạo cho đội<br /> ngũ cán bộ công chức, viên chức người DTTS;<br /> 1<br /> . Ban Tư tưởng – Văn hóa Trung ương: Tài liệu nghiên<br /> cứu các nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành bồi dưỡng kiến thức làm công tác dân tộc cho<br /> Trung ương Đảng khóa IX, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hệ<br /> Nội, 2003, tr. 77. thống chính trị.<br /> Ngày nhận bài: 23/2/2017. Ngày phản biện: 1/3/2017. Ngày duyệt đăng: 9/3/2017<br /> (1)<br /> Học viện Dân tộc; e-mail: nguyenvanchi@cema.gov.vn Số 17 - Tháng 3 năm 2017<br /> Tạp chí Nghiên cứu Dân tộc KHOA HỌC, GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ<br /> <br /> Cụ thể hóa các chủ trương, chính sách trên, sách của Đảng và Nhà nước liên quan trực tiếp,<br /> Trường Cán bộ Dân tộc (nay là Học viện Dân gián tiếp tới công tác dân tộc ở nước ta và ở từng<br /> tộc) đã tiến hành biên soạn nhiều bộ tài liệu phục vùng miền, từng dân tộc. Bên cạnh đó, phải đảm<br /> vụ cho quá trình công tác đào tạo, bồi dưỡng bảo giữa lí luận và thực tiễn, học đi đôi với hành,<br /> cán bộ công chức, viên chức làm công tác dân đồng thời phải mang tính hiệu quả thiết thực,<br /> tộc, trong đó có Chương trình bồi dưỡng cập phục vụ tốt cho việc cần cập nhật kiến thức theo<br /> nhật kiến thức theo vị trí việc làm của Nghị định vị trí việc làm mà người học đang đảm nhận.<br /> 18/2010/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Hai là, tiến hành khảo sát nhu cầu, các<br /> công chức. Được quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nội dung cần đào tạo, bồi dưỡng theo vị trí việc<br /> thường xuyên nên đội ngũ cán bộ làm công tác làm của cán bộ làm công tác dân tộc<br /> dân tộc đã áp dụng các kiến thức được học vào<br /> Đây là bước quan trọng nhất trong quá trình<br /> trong công việc, góp phần không nhỏ trong việc<br /> xác định nhu cầu bồi dưỡng của cán bộ, công<br /> làm thay đổi bộ mặt vùng đồng bào DTTS. Theo<br /> đó, tốc độ tăng trưởng bình quân của các tỉnh trong chức, viên chức làm công tác trong ngành công<br /> vùng dân tộc và miền núi đạt từ 8 - 10%, một số tác dân tộc. Theo đó, để có cơ sở xây dựng nội<br /> địa phương có mức tăng trưởng cao trên 10%; các dung các chuyên đề cũng như chương trình bồi<br /> lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội vùng dân dưỡng phù hợp với nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng<br /> tộc, miền núi có chuyển biến tích cực, giá trị văn của cán bộ việc khảo sát nhu cầu của người học<br /> hóa dân tộc được quan tâm bảo tồn và phát huy; cần phải được tổ chức rộng rãi trong các Vụ, đơn<br /> hệ thống chính trị cơ sở được củng cố,… vị của Ủy ban Dân tộc và các địa phương. Các<br /> nội dung khảo sát phải được thiết kế phù hợp,<br /> Nội dung các kiến thức và thời lượng đào<br /> dễ hiểu đúng đối tượng. Phương pháp, cách thức<br /> tạo đã luôn luôn được cập nhật theo tinh thần<br /> khảo sát phải linh hoạt, phù hợp và đa dạng.<br /> Nghị định 18/2010/NĐ-CP và Thông tư 19/2014/<br /> TT-BNV của Bộ Nội vụ, nhưng trên thực tế nội Ba là, lấy ý kiến các chuyên gia trong lĩnh<br /> dung tài liệu đào tạo, bồi dưỡng chưa sâu, tính vực công tác dân tộc về nội dung cần bồi dưỡng<br /> đặc thù của vùng, miền chưa rõ ràng, chưa phù theo vị trí việc làm hiện nay cũng như những<br /> hợp với từng vị trí việc làm của cán bộ, công nội dung cần cập nhật theo vị trí việc làm<br /> chức, viên chức làm công tác dân tộc. Vì vậy, Theo đó, cần lựa chọn chuyên gia là những<br /> năng lực tham mưu, đề xuất chính sách của cán người có trình độ chuyên môn cao, có kiến thức<br /> bộ làm công tác dân tộc còn hạn chế; khả năng và hiểu biết sâu rộng về lĩnh vực công tác dân<br /> nắm bắt và xử lý các tình huống nảy sinh trong tộc, có khả năng phân tích và dự đoán về xu<br /> công tác dân tộc còn yếu; kỹ năng nghiệp vụ của thế phát triển của công tác dân tộc hiện nay và<br /> một bộ phận cán bộ chưa đáp ứng yêu cầu thực trong thời gian tới và có lập trường khoa học.<br /> tiễn, do đó ảnh hưởng tới chất lượng nghiên cứu, Các chuyên gia phải có có các ý kiến đánh giá<br /> xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách. tương đối ổn định theo thời gian và họ phải điều<br /> Để công tác đào tạo, bồi dưỡng theo vị trí chỉnh các đánh giá của mình khi có các thông tin<br /> việc làm đáp ứng được nhu cầu: “Trang bị, cập bổ sung. Bên cạnh đó, cần nêu câu hỏi cho các<br /> nhật kiến thức, kỹ năng, phương pháp cần thiết nội dung, phương pháp trong chương trình, bồi<br /> cho cán bộ làm công tác dân tộc từ Trung ương dưỡng theo vị trí việc làm và đưa ra những ý kiến<br /> đến địa phương. Trong thời gian tới cần thực đánh giá, đề nghị.<br /> hiện tốt một số các vấn đề sau: Bốn là, xây dựng nội dung, kế hoạch<br /> Một là, nội dung đào tạo, bồi dưỡng phải đào tạo, bồi dưỡng, các yêu cầu và điều kiện<br /> đảm bảo tính khoa học, gắn kết lý luận với thực đảm bảo nhằm thực hiện chương trình đào<br /> tiễn và mang lại hiệu quả cao tạo, bồi dưỡng<br /> Ngoài những tiêu chuẩn cứng theo quy Việc xây dựng kế hoạch là hết sức cần thiết<br /> định tại Nghị định 18, những nội dung cập nhật nhằm tạo ra các bước đi cho hoạt động tương lai<br /> của công tác dân tộc phải mang tính đặc thù, khoa để đạt được những mục tiêu đã xác định thông<br /> học; đảm bảo tính bổ sung cái mới như các chính qua việc sử dụng tối ưu những nguồn lực đã có<br /> <br /> 24 Số 17 - Tháng 3 năm 2017<br /> Tạp chí Nghiên cứu Dân tộc KHOA HỌC, GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ<br /> <br /> và sẽ được khai thác. Bên cạnh đó, kế hoạch đào có phù hợp với người học không? Giảng viên có<br /> tạo, bồi dưỡng cán bộ là cơ bản để thiết kế các đáp ứng được yêu cầu của nội dung và phương<br /> hoạt động đào tạo, bồi dưỡng trong tương lai pháp giảng dạy như thế nào? Học viên tiếp thu<br /> nhằm đạt được mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng đặt như thế nào? Áp dụng được những gì vào trong<br /> ra. Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được xây công tác họ đang đảm nhận?... Tất cả những câu<br /> dựng phải dựa vào các căn cứ cơ bản là: Chương trả lời đó sẽ quyết định mức độ cần thiết và phù<br /> trình đào tạo, bồi dưỡng; khả năng đáp ứng về hợp của các chuyên đề xây dựng.<br /> các nguồn lực.<br /> Việc xây dựng chương trình đào tạo, bồi<br /> Năm là, tổ chức thực hiện các chương dưỡng hiệu quả phải đảm bảo tính kế thừa, tính<br /> trình đào tạo, bồi dưỡng phù hợp và cập nhật. Một chương trình đào tạo<br /> Đây là quá trình tổ chức thực hiện các nội bồi dưỡng tốt sẽ đem lại hiệu quả nâng cao chất<br /> dung đào tạo, bồi dưỡng kiến thức theo vị trí lượng thực thi công vụ của cán bộ, công chức. Vì<br /> việc làm cho cán bộ, công chức, viên chức làm vậy, trong thời gian tới, việc xây dựng chương<br /> công tác dân tộc. Trong quá trình giảng dạy, nên trình đào tạo, bồi dưỡng theo vị trí việc làm cho<br /> áp dụng hài hòa phương pháp giảng dạy truyền cán bộ làm công tác dân tộc cần thực hiện tốt các<br /> thống và phương pháp giảng dạy hiện đại, trong vấn đề trên sẽ mang lại hiệu quả thiết thực.<br /> đó chú trọng phát huy vai trò tích cực của người Tài liệu tham khảo<br /> học, giảng viên chỉ đóng vai trò định hướng,<br /> hướng dẫn. Để hoạt động này diễn ra mang tính 1. Ban Tư tưởng – Văn hóa Trung ương: Tài<br /> hiệu quả cao yêu cầu mối quan hệ tương hỗ giữa liệu nghiên cứu các nghị quyết Hội nghị lần thứ<br /> người giảng viên và học viên phải đảm bảo về cả bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX,<br /> nội dung và hình thức, không gian và thời gian Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2003, tr. 77;<br /> dạy và học. 2. Quyết định số 122/2003/QĐ-TTg, ngày<br /> Sáu là, rà soát, đánh giá kết quả, mức độ 12 tháng 6 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ<br /> cần thiết và phù hợp của các chuyên đề Về chương trình hành động của Chính phủ thực<br /> hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp<br /> Sau khi tổ chức xong các lớp đào tạo, bồi hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân<br /> dưỡng cần tiến hành tổ chức rà soát và điều tộc, Hà Nội, năm 2003;<br /> chỉnh lại các chuyên đề nếu cần thiết để đảm bảo<br /> chất lượng cũng như hiệu quả của công tác đào 3. Quyết định số 86/QĐ-UBDT, ngày 25/<br /> tạo, bồi dưỡng. Việc rà soát, đánh giá là nhằm 04/2012 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân<br /> kiểm tra xem các chuyên đề đào tạo, bồi dưỡng tộc về việc Phê duyệt quy hoạch phát triển nhân<br /> có thiết thực và cập nhật không? Nội dung có lực của Hệ thống cơ quan công tác dân tộc giai<br /> đáp ứng không? Hình thức đào tạo, bồi dưỡng đoạn 2011-2020, Hà Nội, 2012.<br /> <br /> <br /> ABSTRACT<br /> SOME ISSUES OF BUILDING CONTENTS ABOUT TRAINING AND WRITTEN<br /> TRAINING PROGRAMS FOR ETHNIC OFFICERS<br /> Over the past years, the training and fostering for the contingent of cadres and civil servants<br /> have always been paid special attention by the Party and the State in order to recruit and enhance<br /> good and qualified cadres who have good qualities in ethnic agencies at all levels. The training<br /> and fostering not only equips them with knowledge, skills and methods to perform tasks and public<br /> duties, but also contribute to building a contingent of professional civil servants capable of building<br /> an advanced administration.<br /> Keywords: Training Program Contents; Contingent of Cadres and Civil Servants; Cadres for<br /> Minorities Affairs.<br /> <br /> Số 17 - Tháng 3 năm 2017 25<br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2