intTypePromotion=3

Nghị định số 04/2009/NĐ-CP

Chia sẻ: Dung Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
90
lượt xem
3
download

Nghị định số 04/2009/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 04/2009/NĐ-CP về ưu đãi, hỗ trợ hoạt động bảo vệ môi trường do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 04/2009/NĐ-CP

 1. CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 04/2009/N -CP Hà N i, ngày 14 tháng 01 năm 2009 NGHN NNH V ƯU ÃI, H TR HO T NG B O V MÔI TRƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t B o v môi trư ng ngày 29 tháng 11 năm 2005; Xét ngh c a B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng, NGHN NNH: Chương 1. NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh 1. Ngh nh này quy nh v ưu ãi, h tr v t ai, v n; mi n, gi m thu , phí i v i ho t ng b o v môi trư ng; tr giá, h tr tiêu th s n phNm t ho t ng b o v môi trư ng và các ưu ãi, h tr khác i v i ho t ng và s n phNm t ho t ng b o v môi trư ng. 2. Các ưu ãi, h tr không quy nh trong Ngh nh này th c hi n theo các quy nh c a pháp lu t khác liên quan. 3. Ngh nh này không áp d ng i v i ho t ng b o v môi trư ng là nghĩa v c a ch u tư theo quy nh c a pháp lu t; ho t ng b o v môi trư ng ư c th c hi n b ng ngu n kinh phí có ngu n g c t ngân sách nhà nư c. i u 2. i tư ng áp d ng 1. Cơ quan qu n lý nhà nư c v tài nguyên và môi trư ng; cơ quan qu n lý nhà nư c các lĩnh v c liên quan n ưu ãi, h tr ho t ng b o v môi trư ng. 2. T ch c, cá nhân có d án u tư m i; d án u tư m r ng quy mô, nâng cao công su t, năng l c kinh doanh, i m i công ngh trong vi c th c hi n ho t ng b o v môi trư ng; d án u tư nghiên c u khoa h c, chuy n giao và ng d ng công ngh x lý, tái ch ch t th i, công ngh thân thi n v i môi trư ng và cơ s gây ô nhi m môi trư ng nghiêm tr ng ph i di d i (sau ây g i chung là D án u tư ho t ng b o v môi trư ng).
 2. 3. Trư ng h p i u ư c qu c t mà C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam là thành viên có quy nh khác v i quy nh c a Ngh nh này thì áp d ng quy nh c a i u ư c qu c t ó. i u 3. Gi i thích t ng Trong Ngh nh này, các t ng dư i ây ư c hi u như sau: 1. X lý ch t th i là quá trình s d ng các gi i pháp công ngh , k thu t làm gi m, lo i b , tiêu h y các thành ph n có h i ho c không có ích trong ch t th i; thu h i, tái ch , tái s d ng l i các thành ph n có ích trong ch t th i. 2. S n xu t năng lư ng s ch, năng lư ng tái t o là vi c s n xu t năng lư ng t s d ng s c gió, ánh sáng m t tr i, th y tri u, a nhi t. 3. S n ph m thân thi n v i môi trư ng là s n phNm mà trong quá trình khai thác nguyên li u, s n xu t, t n t i, s d ng và sau khi th i b gây h i ít hơn cho môi trư ng so v i s n phNm cùng lo i và ư c c p nhãn sinh thái c a t ch c ư c Nhà nư c công nh n. 4. S n ph m thay th nguyên li u t nhiên có l i cho môi trư ng là s n phNm do con ngư i t o ra có kh năng thay th cho các nguyên li u t nhiên mà trong quá trình t n t i, s d ng ho c sau khi th i b gây h i ít hơn cho môi trư ng so v i s n phNm ư c thay th . 5. Công ngh thân thi n v i môi trư ng là công ngh ư c áp d ng trong ho t ng s n xu t, kinh doanh, nghiên c u và tiêu dùng mà trong quá trình ho t ng, s d ng gây h i ít hơn cho môi trư ng so v i công ngh tương t và s n phNm ư c t o ra t công ngh ó là s n phNm thân thi n v i môi trư ng. 6. Cơ s gây ô nhi m môi trư ng nghiêm tr ng ph i di d i là cơ s Danh m c cơ s gây ô nhi m môi trư ng nghiêm tr ng ph i di d i theo quy t nh c a c p có thNm quy n. 7. Cơ s x lý ch t th i là cơ s v t ch t bao g m t ai, nhà xư ng, dây chuy n công ngh , trang thi t b và các công trình ph tr s d ng cho ho t ng x lý ch t th i ư c b trí phân tán t i các v trí thích h p. 8. Cơ s x lý ch t th i r n sinh ho t t p trung là t h p c a các cơ s x lý ch t th i r n sinh ho t ho c công trình x lý ch t th i r n sinh ho t liên hoàn và các h ng m c công trình ph tr ư c b trí t p trung t i m t a i m theo quy ho ch. 9. H th ng x lý nư c th i sinh ho t t p trung là t h p c a m t ho c nhi u h ng m c công trình x lý nư c th i sinh ho t có công su t thi t k t t 2.500 m3 nư c th i sinh ho t tr lên trong m t ngày êm ho c x lý nư c th i cho 5.000 h gia ình tr lên i v i khu v c ô th ho c có quy mô x lý nư c th i sinh ho t t p trung cho m t i m dân cư i v i khu v c nông thôn.
 3. 10. H th ng k t c u h t ng b o v môi trư ng các khu, c m công nghi p làng ngh bao g m khu thu gom, x lý nư c th i t p trung, khu t p k t ch t th i r n thông thư ng, ch t th i nguy h i. 11. Doanh nghi p, h p tác xã ho t ng b o v môi trư ng là doanh nghi p, h p tác xã, th c hi n ho t ng b o v môi trư ng quy nh t i ph n A và ph n B c a Danh m c ho t ng, s n phNm t ho t ng b o v môi trư ng ư c ưu ãi, h tr ban hành kèm theo Ngh nh này. i u 4. Nguyên t c ưu ãi, h tr 1. T ch c, cá nhân th c hi n nhi u ho t ng b o v môi trư ng ư c ưu ãi, h tr thì ư c hư ng ưu ãi, h tr tương ng cho các ho t ng ó theo quy nh c a Ngh nh này. 2. Ưu tiên thu hút ho t ng kh c ph c ô nhi m môi trư ng, tái ch , tái s d ng và gi m thi u ch t th i gây ô nhi m môi trư ng. 3. M c và ph m vi ưu ãi, h tr ho t ng b o v môi trư ng ư c i u ch nh b o m phù h p v i chính sách b o v môi trư ng t ng th i kỳ. i u 5. Ho t ng b o v môi trư ng và s n ph m ư c ưu ãi, h tr 1. Các ho t ng b o v môi trư ng ư c ưu ãi, h tr bao g m: a) Các ho t ng b o v môi trư ng và các s n phNm t ho t ng b o v môi trư ng quy nh trong Danh m c ho t ng, s n phNm t ho t ng b o v môi trư ng ư c ưu ãi, h tr ban hành kèm theo Ngh nh này (sau ây g i chung là Danh m c); b) Di d i cơ s gây ô nhi m môi trư ng nghiêm tr ng. 2. B Tài nguyên và Môi trư ng căn c tình hình th c t trình Th tư ng Chính ph quy t nh i u ch nh Danh m c sau khi có ý ki n th ng nh t c a B Tài chính, B K ho ch và u tư. i u 6. i u ki n, ph m vi và m c ưu ãi, h tr 1. i u ki n ư c hư ng ưu ãi, h tr : a) Ch ho t ng b o v môi trư ng, s n phNm quy nh t i Danh m c và ho t ng di d i cơ s gây ô nhi m môi trư ng nghiêm tr ng m i ư c hư ng ưu ãi, h tr quy nh t i Ngh nh này. b) Ho t ng b o v môi trư ng quy nh t i Danh m c và ho t ng di d i cơ s gây ô nhi m môi trư ng nghiêm tr ng ch ư c hư ng ưu ãi, h tr quy nh t i Ngh nh này khi th c hi n dư i hình th c d án u tư ho t ng b o v môi trư ng; c) Máy móc, thi t b , phương ti n, d ng c , v t li u ư c nh p khNu ph c v tr c ti p cho vi c th c hi n các d án u tư ho t ng b o v môi trư ng quy nh t i Danh m c m i ư c hư ng ưu ãi v thu nh p khNu quy nh t i Ngh nh này.
 4. 2. Ph m vi và m c ưu ãi, h tr : a) Ho t ng b o v môi trư ng ư c ưu ãi, h tr bao g m ho t ng b o v môi trư ng ư c c bi t ưu ãi, h tr và ho t ng b o v môi trư ng ư c ưu ãi, h tr ; b) Ho t ng b o v môi trư ng ư c c bi t ưu ãi, h tr quy nh t i ph n A Danh m c ban hành kèm theo Ngh nh này; c) Ho t ng b o v môi trư ng ư c ưu ãi, h tr quy nh t i ph n B Danh m c ban hành kèm theo Ngh nh này; d) S n phNm t ho t ng b o v môi trư ng ư c ưu ãi, h tr quy nh t i ph n C Danh m c ban hành kèm theo Ngh nh này. i u 7. Các hành vi b nghiêm c m 1. Kê khai không trung th c ư c hư ng các ưu ãi, h tr . 2. S d ng các ưu ãi, h tr không úng m c ích. 3. Nhũng nhi u, c n tr , gây khó khăn cho t ch c, cá nhân trong vi c hư ng các ưu ãi, h tr . 4. L i d ng ch c v quy n h n cho các i tư ng hư ng ưu ãi, h tr không úng quy nh. Chương 2. CÁC ƯU ÃI, H TR M C 1. ƯU ÃI, H TR V CƠ S H T NG VÀ T AI i u 8. H tr v u tư xây d ng các công trình h t ng 1. Ch u tư d án xây d ng công trình b o v môi trư ng quy nh t i kho n 1, 2 m c I ph n A c a Danh m c ư c hư ng h tr v u tư các công trình h t ng như sau: a) Nhà nư c h tr u tư xây d ng các công trình, h ng m c công trình h t ng k thu t ( ư ng giao thông, i n, c p thoát nư c) ngoài ph m vi d án n i v i h th ng h t ng k thu t chung c a khu v c; b) Trong trư ng h p nhà nư c chưa cân i k p v n h tr các công trình, h ng m c công trình quy nh t i i m a kho n 1 i u này theo ti n c a d án thì ch u tư ư c s d ng các ngu n v n h p pháp khác u tư nh m ưa d án vào ho t ng úng ti n . S v n này s ư c tr vào ti n s d ng t ho c ti n thuê t và các kho n khác mà ch u tư ph i n p ngân sách theo quy nh.
 5. 2. B Tài chính ch trì, ph i h p v i B K ho ch và u tư hư ng d n th c hi n quy nh t i kho n 1 i u này. i u 9. H tr v gi i phóng m t b ng và b i thư ng Ch u tư xây d ng công trình b o v môi trư ng quy nh t i m c I ph n A và m c I ph n B c a Danh m c ư c h tr v gi i phóng m t b ng như sau: 1. y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i chung là y ban nhân dân c p t nh) căn c vào quy ho ch, k ho ch s d ng t ã ư c phê duy t có trách nhi m b trí qu t ã hoàn thành vi c b i thư ng, gi i phóng m t b ng cho d án u tư ho t ng b o v môi trư ng trên a bàn. 2. Trư ng h p di n tích t xây d ng k t c u h t ng k thu t, d ch v b o v môi trư ng ang có ngư i s d ng thì cơ quan nhà nư c có thNm quy n thu h i t c a ngư i ang s d ng t, b i thư ng gi i phóng m t b ng theo quy nh c a pháp lu t v t ai giao l i cho ch u tư. i u 10. Ưu ãi v ti n s d ng t, ti n thuê t 1. Di n tích t s d ng xây d ng công trình ho t ng b o v môi trư ng ư c c bi t ưu ãi, h tr quy nh t i m c I ph n A c a Danh m c ư c mi n ti n s d ng t, ti n thuê t. 2. Di n tích t s d ng xây d ng công trình ho t ng b o v môi trư ng ư c ưu ãi, h tr quy nh t i m c I ph n B c a danh m c ư c gi m 50% ti n s d ng t, ti n thuê t và ư c ch m n p ti n s d ng t, ti n thuê t nhưng th i gian ch m n p ti n s d ng t, ti n thuê t t i a không quá 5 năm, k t ngày ư c giao t. i u 11. Ưu ãi tài chính v t i v i cơ s gây ô nhi m môi trư ng nghiêm tr ng ph i di d i. 1. Cơ s gây ô nhi m môi trư ng nghiêm tr ng ph i di d i n u ư c Nhà nư c giao t không thu ti n s d ng t, giao t có thu ti n s d ng t ho c nh n chuy n như ng quy n s d ng t h p pháp t ngư i khác mà ti n s d ng t ã n p cho Nhà nư c ho c ti n ã tr cho vi c nh n chuy n như ng có ngu n g c t ngân sách nhà nư c thì ư c ưu ãi như sau: a) ư c b trí m t b ng s n xu t, kinh doanh trong khu công nghi p, khu s n xu t, kinh doanh t p trung khác, phù h p v i quy ho ch s d ng t ã ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n xét duy t ti p t c s n xu t kinh doanh; Di n tích t ư c giao m i b ng di n tích t nơi có cơ s s n xu t cũ ph i di d i. Trư ng h p do nhu c u phát tri n s n xu t mà c n di n tích t l n hơn so v i di n tích nơi có cơ s s n xu t cũ thì doanh nghi p, h p tác xã ph i l p d án u tư trình cơ quan nhà nư c có thNm quy n xem xét, quy t nh; b) Nhà nư c thu h i di n tích t nơi có cơ s s n xu t cũ ph i di d i ưu tiên s d ng vào m c ích công c ng ho c ư c bán u giá s d ng vào m c ích phát tri n kinh t - xã h i;
 6. c) Cơ s gây ô nhi m môi trư ng nghiêm tr ng ph i di d i là doanh nghi p nhà nư c ư c s d ng ti n bán u giá quy n s d ng t (sau khi ã tr các kho n chi phí t ch c bán u giá) và ư c ghi vào v n ngân sách nhà nư c c p tr ti n s d ng t, ti n thuê t, i m i và nâng c p công ngh t i cơ s s n xu t m i. Trư ng h p t t i cơ s s n xu t cũ ư c thu h i và s d ng vào m c ích công c ng thì doanh nghi p ư c Nhà nư c c p v n tr ti n s d ng t, ti n thuê t, c i ti n, i m i, nâng c p công ngh t i cơ s s n xu t m i tương ng v i giá tr quy n s d ng t c a khu t ó tính theo giá th trư ng t i th i i m thu h i. 2. Cơ s gây ô nhi m môi trư ng nghiêm tr ng ph i di d i n u ư c Nhà nư c giao t có thu ti n s d ng t ho c nh n chuy n như ng quy n s d ng t h p pháp t ngư i khác mà ti n s d ng t ã n p cho Nhà nư c ho c ti n ã tr cho vi c nh n chuy n như ng không có ngu n g c t ngân sách nhà nư c thì ư c gi i quy t như sau: a) ư c Nhà nư c ưu tiên b trí m t b ng s n xu t kinh doanh trong khu công nghi p, khu s n xu t, kinh doanh t p trung khác, phù h p v i quy ho ch s d ng t ã ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n xét duy t ti p t c s n xu t kinh doanh nhưng ph i tr ti n s d ng t theo su t u tư h t ng k thu t; Trư ng h p a phương không b trí ư c m t b ng s n xu t kinh doanh trong khu công nghi p, khu s n xu t, kinh doanh t p trung khác thì doanh nghi p, h p tác xã ư c l a ch n a i m m i phù h p v i quy ho ch s d ng t ã ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n xét duy t và ư c Nhà nư c h tr ti n b i thư ng gi i phóng m t b ng ( i v i t ang có ngư i khác s d ng) ho c ư c gi m 50% ti n s d ng t ( i v i t nhà nư c chưa giao, chưa cho thuê a bàn có i u ki n kinh t - xã h i khó khăn) ho c gi m 100% ti n s d ng t ( i v i t nhà nư c chưa giao, chưa cho thuê a bàn có i u ki n kinh t - xã h i c bi t khó khăn). Trư ng h p do nhu c u phát tri n s n xu t mà c n di n tích t l n hơn so v i di n tích nơi có cơ s s n xu t cũ, thì doanh nghi p, h p tác xã ph i l p d án u tư cơ quan nhà nư c có thNm quy n giao t xem xét b trí; doanh nghi p, h p tác xã ph i tr ti n b i thư ng gi i phóng m t b ng ho c ti n s d ng i v i ph n di n tích t chênh l ch ó. b) ư c chuy n m c ích s d ng i v i di n tích t nơi cơ s cũ nhưng ph i phù h p v i quy ho ch s d ng t chi ti t, quy ho ch xây d ng ô th , quy ho ch xây d ng i m dân cư nông thôn ã ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n xét duy t. Trư ng h p doanh nghi p, h p tác xã không có nhu c u s d ng t thì ư c chuy n như ng quy n s d ng t cho ngư i khác theo quy nh c a pháp lu t v t ai. 3. Cơ s gây ô nhi m môi trư ng nghiêm tr ng ph i di d i ư c Nhà nư c cho thuê t mà ti n thuê t ã n p cho Nhà nư c không có ngu n g c t ngân sách nhà nư c thì ư c gi i quy t như sau: a) i v i doanh nghi p, h p tác xã thuê t ã tr ti n m t l n cho c th i gian thuê ho c ã tr ti n thuê t cho nhi u năm trư c ngày Lu t t ai năm 2003 có hi u l c thì ư c ưu tiên b trí thuê l i t trong khu công nghi p, khu s n xu t, kinh doanh t p trung khác, phù h p v i quy ho ch s d ng t ã ư c cơ quan nhà nư c có
 7. thNm quy n xét duy t ti p t c s n xu t kinh doanh; doanh nghi p, h p tác xã ph i tr ti n thuê l i t i v i toàn b di n tích t thuê t i nơi di chuy n n; b) ư c hoàn tr ti n thuê t mà doanh nghi p, h p tác xã ã n p trư c cho Nhà nư c. 4. Cơ s ho t ng vì l i ích công c ng gây ô nhi m môi trư ng nghiêm tr ng ph i di d i ư c Nhà nư c giao t không thu ti n s d ng t ph i di chuy n a i m thì t ai ư c gi i quy t như sau: a) ư c ưu tiên b trí m t b ng phù h p v i quy ho ch s d ng t chi ti t ã ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n xét duy t; u tư xây d ng k t c u h t ng k thu t, công trình ph c v ho t ng công ích t i a bàn d ki n di chuy n n theo d án u tư do cơ quan nhà nư c có thNm quy n phê duy t; b) Nhà nư c thu h i di n tích t t i v trí cũ ph i di d i ưu tiên s d ng vào m c ích công c ng khác ho c ư c bán u giá s d ng vào m c ích phát tri n kinh t - xã h i; c) ư c s d ng ti n bán u giá quy n s d ng t (sau khi ã tr các kho n chi phí t ch c bán u giá) và ư c ghi vào v n ngân sách nhà nư c c p tr ti n b i thư ng gi i phóng m t b ng ( i v i t ang có ngư i khác s d ng); u tư k t c u h t ng k thu t, công trình ph c v ho t ng công ích t i a bàn d ki n chuy n n. Trư ng h p t t i cơ s cũ ư c s d ng vào m c ích công c ng thì cơ s ư c Nhà nư c c p v n tr ti n b i thư ng gi i phóng m t b ng ( i v i t ang có ngư i khác s d ng); u tư k t c u h t ng k thu t, công trình ph c v ho t ng công ích t i a bàn d ki n di chuy n n. M C 2. ƯU ÃI, H TR V V N, THU , PHÍ i u 12. Ưu ãi v huy ng v n u tư 1. Cơ s x lý ch t th i r n sinh ho t t p trung quy nh t i kho n 1 m c I ph n A c a Danh m c áp d ng công ngh x lý có t l ch t th i ph i chôn l p sau x lý dư i 10% và h th ng x lý nư c th i sinh ho t t p trung quy nh t i kho n 2 m c I ph n A c a Danh m c ư c Nhà nư c h tr 50% v n u tư xây d ng, trong ó 40% t ngân sách trung ương và 10% t ngân sách a phương; 50% còn l i ư c vay ưu ãi t Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam ho c Qu B o v môi trư ng Vi t Nam. 2. Công trình xây d ng quy nh t i kho n 3, 4, 5 và 6 m c I ph n A và t i m c I ph n B c a Danh m c ư c ưu tiên h tr lãi su t sau u tư c a Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam theo quy nh hi n hành ho c ư c ưu tiên vay v n và xem xét h tr lãi su t sau u tư ho c b o lãnh tín d ng u tư theo i u l c a Qu B o v môi trư ng Vi t Nam; ư c m b o ngu n v n vay tín d ng ưu ãi b ng th ch p các tài s n ư c hình thành t v n vay. 3. V n u tư thi t b tri n khai ng d ng sáng ch b o v môi trư ng quy nh t i kho n 9 m c II ph n A c a Danh m c ư c Nhà nư c h tr 30%; 70% còn l i ư c vay v n t Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam ho c Qu B o v môi trư ng Vi t Nam.
 8. 4. Doanh nghi p, h p tác xã có ho t ng quy nh t i kho n 6, 7, 8 m c II ph n A và kho n 5 m c II ph n B c a Danh m c ư c hư ng chính sách ưu ãi v tín d ng u tư c a Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam, Qu Phát tri n khoa h c và công ngh Qu c gia, Qu B o v môi trư ng Vi t Nam và các qu khác theo quy nh c a pháp lu t th c hi n d án u tư s n xu t, kinh doanh. 5. Chương trình, d án u tư th c hi n ho t ng b o v môi trư ng ư c quy nh trong Danh m c, n u là d án tr ng i m c a Nhà nư c ư c ưu tiên xem xét s d ng v n h tr phát tri n chính th c. 6. B Tài chính ch trì, ph i h p v i B K ho ch và u tư hư ng d n vi c h tr v n u tư quy nh t i kho n 1 và kho n 3 i u này; ph i h p v i Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam hư ng d n vi c cho vay v n và th c hi n h tr lãi su t sau u tư, b o lãnh tín d ng u tư i v i các d án vay v n c a Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam. i u 13. Ưu ãi v thu thu nh p doanh nghi p Doanh nghi p, h p tác xã ho t ng b o v môi trư ng quy nh t i m c II ph n A và m c II ph n B c a Danh m c ư c hư ng ưu ãi thu thu nh p doanh nghi p theo quy nh c a pháp lu t v thu thu nh p doanh nghi p. i u 14. Ưu ãi v thu xu t kh u, thu nh p kh u 1. Máy móc, thi t b , phương ti n, d ng c , v t li u nh p khNu quy nh t i kho n 10 m c II ph n A c a Danh m c ư c mi n thu nh p khNu. Vi c mi n thu nh p khNu i v i máy móc, thi t b , phương ti n, d ng c , v t li u quy nh t i kho n 1 i u này ư c áp d ng cho c trư ng h p m r ng quy mô d án, thay th , i m i công ngh . 2. Máy móc, thi t b , ph tùng, v t tư, phương ti n v n t i, công ngh , tài li u, sách, báo, t p chí khoa h c và các ngu n tin i n t v khoa h c và công ngh quy nh t i kho n 11 m c II ph n A c a Danh m c ư c ưu ãi v thu theo quy nh c a pháp lu t v thu xu t khNu, thu nh p khNu. 3. S n phNm quy nh t i ph n C c a Danh m c n u xu t khNu thì ư c mi n thu xu t khNu. i u 15. Ưu ãi thu giá tr gia tăng Doanh nghi p, h p tác xã ư c hư ng ưu ãi v thu giá tr gia tăng theo quy nh c a pháp lu t v thu giá tr gia tăng. i u 16. Ưu ãi v phí Doanh nghi p, h p tác xã th c hi n d án ho t ng b o v môi trư ng ư c c bi t ưu ãi, h tr quy nh t i các kho n t kho n 1 n kho n 5 m c II ph n A và ư c ưu ãi, h tr quy nh t i m c II ph n B c a Danh m c ư c mi n phí b o v môi trư ng.
 9. i u 17. Kh u hao tài s n c nh 1. Tài s n c nh c a doanh nghi p, h p tác xã ho t ng b o v môi trư ng ư c c bi t ưu ãi, h tr quy nh t i các kho n t kho n 1 n kho n 9 m c II ph n A c a Danh m c ư c kh u hao nhanh g p 2 l n m c kh u hao theo ch hi n hành. 2. Tài s n c nh c a doanh nghi p, h p tác xã ho t ng b o v môi trư ng ư c ưu ãi, h tr quy nh t i m c II ph n B c a Danh m c ư c kh u hao nhanh g p 1,5 l n m c kh u hao theo ch hi n hành. M C 3. TR GIÁ VÀ H TR TIÊU TH S N PH M i u 18. H tr chi phí u vào 1. D án ho t ng b o v môi trư ng quy nh t i kho n 1 m c II ph n A c a Danh m c ư c Nhà nư c h tr : a) 50% chi phí v n chuy n ch t th i t ngu n phát th i n cơ s x lý ch t th i; b) 50% giá i n ph c v tr c ti p s n xu t. 2. B Tài chính hư ng d n th t c, cơ ch th c hi n h tr chi phí u vào quy nh t i kho n 1 i u này. i u 19. H tr tiêu th và h tr v giá i v i s n ph m 1. Nhà nư c khuy n khích cơ quan nhà nư c s d ng s n phNm quy nh t i kho n 1 và kho n 2 ph n C c a Danh m c n u t tiêu chuNn và thu c di n mua s m c a cơ quan nhà nư c. 2. S n phNm t ho t ng b o v môi trư ng quy nh t i kho n 2, 3, 4 ph n C c a Danh m c ư c Nhà nư c h tr v giá theo nguyên t c sau: a) B o m thu bù chi c ng lãi su t h p lý; b) Th i gian tr giá i v i s n phNm ư c xác nh căn c vào th i i m d án có s n phNm và kh năng bù p chi phí s n xu t s n phNm ư c tr giá. 3. Ngu n kinh phí h tr giá ư c l y t Qu B o v môi trư ng Vi t Nam. 4. B Tài chính ch trì, ph i h p v i B Tài nguyên và Môi trư ng hư ng d n c th v i u ki n tr giá, m c tr giá và th i gian tr giá i v i s n phNm t ho t ng b o v môi trư ng quy nh t i kho n 2 i u này. M C 4. CÁC ƯU ÃI, H TR KHÁC i u 20. Gi i thư ng v b o v môi trư ng 1. Hai năm m t l n, B Tài nguyên và Môi trư ng ch trì, ph i h p v i B Khoa h c và Công ngh , Phòng Thương m i và Công nghi p Vi t Nam, ài truy n hình Vi t
 10. Nam t ch c bình ch n, trao gi i thư ng và tôn vinh t ch c, cá nhân có thành tích xu t s c trong ho t ng b o v môi trư ng. 2. B Tài nguyên và Môi trư ng quy nh c th cơ c u gi i thư ng, tiêu chuNn và th t c xét t ng các gi i thư ng; ph i h p v i B Tài chính quy nh c th m c chi cho gi i thư ng v b o v môi trư ng. 3. Kinh phí cho vi c t ch c và trao gi i thư ng ư c chi t ngu n kinh phí s nghi p môi trư ng, Qu B o v môi trư ng Vi t Nam và tài tr c a các t ch c, cá nhân khác. i u 21. H tr qu ng bá s n ph m, phân lo i rác t i ngu n. 1. Nhà nư c khuy n khích t ch c, cá nhân, doanh nghi p, h p tác xã th c hi n các ho t ng sau: a) Qu ng bá s n phNm t ho t ng b o v môi trư ng; b) Xây d ng các b phim khoa h c v b o v môi trư ng nh m nâng cao ý th c c a ngư i dân trong vi c b o v môi trư ng, s d ng s n phNm thân thi n v i môi trư ng; c) Cung c p mi n phí các d ng c cho ngư i dân th c hi n phân lo i rác th i sinh ho t t i ngu n. 2. Chi phí th c hi n các ho t ng quy nh t i kho n 1 i u này ư c h ch toán vào chi phí s n xu t c a t ch c, cá nhân, doanh nghi p, h p tác xã. 3. B Tài chính ch trì, ph i h p v i B Tài nguyên và Môi trư ng hư ng d n th c hi n chính sách khuy n khích quy nh t i kho n 1, kho n 2 i u này. Chương 3. TH T C TH C HI N ƯU ÃI, H TR , THU H I ƯU ÃI, H TR i u 22. Th t c th c hi n ưu ãi, h tr 1. i v i d án u tư thu c di n không ph i ăng ký u tư và d án thu c di n ăng ký u tư quy nh t i i u 45 c a Lu t u tư, nhà u tư căn c vào ưu ãi, h tr ho t ng b o v môi trư ng quy nh t i Ngh nh này và pháp lu t khác có liên quan t xác nh hình th c và m c ưu ãi, h tr làm th t c hư ng ưu ãi u tư t i cơ quan nhà nư c có thNm quy n. 2. Trư ng h p nhà u tư có yêu c u xác nh n ưu ãi, h tr thì làm th t c ăng ký ưu ãi, h tr cơ quan nhà nư c qu n lý u tư ghi ưu ãi, h tr vào Gi y ch ng nh n u tư. 3. i v i d án u tư thu c di n thNm tra u tư quy nh t i i u 47 c a Lu t u tư áp ng i u ki n ư c hư ng ưu ãi, h tr quy nh t i Ngh nh này, cơ quan nhà nư c qu n lý u tư ghi ưu ãi, h tr vào Gi y ch ng nh n u tư.
 11. 4. i v i d án có v n u tư nư c ngoài áp ng i u ki n ư c hư ng ưu ãi, h tr quy nh t i Ngh nh này, cơ quan nhà nư c qu n lý u tư ghi ưu ãi u tư vào Gi y ch ng nh n u tư. i u 23. Thu h i ưu ãi, h tr 1. Ưu ãi, h tr b thu h i trong các trư ng h p sau: a) Doanh nghi p, h p tác xã khai báo không trung th c ư c hư ng ưu ãi, h tr nào thì b thu h i ưu ãi, h tr ó; n u khai báo không trung th c ư c hư ng toàn b các ưu ãi, h tr thì b thu h i toàn b các ưu ãi, h tr ; b) Doanh nghi p, h p tác xã s d ng ưu ãi, h tr không úng m c ích i v i hình th c ưu ãi, h tr nào th b thu h i ưu ãi, h tr i v i hình th c ó; n u s d ng toàn b ưu ãi, h tr sai m c ích thì b thu h i toàn b các ưu ãi, h tr ; c) Doanh nghi p, h p tác xã s d ng t ư c ưu ãi, h tr không úng m c ích thì b thu h i toàn b các ưu ãi, h tr . 2. Ngoài vi c b thu h i các ưu ãi, h tr quy nh t i kho n 1 i u này, doanh nghi p, h p tác xã ph i n p ngân sách nhà nư c các kho n sau ây: a) Kho n lãi i v i s v n ã h tr b thu h i tính theo lãi su t cho vay c a Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam t i th i i m b thu h i; b) Ti n thuê t tính theo di n tích t b thu h i, th i gian s d ng và giá thuê tt i th i i m b thu h i. 3. y ban nhân dân c p t nh nơi có doanh nghi p, h p tác xã th c hi n ho t ng b o v môi trư ng ư c ưu ãi, h tr có trách nhi m ki m tra, thanh tra và quy t nh thu h i ưu ãi, h tr c a doanh nghi p, h p tác xã vi ph m các quy nh t i kho n 1 i u này. Chương 4. I U KHO N THI HÀNH i u 24. Trách nhi m c a các B , ngành 1. B Tài nguyên và Môi trư ng ch trì, ph i h p v i B , ngành, y ban nhân dân c p t nh liên quan hư ng d n vi c th c hi n và ki m tra tình hình th c hi n Ngh nh này; k p th i xu t vi c s a i, b sung các chính sách ưu ãi, h tr i v i ho t ng b o v môi trư ng trình Chính ph xem xét, quy t nh. 2. B K ho ch và u tư, B Tài chính, B Xây d ng, B Công Thương, Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam và các B , ngành liên quan trong ph m vi ch c năng, nhi m v c a mình có trách nhi m ch o, hư ng d n th c hi n chính sách ưu ãi, h tr ho t ng b o v môi trư ng quy nh t i Ngh nh này. i u 25. Trách nhi m c a y ban nhân dân c p t nh
 12. 1. Ch o các cơ quan ch c năng tr c thu c và y ban nhân dân các c p trong vi c l p quy ho ch, k ho ch s d ng t, k ho ch b trí v n u tư xây d ng các công trình h t ng k thu t, h t ng xã h i liên quan n các công trình b o v môi trư ng ư c ưu ãi, h tr t i a phương. 2. T ch c th c hi n theo thNm quy n chính sách ưu ãi, h tr ho t ng b o v môi trư ng quy nh t i Ngh nh này; ch o tri n khai th c hi n b i thư ng, gi i phóng m t b ng xây d ng các công trình b o v môi trư ng ư c ưu ãi, h tr . 3. Thanh tra, ki m tra vi c th c hi n d án u tư ho t ng b o v môi trư ng c a t ch c, cá nhân ư c hư ng ưu ãi, h tr theo quy nh t i Ngh nh này, b o m vi c th c hi n ưu ãi, h tr úng m c ích, úng i tư ng, úng m c ưu ãi. i u 26. Trách nhi m c a t ch c, cá nhân ư c hư ng ưu ãi, h tr 1. Th c hi n úng d án u tư ho t ng b o v môi trư ng ư c hư ng ưu ãi, h tr theo quy nh c a Ngh nh này. 2. H ng năm, trư c ngày 31 tháng 12 báo cáo k t qu ho t ng cho y ban nhân dân c p t nh nơi th c hi n d án u tư ho t ng b o v môi trư ng, B Tài nguyên và Môi trư ng, B K ho ch và u tư, B Tài chính ph i h p qu n lý, thanh tra và ki m tra theo quy nh; ch u trách nhi m v tính chính xác, trung th c c a s li u, thông tin báo cáo. 3. Ngoài vi c th c hi n ch báo cáo quy nh t i kho n 2 i u này, ph i th c hi n báo cáo t xu t v tình hình th c hi n d án u tư ho t ng b o v môi trư ng khi có yêu c u c a cơ quan qu n lý nhà nư c có thNm quy n. 4. M u báo cáo quy nh t i kho n 2 i u này th c hi n theo hư ng d n c a B Tài nguyên và Môi trư ng. i u 27. Hi u l c thi hành 1. Ngh nh này có hi u l c sau 45 ngày, k t ngày ký ban hành. 2. Ho t ng b o v môi trư ng quy nh t i ph n A, ph n B và các s n phNm quy nh t i ph n C c a Danh m c ã th c hi n trư c ngày Ngh nh này có hi u l c thì ư c hư ng ưu ãi, h tr theo quy nh c a Ngh nh này cho th i gian ho t ng còn l i. Nhà nư c không hoàn tr các kho n thu và các nghĩa v óng góp khác mà doanh nghi p, h p tác xã ph i th c hi n trư c ngày Ngh nh này có hi u l c. 3. Trư ng h p pháp lu t, chính sách m i ư c ban hành quy nh ưu ãi, h tr cao hơn so v i ưu ãi, h tr mà nhà u tư ã ư c hư ng theo quy nh t i Ngh nh này thì nhà u tư ư c hư ng ưu ãi, h tr theo quy nh m i, k t ngày pháp lu t, chính sách ó có hi u l c. Trong trư ng h p các ưu ãi, h tr ó th p hơn thì ti p t c ư c hư ng theo quy nh c a Ngh nh này.
 13. 4. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các t ch c, cá nhân liên quan có trách nhi m thi hành Ngh nh này. TM. CHÍNH PH TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; Nguy n T n Dũng - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - y ban Giám sát tài chính Qu c gia; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN; c ng TT T, các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu Văn thư, KGVX (5b). DANH M C HO T NG, S N PH M T HO T NG B O V MÔI TRƯ NG Ư C ƯU ÃI, H TR (Ban hành kèm theo Ngh nh s 04/2009/N -CP ngày 14 tháng 01 năm 2009 c a Chính ph ) A. DANH M C CÁC HO T NG B O V MÔI TRƯ NG Ư C C BI T ƯU ÃI, H TR I. HO T NG XÂY D NG CÔNG TRÌNH 1. Xây d ng cơ s x lý ch t th i r n sinh ho t t p trung 2. Xây d ng h th ng x lý nư c th i sinh ho t t p trung. 3. Xây d ng cơ s x lý ch t th i. 4. Xây d ng cơ s s n xu t ng d ng sáng ch b o v môi trư ng. 5. Xây d ng trung tâm, tr m tìm ki m c u n n; ng c u, kh c ph c s c môi trư ng; cơ s kh c ph c h u qu môi trư ng sau chi n tranh. 6. Xây d ng cơ s h a táng, i n táng.
 14. II. HO T NG NGHIÊN C U, S N XU T, KINH DOANH 1. Ho t ng x lý ch t th i nguy h i; x lý hóa ch t c h i; x lý, c i t o môi trư ng các kênh, mương, sông, h ch a và các khu quân s . 2. S n xu t s n phNm thân thi n v i môi trư ng. 3. S n xu t thi t b b o v môi trư ng, bao g m thi t b x lý ô nhi m môi trư ng, thi t b x lý ch t th i, ng phó, x lý tràn d u; thi t b quan tr c và phân tích môi trư ng. 4. S n xu t các s n phNm thay th nguyên li u t nhiên có l i cho môi trư ng. 5. D ch v h a táng, i n táng. 6. ng d ng công ngh cao, công ngh m i chưa ư c s d ng t i Vi t Nam; ng d ng công ngh sinh h c b o v môi trư ng. 7. u tư vào nghiên c u và phát tri n (R&D) k thu t x lý, tái ch ch t th i, công ngh thân thi n v i môi trư ng chi m 25% doanh thu tr lên. 8. Chuy n giao công ngh ph c v x lý ch t th i, công ngh thân thi n v i môi trư ng. 9. ng d ng sáng ch b o v môi trư ng ư c c p b ng c quy n sáng ch ho c b ng c quy n gi i pháp h u ích. 10. Nh p khNu máy móc, thi t b , phương ti n, d ng c , v t li u s d ng tr c ti p trong vi c thu gom, lưu gi , v n chuy n, tái ch , x lý ch t th i; quan tr c và phân tích môi trư ng; s n xu t năng lư ng s ch, năng lư ng tái t o. 11. Nh p khNu máy móc, thi t b , ph tùng, v t tư, phương ti n v n t i trong nư c chưa s n xu t, công ngh trong nư c chưa t o ra ư c; tài li u, sách, báo, t p chí khoa h c và các ngu n tin i n t v khoa h c và công ngh s d ng tr c ti p vào ho t ng nghiên c u, x lý ch t th i, d án chuy n giao công ngh ph c v x lý ch t th i. B. DANH M C CÁC HO T NG B O V MÔI TRƯ NG Ư C ƯU ÃI, H TR I. HO T NG XÂY D NG CÔNG TRÌNH 1. Xây d ng tr m quan tr c môi trư ng. 2. Xây d ng h th ng k t c u h t ng b o v môi trư ng các khu, c m công nghi p làng ngh . 3. Xây d ng cơ s công nghi p môi trư ng, cơ s s n xu t s n phNm thân thi n v i môi trư ng và các công trình b o v môi trư ng khác ph c v l i ích công v b o v môi trư ng.
 15. 4. Xây d ng cơ s giáo d c, ào t o ngu n nhân l c b o v môi trư ng. II. HO T NG NGHIÊN C U KHOA H C, S N XU T, KINH DOANH 1. Ho t ng x lý ch t th i thông thư ng. 2. X lý nư c th i sinh ho t t p trung 3. Nghiên c u x lý ch t th i, chuy n giao công ngh ph c v x lý ch t th i, công ngh thân thi n v i môi trư ng. 4. X lý s c tràn d u, kh c ph c s c s t l núi, s t l ê, b sông, b bi n và các s c môi trư ng khác. 5. Áp d ng công ngh gi m thi u khí th i gây hi u ng nhà kính, phá h y t ng ozon. 6. S n xu t năng lư ng s ch, năng lư ng tái t o; s n xu t năng lư ng t vi c tiêu h y ch t th i. C. DANH M C CÁC S N PH M Ư C ƯU ÃI, H TR 1. S n phNm thân thi n v i môi trư ng, bao g m: a) S n phNm sau khi th i b d phân h y trong t nhiên; b) S n phNm không gây ô nhi m môi trư ng ư c s n xu t thay th nguyên li u t nhiên; c) S n phNm ư c c p nhãn sinh thái c a t ch c ư c Nhà nư c công nh n. 2. Các s n phNm t ho t ng tái ch ch t th i. 3. S n phNm thay th nguyên li u t nhiên có l i cho môi trư ng. 4. Năng lư ng thu ư c t vi c tiêu h y ch t th i.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản