intTypePromotion=1
ADSENSE

Nghị định số 106/2005/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

294
lượt xem
61
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 106/2005/NĐ-CP về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật điện lực về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 106/2005/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 106/2005/N -CP Hà N i, ngày 17 tháng 08 năm 2005 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 106/2005/N -CP NGÀY 17 THÁNG 8 NĂM 2005 QUY NNH CHI TI T VÀ HƯ NG D N THI HÀNH M T S I U C A LU T I N L C V B O V AN TOÀN CÔNG TRÌNH LƯ I I N CAO ÁP CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t i n l c ngày 03 tháng 12 năm 2004; Theo ngh c a B trư ng B Công nghi p, NGHN NNH: i u 1. Ph m vi i u ch nh 1. Ngh nh này quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t i n l c v b o v an toàn công trình lư i i n cao áp. 2. Công trình lư i i n cao áp bao g m lư i i n cao áp và hành lang b o v an toàn lư i i n cao áp. Lư i i n cao áp là lư i i n có i n áp danh nh t 1.000 V tr lên. i u 2. Xây d ng công trình lư i i n cao áp 1. Sau khi d án công trình lư i i n cao áp ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n phê duy t m t b ng xây d ng, ch m nh t sau 15 ngày ch u tư ph i thông báo b ng văn b n cho U ban nhân dân a phương, t ch c, h gia ình, cá nhân là ch s d ng t, ch s h u nhà, công trình xây d ng và tài s n khác n m trong ph m vi hành lang công trình lư i i n cao áp bi t. Vi c b i thư ng, h tr v t, tài s n trên t và h tr khác cho ngư i ang s d ng t khi xây d ng công trình ư c th c hi n theo quy nh c a pháp lu t v b i thư ng, h tr và tái nh cư. M i tài s n ho c công trình ư c t o l p sau khi ã nh n ư c thông báo th c hi n d án mà vi ph m hành lang an toàn theo quy nh t i Ngh nh này thì bu c ph i phá d và không ư c b i thư ng, h tr . 2. Ch u tư xây d ng công trình lư i i n cao áp ph i tuân th quy nh t i kho n 2, kho n 3 i u 49 c a Lu t i n l c và các quy nh c a pháp lu t v xây d ng. Trư ng h p bu c ph i xây d ng ư ng dây i n trên không qua các công trình có t m quan tr ng v chính tr , kinh t , văn hoá, an ninh, qu c phòng, thông tin liên l c,
  2. nh ng nơi thư ng xuyên t p trung ông ngư i, các khu di tích l ch s - văn hoá, danh lam th ng c nh ã ư c Nhà nư c x p h ng thì ph i m b o các i u ki n sau: a) o n ư ng dây d n i n trên không vư t qua các công trình và các a i m trên ph i ư c tăng cư ng các bi n pháp an toàn v i n và xây d ng; b) Kho ng cách t i m th p nh t c a dây d n i n tr ng thái võng c c i nm t t t nhiên không ư c nh hơn quy nh trong b ng sau: i n áp n 35 kV 66-110 kV 220 kV Kho ng cách 11 m 12 m 13 m 3. o n cáp ng m n i v i ư ng dây d n i n trên không tính t m t t tr lên n cao hai mét ph i ư c t trong ng b o v . 4. Khi hoàn thành xây d ng công trình lư i i n cao áp, ch u tư công trình ph i thông báo ngay n U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có công trình lư i i n ph i h p qu n lý. i u 3. Kho ng cách an toàn phóng i n theo c p i n áp 1. Kho ng cách an toàn phóng i n theo c p i n áp quy nh t i kho n 1 i u 51 c a Lu t i n l c ư c quy nh trong b ng sau: i n áp n 22 kV 35 kV 66-110 kV 220 kV Dây Dây Dây Dây tr n Dây tr n b c tr n b c Kho ng cách an 1,0 m 2,0 m 1,5 m 3,0 m 4,0 m 6,0 m toàn phóng i n 2. Kho ng cách an toàn phóng i n theo c p i n áp quy nh t i kho n 4 i u 51 c a Lu t i n l c là kho ng cách t i thi u t dây d n i n n i m g n nh t c a thi t b , d ng c , phương ti n làm vi c trong hành lang b o v an toàn công trình lư i i n cao áp và ư c quy nh trong b ng sau: i n áp n 22 35 kV 66-110 220 kV 500 kV kV kV Kho ng cách an toàn phóng i n 4,0 m 4,0 m 6,0 m 6,0 m 8,0 m 3. Kho ng cách an toàn phóng i n theo c p i n áp quy nh t i kho n 5, kho n 6 và kho n 7 i u 51 c a Lu t i n l c là kho ng cách t i thi u t dây d n i n khi dây tr ng thái võng c c i n i m cao nh t c a i tư ng ư c b o v và ư c quy nh trong b ng sau: i n áp n 35 66-110 220 500 kV kV kV kV Kho ng cách
  3. an toàn phóng i n n i m cao nh t (4,5m) c a phương 2,5 m 2,5 m 3,5 m 5,5 m ti n giao thông ư ng b n i m cao nh t (4,5m) c a phương 3,0 m 3,0 m 4,0 m 7,5 m ti n, công trình giao thông ư ng s t. n i m cao nh t (7,5m) c a phương 3,0 m 3,0 m 4,0 m 7,5 m ti n, công trình giao thông ư ng s t ch y i n n chi u cao tĩnh không theo c p k 1,5 m 2,0 m 3,0 m 4,5 m thu t c a ư ng thu n i a i u 4. Hành lang b o v an toàn ư ng dây d n i n trên không 1. Hành lang b o v an toàn c a ư ng dây d n i n trên không là kho ng không gian d c theo ư ng dây và ư c gi i h n như sau: a) Chi u dài hành lang ư c tính t v trí ư ng dây ra kh i ranh gi i b o v c a tr m này n v trí ư ng dây i vào ranh gi i b o v c a tr m k ti p; b) Chi u r ng hành lang ư c gi i h n b i hai m t th ng ng v hai phía c a ư ng dây, song song v i ư ng dây, có kho ng cách t dây ngoài cùng v m i phía khi dây tr ng thái tĩnh theo quy nh trong b ng sau: 66-110 220 500 i n áp n 22 kV 35 kV kV kV kV Dây Dây Dây Dây Dây tr n b c tr n b c tr n Kho ng cách 1,0 m 2,0 m 1,5 m 3,0 m 4,0 m 6,0 m 7,0 m c) Chi u cao hành lang ư c tính t áy móng c t n i m cao nh t c a công trình c ng thêm kho ng cách an toàn theo chi u th ng ng quy nh trong b ng sau: i n áp n 35 kV 66-110 kV 220 kV 500 kV Kho ng cách 2,0 m 3,0 m 4,0 m 6,0 m 2. Hành lang b o v an toàn các lo i cáp i n i trên m t t ho c treo trên không là kho ng không gian d c theo ư ng cáp i n và ư c gi i h n v các phía là 0,5 m tính t m t ngoài c a s i cáp ngoài cùng. i u 5. Cây trong và ngoài hành lang b o v an toàn ư ng dây d n i n trên không 1. Trư ng h p cây trong hành lang b o v an toàn c a ư ng dây d n i n trên không, kho ng cách ư c quy nh như sau:
  4. a) i v i ư ng dây d n i n có i n áp n 35 kV trong thành ph , th xã, th tr n thì kho ng cách t i m b t kỳ c a cây n dây d n i n tr ng thái tĩnh không nh hơn kho ng cách quy nh trong b ng sau: i n áp n 35 kV Kho ng cách Dây b c Dây tr n 0,7 m 1,5 m b) i v i ư ng dây có i n áp t 66 kV n 500 kV trong thành ph , th xã, th tr n thì cây không ư c cao hơn dây d n th p nh t tr trư ng h p c bi t ph i có bi n pháp k thu t m b o an toàn và ư c U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương cho phép. Kho ng cách t i m b t kỳ c a cây n dây d n khi dây tr ng thái tĩnh không nh hơn kho ng cách quy nh trong b ng sau: i n áp 66-110 kV 220 kV 500 kV Kho ng cách Dây tr n 2,0 m 3,0 m 4,5 m c) i v i ư ng dây ngoài thành ph , th xã, th tr n thì kho ng cách t i m cao nh t c a cây theo chi u th ng ng n cao c a dây d n th p nh t khi ang tr ng thái tĩnh không nh hơn kho ng cách quy nh trong b ng sau: i n áp n 35 kV 66-110 kV 220 kV 500 kV Kho ng cách Dây b c Dây tr n Dây tr n 0,7 m 2,0 m 3,0 m 4,0 m 6,0 m 2. Trư ng h p cây ngoài hành lang b o v an toàn ư ng dây d n i n trên không và ngoài thành ph , th xã, th tr n thì kho ng cách t b ph n b t kỳ c a cây khi cây b n b ph n b t kỳ c a ư ng dây không nh hơn kho ng cách quy nh trong b ng sau: i n áp n 35 kV 66-220 kV 500 kV Kho ng cách 0,7 m 1,0 m 2,0 m 3. i v i cây có kh năng phát tri n nhanh trong th i gian ng n có nguy cơ gây m t an toàn và nh ng cây n u ph i ch t ng n, t a cành s không còn hi u qu kinh t ph i ch t b và c m tr ng m i. 4. Lúa, hoa màu và cây tr ng ch ư c tr ng cách mép móng c t i n, móng néo ít nh t là 0,5m. i u 6. Nhà , công trình trong hành lang b o v ư ng dây d n i n trên không 1. i u ki n nhà , công trình ư c t n t i trong hành lang b o v an toàn công trình lư i i n cao áp n 220 kV:
  5. a. Mái l p và tư ng bao ph i làm b ng v t li u không cháy; b. Mái l p, khung nhà và tư ng bao b ng kim lo i ph i n i t theo quy nh v k thu t n i t; c. Không gây c n tr ư ng ra vào ki m tra, b o dư ng, thay th các b ph n công trình lư i i n cao áp; d. Kho ng cách t b t kỳ b ph n nào c a nhà , công trình n dây d n g n nh t khi dây tr ng thái tĩnh không ư c nh hơn kho ng cách quy nh trong b ng sau: i n áp n 35 kV 66-110 kV 220 kV Kho ng cách 3,0 m 4,0 m 6,0 m ) Cư ng i n trư ng ≤ 5 kV/m t i i m b t kỳ ngoài nhà cách m t t m t mét và ≤ 1 kV/m t i i m b t kỳ bên trong nhà cách m t t m t mét. 2. i v i nhà , công trình xây d ng h p pháp trư c khi xây d ng ư ng dây d n i n trên không n u chưa áp ng các i u ki n quy nh t i kho n 1 i u này thì ch u tư xây d ng công trình lư i i n cao áp ch u kinh phí và t ch c th c hi n vi c c i t o nh m tho mãn các i u ki n ó. Trư ng h p ch b phá d m t ph n mà ph n còn l i v n t n t i, s d ng ư c và áp ng ư c các i u ki n quy nh t i kho n 1 i u này thì ư c b i thư ng ph n giá tr nhà, công trình b phá d và chi phí c i t o hoàn thi n l i nhà, công trình theo tiêu chuNn k thu t tương ương c a nhà, công trình trư c khi b phá d . Ch u tư xây d ng công trình lư i i n cao áp có trách nhi m chi tr b i thư ng cho ph n b phá d ó. Trư ng h p không th c i t o ư c áp ng i u ki n nêu trên mà ph i d b ho c di d i thì ư c b i thư ng v nhà, công trình và h tr di d i theo quy nh c a pháp lu t v b i thư ng, h tr và tái nh cư. i u 7. Hành lang b o v an toàn ư ng cáp i n ng m Hành lang b o v an toàn ư ng cáp i n ng m ư c gi i h n như sau: 1. Chi u dài hành lang ư c tính t v trí cáp ra kh i ranh gi i ph m vi b o v c a tr m này n v trí vào ranh gi i ph m vi b o v c a tr m k ti p. 2. Chi u r ng hành lang ư c gi i h n b i: a. M t ngoài c a mương cáp i v i cáp t trong mương cáp; b. Hai m t th ng ng cách m t ngoài c a v cáp ho c s i cáp ngoài cùng v hai phía c a ư ng cáp i n ng m i v i cáp t tr c ti p trong t, trong nư c ư c quy nh trong b ng sau: Lo i cáp i n t tr c ti p trong t t trong nư c t n t không n Nơi không có tàu Nơi có tàu nh nh thuy n qua l i thuy n qua l i
  6. Kho ng cách 1,0 m 1,5 m 20,0 m 100,0 m 3. Chi u cao ư c tính t m t t ho c m t nư c n: a. M t ngoài c a áy móng mương cáp i v i cáp t trong mương cáp; b. sâu th p hơn i m th p nh t c a v cáp là 1,5m i v i cáp t tr c ti p trong t ho c trong nư c. i u 8. Hành lang b o v an toàn tr m i n 1. Hành lang b o v an toàn tr m i n là kho ng không gian bao quanh tr m i n và ư c gi i h n như sau: a. i v i các tr m i n không có tư ng, rào bao quanh, hành lang b o v tr m i n ư c gi i h n b i không gian bao quanh tr m i n có kho ng cách n các b ph n mang i n g n nh t c a tr m i n theo quy nh trong b ng sau: i n áp n 22 kV 35 kV Kho ng cách 2,0 m 3,0 m b) i v i tr m i n có tư ng ho c hàng rào c nh bao quanh, chi u r ng hành lang b o v ư c gi i h n n m t ngoài tư ng ho c hàng rào; chi u cao hành lang ư c tính t áy móng sâu nh t c a công trình tr m i n n i m cao nh t c a tr m i n c ng thêm kho ng cách an toàn theo chi u th ng ng quy nh t i i m c kho n 1 i u 4 c a Ngh nh này. 2. Nhà và công trình xây d ng g n hành lang b o v an toàn c a tr m i n ph i m b o không làm hư h ng b t kỳ b ph n nào c a tr m i n; không xâm ph m ư ng ra vào tr m i n; ư ng c p thoát nư c c a tr m i n, hành lang b o v an toàn ư ng cáp i n ng m và ư ng dây d n i n trên không; không làm c n tr h th ng thông gió c a tr m i n; không cho nư c th i xâm nh p làm hư h ng công trình i n. i u 9. Bi n báo, tín hi u 1. ơn v qu n lý công trình lư i i n cao áp ph i t bi n c m, bi n báo theo quy ph m và tiêu chuNn hi n hành. 2. Các c t i n ph i ư c sơn màu tr ng, t kho ng chi u cao 50 m tr lên và ph i t èn tín hi u trên nh c t trong các trư ng h p sau: a. C t i n cao t 80 m tr lên; b. C t i n cao trên 50 m n dư i 80 m nhưng v trí có yêu c u c bi t. 3. Trư ng h p ư ng dây d n i n cao áp n m trong gi i h n 8.000 m tính t ư ng h , c t cánh g n nh t c a sân bay, vi c sơn c t, t èn báo hi u theo quy nh c a cơ quan qu n lý nhà nư c v hàng không.
  7. 4. D c theo ư ng cáp i n ng m trong t, ch công trình ph i t c t m c ho c d u hi u. i u 10. Qu n lý, v n hành công trình lư i i n cao áp 1. ơn v qu n lý v n hành công trình lư i i n cao áp có trách nhi m: a. Ki m tra hành lang b o v an toàn công trình lư i i n cao áp trong ph m vi qu n lý c a mình phát hi n k p th i các hành vi vi ph m quy nh v b o v an toàn công trình lư i i n cao áp. Khi phát hi n hành vi vi ph m, ph i yêu c u i tư ng vi ph m d ng ngay các hành vi vi ph m và báo cáo, ph i h p v i cơ quan nhà nư c có thNm quy n t i a phương l p biên b n x lý các hành vi vi ph m ó; b. Ki m tra, duy tu, b o dư ng ư ng dây úng th i h n quy nh. Không v n hành quá t i i v i ư ng dây vư t qua nhà , công trình; c. Th ng kê, theo dõi các vi ph m hành lang b o v an toàn công trình lư i i n cao áp trong ph m vi qu n lý và báo cáo cơ quan qu n lý nhà nư c v ho t ng i n l c và s d ng i n t i a phương, cơ quan c p trên theo quy nh. 2. Ngư i qu n lý v n hành, s a ch a lư i i n ph i th c hi n các quy nh v b o m an toàn theo quy ph m k thu t an toàn. 3. Vi c ch t, t a cây b o m an toàn công trình lư i i n cao áp do ơn v qu n lý công trình lư i i n cao áp t ch c th c hi n và ph i thông báo cho ơn v qu n lý ho c ch s h u cây bi t trư c năm ngày làm vi c. 4. Trư ng h p b t bu c ph i ch t cây kh c ph c s c , ơn v qu n lý công trình lư i i n cao áp ph i thông báo ngay s cây c n ch t và b i thư ng cho ch s h u cây. N u không thông báo ư c cho ch s h u cây thì ph i thông báo v i U ban nhân dân c p xã s t i trư c khi ch t cây. 5. Nghiêm c m l i d ng vi c b o v ho c s a ch a công trình lư i i n cao áp ch t cây tuỳ ti n. 6. ơn v qu n lý công trình lư i i n cao áp th c hi n nhi m v s a ch a nh kỳ ph i thông báo trư c ba ngày cho t ch c, cá nhân s d ng t nơi có cáp i n ng m ho c ư ng dây d n i n trên không i qua; s a ch a t xu t do s c ph i thông báo trư c khi th c hi n công vi c. Trư ng h p không thông báo ư c thì ph i thông báo v i U ban nhân dân c p xã s t i trư c khi th c hi n công vi c. Ki m tra, s a ch a xong, ơn v qu n lý công trình lư i i n cao áp ph i khôi ph c l i m t b ng như trư c khi s a ch a. 7. T ch c, cá nhân s d ng t nơi có cáp i n ng m ho c ư ng dây d n i n trên không i qua có trách nhi m t o i u ki n thu n l i cho ơn v qu n lý công trình lư i i n cao áp ti n hành ki m tra ho c s a ch a nh ng hư h ng c a công trình. i u 11. Các hành vi b nghiêm c m
  8. 1. Vào tr m i n, tháo g ho c trèo lên các b ph n c a công trình lư i i n khi không có nhi m v . 2. Tr m c p, ném b n, gây hư h ng các b ph n c a công trình lư i i n. 3. S d ng công trình lư i i n cao áp vào nh ng m c ích khác khi chưa có s tho thu n v i ơn v qu n lý công trình lư i i n cao áp. 4. Th di u, v t bay g n công trình lư i i n cao áp; th b t kỳ v t gì có kh năng gây hư h i n công trình lư i i n cao áp. 5. L p t ăng ten, dây phơi, giàn giáo, bi n, h p èn qu ng cáo và các v t d ng khác t i các v trí mà khi b , rơi có th va qu t vào công trình lư i i n cao áp. 6. Tr ng cây ho c cành cây, dây leo vi ph m kho ng cách an toàn i v i ư ng dây i n trên không, tr m i n; cây vào ư ng dây i n khi phát quang tuy n. 7. B n chim u trên dây i n, tr m i n; quăng, ném b t kỳ v t gì lên ư ng dây i n, tr m i n; tháo g dây néo, dây ti p a và các ph ki n khác c a c t i n; ào t gây lún s t công trình lư i i n cao áp; p t vi ph m kho ng cách an toàn; s d ng c t i n, tr m i n làm nhà, l u, quán, bu c trâu, bò ho c gia súc khác. 8. N mìn, m m , x p, ch a các ch t d cháy n , các ch t hoá h c gây ăn mòn các b ph n c a công trình lư i i n; t nương r y, s d ng các phương ti n thi công gây ch n ng m nh ho c gây hư h ng cho công trình lư i i n. 9. Các phương ti n bay có kho ng cách n b ph n g n nh t c a công trình lư i i n cao áp nh hơn 100 m, tr trư ng h p phương ti n bay làm nhi m v qu n lý, b o dư ng, s a ch a ư ng dây i n theo quy nh c a B Công nghi p. 10. Các hành vi khác vi ph m quy nh v b o v an toàn công trình lư i i n cao áp. i u 12. Trách nhi m b o v an toàn công trình lư i i n cao áp 1. Khi phát hi n công trình lư i i n cao áp b xâm ph m, b phá ho i, b cháy, b s c nghiêm tr ng thì ơn v qu n lý công trình lư i i n cao áp, U ban nhân dân a phương, công an, l c lư ng vũ trang óng trên a bàn có trách nhi m ph i h p khNn trương kh c ph c h n ch thi t h i và ưa công trình vào ho t ng. 2. Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m ch o các cơ quan ch c năng ki m tra, ngăn ch n và x lý k p th i các hành vi vi ph m quy nh v b o v an toàn công trình lư i i n cao áp trong ph m vi qu n lý c a mình. 3. Căn c tình hình t ng a phương, Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương thành l p Ban Ch o c p t nh nh m gi i quy t các v n liên quan n công tác b o v an toàn công trình lư i i n cao áp. Thành ph n và quy ch ho t ng c a Ban Ch o do Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương quy t nh.
  9. i u 13. Hi u l c thi hành Ngh nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo và thay th Ngh nh s 54/1999/N -CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 c a Chính ph v b o v an toàn lư i i n cao áp và Ngh nh s 118/2004/N -CP ngày 10 tháng 5 năm 2004 c a Chính ph v vi c s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 54/1999/N -CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 v b o v an toàn lư i i n cao áp. i u 14. Trách nhi m thi hành 1. B trư ng B Công nghi p ch u trách nhi m theo dõi, ki m tra và hư ng d n vi c thi hành Ngh nh này. 2. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2