NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI MÔN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC

Chia sẻ: Doãn Quốc Bình | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
1.559
lượt xem
382
download

NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI MÔN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI MÔN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC (Dùng cho các lớp Đại học từ xa) Mỗi đề thi 02 câu - mỗi câu 5 điểm Thời gian làm bài: 120 phút 1. Phân tích những giá trị lịch sử, những hạn chế của tư tưởng xã hội chủ nghĩa trước khi xuất hiện chủ nghĩa xã hội khoa học. 2. Phân tích những điều kiện và tiền đề ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học. 3. Phân tích những quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin về sự phân kỳ hình thái...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI MÔN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC

  1. NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI MÔN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC (Dùng cho các lớp Đại học từ xa) Mỗi đề thi 02 câu - mỗi câu 5 điểm Thời gian làm bài: 120 phút 1. Phân tích những giá trị lịch sử, những hạn chế của tư tưởng xã hội chủ nghĩa trước khi xuất hiện chủ nghĩa xã hội khoa học. 2. Phân tích những điều kiện và tiền đề ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học. 3. Phân tích những quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin về sự phân kỳ hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa. 4. Nêu rõ những đặc trưng cơ bản của xã hội xã hội chủ nghĩa và đặc điểm của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. 5. Phân tích khái niệm giai cấp công nhân 6. Những quan điểm cơ bản của các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác - Lênin về điều kiện khách quan quy định sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân. 7. Phân tích nội dung sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân. 8. Phân tích những điều kiện để giai cấp công nhân Việt Nam làm tròn sứ mệnh lịch sử của mình đối với Cách mạng Việt Nam. 9. Phân tích những nguyên nhân, điều kiện khách quan, chủ quan của cách mạng xã hội chủ nghĩa. 10. Mục tiêu và động lực của Cách mạng xã hội chủ nghĩa. 11. Nội dung cơ bản của lý luận "Cách mạng không ngừng" của chủ nghĩa Mác - Lênin. 12. Phân tích rõ nội dung cơ bản những tính chất và những mâu thuẫn cơ bản của thời đại ngày nay. 13. Phân tích những đặc điểm cơ bản của thời đại ngày nay. 14. Bản chất của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa theo quan điểm của chủ nghĩa xã hội khoa học. 15. Phân tích rõ cơ cấu hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa 16. Phân tích những vấn đề có tính nguyên tắc định hướng xã hội chủ nghĩa trong đổi mới hệ thống chính trị ở nước ta. Phương hướng cải cách nhà nước ta hiện nay. 17. Tính tất yếu của liên minh công nhân với nông dân và trí thức trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. 18. Nội dung cơ bản của liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và tầng lớp trí thức trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.
  2. 19. Phân tích nội dung cương lĩnh dân tộc của chủ nghĩa Mác - Lênin 20. Phân tích chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước ta hiện nay. 21. Phân tích nguồn gốc, bản chát và những tính chất cơ bản của tôn giáo. 22. Nguyên nhân dẫn đến tôn giáo còn tồn tại trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội 23. Phân tích mối quan hệ giữa gia đình và xã hội. Làm rõ chức năng cơ bản của gia đình. 24. Nêu quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin về con người.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản