intTypePromotion=3

Nâng cao mô hình xuất nhập khẩu ủy thác - 4

Chia sẻ: Tt Cao | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
43
lượt xem
6
download

Nâng cao mô hình xuất nhập khẩu ủy thác - 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhập khẩu: 10.888.744 USD. TOCONTAP có quan hệ XNK với hàng chục nước trên thế giới, Châu á có bạn hàng là: Singapore, Malaixia, Inđônêxia, Trung Quốc, Hàn quốc… Châu Âu có bạn hàng là: Nga, Phần Lan, Anh, Thuỵ Sĩ, Thuỵ Điển, Bỉ, Bungari, Hung, Tiệp… Châu úc, Châu Mỹ có bạn hàng là: Canađa, Chi Lê, Châu Phí, Angeri… Năm 1996 đến nay kinh doanh của công ty đều có lãi. Một vài chỉ tiêu tài chính sau đây nói trên TOCONTAP đã có một số thành tích nhất định, là một công ty có nền tài chính...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nâng cao mô hình xuất nhập khẩu ủy thác - 4

  1. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Nhập khẩu: 10.888.744 USD. TOCONTAP có quan hệ XNK với hàng chục nước trên thế giới, Châu á có bạn h àng là: Singapore, Malaixia, Inđônêxia, Trung Quốc, Hàn quốc… Châu Âu có bạn hàng là: Nga, Phần Lan, Anh, Thuỵ Sĩ, Thuỵ Điển, Bỉ, Bungari, Hung, Tiệp… Châu úc, Châu Mỹ có bạn hàng là: Canađa, Chi Lê, Châu Phí, Angeri… Năm 1996 đến nay kinh doanh của công ty đều có lãi. Một vài chỉ tiêu tài chính sau đ ây nói trên TOCONTAP đã có một số th ành tích nhất định, là một công ty có nền tài chính lành mạnh. Nguồn: Báo cáo tổng kết kế hoạch kinh ngạch XNK ngày 16/1/2001. Do công ty TOCONTAP có n ền tài chính lành m ạnh nên hoạt động XNK u ỷ thác ở TOCONTAP có điều kiện phát triển mạnh mẽ và không ngừng tăng lên kể từ năm 1996 đến nay Công ty thu phí uỷ thác XNK từ 0,5 –2% trên tổng trị giá hợp đồng. Nếu trị giá hợp đồng lớn thì công ty thu phí uỷ thác thấp, ngược lại nếu trị giá hợp đồng bé thì công ty thu phí u ỷ thác cao. Về tình hình XNK u ỷ thác của TOCONTAP trong mấy năm qua nhìn chung kim n gạch XNK uỷ thác luôn luôn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng kim ngạch XNK chung của công ty. Xét riêng về nhập uỷ thác: th ì mặt hàng máy vi tính và phụ tùng vi tính là mặt h àng có kim ngạch nhập khẩu uỷ thác cao nhất ở TOCONTAP liên tục 2 năm n ay 1997 – 1998 (2.000.000 USD – 4.000.000 USD). Xét về xuất khẩu uỷ thác : thì m ặt h àng m ỳ ăn liền xuất đi Liên bang Nga có kim n gạch xuất khẩu uỷ thác cao nhất ở TOCONTAP.
  2. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Dự đoán trong những năm tới hoạt động XNK uỷ thác ở TOCONTAP vẫn sôi nổi và dư ợc đẩy mạnh vì hoạt động XNK uỷ thác tạo n ên sự chuyên môn hoá cao độ trong lĩnh vực XNK. Do có uy tín đối với nhiều khách h àng trong nước nên ngày càng có nhiều khách h àng đến uỷ thác XNK qua TOCONTAP. Do TOCONTAP có bề dày hơn 40 năm ho ạt động XNK , có một đội ngũ đông đảo cán bộ có trình độ đại học ngoại th ương, có kinh nghiệm trong công tác XNK, đây là thu ận lợi cơ bản để các doanh nghiệp mọi miền của đất nước Việt Nam tìm đến TOCONTAP khi họ muốn XNK uỷ thác. II. Hoạt động xuất nhập khẩu uỷ thác ở công ty TOCONTAP. 1 . Giao dịch. Thông thường khi có một đ ơn vị kinh tế nào đó với điều kiện hàng hoá không nằm trong danh mục hàng cấm XNK của Nh à nước thì đơn vị kinh tế đó đem 02 sản phẩm mẫu đến Công ty TOCONTAP đ àm phán và yêu cầu Công ty TOCONTAP xuất khẩu h àng hoá cho họ, hoặc trong trường hợp nhập khẩu th ì đơn vị kinh tế đó cần đem những yêu cầu về mẫu mã thông số kỹ thuật về hàng hoá cần nhập để công ty đàm phán yêu cầu Công ty TOCONTAP nhập khẩu hàng hoá đó cho đơn vị m ình. 2 . Chào hàng, đ ặt hàng. Trên cơ sửo đơn yêu cầu uỷ thác và mẫu mã cũng như các thông số kỹ thuật về h àng hoá đó Công ty TOCONTAP sẽ thiết lập bản ch ào hàng, hoặc đặt hàng để gửi tới các bạn h àng của mình ở nước ngoài. Thông thư ờng nội dung đơn chào hàng của công ty bao gồm:
  3. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Tên hàng, quy cách ph ẩm chất, số lượng, giá cả, điều kiện cơ sở giao hàng, th ời hạn giao hàng, điều kiện thanh toán, bao b ì, ký mã hiệu thể thức giao nhận hàng… Trong trường hợp bạn h àng nước ngoài của công ty đã có mối quan hệ mua, bán với công ty lâu d ài, hoặc có điều kiện chung giao hàng điều chỉnh th ì chào hàng có khi cần thiết chỉ cần n êu những nội dung cần thiết cho lần giao dịch đó. Ví d ụ như tên hàng, quy cách, phẩm chất, số lượng, giá cả, thời hạn giao hàng. Những điều kiện còn lại sẽ áp dụng như nh ững hợp đồng đ ã ký trước đó hoặc theo đ iều kiện chung giao h àng giữa hai bên. Tương tự như vậy trong đơn đặt hàng Công ty TOCONTAP nêu cụ thể các yêu cầu về mẫu m•,thông số kỹ thuật về hàng mà người uỷ thác nhập khẩu yêu cầu như: tên h àng, quy cách phẩm chất, giá cả, số lư ợng, thời hạn giao hàng và một số các điều kiện khác. 3 . Đàm phán. Các lo ại h ình đ àm phán chủ yếu mà Công ty TOCONTAP thường sử dụng là các lo ại hình cơ bản sau: - Đàm phán trực tiếp: Hình thức này thường do Phòng Thương mại giới thiệu hoặc do Tham tán thương m ại Việt Nam ở nước ngo ài giới thiệu hoặc là do bạn hàng nước ngoài đã làm việc nhiều với Công ty trong thời gian sang Việt Nam để tìm hiểu thị trường hoặc ký kết các hợp đồng mua hàng, m ặt khác có thể đ àm phán với các công ty đại diện nước n goài tại Việt Nam. Trong quá trình đàm phán tho ả thuận việc mua bán, công ty đưa mẫu hàng cho khách hàng xem đồng thời phát giá từng mặt h àng (với xuất khẩu) hoặc yêu cầu
  4. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com chào hàng (với xuất khẩu). Giá cả n ày phải dựa trên giá cả thực tế của thị trường trong nước cũng nh ư th ị trường giá cả quốc tế. Qua đ ại diện hoặc qua các cơ sở mà đ ã có quan hệ mua bán từ trước với nư ớc n goài, công ty sẽ chào hàng (hoặc đặt hàng) b ằng cách lên những đơn chào hàng (hoặc đặt h àng) với các điều khoản giống như một hợp đòng đ ể giao cho khách nước ngoài, nếu như khách hàng đồng ý th ì coi như hợp đồng đ ã được ký kết. Trên thực tế th ì công ty TOCONTAP đàm phán qua điện thoại rất có hiệu quả. Đối với những khách hàng có quan h ệ mua bán lâu dài thì phương thức nàu rất có hiệu quả và được áp dụng phổ biến, hai b ên cùng tin tưởng lẫn nhau và mua bán những m ặt hàng được ký kết nhiều lần chỉ cần thay đổi một chút ít về giá cả quy cách phẩm chất, th ời gian giao h àng… - Đàm phán qua thư từ, telex, fax: Đây là phương thức áp dụng phổ biến nhất ở công ty TOCONTAP với hầu hết các khách hàng của mình đàm phán giao dịch qua thư từ, telex, fax thì quá trình ký kết h ợp đồng nhanh chóng, ít tốn kèm hơn đàm phán, giao dịch ký kết qua điện thoại vả lại trong telex người ta có thể ghi rõ cụ thể, chi tiết yêu cầu của mình tránh được nhầm lẫn. 4 . Ký kết hợp đồng ngoại: Việc giao dịch đàm phán nếu có kết quả sẽ dẫn tới việc ký kết hợp đồng ngoại thương. Các điều kho ản trong bản hợp đồng ngoại phải dựa trên cơ sở về sự thống nhất với b ên A về chi tiết cụ thể của từng điều khoản. Ngôn ngữ dùng để xây dựng bản hợp đồng phải bằng tiếng Anh.
  5. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Tóm tại, công ty thay mặt bên u ỷ thác, ký kết hợp đồng ngoại như là việc ký kết một bản hợp đồng xuất nhập khẩu thông thường và nó cũng bao gồm các phần như: * Số hợp đồng. * Ngày và địa chỉ của các bên ký kết. * Tên và địa chỉ của các bên ký kết. Các điều khoản của hợp đồng nh ư: * Tên hàng, quy cách phẩm chất, số lượng bao bì, kỹ mã hiệu. Việc ghi như thế nào trong điều khoản này đ ều đ ã đ ược thông qua sự thoả thuận, thống nhất với bên A. Ví d ụ như về số lượng, phù h ợp với số liệu nhu cầu bên A cần nhập hoặc xuất. * Giá cả- đơn giá, tổng trị giá: Đơn giá và tổng giá ghi như th ế n ào thì cũng đư ợc ghi như vậy trong bản hợp đồng nội. * Thời hạn và đ ịa điểm giao hàng - điều kiện giao nhận: Th ời hạn giao hàng được quy định trên cơ sở việc chuẩn bị h àng hoá xuất khẩu của b ên A như th ế n ào, và có thể giao trong khoảng thời gian nào trong tương lai, như vậy sẽ đ ược ghi vào hợp đồng ngoại. Địa điểm giao hàng: Cảng Hải Phòng. * Điều kiện thanh toán: banửg L/C trả ngay không huỷ ngang. * Điều kiện khiếu nại trọng tàu. * Điều kiện bất khả kháng. 5 . Ký kết hợp đồng xuất nhập khẩu uỷ thác (hay còn gọi là hợp đồng nội):
  6. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Sau khi ký kết hợp đồng ngoại xong, công ty sẽ tiến h ành ký kết hợp đồng nội, các đ iều khoản của hợp đồng nội và h ợp đồng ngoại có mối liên quan chặt chẽ với nhau, cho nên việc ghi thiếu, hoặc bỏ qua m à không xem xét cẩn thận, đối chiếu với b ản hợp đồng ngoại, đến khi xẩy ra tranh chấp thì sẽ rất nguy hại và làm mất uy tín cho Công ty, cho nên bản hợp đồng phải đề cập đến mọi vấn đề. Công ty TOCONTAP sẽ tiến hành ký kết hợp đồng nội với b ên u ỷ thác. Hợp đồng uỷ thác xuất nhập khẩu của Công ty TOCONTAP ký kết với bên u ỷ thác được làm bằng văn bản do công ty soạn thảo trên cơ sửa được xem xét một cách kỹ lưỡng cẩn thận, đối chiếu với những thoả thuận đã đ ạt được trong đàm phán, giao d ịch trước đây. Hợp đồng nội là một cơ sở pháp lý ràng buộc trách nhiệm của hai b ên. Thông thường nội dung của một hợp đồng uỷ thác xuất nhập khẩu của Công ty TOCONTAP như sau Ph ần đầu của hợp đồng ghi rõ tên của đ ơn vị uỷ thác, địa chỉ, điện thoại, fax, tài khoản tiền Việt Nam , tài khoản ngoại tệ do ai làm đ ại diện ký kết thông th ường bên u ỷ thác được gọi tắt là bên A. Còn về phía công ty thư ờng được ghi. Công ty xu ất nhập khẩu tạp phẩm – TOCONTAP. Địa chỉ: 36 Bà Triệu – Hà Nội. Điện thoại: 84 – 4 – 82536618 Fax: 84 - 4 – 8253614. Số tài kho ản 361.11.000.005 tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam và đư ợc gọi tắt là bên B.
  7. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Điều 1: Tên hàng số lượng, đ ơn giá, trị giá: giá cả thường được viết là USD/CVR Hải Phòng hoặc USD/POB Hải Phòng và được ghi rõ giá của từng đơn vị h àng hoá và tổng trị giá của chúng. Điều 2: Quy cách phẩm chất. Thường đư ợc quy định dựa vào mẫu mã và được quy định một cách chặt chẽ nhằm ràng buộc trách nhiệm của bên u ỷ thác về chất lượng của h àng hoá đ ể giữ vững uy tín và hình ảnh của công ty, ở điều khoản này được ghi như sau: - Bên A ph ải giao hàng theo đúng quy cách, theo mẫu b ên B xác nhận. - Trước khi xác nhận lượng sản xuất, b ên A phải giữ cho bên B 02 sản phảm mẫu để xác nh ận mẫu h àng. Bên B phải chịu trách nhiệm cả về số lượng và chất lượng hàng hoá tới tay khách hàng nước ngo ài. Điều 3: Bao bì đóng gói, ký m ã hiệu. Thường được quy định tuỳ thuộc vào hợp đồng ngoại m à bên B đã ký với khách h àng nư ớc ngo ài, ví dụ: - Bao bì đóng gói: phụ lục với tiêu chu ẩn xuất khẩu. - Kỹ m ã hiệu: mỗi một hộp phải có etickét đính kèm. Nội dung etickét sẽ do bên B cung cấp cho b ên A. + Trên mỗi kiện h àng phải ghi bằng mực không phai như sau: - Một mặt: (n ơi đ ến). - Một mặt: kiện số, mã hàng, sốlượng, trọng lượng. Điều 4: Phương thức giao hàng.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản