Mssql Replication (step 1)

Chia sẻ: TRẦN THỊ THANH HẰNG | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

1
130
lượt xem
35
download

Mssql Replication (step 1)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

I. Cấu hình phân phối đầu tiên, bạn phải kết nối với SQL Server phân phối: 1. Mở SQL Server 2005 Management Studio. 2. Nếu bạn không phải đã được kết nối với trường hợp của SQL Server mà sẽ phục vụ như là nhà phân phối, hãy nhấp vào Object Explorer và chọn dụ. Click vào đây để xem ảnh nhỏ. Hình 1. Kết nối với các nhà phân phối Sau khi bạn đã kết nối với Ví dụ, bắt đầu xuất bản New Wizard....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mssql Replication (step 1)

 1. Step I. Configure Distribution First, you must connect to the SQL Server Distributor: 1. Open SQL Server 2005 Management Studio. 2. If you are not already connected to the instance of SQL Server that will serve as the Distributor, click Object Explorer and select the instance. Click this bar to view the small image. Figure 1. Connecting to the Distributor After you have connected to the instance, start the New Publication Wizard. 1. Expand the server node. 2. Expand the Replication folder. 3. Right-click the Local Publications folder and then click Configure Distribution Click this bar to view the small image.
 2. Figure 2. Starting the Configure Distribution Wizard 4.The Configure Distribution Wizard introduction page is displayed. Click Next Click this bar to view the small image.
 3. Figure 3. the Configure Distribution Wizard page 5.Verify that the instance that you are connected to is selected as the Distributor and click Next. Click this bar to view the small image.
 4. Figure 4. Specifying the Distributor 6.Specify Snapshot Folder This snapshot folder does not support pull subscriptions created at the Subscriber. It is not a network path or it is a drive letter mapped to a network path. To support both push and pull subscriptions, use a network path to refer to this folder. Click this bar to view the small image.
 5. Figure 5.Specify the Snapshot Folder 7.Specify Distribution Database .Locate the distribution database and log files.Click Next Click this bar to view the small image.
 6. Figure 6. specifying distribution database 8.Specify Publisher.Enable servers to use this distributor when they become publisher.click Next Click this bar to view the small image.
 7. Figure 7. Specifying publisher and distribution database 9. On the Wizard Actions page, you specify the distribution will be created, and whether the distribution configuration is saved in a script. We recommend that you select the check box for scripting so that you will have a copy of the distribution configuration for future reference. click Next. Click this bar to view the small image.
 8. Figure 8. Scripting and creating the distribution 10. specify the distributor of script ,Click Next. Click this bar to view the small image.
 9. Figure 9. Specify the distributor script 11. On the Complete the Wizard page, verify that all options are correct.Click Finish Click this bar to view the small image.
 10. Figure 10. Verifying wizard options 12. The Distribution Wizard now saves the configuration information that you have entered and creates the distribution. Click Close after the steps are complete Click this bar to view the small image.
 11. Figure 11. Creating the distribution 13. Specifying the connection properties Right-click the Replication folder and then click Distribution Properties Click this bar to view the small image.
 12. Figure 12. Specifying the connection properties Click this bar to view the small image.
 13. Figure 13. Saving the Distributor configuration
Đồng bộ tài khoản