Mua Franchise - cơ hội mới cho các doanh nghiệp Việt Nam - Phần 2

Chia sẻ: Angle Angel | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:40

1
202
lượt xem
108
download

Mua Franchise - cơ hội mới cho các doanh nghiệp Việt Nam - Phần 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mua Franchise – cơ hội mới cho các doanh nghiệp Việt Nam là quyển sách thứ hai mà tác giả viết về đề tài franchise. Nếu như quyển thứ nhất (Franchise – Bí quyết thành công bằng mô hình nhượng quyền kinh doanh) được viết chủ yếu dành cho người bán franchise thì quyển thứ hai này sẽ chủ yếu dành cho người mua franchise.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mua Franchise - cơ hội mới cho các doanh nghiệp Việt Nam - Phần 2

 1. &X×QJ WURQJ YÏ GXÑ WUHÄQ QJRDÚL SKÏ PDVWHU IUDQFKLVH WUDÝ PRÆW ODÂQ EDQ ÓDÂX ODÚ 86' FKXÝ WKØÖQJ KLHÆX WKØÖÚQJ FRÚQ WÏQK WKHÄP PRÆW NKRDÝQ SKÏ QKRÝ KDÚQJ WKDÛQJ WØÚ WUHÄQ GRDQK VRà 7X\ QKLHÄQ QJØÖÚL QDËP JLDÃ\ SKHÛS PDVWHU IUDQFKLVH FRÛ WKHÇ EDÛQ IUDQFKLVH ODÑL FKR QKLHÂX QJØÖÚL NKDÛF WURQJ NKX YØÑF ÓRÆF TX\HÂQ FXÝD PÎQK YÖÛL EDÃW N\Ú NKXQJ JLDÛ QDÚR PDÚ PÎQK QJKÕ ODÚ SKXÚ KÖÑS YÖÛL X\ WÏQ WKØÖQJ KLHÆX YDÚ QKX FDÂX FXÝD WKÔ WUØÖÚQJ 6Rà OØÖÑQJ FØÝD KDÚQJ QKØÖÑQJ TX\HÂQ QKØ YDÆ\ FDÚQJ QKLHÂX FDÚQJ WRÃW FKR GRDQK QKDÄQ ÓD× ÓDÂX WØ PXD PDVWHU IUDQFKLVH 7KÍËQJ KLH»X (XURSFDU 0RÆW WDÆS ÓRDÚQ OLHÄQ PLQK JLØ×D FDÛF QJDÄQ KDÚQJ YDÚ TX\× ÓDÂX WØ PDÑR KLHÇP TXRÃF WHà YØÚD N\Û KÖÑS ÓRÂQJ PXD PDVWHU IUDQFKLVH FXÝD WKØÖQJ KLHÆX (XURSFDU ÓHÇ ÓRÆF TX\HÂQ NLQK GRDQK FKR WKXHÄ [H KÖL WDÑL 8»F YDÚ NKX YØÑF &KDÄX $» 7KDÛL %ÎQK 'ØÖQJ ³HÇ ÓL ÓHÃQ KÖÑS ÓRÂQJ QDÚ\ OLHÄQ PLQK QRÛL WUHÄQ ÓD× PXD ODÑL WRDÚQ ERÆ FDÛF FØÝD KDÚQJ IUDQFKLVH KLHÆQ KØ×X FXÝD KHÆ WKRÃQJ (XURSFDU WDÑL TXRÃF JLD EDR JRÂP 8»F ,QGRQHVLD 0DOD\VLD 1HZ =HDODQG 3DNLVWDQ 6UL /DQND YDÚ 6LQJDSRUH YDÚ WKDÚQK ODÆS PRÆW SKDÛS QKDÄQ PÖÛL ODÃ\ WHÄQ ODÚ (XURSFDU $VLD 3DFLILF 7KRÝD WKXDÆQ FXÝD KÖÑS ÓRÂQJ PDVWHU IUDQFKLVH QDÚ\ FKR SKHÛS (XURSFDU $VLD 3DFLILF ÓRÆF TX\HÂQ NLQK GRDQK WKØÖQJ KLHÆX (XURSFDU WDÑL TXRÃF JLD NKDÛF PDÚ WKØÖQJ KLHÆX QDÚ\ FKØD FRÛ PDÍW YÏ GXÑ QKØ $$Q ³RÆ 3KLOLSSLQHV +DÚQ 4XRÃF ³DÚL /RDQ 7KDÛL /DQ YDÚ 9LHÆW 1DP 7KÖÚL KDÑQ KÖÑS ÓRÂQJ ÓRÆF TX\HÂQ VH× NHÛR GDÚL WØÚ QDÌP 1JRDÚL UD (XURSFDU $VLD 3DFLILF FX×QJ FRÛ TX\HÂQ EDÛQ IUDQFKLVH ODÑL FKR EDÃW FØÛ DL WURQJ NKX YØÑF YDÚ OD×QK WKRÇ PDÚ PÎQK ÓRÆF TX\HÂQ 7UØÖÚQJ KÖÑS QDÚ\ FX×QJ WØÖQJ WØÑ QKØ ÓRÃL YÖÛL WKØÖQJ KLHÆX 6LJQ $ 5DPD WDÑL FKDÄX $» &KXÝ WKØÖQJ KLHÆX YDÚ VDÛQJ ODÆS YLHÄQ FXÝD 6LJQ $ 5DPD ODÚ 5D\ 7LWXV ÓD× EDÛQ PDVWHU IUDQFKLVH FKR ÓRÃL WDÛF FXÝD PÎQK WDÑL FKDÄX $» GR ÓRÛ ÓRÃL WDÛF QDÚ\ FRÛ WRDÚQ TX\HÂQ NLQK GRDQK WKØÖQJ KLHÆX QDÚ\ WDÑL FKDÄX $» WURQJ PRÆW WKÖÚL JLDQ QKDÃW ÓÔQK 7KDÆW YDÆ\ WDÑL KRÆL FKÖÑ WULHÇQ OD×P TXRÃF WHà YH IUDQFKLVH ÓØÖÑF WRÇ FKØÛF WDÑL NKDÛFK VDÑQ &DUDYHOOH x 7KDÚQK SKRà +R &KÏ 0LQK YØÚD TXD x )UDQFKLVLQJ 9LHW 1DP x ÓRÃL WDÛF PXD PDVWHU IUDQFKLVH WKØÖQJ KLHÆX QDÚ\ FX×QJ FRÛ PDÍW ÓHÇ WØÑ TXDÝQJ EDÛ YDÚ FKLHÄX PRÆ NKDÛFK KDÚQJ WLHÂP QDÌQJ FXÝD 9LHÆW 1DP 2¤QJ 3HHUDSRQJ x ÓDÑL GLHÆQ FKR 6LJQ $ 5DPD FKDÄX $» x ÓD× WKDP JLD KRÆL WKDÝR QDÚ\ QKØ PRÆW GLHÅQ JLDÝ 1HÄQ QKÖÛ UDÊQJ NKRÄQJ SKDÝL FØÛ ÓØÖÑF QKDÆQ YDÚR ODÚP YLHÆF WDÑL WUXQJ WDÄP QJKLHÄQ FØÛX YX× WUXÑ 0\× 1$6$ ODÚ EDÑQ ÓD× WØÑ ÓRÆQJ WUÖÝ WKDÚQK PRÆW QKDÚ NKRD KRÑF YX× WUXÑ QRÇL WLHÃQJ 7DÃW FDÝ FRÚQ WXÚ\ WKXRÆF YDÚR NKDÝ QDÌQJ YDÚ NHÃW TXDÝ WKØÑF WHà 7ØÖQJ WØÑ QHÃX PXRÃQ WUÖÝ WKDÚQK
 2. PRÆW ÓDÑL O\Û ÓRÆF TX\HÂQ PDVWHU IUDQFKLVHH WKDÚQK FRÄQJ GRDQK QKDÄQ QHÄQ QJKLHÄQ FØÛX FDÇQ WKDÆQ [HP PÎQK FRÛ NKDÝ QDÌQJ WKDÆW VØÑ ÓHÇ ÓDÝP QKLHÆP FRÄQJ YLHÆF FXÝD PRÆW PDVWHU IUDQFKLVHH KD\ NKRÄQJ 0RÆW WURQJ QKØ×QJ FDÛFK QJKLHÄQ FØÛX ÓÖQ JLDÝQ QKDÃW ODÚ WÎP KLHÇX [HP QKØ×QJ PDVWHU IUDQFKLVHH ÓDQJ WKDÚQK FRÄQJ KLHÆQ QD\ ÓD× FRÛ QKØ×QJ NLQK QJKLHÆP JÎ NKDÝ QDÌQJ JÎ WUØÖÛF NKL KRÑ PXD PDVWHU IUDQFKLVH 0RÆW NKL ÓD× WUÖÝ WKDÚQK QJØÖÚL PXD IUDQFKLVH ÓRÆF TX\HÂQ PDVWHU IUDQFKLVHH FXÝD PRÆW WKØÖQJ KLHÆX WKÎ GRDQK QKDÄQ ODÑL FRÛ QKLHÂX FÖ KRÆL KÖQ ÓHÇ WLHÃS WXÑF PXD WKHÄP FDÛF WKØÖQJ KLHÆX NKDÛF YÎ FDÛF FKXÝ WKØÖQJ KLHÆX OXÛF QDÚR FX×QJ ØX WLHÄQ EDÛQ PDVWHU IUDQFKLVH FKR DL ÓRÛ ÓD× FRÛ NLQK QJKLHÆP N\× QDÌQJ YDÚ WØ GX\ ÓHÇ ÓLHÂX KDÚQK YDÚ SKDÛW WULHÇQ PRÆW KHÆ WKRÃQJ IUDQFKLVH ³RÃL WDÛF FRÛ NLQK QJKLHÆP QDÚ\ VH× ELHÃW FDÛFK EDÛQ IUDFKLVH ELHÃW FDÛFK WKXHÄ PDÍW EDÊQJ ÓHÇ NLQK GRDQK ELHÃW FDÛFK TXDÝQJ EDÛ WKØÖQJ KLHÆX WKRÄQJ TXD FDÛF NHÄQK WUX\HÂQ WKRÄQJ ÓDÑL FKXÛQJ YDÚ TXDQ WURÑQJ KÖQ KLHÇX ELHÃW YH OXDÆW SKDÛS OLHÄQ TXDQ ÓHÃQ IUDQFKLVH 9DÚ WKHR PRÆW FXRÆF ÓLHÂX WUD JDÂQ ÓDÄ\ WKØÑF KLHÆQ EÖÝL WDÑS FKÏ 0DVWHU )UDQFKLVLQJ WKÎ KÖQ GRDQK QKDÄQ KLHÆQ ODÚ PDVWHU IUDQFKLVHH PXRÃQ WLHÃS WXÑF PXD WKHÄP FDÛF WKØÖQJ KLHÆX NKDÛF 08$ u$5($ '(9(/230(17 )5$1&+,6(v WDÑP GÔFK 08$ )5$1&+,6( 3+$87 75,(§1 .+8 9¸±& ³DÄ\ ODÚ KÎQK WKØÛF IUDQFKLVH QDÊP ÖÝ JLØ×D KDL KÎQK WKØÛF VLQJOH XQLW YDÚ PDVWHU IUDQFKLVH QJKÕD ODÚ QJØÖÚL PXD IUDQFKLVH WURQJ WUØÖÚQJ KÖÑS QDÚ\ ÓØÖÑF FDÃS ÓRÆF TX\HÂQ FKR PRÆW NKX YØÑF KD\ PRÆW WKDÚQK SKRà QKRÝ WURQJ PRÆW WKÖÚL JLDQ QKDÃW ÓÔQK WX\ QKLHÄQ NKRÄQJ ÓØÖÑF SKHÛS EDÛQ IUDQFKLVH FKR EDÃW FØÛ DL 'ØÖÛL KÎQK WKØÛF QDÚ\ ÏW FKXÝ WKØÖQJ KLHÆX QDÚR FKÔX EDÛQ IUDQFKLVH FKR PRÆW WÈQK OD×QK WKRÇ KD\ PRÆW TXRÃF JLD 1JØÖÚL PXD DUHD GHYHORSPHQW IUDQFKLVH FX×QJ EÔ UDÚQJ EXRÆF WURQJ KÖÑS ÓRÂQJ ODÚ SKDÝL PÖÝ EDR QKLHÄX FØÝD KDÚQJ WURQJ YRÚQJ PDÃ\ QDÌP QHÃX NKRÄQJ VH× EÔ FKXÝ WKØÖQJ KLHÆX FDËW KÖÑS ÓRÂQJ YDÚ UXÛW TX\HÂQ 7URQJ PRÆW VRà WUØÖÚQJ KÖÑS VDX PRÆW WKÖÚL JLDQ NLQK GRDQK WRÃW QJØÖÚL PXD DUHD GHYHORSPHQW IUDQFKLVH FRÛ WKHÇ [LQ FKX\HÇQ KÖÑS ÓRÂQJ WKDÚQK PDVWHU IUDQFKLVH QHÃX PXRÃQ EDÛQ IUDQFKLVH ODÑL FKR QJØÖÚL WKØÛ ED 1JØÖÚL PXD IUDQFKLVH GØÖÛL KÎQK WKØÛF DUHD GHYHORSPHQW IUDQFKLVH WKØÖÚQJ ÓØÖÑF \HÄX FDÂX WKDQK WRDÛQ WUØÖÛF PRÆW NKRDÝQ WLHÂQ NKDÛ OÖÛQ ÓHÇ ÓØÖÑF ÓRÆF TX\HÂQ PÖÝ FØÝD KDÚQJ WURQJ PRÆW NKX YØÑF KD\ WKDÚQK SKRà QDÚR ÓRÛ 7UXQJ EÎQK SKÏ QDÚ\ GDR ÓRÆQJ WØÚ 86' ÓHÃQ 86' FKR PRÆW FØÝD KDÚQJ WXÚ\ WDÂP FÖ× YDÚ TX\ PRÄ FXÝD PRÅL KHÆ WKRÃQJ IUDQFKLVH 9Ï GXÑ QHÃX WRÇQJ VRà FØÝD KDÚQJ WLHÂP QDÌQJ PDÚ FKXÝ WKØÖQJ KLHÆX ØÖÛF WÏQK FRÛ WKHÇ PÖÝ WDÑL PRÆW NKX YØÑF KD\ PRÆW WKDÚQK SKRà QDÚR ÓRÛ ODÚ WKÎ PØÛF SKÏ FKR KÖÑS ÓRÂQJ DUHD GHYHORSPHQW IUDQFKLVH WURQJ WUØÖÚQJ KÖÑS QDÚ\ VH× ODÚ ¹ 86' 86'
 3. +DÂX QKØ WDÃW FDÝ FDÛF WKØÖQJ KLHÆX IUDQFKLVH OÖÛQ FXÝD WKHà JLÖÛL YDÚR 9LHÆW 1DP ÓHÂX WKRÄQJ TXD FRQ ÓØÖÚQJ PDVWHU IUDQFKLVH KRDÍF DUHD GHYHORSPHQW IUDQFKLVH 9Ï GXÑ QKØ FDÛF WKØÖQJ KLHÆX FKXRÅL QKDÚ KDÚQJ WKØÛF DÌQ QKDQK .)& -ROLEHH /RWHUULD YDÚ VDËS WÖÛL ÓDÄ\ ODÚ 3L]]D +XW 0F'RQDOGtV 1JØÖÚL PXD IUDQFKLVH FXÝD FDÛF WKØÖQJ KLHÆX QRÇL WLHÃQJ WKHà JLÖÛL QDÚ\ ODÚ FDÛF FRÄQJ W\ OÖÛQ FRÛ WLHÂP OØÑF WDÚL FKÏQK YØ×QJ PDÑQK ÓXÝ ÓHÇ PÖÝ KDÚQJ ORDÑW FØÝD KDÚQJ WURQJ YDÚL QDÌP ³DÄ\ FX×QJ ODÚ ÓLHÂX NLHÆQ EDËW EXRÆF ÓDÍW UD EÖÝL FKXÝ WKØÖQJ KLHÆX PDÚ FDÛF FRÄQJ W\ QKRÝ NKRÄQJ WKHÇ QDÚR ÓDÛS ØÛQJ QRÇL ³ØÖÑF ELHÃW KDÂX KHÃW QKØ×QJ GRDQK QJKLHÆS ÓØÛQJ UD PXD IUDQFKLVH ÓRÆF TX\HÂQ FDÛF WKØÖQJ KLHÆX OÖÛQ ÓHÂX SKDÝL FKÔX ORÅ WURQJ ÏW QKDÃW YDÚL QDÌP ÓDÂX ÓHÇ [DÄP QKDÆS YDÚ FKLHÃP OÕQK WKÔ WUØÖÚQJ /,($1 '2$1+ -2,17 9(1785(6 9ÖÛL KÎQK WKØÛF QDÚ\ FKXÝ WKØÖQJ KLHÆX KÖÑS WDÛF YÖÛL PRÆW GRDQK QJKLHÆS ÓÔD SKØÖQJ WKDÚQK ODÆS FRÄQJ W\ OLHÄQ GRDQK &RÄQJ W\ OLHÄQ GRDQK QDÚ\ WUÖÝ WKDÚQK FRÄQJ W\ WKD\ PDÍW FKR FKXÝ WKØÖQJ KLHÆX WRDÚQ TX\HÂQ NLQK GRDQK WDÑL PRÆW WKDÚQK SKRà PRÆW TXRÃF JLD KD\ PRÆW NKX YØÑF QDÚR ÓRÛ &DÝ KDL ÓRÃL WDÛF WURQJ FRÄQJ W\ OLHÄQ GRDQK VH× ÓDÚP SKDÛQ YH FRÇ SKDÂQ FXÝD PÎQK YDÚ FDÛFK WKØÛF KX\ ÓRÆQJ YRÃQ 7KRÄQJ WKØÖÚQJ GRDQK QJKLHÆS ÓÔD SKØÖQJ VH× ÓRÛQJ JRÛS EDÊQJ WLHÂQ YDÚ NLHÃQ WKØÛF ÓÔD SKØÖQJ FRÚQ FKXÝ WKØÖQJ KLHÆX VH× ÓRÛQJ JRÛS FKXÝ \HÃX EDÊQJ EÏ TX\HÃW NLQK GRDQK WKØÖQJ KLHÆX FRÆQJ WKHÄP PRÆW VRà WLHÂQ PDÍW ³DÄ\ ODÚ KÎQK WKØÛF PDÚ FKXÝ WKØÖQJ KLHÆX NKRÄQJ PDÃ\ ØX WLHÄQ GR VH× SKDÝL FKDÃS QKDÆQ UXÝL UR WDÚL FKÏQK PRÆW NKL OLHÄQ GRDQK WKDÃW EDÑL GR FX×QJ SKDÝL JRÛS YRÃQ EDÊQJ WLHÂQ PDÍW 'R ÓRÛ FKXÝ WKØÖQJ KLHÆX WKØÖÚQJ FKÈ ÓRÂQJ \Û KÎQK WKØÛF OLHÄQ GRDQK QDÚ\ NKL TXDÛ PRQJ PXRÃQ [DÄP QKDÆS YDÚR PRÆW WKÔ WUØÖÚQJ QDÚR ÓRÛ PDÚ NKRÄQJ FRÛ ÓRÃL WDÛF PXD IUDQFKLVH WKXDÂQ WXÛ\
 4. CH NG 4: &$»& %¸¶»& &+8$§1 %´ 08$ )5$1&+,6(
 5. 7,0 +,(§8 /8$¦7 /,($1 48$1 ³($1 )5$1&+,6( /XDÆW YH IUDQFKLVH QRÛL FKXQJ ÓØÖÑF FDÛF QØÖÛF WUHÄQ WKHà JLÖÛL WKLHÃW NHà FKXÝ \HÃX QJKLHÄQJ YH SKÏD QJØÖÚL PXD IUDQFKLVH KD\ QRÛL NKDÛF ÓL ODÚ ÓHÇ EDÝR YHÆ QJØÖÚL PXD IUDQFKLVH NKRÄQJ EÔ WKLHÆW WKRÚL YÖÛL QJØÖÚL EDÛQ IUDQFKLVH YÎ PXD ODÂP FKØÛ EDÛQ NKRÄQJ ODÂP 7URQJ FDÛF OXDÆW OLHÄQ TXDQ ÓHÃQ IUDQFKLVH OXDÆW TXL ÓÔQK YH WDÚL OLHÆX PDÚ QJØÖÚL EDÛQ IUDQFKLVH SKDÝL FRÄQJ ERà FKR QJØÖÚL PXD IUDQFKLVH FRÛ OH× ODÚ TXDQ WURÑQJ QKDÃW 7KXDÆW QJØ× FKX\HÄQ PRÄQ YH WDÚL OLHÆX FRÄQJ ERà QDÚ\ ÓØÖÑF JRÑL ODÚ XQLIRUP IUDQFKLVH RIIHULQJ FLUFXODU YLHÃW WDËW ODÚ 8)2& &RÛ QØÖÛF GXÚQJ WØÚ YDËQ WDËW KÖQ QKØ IUDQFKLVH RIIHULQJ FLUFXODU )2& QKØQJ QKÎQ FKXQJ QRÆL GXQJ FX×QJ NKDÛ JLRÃQJ QKDX 7DÚL OLHÆX 8)2& WKØÖÚQJ FKÈ UD WØÚQJ KDÑQJ PXÑF FKL WLHÃW PDÚ QJØÖÚL EDÛQ IUDQFKLVH SKDÝL FRÄQJ ERà FKR FDÛF ÓRÃL WDÛF PXD IUDQFKLVH WLHÂP QDÌQJ YDÚ SKDÝL ÓØÖÑF WUDR FKR ÓRÃL WDÛF WUØÖÛF NKL N\Û KÖÑS ÓRÂQJ IUDQFKLVH 1RÛL NKDÛF ÓL QJØÖÚL PXD IUDQFKLVH SKDÝL ÓØÖÑF FKXÝ WKØÖQJ KLHÆX FXQJ FDÃS ÓDÂ\ ÓXÝ WKRÄQJ WLQ YH FRÄQJ W\ VDÝQ SKDÇP PRÄ KÎQK NLQK GRDQK WÎQK KÎQK NLQK GRDQK FDÛF TXL ÓÔQK WURQJ YLHÆF QKØÖÑQJ TX\HÂQg WUØÖÛF NKL TX\HÃW ÓÔQK FRÛ PXD IUDQFKLVH KD\ NKRÄQJ 1KLHÂX TXRÃF JLD FRÚQ TXL ÓÔQK FXÑ WKHÇ WKÖÚL JLDQ QDÚR EHÄQ EDÛQ IUDQFKLVH SKDÝL WUDR FKR EHÄQ PXD IUDQFKLVH WDÚL OLHÆX QDÚ\ FKØÛ NKRÄQJ SKDÝL ÓHÇ WÖÛL FDÆQ NH QJDÚ\ N\Û KÖÑS ÓRÂQJ IUDQFKLVH 9Ï GXÑ QKØ WDÑL 0\× QJØÖÚL EDÛQ IUDQFKLVH EDËW EXRÆF SKDÝL FXQJ FDÃS WDÚL OLHÆX 8)2& FKR ÓRÃL WDÛF WLHÂP QDÌQJ PXD IUDQFKLVH QJD\ WURQJ ODÂQ JDÍS JÖ× FKÏQK WKØÛF ÓDÂX WLHÄQ KRDÍF WUHÅ QKDÃW ODÚ QJDÚ\ WUØÖÛF NKL N\Û KÖÑS ÓRÂQJ KD\ WUDÝ SKÏ IUDQFKLVH 1HÃX YLHÆF QDÚ\ NKRÄQJ ÓØÖÑF WKØÑF KLHÆQ ÓXÛQJ FKXÝ WKØÖQJ KLHÆX KD\ QJØÖÚL EDÛQ IUDQFKLVH FRÛ QJX\ FÖ EÔ WKØD NLHÆQ EÖÝL ÓRÃL WDÛF PXD IUDQFKLVH FXÝD PÎQK QKDÃW ODÚ NKL uFÖP NKRÄQJ ODÚQK FDQK NKRÄQJ QJRÑWv KRDÍF NLQK GRDQK WKXD ORÅ .KRÄQJ FKÈ ÓRÃL YÖÛL 0\× PDÚ QKLHÂX TXRÃF JLD NKDÛF WUHÄQ WKHà JLÖÛL FX×QJ ÓD× DÛS GXÑQJ OXDÆW IUDQFKLVH OLHÄQ TXDQ ÓHÃQ YLHÆF \HÄX FDÂX QJØÖÚL EDÛQ IUDQFKLVH SKDÝL FXQJ FDÃS WDÚL OLHÆX FRÄQJ ERà 8)2& &XÑ WKHÇ FDÛF QØÖÛF VDX ÓDÄ\ 8»F %UD]LO &DQDGD 7UXQJ 4XRÃF 3KDÛS ,QGRQHVLD
 6. 1DÌP FØÝD KDÚQJ IUDQFKLVH ÓRÂQJ ORDÑW QRÆS ÓÖQ OHÄQ WRÚD DÛQ WDÑL 2QWDULR &DQDGD ÓHÇ NLHÆQ FKXÝ WKØÖQJ KLHÆX u3L]]D WURQJ v YÖÛL O\Û GR KRÑ ÓD× EÔ OØÚD JDÑW EÖÝL QKØ×QJ WKRÄQJ WLQ PHÛR PRÛ VØÑ WKDÆW FRÄQJ ERà WURQJ WDÚL OLHÆX 8/&& NKL N\Û KÖÑS ÓRÂQJ PXD IUDQFKLVH 8/&& YLHÃW WDËW FXÝD 8QLIRUP /DZ &RQIHUHQFH RI &DQDGD ODÚ PRÆW GDÑQJ WDÚL OLHÆX FRÄQJ ERà TXL ÓÔQK FXÝD &KÏQK SKXÝ &DQDGD FX×QJ JLRÃQJ QKØ 8)2& FXÝD 0\× YDÚ PRÆW VRà TXRÃF JLD NKDÛF 0RÆW WURQJ QDÌP FØÝD KDÚQJ QDÚ\ VDX PRÆW WKÖÚL JLDQ WKØD NLHÆQ NHÛR GDÚL ÓD× WKDËQJ NLHÆQ YDÚ WRÚD DÛQ 2QWDULR ÓD× \HÄX FDÂX FKXÝ WKØÖQJ KLHÆX u3L]]D WURQJ v SKDÝL ÓHÂQ EXÚ WRÇQJ FRÆQJ ÓRÄ OD &DQDGD ³RÄÃL YÖÛL OXDÆW SKDÛS 0\× FKÈ FRÛ PRÆW VRà WLHÇX EDQJ FRÛ OXDÆW ULHÄQJ YH IUDQFKLVH IUDQFKLVH LQYHVWPHQW ODZ WURQJ ÓRÛ FRÛ \HÄX FDÂX QJØÖÚL EDÛQ IUDQFKLVH SKDÝL ÓDÌQJ N\Û YDÚ WUÎQK GX\HÆW WDÚL OLHÆX 8)2& YÖÛL FKÏQK TX\HÂQ WUØÖÛF NKL ÓØÖÑF SKHÛS FRÄQJ ERà &DÛF WLHÇX EDQJ FRÛ EDQ KDÚQK ÓLHÂX OXDÆW NKDÛ NKDËW NKH QDÚ\ EDR JRÂP &DOLIRUQLD +DZDLL ,OOLQRLV ,QGLDQD 0DU\ODQG 0LFKLJDQ 0LQQHVRWD 1HZ
 7. SKDÂQ FXRÃL VDÛFK .KL FRÛ PDÄX WKXDÅQ KD\ EDÃW ÓRÂQJ [DÝ\ UD WKÎ KÖÑS ÓRÂQJ IUDQFKLVH QDÚ\ VH× ÓRÛQJ YDL WURÚ TX\HÃW ÓÔQK 1KLHÂX TXRÃF JLD FRÛ \HÄX FDÂX KÖÑS ÓRÂQJ QDÚ\ SKDÝL FKÏQK WKØÛF WKRÄQJ TXD PRÆW %RÆ 6ÖÝ %DQ 1JDÚQK FXÝD 1KDÚ QØÖÛF WUØÖÛF NKL FRÛ KLHÆX OØÑF 1RÛL PRÆW FDÛFK NKDÛF QJRDÚL FDÛF WKXÝ WXÑF FXÝD PRÆW KÖÑS ÓRÂQJ WKØÖQJ PDÑL WKRÄQJ WKØÖÚQJ KÖÑS ÓRÂQJ IUDQFKLVH SKDÝL ÓL TXD WKHÄP PRÆW FØÝD [HÛW GX\HÆW QKØ ÓRÃL YÖÛL 9LHÆW 1DP ODÚ %RÆ 7KØÖQJ PDÑL &X×QJ WKHR SKDÛW ELHÇX FXÝD 2¤QJ )UHGHULF WDÑL KRÆL FKÖÑ WULHÇQ OD×P YH IUDQFKLVH WDÑL 9LHÆW 1DP YDÚR WKDÛQJ WKÎ YLHÆF SKDÝL ÓL TXD WKHÄP PRÆW FØÝD QDÚ\ VH× JDÄ\ QKLHÂX WUÖÝ QJDÑL FKR GRDQK QJKLHÆS YDÚ ODÚP FKDÆP ÓDÚ SKDÛW WULHÇQ FXÝD PRÄ KÎQK NLQK GRDQK QKØÖÑQJ TX\HÂQ WDÑL 9LHÆW 1DP 7X\ QKLHÄQ NKRÄQJ FKÈ 9LHÆW 1DP PÖÛL FRÛ TXL ÓÔQK KÖÑS ÓRÂQJ IUDQFKLVH SKDÝL WKRÄQJ TXD %RÆ 7KØÖQJ PDÑL PDÚ PRÆW VRà TXRÃF JLD NKDÛF FX×QJ FRÛ QKØ×QJ TXL ÓÔQK WØÖQJ WØÑ ÓHÇ NLHÇP VRDÛW PRÄL WUØÖÚQJ NLQK GRDQK IUDQFKLVH YRÃQ FRÚQ QRQ WUHÝ 1KØ WDÑL 0DOD\VLD WØÚ OXDÆW IUDQFKLVH QØÖÛF QDÚ\ UD ÓÖÚL YDÚ WURQJ ÓRÛ 1KDÚ QØÖÛF JLDÛP VDÛW FKDÍW FKH× FDÝ KÖÑS ÓRÂQJ IUDQFKLVH YDÚ WDÚL OLHÆX FRÄQJ ERà 8)2& FXÝD QJØÖÚL EDÛQ IUDQFKLVH 7KHR TXL ÓÔQK FXÝD /XDÆW 7KØÖQJ PDÑL PDÚ 4XRÃF KRÆL ÓD× WKRÄQJ TXD WKÎ QJØÖÚL GØÑ NLHÃQ EDÛQ IUDQFKLVH SKDÝL FRÛ WUDÛFK QKLHÆP ÓDÌQJ N\Û YÖÛL %RÆ 7KØÖQJ PDÑL WUØÖÛF NKL WKØÑF KLHÆQ EDÛQ IUDQFKLVH 7X\ QKLHÄQ WUÎQK WØÑ YDÚ WKXÝ WXÑF ÓHÇ ÓDÌQJ N\Û FXÑ WKHÇ WKÎ FKØD FRÛ WKRÄQJ WØ KØÖÛQJ GDÅQ YDÚ FRÛ SKDÂQ FKRÂQJ FKHÛR YÖÛL 1JKÔ ÓÔQK VRà FXÝD &KÏQK SKXÝ YH YDÃQ ÓH FKX\HÇQ JLDR FRÄQJ QJKHÆ 1RÛL ODÚ FKRÂQJ FKHÛR ODÚ GR NLQK GRDQK QKØÖÑQJ TX\HÂQ WKØÖQJ PDÑL FX×QJ ÓØÖÑF [HP ODÚ PRÆW ORDÑL uFKX\HÇQ JLDR FRÄQJ QJKHÆv YDÚ QDÊP GØÖÛL VØÑ TXDÝQ O\Û FXÝD %RÆ .KRD KRÑF &RÄQJ QJKHÆ 7KHR ÓÔQK QJKÕD FXÝD %RÆ .KRD KRÑF &RÄQJ QJKHÆ WKÎ KÖÑS ÓRÂQJ QKØÖÑQJ TX\HÂQ WKØÖQJ PDÑL ÓØÖÑF JRÑL ODÚ KÖÑS ÓRÂQJ FDÃS SKHÛS ÓDÍF TX\HÂQ NLQK GRDQK 1KØ YDÆ\ IUDQFKLVH FRÛ YHÝ QKØ ÓDQJ EÔ NHÑW ÖÝ JLØ×D KDL FÖ TXDQ TXDÝQ O\Û 1KDÚ QØÖÛF ÓRÛ ODÚ %RÆ 7KØÖQJ PDÑL YDÚ %RÆ .KRD KRÑF &RÄQJ QJKHÆ YDÚ PRÅL ERÆ FRÛ PRÆW ÓÔQK QJKÕD YDÚ TXL ÓÔQK NKDÛF QKDX 9Ï GXÑ %RÆ .KRD KRÑF &RÄQJ QJKHÆ FKÈ \HÄX FDÂX EHÄQ FKX\HÇQ JLDR FRÄQJ QJKHÆ QJØÖÚL EDÛQ IUDQFKLVH SKDÝL ÓDÌQJ N\Û KÖÑS ÓRÂQJ FDÃS SKHÛS ÓDÍF TX\HÂQ NLQK GRDQK NKL JLDÛ WUÔ FXÝD QRÛ WØÚ ÓRÂQJ 9LHÆW 1DP WUÖÝ OHÄQ ÓRÃL YÖÛL KÖÑS ÓRÂQJ WØÚ 9LHÆW 1DP UD QØÖÛF QJRDÚL WKÎ QKRÝ KÖQ ÓRÂQJ YDÅQ SKDÝL ÓDÌQJ N\Û WURQJ NKL ÓRÃL YÖÛL %RÆ 7KØÖQJ PDÑL WKÎ WDÃW FDÝ KÖÑS ÓRÂQJ OÖÛQ QKRÝ JÎ FX×QJ SKDÝL ÓDÌQJ N\Û ³ØÖÑF ELHÃW ÓHÃQ QD\ %RÆ .KRD KRÑF &RÄQJ QJKHÆ FRÚQ FKØD [ØÝ O\Û KHÃW FDÛF KR VÖ \HÄX FDÂX ÓDÌQJ N\Û KÖÑS ÓRÂQJ FKX\HÇQ JLDR FRÄQJ QJKHÆ QRÛL FKXQJ KD\ KÖÑS ÓRÂQJ FDÃS SKHÛS ÓDÍF TX\HÂQ NLQK GRDQK QRÛL ULHÄQJ 'R ÓRÛ QJD\ WDÑL WKÖÚL ÓLHÇP QDÚ\ FDÝ EHÄQ PXD YDÚ EHÄQ EDÛQ IUDQFKLVH ÓHÂX FRÛ WKHÇ EÔ OXÛQJ WXÛQJ GR NKXQJ SKDÛS O\Û FXÝD 9LHÆW 1DP FKØD UR× UDÚQJ WX\ ÓD× FRÛ QKLHÂX FDÝL WLHÃQ ³DÄ\ ODÚ PRÆW WKDÛFK WKØÛF UDÃW OÖÛQ ÓRÃL YÖÛL FDÛF QKDÚ ODÚP OXDÆW WDÑL 9LHÆW 1DP WURQJ TXDÛ WUÎQK ÓØD QHÂQ NLQK WHà KRÆL QKDÆS YÖÛL TXRÃF WHÃ
 8. 7$º, /,(¦8 &2$1* %2$ 8)2& &88$ 0
 9. 1KØ×QJ NKRDÝQ SKÏ NKDÛF 3KRÇ ELHÃQ QKDÃW ODÚ SKÏ ÓÔQK N\Ú KDÚQJ WKDÛQJ KDÚQJ TXÏ KD\ KDÚQJ QDÌP WKØÖÚQJ JRÑL ODÚ UR\DOW\ IHH ÓØÖÑF WÏQK WUHÄQ SKDÂQ WUDÌP GRDQK VRà KRDÍF PRÆW NKRDÝQ SKÏ NKRDÛQ FRà ÓÔQK WXÚ\ FKXÝ WUØÖQJ FRÄQJ W\ KRDÍF WKRÝD WKXDÆQ JLØ×D KDL EHÄQ 1JRDÚL UD FRÚQ FDÛF NKRDÝQ SKÏ NKDÛF PDÚ NKRÄQJ SKDÝL KHÆ WKRÃQJ IUDQFKLVH QDÚR FX×QJ DÛS GXÑQJ QKØ SKÏ TXDÝQJ FDÛR SKÏ PDUNHWLQJ SKÏ EDÝR KLHÇP SKÏ ÓDÌQJ N\Û QRÆS KR VÖ SKÏ ÓDÚR WDÑR SKÏ WØ YDÃQ SKÏ NLHÇP WRDÛQ SKÏ KRÅ WUÖÑ NKDL WUØÖQJ SKÏ JLD KDÑQ KÖÑS ÓRÂQJg 'R ÓRÛ QJØÖÚL PXD IUDQFKLVH SKDÝL WÎP KLHÇX FDÇQ WKDÆQ ÓHÇ ÓDÝP EDÝR UDÊQJ PÎQK ÓD× KLHÇX UR× WDÃW FDÝ QKØ×QJ QJKÕD YXÑ YH PDÍW WDÚL FKÏQK QDÚ\ 'ØÑ WRDÛQ YRÃQ ÓDÂX WØ EDQ ÓDÂX %DR JRÂP WDÃW FDÝ FDÛF FKL SKÏ ÓDÂX WØ EDQ ÓDÂX ÓHÇ PÖÝ PRÆW FØÝD KDÚQJ IUDQFKLVH ÓLHÇQ KÎQK &DÛF NKRDÝQ SKÏ ÓDÂX WØ ÖÝ ÓDÄ\ FRÛ WKHÇ JRÂP SKÏ IUDQFKLVH WKLHÃW NHà [DÄ\ GØÑQJ QDÄQJ FDÃS VØÝD FKØ×D WUDQJ WUÏ QRÆL WKDÃW ÓDÍW FRÑF JLDÃ\ SKHÛS GXÑQJ FXÑ WUDQJ WKLHÃW EÔ EDÝQJ KLHÆX ÓRÂQJ SKXÑF YRÃQ KRDÑW ÓRÆQJ FKR WKDÛQJg 1HÃX FRÛ WKHÇ QJØÖÚL PXD IUDQFKLVH FX×QJ FRÛ WKHÇ \HÄX FDÂX FKXÝ WKØÖQJ KLHÆX FXQJ FDÃS PRÆW VRà FKL WLHÃW FXÑ WKHÇ KÖQ YH WRÇQJ YRÃQ ÓDÂX WØ WØÚ FDÛF FØÝD KDÚQJ PXD IUDQFKLVH JDÂQ ÓDÄ\ QKDÃW ÓHÇ WLHÆQ WKDP NKDÝR 1JKÕD YXÑ PXD KRDÍF WKXHÄ WØÚ PRÆW VRà QJXRÂQ FXQJ FDÃS FKÈ ÓÔQK &KXÝ WKØÖQJ KLHÆX SKDÝL FRÄQJ ERà WUØÖÛF WDÃW FDÝ FDÛF WKLHÃW EÔ FDÛF QJXRÂQ KDÚQJ QJXRÂQ FXQJ FDÃS PDÚ ÓRÃL WDÛF PXD IUDQFKLVH EDËW EXRÆF SKDÝL PXD KD\ WKXHÄ %HÄQ FDÑQK ÓRÛ FKXÝ WKØÖQJ KLHÆX FX×QJ SKDÝL FRÄQJ ERà QJXRÂQ KDÚQJ QDÚR PÎQK FRÛ QKDÆQ KXHÄ KRÂQJ KD\ FRÛ OD×L WØÚ YLHÆF PXD KDÚQJ FXÝD ÓRÃL WDÛF PXD IUDQFKLVH 1JKÕD YXÑ FXÝD QJØÖÚL PXD IUDQFKLVH 3KDÂQ QDÚ\ VH× OLHÆW NHÄ WØÚQJ QJKÕD YXÑ FKÏQK \HÃX FXÝD QJØÖÚL PXD IUDQFKLVH WURQJ KÖÑS ÓRÂQJ QKØÖÑQJ TX\HÂQ 1JKÕD YXÑ FXÝD QJØÖÚL EDÛQ IUDQFKLVH 7ØÖQJ WØÑ QJKÕD YXÑ FXÝD QJØÖÚL PXD IUDQFKLVH QJKÕD YXÑ FXÝD QJØÖÚL EDÛQ IUDQFKLVH FX×QJ SKDÝL ÓØÖÑF TXL ÓÔQK UR× UDÚQJ YDÚ FXÑ WKHÇ WURQJ ÓRÛ NKRÄQJ WKHÇ WKLHÃX QJKÕD YXÑ ÓDÚR WDÑR YDÚ GÔFK YXÑ KRÅ WUÖÑ FKR FØÝD KDÚQJ IUDQFKLVH WUØÖÛF YDÚ VDX NKDL WUØÖQJ 9Ï GXÑ FKØÖQJ WUÎQK YH KXDÃQ OX\HÆQ ÓDÚR WDÑR SKDÝL ÓØÖÑF JKL UR× ODÚ WURQJ WKÖÚL JLDQ EDR ODÄX WDÑL ÓDÄX YDÚ WLHÃQ KDÚQK QKØ WKHà QDÚR 'ÍÆ WKDÒR /XD»W 1KÍËÆQJ TX\H·Q WKÍËQJ PDÆL FXÒD 9LH»W 1DP ³LHÂX YDÚ WURQJ GØÑ WKDÝR /XDÆW 1KØÖÑQJ TX\HÂQ WKØÖQJ PDÑL FXÝD %RÆ 7KØÖQJ PDÑL ÓHÆ WUÎQK OHÄQ 4XRÃF KRÆL FRÛ JKL UR× FDÛF TX\HÂQ YDÚ QJKÕD YXÑ FXÝD QJØÖÚL EDÛQ IUDQFKLVH NKL N\Û KÖÑS ÓRÂQJ QKØÖÑQJ TX\HÂQ
 10. 9H TX\HÂQ QJØÖÚL EDÛQ IUDQFKLVH FRÛ TX\HÂQ QKDÆQ SKÏ IUDQFKLVH WRÇ FKØÛF TXDÝQJ FDÛR FKR KHÆ WKRÃQJ IUDQFKLVH FXÝD PÎQK YDÚ FRÛ WKHÇ NLHÇP WUD ÓÔQK N\Ú KRDÍF ÓRÆW [XDÃW KRDÑW ÓRÆQJ FXÝD FØÝD KDÚQJ PXD IUDQFKLVH QKDÊP ÓDÝP EDÝR VØÑ WKRÃQJ QKDÃW RÇQ ÓÔQK YH FKDÃW OØÖÑQJ KDÚQJ KRÛD GÔFK YXÑ FXÝD KHÆ WKRÃQJ IUDQFKLVH 9H QJKÕD YXÑ QJØÖÚL EDÛQ IUDQFKLVH SKDÝL FXQJ FDÃS WDÚL OLHÆX KØÖÛQJ GDÅQ FKR QJØÖÚL PXD IUDQFKLVH FXQJ FDÃS KXDÃQ OX\HÆQ ÓDÚR WDÑR YDÚ WUÖÑ JLXÛS N\× WKXDÆW WKØÖÚQJ [X\HÄQ FKR QJØÖÚL PXD IUDQFKLVH WUÖÑ JLXÛS WKLHÃW NHà YDÚ VDËS [HÃS ÓÔD ÓLHÇP EDÛQ KDÚQJ FXQJ ØÛQJ GÔFK YXÑ EDÊQJ FKL SKÏ FXÝD QJØÖÚL PXD IUDQFKLVH EDÝR ÓDÝP TX\HÂQ VÖÝ KØ×X WUÏ WXHÆ ÓRÃL YÖÛL ÓRÃL WØÖÑQJ JKL WURQJ KÖÑS ÓRÂQJ IUDQFKLVH YDÚ ÓRÃL [ØÝ EÎQK ÓDÜQJ YÖÛL FDÛF ÓRÃL WDÛF PXD IUDQFKLVH WURQJ FXÚQJ KHÆ WKRÃQJ QKØÖÑQJ TX\HÂQ +RÅ WUÖÑ WDÚL FKÏQK %DR JRÂP FDÛF WKRÄQJ WLQ OLHÄQ TXDQ ÓHÃQ NKDÝ QDÌQJ KRÅ WUÖÑ WDÚL FKÏQK FXÝD FKXÝ WKØÖQJ KLHÆX ÓRÃL YÖÛL FDÛF ÓRÃL WDÛF PXD IUDQFKLVH 1KLHÂX KHÆ WKRÃQJ IUDQFKLVH WUHÄQ WKHà JLÖÛL FRÛ FKØÖQJ WUÎQK KRÅ WUÖÑ KRDÍF FKR ÓRÃL WDÛF PXD IUDQFKLVH YD\ WLHÂQ YÖÛL OD×L VXDÃW UDÃW ØX ÓD×L ÓHÇ PÖÝ FØÝD KDÚQJ IUDQFKLVH WX\ QKLHÄQ WUØÖÚQJ KÖÑS QDÚ\ NKRÄQJ FRÚQ SKRÇ ELHÃQ QØ×D 7DÑL 9LHÆW 1DP WKÎ YLHÆF KRÅ WUÖÑ WDÚL FKÏQK WUØÑF WLHÃS WØÚ SKÏD FKXÝ WKØÖQJ KLHÆX FDÚQJ NKRÛ NKDÝ WKL KÖQ GR PRÄ KÎQK NLQK GRDQK IUDQFKLVH FRÚQ NKDÛ PÖÛL PHÝ *LÖÛL WKLHÆX ÓRÃL WDÛF PXD IUDQFKLVH YD\ WLHÂQ WØÚ FDÛF QJDÄQ KDÚQJ KD\ WRÇ FKØÛF WÏQ GXÑQJ FRÛ TXDQ KHÆ WRÃW KD\ FRÛ N\Û NHÃW YÖÛL FKXÝ WKØÖQJ KLHÆX WKÎ NKDÛ SKRÇ ELHÃQ WDÑL 0\× 8»F FKDÄX $¤X YDÚ QKLHÂX TXRÃF JLD NKDÛF 1KØQJ QKÎQ FKXQJ QJØÖÚL PXD IUDQFKLVH NKRÄQJ QHÄQ N\Ú YRÑQJ JÎ QKLHÂX WØÚ QJXRÂQ WDÚL FKÏQK WUØÑF WLHÃS KD\ JLDÛQ WLHÃS FXÝD FKXÝ WKØÖQJ KLHÆX ³RÆF TX\HÂQ OD×QK WKRÇ 1HÃX FKXÝ WKØÖQJ KLHÆX FDÃS SKHÛS ÓRÆF TX\HÂQ FKR QJØÖÚL PXD IUDQFKLVH WURQJ PRÆW NKX YØÑF KD\ OD×QK WKRÇ QKDÃW ÓÔQK QDÚR ÓRÛ WKÎ FDÛF TXL ÓÔQK QJKÕD YXÑ TX\HÂQ KDÑQ ÓLHÂX NLHÆQ OLHÄQ TXDQ SKDÝL ÓØÖÑF JKL UR× WURQJ KDÑQJ PXÑF QDÚ\ ³DÄ\ ODÚ ÓLHÂX NKRDÝQ UDÃW FDÂQ WKDÝR OXDÆQ YDÚ ÓDÚP SKDÛQ 7KRÄQJ WKØÖÚQJ QJØÖÚL PXD IUDQFKLVH FRÛ WKHÇ ÓH QJKÔ QJØÖÚL EDÛQ IUDQFKLVH JKL UR× WURQJ KÖÑS ÓRÂQJ EDÛQ NÏQK ÓRÆF TX\HÂQ OD×QK WKRÇ NLQK GRDQK FKR FØÝD KDÚQJ FXÝD PÎQK ÏW QKDÃW ODÚ YDÚL WUDÌP PHÛW WXÚ\ ORDÑL KÎQK NLQK GRDQK FRÛ QKØ×QJ ORDÑL KÎQK NLQK GRDQK FDÂQ NKRDÝQJ FDÛFK ÓHÃQ YDÚL FDÄ\ VRà 1JRDÚL UD QJØÖÚL PXD IUDQFKLVH FRÚQ FRÛ WKHÇ WKX\HÃW SKXÑF FKXÝ WKØÖQJ KLHÆX FKR ØX WLHÄQ NKL KHÆ WKRÃQJ IUDQFKLVH FRÛ QKX FDÂX PÖÝ WKHÄP FØÝD KDÚQJ QJD\ VDÛW NKX YØÑF ÓRÆF TX\HÂQ FXÝD PÎQK 7KRÄQJ WLQ YH QKD×Q KLHÆX WKØÖQJ KLHÆX ELHÇX WØÖÑQJ YDÚ NKDÇX KLHÆX &KXÝ WKØÖQJ KLHÆX SKDÝL FKR ELHÃW UR× WDÃW FDÝ QKØ×QJ WKRÄQJ WLQ OLHÄQ TXDQ ÓHÃQ YLHÆF ÓDÌQJ N\Û FXÝD
 11. QKD×Q KLHÆX WKØÖQJ KLHÆX ELHÇX WØÖÑQJ YDÚ NKDÇX KLHÆX QHÃX FRÛ ³D× FRÛ PRÆW VRà WUØÖÚQJ KÖÑS [DÝ\ UD ÖÝ QØÖÛF QJRDÚL FKXÝ WKØÖQJ KLHÆX FKØD ÓDÌQJ N\Û EDÝR KRÆ PDÚ ÓD× EDÛQ IUDQFKLVH GR ÓRÛ GDÅQ ÓHÃQ WUØÖÚQJ KÖÑS NKLHÃX QDÑL VDX QDÚ\ 1JØÖÚL PXD IUDQFKLVH FX×QJ FRÛ WKHÇ \HÄX FDÂX FKXÝ WKØÖQJ KLHÆX FXQJ FDÃS EDÝQ VDR FXÝD FDÛF JLDÃ\ FKØÛQJ QKDÆQ ÓD× ÓDÌQJ N\Û EDÝR KRÆ 7KRÄQJ WLQ YH TX\HÂQ VDÛQJ FKHà YDÚ TX\HÂQ WDÛF JLDÝ +DÑQJ PXÑF QDÚ\ EDR JRÂP WDÃW FDÝ QKØ×QJ TX\HÂQ VDÛQJ FKHà TX\HÂQ WDÛF JLDÝ OLHÄQ TXDQ ÓHÃQ KRDÑW ÓRÆQJ FXÝD PRÄ KÎQK NLQK GRDQK PDÚ GRDQK QKDÄQ PXRÃQ PXD IUDQFKLVH &DÛF YÏ GXÑ FXÝD TX\HÂQ WDÛF JLDÝ EDR JRÂP FDÛF TX\HÇQ FDÇP QDQJ KRDÑW ÓRÆQJ WDÚL OLHÆX TXDÝQJ FDÛR NKX\HÃQ PD×L PDUNHWLQJg 1JKÕD YXÑ FXÝD QJØÖÚL PXD IUDQFKLVH WURQJ YLHÆF WKDP JLD YDÚR KRDÑW ÓRÆQJ FXÝD FØÝD KDÚQJ IUDQFKLVH &RÛ PRÆW VRà WUØÖÚQJ KÖÑS FKXÝ WKØÖQJ KLHÆX \HÄX FDÂX FDÛF ÓRÃL WDÛF PXD IUDQFKLVH EDËW EXRÆF SKDÝL ERÝ UD PRÆW WKÖÚL JLDQ QKDÃW ÓÔQK YDÚR YLHÆF ÓØÛQJ UD ÓLHÂX KDÚQK KRDÑW ÓRÆQJ FXÝD FØÝD KDÚQJ WKDÆP FKÏ SKDÝL ODÚP YLHÆF WURÑQ WKÖÚL JLDQ IXOO WLPH 'R ÓRÛ QJØÖÚL PXD IUDQFKLVH QHÄQ KRÝL UR× OLHÆX FRÛ TXL ÓÔQK QDÚR YH TX\× WKÖÚL JLDQ WRÃL WKLHÇX PDÚ QJØÖÚL FKXÝ FØÝD KDÚQJ IUDQFKLVH SKDÝL ERÝ UD FKR FØÝD KDÚQJ IUDQFKLVH FXÝD PÎQK 7KHR WKRÃQJ NHÄ FXÝD 0\× WKÎ ÓHÇ ÓLHÂX KDÚQK WRÃW FRÄQJ YLHÆF FXÝD PRÆW FØÝD KDÚQJ IUDQFKLVH QKØ uPRÆW QJØÖÚL FKXÝv WUXQJ EÎQK GRDQK QKDÄQ SKDÝL ERÝ UD ÏW QKDÃW JLÖÚ QJDÚ\ 'ÍÆ WKDÒR /XD»W 1KÍËÆQJ TX\H·Q WKÍËQJ PDÆL FXÒD 9LH»W 1DP 7KHR ³LHÂX YDÚ FXÝD GØÑ WKDÝR YH /XDÆW 1KØÖÑQJ TX\HÂQ WKØÖQJ PDÑL WKÎ QJØÖÚL PXD IUDQFKLVH FRÛ QKØ×QJ TX\HÂQ YDÚ QJKÕD YXÑ FXÑ WKHÇ QKØ VDX 9H TX\HÂQ QJØÖÚL PXD IUDQFKLVH FRÛ TX\HÂQ FÖ EDÝQ ODÚ FRÛ WKHÇ \HÄX FDÂX QJØÖÚL EDÛQ IUDQFKLVH FXQJ FDÃS ÓDÂ\ ÓXÝ WUÖÑ JLXÛS N\× WKXDÆW FRÛ OLHÄQ TXDQ ÓHÃQ KHÆ WKRÃQJ IUDQFKLVH YDÚ ÓØÖÑF ÓRÃL [ØÝ EÎQK ÓDÜQJ YÖÛL QKØ×QJ QJØÖÚL PXD IUDQFKLVH NKDÛF WURQJ FXÚQJ PRÆW KHÆ WKRÃQJ 9H QJKÕD YXÑ QJØÖÚL PXD IUDQFKLVH FRÛ QJKÕD YXÑ FKÏQK ³RÛ ODÚ 7UDÝ WLHÂQ IUDQFKLVH WKHR WKRÝD WKXDÆQ KÖÑS ÓRÂQJ ³DÂX WØ ÓXÝ YDÚR FÖ VÖÝ YDÆW FKDÃW QJXRÂQ WDÚL FKÏQK YDÚ QKDÄQ OØÑF ÓHÇ WLHÃS QKDÆQ FRÄQJ QJKHÆ YDÚ EÏ TX\HÃW NLQK GRDQK ÓØÖÑF FKX\HÇQ JLDR WØÚ QJØÖÚL EDÛQ IUDQFKLVH &KDÃS QKDÆQ VØÑ JLDÛP VDÛW NLHÇP VRDÛW YDÚ KØÖÛQJ GDÅQ FXÝD QJØÖÚL EDÛQ IUDQFKLVH *LØ× EÏ PDÆW YH EÏ TX\HÃW NLQK GRDQK NHÇ FDÝ VDX NKL KÖÑS ÓRÂQJ IUDQFKLVH ÓD× NHÃW WKXÛF KRDÍF FKDÃP GØÛW 1JØÚQJ VØÝ GXÑQJ QKD×Q KLHÆX KDÚQJ KRÛD WHÄQ WKØÖQJ KLHÆX WHÄQ WKØÖQJ PDÑL NKDÇX KLHÆX ELHÇX WØÖÑQJ NLQK GRDQK FXÝD KHÆ WKRÃQJ IUDQFKLVH NKL NHÃW WKXÛF KRDÍF FKDÃP GØÛW KÖÑS ÓRÂQJ IUDQFKLVH ³LHÂX KDÚQK KRDÑW ÓRÆQJ
 12. NLQK GRDQK SKXÚ KÖÑS YÖÛL TX\ ÓÔQK FXÝD KHÆ WKRÃQJ QKØÖÑQJ TX\HÂQ 9DÚ NKRÄQJ ÓØÖÑF QKØÖÑQJ TX\HÂQ ODÑL WURQJ WUØÖÚQJ KÖÑS NKRÄQJ FRÛ VØÑ FKDÃS WKXDÆQ EDÊQJ YDÌQ EDÝQ FXÝD QJØÖÚL EDÛQ IUDQFKLVH *LÖÛL KDÑQ FXÝD QKØ×QJ PDÍW KDÚQJ VDÝQ SKDÇP PDÚ FØÝD KDÚQJ IUDQFKLVH FRÛ WKHÇ NLQK GRDQK 3KDÂQ QDÚ\ JKL UR× WDÃW FDÝ QKØ×QJ JÎ FØÝD KDÚQJ IUDQFKLVH ÓØÖÑF KRDÍF NKRÄQJ ÓØÖÑF EDÛQ +DÂX KHÃW FDÛF KHÆ WKRÃQJ IUDQFKLVH WUHÄQ WKHà JLÖÛL ÓHÂX \HÄX FDÂX FDÛF ÓRÃL WDÛF PXD IUDQFKLVH SKDÝL WX\HÆW ÓRÃL WXDÄQ WKXÝ KDÑQJ PXÑF QDÚ\ YÎ QHÃX NKRÄQJ VH× DÝQK KØÖÝQJ ÓHÃQ X\ WÏQ YDÚ \HÃX WRà ÓRÂQJ ERÆ FXÝD KHÆ WKRÃQJ IUDQFKLVH 7X\ QKLHÄQ QJØÖÚL PXD IUDQFKLVH YDÅQ FRÛ WKHÇ WKX\HÃW SKXÑF FKXÝ WKØÖQJ KLHÆX FKR SKHÛS WKD\ ÓRÇL QJXRÂQ FXQJ FDÃS QHÃX FKDÃW OØÖÑQJ YDÚ JLDÛ FDÝ WRÃW KÖQ KRDÍF WKHÄP EÖÛW ÓL PRÆW VRà PDÍW KDÚQJ FKR SKXÚ KÖÑS YÖÛL QKX FDÂX FXÝD WKÔ WUØÖÚQJ ÓÔD SKØÖQJ 0RÆW WURQJ VRà FDÛF ÓRÃL WDÛF PXD QKØÖÑQJ TX\HÂQ FXÝD 3KÖÝ ÓD× FRÛ OXÛF WØÑ \Û WKD\ ÓRÇL QJXRÂQ FXQJ FDÃS WKÔW ERÚ ÓHÇ JLD JLDÝP FKL SKÏ &RÛ OH× GR VÖ VXDÃW PDÚ ÓRÃL WDÛF QDÚ\ ÓD× YL SKDÑP WKRÝD WKXDÆQ FXÝD KÖÑS ÓRÂQJ IUDQFKLVH ÓD× N\Û YÖÛL FKXÝ WKØÖQJ KLHÆX 3KÖÝ ÓRÛ ODÚ SKDÝL ÓØÖÑF VØÑ FKDÃS WKXDÆQ FXÝD FKXÝ WKØÖQJ KLHÆX NKL PXRÃQ WKD\ ÓRÇL EDÃW N\Ú QJXRÂQ WKØÑF SKDÇP QDÚR ÓD× ÓØÖÑF FKRÑQ ORÑF N\× EÖÝL FDÝ KHÆ WKRÃQJ IUDQFKLVH 'R ÓRÛ FKXÝ FØÝD KDÚQJ IUDQFKLVH QDÚ\ ÓD× ÓØÖÑF QKDËF QKÖÝ YDÚ \HÄX FDÂX SKDÝL TXD\ WUÖÝ ODÑL QJXRÂQ FXQJ FDÃS WKØÑF SKDÇP ÓD× ÓØÖÑF FKÈ ÓÔQK ÓHÃQ NKL QDÚR FKDÃW OØÖÑQJ FXÝD QJXRÂQ WKØÑF SKDÇP PÖÛL ÓØÖÑF [DÛF ÓÔQK ODÚ FDÑQK WUDQK KÖQ *LD KDÑQ KÖÑS ÓRÂQJ FKDÃP GØÛW KÖÑS ÓRÂQJ FKX\HÇQ QKØÖÑQJ VDQJ WHÄQ YDÚ WUDQK FKDÃS ³DÄ\ ODÚ ÓLHÂX NKRDÝQ GDÚL QKDÃW YDÚ SKØÛF WDÑS QKDÃW OLHÄQ TXDQ ÓHÃQ FDÛF YDÃQ ÓH ÓLHÂX NLHÆQ JLD KDÑQ KÖÑS ÓRÂQJ FKDÃP GØÛW KÖÑS ÓRÂQJ FKX\HÇQ QKØÖÑQJ KÖÑS ÓRÂQJ FKR QJØÖÚL WKØÛ ED YDÚ JLDÝL TX\HÃW WUDQK FKDÃS QHÃX [DÝ\ UD 1JØÖÚL PXD IUDQFKLVH QDÚR FX×QJ SKDÝL QJKÕ ÓHÃQ [DÛF VXDÃW SKDÝL VDQJ ODÑL FØÝD KDÚQJ IUDQFKLVH FXÝD PÎQK FKR QJØÖÚL NKDÛF WURQJ WØÖQJ ODL YÎ QKLHÂX O\Û GR 7KRÄQJ WKØÖÚQJ QJØÖÚL EDÛQ IUDQFKLVH x FKXÝ WKØÖQJ KLHÆX x VH× FRÛ TX\HÂQ ØX WLHÄQ PXD ODÑL FØÝD KDÚQJ ÓRÛ YÖÛL JLDÛ FDÝ YDÚ FDÛF ÓLHÂX NLHÆQ WØÖQJ ÓØÖQJ PDÚ ÓRÃL WDÛF PXD IUDQFKLVH PXRÃQ QKØÖÑQJ ODÑL FKR QJØÖÚL WKØÛ ED &RÄQJ ERà FDÛF QKDÄQ YDÆW QRÇL WLHÃQJ OLHÄQ TXDQ &KXÝ WKØÖQJ KLHÆX EDËW EXRÆF SKDÝL OLHÆW NHÄ UD WDÃW FDÝ FDÛF QKDÄQ YDÆW QRÇL WLHÃQJ KD\ QJØÖÚL FXÝD FRÄQJ FKXÛQJ FRÛ OLHÄQ TXDQ ÓHÃQ YLHÆF VÖÝ KØ×X TXDÝQ WUÔ ÓLHÂX KDÚQK KD\ TXDÝQJ EDÛ FKR KHÆ WKRÃQJ IUDQFKLVH 7X\ QKLHÄQ QJØÖÚL PXD IUDQFKLVH NKRÄQ QJRDQ VH× NKRÄQJ EDR JLÖÚ EÔ
 13. ORÚD PDËW EÖÝL QKØ×QJ JØÖQJ PDÍW QRÇL WLHÃQJ PDÚ VH× FDÇQ WKDÆQ SKDÄQ WÏFK ÓDÛQK JLDÛ WÏQK KLHÆX TXDÝ WKDÆW VØÑ FXÝD PRÆW KHÆ WKRÃQJ IUDQFKLVH &RÄQJ ERà GRDQK VRà YDÚ OÖÑL QKXDÆQ &KXÝ WKØÖQJ KLHÆX FRÛ TX\HÂQ OØÑD FKRÑQ FRÄQJ ERà KRDÍF NKRÄQJ FRÄQJ ERà FRQ VRà GRDQK WKX OÖÑL QKXDÆQ WKØÑF VØÑ FXÝD PRÆW FØÝD KDÚQJ IUDQFKLVH ÓLHÇQ KÎQK QDÚR ÓRÛ WURQJ KHÆ WKRÃQJ ÓHÇ FDÛF ÓRÃL WDÛF PXD IUDQFKLVH WLHÂP QDÌQJ FRÛ WKHÇ GØÑD YDÚR ÓRÛ WKDP NKDÝR 7X\ QKLHÄQ NKDÛ QKLHÂX KHÆ WKRÃQJ IUDQFKLVH NKRÄQJ PXRÃQ WLHÃW ORÆ WKRÄQJ WLQ QDÚ\ GR PXRÃQ EDÝR PDÆW FKR FDÛF FØÝD KDÚQJ IUDQFKLVH ³D VRà FDÛF FKXÝ WKØÖQJ KLHÆX WUHÄQ WKØÑF WHà VH× JLDÝL WKÏFK UDÊQJ O\Û GR KRÑ NKRÄQJ WKHÇ FXQJ FDÃS WKRÄQJ WLQ QDÚ\ YÎ NHÃW TXDÝ NLQK GRDQK FXÝD PRÅL FØÝD KDÚQJ ÓHÂX NKDÛF QKDX QHÄQ UDÃW NKRÛ GØÑ ÓRDÛQ &RÛ WKHÇ QRÛL ÓDÄ\ ODÚ KDÑQJ PXÑF FKØÛD ÓØÑQJ WKRÄQJ WLQ WRÃL TXDQ WURÑQJ ÓRÃL YÖÛL QJØÖÚL PXD IUDQFKLVH 1HÃX YÖÛL O\Û GR QDÚR ÓRÛ PDÚ QJØÖÚL EDÛQ IUDQFKLVH NKRÄQJ PXRÃQ FRÄQJ ERà WUHÄQ JLDÃ\ WUDËQJ PØÑF ÓHQ FDÛF FRQ VRà GRDQK WKX OÖÑL QKXDÆQ FXÝD FDÛF FØÝD KDÚQJ IUDQFKLVH FXÝD PÎQK QJØÖÚL PXD IUDQFKLVH YDÅQ QHÄQ KRÝL GRDQK WKX EÎQK TXDÄQ KDÚQJ WKDÛQJ FXÝD PRÆW FØÝD KDÚQJ IUDQFKLVH ODÚ EDR QKLHÄX YDÚ WØÚ ÓRÛ VX\ UD SKDÝL PDÃW EDR ODÄX PÖÛL KRDÚQ ODÑL YRÃQ ÓDÂX WØ ERÝ UD ³DÄ\ ODÚ FDÄX KRÝL UDÃW FÖ EDÝQ WUØÖÛF NKL TX\HÃW ÓÔQK FRÛ QHÄQ ÓHR ÓXRÇL WÎP KLHÇX YLHÆF PXD IUDQFKLVH FXÝD PRÆW WKØÖQJ KLHÆX QDÚR ÓRÛ 7KØÑF YDÆ\ WKHR PRÆW FXRÆF ÓLHÂX WUD WKDÌP GRÚ \Û NLHÃQ FXÝD WDÑS FKÏ :DOO 6WUHHW -RXUQDO WKÎ FDÄX KRÝL ÓØÖÑF KÖQ WRÇQJ VRà FDÛF GRDQK QKDÄQ FRÛ GØÑ ÓÔQK PXD IUDQFKLVH FKR ODÚ TXDQ WURÑQJ QKDÃW FKÏQK ODÚ FDÄX KRÝL OLHÄQ TXDQ ÓHÃQ OÖÑL QKXDÆQ YDÚ WKÖÚL JLDQ WKX KRÂL YRÃQ 'DQK VDÛFK FDÛF FØÝD KDÚQJ WURQJ KHÆ WKRÃQJ IUDQFKLVH 7DÃW FDÝ FDÛF FØÝD KDÚQJ ÓD× YDÚ ÓDQJ NLQK GRDQK WURQJ KHÆ WKRÃQJ IUDQFKLVH FXÝD FKXÝ WKØÖQJ KLHÆX WURQJ WKÖÚL JLDQ QDÌP TXD SKDÝL ÓØÖÑF OLHÆW NHÄ ÓXÝ WURQJ KDÑQJ PXÑF QDÚ\ WURQJ ÓRÛ JKL UR× EDR QKLHÄX FØÝD KDÚQJ ODÚ FXÝD FRÄQJ W\ EDR QKLHÄX FØÝD KDÚQJ ODÚ FXÝD ÓRÃL WDÛF PXD IUDQFKLVH ³RÃL YÖÛL FDÛF FØÝD KDÚQJ IUDQFKLVH ÓD× ÓRÛQJ FØÝD KRDÍF ÓD× N\Û KÖÑS ÓRÂQJ QKØQJ NKRÄQJ WULHÇQ NKDL ÓØÖÑF WURQJ WKÖÚL JLDQ QDÌP JDÂQ ÓDÄ\ FKXÝ WKØÖQJ KLHÆX SKDÝL WUÎQK EDÚ\ O\Û GR ³DÄ\ ODÚ SKDÂQ TXDQ WURÑQJ FXÝD WDÚL OLHÆX 8)2& &DÛF FRQ VRà FØÝD KDÚQJ ÓRÛQJ FØÝD YDÚ PÖÝ PÖÛL VH× QRÛL OHÄQ SKDÂQ QDÚR WÏQK KLHÆX TXDÝ YDÚ ÓDÚ SKDÛW WULHÇQ FXÝD KHÆ WKRÃQJ IUDQFKLVH 0RÆW KHÆ WKRÃQJ IUDQFKLVH ÓØÖÑF [HP ODÚ UXÝL UR QHÃX FRÛ TXDÛ QKLHÂX ÓRÃL WDÛF SKDÝL ÓRÛQJ FØÝD KD\ VDQJ QKØÖÑQJ ODÑL FKR QJØÖÚL NKDÛF GR EDÃW N\Ú O\Û GR QDÚR WURQJ WKÖÚL JLDQ QDÌP 1JRDÚL UD QJØÖÚL PXD IUDQFKLVH FX×QJ FRÛ WKHÇ \HÄX FDÂX FKXÝ WKØÖQJ KLHÆX FKR ELHÃW NHà KRDÑFK SKDÛW WULHÇQ KHÆ WKRÃQJ ÏW QKDÃW ODÚ WURQJ WKÖÚL JLDQ WKDÛQJ VDËS WÖÛL EDR QKLHÄX FØÝD KDÚQJ PÖÛL WDÑL QKØ×QJ NKX YØÑF ÓÔD ÓLHÇP QDÚRg
 14. %DÛR FDÛR WDÚL FKÏQK FXÝD FKXÝ WKØÖQJ KLHÆX %DÛR FDÛR WDÚL FKÏQK FXÝD FKXÝ WKØÖQJ KLHÆX VH× FKR WKDÃ\ KHÆ WKRÃQJ IUDQFKLVH FRÛ ÓDQJ KRDÑW ÓRÆQJ KLHÆX TXDÝ KD\ NKRÄQJ 7KRÄQJ WKØÖÚQJ PRÆW ERÆ EDÛR FDÛR WDÚL FKÏQK FKXDÇQ VH× EDR JRÂP EDÝQJ FDÄQ ÓRÃL WDÚL VDÝQ EDODQFH VKHHW EDÛR FDÛR OD×L ORÅ LQFRPH VWDWHPHQW YDÚ EDÛR FDÛR OXDÄQ FKX\HÇQ WLHÂQ PDÍW FDVK IORZ FKR QDÌP YØÚD TXD 1KLHÂX WLHÇX EDQJ FXÝD 0\× FRÚQ ÓRÚL KRÝL FDÛF EDÝQJ EDÛR FDÛR QDÚ\ SKDÝL ÓØÖÑF NLHÇP WRDÛQ [DÛF QKDÆQ WUØÖÛF NKL FRÄQJ ERÃ FKR ÓRÃL WDÛF PXD IUDQFKLVH ³RÃL YÖÛL PRÆW KHÆ WKRÃQJ IUDQFKLVH QRQ WUHÝ WKRÄQJ WLQ YHÂ WDÚL FKÏQK YDÚ WLHÇX VØÝ FRÄQJ W\ VH× ÏW KÖQ 1JØÖÑF ODÑL ÓRÃL YÖÛL FDÛF WDÆS ÓRDÚQ OÖÛQ PDÑQK YDÚ FRÛ WLHÇX VØÝ KRDÑW ÓRÆQJ ODÄX ÓÖÚL KÖQ QJØÖÚL PXD IUDQFKLVH NKRÄQJ FKÈ WKDP NKDÝR ÓØÖÑF FDÛF WKRÄQJ WLQ WDÚL FKÏQK WURQJ KDÑQJ PXÑF QDÚ\ WURQJ WDÚL OLHÆX 8)2& PDÚ FRÚQ QKLHÂX EDÛR FDÛR WDÚL FKÏQK NKDÛF PDÚ WDÆS ÓRDÚQ QDÚ\ ÓD× WØÚQJ FRÄQJ ERÃ WUØÖÛF ÓDÄ\ FKR FRÄQJ FKXÛQJ YÏ GXÑ QKØ EDÛR FDÛR WDÚL FKÏQK FRÄQJ ERÃ WDÑL WKÔ WUØÖÚQJ FKØÛQJ NKRDÛQg 7DÃW FDÝ FDÛF EDÛR FDÛR WDÚL FKÏQK SKDÝL FDÆS QKDÆW YDÚ NKRÄQJ TXDÛ QJDÚ\ WXRÇL 1HÃX NKRÄQJ QKDÂP WKÎ WDÑL 9LHÆW 1DP KLHÆQ QD\ FKÈ FRÛ FDÛF WKØÖQJ KLHÆX OÖÛQ FRÛ NHÃ KRDÑFK WKDP JLD YDÚR WKÔ WUØÖÚQJ FKØÛQJ NKRDÛQ KD\ FRÇ SKDÂQ KRÛD KX\ ÓRÆQJ YRÃQ WØÚ FDÛF TX\× ÓDÂX WØ PDÑR KLHÇP PÖÛL WKØÑF KLHÆQ NLHÇP WRDÛQ EDÚL EDÝQ &DÛF GRDQK QJKLHÆS YØÚD YDÚ QKRÝ FXÝD 9LHÆW 1DP SKDÂQ WKÎ FKØD TXHQ YÖÛL YLHÆF NLHÇP WRDÛQ SKDÂQ WKÎ FX×QJ FKØD FRÛ QKX FDÂX WKDÆW VØÑ QHÃX FRÄQJ W\ NKRÄQJ FRÛ FDÛF NHÃ KRDÑFK QKØ YØÚD WUÎQK EDÚ\ +ÖÑS ÓRÂQJ IUDQFKLVH YDÚ FDÛF WDÚL OLHÆX OLHÄQ TXDQ +DÑQJ PXÑF QDÚ\ QRÛL YHÂ KÖÑS ÓRÂQJ IUDQFKLVH KRDÍF EDÃW N\Ú WDÚL OLHÆX OLHÄQ TXDQ PDÚ FKXÝ WKØÖQJ KLHÆX YDÚ QJØÖÚL PXD IUDQFKLVH VH× SKDÝL N\Û 0RÆW KÖÑS ÓRÂQJ PDÅX WKØÖÚQJ ÓØÖÑF ÓÏQK NHÚP WURQJ SKDÂQ SKXÑ OXÑF FXÝD WDÚL OLHÆX 8)2& ;DÛF QKDÆQ FXÝD QJØÖÚL PXD IUDQFKLVH ÓD× QKDÆQ ÓØÖÑF WDÚL OLHÆX FRÄQJ ERÃ 8)2& ³HÇ FRÛ EDÊQJ FKØÛQJ UDÊQJ WDÚL OLHÆX FRÄQJ ERÃ 8)2& ÓD× ÓØÖÑF FXQJ FDÃS FKR ÓRÃL WDÛF WKHR ÓXÛQJ OXDÆW SKDÛS ÓRÃL WDÛF PXD IUDQFKLVH VH× ÓØÖÑF \HÄX FDÂX N\Û [DÛF QKDÆQ YDÚR WDÚL OLHÆX QDÚ\ ³D VRÃ FKXÝ WKØÖQJ KLHÆX FKÈ FXQJ FDÃS WDÚL OLHÆX 8)2& NKL ÓRÃL WDÛF PXD IUDQFKLVH ÓHÃQ WKDÌP FKÏQK WKØÛF YDÌQ SKRÚQJ WUXQJ WDÄP 7X\ QKLHÄQ QJØÖÚL PXD IUDQFKLVH YDÅQ FRÛ WKHÇ \HÄX FDÂX ÓØÖÑF FXQJ FDÃS WDÚL OLHÆX QDÚ\ WUØÖÛF ÓRÛ ÓHÇ FRÛ WKÖÚL JLDQ QJKLHÄQ FØÛX FDÇQ WKDÆQ WUØÖÛF NKL WKDÌP YDÚ ODÚP YLHÆF YÖÛL FKXÝ WKØÖQJ KLHÆX WDÑL YDÌQ SKRÚQJ WUXQJ WDÄP ÓØÖÑF KLHÆX TXDÝ KÖQ
 15. CH NG 5: 08$ )5$1&+,6( %$«7 ³$¢8 1+¸ 7+(£ 1$º2"
 16. 7,0 08$ )5$1&+,6( 28 ³$$8" 7KRÄQJ WKØÖÚQJ QJØÖÚL PXD IUDQFKLVH KD\ WÎP ÓHÃQ JR× FØÝD WUØÑF WLHÃS FDÛF GRDQK QJKLHÆS KRDÍF FDÛ QKDÄQ VÖÝ KØ×X WKØÖQJ KLHÆX YDÚ PRÄ KÎQK NLQK GRDQK PDÚ PÎQK FKR ODÚ ÓDQJ WKDÚQK FRÄQJ YDÚ PXRÃQ PXD QKØÖÑQJ TX\HÂQ ³DÄ\ FRÛ OH× ODÚ FDÛFK SKRÇ ELHÃQ PDÚ FDÛF GRDQK QJKLHÆS QKDÃW ODÚ GRDQK QJKLHÆS 9LHÆW 1DP KLHÆQ QD\ ÓDQJ DÛS GXÑQJ YÎ WKÔ WUØÖÚQJ FKØD FRÛ QKLHÂX WKØÖQJ KLHÆX EDÛQ IUDQFKLVH ÓHÇ OØÑD FKRÑQ 7X\ QKLHÄQ QHÃX FKÈ ODÚP WKHR SKØÖQJ WKØÛF QDÚ\ VH× JLÖÛL KDÑQ UDÃW QKLHÂX VØÑ OØÑD FKRÑQ 7KRÄQJ WLQ YH FDÛF VDÝQ SKDÇP YDÚ WKØÖQJ KLHÆX FRÛ EDÛQ IUDQFKLVH WUHÄQ WKHà JLÖÛL FRÛ WKHÇ WÎP WKDÃ\ WUHÄQ QKLHÂX WDÚL OLHÆX LQ DÃQ FKX\HÄQ ÓH YH IUDQFKLVH WDÑL FDÛF QØÖÛF YÏ GXÑ QKØ VRÇ QLHÄQ JLDÛP IUDQFKLVH WØÖQJ WØÑ QKØ VRÇ QLHÄQ JLDÛP ÓLHÆQ WKRDÑL VDÛFK EDÛR WDÑS FKÏg &DÛF QØÖÛF FRÛ QHÂQ FRÄQJ QJKLHÆS IUDQFKLVH SKDÛW WULHÇQ WKØÖÚQJ ÓHÂX FRÛ [XDÃW EDÝQ ORDÑL QLHÄQ JLDÛP IUDQFKLVH QDÚ\ WURQJ ÓRÛ OLHÆW NHÄ YRÄ VRà FDÛF WKØÖQJ KLHÆX FRÛ EDÛQ IUDQFKLVH YÖÛL ÓDÂ\ ÓXÝ WKRÄQJ WLQ ÓHÇ QJØÖÚL PXD IUDQFKLVH WKDP NKDÝR QKØ QDÌP WKDÚQK ODÆS FXÝD WKØÖQJ KLHÆX QDÌP EDËW ÓDÂX EDÛQ IUDQFKLVH WRÇQJ VRà FDÛF FØÝD KDÚQJ QKØÖÑQJ TX\HÂQ WRÇQJ VRà FØÝD KDÚQJ FXÝD WRDÚQ KHÆ WKRÃQJ YRÃQ ÓDÂX WØ WRÃL WKLHÇX SKÏ IUDQFKLVH ÓÔD FKÈ OLHÄQ ODÑF YDÚ PRÄ WDÝ NKDÛL TXDÛW YH VDÝQ SKDÇP FXÝD WKØÖQJ KLHÆX 7DÑL PRÆW VRà QØÖÛF NKRÄQJ FKÈ FRÛ PRÆW ORDÑL VRÇ QLHÄQ JLDÛP IUDQFKLVH PDÚ FRÚQ FRÛ QKLHÂX ORDÑL YÖÛL FDÛF OD×QK YØÑF FKXÝ ÓH FKX\HÄQ VDÄX NKDÛF QKDX YÏ GXÑ QKØ WDÑL 0\× FRÛ VRÇ QLHÄQ JLDÛP GDÚQK ULHÄQJ FKR FDÛF WKØÖQJ KLHÆX QJDÚQK DÌQ XRÃQJ GR FRÄQJ W\ (QWHUSULVH 0DJD]LQH [XDÃW EDÝQ KDÚQJ QDÌP 0RÆW WURQJ QKØ×QJ VRÇ QLHÄQ JLDÛP FRÛ X\ WÏQ QKDÃW WUHÄQ WKÔ WUØÖÚQJ TXRÃF WHà KLHÆQ QD\ ODÚ TX\HÇQ %RQGtV )UDQFKLVH *XLGH JRÂP WUDQJ YÖÛL FDÛF WKRÄQJ WLQ NKDÛ FKL WLHÃW YH KÖQ WKØÖQJ KLHÆX EDÛQ IUDQFKLVH 4X\HÇQ QLHÄQ JLDÛP QDÚ\ ÓØÖÑF [XDÃW EDÝQ ÓÔQK N\Ú KDÚQJ QDÌP YDÚ FRÛ EDÛQ WDÑL KDÂX KHÃW FDÛF QKDÚ VDÛFK QJRDÑL YDÌQ OÖÛQ WDÑL FDÛF QØÖÛF QKØ %DUQV 1REOHV %RUGHUV '\PRFNVg FDÛF QKDÚ VDÛFK WDÑL 9LHÆW 1DP KLHÆQ QD\ FKØD WKDÃ\ EDÛQ EDÃW N\Ú ORDÑL VDÛFK QDÚR YH IUDQFKLVH FRÛ OH× GR WKÔ WUØÖÚQJ YH OD×QK YØÑF QDÚ\ FRÚQ KDÑQ KHÑS 7URQJ TX\HÇQ QLHÄQ JLDÛP QDÚ\ PRÅL WKØÖQJ KLHÆX ÓHÂX FRÛ FXQJ FDÃS ÓÔD FKÈ VRà ÓLHÆQ WKRDÑL ID[ KD\ HPDLO ÓHÇ OLHÄQ ODÑF 1JØÖÚL WÎP PXD IUDQFKLVH FRÛ WKHÇ OLHÄQ ODÑF YÖÛL ERÆ SKDÆQ SKDÛW WULHÇQ IUDQFKLVH IUDQFKLVH GHYHORSPHQW GHSDUWPHQW FXÝD WKØÖQJ KLHÆX FRÛ YHÝ WKÏFK KÖÑS QKX FDÂX FXÝD PÎQK &KXÝ WKØÖQJ KLHÆX FRÛ WKHÇ VH× JØÝL PRÆW ERÆ KR VÖ WURÑQ JRÛL WURQJ ÓRÛ ÏW QKDÃW FRÛ EDR JRÂP PRÆW WKØ QJRÝ PRÆW WDÆS JDÃS JLÖÛL WKLHÆX YH FRÄQJ W\ YDÚ PRÆW EDÝQJ FDÄX KRÝL ÓLHÂX WUD NKDÝ QDÌQJ YDÚ QKX FDÂX FXÝD ÓRÃL WDÛF PXD IUDQFKLVH WLHÂP QDÌQJ 7ØÖQJ WØÑ QKØ QLHÄQ JLDÛP %RQGtV )UDQFKLVH *XLGH QLHÄQ JLDÛP ,QWHUQDWLRQDO )UDQFKLVH *XLGH FX×QJ FXQJ FDÃS UDÃW QKLHÂX WKRÄQJ WLQ YH FDÛF WKØÖQJ KLHÆX EDÛQ IUDQFKLVH WDÑL KDÂX KHÃW FDÛF TXRÃF JLD WUHÄQ WKHà JLÖÛL
 17. &DÛF WDÑS FKÏ FKX\HÄQ ÓH YH IUDQFKLVH FX×QJ ODÚ PRÆW QJXRÂQ NKDÛ SKRQJ SKXÛ YDÚ ÓDÛQJ WLQ FDÆ\ 1JØÖÚL PXD IUDQFKLVH FRÛ WKHÇ WÎP PXD WUØÑF WLHÃS KD\ PXD TXD PDÑQJ FDÛF WDÑS FKÏ FRÛ X\ WÏQ VDX ÓDÄ\ )UDQFKLVH 8SGDWH ZZZ IUDQFKLVH XSGDWH FRP )UDQFKLVH 7LPHV ZZZ IUDQFKLVHWLPHV FRP )UDQFKLVH ,QWHUQDWLRQDO ZZZ )UDQFKLVH ,QWHUQDWLRQDO QHW )UDQFKLVLQJ :RUOG ZZZ IUDQFKLVH RUJ &DQDGLDQ %XVLQHVV )UDQFKLVH ZZZ FJE FD 1JØÖÚL PXD IUDQFKLVH FRÚQ FRÛ WKHÇ WKRÄQJ TXD FDÛF FRÄQJ W\ WØ YDÃQ FKX\HÄQ YH IUDQFKLVH ÓHÇ ÓØÖÑF KØÖÛQJ GDÅQ JÖÑL \Û QHÄQ PXD WKØÖQJ KLHÆX QDÚR YDÚ PXD QKØ WKHà QDÚR ODÚ FRÛ OÖÑL QKDÃW &DÛFK ODÚP QDÚ\ FRÛ YHÝ NKRÛ ÓRÃL YÖÛL WKÔ WUØÖÚQJ 9LHÆW 1DP KLHÆQ QD\ GR VRà FRÄQJ W\ WØ YDÃQ FRÛ NLQK QJKLHÆP YH IUDQFKLVH NKRÄQJ QKLHÂX YDÚ QHÃX FRÛ WKÎ FKL SKÏ NKDÛ FDR 0RÆW VRà ÓÔD FKÈ ZHEVLWH TXHQ WKXRÆF WKØÖÚQJ TXDÝQJ FDÛR WUHÄQ FDÛF WDÑS FKÏ FKX\HÄQ ÓH IUDQFKLVH EDR JRÂP &RÄQJ W\ WØ YDÃQ :RUOG )UDQFKLVRUV ZZZ ZRUOGIUDQFKLVRUV FRP &RÄQJ W\ )UDQFKLVH +HOS ZZZ IUDQFKLVHKHOS FRP &RÄQJ W\ )UDQFKLVH .QRZ +RZ ZZZ IUDQFKLVHNQRZKRZ FRP &RÄQJ W\ OXDÆW 0LFKDHO + 6HLG $VVRFLDWHV ZZZ PVDZRUOGZLGH FRP &RÄQJ W\ OXDÆW (GZDUGV *OREDO 6HUYLFHV ZZZ HGZDUGVJOREDO FRP ³ØÖÑF ELHÃW PRÆW WURQJ QKØ×QJ FRÄQJ W\ WØ YDÃQ KDÚQJ ÓDÂX YH IUDQFKLVH FXÝD 6LQJDSRUH ODÚ $VLDZLGH )UDQFKLVH &RQVXOWDQW FX×QJ VDËS PÖÝ FKL QKDÛQK KRDÍF EDÛQ QKØÖÑQJ TX\HÂQ YLHÆF NLQK GRDQK WØ YDÃQ IUDQFKLVH FKR PRÆW FRÄQJ W\ WDÑL 9LHÆW 1DP 7KDP JLD KRÆL FKÖÑ WULHÇQ OD×P TXRÃF WHà YH IUDQFKLVH FX×QJ ODÚ PRÆW SKØÖQJ WKØÛF UDÃW KLHÆX TXDÝ ÓHÇ WLHÃS FDÆQ WÎP KLHÇX WUØÑF WLHÃS FDÛF WKØÖQJ KLHÆX EDÛQ IUDQFKLVH 7DÑL FDÛF KRÆL FKÖÑ QDÚ\ KDÚQJ WUDÌP WKØÖQJ KLHÆX YDÚ VDÝQ SKDÇP NKDÛF QKDX ÓØÖÑF WUÎQK EDÚ\ YDÚ FKDÚR PÖÚL FDÛF ÓRÃL WDÛF WLHÂP QDÌQJ ÓHÃQ WØÚ NKDËS QÖL WUHÄQ WKHà JLÖÛL 7UXQJ EÎQK PRÅL KRÆL FKÖÑ NHÛR GDÚL YDÚL QJDÚ\ YDÚ WKØÖÚQJ ÓØÖÑF TXDÝQJ FDÛR WUØÖÛF QKLHÂX WKDÛQJ &DÛF WKRÄQJ WLQ TXDÝQJ FDÛR YH FDÛF KRÆL FKÖÑ WULHÇQ OD×P IUDQFKLVH TXRÃF WHà WKØÖÚQJ [XDÃW KLHÆQ WUHÄQ FDÛF WDÑS FKÏ IUDQFKLVH KD\ WUHÄQ PRÆW VRà SKØÖQJ WLHÆQ WUX\HÂQ WKRÄQJ NKDÛF 1KØ WURQJ WKDÛQJ 7KØÖQJ YXÑ ³DÑL VØÛ TXDÛQ 0\× WDÑL +DÚ 1RÆL FRÛ ÓØÛQJ UD TXDÝQJ EDÛ YDÚ WRÇ FKØÛF FKR PRÆW ÓRDÚQ JDÂQ GRDQK QKDÄQ 9LHÆW 1DP ÓL GØÑ +RÆL FKÖÑ 7ULHÇQ OD×P )UDQFKLVH 4XRÃF WHà ,QWHUQDWLRQDO )UDQFKLVH ([SR WDÑL WKXÝ ÓRÄ :DVKLQJWRQ '& 7DÛF JLDÝ FXÝD TX\HÇQ VDÛFK QDÚ\ FX×QJ FRÛ ÓDÌQJ N\Û WKDP JLD WKHR ÓRDÚQ YÖÛL WØ FDÛFK ODÚ QJØÖÚL ÓL WÎP KLHÇX PXD IUDQFKLVH 'LHÅQ UD VRQJ VRQJ YÖÛL WULHÇQ OD×P FDÛF WKØÖQJ KLHÆX EDÛQ IUDQFKLVH ODÚ FDÛF EXRÇL KRÆL WKDÝR QRÛL FKX\HÆQ FKX\HÄQ ÓH YH IUDQFKLVH 'R ÓRÛ PRÆW
 18. ÓLHÇP OÖÑL ÏFK NKDÛF FXÝD YLHÆF WKDP GØÑ KRÆL FKÖÑ WULHÇQ OD×P TXRÃF WHà ODÚ FRÛ WKHÇ ODËQJ QJKH KRÑF KRÝL YDÚ WUDX GRÂL NLHÃQ WKØÛF YH OD×QK YØÑF QKØÖÑQJ TX\HÂQ WKØÖQJ PDÑL 7KDP JLD KRÆL FKÖÑ TXRÃF WHà FRÛ OH× ODÚ PRÆW WURQJ QKØ×QJ FDÛFK KLHÆX TXDÝ QKDÃW ÓHÇ GRDQK QJKLHÆS 9LHÆW 1DP QJKLHÄQ FØÛX YDÚ WÎP PXD IUDQFKLVH FDÛF WKØÖQJ KLHÆX WRÃW FXÝD TXRÃF WHà 1KØQJ ÓHÇ YLHÆF WKDP JLD FDÛF KRÆL FKÖÑ WULHÇQ OD×P TXRÃF WHà ÓØÖÑF KLHÆX TXDÝ ÓRÚL KRÝL QJØÖÚL WKDP GØÑ SKDÝL FRÛ PRÆW VØÑ FKXDÇQ EÔ FKX ÓDÛR FKØÛ NKRÄQJ SKDÝL FØÛ uÓHÃQ KHÑQ ODÑL OHÄQv 9Î WDÑL FDÛF KRÆL FKÖÑ TXRÃF WHà WUXQJ EÎQK FRÛ WØÚ FRÄQJ W\ FKXÝ WKØÖQJ KLHÆX WKDP JLD ÓHÇ FKDÚR EDÛQ IUDQFKLVH 1HÃX NKRÄQJ FKXDÇQ EÔ WUØÖÛF ODÚP VDR WURQJ YRÚQJ PRÆW YDÚL QJDÚ\ GRDQK QKDÄQ FRÛ WKHÇ FRÛ ÓXÝ WKÖÚL JLDQ WÎP KLHÇX FKL WLHÃW ÓHÇ TX\HÃW ÓÔQK FKRÑQ PXD WKØÖQJ KLHÆX KD\ PRÄ KÎQK NLQK GRDQK QDÚR 'R ÓRÛ ÏW QKDÃW GRDQK QKDÄQ SKDÝL WÏQK WRDÛQ WUØÖÛF QJDÚQK NLQK GRDQK QDÚR PÎQK WKÏFK QKDÃW ³RÛ ODÚ QJDÚQK GÔFK YXÑ WUØÑF WLHÃS YÖÛL NKDÛFK KDÚQJ KD\ QJDÚQK VDÝQ [XDÃW" .KDÝ QDÌQJ WDÚL FKÏQK FXÝD PÎQK JLÖÛL KDÑQ WURQJ NKRDÝQJ EDR QKLHÄX" &KXDÇQ EÔ FDÄX KRÝL FKR SKHÛS GRDQK QKDÄQ FRÛ WKHÇ SKDÛW KLHÆQ QJD\ VDÝQ SKDÇP KD\ PRÄ KÎQK NLQK GRDQK FXÝD ÓRÃL WDÛF ÓDQJ PXRÃQ JLÖÛL WKLHÆX EDÛQ IUDQFKLVH FKR PÎQK WDÑL KRÆL FKÖÑ FRÛ SKXÚ KÖÑS YÖÛL QJDÄQ VDÛFK YDÚ FKXÝ WUØÖQJ NLQK GRDQK FXÝD PÎQK KD\ NKRÄQJ 1HÃX NKRÄQJ SKXÚ KÖÑS QHÄQ FKX\HÇQ TXD JLDQ KDÚQJ NKDÛF FDÚQJ VÖÛP FDÚQJ WRÃW 7UDQJ SKXÑF FX×QJ QHÄQ ÓØÖÑF FKXDÇQ EÔ QJKLHÄP WXÛF YÎ FDÛF FKXÝ WKØÖQJ KLHÆX WDÑL KRÆL FKÖÑ VH× NKRÄQJ ÓDÛQK JLDÛ FDR FDÛFK DÌQ PDÍF TXDÛ EÎQK GDÄQ KD\ TXDÛ uWRXULVWv FXÝD PRÆW ÓRÃL WDÛF JRÑL ODÚ WLHÂP QDÌQJ 'DQK WKLHÃS FDÛ QKDÄQ FX×QJ SKDÝL ÓØÖÑF FKXDÇQ EÔ N\× YÎ NKRÄQJ ÏW QJØÖÚL WURQJ ÓRDÚQ 9LHÆW 1DP GØÑ KRÆL FKÖÑ ,QWHUQDWLRQDO )UDQFKLVH ([SR WDÑL :DVKLQJWRQ '& ÓD× WØÚQJ ERÃL URÃL GR TXHÄQ PDQJ WKHR GDQK WKLHÃS KRDÍF ÓHÃQ QÖL PÖÛL QKDÆQ UD UDÊQJ GDQK WKLHÃS FXÝD PÎQK LQ WRDÚQ EDÊQJ WLHÃQJ 9LHÆW 7XÛL [DÛFK KD\ FDÍS GD GDÚQK FKR GRDQK QKDÄQ FX×QJ ODÚ FDÛF WKØÛ KDÚQK WUDQJ NKRÄQJ WKLHÃX ÓØÖÑF ÓHÇ OØX JLØ× UDÃW QKLHÂX WDÚL OLHÆX DÃQ SKDÇP FXQJ FDÃS WØÚ FDÛF FKXÝ WKØÖQJ KLHÆX WLHÂP QDÌQJ &RÚQ UDÃW QKLHÂX WKØÛ NKDÛF QØ×D PDÚ QJØÖÚL PXD IUDQFKLVH SKDÝL FKXDÇQ EÔ ÓHÇ FRÛ PRÆW FKX\HÃQ ÓL KRÆL FKÖÑ KLHÆX TXDÝ 7DÑL 9LHÆW 1DP YDÚR WKDÛQJ 4X\× ÓDÂX WØ PDÑR KLHÇP 9LQD&DSLWDO YDÚ 1KRÛP FDÛF GRDQK QJKLHÆS SKÏD 1DP * SKRÃL KÖÑS YÖÛL &RÄQJ W\ WØ YDÃQ $VLDZLGH )UDQFKLVH &RQVXOWDQW FXÝD 6LQJDSRUH FRÛ WRÇ FKØÛF PRÆW EXRÇL KRÆL WKDÝR YDÚ WULHÇQ OD×P ÓDÂX WLHÄQ YH IUDQFKLVH WDÑL WKDÚQK SKRà +R &KÏ 0LQK FRÛ WHÄQ ODÚ )UDQFKLVLQJ 9LHW 1DP %XRÇL KRÆL WKDÝR QDÚ\ YÖÛL VØÑ WKDP GØÑ FXÝD PRÆW VRà GLHÅQ JLDÝ WURQJ YDÚ QJRDÚL QØÖÛF FRÛ NLQK QJKLHÆP YH IUDQFKLVH ÓD× WKX KXÛW UDÃW ÓRÄQJ ÓDÝR QJØÖÚL WKDP GØÑ &DÛF GLHÅQ JLDÝ WURQJ QØÖÛF EDR JRÂP ÓDÑL GLHÆQ 3KÖÝ &DÚ SKHÄ 7UXQJ 1JX\HÄQ YDÚ %DÛQK .LQK ³RÄ &DÛF GLHÅQ JLDÝ QØÖÛF QJRDÚL EDR JRÂP FDÛF FKX\HÄQ JLD WØÚ &RÄQJ W\ $VLDZLGH )UDQFKLVH &RQVXOWDQW
 19. ÓDÑL GLHÆQ WKØÖQJ KLHÆX :DONLQJ &XOWXUH 6LJQ $ 5DPD 3DVWD )UHVFD 'D 6DOYDWRUH &UHVWD &RÄQJ W\ OXDÆW QRÇL WLHÃQJ %DNHU 0F.HQ]LHg 6R VDÛQK YÖÛL KRÆL FKÖÑ WULHÇQ OD×P TXRÃF WHà YH IUDQFKLVH ,QWHUQDWLRQDO )UDQFKLVH ([SR ÓØÖÑF WRÇ FKØÛF YDÚR WKDÛQJ WDÑL :DVKLQJWRQ ' & 0\× WKÎ FDÛF KRÆL FKÖÑ WRÇ FKØÛF WDÑL WKDÚQK SKRà +R &KÏ 0LQK FRÛ TXL PRÄ FRÚQ UDÃW QKRÝ GR VRà OØÖÑQJ FDÛF GRDQK QJKLHÆS WKDP JLD EDÛQ IUDQFKLVH WDÑL 9LHÆW 1DP FRÚQ TXDÛ ÏW 7X\ QKLHÄQ ÓDÄ\ FX×QJ ODÚ PRÆW WKDÚQK FRÄQJ OÖÛQ FKR FDÛF QKDÚ WRÇ FKØÛF YDÚ ODÚ PRÆW FÖ KRÆL UDÃW WRÃW ÓHÇ FDÛF FDÛ QKDÄQ KD\ GRDQK QJKLHÆS 9LHÆW 1DP FRÛ GÔS WLHÃS [XÛF ODÚP TXHQ YÖÛL PRÄ KÎQK NLQK GRDQK IUDQFKLVH &DÛF KRÆL FKÖÑ WULHÇQ OD×P KD\ KRÆL WKDÝR FKX\HÄQ ÓH YH )UDQFKLVLQJ WURQJ WKDÆW VØÑ ÓD× JDÄ\ WLHÃQJ YDQJ WURQJ JLÖÛL GRDQK QKDÄQ WDÑL WKDÚQK SKRà +R &KÏ 0LQK JRÛS SKDÂQ UDÃW OÖÛQ YDÚR YLHÆF TXDÝQJ EDÛ PRÄ KÎQK NLQK GRDQK FRÚQ NKDÛ PÖÛL PHÝ QDÚ\ ³ØÖÑF ELHÃW JLÖÛL GRDQK QJKLHÆS 7KDÛL /DQ WX\ ÓD× ODÚP TXHQ YÖÛL PRÄ KÎQK IUDQFKLVH UDÃW ODÄX VR YÖÛL 9LHÆW 1DP QKØQJ FKÈ JDÂQ ÓDÄ\ WKDÛQJ +LHÆS KRÆL 'RDQK QJKLHÆS YØÚD YDÚ QKRÝ FXÝD 7KDÛL /DQ PÖÛL WRÇ FKØÛF ÓØÖÑF PRÆW KRÆL FKÖÑ YDÚ WULHÇQ OD×P TXRÃF WHà YH IUDQFKLVH ÓDÂX WLHÄQ WDÑL %DQJNRN 7LHÃS WKHR VDX EXRÇL KRÆL WKDÝR FXÝD 9LQD&DSLWDO WRÇ FKØÛF WDÑL KRÆL FKÖÑ )UDQFKLVLQJ 9LHWQDP ODÚ PRÆW EXRÇL KRÆL WKDÝR NKDÛF FX×QJ YH ÓH WDÚL IUDQFKLVH ÓØÖÑF 7UXQJ WDÄP ;XÛF WLHÃQ WKØÖQJ PDÑL ,73& SKRÃL KÖÑS YÖÛL FRÄQJ W\ 9LHÆW $¤X ÓØÖÑF WRÇ FKØÛF UDÃW WKDÚQK FRÄQJ WDÑL NKDÛFK VDÑQ 1HZ :RUOG WKDÚQK SKRà +R &KÏ 0LQK YDÚR WKDÛQJ &DÛF GLHÅQ JLDÝ FKÏQK FXÝD KRÆL WKDÝR QDÚ\ EDR JRÂP ÓDÑL GLHÆQ FXÝD ,73& &RÄQJ W\ 9LHÆW $¤X &RÄQJ W\ $ 6 /RXNHQ 6LQJDSRUH &RÄQJ W\ 7*$ 0DOD\VLD YDÚ 3KÖÝ ³HÇ WKDP NKDÝR WKHÄP WKRÄQJ WLQ YH QJØÖÚL EDÛQ IUDQFKLVH FDÛF GRDQK QJKLHÆS FX×QJ FRÛ WKHÇ WUX\ WÎP WUHÄQ FDÛF WUDQJ ZHE FRÛ X\ WÏQ QKØ WUDQJ ZHE FXÝD 8½\ EDQ )UDQFKLVH 7KHà JLÖÛL :RUOG )UDQFKLVH &RXQFLO KD\ +LHÆS KRÆL )UDQFKLVH 4XRÃF WHà ,QWHUQDWLRQDO )UDQFKLVH $VVRFLDWLRQ 0RÆW VRà WUDQJ ZHE ÓRÆF ODÆS NKDÛF FX×QJ FXQJ FDÃS UDÃW QKLHÂX WKRÄQJ WLQ ERÇ ÏFK FKR QJØÖÚL WÎP PXD IUDQFKLVH YÏ GXÑ QKØ WUDQJ ZHE ZZZ IUDQFKLVHH[SR FRP FRÛ OLHÆW NHÄ FKL WLHÃW OÔFK WRÇ FKØÛF WULHÇQ OD×P TXRÃF WHà WDÑL QKLHÂX WKDÚQK SKRà NKDÛF QKDX YDÚ PRÅL QÖL ÓHÂX FRÛ WUDQJ ZHE FKR ULHÄQJ PÎQK ZZZ ZFIH[SR FRP /RV $QJHOHV ZZZ H[SRIUDQTXLFLD LIHPD HV 0DGULG ZZZ IUDQLQIR FR XN /RQGRQ ZZZ IUDQFKLVHH[SR FRP :DVKLQJWRQ ZZZ FFID RUJ FQ &KLQD ZZZ PID RUJ P\ .XDOD /XPSXU ZZZ PLIH FRP HJ &DLUR ZZZ JIUDQFKLVLQJ FRP 6LQJDSRUH ZZZ VWDUW PHVVH GH (VVHQ

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản