Nghị định số 100/2005/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:111

0
87
lượt xem
4
download

Nghị định số 100/2005/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 100/2005/NĐ-CP về việc thực hiện công ước cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 100/2005/NĐ-CP

 1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 100/2005/N -CP Hà N i, ngày 03 tháng 08 năm 2005 NGH Đ NH V VI C TH C HI N CÔNG Ư C C M PHÁT TRI N, S N XU T, TÀNG TR , S D NG VÀ PHÁ H Y VŨ KHÍ HÓA H C CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Quy t nh s 167 H /CTN ngày 24 tháng 8 năm 1998 c a Ch t ch nư c v vi c phê chu n Công ư c c m phát tri n, s n xu t, tàng tr , s d ng và phá hu vũ khí hoá h c; Xét ngh c a B trư ng B Công nghi p, NGHN NNH: Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1.Ph m vi và i tư ng áp d ng Ngh nh này i u ch nh các quan h liên quan n các t ch c, cá nhân Vi t Nam và nư c ngoài có các ho t ng u tư cơ s hoá ch t và xu t khNu, nh p khNu các hoá ch t ư c Công ư c c m phát tri n, s n xu t, tàng tr , s d ng và phá hu vũ khí hoá h c (sau ây g i t t là Công ư c) ki m soát t i lãnh th c a nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam. Vi c i u ch nh quan h trong lĩnh v c qu n lý hoá ch t không thu c di n Công ư c ki m soát th c hi n theo quy nh c a pháp lu t hi n hành. Ngh nh này cũng áp d ng i v i các t ch c, cá nhân Vi t Nam có các ho t ng nói trên t i nư c ngoài phù h p v i lu t pháp qu c t , n u pháp lu t c a nư c ngoài ó không có quy nh khác. i u 2.Gi i thích t ng Trong Ngh nh này, các t ng dư i ây ư c hi u như sau: 1. Vũ khí hoá h c bao g m m t, hai ho c t t c các lo i sau:
 2. a) Các hoá ch t c và ti n ch t c a chúng, tr trư ng h p ư c s d ng cho nh ng m c ích không b Công ư c c m v i s lư ng và ch ng lo i phù h p v i các m c ích ó; b) n dư c và trang thi t b ư c thi t k c bi t s d ng các c tính c a các hoá ch t c và ti n ch t nêu t i i m a kho n này nh m gây t vong ho c các tác h i khác; c) B t kỳ lo i trang thi t b nào ư c thi t k c bi t dùng tr c ti p các lo i n dư c và thi t b nêu t i i m b kho n này. 2. Hoá ch t c là b t kỳ hoá ch t nào thông qua tác ng hoá h c c a nó lên quá trình s ng c a ngư i ho c ng v t có th gây t vong, tê li t t m th i ho c lâu dài, ng c c p tính ho c mãn tính ho c gây hu ho i môi trư ng, môi sinh. Khái ni m này ư c áp d ng cho t t c các lo i hoá ch t có c tính nêu trên, không phân bi t ngu n g c, phương pháp s n xu t và cơ s s n xu t. 3. Ti n ch t là hoá ch t ư c s d ng trong b t kỳ m t công o n nào c a m t quá trình công ngh ph n ng hoá h c v i hoá ch t khác nh m t o thành m t hoá ch t c và có vai trò quy t nh nh t v m t c tính c a hoá ch t c ó. Ti n ch t là thành t cơ b n c a h hoá ch t nh nguyên t ho c a nguyên t . 4. Hoá ch t b ng là hoá ch t c và ti n ch t b ki m soát theo quy nh c a Công ư c và ư c phân theo th t 1, 2, 3 theo m c c tính gi m d n. Danh sách các hoá ch t b ng ư c quy nh t i Ph l c s 1 Ngh nh này. 5. Ch t ch ng b o lo n là hoá ch t không ph i hoá ch t b ng nhưng có th gây ra kích ng nhanh có h i ho c làm nh hư ng n kh năng ho t ng nào ó c a con ngư i. Các tác ng trên s bi n m t sau m t th i gian ng n ng ng ti p xúc v i hoá ch t nêu trên. 6. Hoá ch t khác là hoá ch t không ph i hoá ch t b ng nhưng không bao g m: các h p ch t hydrocarbon, thu c n và các polymer m ch dài. Các hoá ch t khác ư c phân thành hoá ch t DOC và hoá ch t DOC-PSF, trong ó: a) Hoá ch t DOC là hoá ch t h u cơ riêng bi t, bao g m t t c các h p ch t có ch a cacbon, ngo i tr các ôxit, sunfua c a nó và các cacbonat kim lo i, ư c phân bi t b i tên, công th c c u t o (n u có) ho c s ăng ký CAS (n u có) c a hoá ch t ó; b) Hoá ch t DOC-PSF là hoá ch t h u cơ riêng bi t có ch a m t trong các nguyên t , như ph t pho, lưu huỳnh ho c flo. 7. S n xu t hoá ch t là vi c t o ra m t ho ch t th ng qua ph n ng ho h c. 8. Ch bi n hoá ch t là vi c th c hi n m t quá trình lý h c như pha ch , chưng c t, chi t xu t, tinh ch mà ó m t hoá ch t không b bi n i thành hoá ch t khác. 9. Tiêu dùng hoá ch t là vi c chuy n hoá m t hoá ch t thành m t hoá ch t khác thông qua m t ph n ng hoá h c.
 3. 10. C t gi hoá ch t là vi c lưu gi , b o qu n hoá ch t chưa s d ng ho c s d ng chưa h t trong kho ch a, thùng ch a, b n ch a chuyên d ng t i cơ s hóa ch t. Khái ni m này ư c dùng i v i hoá ch t B ng 1. 11. Các m c ích không b Công ư c c m, g m: a) Phát tri n công nghi p, nông nghi p, nghiên c u, y t , dư c phNm và các m c ích hoà bình khác; b) B o v liên quan tr c ti p n vi c phòng, ch ng hóa ch t c và vũ khí hóa h c; c) Ho t ng qu c phòng, an ninh không g n v i vi c s d ng vũ khí hóa h c và không s d ng c tính c a hóa ch t như là phương ti n chi n tranh; d) Cư ng ch thi hành lu t, k c ch ng b o lo n trong nư c. 12. Cơ s hoá ch t là nơi di n ra m t hay nhi u trong s các ho t ng s n xu t, ch bi n, tiêu dùng và c t gi hoá ch t ch u s ki m soát c a Công ư c. Cơ s hoá ch t có th là m t a i m g m hai hay nhi u nhà máy, m t nhà máy ho c m t b ph n s n xu t c l p. Cơ s hoá ch t ư c phân thành cơ s hoá ch t B ng 1, 2, 3 và cơ s hoá ch t DOC, DOC-PSF, trong ó: a) Cơ s hoá ch t B ng 1 là nơi di n ra m t hay nhi u trong s các ho t ng s n xu t, ch bi n, tiêu dùng ho c c t gi hoá ch t B ng 1. Cơ s hoá ch t B ng 1 ư c phân thành cơ s quy mô ơn l và cơ s khác, trong ó: - Cơ s quy mô ơn l là cơ s s n xu t hoá ch t B ng 1 cho các m c ích: nghiên c u, y t , dư c phNm ho c b o v . T i cơ s quy mô ơn l , vi c s n xu t ư c th c hi n trong các thi t b ph n ng không c u thành s n xu t liên t c. Dung tích c a các thi t b ph n ng không vư t quá 100 lít và t ng dung tích c a các thi t b ph n ng có dung tích trên 5 lít không vư t quá 500 lít. - Cơ s khác là cơ s hoá ch t B ng 1 nhưng khác v i cơ s quy mô ơn l , bao g m: cơ s s n xu t ho ch t B ng 1 cho m c ch b o v v i t ng s n lư ng kh ng vư t qu 10 kg/năm; cơ s s n xu t các hoá ch t B ng 1 cho m c ích nghiên c u, y t ho c dư c phNm v i s n lư ng trên 100 gam/năm i v i m t hoá ch t, nhưng t ng s n lư ng không vư t quá 10 kg/năm; phòng thí nghi m i u ch t ng h p hoá ch t B ng 1 cho m c ích: nghiên c u, y t , dư c phNm v i t ng s n lư ng t 100 gam/năm tr lên. b) Cơ s hoá ch t B ng 2 là nơi di n ra m t hay nhi u trong s các ho t ng s n xu t, ch bi n ho c tiêu dùng hoá ch t B ng 2. c) Cơ s hoá ch t B ng 3 là nơi di n ra ho t ng s n xu t hoá ch t B ng 3. d) Cơ s hoá ch t DOC, DOC-PSF là nơi di n ra ho t ng s n xu t hoá ch t DOC, DOC-PSF. 13. S n lư ng là kh i lư ng s n phNm th c t ã s n xu t, ch bi n, tiêu dùng ho c d ki n s n xu t, ch bi n, tiêu dùng trong năm nào ó c a m t cơ s hóa ch t i v i
 4. m t hoá ch t c th . S n lư ng có th b ng ho c vư t công su t s n xu t c a cơ s i v i hoá ch t ó. 14. Ki m ch ng s li u xu t nh p khNu là vi c T ch c Công ư c ho c Cơ quan qu c gia Vi t Nam ki m tra, xem xét, i chi u s li u xu t khNu, nh p khNu các hoá ch t b ng c a các t ch c, cá nhân ư c c p phép nh m m c ích tái xác nh n s phù h p c a các s li u ã khai báo ho c phát hi n các sai sót ph i i u ch nh b o m s minh b ch, chính xác và trung th c c a vi c khai báo. 15. Thanh sát là cu c ki m tra t i ch do T ch c Công ư c ti n hành t i m t cơ s hoá ch t thu c di n b thanh sát ã ư c qu c gia thành viên khai báo v i T ch c Công ư c nh m xác nh n s phù h p c a thông tin ã khai báo và ch ng nh n vi c tuân th các quy nh c a Công ư c t i cơ s nêu trên. 16. Thanh sát ban u là cu c thanh sát u tiên c a T ch c Công ư c iv im t cơ s hoá ch t b t kỳ thu c di n b thanh sát. 17. Thanh sát l i là cu c thanh sát sau cu c thanh sát ban u i v i m t cơ s hoá ch t B ng 3 ho c cơ s DOC, DOC-PSF do T ch c Công ư c ti n hành tái ki m tra s phù h p c a khai báo mà qu c gia thành viên ã n p cho T ch c Công ư c. 18. Thanh sát có h th ng là cu c thanh sát sau cu c thanh sát ban u ư c ti n hành nh kỳ t i m t cơ s hoá ch t B ng 1 ho c B ng 2 theo m t tho thu n riêng v cơ s ó (tho thu n cơ s ) nh m m c ích ki m tra và tái xác nh n s phù h p c a khai báo mà qu c gia thành viên ã trình v i T ch c Công ư c. 19. Tho thu n cơ s là tho thu n ư c ký k t gi a qu c gia thành viên v i T ch c Công ư c liên quan n vi c thanh sát m t cơ s hoá ch t c th thu c di n b thanh sát. Tho thu n cơ s ư c d th o trong th i gian di n ra cu c thanh sát ban u và thư ng ư c l p cho các cơ s hoá ch t B ng 1 và 2. 20. Thanh sát t xu t là cu c thanh sát i v i m t cơ s hoá ch t b t kỳ n m trên lãnh th ho c b t c nơi nào thu c quy n tài phán c a m t qu c gia thành viên vào b t kỳ th i i m nào nh m m c ích làm sáng t các cáo bu c v vi c không tuân th Công ư c t i cơ s hoá ch t nêu trên. Vi c ti n hành m t cu c thanh sát t xu t ư c ti n hành theo yêu c u c a m t qu c gia thành viên khác và ư c H i ng Ch p hành c a T ch c Công ư c xem xét, quy t nh theo trình t quy nh t i i u IX và ph n X Ph l c ki m ch ng c a Công ư c. 21. T ch c c m vũ khí hoá h c (sau ây g i là T ch c Công ư c) là t ch c do các qu c gia thành viên Công ư c thành l p nh m th c hi n các m c ích và m c tiêu c a Công ư c thông qua vi c b o m tuân th các i u kho n c a Công ư c. 22. Qu c gia thành viên Công ư c là qu c gia ã ký và phê chuNn ho c gia nh p Công ư c c m phát tri n, s n xu t, tàng tr , s d ng và phá hu vũ khí hoá h c và chính th c tr thành thành viên Công ư c sau ngày th 30 k t ngày n p lưu chi u phê chuNn ho c thông báo v vi c gia nh p Công ư c cho T ng thư ký Liên h p qu c. Danh sách các qu c gia thành viên Công ư c nêu t i Ph l c s 2 c a Ngh nh này.
 5. 23. Cơ quan qu c gia Vi t Nam v th c hi n Công ư c (sau ây g i là Cơ quan qu c gia Vi t Nam) là t ch c liên ngành do Th tư ng Chính ph quy t nh thành l p. B Công nghi p là i di n Cơ quan qu c gia Vi t Nam trong quan h v i T ch c Công ư c và thay m t Cơ quan qu c gia Vi t Nam gi i quy t các công vi c liên quan n Công ư c. 24. i h t ng là nhóm công ch c do Cơ quan qu c gia Vi t Nam c ra ph i h p làm vi c v i i thanh sát c a T ch c Công ư c trong quá trình i thanh sát ti n hành ho t ng thanh sát t i Vi t Nam. i u 3.Các hành vi b c m 1. i v i vũ khí hoá h c a) Phát tri n, s n xu t, s h u, tàng tr và s d ng vũ khí hoá h c; b) Xu t khNu, nh p khNu vũ khí hoá h c tr c ti p hay gián ti p v i m i t ch c, cá nhân; c) Tham gia vào b t c ho t ng chuNn b quân s nào có s d ng vũ khí hoá h c; d) H tr , khuy n khích ho c xúi gi c m i t ch c, cá nhân dư i b t kỳ hình th c nào ho c tham gia vào b t kỳ ho t ng nào b Công ư c c m; ) S d ng ch t ch ng b o lo n như là phương ti n chi n tranh. 2. i v i hoá ch t B ng 1 a) S n xu t, ch bi n, tiêu dùng, c t gi , xu t khNu, nh p khNu hóa ch t B ng 1, tr trư ng h p ư c phép c a Th tư ng Chính ph cho nh ng m c ích c bi t như nghiên c u, y t , dư c phNm ho c b o v ; b) Xu t khNu, nh p khNu hóa ch t B ng 1 v i m i t ch c, cá nhân c a qu c gia không ph i là thành viên Công ư c; c) Tái xu t khNu ho c tái nh p khNu hóa ch t B ng 1 v i m i t ch c, cá nhân c a qu c gia th ba. 3. i v i hoá ch t B ng 2 a) S n xu t, ch bi n, tiêu dùng hoá ch t B ng 2, tr trư ng h p ư c ch p thu n c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n cho các m c ích không b Công ư c c m; xu t khNu, nh p khNu hoá ch t B ng 2, tr trư ng h p ư c phép c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n cho các m c ích không b Công ư c c m; b) Xu t khNu, nh p khNu hóa ch t B ng 2 v i m i t ch c, cá nhân c a qu c gia không ph i là thành viên Công ư c. 4. i v i hoá ch t B ng 3
 6. a) S n xu t hoá ch t B ng 3, tr trư ng h p ư c ch p thu n c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n cho các m c ích không b Công ư c c m; xu t khNu, nh p khNu hóa ch t B ng 3, tr trư ng h p ư c phép c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n cho các ích không b Công ư c c m; b) Xu t khNu hóa ch t B ng 3 v i m i t ch c, cá nhân c a qu c gia không ph i là thành viên Công ư c mà không có gi y ch ng nh n s d ng cu i cùng c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n c a qu c gia này; 5. S n xu t, xu t khNu, nh p khNu hóa ch t DOC, DOC - PSF, tr trư ng h p cho các m c ích không b Công ư c c m. Chương 2: CÁC QUY NNH V HOÁ CH T THU C DI N CÔNG Ư C KI M SOÁT M c 1: CÁC QUY NNH V HOÁ CH T B NG 1 i u 4.Các quy nh v u tư, khai báo và thanh sát cơ s hoá ch t B ng 1 1. Vi c u tư cơ s hoá ch t B ng 1 ư c th c hi n như sau: a) Các ho t ng s n xu t, ch bi n, tiêu dùng ho c c t gi hoá ch t B ng 1 có th ư c ti n hành t i cơ s quy mô ơn l ho c cơ s khác. b) Doanh nghi p thành l p theo quy nh c a pháp lu t có Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh hành ngh hoá ch t do cơ quan nhà nư c có thNm quy n c p và ã ăng ký mã s thu ; cam k t th c hi n u tư cơ s hoá ch t B ng 1 theo úng quy nh t i i m a kho n 12 i u 2 ư c u tư cơ s s n xu t, ch bi n, tiêu dùng ho c c t gi hoá ch t B ng 1 cho các m c ích nghiên c u, y t , dư c phNm ho c b o v ph i áp ng các i u ki n sau: - Có cơ s v t ch t, công ngh , thi t b phù h p s n xu t, ch bi n, tiêu dùng, c t gi hoá ch t B ng 1 t tiêu chuNn ch t lư ng mà doanh nghi p ã ăng ký; - Có b ph n phân tích, ki m tra ch t lư ng s n phNm. Trong trư ng h p không có b ph n phân tích, ki m tra riêng thì có th thuê các ơn v , trung tâm phân tích h p pháp thu c các cơ quan chuyên ngành; - Có h th ng x lý ch t th i b o m ho t ng di n ra t i cơ s không gây ô nhi m môi trư ng; có y các phương ti n và i u ki n làm vi c b o m an toàn lao ng, v sinh môi trư ng như i v i hoá ch t c h i theo quy nh c a pháp lu t v lao ng và v môi trư ng; - Có i ngũ cán b k thu t, công nhân có trình chuyên môn, ư c hu n luy n, ào t o chuyên ngành hoá ch t, áp ng yêu c u công ngh s n xu t và ch t lư ng s n phNm; - ư c Th tư ng Chính ph cho phép.
 7. Doanh nghi p mu n u tư cơ s hoá ch t B ng 1 ph i g i B Công nghi p văn b n ngh xem xét và ch p thu n cho doanh nghi p u tư. Trong th i h n không quá 15 ngày, k t ngày nh n h sơ h p l , B Công nghi p có trách nhi m xem xét và tr l i ngh c a doanh nghi p. Văn b n ch p thu n c a B Công nghi p ư c ính kèm trong h sơ xin phép u tư trình Th tư ng Chính ph . M u văn b n ngh c a doanh nghi p và ch p thu n c a B Công nghi p v u tư cơ s hoá ch t B ng 1 ư c quy nh t i Ph l c s 3 Ngh nh này (m u 3.1 và m u 3.2). c) Trư ng h p th c hi n vi c b sung, i u ch nh ho c thay i ho t ng t i cơ s hoá ch t B ng 1 hi n có, doanh nghi p ph i có văn b n báo cáo và gi i trình chi ti t v vi c b sung, i u ch nh ho c thay i ư c B Công nghi p ch p thu n trư c khi trình Th tư ng Chính ph cho phép. 2. Doanh nghi p có cơ s hoá ch t B ng 1 ph i n p cho B Công nghi p các tài li u sau ây: a) Ch m nh t 210 ngày trư c khi cơ s i vào ho t ng, doanh nghi p n p khai báo ban u v cơ s hoá ch t B ng 1, theo m u khai báo s 5.1 t i Ph l c s 5 Ngh nh này; b) Trư c ngày 28 tháng 02 hàng năm, doanh nghi p n p khai báo v các ho t ng có trong năm trư c t i cơ s hoá ch t B ng 1, theo m u khai báo s 5.2 t i Ph l c s 5 Ngh nh này; c) Trư c ngày 30 tháng 8 hàng năm, doanh nghi p n p khai báo v các ho t ng d ki n trong năm ti p theo t i cơ s hoá ch t B ng 1, theo m u khai báo s 5.3 t i Ph l c s 5 Ngh nh này; d) Ch m nh t 210 ngày trư c khi th c hi n vi c b sung, i u ch nh ho c thay i ho t ng t i cơ s hoá ch t B ng 1 hi n có, doanh nghi p n p khai báo theo m u khai báo s 5.4 t i Ph l c s 5 Ngh nh này. 3. T t c các cơ s hoá ch t B ng 1 u là i tư ng thanh sát ban u và thanh sát có h th ng c a t ch c Công ư c theo m t tho thu n cơ s tương ng. T ch c Công ư c có th ti n hành thanh sát t xu t t i b t kỳ cơ s hoá ch t B ng 1 nào khi có cáo bu c v vi c vi ph m Công ư c. Doanh nghi p có cơ s hoá ch t B ng 1 b thanh sát ph i ch p hành y các quy nh v thanh sát c a T ch c Công ư c t i Ph l c s 9 Ngh nh này; tuân th các hư ng d n c a i h t ng trong quá trình ti n hành thanh sát t i cơ s ; h p tác và t o i u ki n thu n l i i thanh sát c a T ch c Công ư c hoàn thành nhi m v quy nh trong l nh thanh sát. i u 5.Quy nh v xu t khNu, nh p khNu hoá ch t B ng 1 1. Doanh nghi p thành l p theo quy nh c a pháp lu t ư c xu t khNu ho c nh p khNu hoá ch t B ng 1 v i các t ch c, cá nhân c a qu c gia thành viên c a T ch c
 8. Công ư c trong nh ng trư ng h p c bi t cho m c ích nghiên c u, y t , dư c phNm ho c b o v ph i áp ng các i u ki n sau: a) Có Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh hành ngh hoá ch t do cơ quan nhà nư c có thNm quy n c p và ch ng nh n ăng ký mã s xu t, nh p khNu ghi trên Gi y ch ng nh n ăng ký thu do cơ quan thu c p; b) Có Gi y ch ng nh n i u ki n kinh doanh hàng hoá là hoá ch t c h i và s n phNm có hoá ch t c h i do S Khoa h c và Công ngh t nh, thành ph tr c thu c Trung ương c p theo quy nh c a B Khoa h c và Công ngh ; c) ư c Th tư ng Chính ph cho phép. Trong th i h n 15 ngày, k t khi nh n ư c ý ki n ch p thu n c a Th tư ng Chính ph , B Công nghi p c p gi y phép cho doanh nghi p i v i t ng l n xu t khNu ho c nh p khNu. M u văn b n ngh c p phép và gi y phép xu t khNu (nh p khNu) hoá ch t B ng 1 t i Ph l c s 4 Ngh nh này (m u 4.1 và m u 4.2). Gi y phép xu t khNu (nh p khNu) hoá ch t B ng 1 ch c p m t l n cho m t h p ng trong th i gian t i a 12 tháng, trư ng h p c n gia h n ph i có ơn ngh . Các gi y phép ã c p không ư c chuy n như ng cho doanh nghi p khác. 2. Doanh nghi p ư c phép xu t khNu, nh p khNu hóa ch t B ng 1 ph i n p B Công nghi p các lo i tài li u sau ây: a) Ch m nh t 45 ngày, trư c khi th c hi n vi c xu t khNu (nh p khNu), doanh nghi p n p thông báo v xu t khNu (nh p khNu) hoá ch t B ng 1 làm th t c thông báo v i t ch c Công ư c, theo m u thông báo s 5.5 t i Ph l c s 5 Ngh nh này; b) Trư c ngày 28 tháng 02 hàng năm, doanh nghi p n p khai báo v xu t khNu, nh p khNu và phân ph i trong nư c i v i t ng hoá ch t B ng 1 trong năm trư c, theo m u khai báo s 5.6 t i Ph l c s 5 Ngh nh này. 3. Khi ư c yêu c u, m i doanh nghi p có ho t ng xu t khNu, nh p khNu hoá ch t B ng 1 ph i ch p hành nghiêm túc vi c ki m ch ng s li u xu t khNu, nh p khNu do T ch c Công ư c ho c B Công nghi p ph i h p cùng Cơ quan qu c gia Vi t Nam ti n hành. M c 2: CÁC QUY NNH V HOÁ CH T B NG 2, HOÁ CH T B NG 3 i u 6.Quy nh v u tư các cơ s hoá ch t B ng 2, cơ s hoá ch t B ng 3 1. Doanh nghi p thành l p theo quy nh c a pháp lu t có gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh hành ngh hoá ch t do cơ quan nhà nư c có thNm quy n c p và ã ăng ký mã s thu ư c u tư cơ s hoá ch t B ng 2, cơ s hoá ch t B ng 3 cho các m c ích không b Công ư c c m ph i áp ng các i u ki n dư i ây:
 9. a) Có cơ s v t ch t, công ngh , thi t b phù h p s n xu t, ch bi n, tiêu dùng hoá ch t B ng 2, s n xu t hoá ch t B ng 3 t tiêu chuNn ch t lư ng mà doanh nghi p ã ăng ký; b) Có b ph n phân tích, ki m tra ch t lư ng s n phNm. Trong trư ng h p không có b ph n phân tích, ki m tra riêng thì có th thuê các ơn v , trung tâm phân tích h p pháp thu c các cơ quan chuyên ngành; c) Có h th ng x lý ch t th i b o m ho t ng di n ra t i cơ s không gây ô nhi m môi trư ng; có y các phương ti n và i u ki n làm vi c b o m an toàn lao ng, v sinh môi trư ng như i v i hoá ch t c h i theo quy nh c a pháp lu t v lao ng và v môi trư ng; d) Có i ngũ cán b k thu t, công nhân có trình chuyên môn, ư c hu n luy n, ào t o chuyên ngành hoá ch t, áp ng yêu c u công ngh s n xu t và ch t lư ng s n phNm. ) ư c ch p thu n c a B Công nghi p. Doanh nghi p mu n u tư cơ s hoá ch t B ng 2, cơ s hoá ch t B ng 3 ph i g i B Công nghi p văn b n ngh xem xét và ch p thu n cho doanh nghi p u tư. Trong th i h n không quá 15 ngày i v i cơ s hoá ch t B ng 2 và 07 ngày i v i cơ s hoá ch t B ng 3 k t ngày nh n h sơ h p l , B Công nghi p có trách nhi m tr l i ngh c a doanh nghi p. Văn b n ch p thu n c a B Công nghi p ư c g i kèm trong h sơ ngh u tư trình các cơ quan có thNm quy n xem xét, thNm nh và quy t nh u tư theo quy nh hi n hành. M u văn b n ngh c a doanh nghi p và ch p thu n c a B Công nghi p v vi c u tư cơ s hoá ch t B ng 2, cơ s hoá ch t B ng 3 t i Ph l c s 3 Ngh nh này (M u 3.3 và M u 3.4). 2. Trư ng h p th c hi n vi c b sung, i u ch nh ho c thay i ho t ng t i cơ s hoá ch t B ng 2, cơ s hoá ch t B ng 3 hi n có, doanh nghi p ph i có văn b n báo cáo và gi i trình chi ti t v vi c b sung, i u ch nh ho c thay i v i B Công nghi p, trư c khi trình các cơ quan thNm quy n cho phép. i u 7.Quy nh v khai báo cơ s hoá ch t B ng 2, cơ s hoá ch t B ng 3 1. Doanh nghi p có cơ s hoá ch t B ng 2, cơ s hoá ch t B ng 3 ph i khai báo v cơ s v i B Công nghi p khi cơ s có s n lư ng b ng ho c vư t ngư ng dư i ây: a) i v i hoá ch t B ng 2: - 1 kilôgam/năm i v i m t hoá ch t 2A*; - 100 kilôgam/năm i v i m t hoá ch t 2A; - 1 t n/năm i v i m t hoá ch t 2B. b) i v i hoá ch t B ng 3:
 10. T 30 t n/năm tr lên i v i m t hoá ch t B ng 3. 2. Doanh nghi p nêu t i kho n 1 i u này ph i n p khai báo cho B Công nghi p. a) Ch m nh t 60 ngày i v i cơ s hoá ch t B ng 2 và 30 ngày i v i cơ s hoá ch t B ng 3 trư c khi cơ s i vào ho t ng, doanh nghi p n p khai báo ban u v cơ s , c th : cơ s hoá ch t B ng 2 theo m u khai báo s 6.1 t i Ph l c s 6; cơ s hoá ch t B ng 3 theo m u khai báo s 7.1 t i Ph l c s 7 Ngh nh này; b) Trư c ngày 28 tháng 02 hàng năm, doanh nghi p n p khai báo v các ho t ng có trong năm trư c t i cơ s hi n có, c th : cơ s hoá ch t B ng 2 theo m u khai báo s 6.2 t i Ph l c s 6; cơ s hoá ch t B ng 3 theo m u khai báo s 7.2 t i Ph l c s 7 Ngh nh này; c) Trư c ngày 30 tháng 9 hàng năm, doanh nghi p n p khai báo v các ho t ng d ki n t i cơ s trong năm ti p theo, c th : cơ s hoá ch t B ng 2 theo m u khai báo s 6.3 t i Ph l c s 6; cơ s hoá ch t B ng 3 theo m u khai báo s 7.3 t i Ph l c s 7 Ngh nh này; d) Ch m nh t 30 ngày trư c khi th c hi n vi c b sung, i u ch nh ho c thay i ho t ng t i cơ s hoá ch t hi n có, doanh nghi p n p khai báo b sung v cơ s , c th : cơ s hoá ch t B ng 2 theo m u khai báo s 6.4 t i Ph l c s 6; cơ s hoá ch t B ng 3 theo m u khai báo s 7.4 t i Ph l c s 7 Ngh nh này. i u 8.Quy nh v thanh sát cơ s hoá ch t B ng 2, cơ s hoá ch t B ng 3. 1. i tư ng thanh sát: a) T t c các cơ s hoá ch t B ng 2 là i tư ng thanh sát ban u và thanh sát có h th ng c a T ch c Công ư c n u có s n lư ng b ng ho c vư t ngư ng dư i ây: - 10 kg/năm i v i m t hoá ch t 2A*; - 1 t n/năm i v i m t hoá ch t 2A; - 10 t n/năm i v i m t hoá ch t 2B. b) T t c các cơ s hoá ch t B ng 3 có s n lư ng t 200 t n/năm tr lên i v i m t hoá ch t B ng 3 b t kỳ u có th là i tư ng thanh sát ban u và thanh sát l i c a T ch c Công ư c. 2. T ch c Công ư c có th ti n hành thanh sát t xu t t i b t kỳ cơ s hoá ch t B ng 2, cơ s hoá ch t B ng 3 nào khi có cáo bu c v vi c vi ph m Công ư c. 3. Doanh nghi p có cơ s hoá ch t B ng 2, cơ s hoá ch t B ng 3 b thanh sát ph i ch p hành y các quy nh v thanh sát c a T ch c Công ư c quy nh t i Ph l c s 9 Ngh nh này; tuân th các hư ng d n c a i h t ng trong quá trình ti n hành thanh sát t i cơ s ; h p tác và t o i u ki n thu n l i i thanh sát c a T ch c Công ư c hoàn thành nhi m v quy nh trong l nh thanh sát.
 11. i u 9.Quy nh v xu t khNu, nh p khNu hoá ch t B ng 2, hoá ch t B ng 3. 1. Doanh nghi p thành l p theo quy nh c a pháp lu t ư c xu t khNu, nh p khNu hoá ch t B ng 2, hoá ch t B ng 3 v i các t ch c, cá nhân c a qu c gia thành viên c a T ch c Công ư c cho các m c ích không b Công ư c c m ph i áp ng các i u ki n dư i ây: a) Có gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh hành ngh hoá ch t do cơ quan nhà nư c có thNm quy n c p và ch ng nh n ăng ký mã s xu t nh p khNu ghi trên gi y ch ng nh n ăng ký thu do cơ quan thu c p; b) Có gi y ch ng nh n i u ki n kinh doanh hàng hoá là hoá ch t c h i và s n phNm có hoá ch t c h i do S Khoa h c và Công ngh t nh, thành ph tr c thu c Trung ương c p theo quy nh c a B Khoa h c và Công ngh ; c) Có gi y phép xu t khNu (nh p khNu) hoá ch t B ng 2, hoá ch t B ng 3 c a B Công nghi p, M u ơn ngh c p gi y phép xu t khNu (nh p khNu) hoá ch t B ng 2, hoá ch t B ng 3 t i Ph l c s 4 Ngh nh này (M u 4.3). Trong th i h n 15 ngày, k t ngày nh n h sơ h p l , B Công nghi p s c p phép xu t khNu (nh p khNu) hoá ch t B ng 2, hoá ch t B ng 3 theo m u gi y phép t i Ph l c s 4 Ngh nh này (M u 4.4). Trư ng h p xu t khNu, nh p khNu hoá ch t B ng 2, hoá ch t B ng 3 cho các m c ích chuyên ngành (y t , dư c phNm, nông nghi p, b o v ), khi c n thi t B Công nghi p l y ý ki n b ng văn b n c a B qu n lý nhà nư c tương ng trư c khi c p phép. Gi y phép xu t khNu (nh p khNu) hoá ch t B ng 2, hoá ch t B ng 3 ch c p m t l n cho m t h p ng trong th i gian t i a là 12 tháng, trư ng h p c n gia h n ph i có ơn ngh . Các gi y phép ã c p không ư c chuy n như ng cho doanh nghi p khác. Trư ng h p vi c xu t khNu hoá ch t B ng 3 ư c th c hi n v i t ch c ho c cá nhân c a nư c không ph i là qu c gia thành viên Công ư c, ph i có gi y ch ng nh n s d ng cu i cùng c a cơ quan có thNm quy n c a qu c gia nói trên. M u gi y ch ng nh n s d ng cu i cùng t i Ph l c s 7 Ngh nh này (M u 7.5). Gi y ch ng nh n này ính kèm trong h sơ ngh c p phép xu t khNu c a doanh nghi p xin phép xu t khNu. 2. Trư c ngày 28 tháng 02 hàng năm, doanh nghi p quy nh t i kho n 1 i u này ph i n p B Công nghi p văn b n khai báo v nh p khNu, xu t khNu trong năm trư c i v i: - Hóa ch t B ng 2, bao g m c h n h p ch a hóa ch t 2A* và 2A có n ng t 1% tr lên và hóa ch t 2B có n ng t 30% tr lên, theo m u khai báo s 6.5 t i Ph l c s 6 Ngh nh này;
 12. - Hóa ch t B ng 3, bao g m c h n h p ch a hóa ch t B ng 3 có n ng t 30% tr lên theo m u khai báo s 7.6 t i Ph l c s 7 Ngh nh này. 3. Khi ư c yêu c u, m i doanh nghi p có ho t ng xu t khNu, nh p khNu hoá ch t B ng 2, hoá ch t B ng 3 u ph i ch p hành nghiêm túc vi c ki m ch ng s li u xu t khNu, nh p khNu hoá ch t B ng 2, hoá ch t B ng 3 do T ch c Công ư c ho c B Công nghi p ph i h p cùng Cơ quan qu c gia Vi t Nam ti n hành. M c 3: CÁC QUY NNH V CƠ S HOÁ CH T DOC, DOC-PSF i u 10.Các quy nh v u tư cơ s hoá ch t DOC, DOC- PSF Doanh nghi p thành l p theo quy nh c a pháp lu t có gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh hành ngh hoá ch t do cơ quan nhà nư c có thNm quy n c p và ã ăng ký mã s thu ; cam k t th c hi n u tư cơ s hoá ch t DOC, DOC-PSF cho các m c ích không b Công ư c c m ư c u tư cơ s s n xu t hoá ch t DOC, DOC-PSF ph i áp ng các i u ki n dư i ây: 1. Có cơ s v t ch t, công ngh , thi t b phù h p s n xu t hoá ch t DOC, DOC- PSF t tiêu chuNn ch t lư ng mà doanh nghi p ăng ký. 2. Có b ph n phân tích, ki m tra ch t lư ng s n phNm. Trong trư ng h p không có b ph n phân tích, ki m tra riêng thì có th thuê các ơn v , trung tâm phân tích h p pháp thu c các cơ quan chuyên ngành. 3. Có h th ng x lý ch t th i b o m s n xu t không gây ô nhi m môi trư ng; có y các phương ti n và i u ki n làm vi c b o m an toàn lao ng, v sinh môi trư ng như i v i hoá ch t c h i theo quy nh c a pháp lu t v lao ng và v môi trư ng. 4. Có i ngũ cán b k thu t, công nhân có trình chuyên môn, ư c hu n luy n, ào t o chuyên ngành hoá ch t, áp ng yêu c u công ngh s n xu t và qu n lý ch t lư ng. Vi c u tư cơ s hoá ch t DOC, DOC-PSF ư c th c hi n theo quy nh u tư hi n hành. i u 11.Quy nh v khai báo cơ s hoá ch t DOC, DOC-PSF Doanh nghi p có cơ s s n xu t hoá ch t DOC có s n lư ng t 200 t n/năm tr lên i v i m t hoá ch t DOC và cơ s s n xu t hoá ch t DOC-PSF có s n lư ng t 30 t n/năm tr lên i v i m t hoá ch t DOC-PSF ph i n p B Công nghi p các tài li u sau: 1. Ch m nh t là 30 ngày trư c khi cơ s i vào ho t ng, doanh nghi p n p khai báo ban u v cơ s hoá ch t DOC, DOC-PSF, theo m u khai báo s 8.1 t i Ph l c s 8 Ngh nh này.
 13. 2. Trư c ngày 28 tháng 02 hàng năm, doanh nghi p n p khai báo v các ho t ng có trong năm trư c t i cơ s hoá ch t DOC, DOC-PSF theo m u khai báo s 8.2 t i Ph l c s 8 Ngh nh này. 3. Ch m nh t 30 ngày trư c khi th c hi n vi c b sung, i u ch nh ho c thay i s n xu t t i cơ s hoá ch t DOC, DOC-PSF hi n có, doanh nghi p n p khai báo b sung v cơ s hoá ch t DOC, DOC-PSF, theo m u khai báo s 8.3 t i Ph l c s 8 Ngh nh này. i u 12.Quy nh v thanh sát cơ s hoá ch t DOC, DOC-PSF 1. T t c các cơ s s n xu t hoá ch t DOC, DOC-PSF có s n lư ng trên 200 t n/năm u có th là i tư ng thanh sát ban u và thanh sát l i c a T ch c Công ư c. T ch c Công ư c có th ti n hành thanh sát t xu t t i b t kỳ cơ s hoá ch t DOC, DOC-PSF nào khi có cáo bu c v vi c vi ph m Công ư c. 2. Doanh nghi p có cơ s hoá ch t DOC, DOC-PSF b thanh sát có nghĩa v ch p hành y các quy nh v thanh sát c a T ch c Công ư c nêu t i Ph l c s 9 Ngh nh này; tuân th các hư ng d n c a i h t ng c a Cơ quan qu c gia Vi t Nam trong quá trình ti n hành thanh sát t i cơ s ; h p tác và t o i u ki n thu n l i i thanh sát c a T ch c Công ư c hoàn thành nhi m v ư c quy nh trong l nh thanh sát. Chương 3: CÁC QUY NNH KHÁC i u 13.Thông báo thay i tên hoá ch t ch ng b o lo n Trư ng h p thay i hoá ch t ư c s d ng làm ch t ch ng b o lo n thì cơ quan nhà nư c liên quan n vi c qu n lý, s d ng ch t ch ng b o lo n ph i thông báo v i B Công nghi p v hoá ch t ư c thay th , g m: tên hoá ch t (tên g i theo IUPAC, tên thương m i hay tên g i thông thư ng), công th c hóa h c và s CAS thông báo v i T ch c Công ư c. i u 14.Thông báo hàng năm v chương trình phòng v , óng góp t nguy n Cơ quan qu c gia Vi t Nam có trách nhi m ph i h p v i các cơ quan nhà nư c có liên quan trong vi c l p báo cáo hàng năm v chương trình phòng v và óng góp t nguy n c a Vi t Nam trình Th tư ng Chính ph phê duy t, thông báo v i T ch c Công ư c. i u 15.Ưu ãi và mi n tr 1. Trong th i gian th c hi n vi c thanh sát t i Vi t Nam, thành viên i thanh sát c a T ch c Công ư c ư c hư ng quy n ưu ãi và mi n tr ngo i giao, theo quy nh t i i u 29 và kho n 1 i u 30 c a Công ư c Viên năm 1961 v quan h ngo i giao. 2. B Công an có trách nhi m xem xét, c p phép nh p c nh cho thanh sát viên và tr lý thanh sát c a T ch c Công ư c.
 14. 3. B Ngo i giao có trách nhi m c p th th c nh p c nh nhi u l n, có giá tr 2 năm cho thanh sát viên và tr lý thanh sát c a T ch c Công ư c, ng th i thông báo cho T ch c Công ư c danh sách các thanh sát viên và tr lý thanh sát mà Vi t Nam ã c p th th c. 4. M u v t, thi t b thu c danh m c thi t b ư c H i ngh các qu c gia thành viên Công ư c phê chuNn do i thanh sát mang vào Vi t Nam th c hi n nhi m v thanh sát ư c mi n khai báo và ki m tra h i quan; ư c mi n thu nh p khNu, xu t khNu. i u 16.Ti p ón và làm vi c v i i thanh sát c a T ch c Công ư c Cơ quan qu c gia Vi t Nam có trách nhi m: 1. Ti p ón và làm vi c v i i thanh sát c a T ch c Công ư c; th c hi n quy n ki m tra theo kho n 29 m c c ph n II Ph l c ki m ch ng c a Công ư c mb o s phù h p c a s thi t b do i thanh sát mang vào Vi t Nam; t o m i i u ki n i thanh sát hoàn thành nhi m v thanh sát theo úng các n i dung c a l nh thanh sát c a T ch c Công ư c khi l nh này phù h p v i các quy nh c a Công ư c. 2. Ph i h p v i cơ s b thanh sát th c hi n m i bi n pháp b o v cơ s , thông tin và s li u không liên quan n m c ích và n i dung thanh sát. 3. i v i các cơ s hoá ch t B ng 1 và B ng 2, ngay trong th i gian ti n hành cu c thanh sát ban u, Cơ quan qu c gia Vi t Nam cùng i di n cơ s t ch c àm phán v i i thanh sát th ng nh t n i dung c a tho thu n cơ s trong ó quy nh các chi ti t cho vi c thanh sát có h th ng t i cơ s k t sau cu c thanh sát ban u. i u 17.B o m t thông tin 1. M i thành viên c a Cơ quan qu c gia Vi t Nam có trách nhi m b o v các thông tin m t trong khi thi hành nhi m v theo quy nh c a Công ư c và Pháp l nh B o v bí m t nhà nư c. 2. Cơ quan qu c gia Vi t Nam có nhi m v thi t l p, l a ch n m c c n b o m t c a thông tin trao i ho c cung c p cho T ch c Công ư c trên cơ s tho thu n v i T ch c Công ư c. 3. Thông tin b o m t c a các cơ s hoá ch t ch ư c trao i, ti t l v i nh ng ngư i có trách nhi m th c hi n nghĩa v Công ư c và trong trư ng h p khNn c p có liên quan n an toàn c ng ng. Chương 4: QU N LÝ NHÀ NƯ C TRONG VI C TH C HI N CÔNG Ư C i u 18.N i dung qu n lý nhà nư c trong vi c th c hi n Công ư c
 15. N i dung qu n lý nhà nư c trong vi c th c hi n Công ư c bao g m: 1. Xây d ng, ban hành ho c trình cơ quan có thNm quy n ban hành văn b n quy ph m pháp lu t v qu n lý các ho t ng hoá ch t th c hi n Công ư c. 2. Ch o và t ch c vi c th c hi n các văn b n quy ph m pháp lu t c a Vi t Nam và các cam k t qu c t phát sinh t Công ư c. 3. Thông tin, tuyên truy n và ph bi n giáo d c pháp lu t v Công ư c và các văn b n quy ph m pháp lu t có liên quan. 4. C p, gia h n, ình ch , thu h i gi y phép i v i các ho t ng hoá ch t b ki m soát theo quy nh c a Công ư c. 5. Thanh tra, ki m tra và x lý vi ph m các quy nh c a pháp lu t v th c hi n Công ư c. 6. H p tác qu c t trong vi c th c hi n Công ư c. i u 19.Trách nhi m c a các cơ quan qu n lý nhà nư c trong vi c th c hi n Công ư- c 1. Chính ph th ng nh t qu n lý vi c th c hi n Công ư c trong ph m vi c nư c. 2. B Công nghi p là cơ quan u m i giúp Chính ph th c hi n qu n lý nhà nư c v th c hi n Công ư c, có ch c năng, nhi m v và quy n h n sau ây: a) Ban hành theo thNm quy n ho c trình cơ quan có thNm quy n ban hành các văn b n quy ph m pháp lu t nh m m c ích th c hi n Công ư c; b) T ch c tuyên truy n, ph bi n Công ư c và các văn b n quy ph m pháp lu t có liên quan; c) Ch trì, ph i h p v i các B , ngành và U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i chung là U ban nhân dân các t nh) và ch u trách nhi m trư c Chính ph trong vi c th c hi n Công ư c; d) C p, gia h n, ình ch , thu h i theo thNm quy n gi y phép xu t khNu, nh p khNu, văn b n ch p thu n u tư các cơ s hoá ch t b ki m soát theo quy nh c a Công ư c; ) Qu n lý vi c s n xu t, ch bi n, tiêu dùng, c t gi hoá ch t c có liên quan; th c hi n vi c thanh tra, ki m tra các ho t ng này t i các cơ s thu c ph m vi qu n lý c a mình; e) Là i di n cho Cơ quan qu c gia Vi t Nam trong quan h v i T ch c Công ư c và thay m t Cơ quan qu c gia Vi t Nam gi i quy t các công vi c liên quan n Công ư c; g) Ch trì th c hi n h p tác qu c t trong khuôn kh Công ư c.
 16. 3. B Thương m i ph i h p v i B Công nghi p trong vi c xây d ng ban hành theo thNm quy n ho c trình c p có thNm quy n ban hành các văn b n quy ph m pháp lu t liên quan n qu n lý xu t nh p khNu các hoá ch t thu c di n Công ư c ki m soát. 4. B Tài chính ph i h p v i B Công nghi p trong vi c xây d ng ban hành theo thNm quy n ho c trình các c p có thNm quy n ban hành các quy nh và hư ng d n h i quan liên quan n vi c xu t khNu, nh p khNu các hoá ch t b ng theo quy nh c a Công ư c; ch u trách nhi m th ng kê, t ng h p s li u nh p khNu, xu t khNu hoá ch t b ng chuy n cho B Công nghi p x lý và th c hi n khai báo qu c gia v i T ch c Công ư c. 5. B Qu c phòng, B Công an qu n lý vi c s n xu t, ch bi n, tiêu dùng, c t gi hoá ch t c có liên quan; th c hi n vi c thanh tra, ki m tra các ho t ng này trong các ơn v thu c l c lư ng vũ trang; ph i h p v i B Công nghi p trong vi c t ch c th c hi n Công ư c. 6. B Ngo i giao ph i h p v i B Công nghi p trong vi c th c hi n các cam k t c a Vi t Nam v th c hi n Công ư c và h p tác qu c t theo quy nh c a Công ư c. 7. Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , U ban nhân dân các t nh căn c ch c năng, nhi m v , quy n h n c a mình ph i h p v i B Công nghi p trong vi c t ch c tri n khai th c hi n các quy nh c a Công ư c và Ngh nh này. i u 20.Ch c năng và quy ch làm vi c c a Cơ quan qu c gia Vi t Nam Cơ quan qu c gia Vi t Nam có các ch c năng sau: 1. Tham mưu, tư v n cho Chính ph và Th tư ng Chính ph trong vi c th c hi n Công ư c. 2. m b o s ph i h p ng b , ch t ch và có hi u qu gi a các B , ngành và cơ quan h u quan trong vi c th c hi n Công ư c. 3. Theo dõi, ki m tra m b o vi c tuân th Công ư c. 4. u m i quan h công tác gi a Vi t Nam v i T ch c Công ư c thông qua i di n c a mình là B Công nghi p. B trư ng B Công nghi p quy t nh quy ch làm vi c c a Cơ quan qu c gia Vi t Nam. Chương 5: THANH TRA, KI M TRA VÀ X LÝ VI PH M M c 1: THANH TRA, KI M TRA i u 21.Trách nhi m và thNm quy n thanh tra, ki m tra
 17. 1. Cơ quan qu c gia Vi t Nam có trách nhi m ph i h p v i B Công nghi p, các B , ngành và cơ quan liên quan thanh tra, ki m tra các ho t ng liên quan n hoá ch t b ki m soát b i Công ư c ư c quy nh t i Ngh nh này nh m ch n ch nh, phát hi n, ngăn ch n và x lý k p th i các vi ph m trong vi c th c hi n Công ư c. 2. ThNm quy n thanh tra, ki m tra ư c th c hi n theo quy nh c a pháp lu t v thanh tra. 3. Trong khi làm nhi m v , cơ quan và ngư i ti n hành thanh tra, ki m tra có trách nhi m th c hi n nghiêm ch nh các quy nh c a pháp lu t có liên quan; tôn tr ng quy n và l i ích h p pháp c a cá nhân, ơn v ư c thanh tra, ki m tra. i u 22.Quy t nh thanh tra, ki m tra 1. Vi c thanh tra, ki m tra ư c ti n hành dư i các hình th c sau ây: a) Ki m tra thư ng xuyên theo ch c năng qu n lý và thNm quy n ư c pháp lu t quy nh; b) Thành l p oàn thanh tra, ki m tra theo nh kỳ t ng quý, sáu tháng, hàng năm ho c ti n hành t xu t khi xét th y c n thi t. 2. Vi c thanh tra, ki m tra t xu t d a trên nh ng căn c sau ây: a) Thông qua công tác qu n lý c a mình, cơ quan có thNm quy n phát hi n các thông tin, tài li u có d u hi u vi ph m các quy nh c a Công ư c, quy nh c a Ngh nh này và quy nh pháp lu t có liên quan; b) Có tin báo, t giác c a ngư i khác v các ho t ng vi ph m; c) Theo yêu c u c a Cơ quan qu c gia Vi t Nam ho c c a T ch c Công ư c. 3. Th trư ng cơ quan ch trì thanh tra, ki m tra quy t nh thành ph n oàn thanh tra, ki m tra trên cơ s m c ích, yêu c u, ph m vi và n i dung thanh tra, ki m tra; trong trư ng h p c n thành l p oàn liên ngành thì trao i v i các cơ quan có liên quan c ngư i ph i h p. 4. Vi c thanh tra, ki m tra theo oàn ph i có quy t nh b ng văn b n c a th trư ng ngành t c p t nh tr lên. Quy t nh thanh tra, ki m tra ph i ghi rõ tên cơ quan ti n hành thanh tra; tên, a ch c a cơ quan, t ch c ư c thanh tra, ki m tra; th i gian ti n hành, ph m vi và n i dung thanh tra, ki m tra; thành ph n oàn thanh tra, ki m tra; căn c ti n hành thanh tra, ki m tra ( i v i thanh tra, ki m tra t xu t). i u 23.Ti n hành thanh tra, ki m tra 1. Trên cơ s các quy nh c a Công ư c và Ngh nh này, vi c thanh tra, ki m tra ư c ti n hành trên th c t ho t ng c a i tư ng ư c thanh tra, ki m tra. Cá nhân, ơn v ư c thanh tra, ki m tra có trách nhi m t o i u ki n cho oàn thanh tra, ki m tra th c hi n nhi m v .
 18. 2. K t qu thanh tra, ki m tra ư c l p thành biên b n, trong ó nêu rõ quá trình ti n hành thanh tra, ki m tra; k t lu n c a oàn v nh ng vi ph m c a cá nhân, ơn v ư c thanh tra, ki m tra; nh ng ki n ngh ho c yêu c u c a oàn thanh tra, ki m tra và nh ng n i dung c n thi t khác; biên b n ph i có ch ký c a trư ng oàn thanh tra, ki m tra và c a cá nhân ho c ngư i ng u ơn v ư c thanh tra, ki m tra. 3. Trư ng h p phát hi n vi ph m có d u hi u c a t i ph m thì trư ng oàn thanh tra, ki m tra ư c quy n t m ình ch ho t ng vi ph m, có trách nhi m b o v hi n trư ng và tang v t vi ph m, ng th i báo ngay cho cơ quan i u tra có thNm quy n. M c 1: X PH T VI PH M HÀNH CHÍNH i u 24.Quy nh chung v x ph t vi ph m hành chính 1. Vi ph m hành chính v th c hi n Công ư c là nh ng hành vi vi ph m trong các ho t ng s n xu t, ch bi n, tiêu dùng, c t gi , xu t khNu, nh p khNu các hoá ch t b ki m soát b i quy nh c a Công ư c và Ngh nh này, do t ch c ho c cá nhân th c hi n mà chưa c u thành t i ph m nhưng theo quy nh c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính ph i b x ph t vi ph m hành chính. 2. M i hành vi vi ph m hành chính ph i ch u m t hình th c x ph t chính b ng ti n; m c ph t ti n t i a i v i m t hành vi vi ph m hành chính là 100.000.000 ng. M c ti n ph t c th i v i m t hành vi vi ph m hành chính là m c trung bình c a khung ti n ph t quy nh i v i hành vi ó; n u vi ph m có tình ti t gi m nh thì m c ti n ph t có th gi m xu ng th p hơn m c trung bình nhưng không ư c gi m quá m c t i thi u c a khung ti n ph t; n u vi ph m có tình ti t tăng n ng thì m c ti n ph t có th tăng lên cao hơn m c trung bình nhưng không ư c vư t quá m c t i a c a khung ti n ph t. 3. Tuỳ theo tính ch t, m c vi ph m, cá nhân, t ch c vi ph m còn b áp d ng m t ho c nhi u hình th c x ph t b sung ho c bi n pháp kh c ph c h u qu theo quy nh c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính. 4. Nguyên t c x ph t, th i h n x ph t, th t c x ph t vi ph m hành chính, tình ti t gi m nh , tình ti t tăng n ng, th i hi u x ph t, th i h n ư c coi là chưa b x ph t, vi c áp d ng các bi n pháp ngăn ch n và b o m x lý vi ph m hành chính v th c hi n Công ư c ư c áp d ng theo quy nh c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính, Ngh nh s 134/2003/N -CP ngày 14 tháng 11 năm 2003 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính và các văn b n hư ng d n khác có liên quan. 5. i v i nh ng vi ph m hành chính khác trong lĩnh v c qu n lý hoá ch t c, b o v môi trư ng và an toàn hóa ch t ã ư c quy nh t i các ngh nh khác c a Chính ph thì vi c x ph t áp d ng theo các quy nh c a các ngh nh ó. i u 25.X ph t vi ph m i v i các hành vi b c m theo quy nh c a Công ư c 1. Ph t ti n t 80.000.000 ng n 100.000.000 ng n u vi ph m các hành vi b c m i v i vũ khí hoá h c theo quy nh t i kho n 1 i u 3 Ngh nh này.
 19. 2. Ph t ti n t 60.000.000 ng n 80.000.000 ng n u vi ph m các hành vi b c m i v i hoá ch t B ng 1 theo quy nh t i kho n 2 i u 3 Ngh nh này. 3. Ph t ti n t 40.000.000 ng n 60.000.000 ng n u vi ph m các hành vi b c m i v i hoá ch t B ng 2 theo quy nh t i kho n 3 i u 3 Ngh nh này. 4. Ph t ti n t 20.000.000 ng n 40.000.000 ng n u vi ph m các hành vi b c m i v i hoá ch t B ng 3 theo quy nh t i kho n 4 i u 3 Ngh nh này. 5. Ph t ti n 20.000.000 ng n u vi ph m hành vi b c m i v i hóa ch t DOC, DOC-PSF quy nh t i kho n 5 i u 3 Ngh nh này. 6. Ngoài vi c b ph t ti n, cá nhân, t ch c có các hành vi vi ph m quy nh t i các kho n 1, 2, 3, 4 và 5 i u này ph i có bi n pháp kh c ph c h u qu và có th b áp d ng hình th c x ph t b sung sau ây: a) T ch thu tang v t, phương ti n ư c s d ng vi ph m hành chính khi vi ph m quy nh t i i u 3 Ngh nh này; b) Bu c th c hi n các bi n pháp kh c ph c tình tr ng ô nhi m môi trư ng do vi ph m hành chính gây ra; c) Trong trư ng h p không áp d ng bi n pháp t ch thu thì bu c ưa ra kh i lãnh th Vi t Nam ho c bu c tái xu t hàng hoá, v t phNm, phương ti n liên quan n u có hành vi nh p khNu trái phép các hoá ch t b ng; d) i v i tang v t là hoá ch t, v t phNm ch a hóa ch t gây tác h i cho s c kh e con ngư i, v t nuôi và cây tr ng, trong trư ng h p không áp d ng bi n pháp t ch thu thì bu c tiêu hu . i u 26.X ph t vi ph m v qu n lý hoá ch t B ng 1 1. Ph t ti n t 10.000.000 ng n 25.000.000 ng i v i m t trong các hành vi vi ph m sau ây: a) Vi ph m quy nh v i u ki n u tư, i u ki n xu t khNu, nh p khNu hoá ch t B ng 1 t i kho n 1 i u 4 và kho n 1 i u 5 Ngh nh này, n u không thu c các trư ng h p quy nh t i các kho n 2 và 3 i u này; b) Vi ph m quy nh v khai báo i v i hoá ch t B ng 1, như: không khai báo ho c khai báo không úng th c t , s n xu t, ch bi n, tiêu dùng, c t gi ; không thông báo, không khai báo xu t khNu, nh p khNu do thi u trách nhi m ho c các l i vô ý khác; thông báo, khai báo không úng th i h n quy nh mà không có lý do chính áng. 2. Ph t ti n t 25.000.000 ng n 40.000.000 ng i v i m t trong các hành vi vi ph m sau ây: a) S n xu t, ch bi n, tiêu dùng, c t gi hóa ch t B ng 1 vư t t ng s n lư ng quy nh t i m c a kho n 12 i u 2 Ngh nh này; xu t khNu, nh p khNu hoá ch t B ng 1
 20. sai n i dung ghi trong gi y phép xu t khNu (nh p khNu); chuy n như ng gi y phép xu t khNu (nh p khNu) cho doanh nghi p khác; b) Vi ph m quy nh v khai báo i v i hoá ch t B ng 1, như: c ý không khai báo ho c c ý khai báo không úng th c t s n xu t, ch bi n, tiêu dùng, c t gi ; c ý không thông báo, c ý không khai báo xu t khNu, nh p khNu; dùng th o n gian d i trong khai báo; c) Vi ph m quy nh v thanh sát, n u không thu c trư ng h p quy nh t i i m b kho n 3 i u này; vi ph m quy nh v ki m ch ng s li u xu t nh p khNu hoá ch t B ng 1 theo quy nh; d) Không ch p hành quy t nh thanh tra, ki m tra c a cơ quan có thNm quy n. 3. Ph t ti n t 40.000.000 ng n 70.000.000 ng i v i m t trong các hành vi vi ph m sau ây: a) u tư cơ s hoá ch t B ng 1 không ư c phép c a Th tư ng Chính ph ; xu t khNu, nh p khNu hoá ch t B ng 1 không ư c phép c a Th tư ng Chính ph và không có gi y phép c a B Công nghi p; s d ng gi y phép quá h n, gi y phép b s a ch a, gi y phép gi ; b) Không ch p hành quy t nh thanh sát c a cơ quan có thNm quy n. i u 27.X ph t vi ph m v qu n lý hoá ch t B ng 2 1. Ph t ti n t 5.000.000 ng n 15.000.000 ng i v i m t trong các hành vi vi ph m sau ây: a) Vi ph m quy nh v i u ki n u tư cơ s hoá ch t B ng 2, i u ki n xu t khNu, nh p khNu hoá ch t B ng 2 t i các kho n 1 i u 6 và kho n 2 i u 9 Ngh nh này, n u không thu c các trư ng h p quy nh t i các kho n 2 và 3 i u này; b) Vi ph m quy nh v khai báo i v i hoá ch t B ng 2, như: không khai báo ho c khai báo không úng th c t s n xu t, ch bi n, tiêu dùng, xu t khNu, nh p khNu hóa ch t B ng 2 do thi u trách nhi m ho c các l i vô ý khác; khai báo không úng th i h n quy nh mà không có lý do chính áng. 2. Ph t ti n t 15.000.000 ng n 30.000.000 ng i v i m t trong các hành vi vi ph m sau ây: a) u tư cơ s hoá ch t B ng 2 sai n i dung ghi trong văn b n ch p thu n u tư c a B Công nghi p; xu t khNu, nh p khNu hoá ch t B ng 2 sai n i dung ghi trong gi y phép xu t khNu, nh p khNu; chuy n như ng gi y phép xu t khNu (nh p khNu) cho doanh nghi p khác; b) Vi ph m quy nh v khai báo i v i hoá ch t B ng 2, như: c ý không khai báo ho c c ý khai báo không úng th c t s n xu t, ch bi n, tiêu dùng, xu t khNu, nh p khNu hoá ch t B ng 2; dùng th o n gian d i trong khai báo;
Đồng bộ tài khoản