NFPA13 - Tiêu chuẩn lắp đặt hệ thống chữa cháy sprinkler - Tập 1

Chia sẻ: Nguyễn Văn Lạc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:145

0
51
lượt xem
15
download

NFPA13 - Tiêu chuẩn lắp đặt hệ thống chữa cháy sprinkler - Tập 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

NFPA13 - Tiêu chuẩn lắp đặt hệ thống chữa cháy sprinkler (tập 1) gồm có 7 chương với nội dung chính như: Thông tin tổng quát, các bộ phận của hệ thống, những yêu cầu của hệ thống, yêu cầu về lắp đặt,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: NFPA13 - Tiêu chuẩn lắp đặt hệ thống chữa cháy sprinkler - Tập 1

NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION<br /> <br /> COÂNG TY COÅ PHAÀN AN BAÛO<br /> <br /> NFPA 13<br /> TIEÂU CHUAÅN<br /> LAÉP ÑAËT<br /> HEÄ THOÁNG<br /> CHÖÕA CHAÙY<br /> SPRINKLER<br /> (TAÄP I)<br /> <br /> STANDARD<br /> FOR THE INSTALLATION<br /> OF SPRINKLER SYSTEMS<br /> (EDITION 1994)<br /> <br /> AÁN BAÛN 1994<br /> <br /> LÔØI NOÙI ÑAÀU<br /> Ñoái vôùi nhöõng ngöôøi coù quan taâm ñeán caùc phöông tieän chöõa chaùy töï ñoäng hieän ñaïi thì<br /> khoâng ai coøn xa laï gì vôùi Heä Thoáng Chöõa Chaùy Sprinkler nöõa. Tuy nhieân, vieäc khai<br /> thaùc tieàm naêng öùng duïng cuûa noù moät caùch thaät trieät ñeå, höõu hieäu; vieäc thieát keá vaø laép<br /> ñaët noù sao cho thaät chính xaùc, coù cô sôû haún hoøi; vieäc baûo quaûn heä thoáng sao cho ñuùng<br /> ñaén, luoân luoân saün saøng khaû naêng phaûn öùng ñuùng luùc khi coù chaùy xaûy ra, ñaùp öùng ñöôïc<br /> ñaày ñuû nhöõng yeâu caàu caàn thieát maø moät heä thoáng ñoøi hoûi, ñaùp öùng nhöõng yeâu caàu<br /> mong ñôïi cuûa con ngöôøi ñöôïc heä thoáng phuïc vuï; thì, vì lyù do naøy hoaëc lyù do khaùc, taïi<br /> choã naøy hoaëc taïi choã khaùc, khoâng ít thì nhieàu, vaãn coøn ñeå loä nhöõng thieáu soùt maø chuùng<br /> ta phaûi khaùch quan nhìn nhaän.<br /> Baûn dòch maø baïn ñang coù treân tay ñaây, NFPA 13, Tieâu Chuaån Laép Ñaët Heä Thoáng Chöõa<br /> Chaùy Sprinkler, laø moät trong nhöõng coá gaéng cuûa chuùng toâi, hy voïng noù coù theå goùp phaàn<br /> giuùp chuùng ta laàn löôït boå khuyeát nhöõng thieáu soùt aáy.<br /> NFPA laø teân vieát taét cuûa toå chöùc National Fire Protection Association, moät hieäp hoäi<br /> phoøng chaùy chöõa chaùy cuûa Myõ, taäp hôïp haøng traêm ngaøn hoäi vieân treân khaép naêm chaâu,<br /> ñaõ noåi tieáng khaép theá giôùi trong vai troø tö vaán vaø giaùo duïc veà nhöõng vaán ñeà lieân quan<br /> ñeán vieäc baûo veä an toaøn taøi saûn vaø tính maïng cho con ngöôøi. Nhöõng tieâu chuaån maø<br /> NFPA neâu ra, ñaõ ñöôïc ñuùc keát, boå sung, hieäu chænh qua nghieân cöùu vaø kinh nghieäm<br /> thöïc teá cuûa haøng ngaøn chuyeân gia gaïo coäi, qua bao thôøi ñaïi, vaø ñaõ ñöôïc caùc toå chöùc<br /> chuyeân moân khaùc coù lieân quan thöøa nhaän roäng raõi xöa nay.<br /> Maëc duø NFPA 13 ñeà caäp chi tieát nhöõng yeâu caàu veà thieát bò, laép ñaët, thieát keá, baûo döôõng<br /> caùc loaïi heä thoáng sprinkler, nhöng dó nhieân noù khoâng theå oâm ñoàm khaû naêng traû lôøi<br /> töôøng taän taát caû moïi caâu hoûi cuûa taát caû moïi ngöôøi veà moïi vaán ñeà lieân quan ñeán moïi heä<br /> thoáng sprinkler. Nhöng böôùc ñaàu, NFPA 13 toû ra laø taøi lieäu caên baûn nhaát khaû dó traû lôøi<br /> nhöõng thaéc maéc caên baûn nhaát, maø theo ñoù, moãi ngöôøi coù theå tham khaûo tuøy theo muïc<br /> ñích tra cöùu cuûa rieâng mình. Muoán nghieân cöùu theâm nhöõng tieâu chuaån khaùc lieân quan<br /> ñeán heä thoáng sprinkler, ngoaøi NFPA 13, baïn coøn coù theå tham khaûo nhieàu taøi lieàu doài<br /> daøo khaùc do NFPA xuaát baûn. Sau ñaây laø moät ít cuoán trong soá aáy:<br /> (1) NFPA 13 D, Standard for the Installation of Sprinkler Systems in One-and<br /> Two-Family Dwellings and Munufactured Homes.<br /> (2) NFPA 13 R, Standard for the Installation of Sprinkler Systems in Residential<br /> Occupancies up to and Including Four Stories in Height.<br /> (3) NFPA 14, Standard for the Installation of Standpipe and Hose Systems.<br /> (4) NFPA 20, Standard for the Installation of Centrifigal Fire Pump.<br /> (5) NFPA 22, Standard for Water Tanks for Private Fire Protection.<br /> <br /> (6) NFPA 25, Standard for the Inspection, Testing, and Maintenance of WaterBased Fire Protection .<br /> (7) NFPA 30, Flammable and Combustible Liquids Code<br /> (8) NFPA 96, Standard on Ventilation Control & Fire Protection of Commercial<br /> Cooking Operations.<br /> (9) NFPA 231, Standard for General Storage.<br /> (10)<br /> NFPA 231 C, Standard for Rack Storage of Materials.<br /> (11)<br /> NFPA 231 D, Standard for Storage of Rubber Tires<br /> (12)<br /> NFPA 231 F, Standard for the Storage of Roll Paper<br /> Keå ra nhö treân haún nhieân laø ñeå cho chuùng ta tieän vieäc tham khaûo khi caàn, ñoàng thôøi<br /> cuõng laø ñeå chuùng ta thaáy raèng baûn dòch naøy quûa ñuùng chæ laø böôùc khôûi ñaàu cho moät<br /> chaëng ñöôøng daøi tröôùc maët.<br /> Vì nhu caàu hieåu bieát raát böùc thieát hieän nay cuûa anh em, muoán naém vöõng nhöõng qui<br /> ñònh veà vieäc laép ñaët caùc loaïi heä thoáng chöõa chaùy sprinkler, theo tieâu chuaån quoác teá,<br /> Phoøng Kyõ Thuaät Coâng Ty An Baûo chuùng toâi muoán sôùm cho ra ñôøi baûn dòch naøy, vaø<br /> choïn moät soá chöông coát loõi ñeå aán haønh tröôùc trong Taäp 1, goàm Chöông 2, Chöông 3,<br /> Chöông 4, Chöông 5, Chöông 6, Chöông 7; phaàn coøn laïi seõ thöïc hieän vaø phoå bieán ôû<br /> Taäp 2.<br /> Daáu sao (*) taïi ñaàu doøng cuûa moät soá ñoaïn, chæ cho thaáy raèng baïn coøn coù theå tìm thaáy<br /> theâm thoâng tin tham khaûo ôû phaàn Appendix (Phuï Luïc – seõ naèm trong Taäp 2).<br /> Moät soá hình minh hoïa ñöôïc in ôû phaàn Appendix A trong nguyeân baûn, ñöôïc chuùng toâi<br /> ñaët tröïc tieáp ngay beân döôùi ñoaïn lieân quan, nhö vaäy seõ giuùp cho baïn ñoïc tham khaûo<br /> tieän lôïi hôn.<br /> Trong baûn dòch naøy, chuùng toâi giöõ nguyeân nhöõng töø chuyeân moân thoâng duïng baèng tieáng<br /> Anh trong ngoaëc ñôn, nhö vaäy khoâng nhöõng chæ giuùp baïn ñoïc deã ñoïc ra yù nghóa chuù<br /> thích trong caùc hình minh hoïa, maø coøn giuùp baïn deã daøng ñoái chieáu khi tham khaûo vôùi<br /> caùc taøi lieäu khaùc veà sau.<br /> Cuõng caàn nhaéc laïi, taøi lieäu naøy chæ ñöôïc pheùp löu haønh noäi boä.<br /> Chuùng toâi raát mong nhaän ñöôïc nhöõng yù kieán ñoùng goùp cuûa caùc baïn ñeå kho taøi lieäu cuûa<br /> chuùng ta moãi ngaøy moät doài daøo hôn, boå ích hôn, vaø thieát thöïc hôn.<br /> <br /> NGUYEÃN QUANG THANH<br /> (Phoøng Kyõ Thuaät Cty CP An Baûo)<br /> <br /> NOÄI DUNG<br /> Chöông 1<br /> <br /> Thoâng Tin Toång Quaùt (Taäp 2)<br /> <br /> Chöông 2 Caùc Boä Phaän Cuûa Heä Thoáng (Taäp 1)<br /> 2.1 Toång Quaùt<br /> 2.2 Sprinkler<br /> 2.3 Oáng & Tube<br /> 2.4 Fittings<br /> 2.5 Noái Oáng & Fittings<br /> 2.6 Hangers<br /> 2.7 Valves<br /> 2.8 Noái Keát Vôùi Xe Cöùu Hoûa<br /> 2.9 Baùo Ñoäng Doøng Chaûy<br /> Chöông 3<br /> 3.1<br /> 3.2<br /> 3.3<br /> 3.4<br /> 3.5<br /> 3.6<br /> 3.7<br /> 3.8<br /> 3.9<br /> <br /> Nhöõng Yeâu Caàu Cuûa Heä Thoáng (Taäp 1)<br /> Heä Thoáng Wet Pipe<br /> Heä Thoáng Dry Pipe<br /> Heä Thoáng Deluge & Preaction<br /> Heä Thoáng Keát Hôïp Dry Pipe & Preaction<br /> Giaûi Phaùp Choáng Ñoâng Laïnh<br /> Heä Thoáng Sprinkler & Caùc Connection Choáng Chaùy<br /> Caùc sprinklers Laép Ñaët Ngoaøi Building<br /> Caùc Phoøng Kho Laïnh<br /> Thieát Bò Nhaø Beáp & Heä Thoáng Thoâng Gioù<br /> <br /> Chöông 4<br /> 4.1<br /> 4.2<br /> 4.3<br /> 4.4<br /> <br /> Yeâu Caàu Veà Laép Ñaët (Taäp 1)<br /> Nhöõng Yeâu Caàu Caên Baûn<br /> Giôùi Haïn Veà Dieän Tích Baûo Veä<br /> Xöû Duïng Caùc Sprinklers<br /> Khoaûng Caùch & Ñònh Vò Caùc Sprinklers<br /> 4.4.1 Sprinklers Quay Leân & Quay Xuoáng<br /> 4.4.2 Sprinklers Laép Ñaët Treân Töôøng<br /> 4.4.3 Sprinklers Gioït Lôùn<br /> 4.4.4 QRES Sprinklers<br /> 4.4.5 ESFR Sprinklers<br /> 4.4.6 In-Rack Sprinklers<br /> <br /> 4.5 Nhöõng Tình Huoáng Ñaëc Bieät<br /> 4.6 Laép Ñaët Ñöôøng Oáng<br /> 4.7 System Attachments<br /> Chöông 5<br /> Chuaån Bò Thieát Keá (Taäp 1)<br /> 5.1 Toång Quaùt<br /> 5.2 Chuaån Bò Vieäc Kieåm Soaùt Chaùy Caùc Loaïi Hieän Tröôøng<br /> 5.2.1 Phaân Loaïi Hieän tröôøng<br /> 5.2.2 Nhu Caàu Veà Nöôùc – Phöông Phaùp Pipe Schedule<br /> 5.2.3 Nhu Caàu Veà Nöôùc – Phöông Phaùp Thuûy Löïc<br /> 5.3 Tieáp Caän Phöông Phaùp Thieát Keá Ñaëc Bieät<br /> 5.4 In-Rack Sprinklers<br /> Chöông 6<br /> 6.1<br /> 6.2<br /> 6.3<br /> 6.4<br /> 6.5<br /> 6.6<br /> <br /> Baûn Veõ Vaø Tính Toaùn (Taäp 1)<br /> Baûn Veõ<br /> Maãu Tính Toaùn Thuûy Löïc<br /> Thoâng Tin Nguoàn Caáp Nöôùc<br /> Thuû Tuïc Tính Toaùn Baèng Phöông Phaùp Thuûy Löïc<br /> Pipe Schedule<br /> In-Rack Sprinklers<br /> <br /> Chöông 7<br /> Nguoàn Caáp Nöôùc (Taäp 1)<br /> 7.1 Toång Quaùt<br /> 7.2 Caùc Loaïi Nguoàn Caáp Nöôùc<br /> Chöông 8<br /> Chöông 9<br /> Chöông 10<br /> Phuï Luïc A<br /> <br /> Nghieäm Thu Heä Thoáng (Taäp 2)<br /> Baûo Quûan Heä Thoáng (Taäp 2)<br /> Saùch Tham Khaûo (Taäp 2)<br /> Giaûi Thích Boå Sung (Taäp 2)<br /> <br />
Đồng bộ tài khoản