Nghị định số 01/2000/NĐ-CP

Chia sẻ: Tu Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
50
lượt xem
1
download

Nghị định số 01/2000/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 01/2000/NĐ-CP về việc ban hành Quy chế phát hành trái phiếu Chính phủ do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 01/2000/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 01/2000/N -CP Hà N i, ngày 13 tháng 1 năm 2000 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 01/2000/N -CP NGÀY 13/01/2000 BAN HÀNH QUY CH PHÁT HÀNH TRÁI PHI U CHÍNH PH CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Lu t Ngân sách Nhà nư c ngày 20 tháng 3 năm 1996; Căn c Lu t S a i, b sung m t s i u c a Lu t Ngân sách Nhà nư c s 06/1998/QH10 ngày 20 tháng 5 năm 1998; Theo ngh c a B trư ng B Tài chính, NGHN NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Ngh nh này Quy ch phát hành trái phi u Chính ph . i u 2. Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký và thay th Ngh nh s 72/CP ngày 26 tháng 7 năm1994 c a Chính ph . B trư ng B Tài chính ch u trách nhi m hư ng d n th c hi n Ngh nh này. i u 3. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Nguy n T n Dũng ( ã ký) QUY CH PHÁT HÀNH TRÁI PHI U CHÍNH PH (Ban hành kèm theo Ngh nh s 01/2000/N -CP ngày 13 tháng 01 năm 2000 c a Chính ph ) Chương 1:
  2. NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Quy ch này quy nh vi c phát hành trái phi u Chính ph và các v n có liên quan n trái phi u Chính ph trên lãnh th nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam. i u 2. Gi i thích thu t ng Trong Quy ch này, các t ng dư i ây ư c hi u như sau: 1. Trái phi u Chính ph là m t lo i ch ng khoán, do B Tài chính phát hành, có th i h n, có m nh giá, có lãi, xác nh n nghĩa v tr n c a Chính ph i v i ngư i s h u trái phi u. 2. Phát hành trái phi u là vi c bán trái phi u Chính ph cho các cá nhân, t ch c. 3. Bán l qua h th ng Kho b c Nhà nư c là vi c các ơn v Kho b c Nhà nư c bán trái phi u tr c ti p cho ngư i mua. 4. u th u trái phi u Chính ph là vi c bán trái phi u cho các t ch c, cá nhân tham gia u th u, áp ng các yêu c u c a B Tài chính và có m c lãi su t t th u th p nh t. 5. i lý phát hành là vi c các t ch c ư c phép làm i lý phát hành trái phi u tho thu n v i B Tài chính nh n bán trái phi u Chính ph . Trư ng h p không bán h t, t ch c i lý ư c tr l i cho B Tài chính s trái phi u còn l i. 6. B o lãnh phát hành là vi c t ch c b o lãnh giúp B Tài chính th c hi n các th t c trư c khi phát hành trái phi u Chính ph ra th trư ng, nh n mua trái phi u Chính ph bán l i ho c mua s trái phi u Chính ph còn l i chưa ư c phân ph i h t. 7. Lưu ký trái phi u Chính ph là vi c t ch c ư c phép lưu gi , b o qu n trái phi u Chính ph c a khách hàng và giúp khách hàng th c hi n các quy n i v i trái phi u Chính ph . 8. i lý thanh toán trái phi u Chính ph là vi c các t ch c ư c B Tài chính y quy n th c hi n thanh toán g c, lãi trái phi u Chính ph khi n h n. 9. C m c là vi c ch s h u trái phi u Chính ph giao trái phi u c a mình cho m t cá nhân ho c t ch c b o m th c hi n nghĩa v dân s . i u 3. Các lo i trái phi u Chính ph 1. Tín phi u kho b c là lo i trái phi u Chính ph có th i h n dư i 1 năm, phát hành v i m c ích bù p thi u h t t m th i c a ngân sách nhà nư c và t o thêm công c cho th trư ng ti n t .
  3. 2. Trái phi u kho b c là lo i trái phi u Chính ph có th i h n t 1 năm tr lên ư c phát hành v i m c ích huy ng v n theo k ho ch ngân sách nhà nư c hàng năm ã ư c Qu c h i phê duy t. 3. Trái phi u u tư là lo i trái phi u Chính ph có th i h n t 1 năm tr lên, bao g m các lo i sau: a) Trái phi u huy ng v n cho t ng công trình c th thu c di n ngân sách nhà nư c u tư, n m trong k ho ch u tư ã ư c Chính ph phê duy t nhưng chưa ư c b trí v n ngân sách trong năm k ho ch; b) Trái phi u huy ng v n cho Qu h tr phát tri n theo k ho ch tín d ng u tư phát tri n hàng năm ư c Chính ph phê duy t. i u 4. Phát hành trái phi u 1. Trái phi u Chính ph ư c phát hành và thanh toán b ng ng Vi t Nam ho c ngo i t . Vi c phát hành trái phi u b ng ngo i t ch áp d ng cho nh ng d án u tư có nhu c u huy ng v n b ng ngo i t ; B Tài chính xây d ng phương án phát hành c th trình Th tư ng Chính ph quy t nh. 2. Trái phi u Chính ph phát hành dư i d ng ch ng ch ho c bút toán ghi s , có ghi tên ho c không ghi tên. 3. M nh giá trái phi u Chính ph ư c quy nh như sau: a) i v i trái phi u phát hành và thanh toán b ng ng Vi t Nam, m nh giá t i thi u là 100.000 ng, các m nh giá khác là b i s c a 100.000 ng, m nh giá c th do B trư ng B Tài chính quy nh; b) i v i trái phi u phát hành và thanh toán b ng ngo i t , B trư ng B Tài chính quy nh c th cho t ng t phát hành. 4. Vi c phát hành các lo i trái phi u Chính ph ư c th c hi n theo t ng t. B Tài chính quy t nh phương th c phát hành, i tư ng phát hành, m c phát hành, m nh giá, kỳ h n, lãi su t, các quy nh v thanh toán g c, lãi trái phi u. Trư c m i t phát hành trái phi u, B Tài chính công b nh ng quy nh c th trên các phương ti n thông tin i chúng. i u 5. i tư ng ư c tham gia mua trái phi u Chính ph là các t ch c, cá nhân Vi t Nam, ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài, các t ch c, cá nhân nư c ngoài làm vi c và sinh s ng h p pháp t i Vi t Nam. i v i các t ch c c a Vi t Nam không ư c dùng ngu n kinh phí do ngân sách nhà nư c c p mua trái phi u Chính ph . i u 6. Quy n l i c a ngư i s h u trái phi u Chính ph 1. ư c Chính ph b o m thanh toán y , úng h n g c và lãi trái phi u khi n h n.
  4. 2. ư c dùng trái phi u bán, t ng, cho, l i th a k ho c c m c . 3. Các i tư ng là cá nhân ư c mi n thu thu nh p i v i kho n thu nh p t trái phi u. i u 7. Trái phi u Chính ph không ư c dùng thay th ti n trong lưu thông và th c hi n các nghĩa v tài chính i v i ngân sách nhà nư c. i u 8. Ch s h u trái phi u Chính ph ư c lưu ký trái phi u t i các t ch c ư c phép lưu ký ch ng khoán theo quy nh c a pháp lu t hi n hành ho c ư c g i t i Kho b c Nhà nư c b o qu n. i u 9. Trái phi u Chính ph có th i h n t 1 năm tr lên ư c niêm y t, giao d ch t i th trư ng giao d ch ch ng khoán t p trung (Trung tâm Giao d ch ch ng khoán, S Giao d ch ch ng khoán). Vi c niêm y t và giao d ch trái phi u ư c th c hi n theo các quy nh c a pháp lu t v ch ng khoán và th trư ng ch ng khoán. i u 10. Ch s h u trái phi u Chính ph có trách nhi m gi gìn, b o qu n t trái phi u c a mình. Nh ng t trái phi u làm gi ho c b rách nát, hư h ng, không còn gi ư c hình d ng, n i dung s không ư c thanh toán. B Tài chính hư ng d n c th các trư ng h p trái phi u Chính ph không có giá tr thanh toán. i u 11. M t, th t l c trái phi u Chính ph 1. Trái phi u không ghi tên b m t ho c th t l c không ư c thanh toán. 2. Trái phi u có ghi tên b m t ho c th t l c, n u ngư i làm m t trái phi u ch ng minh ư c quy n s h u trái phi u c a mình và trái phi u ó chưa b l i d ng thanh toán s ư c cơ quan phát hành gi i quy t thanh toán khi n h n. i u 12. M i hành vi l i d ng, phá ho i trái phi u ho c làm gi trái phi u ub x lý theo pháp lu t. Chương 2: CÁC LO I TRÁI PHI U CHÍNH PH M C I. TÍN PHI U KHO B C i u 13. Tín phi u kho b c ư c phát hành dư i hình th c u th u qua Ngân hàng Nhà nư c. Kh i lư ng và lãi su t tín phi u kho b c hình thành qua k t qu u th u. Ngân hàng Nhà nư c làm i lý cho B Tài chính trong vi c phát hành, thanh toán tín phi u kho b c trúng th u và ư c hư ng phí do B Tài chính quy nh. i u 14. Các i tư ng ư c tham gia u th u tín phi u kho b c
  5. 1. Các t ch c ngân hàng ho t ng t i Vi t Nam bao g m ngân hàng thương m i, ngân hàng phát tri n, ngân hàng u tư, ngân hàng chính sách, ngân hàng h p tác, ngân hàng liên doanh, chi nhánh ngân hàng nư c ngoài và các lo i hình ngân hàng khác ho t ng theo Lu t Các t ch c tín d ng. 2. Các công ty tài chính, công ty b o hi m, qu b o hi m, qu u tư ho t ng t i Vi t Nam. i u 15. Tín phi u kho b c ư c mua, bán trên th trư ng ti n t ho c chi t kh u t i S Giao d ch Ngân hàng Nhà nư c. Ngân hàng Nhà nư c có trách nhi m t ch c qu n lý, i u hành th trư ng tín phi u kho b c. i u 16. Toàn b kho n vay t tín phi u kho b c ư c t p trung vào ngân sách Trung ương. Ngân sách Trung ương b o m ngu n thanh toán tín phi u kho b c khi n h n. i u 17. B Tài chính tho thu n v i Ngân hàng Nhà nư c ban hành quy ch t ch c u th u tín phi u kho b c, các văn b n quy nh vi c i u hành th trư ng tín phi u kho b c. M C II. TRÁI PHI U KHO B C i u 18. Các phương th c phát hành trái phi u kho b c 1. Bán l qua h th ng Kho b c Nhà nư c: a) Kho b c Nhà nư c bán trái phi u tr c ti p cho các i tư ng; b) Trái phi u bán l qua h th ng Kho b c Nhà nư c ư c phát hành theo phương th c chi t kh u ho c ngang m nh giá. 2. u th u qua th trư ng giao d ch ch ng khoán t p trung: Vi c u th u trái phi u kho b c qua th trư ng giao d ch ch ng khoán t p trung th c hi n theo quy nh c a B Tài chính và y ban Ch ng khoán Nhà nư c. Các i tư ng ư c tham gia u th u trái phi u kho b c qua th trư ng giao d ch ch ng khoán t p trung bao g m: a) Các công ty ch ng khoán; b) Các i tư ng quy nh t i i u 14 Quy ch này; c) Các T ng công ty Nhà nư c thành l p theo Quy t nh s 90/TTg và Quy t nh s 91/TTg ngày 07 tháng 3 năm 1994 c a Th tư ng Chính ph ; d) Các i tư ng khác tham gia u th u trái phi u kho b c ph i áp ng các i u ki n do B Tài chính và y ban Ch ng khoán Nhà nư c quy nh. 3. i lý phát hành:
  6. a) Các t ch c ư c l a ch n làm i lý phát hành trái phi u kho b c bao g m các công ty ch ng khoán, công ty tài chính, các t ch c ngân hàng ho t ng theo Lu t Các t ch c tín d ng; b) T ch c i lý phát hành nh n bán trái phi u kho b c cho B Tài chính và ư c hư ng m t kho n phí theo m c tho thu n v i B Tài chính. 4. B o lãnh phát hành: a) T ch c ư c l a ch n b o lãnh phát hành trái phi u kho b c bao g m các công ty ch ng khoán, công ty tài chính, các t ch c ngân hàng ho t ng theo Lu t Các t ch c tín d ng; b) T ch c b o lãnh phát hành nh n trái phi u kho b c bán cho công chúng và ư c hư ng m t kho n phí theo m c tho thu n v i B Tài chính. Trư ng h p không bán h t s trái phi u ã nh n, t ch c b o lãnh có trách nhi m mua s trái phi u còn l i. i u 19. Thanh toán g c, lãi trái phi u kho b c 1. Kho b c Nhà nư c t ch c thanh toán g c, lãi trái phi u cho ch s h u khi n h n i v i trái phi u phát hành qua h th ng Kho b c Nhà nư c. 2. Các i lý thanh toán ho c t ch c lưu ký trái phi u th c hi n nh n y thác thanh toán g c, lãi trái phi u cho ch s h u trái phi u khi n h n i v i trái phi u kho b c phát hành theo phương th c u th u, i lý ho c b o lãnh phát hành. i u 20. Chuy n giao trái phi u kho b c khi bán, t ng, cho ho c l i th a k 1. i v i trái phi u kho b c không niêm y t và giao d ch t i th trư ng giao d ch ch ng khoán t p trung, vi c chuy n giao trái phi u kho b c ư c th c hi n như sau: a) Trái phi u không ghi tên khi chuy n giao không ph i ăng ký v i cơ quan phát hành; b) Trái phi u có ghi tên khi chuy n giao ph i làm th t c t i Kho b c Nhà nư c nơi phát hành ho c các t ch c i lý, b o lãnh phát hành trái phi u theo hư ng d n c a B Tài chính. 2. i v i trái phi u kho b c niêm y t và giao d ch t i th trư ng giao d ch ch ng khoán t p trung, khi chuy n giao trái phi u kho b c th c hi n theo quy nh c a Ngh nh s 48/1998/N -CP ngày 11 tháng 7 năm 1998 v ch ng khoán và th trư ng ch ng khoán. i u 21. Toàn b kho n vay t trái phi u kho b c ư c t p trung vào ngân sách nhà nư c s d ng cho các nhu c u chi theo d toán ngân sách nhà nư c ã ư c Qu c h i phê duy t. i u 22. Ngân sách Trung ương b o m ngu n thanh toán g c, lãi và phí cho vi c t ch c phát hành, thanh toán trái phi u kho b c.
  7. M C III. TRÁI PHI U U TƯ i u 23. Trái phi u u tư huy ng v n cho công trình Khi có nhu c u huy ng v n cho các công trình thu c di n ngân sách nhà nư c c p phát, n m trong k ho ch u tư c a Nhà nư c nhưng chưa ư c b trí v n ngân sách trong năm k ho ch, các B , ngành ( i v i các công trình thu c Trung ương qu n lý), y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ( i v i các công trình thu c a phương qu n lý) l p phương án phát hành trái phi u u tư, g i B Tài chính thNm nh trình Th tư ng Chính ph quy t nh. i u 24. i u ki n phát hành trái phi u u tư huy ng v n cho công trình 1. Công trình ư c ghi trong k ho ch u tư hàng năm c a Nhà nư c. 2. Có phương án phát hành trái phi u, k ho ch s d ng v n vay và hoàn tr n ư c Th tư ng Chính ph phê duy t. N i dung phương án ph i b o m các i u ki n sau: a) Có xác nh n c a B trư ng B Tài chính ( i v i các công trình thu c Trung ương qu n lý) ho c Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ( i v i các công trình thu c a phương qu n lý) v vi c b trí ngu n tr n trái phi u khi n h n trong k ho ch ngân sách nhà nư c; b) i v i các công trình thu c a phương qu n lý, t ng s dư các ngu n v n huy ng t i th i i m huy ng không vư t quá 30% v n u tư xây d ng cơ b n hàng năm c a ngân sách c p t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (g i chung là ngân sách c p t nh). i u 25. Phương th c phát hành, thanh toán, chuy n giao trái phi u u tư huy ng v n cho công trình ư c th c hi n như i v i trái phi u kho b c quy nh t i các i u 18, 19, 20 Quy ch này. i u 26. Các kho n vay t trái phi u u tư huy ng v n cho công trình ư c t p trung vào ngân sách nhà nư c (ngân sách Trung ương và ngân sách c p t nh) c p phát cho công trình ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t phương án phát hành. i u 27. Ngu n thanh toán g c, lãi và phí t ch c phát hành, thanh toán trái phi u u tư huy ng v n cho công trình do ngân sách nhà nư c (ngân sách Trung ương và ngân sách c p t nh) b o m và ư c b trí trong k ho ch v n u tư phát tri n hàng năm. Trư ng h p n h n thanh toán nhưng ngân sách c p t nh chưa b trí ư c ngu n, B Tài chính s kh u tr t ngu n b sung c a ngân sách Trung ương trong năm cho ngân sách t nh ho c trích t n qu c a ngân sách t nh thanh toán trái phi u. i u 28. Vi c phát hành trái phi u u tư huy ng v n cho Qu h tr phát tri n theo k ho ch tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c ư c th c hi n như sau:
  8. 1. Căn c k ho ch tín d ng u tư phát tri n ã ư c Chính ph phê duy t, Qu h tr phát tri n xây d ng k ho ch và phương án phát hành trái phi u u tư, trình B Tài chính quy t nh. 2. Phương th c phát hành, thanh toán, chuy n giao trái phi u ư c th c hi n như i v i trái phi u kho b c quy nh t i các i u 18, 19, 20 Quy ch này. 3. Kho n vay t trái phi u ư c chuy n cho Qu h tr phát tri n. Qu h tr phát tri n có trách nhi m qu n lý, s d ng ngu n v n phát hành trái phi u theo úng quy nh c a i u l v t ch c và ho t ng c a Qu h tr phát tri n và ph i b o m ngu n thanh toán g c, lãi và phí phát hành trái phi u úng h n. Chương 3: TRÁCH NHI M VÀ QUY N H N QU N LÝ NHÀ NƯ C V TRÁI PHI U CHÍNH PH i u 29. B Tài chính có trách nhi m: 1. Ban hành các văn b n hư ng d n chi ti t vi c phát hành, thanh toán các lo i trái phi u Chính ph . 2. L p k ho ch hàng năm v phát hành, thanh toán trái phi u. 3. Th ng nh t qu n lý vi c in các lo i n ch trái phi u Chính ph . 4. T ch c phát hành và thanh toán trái phi u Chính ph . 5. ThNm tra các phương án phát hành trái phi u u tư. 6. B o m ngu n thanh toán trái phi u u tư cho các công trình thu c Trung ương qu n lý. 7. T ch c h ch toán k toán theo úng ch Nhà nư c quy nh. 8. Ph i h p v i Ngân hàng Nhà nư c t ch c th trư ng u th u tín phi u kho b c. 9. Ph i h p v i y ban Ch ng khoán Nhà nư c t ch c th trư ng u th u trái phi u Chính ph , i lý, b o lãnh phát hành. 10. Ki m tra, giám sát vi c s d ng ngu n v n phát hành trái phi u. 11. Quy t nh ình ch phát hành trái phi u. i u 30. Ngân hàng Nhà nư c có trách nhi m: 1. Ph i h p v i B Tài chính t ch c u th u tín phi u kho b c qua Ngân hàng Nhà nư c, t ch c qu n lý và i u hành th trư ng tín phi u kho b c.
  9. 2. Ph i h p v i y ban Ch ng khoán Nhà nư c qu n lý các ho t ng i lý, b o lãnh phát hành, mua bán trái phi u sau phát hành c a các t ch c ngân hàng. 3. Tham gia v i B Tài chính trong vi c xác nh lãi su t trái phi u Chính ph . i u 31. U ban Ch ng khoán Nhà nư c có trách nhi m: 1. Ph i h p v i B Tài chính t ch c th trư ng phát hành trái phi u Chính ph thông qua hình th c u th u t i th trư ng giao d ch ch ng khoán t p trung. 2. Qu n lý và giám sát các ho t ng i lý, b o lãnh phát hành, niêm y t và giao d ch trái phi u Chính ph qua th trư ng giao d ch ch ng khoán t p trung. i u 32. Các B , ngành, y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có d án phát hành trái phi u u tư có trách nhi m: 1. L p k ho ch hàng năm v phát hành trái phi u u tư g i B Tài chính. 2. L p phương án phát hành trái phi u u tư g i B Tài chính thNm tra, trình Th tư ng Chính ph quy t nh. 3. Ph i h p v i B Tài chính trong vi c t ch c phát hành, thanh toán trái phi u; ki m tra, giám sát vi c s d ng v n và thu h i v n u tư. 4. Riêng i v i trái phi u u tư cho các công trình thu c a phương qu n lý, y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m cân i ngân sách c p t nh m b o ngu n thanh toán trái phi u khi n h n theo quy nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c và các văn b n hư ng d n thi hành Lu t Ngân sách nhà nư c. i u 33. X lý vi ph m T ch c, cá nhân vi ph m các quy nh c a Quy ch này, tuỳ theo hành vi và m c vi ph m s b x lý hành chính, x lý k lu t, n u gây thi t h i v v t ch t thì ph i b i thư ng theo quy nh c a pháp lu t. Trư ng h p vi ph m nghiêm tr ng s b truy c u trách nhi m hình s .
Đồng bộ tài khoản