Mỹ thuật - VẼ TRANH ĐỀ TÀI SINH HOẠT (12)

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
1.179
lượt xem
39
download

Mỹ thuật - VẼ TRANH ĐỀ TÀI SINH HOẠT (12)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

-HS biết được những công việc bình thường diễn ra hằng ngày của các em (đi học, làm việc nhà giúp gia đình) -HS biết cách vẽ và vẽ được tranh thể hiện rõ nội dung đề tài sinh hoạt -HS có ý thức tham gia vào công việc giúp đỡ gia đình -Một số tranh của hoạ sĩ về đề tài sinh hoạt -Một số tranh của học sinh vẽ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mỹ thuật - VẼ TRANH ĐỀ TÀI SINH HOẠT (12)

  1. MĨ THU T (TC) LUY N V TRANH TÀI SINH HO T (12) I M c tiêu: -HS bi t ư c nh ng công vi c bình thư ng di n ra h ng ngày c a các em ( i h c, làm vi c nhà giúp gia ình) -HS bi t cách v và v ư c tranh th hi n rõ n i dung tài sinh ho t -HS có ý th c tham gia vào công vi c giúp gia ình II dùng d y h c: -M t s tranh c a ho sĩ v tài sinh ho t -M t s tranh c a h c sinh v III Các ho t ng: Ho t ng th y Ho t ng trò *Ho t ng 1:Tìm ch n n i dung tài -GV chia nhóm hs trao iv n i -HS th o lu n nhóm ôi dung tài -GV treo tranh ho c yêu c u hs xem -HS xem tranh tranh v tài sinh ho t : h c tâph, lao ng …sau ó t m t s câu h i : -Các b c tranh v v tài gì ?Vì sao em bi t ? -HS tr l i các câu h i -Em thích b c b c tranh nào?Vì sao? -K m t s ho t ng thư ng ngày c a
  2. em nhà, trư ng . -GV tóm t t, b sung, nêu các ho t -HS t k m t s ho t ng thư ng ngày ng di n ra h ng ngày : i h c, vui c a các em chơi , giúp gia ình: cho gà ăn, quét nhà, tr ng cây tư i cây … - á bóng, nh y dây, múa hát, c m tr i… -GV yêu c u hs ch n n i dung tài v tranh *Ho t ng 2:Cách v tranh -GV g i ý cách v : -V hình nh chính trư c, v hình nh ph sau -Hs l ng nghe -V các dáng ho t ng cho sinh ng -V màu tươi sáng, có m, có nh t. *Ho t ng 3:Th c hành - ông viên hs làm bài theo hư ng d n ho t ng 2. *Ho t ng 4:Nh n xét, ánh giá -HS th c hành -GV cùng h c sinh ch n bài ánh giá và tri n lãm, x p lo i tranh. -D n dò:Sưu t m bài trang trí ư ng di m -HS cùng ch n bài nh n xét.
  3. Ti ng Vi t ÔN LUY N T P LÀM VĂN I M c tiêu : -Giúp hs c ng c ki n th c v văn k chuy n - Bi t k l i m t câu chuy n ng n b ng l i c a mình. IICác ho t ng d y và h c Tg Ho t ng c a th y Ho t ng c a trò 1 Bài cũ Ôn l i ki n th c cũ :G i hs tr l i : + Th nào là văn k chuy n ? - H c sinh xung phong tr l i +Ngo i hình , l i nói ,hành ng, suy nghĩ c a nhân v t nói lên i u gì ? + M t o n văn trong bài văn k chuy n g m có m y ph n ? 2 H c sinh luy n t p: Gviên ghi lên b ng : D Mèn ang i thì g p Nhà Trò ang ng i khóc, D Mèn bèn lân la h i chuy n . B ng l i c a mình, em hãy k l i cu c nói chuy n gi a D Mèn và Nhà Trò. - Hs c . - Bài này thu c th lo i gì ?
  4. - Yêu c u hs cho bi t các s vi c di n ra. - Văn k chuy n + SV1: D Mèn ang i thì g p nhà Trò - Hs nêu các s vi c di n ra ang khóc. + SV2 :Nhà Trò k l i hoàn c nh kh n khó c a mình . + SV3: Thái và hành ng c a D Mèn khi nghe chuy n c a Nhà Trò Lưu ý hs v i bài này nên phát tri n theo trình t th i gian .Nên chuy n các l i d n tr c ti p thành l i d n gián ti p, ch gi l i - Hs nghe nh ng l i tr c ti p nh m b c l tính cách c a nhân v t. - Cho Hs l n lư t làm mi ng k l i các s vi c - Yêu c u hs làm bài . -C l p nh n xét . - G i vài em c bài làm c a mình - Ch m m t s bài , nh n xét - Hs làm bài 3. C ng c d n dò : - C l p nh n xét D n hs hoàn thành bài làm c a mình

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản