Nghị định 161/2004/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

0
46
lượt xem
3
download

Nghị định 161/2004/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 161/2004/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 161/2004/NĐ-CP

 1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 161/2004/N -CP Hà N i, ngày 07 tháng 9 năm 2004 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 161/2004/N -CP NGÀY 07 THÁNG 9 NĂM 2004 V X PH T VI PH M HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH V C CH NG KHOÁN VÀ THN TRƯ NG CH NG KHOÁN CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Pháp l nh X lý vi ph m hành chính s 44/2002/PL-UBTVQH10 ngày 02 tháng 7 năm 2002; Theo ngh c a B trư ng B Tài chính, NGHN NNH: Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh 1. Ngh nh này quy nh v x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c ch ng khoán và th trư ng ch ng khoán, hình th c x ph t, các bi n pháp kh c ph c h u qu , m c ph t, thNm quy n x ph t và th t c x ph t. 2. Vi ph m hành chính trong lĩnh v c ch ng khoán và th trư ng ch ng khoán quy nh t i Ngh nh này bao g m: a) Vi ph m các quy nh v ho t ng phát hành ch ng khoán ra công chúng; b) Vi ph m các quy nh v niêm y t ch ng khoán trên Trung tâm giao d ch ch ng khoán, S giao d ch ch ng khoán; c) Vi ph m các quy nh v ho t ng giao d ch ch ng khoán; d) Vi ph m các quy nh v ho t ng kinh doanh, ăng ký, lưu ký ch ng khoán, bù tr và thanh toán các giao d ch ch ng khoán; ) Vi ph m các quy nh v ch báo cáo, công b thông tin;
 2. e) Vi ph m các quy nh làm c n tr vi c thanh tra, ki m tra ho c không th c hi n ki n ngh c a t ch c thanh tra, ki m tra. i u 2. i tư ng áp d ng 1. Cá nhân, cơ quan, t ch c trong nư c và nư c ngoài (sau ây g i chung là cá nhân, t ch c) có vi ph m hành chính trong lĩnh v c ch ng khoán và th trư ng ch ng khoán u b x ph t vi ph m hành chính theo quy nh t i Ngh nh này, tr trư ng h p i u ư c qu c t mà Vi t Nam ký k t ho c gia nh p có quy nh khác. 2. T ch c b x ph t vi ph m hành chính v m i hành vi vi ph m hành chính do mình gây ra. Sau khi ch p hành quy t nh x ph t, t ch c b x ph t xác nh cá nhân có l i gây ra vi ph m hành chính xác nh trách nhi m pháp lý và nghĩa v tài chính c a ngư i ó theo quy nh c a pháp lu t. i u 3. Nguyên t c x ph t vi ph m hành chính Nguyên t c x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c ch ng khoán và th trư ng ch ng khoán ư c th c hi n theo quy nh t i i u 3 Pháp l nh X lý vi ph m hành chính. i u 4. Th i hi u x ph t vi ph m hành chính 1. Th i hi u x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c ch ng khoán và th trư ng ch ng khoán là 02 năm, k t ngày vi ph m hành chính ư c th c hi n. N u quá th i h n nêu trên thì không b x ph t nhưng có th b áp d ng các bi n pháp kh c ph c h u qu quy nh t i kho n 3 i u 7 Ngh nh này. 2. i v i cá nhân có hành vi vi ph m pháp lu t v ch ng khoán và th trư ng ch ng khoán mà b kh i t , truy t ho c có quy t nh ưa v án ra xét x theo th t c t t ng hình s , nhưng sau ó có quy t nh ình ch i u tra ho c ình ch v án, n u có hành vi vi ph m hành chính thì b x ph t vi ph m hành chính theo quy nh t i Ngh nh này. Trong th i h n 03 ngày làm vi c, k t ngày ra quy t nh ình ch i u tra, ình ch v án, ngư i ra quy t nh ình ch ph i g i quy t nh cho ngư i có thNm quy n x ph t vi ph m hành chính. Trong trư ng h p này, th i hi u x ph t vi ph m hành chính là 03 tháng, k t ngày ngư i có thNm quy n x ph t vi ph m hành chính nh n ư c quy t nh ình ch và h sơ v vi ph m. 3. Trong th i h n quy nh t i các kho n 1 và kho n 2 i u này, cá nhân, t ch c l i th c hi n hành vi vi ph m m i trong lĩnh v c ch ng khoán và th trư ng ch ng khoán ho c c tình tr n tránh, c n tr vi c x ph t thì không áp d ng th i hi u quy nh t i kho n 1 và kho n 2 i u này. Th i hi u x ph t vi ph m hành chính ư c tính k t th i i m th c hi n hành vi vi ph m m i ho c th i i m ch m d t hành vi tr n tránh, c n tr vi c x ph t. i u 5. Th i h n ư c coi là chưa b x ph t vi ph m hành chính Cá nhân, t ch c b x ph t vi ph m hành chính, n u sau 01 năm k t ngày ch p hành xong quy t nh x ph t ho c t ngày h t th i hi u thi hành quy t nh x ph t mà không tái ph m thì ư c coi như chưa b x ph t vi ph m hành chính.
 3. i u 6. Tình ti t gi m nh , tình ti t tăng n ng Khi ti n hành x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c ch ng khoán và th trư ng ch ng khoán, ch nh ng tình ti t sau ây ư c coi là tình ti t gi m nh và tình ti t tăng n ng: 1. Nh ng tình ti t gi m nh : a) Ngư i vi ph m hành chính ã ngăn ch n, làm gi m b t thi t h i c a hành vi vi ph m gây ra ho c t nguy n kh c ph c h u qu , b i thư ng thi t h i; b) Ngư i vi ph m hành chính ã t nguy n khai báo, thành th t nh n l i; c) Vi ph m do b ép bu c ho c b l thu c v v t ch t ho c tinh th n; d) Vi ph m do thi u hi u bi t; ) Vi ph m do hành vi vi ph m c a ngư i khác. 2. Nh ng tình ti t tăng n ng a) Vi ph m có t ch c; b) Vi ph m nhi u l n ho c tái ph m trong cùng m t lĩnh v c ch ng khoán và th trư ng ch ng khoán; c) Ép bu c ngư i b l thu c vào mình v v t ch t ho c v tinh th n vi ph m; d) L i d ng ch c v , quy n h n vi ph m; ) Vi ph m trong th i gian ang ch p hành quy t nh x lý vi ph m hành chính; e) Ti p t c th c hi n hành vi vi ph m hành chính m c dù ngư i có thNm quy n yêu c u ch m d t hành vi ó; g) Sau khi vi ph m có hành vi tr n tránh, che d u hành vi vi ph m. i u 7. Các hình th c x ph t vi ph m hành chính và bi n pháp kh c ph c h u qu 1. i v i m i hành vi vi ph m hành chính trong lĩnh v c ch ng khoán và th trư ng ch ng khoán, cá nhân, t ch c vi ph m ph i ch u m t trong hai hình th c x ph t chính sau: a) Ph t c nh cáo; b) Ph t ti n. 2. Tuỳ theo tính ch t, m c vi ph m, cá nhân, t ch c vi ph m hành chính còn có th b áp d ng m t ho c nhi u hình th c x ph t b sung sau:
 4. a) T ch thu toàn b các kho n thu t vi c th c hi n các hành vi vi ph m mà có và s ch ng khoán ư c s d ng vi ph m hành chính; b) Tư c có th i h n ho c không có th i h n quy n s d ng gi y ăng ký phát hành ch ng khoán ra công chúng; gi y phép niêm y t ch ng khoán, gi y phép kinh doanh ch ng khoán; gi y phép lưu ký ch ng khoán, gi y phép qu n lý qu , ch ng ch hành ngh kinh doanh ch ng khoán, ch ng ch hành ngh qu n lý qu . Trong th i h n b tư c quy n s d ng gi y phép và ch ng ch hành ngh , t ch c, cá nhân không ư c ti n hành ho t ng nghi p v ghi trong gi y phép, ch ng ch hành ngh . 3. Ngoài các hình th c x ph t quy nh t i kho n 1, 2 i u này, cá nhân, t ch c vi ph m còn có th b áp d ng m t trong các bi n pháp kh c ph c h u qu sau ây: a) Bu c ch p hành các quy nh c a pháp lu t i v i hành vi vi ph m hành chính; b) Bu c hu b , c i chính nh ng thông tin sai l ch, không úng s th t; c) Bu c t ch c phát hành ph i thu h i các ch ng khoán ã phát hành, hoàn tr ti n t c c ho c ti n mua ch ng khoán cho ngư i u tư trong th i h n 30 ngày, tính t ngày b tư c quy n s d ng gi y ăng ký phát hành. Các hình th c x ph t b sung và bi n pháp kh c ph c h u qu quy nh t i kho n 2, 3 i u này ch áp d ng trong trư ng h p nh m x lý tri t các vi ph m, lo i tr các nguyên nhân, i u ki n ti p t c vi ph m và kh c ph c h u qu do vi ph m hành chính trong lĩnh v c ch ng khoán và th trư ng ch ng khoán gây ra. chương 2: VI PH M HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH V C CH NG KHOÁN VÀ THN TRƯ NG CH NG KHOÁN, HÌNH TH C X PH T VÀ M C X PH T M C 1: VI PH M CÁC QUY NNH V PHÁT HÀNH CH NG KHOÁN RA CÔNG CHÚNG i u 8. X ph t i v i nh ng hành vi vi ph m các quy nh v phát hành ch ng khoán ra công chúng 1. Ph t ti n t 10.000.000 ng n 20.000.000 ng i v i m i t ch c phát hành, t ch c tư v n phát hành th c hi n m t trong nh ng hành vi vi ph m sau: a) H sơ ăng ký phát hành ch ng khoán ra công chúng g i U ban Ch ng khoán Nhà nư c có thông tin sai l ch ho c che d u s th t; b) S d ng các thông tin ngoài b n cáo b ch thăm dò th trư ng trư c khi ư c phép phát hành ch ng khoán ra công chúng; c) Phân ph i ch ng khoán ra công chúng trư c khi th c hi n vi c công b phát hành;
 5. d) Phát hành ch ng khoán ra công chúng không theo úng n i dung ăng ký phát hành v ch ng lo i ch ng khoán, th i h n phát hành và kh i lư ng t i thi u theo quy nh; ) Thông báo phát hành ch ng khoán trên các phương ti n thông tin i chúng không úng n i dung, th i h n và th i gian theo quy nh; e) Không có t ch c trung gian tài chính tham gia b o lãnh phát hành i v i trư ng h p phát hành trái phi u; g) T ch c b o lãnh phát hành th c hi n b o lãnh phát hành t ng giá tr ch ng khoán vư t quá t l quy nh c a pháp lu t. 2. Ph t ti n t 20.000.000 ng n 50.000.000 ng i v i m i t ch c phát hành, t ch c tư v n phát hành, t ch c ki m toán tham gia so n th o h sơ phát hành ch ng khoán ra công chúng có s gi t o trong h sơ ăng ký phát hành. 3. Ph t ti n t 50.000.000 ng n 70.000.000 ng i v i m i t ch c phát hành, t ch c b o lãnh phát hành th c hi n m t trong nh ng hành vi vi ph m sau: a) Phát hành ch ng khoán ra công chúng khi chưa có gi y ch ng nh n ăng ký phát hành ch ng khoán; b) Th c hi n b o lãnh phát hành ch ng khoán ra công chúng khi chưa ư c c p phép i v i lo i hình kinh doanh b o lãnh phát hành. 4. Hình th c x ph t b sung a) Tư c quy n s d ng gi y ch ng nh n ăng ký phát hành ch ng khoán th i h n 60 ngày i v i trư ng h p vi ph m quy nh t i kho n 1 i u này; b) Tư c quy n s d ng gi y ch ng nh n ăng ký phát hành ch ng khoán không th i h n i v i trư ng h p vi ph m quy nh t i kho n 2 i u này; c) T ch thu toàn b các kho n thu d ch v c a cá nhân, t ch c có hành vi vi ph m quy nh t i kho n 2 i u này. 5. Áp d ng các bi n pháp kh c ph c h u qu a) T ch c phát hành ph i thu h i các ch ng khoán ã phát hành, hoàn tr ti n t c c ho c ti n mua ch ng khoán cho ngư i u tư, n u ngư i u tư yêu c u hu b vi c t mua trong th i h n 60 ngày, tính t ngày b tư c quy n s d ng gi y ch ng nh n ăng ký phát hành, trong trư ng h p t ch c phát hành b x ph t b sung theo quy nh t i i m a kho n 4 i u này; b) T ch c phát hành ph i thu h i các ch ng khoán ã phát hành, hoàn tr ti n t c c ho c ti n mua ch ng khoán cho ngư i u tư trong th i h n 30 ngày, tính t ngày b tư c quy n s d ng gi y ch ng nh n ăng ký phát hành, trong trư ng h p t ch c phát hành b x ph t b sung quy nh t i i m b kho n 4 i u này.
 6. M C 2: VI PH M CÁC QUY NNH V NIÊM Y T CH NG KHOÁN TRÊN TRUNG TÂM GIAO DNCH CH NG KHOÁN, S GIAO DNCH CH NG KHOÁN i u 9. X ph t i v i hành vi vi ph m quy nh v niêm y t ch ng khoán trên Trung tâm giao d ch ch ng khoán (S giao d ch ch ng khoán) 1. Ph t ti n t 10.000.000 ng n 20.000.000 ng i v i m i t ch c niêm y t, t ch c tư v n niêm y t th c hi n m t trong nh ng hành vi vi ph m sau: a) H sơ xin c p phép niêm y t g i U ban Ch ng khoán Nhà nư c có thông tin sai l ch ho c che d u s th t; b) T ch c niêm y t phát hành thêm c phi u, nhưng không làm th t c ăng ký niêm y t b sung; c) T ch c niêm y t th c hi n vi c tách, g p c phi u nhưng không báo cáo U ban Ch ng khoán Nhà nư c ho c khi chưa ăng ký l i niêm y t; d) T ch c niêm y t không ch p hành y các quy nh v th i gian, n i dung và phương ti n công b thông tin i v i gi y phép niêm y t ư c c p. 2. Ph t ti n t 20.000.000 n 70.000.000 ng i v i v i m i t ch c niêm y t, t ch c tư v n niêm y t, t ch c ki m toán tham gia so n th o h sơ niêm y t có s gi t o trong h sơ xin phép niêm y t. 3. Hình th c x ph t b sung a) Tư c quy n s d ng gi y phép niêm y t th i h n 60 ngày i v i trư ng h p vi ph m quy nh t i kho n 1 i u này; b) Tư c quy n s d ng gi y phép niêm y t không th i h n i v i trư ng h p vi ph m quy nh t i kho n 2 i u này; c) T ch thu toàn b các kho n thu d ch v c a cá nhân, t ch c có hành vi vi ph m quy nh t i kho n 2 i u này. M C 3: VI PH M CÁC QUY NNH V GIAO DNCH CH NG KHOÁN i u 10. X ph t i v i nh ng hành vi vi ph m các quy nh v ho t ng giao d ch ch ng khoán 1. Ph t ti n t 10.000.000 ng n 20.000.000 ng i v i cá nhân, t ch c th c hi n m t trong nh ng hành vi vi ph m sau: a) Pháp nhân l y danh nghĩa cá nhân m tài kho n mua, bán ch ng khoán ho c vi ph m các quy nh c a pháp lu t v vi c m tài kho n giao d ch ch ng khoán;
 7. b) Công ty ch ng khoán nh n l nh giao d ch ch ng khoán c a khách hàng ngoài tr s chính, chi nhánh, phòng giao d ch, i lý nh n l nh c a công ty; c) T ch c ho c cá nhân nhà u tư th c hi n ký qu ti n mua ch ng khoán không úng m c quy nh ho c công ty ch ng khoán không ki m soát ch t ch ngư i u tư n p thi u ti n t mua ch ng khoán gây nên s ch m ch ho c m t kh năng thanh toán trong thanh toán giao d ch ch ng khoán; d) Thành viên H i ng qu n tr , Ban giám c, k toán trư ng, ki m soát viên c a công ty niêm y t và ngư i có liên quan th c hi n hành vi giao d ch c phi u c a chính công ty niêm y t mà không báo cáo cho Trung tâm giao d ch ch ng khoán, S giao d ch ch ng khoán trư c 10 ngày làm vi c trư c khi th c hi n. 2. Ph t ti n t 20.000.000 ng n 50.000.000 ng i v i cá nhân, t ch c th c hi n m t trong nh ng hành vi vi ph m sau: a) Mua, bán ch ng khoán niêm y t ngoài Trung tâm giao d ch ch ng khoán (S giao d ch ch ng khoán) tr trư ng h p giao d ch lô l ư c th c hi n gi a m t bên là công ty ch ng khoán và m t bên là ngư i u tư; b) T ch c niêm y t th c hi n mua, bán l i ch ng khoán c a chính mình khi chưa ư c phép c a U ban Ch ng khoán Nhà nư c. 3. Ph t ti n t 50.000.000 ng n 70.000.000 ng i v i cá nhân, t ch c th c hi n m t trong nh ng hành vi vi ph m sau: a) S d ng thông tin n i b ho c ti t l , cung c p thông tin n i b ho c tư v n cho ngư i khác mua, bán ch ng khoán cho chính mình ho c cho bên th ba; b) Giao d ch ch ng khoán mà không thay i quy n s h u ch ng khoán; c) Thông ng th c hi n vi c mua, bán ch ng khoán nh m t o cung, c u gi t o; d) Tham gia lôi kéo ngư i khác liên t c mua, bán thao túng giá ch ng khoán; ) T o d ng ho c truy n bá thông tin sai l ch khi n ngư i khác hi u sai v tình hình tài chính, tình hình ho t ng c a t ch c phát hành, t ch c niêm y t và hi u sai l ch v giá ch ng khoán; e) T o d ng ho c truy n bá thông tin sai s th t gây nh hư ng làm tăng, gi m, kìm giá ho c làm cho giá ch ng khoán dao ng b t thư ng trên th trư ng; g) Bán ch ng khoán dư i m i hình th c khi không s h u ch ng khoán vào th i i m giao d ch. 4. Hình th c x ph t b sung a) Tư c quy n s d ng ch ng ch hành ngh không th i h n i v i trư ng h p ngư i có ch ng ch hành ngh kinh doanh ch ng khoán ho c ngư i có ch ng ch hành ngh qu n lý qu tr c ti p th c hi n các hành vi vi ph m quy nh t i kho n 3 i u này;
 8. b) Tư c quy n s d ng gi y phép kinh doanh ch ng khoán th i h n 45 ngày iv i trư ng h p công ty ch ng khoán vi ph m quy nh t i kho n 3 i u này; c) T ch thu toàn b các kho n thu d ch v c a cá nhân, t ch c có hành vi vi ph m quy nh t i kho n 3 i u này. 5. Áp d ng các bi n pháp kh c ph c h u qu Bu c ch p hành úng các quy nh c a pháp lu t i v i trư ng h p vi ph m quy nh t i i m a kho n 2 i u này. i u 11. X ph t i v i nh ng hành vi vi ph m quy nh v b o v c ông ho c v thâu tóm doanh nghi p 1. Ph t ti n t 5.000.000 ng n 10.000.000 ng i v i t ch c, cá nhân th c hi n m t trong nh ng hành vi vi ph m sau: a) T ch c, cá nhân n m gi ho c cùng v i ngư i liên quan n m gi t i 5%, 10%, 15%, 20% v n c ph n c a m t t ch c niêm y t, m i khi thay i làm t l n m gi tăng lên ho c gi m xu ng so v i m c nêu trên mà không báo cáo b ng văn b n t i Trung tâm giao d ch ch ng khoán (S giao d ch ch ng khoán), U ban Ch ng khoán Nhà nư c và t ch c niêm y t, trong vòng 03 ngày làm vi c, k t khi giao d ch mua, bán ch ng khoán t t l s h u nêu trên; b) Các thành viên H i ng qu n tr , Ban Giám c, Ban Ki m soát vi ph m cam k t n m gi ít nh t 50% s c phi u do mình s h u theo úng th i h n quy nh. ư2. Ph t ti n t 20.000.000 ng n 70.000.000 ng i v i cá nhân, t ch c th c hi n m t trong nh ng hành vi vi ph m sau: a) T ch c ho c cá nhân nhà u tư có hành vi th c hi n thâu tóm mà không báo cáo U ban Ch ng khoán Nhà nư c và không công b chào mua công khai theo quy nh; ho c t ch c, cá nhân nhà u tư th c hi n thâu tóm ã ư c U ban Ch ng khoán Nhà nư c ch p thu n, ã th c hi n công b chào mua công khai theo quy nh, nhưng thay i ý nh thâu tóm ã công b mà không th c hi n báo cáo vi c thay i ý nh này t i U ban Ch ng khoán Nhà nư c; b) T ch c ho c cá nhân có hành vi thâu tóm th c hi n vi c chào mua v i m c giá th p hơn giá hi n hành c a c phi u niêm y t trên th trư ng trư c ngày chào mua; c) Trong th i h n chào mua công khai, t ch c ho c cá nhân ngư i thâu tóm không áp d ng các i u ki n chào mua công khai cho t t c các c ông c a t ch c niêm y t ang b thâu tóm; d) T ch c, cá nhân thâu tóm t ch i mua c phi u c a t ch c niêm y t t b t kỳ c ông nào c a t ch c này theo i u ki n ã công b ho c t ch c, cá nhân thâu tóm th c hi n mua, bán c phi u c a t ch c niêm y t dư i b t kỳ m t hình th c nào khác v i các i u ki n chào mua công khai;
 9. ) T ch c, cá nhân thâu tóm không ch p hành úng th i h n chào mua công khai (không dư i 30 ngày và không quá 60 ngày) ho c t ch c, cá nhân thâu tóm th c hi n vi c bán c phi u c a t ch c b thâu tóm trư c 06 tháng, k t ngày k t thúc vi c thâu tóm; e) T ch c, cá nhân nư c ngoài th c hi n giao d ch ch ng khoán n m gi ch ng khoán c a m t t ch c phát hành niêm y t vư t quá t l quy nh c a pháp lu t. 3. Áp d ng các bi n pháp kh c ph c h u qu Bu c ch p hành úng các quy nh c a pháp lu t i v i trư ng h p vi ph m quy nh t i i m a, b kho n 1 và 2 i u này. M C 4: VI PH M CÁC QUY NNH V HO T NG KINH DOANH CH NG KHOÁN, ĂNG KÝ, LƯU KÝ CH NG KHOÁN, BÙ TR VÀ THANH TOÁN CÁC GIAO DNCH CH NG KHOÁN i u 12. X ph t i v i nh ng hành vi vi ph m quy nh v gi y phép kinh doanh ch ng khoán và gi y phép qu n lý qu 1. Ph t ti n t 5.000.000 ng n 10.000.000 ng i v i m i t ch c kinh doanh, d ch v ch ng khoán, công ty qu n lý qu th c hi n m t trong nh ng hành vi vi ph m sau: a) S d ng tên g i không úng quy nh trong gi y phép kinh doanh ch ng khoán, gi y phép qu n lý qu , gi y phép m chi nhánh ư c c p; b) T ch c khai trương ho t ng khi chưa th c hi n y các i u ki n theo quy nh pháp lu t; c) Ho t ng vi ph m i u l công ty, i u l qu ho c không báo cáo vi c s a i, b sung i u l . 2. Ph t ti n t 20.000.000 ng n 50.000.000 ng i v i m i t ch c kinh doanh, d ch v ch ng khoán, công ty qu n lý qu th c hi n m t trong nh ng hành vi vi ph m sau: a) Ti n hành ho t ng kinh doanh, cung c p d ch v ch ng khoán khi chưa ư c c p gi y phép; b) Cho mư n, cho thuê ho c chuy n như ng gi y phép; c) Ho t ng kinh doanh, cung c p d ch v ch ng khoán trong lĩnh v c mà gi y phép không quy nh ho c gi y phép ã h t h n; d) TNy xoá, s a ch a gi y phép kinh doanh, gi y phép m chi nhánh, gi y phép t văn phòng i di n;
 10. ) Chuy n ho c thay i tr s , óng ho c m thêm chi nhánh, văn phòng i di n c a t ch c kinh doanh ch ng khoán ho c công ty qu n lý qu khi chưa ư c U ban Ch ng khoán Nhà nư c ch p thu n; e) Th c hi n vi c tách ho c sáp nh p v i các t ch c kinh doanh ch ng khoán ho c công ty qu n lý qu khác khi chưa ư c U ban Ch ng khoán Nhà nư c c p phép; g) Văn phòng i di n c a t ch c kinh doanh ch ng khoán nư c ngoài tr c ti p tham gia ho t ng kinh doanh ch ng khoán trái v i quy nh c a pháp lu t. 3. Hình th c x ph t b sung a) T ch thu toàn b các kho n thu ư c t ho t ng vi ph m quy nh t i i m a, b, c, g kho n 2 i u này; b) Tư c quy n s d ng gi y phép kinh doanh ch ng khoán ho c gi y phép qu n lý qu th i h n 30 ngày i v i trư ng h p vi ph m quy nh t i i m b kho n 1; các i m b, c, d, e kho n 2 i u này. i u 13. X ph t i v i nh ng hành vi vi ph m quy nh v ch ng ch hành ngh kinh doanh ch ng khoán và qu n lý qu 1. Ph t ti n t 5.000.000 ng n 10.000.000 ng i v i m i t ch c kinh doanh, d ch v ch ng khoán, công ty qu n lý qu th c hi n m t trong nh ng hành vi vi ph m sau: a) B trí ngư i chưa có ch ng ch hành ngh th c hi n nh ng nghi p v mà U ban Ch ng khoán Nhà nư c quy nh ph i có ch ng ch hành ngh ; b) Không thay i ho c thuyên chuy n công tác i v i nh ng ngư i có ch ng ch hành ngh ã b U ban Ch ng khoán Nhà nư c quy t nh thu h i ch ng ch . 2. Ph t ti n t 10.000.000 ng n 20.000.000 ng i v i ngư i hành ngh kinh doanh ch ng khoán, ngư i hành ngh qu n lý qu th c hi n m t trong nh ng hành vi vi ph m sau: a) Ngư i hành ngh kinh doanh ch ng khoán ng th i làm vi c ho c góp v n vào hai ho c nhi u công ty ch ng khoán; b) Nhân viên công ty ch ng khoán m tài kho n giao d ch ch ng khoán t i m t công ty ch ng khoán khác; c) Thành viên H i ng qu n tr , thành viên Ban Giám c, thành viên Ban Ki m soát c a công ty ch ng khoán u tư vào m t công ty ch ng khoán khác; d) Ngư i hành ngh qu n lý qu ng th i làm giám c ho c là c ông s h u trên 5% c phi u có quy n bi u quy t c a m t t ch c phát hành ch ng khoán; ) Cho mư n ho c cho thuê ch ng ch hành ngh kinh doanh ch ng khoán;
 11. e) TNy xoá, s a ch a ch ng ch hành ngh kinh doanh ch ng khoán, ch ng ch hành ngh qu n lý qu . 3. Hình th c x ph t b sung Tư c quy n s d ng ch ng ch hành ngh th i h n 45 ngày i v i trư ng h p vi ph m quy nh t i kho n 2 i u này. i u 14. X ph t i v i nh ng hành vi vi ph m các quy nh v ho t ng kinh doanh c a công ty ch ng khoán 1. Ph t ti n t 5.000.000 ng n 10.000.000 ng i v i công ty ch ng khoán th c hi n m t trong nh ng hành vi vi ph m sau: a) Không th c hi n úng quy nh c a pháp lu t v vi c qu n lý, s d ng tài s n, ti n và ch ng khoán c a khách hàng; tài s n, ti n và ch ng khoán c a công ty; b) Không duy trì m c v n kh d ng theo quy nh c a pháp lu t; c) u tư ch ng khoán ho c tham gia góp v n vư t quá h n m c theo quy nh c a pháp lu t; d) Công ty ch ng khoán u tư vào công ty ch ng khoán khác. 2. Ph t ti n t 10.000.000 ng n 20.000.000 ng i v i công ty ch ng khoán th c hi n m t trong nh ng hành vi vi ph m sau: a) Không th c hi n tách bi t nghi p v t doanh v i môi gi i, qu n lý danh m c u tư, b o lãnh phát hành; ho c không tách bi t ho t ng kinh doanh c a ch s h u công ty v i các ho t ng kinh doanh c a công ty ch ng khoán; b) Làm trái l nh t mua, bán ch ng khoán c a ngư i u tư; c) Không cung c p; ho c không xác nh n thông tin v giao d ch theo quy nh pháp lu t; ho c không th c hi n ch b o m t thông tin cho khách hàng theo quy nh c a pháp lu t; 3. Ph t ti n t 50.000.000 ng n 70.000.000 ng i v i công ty ch ng khoán th c hi n m t trong nh ng hành vi vi ph m sau: a) T ý mua, bán ch ng khoán trên tài kho n c a khách hàng ho c mư n danh nghĩa khách hàng mua, bán ch ng khoán; b) Tham gia ho t ng tín d ng và cho vay ch ng khoán. 4. Hình th c x ph t b sung a) Tư c quy n s d ng gi y phép kinh doanh ch ng khoán th i h n 30 ngày trong trư ng h p vi ph m các quy nh t i kho n 2 i u này;
 12. b) Tư c quy n s d ng gi y phép kinh doanh ch ng khoán th i h n 45 ngày trong trư ng h p vi ph m kho n 3 i u này; c) T ch thu các kho n thu ư c t hành vi vi ph m quy nh t i kho n 3 i u này. 5. Áp d ng các bi n pháp kh c ph c h u qu Bu c ch p hành úng các quy nh c a pháp lu t i v i hành vi vi ph m các quy nh t i kho n 1 i u này. i u 15. X ph t i v i nh ng hành vi vi ph m các quy nh v ho t ng kinh doanh c a công ty qu n lý qu u tư 1. Ph t ti n t 5.000.000 ng n 10.000.000 ng i v i công ty qu n lý qu th c hi n m t trong nh ng hành vi vi ph m sau: a) Không tách bi t vi c qu n lý t ng qu ; b) Không tuân th i u l qu và b o v quy n l i c a ngư i u tư; c) Không th c hi n vi c ki m soát n i b theo quy nh pháp lu t; d) Không th c hi n các nghĩa v khác c a công ty qu n lý qu theo quy nh pháp lu t. 2. Ph t ti n t 20.000.000 ng n 50.000.000 ng i v i công ty qu n lý qu th c hi n m t trong nh ng hành vi vi ph m sau: a) Dùng v n ho c tài s n c a qu u tư ch ng khoán cho vay ho c b o lãnh phát hành; b) Dùng v n và tài s n c a qu u tư này u tư ho c mua tài s n c a qu khác do mình qu n lý. 3. Hình th c x ph t b sung a) Tư c quy n s d ng gi y phép qu n lý qu th i h n 30 ngày trong trư ng h p vi ph m các quy nh t i i m a, b kho n 1 i u này; b) Tư c quy n s d ng gi y phép qu n lý qu th i h n 45 ngày trong trư ng h p vi ph m kho n 2 i u này; c) T ch thu các kho n thu ư c t hành vi vi ph m quy nh t i kho n 2 i u này. i u 16. X ph t i v i hành vi vi ph m quy nh v trách nhi m c a ngân hàng giám sát 1. Ph t ti n t 10.000.000 ng n 20.000.000 ng i v i ngân hàng giám sát th c hi n m t trong nh ng hành vi vi ph m sau:
 13. Ngân hàng giám sát b o qu n tài s n c a qu u tư trái v i i u l qu ; ho c không tách bi t tài s n c a qu u tư ch ng khoán v i tài s n khác; ho c không tách bi t tài s n c a qu u tư này v i tài s n c a qu u tư khác. 2. Hình th c x ph t b sung Tư c quy n s d ng gi y phép lưu ký ch ng khoán th i h n 30 ngày, trong trư ng h p vi ph m kho n 1 i u này. i u 17. X ph t i v i hành vi vi ph m quy nh v ăng ký, lưu ký ch ng khoán, bù tr và thanh toán các giao d ch ch ng khoán 1. Ph t ti n t 10.000.000 ng n 20.000.000 ng i v i t ch c ăng ký, lưu ký ch ng khoán, bù tr và thanh toán các giao d ch ch ng khoán th c hi n m t trong nh ng hành vi vi ph m sau: a) Vi ph m quy nh v th i gian xác nh n s dư ch ng khoán, chuy n giao quy n s h u ch ng khoán ho c s a ch a ch ng t , gi m o ch ng t trong thanh toán chuy n giao ch ng khoán gây thi t h i v t ch t cho khách hàng; b) Vi ph m ch b o qu n ch ng khoán; ch ăng ký, lưu ký ch ng khoán, bù tr và thanh toán các giao d ch ch ng khoán; c) Không cung c p y , chính xác, k p th i danh sách ngư i n m gi ch ng khoán và tài li u liên quan cho t ch c phát hành. 2. Ph t ti n t 20.000.000 ng n 50.000.000 ng i v i t ch c ăng ký, lưu ký ch ng khoán, bù tr và thanh toán các giao d ch ch ng khoán cho mư n ch ng khoán trên tài kho n c a khách hàng ho c dùng ch ng khoán c a khách hàng c m c . 3. Hình th c x ph t b sung T ch thu các kho n thu ư c t vi c th c hi n hành vi vi ph m các quy nh t i kho n 2 i u này. M C 5: VI PH M CH BÁO CÁO, CÔNG B THÔNG TIN VÀ C N TR VI C THANH TRA, KI M TRA i u 18. X ph t i v i nh ng hành vi vi ph m quy nh v ch báo cáo 1. Ph t c nh cáo ho c ph t ti n t 200.000 ng n 1.000.000 ng i v i t ch c phát hành ch ng khoán, t ch c niêm y t, công ty ch ng khoán, công ty qu n lý qu u tư, qu u tư, t ch c lưu ký, ngân hàng ch nh thanh toán th c hi n m t trong nh ng hành vi vi ph m sau: a) Báo cáo không y n i dung theo quy nh c a pháp lu t; b) Báo cáo không úng th i gian theo quy nh c a pháp lu t;
 14. c) Báo cáo không úng m u bi u quy nh c a U ban Ch ng khoán Nhà nư c. 2. Ph t ti n t 5.000.000 ng n 20.000.000 ng i v i m i công ty ch ng khoán, công ty qu n lý qu u tư, t ch c lưu ký ch ng khoán th c hi n m t trong nh ng hành vi vi ph m sau: a) Ng ng ho t ng mà không báo cáo ho c ã báo cáo nhưng chưa ư c s ch p thu n c a U ban Ch ng khoán Nhà nư c; b) Không báo cáo ho c báo cáo không k p th i khi x y ra các s ki n b t thư ng có th gây nh hư ng nghiêm tr ng n kh năng tài chính và ho t ng kinh doanh, d ch v ch ng khoán. 3. Hình th c x ph t b sung Tư c quy n s d ng gi y phép kinh doanh ch ng khoán i v i công ty ch ng khoán, gi y phép qu n lý qu i v i công ty qu n lý qu , gi y phép lưu ký i v i t ch c lưu ký ch ng khoán trong th i h n 30 ngày, trong trư ng h p vi ph m kho n 2 i u này. i u 19. X ph t i v i hành vi vi ph m quy nh v công b thông tin 1. Ph t ti n t 20.000.000 ng n 50.000.000 ng i v i t ch c phát hành ch ng khoán, t ch c niêm y t, công ty ch ng khoán, công ty qu n lý qu u tư th c hi n m t trong nh ng hành vi vi ph m sau: a) Công b thông tin không y , k p th i, úng nh kỳ theo quy nh c a pháp lu t; b) Công b thông tin và báo cáo sai s th t; c) Làm l bí m t các s li u, tài li u chưa n m c truy c u trách nhi m hình s ; d) Công b thay i n i dung thông tin ã công b nh hư ng b t l i n th trư ng ch ng khoán, nhà u tư nhưng không rõ lý do thay i và không báo cáo cơ quan có thNm quy n theo úng quy nh; ) Công b các thông tin trái ngư c nhau ho c ph nh n các thông tin ã ư c công b trư c ó; e) Không công b thông tin theo quy nh c a pháp lu t. 2. Áp d ng các bi n pháp kh c ph c h u qu Bu c hu b , c i chính nh ng thông tin sai l ch, không úng s th t. i u 20. X ph t i v i hành vi c n tr vi c thanh tra, ki m tra ho c không th c hi n các ki n ngh c a Thanh tra
 15. 1. Ph t c nh cáo i v i t ch c phát hành, t ch c niêm y t, công ty ch ng khoán, công ty qu n lý qu , t ch c lưu ký, ngân hàng giám sát và t ch c, cá nhân tham gia ho t ng ch ng khoán khác có hành vi i phó, không cung c p y , k p th i các văn b n, tài li u, ch ng t , s li u nh m làm trì hoãn, tr n tránh yêu c u c a t ch c thanh tra, oàn thanh tra ho c thanh tra viên khi ang làm nhi m v . 2. Ph t ti n t 2.000.000 ng n 5.000.000 ng i v i t ch c, cá nhân th c hi n m t trong nh ng hành vi vi ph m sau: a) Không ch p hành yêu c u c a Thanh tra ch ng khoán và các cơ quan có thNm quy n khác; b) Che gi u, s a ch a ch ng t , tài li u, s sách ho c làm thay i tang v t trong khi ang b thanh tra; c) T ý tháo b , di chuy n ho c có hành vi khác làm thay i tình tr ng niêm phong ti n, ch ng khoán, s sách, h sơ, ch ng t k toán ho c các tang v t, phương ti n b niêm phong khác. Chương 3: TH M QUY N VÀ TH T C X PH T VI PH M HÀNH CHÍNH i u 21. ThNm quy n x ph t vi ph m hành chính 1. Chánh Thanh tra chuyên ngành có quy n: a) Ph t c nh cáo; b) Ph t ti n t i a n 70.000.000 ng; c) Áp d ng các hình th c x ph t b sung và các bi n pháp kh c ph c h u qu theo quy nh t i kho n 2 và 3 i u 7 c a Ngh nh này. 2. Thanh tra viên chuyên ngành ang thi hành công v có quy n: a) Ph t c nh cáo; b) Ph t ti n t i a n 200.000 ng; c) T ch thu tang v t, phương ti n ư c s d ng vi ph m hành chính có giá tr n 2.000.000 ng; d) Bu c ch p hành úng các quy nh c a pháp lu t i v i các hành vi vi ph m hành chính; ) Bu c hu b , c i chính nh ng thông tin sai l ch, không úng s th t. 3. Ch t ch U ban nhân dân các c p có thNm quy n x ph t vi ph m hành chính, theo quy nh t i i u 42 Pháp l nh X lý vi ph m hành chính, i v i các hành vi vi
 16. ph m hành chính trong lĩnh v c ch ng khoán và th trư ng ch ng khoán quy nh t i Ngh nh này, ng th i ph i thông báo cho U ban Ch ng khoán Nhà nư c bi t. i u 22. U quy n x ph t vi ph m hành chính ưTrong trư ng h p ngư i có thNm quy n x ph t vi ph m hành chính quy nh t i kho n 1, 3 i u 21 Ngh nh này v ng m t thì c p phó tr c ti p ư c y quy n b ng văn b n có thNm quy n x ph t vi ph m hành chính, nhưng không ư c y quy n ti p và ph i ch u trách nhi m v quy t nh c a mình. i u 23. ình ch hành vi vi ph m hành chính Khi phát hi n có hành vi vi ph m hành chính, ngư i có thNm quy n x ph t vi ph m hành chính ph i có văn b n ra l nh ình ch ngay hành vi vi ph m hành chính. i u 24. L p biên b n v vi ph m hành chính 1. Sau khi ra l nh ình ch hành vi vi ph m hành chính, ngư i có thNm quy n x ph t ang thi hành công v ph i k p th i l p biên b n vi ph m hành chính và báo cáo lên Chánh thanh tra chuyên ngành theo quy nh t i Ngh nh s 17/2000/N -CP ngày 26 tháng 5 năm 2000 c a Chính ph v t ch c và ho t ng c a Thanh tra ch ng khoán. 2. Vi c l p biên b n vi ph m hành chính ư c áp d ng i v i m i trư ng h p có hành vi vi ph m trong lĩnh v c ch ng khoán và th trư ng ch ng khoán, tr trư ng h p ph t c nh cáo ho c vi ph m ư c xác nh l i t án hình s chuy n sang x lý vi ph m hành chính. 3. Biên b n v x ph t vi ph m hành chính ph i ư c l p ít nh t 02 b n theo m u quy nh. Biên b n ph i ư c ngư i l p biên b n, ngư i vi ph m ho c ngư i i di n c a t ch c vi ph m ký. N u có ngư i ch ng ki n, ngư i b thi t h i ho c i di n c a t ch c b thi t h i thì h ph i cùng ký vào biên b n. N u biên b n g m nhi u t thì nh ng ngư i ư c quy nh t i kho n này ph i cùng ký vào t ng t biên b n. Trư ng h p ngư i vi ph m, i di n c a t ch c vi ph m, ngư i ch ng ki n, ngư i b thi t h i ho c i di n c a t ch c b thi t h i t ch i ký tên vào biên b n thì ngư i l p biên b n ph i ghi rõ lý do vào biên b n. 4. Biên b n l p xong ph i giao cho t ch c, cá nhân vi ph m 01 b n; n u v vi ph m vư t quá thNm quy n x ph t vi ph m hành chính c a ngư i l p biên b n thì ngư i l p biên b n ph i g i biên b n v vi c vi ph m hành chính (b n g c) và toàn b tài li u, h sơ ã phát hi n có liên quan n hành vi vi ph m n c p có thNm quy n x ph t trong th i h n 03 ngày làm vi c, k t ngày l p biên b n vi ph m hành chính. i u 25. Quy t nh x ph t 1. Quy t nh x ph t ph i ư c l p thành ít nh t 05 b n theo m u quy nh ( i v i hình th c x ph t c nh cáo) và ư c l p thành ít nh t 06 b n theo m u quy nh ( i v i hình th c ph t ti n).
 17. 2. Th i h n ra quy t nh x ph t vi ph m hành chính là 10 ngày (làm vi c), k t ngày l p biên b n vi ph m hành chính; i v i v vi c có nhi u tình ti t ph c t p thì th i h n ra quy t nh x ph t là 30 ngày. Trư ng h p c n có thêm th i gian xác minh, thu th p ch ng c thì ngư i có thNm quy n ph i báo cáo th trư ng tr c ti p c a mình b ng văn b n xin gia h n. Vi c gia h n ph i b ng văn b n; th i gian gia h n không quá 30 ngày. Quá th i h n nói trên ngư i có thNm quy n x ph t không ư c quy n ra quy t nh x ph t; trong trư ng h p không ra quy t nh x ph t thì v n có th áp d ng các bi n pháp kh c ph c h u qu quy nh t i kho n 3 i u 7 Ngh nh này. 3. Khi ra quy t nh x ph t i v i m t t ch c, cá nhân th c hi n nhi u hành vi vi ph m hành chính, thì ngư i có thNm quy n ch ra m t quy t nh x ph t. i v i v vi c mà có nhi u cá nhân, t ch c có hành vi vi ph m hành chính gi ng nhau, nhưng gi a h không có s liên quan v i nhau trong quá trình di n ra hành vi vi ph m, thì m i cá nhân, t ch c b x ph t b ng quy t nh x ph t riêng. Căn c vào tính ch t, m c vi ph m c a t ng cá nhân, t ch c mà ngư i có thNm quy n x ph t quy t nh m c ph t c th cho phù h p. N u hình th c, m c x ph t vư t quá thNm quy n c a ngư i x ph t thì ngư i ó ph i chuy n v vi ph m lên c p có thNm quy n x ph t. 4. Trong trư ng h p vi ph m hành chính thu c thNm quy n x ph t c a nhi u ngư i, thì vi c x ph t do ngư i th lý u tiên th c hi n. 5. Quy t nh x ph t có hi u l c k t ngày ký, tr trư ng h p trong quy t nh có quy nh ngày có hi u l c khác. 6. Th i h n g i quy t nh x ph t cho t ch c, cá nhân b x ph t và cơ quan thu ti n ph t là 03 ngày làm vi c, k t ngày ra quy t nh x ph t. i u 26. Th t c ph t ti n 1. Các trư ng h p ph t ti n ph i th c hi n theo úng th t c quy nh t i i u 24 và 25 Chương III Ngh nh này. Trong th i h n 10 ngày làm vi c, k t ngày ư c giao quy t nh x ph t, t ch c, cá nhân b x ph t ti n ph i n p s ti n ph t ư c ghi trong quy t nh x ph t vào Kho b c Nhà nư c và ư c nh n biên lai thu ti n ph t. 2. Khi ph t ti n, m c ph t ti n c th i v i m t hành vi vi ph m hành chính là m c trung bình c a khung ti n ph t ư c quy nh i v i hành vi ó; n u có tình ti t gi m nh thì m c ph t ti n có th gi m xu ng, nhưng không gi m quá m c t i thi u c a khung ti n ph t; n u có tình ti t tăng n ng thì m c ph t ti n có th tăng lên nhưng không vư t quá m c t i a c a khung ti n ph t. i u 27. Th t c tư c quy n s d ng gi y phép, ch ng ch hành ngh 1. Chánh Thanh tra chuyên ngành có quy n ra quy t nh tư c quy n s d ng gi y phép, ch ng ch hành ngh theo quy nh t i i m b kho n 2 i u 7 Ngh nh này. 2. Trư ng h p tư c quy n s d ng gi y phép, ch ng ch hành ngh , trong quy t nh x ph t ph i ghi rõ: tên; lo i; s gi y phép; s ch ng ch ; th i h n tư c quy n s d ng
 18. gi y phép ch ng ch hành ngh . Trư ng h p ch ra quy t nh ình ch m t ho t ng nghi p v c th thì ngư i có thNm quy n x ph t ph i ghi rõ trong quy t nh x ph t v nghi p v b ình ch ho t ng và th i h n tư c quy n ho t ng nghi p v ó. 3. Khi phát hi n gi y phép ư c c p không úng thNm quy n ho c có n i dung trái pháp lu t thì ngư i có thNm quy n x ph t ph i thu h i ngay ng th i báo cáo cho cơ quan nhà nư c c p gi y phép bi t. i u 28. Th t c t ch thu tang v t và x lý tang v t phương ti n vi ph m hành chính 1. Khi t ch thu tang v t, phương ti n vi ph m hành chính ư c ghi trong quy t nh x ph t, ngư i có thNm quy n x ph t ph i l p biên b n t ch thu tang v t, phương ti n vi ph m hành chính theo m u quy nh. Biên b n ph i có ch ký c a ngư i ti n hành t ch thu, ngư i b x ph t, i di n c a t ch c b x ph t ho c ngư i ch ng ki n. 2. Trong trư ng h p c n niêm phong tang v t, phương ti n vi ph m thì ph i ti n hành ngay trư c m t ngư i b x ph t vi ph m hành chính ho c i di n c a t ch c b x ph t và ngư i ch ng ki n; n u ngư i b x ph t ho c i di n c a t ch c b x ph t v ng m t thì ph i có hai ngư i ch ng ki n. 3. Th t c x lý tang v t, phương ti n vi ph m hành chính ư c th c hi n theo i u 61 Pháp l nh X lý vi ph m hành chính. i u 29. Chuy n h sơ vi ph m có d u hi u t i ph m truy c u trách nhi m hình s Th t c chuy n h sơ v vi ph m có d u hi u ph m t i truy c u trách nhi m hình s ư c th c hi n theo i u 62 Pháp l nh X lý vi ph m hành chính. i u 30. Chuy n h sơ vi ph m x ph t vi ph m hành chính và ch p hành quy t nh x ph t vi ph m hành chính Th t c chuy n h sơ v vi ph m x ph t vi ph m hành chính và ch p hành quy t nh x ph t vi ph m hành chính ư c th c hi n theo i u 63, 64 Pháp l nh X lý vi ph m hành chính. i u 31. Cư ng ch thi hành quy t nh x ph t vi ph m hành chính 1. Cá nhân, t ch c b x ph t vi ph m hành chính mà không t nguy n ch p hành quy t nh x ph t vi ph m hành chính thì b cư ng ch thi hành b ng các bi n pháp sau ây: ưa) Kh u tr m t ph n lương ho c m t ph n thu nh p, kh u tr t tài kho n ngân hàng; b) Kê biên tài s n có giá tr tương ng v i s ti n ph t bán u giá; c) Áp d ng các bi n pháp cư ng ch khác th c hi n t ch thu tang v t, phương ti n ư c s d ng vi ph m hành chính, bu c ch p hành các quy nh c a pháp lu t i v i hành vi vi ph m hành chính gây ra.
 19. 2. Ngư i có thNm quy n x ph t vi ph m hành chính quy nh t i các kho n 1 và 3 i u 21 Ngh nh này có quy n ra quy t nh cư ng ch và có nhi m v t ch c vi c cư ng ch . 3. Cá nhân, t ch c nh n ư c quy t nh cư ng ch ph i nghiêm ch nh ch p hành quy t nh cư ng ch . 4. Các cơ quan nhà nư c, l c lư ng c nh sát nhân dân và U ban nhân dân các c p có trách nhi m ph i h p t ch c thi hành cư ng ch khi có yêu c u c a ngư i có thNm quy n x ph t vi ph m hành chính quy nh t i kho n 2 i u này. 5. Cá nhân, t ch c b cư ng ch ph i ch u m i chi phí v t ch c th c hi n các bi n pháp cư ng ch . i u 32. Chuy n quy t nh x ph t vi ph m hành chính thi hành Vi c chuy n quy t nh x ph t vi ph m hành chính thi hành ư c th c hi n theo i u 68 Pháp l nh X lý vi ph m hành chính. i u 33. Th i hi u thi hành quy t nh x ph t vi ph m hành chính Th i hi u thi hành quy t nh x ph t vi ph m hành chính ư c th c hi n theo i u 69 Pháp l nh X lý vi ph m hành chính. Chương 4: GIÁM SÁT, KI M TRA TRONG X LÝ VI PH M HÀNH CHÍNH, GI I QUY T KHI U N I, T CÁO VÀ X LÝ VI PH M I V I NGƯ I CÓ TH M QUY N X PH T VI PH M HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH V C CH NG KHOÁN VÀ THN TRƯ NG CH NG KHOÁN i u 34. Giám sát, ki m tra trong x ph t vi ph m hành chính B trư ng B Tài chính có trách nhi m thư ng xuyên giám sát, ki m tra vi c x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c ch ng khoán và th trư ng ch ng khoán; gi i quy t k p th i khi u n i, t cáo trong x ph t vi ph m hành chính có liên quan n ngư i có thNm quy n x ph t quy nh t i i u 21 Ngh nh này; x lý ngư i có sai ph m trong x ph t vi ph m hành chính thu c ph m vi qu n lý c a mình và th c hi n ch báo cáo v tình hình vi ph m hành chính thu c lĩnh v c mình ph trách theo yêu c u c a cơ quan có thNm quy n. i u 35. Gi i quy t khi u n i, kh i ki n v quy t nh x ph t vi ph m hành chính và t cáo hành vi trái pháp lu t c a ngư i có thNm quy n x ph t vi ph m hành chính 1. Cá nhân, t ch c b x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c ch ng khoán và th trư ng ch ng khoán có quy n khi u n i i v i ngư i ra quy t nh x lý vi ph m hành chính n cơ quan nhà nư c có thNm quy n. Các cơ quan nhà nư c có thNm quy n có trách nhi m gi i quy t theo quy nh c a pháp lu t v khi u n i, t cáo.
 20. Vi c kh i ki n v quy t nh x ph t vi ph m hành chính ra toà án hành chính thu c toà án nhân dân các c p ư c th c hi n theo quy nh c a Lu t Khi u n i, t cáo và Pháp l nh Th t c gi i quy t các v án hành chính. Trong th i gian khi u n i ho c kh i ki n cá nhân, t ch c b x ph t vi ph m hành chính v n ph i thi hành quy t nh x ph t, khi có quy t nh gi i quy t khi u n i c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n ho c b n án, quy t nh c a toà án ã có hi u l c pháp lu t, thì thi hành theo quy t nh gi i quy t khi u n i c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n ho c theo b n án, quy t nh c a toà án. 2. Vi c t cáo và gi i quy t t cáo v nh ng hành vi trái pháp lu t trong x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c ch ng khoán và th trư ng ch ng khoán ư c th c hi n theo quy nh t i Lu t Khi u n i, t cáo và các quy nh pháp lu t khác. i u 36. X lý vi ph m i v i ngư i có thNm quy n x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c ch ng khoán và th trư ng ch ng khoán X lý vi ph m i v i ngư i có thNm quy n x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c ch ng khoán và th trư ng ch ng khoán ư c th c hi n theo i u 121 Pháp l nh X lý vi ph m hành chính. Chương 5: I U KHO N THI HÀNH i u 37. Hi u l c c a Ngh nh Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo và thay th Ngh nh s 22/2000/N -CP ngày 10 tháng 7 năm 2000 c a Chính ph v x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c ch ng khoán và th trư ng ch ng khoán. Nh ng quy nh trư c ây trái v i Ngh nh này u b bãi b . i u 38. Trách nhi m hư ng d n, thi hành B trư ng B Tài chính ch u trách nhi m hư ng d n chi ti t thi hành Ngh nh này. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản