Nghị định 208/2003/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:9

0
45
lượt xem
1
download

Nghị định 208/2003/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 208/2003/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế xét tặng huy chương vì sự nghiệp ngân hàng Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 208/2003/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA   U Y Õ T   ÞNH   Q § c ñ a  è ng ® è c  N G ¢ N  H µ N G  N H µ  N ¦í C  è  208/2003/Q§­N H N N   th S n g µ y 10  th¸ng 3 n¨ m  2003 V Ò  vi Ö c, b a n  h µ n h   u y  c h Õ  x Ð t t Æ n g  H u y   Q c h ¬ n g   ×   ù  n g hi Ö p  N g © n  h µ n g  Vi Ö t  a m " "V s N T H è N G  § è C  N G ¢ N  H µ N G  N H µ  N ¦í C C¨n  LuËt  ©n   µng  µ   íc ViÖt  cø  Ng h Nh n   Nam   è  s 01/1997/QH10  µy  ng 12/12/1997; C¨n  NghÞ   nh  è  cø  ®Þ s 86/2002/N§­   µy  CP ng 5/11/2002  ña  Ýnh  ñ   c Ch ph quy  nh  ®Þ chøc n¨ng,nhiÖ m   ô, quyÒn  ¹n  µ  ¬  Êu  chøc  ña  é,  ¬    v  h v c c tæ  cBc quan ngang  é;  Ó     Ën  B § ghi nh c«ng    ña      ©n  ã  Òu  ng  ãp   lao c c¸c c¸ nh c nhi ®ã g x©y  ùng  µ    iÓnngµnh  ©n  µng  ÖtNam; d v ph¸ttr   Ng h Vi   Theo    Þ  ña  ô  ëng  ô  æ   ®Ò ngh c V tr V T chøc    é  µ  o  ¹o, c¸n b v ®µ t Q U Y ÕT   ÞNH § §i Ò u    1. Ban  µnh  Ìm  h k theo  Õt  nh  µy  quy ®Þ n Quy  Õ   Ðt tÆng    ch x   Huy ch¬ng  ×  ù  "V s nghiÖp  ©n  µng  ÖtNam". Ng h Vi   §i Ò u 2. Quy Õt  nh  µy  ã  Öu  ùc thihµnh  ®Þ n c hi l     sau  ngµy  Ó   õ 15  k t  ngµy  ¨ng  ® c«ng b¸o, thay  Õ    th Quy Õt  nh   è  ®Þ s 233/2000/Q§­NHNN9   µy  ng 25/7/2000  ña  èng  c  ©n   µng  µ   íc ban  µnh  Ìm  c Th ®è Ng h Nh n   h k theo  Quy  Õ   ch xÐt tÆng  ëng  th Huy  ¬ng  ×  ù  ch "V s nghiÖp  ©n   µng  Öt N¨m"  µ      Ng h Vi   v c¸c v¨n b¶n  íng dÉn  h  kh¸ccã  ªnquan  ña  ©n  µng  µ   íc.   li   c Ng h Nh n §i Ò u    3. Ch¸nh  phßng, Vô   ëng  ô   æ   V¨n    tr V T chøc    é  µ  o  ¹o, c¸n b v ®µ t   Thñ   ëng    n   Þ   éc  µnh  ©n   µng  Þu  tr c¸c ®¬ v thu ng Ng h ch tr¸ch nhiÖ m     µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
  2. 2 QUY   Õ  ch x Ð t T Æ N G  H U Y  C H ¦ ¥ N G  V ×  s ù   G Hi Ö P  N G ¢ N  H µ N G   Ö t N A M N Vi (Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 208/2003/Q§­NHNN   ngµy 10/3/2003 cña  èng  c  ©n  µng  µ   íc)   Th ®è Ng h Nh n C H ¦ ¥ N G  I Q U Y  § Þ N H  C H U N G §i Ò u    1. Huy  ¬ng  ×  ù  ch "V s nghiÖp  ©n   µng  Öt Nam"  äit¾t lµ Ng h Vi   (g       Huy  ¬ng) lµh×nh  ch    thøc tÆng  ëng  ña  èng  c  ©n  µng  µ   íc®Ó     th c Th ®è Ng h Nh n   ghinhËn  ù  èng  Õn  ña      ©n    sc hi c c¸c c¸ nh trong vµ  µingµnh  ©n   µng  ∙    ngo   Ng h ® cã  µnh  Ých  ng  ãp  th t ®ã g cho  ù  s nghiÖp  ©y  ùng  µ    iÓn ngµnh  ©n   xd v ph¸ttr   Ng hµng  ÖtNam. Vi   §i Ò u 2. Huy  ¬ng  ch chØ  Ðt  x tÆng  ét  Çn  m l cho    ©n  µ  îc trao c¸ nh v®    tÆng  µng  h n¨m  ©n  µy  û  Ö m   µnh  Ëp Ngµnh  µy 6  nh ng k ni th l  (ng   th¸ng5).   C H ¦ ¥ N G  II § è i T ¦î N G, TI£ U C H U È N  v µ  Q U Y Ò N  L îi ñ A  N G ¦êI § ¦î C T Æ N G    C H U Y  C H ¦ ¥ N G  “v ×  s ù  N G H I Ö P  N G ¢ N  H µ N G  vi Ö t N A M ” §i Ò u    èit ng ® îcxÐt tÆng  3. §  î       Huy  ¬ng  å m: ch g 1. C¸n  é, c«ng    b  chøc, viªnchøc  µ  êi lao ®éng     v ng     (sau  y   äi lµ c¸n ®© g       bé) ®∙  µ  ang  µm  Öc   v® l vi trongngµnh  ©n  µng  Ó  nh÷ng  êi®∙  Êt);   Ng h (k c¶  ng   m   2. Ng êi ngoµi ngµnh  ©n   µng  Ó  ngêi ViÖt Nam     íc ngoµi vµ        Ng h (k c¶      ën     ngêinícngoµië  ÖtNam).      Vi   §i Ò u 4.    Èn  Ðt  Tiªu chu x tÆng Huy  ¬ng  i  íic¸n  é, c«ng  ch ®è v   b  chøc,   viªnchøc  µ  êilao®éng    v ng     trongngµnh  ©n  µng.   Ng h 1. Tiªu chuÈn      chung:Cã   êigian    th   c«ng    t¸ctrong ngµnh  ©n   µng  ñ    Ng h d 25 n¨m  i víinam   µ  n¨m  i víin÷, hoµn  µnh  ètnhiÖ m   ô  îcgiao, ®è     v 20  ®è       th t  v®    kh«ng  Þ  û  Ëttõh×nh  b k lu     thøc c¶nh    ëlªn(kÓ  kû  Ët®¶ng  µ  û  Ët   c¸o tr     c¶  lu   v k lu   chÝnh  Òn). quy 2.M ét  è  êng  îp cô  Ó:   s tr h   th a.  ÷ng  êi ® ¬ng  Nh ng   nhiªn ® îc tÆng     hoÆc   îc truy tÆng  ®    Huy  ¬ng  ch gå m: C¸n  é  ©n  µng  ∙  sinh ® îcc«ng  Ën  µliÖtsÜ, c¸n bé  b Ng h ® hy     nh l         tham    gia Ban  ï Þ  µnh  Ëp Ng ©n  µng  èc    ÖtNam,    é  ©n  µng  tr  th b l  h Qu giaVi   c¸n b Ng h tham   giachiÕn  êng    õ1968  Ò   íc,c¸n bé  ©n  µng  îcNhµ   íctÆng  ëng    tr B t  v tr     Ng h ®  n  th c¸c danh  Öu  hi cao  ý  : Hu ©n   ¬ng  qu nh   ch Sao  µng; Hu ©n   ¬ng  å  Ch Ý   v   ch H Minh;Hu ©n   ¬ng  éc  Ëp    ¹ng;Anh  ïng    ch § l c¸c h   h Lao  ng  µ    ng  Ý  µ ®é v c¸c ®å ch l   L∙nh ®¹o  ©n  µng  µ  íc;   Ng h nh n
  3. 3 b. C¸n  é  îcu    Ðt tÆng    b ®   tiªnx   Huy  ¬ng  µc¸n bé  ch l     c«ng   t¸ctrong ngµnh    Ng ©n  µng  õ ngµy  h t  6/5/1951  n   µy  ®Õ ng 7/5/1954 vµ  ã  êigian c«ng    ªn   c th     t¸cli   tôc ®ñ   n¨m    Ðt.C¸n  é  ©n  µng    10  khix   b Ng h tham    Õn  êng  C,  ®Õ n   gia chi tr B,  K  30/4/1975 th×  êigian c«ng    îcnh©n  Ö   è  (mét n¨m    th     t¸c®   h s 2    b»ng  n¨m)    2  khi xÐt; c. C¸n  é  íc ®©y     b tr   c«ng    t¸ctrong ngµnh  ©n   µng  îc cö  i  é  i,   Ng h ®   ® b ®é   thanh    niªn xung phong, ®i  äc    h hoÆc   chuyÓn  sang    µnh  c¸c ng kh¸c c«ng      t¸c sau    Õp  ôc vÒ   ¹  µnh  ©n   µng  ×  êigian    îc tÝnh  µ thêi ®ã ti t   l i ng Ng h th th   ®ã ®   l    gian c«ng    ªntôctrong ngµnh  ©n  µng    Ðt,   t¸cli       Ng h khix 3.  ÷ng  êi bÞ   û  Ët díimøc   Nh ng   k lu     c¶nh c¸o chØ   îc xÐt  ®  tÆng    ã  khi c quyÕt ®Þnh      û  Ët, êigian bÞ  û  Ëtkh«ng  îctÝnh    Ðt tÆng.   xo¸¸n k lu     th   k lu   ®  khix   §i Ò u 5. Tiªu chuÈn  Ðt    x tÆng Huy  ¬ng  i  íingêi ngoµi ngµnh  ch ®è v       Ng ©n  µng: h Ng êingoµingµnh  ©n  µng      Ng h ph¶ilµngêicã  ÷ng  ng  ãp  ùctiÕp,      nh ®ã g tr     thiÕtthùc cô  Ó  µo  ¹t®éng  ©n  µng     th v ho   Ng h §i Ò u    tr ng  îp cha  Ðt tÆng  6. C¸c  ê h   x   Huy  ¬ng: ch 1.Nh÷ng  êibÞ  û  Ëttõmøc    ng   k lu     c¶nh    ëlªn; c¸o tr   2. Nh÷ng  êi®ang  Þ  ¬    ng   b c quan  ph¸p luËttruycøu      tr¸chnhiÖ m   ×nh  ù    h s hoÆc   ã  ªnquan  n     ô    µ   a  ã  Õt  Ën  ña  ¬  c li   ®Õ c¸cv ¸n m ch c k lu c c quan  ph¸p luËt,     3. Nh÷ng  êi ®∙  µ  ang  Êp  µnh  ×nh  ¹t: ïgiam, ¸n      ng   v ® ch h h ph     t   treo hoÆc   qu¶n  Õ ch C¸c  êng  îp quy  nh  ¹ c¸c kho¶n      ®iÒu  µy  tr h  ®Þ ti     1, 2, 3  n chØ  îcxem   Ðt ®  x  khicã      v¨n b¶n  ña    ¬  c c¸cc quan  ã  Èm  Òn  c th quy th«ng    b¸o minh  oan. §i Ò u 7. C¸c  êng  îp  Æc   Öt vµ    êng  îp  tr h® bi   c¸c tr h mang  Ýnh  ¹i t ngo   giao do  èng  c  ©n  µng  µ   ícquyÕt ®Þnh    Th ®è Ng h Nh n     tÆng  ëng. th §i Ò u    Òn  îcña  êi® îctÆng  8. Quy l   ng     i Huy  ¬ng ch Ng êi ® îc tÆng     Huy  ¬ng  îc nhËn  ch ®  Huy  ¬ng  µ  Êy  ch v gi chøng  Ën  nh cña  èng  c  ©n  µng  µ   íc. Th ®è Ng h Nh n C H ¦ ¥ N G  III Q u y  T R × N H, H å  s ¬  V µ  T H ê I GI A N  X Ð T  T Æ n g  H U Y  C H ¦ ¥ N G  " V ×  s ù  n g hi Ö p  N g © n  h µ n g  Vi Ö t N a m " §i Ò u 9.  Öc    Þ  Vi ®Ò ngh tÆng Huy  ¬ng  i  íic¸n  é  ∙  µ  ch ®è v   b ® v dang  lµm  Öc  vi trongngµnh  ©n  µng:   Ng h Thñ  ëng    n  Þ  ¬i qu¶n  ýc¸n  é  Ó  c¸n  é  ∙  tr c¸c ®¬ v n   l   b (k c¶  b ® nghØ   u, ®∙  h  m Êt hoÆc   ∙  ® chuyÓn  c«ng    Ëp  ê tr×nh  Ìm  å  ¬  ÷ng  êng  îp    t¸c)l t   k h s nh tr h ®ñ
  4. 4 tiªuchuÈn, ®óng  i îng      ®è t theo  quy  nh  ×nh Thèng  c  ©n   µng  µ   ®Þ tr   ®è Ng h Nh nícxÐt tÆng     Huy  ¬ng  ch cho    ©n  éc ®¬n  Þ  × nh. c¸nh thu   vm §i Ò u 10. V iÖc    Þ    ®Ò ngh tÆng Huy  ¬ng  i  íingêi ngoµingµnh  ch ®è v       Ng ©n  µng  Ó  ngêiViÖtNam     ícngoµivµ  êinícngoµië  ÖtNam): h (k c¶      ën     ng       Vi     1. §èi víic¸c ®ång  Ý     o         ch l∙nh ®¹ §¶ng, Nhµ   íc,l∙nh ®¹o    é,    n    c¸c B Ban,  Ngµnh    ë Trung  ng  V¨n  ¬ do  phßng  ©n  µng  µ   íc®Ò   Þ. ng h Nh n   ngh 2.  èi víic¸c  ng  Ý     o  §   ®å ch l∙nh ®¹ c¸c  oµn  Ó    Trung  ng, c¸n  é, ® th ë ¬  b  chuyªn viªnc¸cBé, Ban, Ngµnh,ngêinícngoµië  ÖtNam   µ  êiViÖtNam                  Vi   v ng     ë  ícngoµido  ñ  ëng    ô, Côc, ®¬n  Þ  ã  n    Th tr c¸c V     v c quan  Ö   h c«ng    ùctiÕp t¸ctr     ®Ò   Þ. ngh 3. §èivíic¸c ®ång  Ý    o  Êp  û, chÝnh  Òn  a   ¬ng  Êp         ch l∙nh®¹ c u   quy ®Þ ph c tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  Gi¸m  c    ¬ do  ®è chi nh¸nh  ©n   µng  Ng h Nhµ   íctØnh,thµnh  è    Þ. n    ph ®Ò ngh §i Ò u    ô   æ   11. V T chøc  bé  µ  o  ¹ocã  c¸n  v ®µ t   tr¸chnhiÖ m   Õp  Ën,   ti nh   kiÓm    µ  trav tæng  îp hå  ¬    Þ  Ðt tÆng  h   s ®Ò ngh x   Huy  ¬ng  ×nh Thèng  c  ch tr   ®è Ng ©n  µng  µ   ícquyÕt ®Þnh. h Nh n     §i Ò u    å  ¬    Þ  Ðt  12. H s ®Ò ngh x tÆng Huy  ¬ng  i  íic¸n bé, c«ng  ch ®è v       chøc,viªnchøc     trongngµnh  ©n  µng  å m:   Ng h g 1.  ê  ×nh Thèng  c  ©n   µng  µ   íc cña  ñ  ëng  n  Þ  ý T tr   ®è Ng h Nh n   Th tr ®¬ v (k   tªn®ãng  Êu, theo m É u   Óu  è  ®Ýnh  Ìm).   d    bi s 1  k 2. B¶ng  khaiqu¸  ×nh    kª    tr c«ng    ña    ©n  t¸cc c¸ nh (theo m É u   Óu  è      bi s 02 ®Ýnh  Ìm),cã  Óm    µ    Ën  ña  ñ  ëng  n  Þ. k   ki trav x¸cnh c Th tr ®¬ v 3.B¶ng    tæng  îp kª khaicña  n  Þ  h      ®¬ v (theo m É u   Óu  è  ®Ýnh  Ìm).   bi s 3  k 4.C¸c  µiliÖu kh¸c(nÕu  ã).   t      c §i Ò u 13. H å s¬    Þ   Ðt    ®Ò ngh x tÆng Huy  ¬ng  i  íingêi ngoµi ch ®è v       ngµnh  ©n  µng  å m: Ng h g 1. Tê tr×nh      ®Ò nghÞ   èng  c  ©n   µng  µ   íc cña  ñ   ëng  Th ®è Ng h Nh n   Th tr ®¬n  Þ  ýtªn®ãng  Êu  v (k     d theo m É u   Óu  è  ®Ýnh  Ìm).   bi s 01  k 2. B¶n  ãm  ¾t thµnh  Ých    t t  t c«ng  lao  ng  ãp  i  íisù  ®ã g ®è v   nghiÖp ph¸t   tr ÓnNg ©n  µng  ÖtNam   i  h Vi   (theo m É u   Óu  è  ®Ýnh  Ìm).   bi s 04  k 3.C¸c  µiliÖu kh¸c(nÕu  ã).   t      c §i Ò u    ñ  ëng  n  Þ  ã  14. Th tr ®¬ v c tr¸chnhiÖm   Óm       ki tra,tæng  îp toµn  h  h Ö   èng  ®¬n  Þ)  Ìm  å  ¬  th ( v k h s theo  quy  nh  ×nh  èng  c  ©n   µng  ®Þ tr Th ®è Ng h Nhµ   íc vµ  Þu  n   ch tr¸chnhiÖ m   íc Thèng  c  ©n   µng  µ   íc vÒ   Öc    tr   ®è Ng h Nh n   vi ®Ò   Þ  ngh tÆng  ëng  th Huy  ¬ng  ch cho    êng  îp do  × nh    Þ. c¸ctr h  m ®Ò ngh §i Ò u    êigian xÐt tÆng  15. Th       Huy  ¬ng ch
  5. 5 1. ViÖc  Ðt    x tÆng  Huy  ¬ng  ùc  Ön  µo  ch th hi v th¸ng  hµng  4  n¨m.  Öc  Vi c«ng  è  µ  b v trao tÆng  Õn  µnh  ©n  û  Ö m   µy  µnh  Ëp  µnh      ti h nh k ni ng th l ng 6/5 hµng  n¨m. 2   .C¸c  êng  îp ® Æc   Öt,®ét  Êt vµ  ¹igiao ® îcc«ng  è  µ    tr h  bi   xu   ngo      b v trao tÆng sau    ã  Õt ®Þnh  ña  èng  c  ©n  µng  µ   íc. khic quy   c Th ®è Ng h Nh n C H ¦ ¥ N G  IV T æ  C H ø C  T R A O  T Æ N G  H U Y  C H ¦ ¥ N G   " V ×  S ù  N G H I Ö P  N G ¢ N  H µ N G  VI Ö T  N A M " §i Ò u    æ   16. T chøc    traotÆng  Huy  ¬ng ch 1. Thñ  ëng  n  Þ  ®¬n  Þ  ×nh)cã    tr ®¬ v ( v tr   tr¸chnhiÖ m   chøc    tæ  trang träng     lÔ    traotÆng Huy  ¬ng  ch cho  êi® îctÆng  ëng. ng     th 2. §èi víic¸c ®ång  Ý     o         ch l∙nh ®¹ §¶ng, Nhµ   íc,l∙nh ®¹o    é,    n    c¸c B Ban,   Ngµnh   Trung  ng, ngêi níc ngoµi thuéc    chøc  µi chÝnh, TiÒn  Ö  ë ¬       c¸c tæ  T    t quèc  Õ  V¨n  t do  phßng  ©n  µng  µ   íctæ  Ng h Nh n   chøc,l∙nh®¹o  µnh  ùctiÕp    Ng tr     traotÆng.   C H ¦ ¥ N G  V §I Ò U  K H O ¶ N  C U è I C ï N G §i Ò u    Öc  öa  æi,bæ   17. Vi s ®   sung  Quy  Õ   µy  Thèng  èc  ©n   ch n do  d Ng hµng  µ   ícquyÕt  nh. Vô  ëng  ô   æ   Nh n   ®Þ   tr V T chøc    é  µ  o  ¹ohíng dÉn  c¸n b v ®µ t     thùc hiÖn    Quy  Õ   µy. ch n
  6. 6 M É u   è  s 01/H§T§ Ng ©n  µng  µ  íc h Nh n Céng  µ    éichñ  Üa  Öt Nam ho x∙h   ngh Vi   §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph   Öt Nam Vi   Tªn  n  Þ... ®¬ v . .. .   ngµy.. th¸ng..   n¨m  ., .  . 200... T ê   ×nh tr v Ò   Ö c ® Ò  n g h Þ  x Ð t t Æ n g  H u y  c h ¬ n g   vi "V ×  S ù  n g hi Ö p  N g © n  h µ n g  Vi Ö t N a m " K Ý nh   öi:Thèng  c  © n   µng  µ   íc g  ®è Ng h Nh n (Qua  ô    v Tæ chøc  bé    µo  ¹o). c¸n  & § t C¨n  ®èi îng tiªuchuÈn  cø  t   quy  nh  ¹  ®Þ ti Quy  Õ   Ðt  ch x tÆng  Huy  ¬ng  ch "V×  ù   S nghiÖp  ©n   µng  Öt Nam"  Ng h Vi   ban  µnh  Ìm  h k theo  Quy Õt  nh  è.. ®Þ s ./ Q§­NHNN   µy.. /./2002  ña  èng  c  ©n   µng  µ   íc (®¬n  Þ) . ng ... c Th ®è Ng h Nh n   v ..  kÝnh    Þ  èng  c  ®Ò ngh Th ®è NHNN   Ðt tÆng  x  Huy  ¬ng  ×  ù  ch “V s nghiÖp  ©n   Ng hµng  Öt Nam"  Vi   cho...  êi,cã  . .ng   danh  s¸ch vµ    b¶ng  khaithµnh  Ých    ©n     t c¸ nh ®Ýnh  Ìm;Cô   Ó: k   th 1/C¸n  é,c«ng    b  chøc,viªnchøc  ang  µm  Öc... ngêi    ® l vi ..   2/C¸n  é,c«ng    b  chøc,viªnchøc  ∙     ® nghØ  u,chÕ   .. .ngêi(nÕu  ã) h  ®é .   .   c  3/C¸n  é,c«ng    b  chøc,viªnchøc  ∙     ® chuyÓn  c«ng  .. êi(nÕu  ã) t¸c. ..ng   . c  4/C¸n  é,c«ng    b  chøc,viªnchøc    Þ       ®Ò ngh truytÆng.. . êi(nÕu  ã) ..  ng   c  5/C¸n  é,ngoµingµnh  ©n  µng. . . . êi(nÕu  ã)   b    Ng h .. . .  ng   c C¸c  êng  îp    n   Þ   ∙  Óm     ng  i  îng,®ñ     Èn  tr h trªn ®¬ v ® ki tra,®ó ®è t   tiªuchu theo quy  nh   ®Þ (§¬n  Þ)..tr×nh Thèng  c  ©n  µng  µ   ícxÐt quyÕt ®Þnh. v   .   ®è Ng h Nh n       THñ   ¦ëNG   TR §¥N  Þ V Ký    ng  Êu tªn®ã d (Ghirâ hä      tªn)
  7. M É u   è  s 02/H§T§ Ng ©n  µng  µ   ícVN h Nh n   §¬n  Þ... . ... v . . ... B ¶ n  kª k h ai q u¸ tr× nh c « n g  t¸c  ® Ò  n g h Þ   Ð t t Æ n g  h u y  ch ¬ n g  “ V ×  s ù  n g hi Ö p  n g © n   µ n g” x h H ä  µ  . . ........................  v tªn: . .........................Nam,  ÷... . ..........BÝ   . . n . . .........  danh  Õu  ã).. . ......................... .. (n c . . ........................ Ngµy  th¸ngn¨m    sinh:. . ....................................  Ön  ¹i :. . .......................... . . ....................................§i tho   .. NR . . ......................... Quª qu¸n:. . ....................................................................................... . . ...................................................................................... Chç    Ön  ¹ : ..................................................................................... ë hi t i . .................................................................................... Chøc  ô  n  Þ  v ®¬ v c«ng    Ön  ¹ : ...................................................................... t¸chi t i . ...................................................................... (hoÆc  íclócvÒ   u):. . ............................................................................ tr     h . . ............................................................................ Tõ th¸ng § Õn    th¸ng  Lµ m   ×?    gë Thêigian lµm      Thêigian quy      Céng  êigian th     Ghi chó    Ên      (c¸cv ®Ò kh¸c   n¨m n¨m ®© u? c«ng    ©n   t¸cNg ® æi  Õu  ã) (n c ®Ó   Ðt khen  ­ x  th hoÆc   êigina bÞ  û  Ët th     k lu   hµng  ëng  n Õu  ã) c 1 2 3 4 5 6 7 .. .ngµy.. th¸ng..n¨m  . ,   .   . 2002 X¸c  Ën  ña  ñ   ëng  n  Þ nh c Th tr ®¬ v Ng êikiÓ m     tra Ng êikª    khai(ký    tªn) (Ký    ng  Êu) tªn®ã d Trëng  phßng  TCHC   (TCCB)
  8. M É u   è  s 03/H§T§ Ng ©y  µng  µ   ícVN h Nh n   Tªn  n  Þ ®¬ v B ¶ n g  t æ n g  h î p kª k h ai C B, C C, V C  n g © n  h µ n g  ® ñ  ® i Ò u  ki Ö n v µ  tiªu h u È n    c ® Ó  ® Ò  n g h Þ  th è ng ® è c  N H N N  x Ð t t Æ n g  h u y  c h ¬ n g  “ V ×  s ù  n g hi Ö p  n g © n  h µ n g ” STT Hä   µ  v tªn Giíi Ýnh  t Thêigian c«ng      t¸c Ghi chó  êigian bÞ  vµ      (Th     KL  c¸c vÊn    ®Ò kh¸c) Nam N÷ Thêigian lµm      c«ng  Thêigian quy      Céng t¸cNH   ® æi  Õu  ã) (n c 1 2 3 4 5 6 7  (5 +  =    6) 8 .. . .. µy..   . . .ng   , .th¸ng..n¨m  .   . 2002 Ng êilËp  Óu   bi Thñ   ëng  n  Þ tr ®¬ v (Ghirâ hä      tªn) (ký,®ãng  Êu)   d
  9. céng  µ    éichñ  Üa  Ötnam ho x∙h   ngh vi   §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph .. .Ngµy... . ,  th¸ng..n¨m...   . . B ¶ n g  t ã m  t ¾ t th µ n h t Ý ch c¸ n h © n X Ðt  tÆng  Huy  ¬ng  ×  ù  ch “V s nghiÖp  © n   µng  Öt  Ng h Vi Nam” I. ¬  lî c ti Ó u s ö  b ¶ n  th © n  S ­ Hä  vµ  tªn: . ............................................  . . ............................................. . Nam,  ÷ n ­   Ngµy   th¸ng   n¨m  sinh:. . ........................................... . . .......................................... ­   Quèc  tÞch:. . .................................................... . . ................................................... ­   Chøc   vô   c«ng   t¸c   hiÖn  nay:. . ....................................... . . ...................................... ­   N¬i   c«ng   t¸c   hiÖn  nay:. . .......................................... . . .......................................... II. H ÷ n g  th µ nh t Ý ch, c « n g  lao ® ã n g  g ã p    N ® è i v íi ù  n g hi Ö p  n g © n  h µ n g:  s .. .ngµy..   . , .th¸ng..n¨m... . .   . . Thñ  ëng  n  Þ  ×nh tr ®¬ v tr Ký,ghirâ hä    µ  ng  Êu       tªnv ®ã d

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản