Nghị định số 115/2005/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
118
lượt xem
10
download

Nghị định số 115/2005/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 115/2005/NĐ-CP về việc quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 115/2005/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 115/2005/N -CP Hà N i, ngày 05 tháng 9 năm 2005 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 115/2005/N -CP NGÀY 05 THÁNG 9 NĂM 2005 QUY NNH CƠ CH T CH , T CHNU TRÁCH NHI M C A T CH C KHOA H C VÀ CÔNG NGH CÔNG L P CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Khoa h c và Công ngh ngày 09 tháng 6 năm 2000; Theo ngh c a B trư ng B N i v và B trư ng B Khoa h c và Công ngh , NGHN NNH: Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1.Ph m vi i u ch nh và i tư ng áp d ng 1. Ph m vi i u ch nh Ngh nh này quy nh cơ ch t ch , t ch u trách nhi m v nhi m v , tài chính và tài s n, t ch c và biên ch c a các t ch c khoa h c và công ngh công l p. 2. i tư ng áp d ng Các t ch c khoa h c và công ngh thu c i tư ng áp d ng t i Ngh nh này là các t ch c nghiên c u khoa h c, t ch c nghiên c u khoa h c và phát tri n công ngh , t ch c d ch v khoa h c và công ngh có tư cách pháp nhân, có con d u và tài kho n riêng, do cơ quan qu n lý nhà nư c có thNm quy n quy t nh thành l p. i u 2.M c ích M c ích th c hi n cơ ch t ch , t ch u trách nhi m: 1. Tăng cư ng trách nhi m và nâng cao tính tích c c, ch ng, năng ng, sáng t o c a t ch c khoa h c và công ngh và Th trư ng t ch c khoa h c và công ngh .
  2. 2. T o i u ki n g n nghiên c u khoa h c và phát tri n công ngh v i s n xu t, kinh doanh và ào t o nhân l c, Ny nhanh quá trình xã h i hóa các ho t ng khoa h c và công ngh . 3. T o i u ki n t p trung u tư có tr ng i m cho các t ch c khoa h c và công ngh . 4. Nâng cao hi u qu ho t ng c a các t ch c khoa h c và công ngh , góp ph n tăng cư ng ti m l c khoa h c và công ngh c a t nư c. i u 3.Nguyên t c Các nguyên t c th c hi n cơ ch t ch , t ch u trách nhi m: 1. Th c hi n quy n t ch ph i i ôi v i vi c t ch u trách nhi m v các ho t ng c a t ch c khoa h c và công ngh . 2. Th c hi n công khai và dân ch trong các ho t ng c a t ch c khoa h c và công ngh . 3. Qu n lý và s d ng có hi u qu các ngu n l c ư c Nhà nư c giao và các ngu n l c khác c a t ch c khoa h c và công ngh . 4. Hoàn thành v i ch t lư ng cao các nhi m v ư c các cơ quan nhà nư c giao ho c t hàng, các nhi m v c a t ch c khoa h c và công ngh , b o m s phát tri n c a t ch c khoa h c và công ngh . i u 4.Chuy n i t ch c và ho t ng 1. T ch c nghiên c u khoa h c và phát tri n công ngh , t ch c d ch v khoa h c và công ngh t b o m kinh phí ho t ng thư ng xuyên ư c l a ch n vi c chuy n i t ch c và ho t ng theo m t trong hai hình th c sau ây: a) T ch c khoa h c và công ngh t trang tr i kinh phí. b) Doanh nghi p khoa h c và công ngh . Mô hình t ch c, phương th c ho t ng c a doanh nghi p khoa h c và công ngh , quy trình chuy n i thành doanh nghi p khoa h c và công ngh ư c quy nh t i m t văn b n khác c a Chính ph . 2. T ch c nghiên c u khoa h c và phát tri n công ngh , t ch c d ch v khoa h c và công ngh chưa t b o m kinh phí ho t ng thư ng xuyên thì ch m nh t n tháng 12 năm 2009 ph i chuy n i t ch c và ho t ng theo m t trong hai hình th c quy nh t i kho n 1 i u này ho c sáp nh p, gi i th . 3. T ch c nghiên c u khoa h c ho t ng trong lĩnh v c nghiên c u cơ b n, nghiên c u chi n lư c, chính sách ph c v qu n lý nhà nư c ư c ngân sách nhà nư c b o m kinh phí ho t ng thư ng xuyên theo nhi m v ư c giao; ư c s p x p l i, c ng c và n nh t ch c nâng cao hi u qu ho t ng.
  3. Chương 2: NH NG QUY NNH C TH M C 1: V NHI M V i u 5.Xác nh và th c hi n nhi m v khoa h c và công ngh 1. Căn c vào nh hư ng ưu tiên phát tri n khoa h c và công ngh c a Nhà nư c, nhu c u c a xã h i, nhu c u c a doanh nghi p, ch c năng, nhi m v và lĩnh v c ho t ng c a mình, các t ch c khoa h c và công ngh t xác nh nhi m v khoa h c và công ngh và bi n pháp t ch c th c hi n. 2. Căn c vào danh m c các nhi m v khoa h c và công ngh do B Khoa h c và Công ngh , các B , ngành và a phương công b hàng năm, các t ch c khoa h c và công ngh t quy t nh vi c tham gia tuy n ch n, u th u th c hi n nhi m v khoa h c và công ngh c a Nhà nư c và bi n pháp t ch c th c hi n. 3. Các t ch c khoa h c và công ngh t quy t nh bi n pháp t ch c th c hi n các nhi m v khoa h c và công ngh do các cơ quan nhà nư c giao ho c t hàng, m b o ch t lư ng và ti n theo yêu c u. 4. Các t ch c khoa h c và công ngh ư c quy n: a) Ký h p ng th c hi n các nhi m v khoa h c và công ngh , d ch v khoa h c và công ngh v i các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c; h p tác v i các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c th c hi n các nhi m v c a t ch c khoa h c và công ngh . b) Tr c ti p quy t nh vi c m i chuyên gia, các nhà khoa h c nư c ngoài vào Vi t Nam và c cán b ra nư c ngoài công tác. c) Quy t nh vi c u tư phát tri n t v n vay, v n huy ng các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c, t qu phát tri n ho t ng s nghi p c a t ch c khoa h c và công ngh . i u 6.Ho t ng s n xu t, kinh doanh Ngoài các quy nh t i i u 5 nêu trên, các t ch c khoa h c và công ngh ư c th c hi n các quy n sau ây: 1. S n xu t, kinh doanh hàng hoá, th c hi n các d ch v thu c lĩnh v c ho t ng chuyên môn c a t ch c khoa h c và công ngh và các lĩnh v c khác theo quy nh c a pháp lu t; ư c c p Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh. 2. Liên doanh, liên k t s n xu t v i các t ch c và cá nhân trong và ngoài nư c. 3. Xu t khNu, nh p khNu tr c ti p công ngh và s n phNm hàng hóa thu c lĩnh v c ho t ng chuyên môn c a t ch c khoa h c và công ngh theo quy nh c a pháp lu t.
  4. 4. Tham gia u th u th c hi n các h p ng s n xu t, cung ng hàng hóa, d ch v phù h p v i lĩnh v c ho t ng chuyên môn c a t ch c khoa h c và công ngh . M C 2: V TÀI CHÍNH VÀ TÀI S N i u 7.Ngu n kinh phí Ph thu c vào ch c năng, nhi m v và ho t ng, t ch c khoa h c và công ngh có th có các ngu n kinh phí sau ây: 1. Kinh phí do ngân sách nhà nư c c p, bao g m: a) Kinh phí th c hi n các nhi m v khoa h c và công ngh c a Nhà nư c do các cơ quan nhà nư c giao, t hàng tr c ti p ho c thông qua tuy n ch n, u th u và ư c c p theo phương th c khoán trên cơ s h p ng th c hi n nhi m v khoa h c và công ngh gi a cơ quan nhà nư c và t ch c khoa h c và công ngh . b) Kinh phí ho t ng thư ng xuyên. Vi c c p kinh phí ho t ng thư ng xuyên cho các t ch c khoa h c và công ngh ư c quy nh như sau: i v i các t ch c khoa h c và công ngh quy nh t i kho n 2 i u 4 Ngh nh này, cơ quan qu n lý nhà nư c có thNm quy n ti p t c b o m kinh phí ho t ng thư ng xuyên trong th i gian chuNn b chuy n i t ch c và ho t ng (t i a n tháng 12 năm 2009) n u các t ch c này ã có án chuy n i t ch c và ho t ng ư c phê duy t trong năm 2006. i v i t ch c khoa h c và công ngh quy nh t i kho n 3 i u 4 Ngh nh này, kinh phí ho t ng thư ng xuyên hàng năm ư c c p theo phương th c khoán tương ng v i ch c năng, nhi m v ư c giao. c) V n u tư xây d ng cơ b n; v n i ng d án; kinh phí mua s m trang thi t b và s a ch a l n tài s n c nh. d) Các ngu n kinh phí khác (n u có). 2. Ngu n thu t các ho t ng s nghi p, bao g m: thu t phí và l phí theo quy nh; thu t ho t ng cung ng d ch v ; thu t h p ng nghiên c u khoa h c và phát tri n công ngh , h p ng chuy n giao công ngh ; thu t ho t ng s n xu t, kinh doanh; thu s nghi p khác (n u có). 3. Ngu n kinh phí khác c a t ch c khoa h c và công ngh , bao g m: v n kh u hao tài s n c nh; thu thanh lý tài s n ư c l i theo quy nh; v n huy ng c a các cá nhân, v n vay các t ch c tín d ng; v n tài tr , vi n tr , quà bi u, t ng c a các cá nhân, t ch c trong và ngoài nư c; các ngu n kinh phí h p pháp khác theo quy nh c a pháp lu t (n u có). i u 8.S d ng ngu n kinh phí
  5. Vi c s d ng các ngu n kinh phí c a t ch c khoa h c và công ngh ư c quy nh như sau: 1. V chi th c hi n nhi m v khoa h c và công ngh Áp d ng phương th c khoán chi th c hi n các nhi m v khoa h c và công ngh c a Nhà nư c (dư i d ng các chương trình, tài, d án khoa h c và công ngh ) thu c t t c các lĩnh v c ho t ng khoa h c và công ngh (k c nhi m v khoa h c và công ngh thu c các chương trình m c tiêu qu c gia, nhi m v khoa h c và công ngh giao t xu t) do các cơ quan nhà nư c giao, t hàng ho c thông qua tuy n ch n, u th u. T ch c khoa h c và công ngh ư c t quy t nh vi c s d ng kinh phí ư c khoán th c hi n nhi m v trên cơ s m b o yêu c u v ch t lư ng và ti n th c hi n theo h p ng. 2. V chi ti n lương T ch c khoa h c và công ngh ph i m b o chi tr ti n lương và các kho n trích theo lương cho cán b , viên ch c và ngư i lao ng t i thi u b ng quy nh c a Nhà nư c v ng ch lương, b c lương và ch c v . Khi Nhà nư c i u ch nh m c lương t i thi u, ng ch, b c lương và các kho n trích theo lương, t ch c khoa h c và công ngh ph i s d ng các ngu n kinh phí c a ơn v tr lương và các kho n trích theo lương cho cán b , viên ch c và ngư i lao ng c a ơn v theo s i u ch nh c a Nhà nư c. i v i các t ch c khoa h c và công ngh quy nh t i kho n 3 i u 4 Ngh nh này, cơ quan qu n lý nhà nư c có thNm quy n s xem xét vi c c p b sung kinh phí i v i t ng t ch c khoa h c và công ngh c th . 3. V trích l p qu Hàng năm, sau khi trang tr i t t c các kho n chi phí h p lý, th c hi n y nghĩa v i v i nhà nư c theo quy nh, trong ph n chênh l ch thu l n hơn chi còn l i (n u có), t ch c khoa h c và công ngh ư c trích l p các qu theo quy nh c a pháp lu t. Riêng m c kinh phí trích l p Qu phát tri n ho t ng s nghi p t i thi u ph i b ng 30% t ng s chênh l ch thu l n hơn chi. Vi c s d ng các qu do Th trư ng t ch c khoa h c và công ngh quy t nh theo quy ch chi tiêu n i b c a ơn v . 4. V chi th c hi n các ho t ng khác a) i v i ngu n kinh phí ư c c p t ngân sách nhà nư c theo quy nh t i i m c kho n 1 i u 7 và m t s kho n kinh phí khác quy nh t i i m d kho n 1 i u 7, t ch c khoa h c và công ngh ph i th c hi n theo quy nh c a Nhà nư c v các tiêu chuNn, nh m c và n i dung chi. B Tài chính quy nh m t s kho n kinh phí nhà nư c c p thu c i m d kho n 1 i u 7 ph i th c hi n theo quy nh c a Nhà nư c v các tiêu chuNn, nh m c và n i dung chi.
  6. b) T ch c khoa h c và công ngh ư c t quy t nh vi c s d ng các ngu n kinh phí chi cho các ho t ng c a ơn v (ngo i tr m t s ho t ng ã có quy nh c th t i kho n 1, 2, 3 và m c a kho n 4 i u này). 5. V chi thu nh p tăng thêm S dư kinh phí còn l i sau khi ã tr t t c các kho n chi và trích l p qu theo quy nh, t ch c khoa h c và công ngh ư c t quy t nh vi c s d ng chi tăng thêm thu nh p cho cán b , viên ch c và ngư i lao ng theo quy ch chi tiêu n i b c a ơn v . i u 9.Chính sách ưu ãi Các t ch c khoa h c và công ngh quy nh t i i m a kho n 1 i u 4 Ngh nh này ư c hư ng các chính sách ưu ãi sau ây: 1. ư c Qu h tr phát tri n c a Nhà nư c xem xét, h tr tín d ng ưu ãi, h tr lãi su t sau u tư i v i các d án u tư áp ng các i u ki n và thu c i tư ng theo quy nh. 2. ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n xem xét h tr u tư phát tri n i v i nh ng t ch c khoa h c và công ngh áp ng ư c các i u ki n theo quy nh. 3. ư c thanh lý, chuy n như ng tài s n do ơn v mua s m t ngu n kinh phí t có. 4. ư c m tài kho n t i ngân hàng th c hi n các giao d ch i v i ho t ng s n xu t, kinh doanh theo quy nh. 5. ư c hư ng các quy n l i và chính sách ưu ãi c a t ch c khoa h c và công ngh và các chính sách ưu ãi i v i doanh nghi p s n xu t m i thành l p. 6. ư c vay v n c a các t ch c, cá nhân, vay tín d ng ngân hàng u tư m r ng s n xu t, nâng cao ch t lư ng các ho t ng c a ơn v và ch u trách nhi m tr n vay theo quy nh; ư c s d ng tài s n hình thành t v n vay th ch p theo quy nh. 7. ư c giao qu n lý và s d ng tài s n c a Nhà nư c theo quy nh c a pháp lu t; ư c s d ng s ti n trích kh u hao tài s n c nh và ti n thu thanh lý tài s n thu c ngu n v n ngân sách nhà nư c b sung vào qu phát tri n ho t ng s nghi p c a ơn v ; s ti n trích kh u hao tài s n c nh và ti n thu thanh lý tài s n thu c ngu n v n vay ư c dùng tr v n và lãi vay, n u còn dư ư c b sung vào qu phát tri n ho t ng s nghi p c a ơn v . 8. ư c góp v n b ng ti n, tài s n, giá tr quy n s d ng t và quy n s h u trí tu ti n hành các ho t ng khoa h c và công ngh , ho t ng s n xu t, kinh doanh theo quy nh c a pháp lu t. M C 3: V T CH C VÀ BIÊN CH i u 10. V t ch c b máy
  7. Th trư ng các t ch c khoa h c và công ngh ư c quy n: 1. Quy t nh vi c s p x p, i u ch nh t ch c b máy c a ơn v ; thành l p, sáp nh p, gi i th và quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n, quy ch ho t ng c a các b ph n, các t ch c tr c thu c. 2. Quy t nh vi c b nhi m, b nhi m l i, cho t ch c và mi n nhi m c p trư ng, c p phó các b ph n, t ch c tr c thu c. 3. xu t nhân s và trình lãnh o cơ quan ch qu n c p trên quy t nh b nhi m, b nhi m l i, mi n nhi m c p phó c a ơn v . i u 11. V biên ch và tuy n d ng viên ch c Th trư ng các t ch c khoa h c và công ngh ư c quy n: 1. Quy t nh t ng s biên ch hàng năm c a ơn v căn c vào nhu c u cán b và kh năng tài chính c a ơn v . 2. Quy t nh vi c tuy n d ng viên ch c theo hình th c thi tuy n ho c xét tuy n; ký h p ng làm vi c v i nh ng ngư i ư c tuy n d ng. 3. Ký h p ng làm vi c v i nh ng ngư i ã ư c tuy n d ng vào biên ch trư c ngày Ngh nh s 116/2003/N -CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 c a Chính ph v vi c tuy n d ng, s d ng và qu n lý cán b , công ch c trong các ơn v s nghi p c a Nhà nư c có hi u l c thi hành. 4. Ký h p ng lao ng th c hi n nh ng công vi c không c n thi t b trí biên ch thư ng xuyên. i u 12. S d ng cán b , viên ch c Th trư ng các t ch c khoa h c và công ngh ư c quy n: 1. Quy t nh vi c s p x p, b trí s d ng cán b , viên ch c phù h p v i năng l c và trình chuyên môn c a t ng ngư i. 2. Quy t nh vi c i u ng, bi t phái, ngh hưu, thôi vi c, ch m d t h p ng làm vi c, h p ng lao ng theo quy nh c a pháp lu t. 3. Quy t nh vi c x p lương i v i cán b , viên ch c ư c tuy n d ng vào làm vi c t i ơn v ; quy t nh vi c nâng b c lương úng th i h n, trư c th i h n và vư t b c trong cùng ng ch; quy t nh b nhi m vào ng ch viên ch c, chuy n ng ch viên ch c t ng ch nghiên c u viên chính và tương ương tr xu ng. 4. Xem xét, b nhi m các ch c v lãnh o i v i cán b , viên ch c sau khi h t h n t p s , ư c ký h p ng làm vi c không xác nh th i h n, có th i gian làm vi c t 03 năm tr lên và có các i u ki n theo yêu c u.
  8. 5. Quy t nh vi c khen thư ng, k lu t i v i cán b , viên ch c thu c quy n qu n lý theo quy nh c a pháp lu t. Chương 3: TRÁCH NHI M C A TH TRƯ NG T CH C KHOA H C VÀ CÔNG NGH VÀ CÁC CƠ QUAN QU N LÝ NHÀ NƯ C i u 13. Trách nhi m c a Th trư ng t ch c khoa h c và công ngh 1. Th trư ng t ch c khoa h c và công ngh có trách nhi m: a) Th trư ng các t ch c khoa h c và công ngh quy nh t i kho n 2 i u 4 Ngh nh này có trách nhi m t ch c xây d ng án chuy n i t ch c và ho t ng trình cơ quan qu n lý nhà nư c có thNm quy n phê duy t trong năm 2006. b) Ph i h p v i Công oàn ơn v th c hi n quy ch dân ch ; xây d ng quy ch chi tiêu n i b ; quy nh v chi thu nh p tăng thêm, ti n thư ng, s d ng các qu ... thông qua h i ngh cán b , viên ch c và t ch c th c hi n các quy nh này. c) T ch c công tác k toán, ki m toán n i b , th ng kê và công khai tài chính theo quy nh c a pháp lu t; b o toàn v n, tài s n nhà nư c u tư và b o m s phát tri n c a ơn v . d) Th c hi n vi c báo cáo ho t ng c a ơn v theo quy nh c a cơ quan ch qu n c p trên; ch u s ki m tra, thanh tra và có trách nhi m cung c p y các tài li u, thông tin, báo cáo theo yêu c u c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n. ) Ch o ơn v th c hi n các quy nh c a pháp lu t v b o v môi trư ng, an ninh, tr t t xã h i, b o m an toàn, bí m t qu c gia; th c hi n các ch , chính sách i v i cán b , viên ch c c a ơn v và nghĩa v i v i nhà nư c theo quy nh; chú tr ng ào t o, nâng cao trình cán b , viên ch c c a ơn v . e) Ph i h p và t o i u ki n các t ch c ng, oàn th trong ơn v tham gia ki m tra, giám sát các ho t ng c a ơn v . 2. Th trư ng t ch c khoa h c và công ngh th c hi n quy n t ch và ch u trách nhi m v toàn b ho t ng c a t ch c khoa h c và công ngh ; ch u trách nhi m v nh ng sai ph m xNy ra trong ơn v ; ư c khen thư ng ho c ph i ch u k lu t tuỳ theo thành tích ho c m c vi ph m theo quy nh c a pháp lu t. 3. Quy trình, th t c b nhi m, b nhi m l i, mi n nhi m Th trư ng t ch c khoa h c và công ngh do lãnh o cơ quan ch qu n c p trên c a t ch c khoa h c và công ngh quy nh. i u 14. Trách nhi m c a B Khoa h c và Công ngh 1. Ch trì, ph i h p v i B N i v xây d ng k ho ch tri n khai th c hi n Ngh nh này báo cáo Th tư ng Chính ph và hư ng d n các B , ngành, a phương th c hi n.
  9. 2. Ch trì, ph i h p v i B Tài chính, B N i v xây d ng và ban hành tiêu chí phân lo i và văn b n hư ng d n vi c phân lo i các t ch c khoa h c và công ngh theo các i tư ng quy nh t i i u 4 Ngh nh này; trình Th tư ng Chính ph quy t nh các t ch c khoa h c và công ngh thu c di n quy nh t i kho n 3 i u 4 Ngh nh này ư c ngân sách nhà nư c duy trì vi c c p kinh phí ho t ng thư ng xuyên; t ng h p k t qu vi c phân lo i c a các cơ quan, B , ngành, a phương báo cáo Th tư ng Chính ph trong quý I năm 2006. 3. Ch trì, ph i h p v i B Tài chính xây d ng và ban hành văn b n hư ng d n vi c khoán kinh phí và nghi m thu, qu n lý, s d ng k t qu th c hi n các nhi m v khoa h c và công ngh c a Nhà nư c; trình Th tư ng Chính ph quy t nh các bi n pháp khuy n khích các t ch c khoa h c và công ngh quy nh t i kho n 2 i u 4 Ngh nh này ti n hành chuy n i t ch c và ho t ng s m trư c th i h n quy nh. 4. Ch trì, ph i h p v i B K ho ch và u tư quy nh i u ki n các t ch c khoa h c và công ngh quy nh t i i m a kho n 1 i u 4 Ngh nh này ư c xem xét h tr u tư phát tri n. 5. KhNn trương ph i h p v i các cơ quan liên quan xây d ng và trình Chính ph Ngh nh v vi c chuy n các t ch c nghiên c u khoa h c và phát tri n công ngh , t ch c d ch v khoa h c và công ngh thành doanh nghi p khoa h c và công ngh trong quý IV năm 2005. 6. Ch u trách nhi m trư c Chính ph , Th tư ng Chính ph ôn c, ki m tra vi c th c hi n Ngh nh này; làm u m i gi i quy t nh ng v n nNy sinh trong quá trình th c hi n Ngh nh và báo cáo Th tư ng Chính ph gi i quy t nh ng v n vư t quá thNm quy n; hàng năm t ch c ánh giá, rút kinh nghi m, báo cáo Th tư ng Chính ph v tình hình th c hi n Ngh nh. i u 15. Trách nhi m c a B N i v 1. Ban hành văn b n hư ng d n vi c th c hi n các quy nh v biên ch , tuy n d ng và s d ng cán b , viên ch c trong các t ch c khoa h c và công ngh theo quy nh t i Ngh nh này. 2. Ban hành văn b n hư ng d n th c hi n quy nh v vi c ký h p ng làm vi c v i viên ch c t i các t ch c khoa h c và công ngh . i u 16. Trách nhi m c a B Tài chính B Tài chính ch trì, ph i h p v i B Khoa h c và Công ngh xây d ng và ban hành các văn b n sau ây: 1. Văn b n hư ng d n xây d ng quy ch chi tiêu n i b , l p d toán, quy t toán ho t ng tài chính c a các t ch c khoa h c và công ngh có ho t ng s n xu t, kinh doanh và d ch v . 2. Văn b n quy nh v khoán kinh phí ho t ng thư ng xuyên i v i t ch c khoa h c và công ngh quy nh t i kho n 3 i u 4, theo quy nh nêu t i m c b kho n 1 i u 7 Ngh nh này.
  10. 3. Văn b n quy nh v vi c giao qu n lý tài s n c a Nhà nư c cho các t ch c khoa h c và công ngh có ho t ng s n xu t, kinh doanh và d ch v . i u 17.Trách nhi m c a các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương 1. Ban hành văn b n hư ng d n vi c th c hi n các quy nh t i Ngh nh này có liên quan n ch c năng và nhi m v c a mình. 2. Phân lo i các t ch c khoa h c và công ngh tr c thu c theo hư ng d n c a B Khoa h c và Công ngh ; ch o các t ch c khoa h c và công ngh tr c thu c th c hi n các quy nh t i Ngh nh này; phê duy t án chuy n i t ch c và ho t ng c a các t ch c khoa h c và công ngh tr c thu c thu c di n quy nh t i kho n 2 i u 4 Ngh nh này và ôn c, ki m tra vi c th c hi n án. 3. Thanh tra, ki m tra, gi i quy t khi u n i, t cáo v các v n liên quan n ho t ng c a các t ch c khoa h c và công ngh tr c thu c theo quy nh c a pháp lu t; phát hi n, ình ch thi hành ho c hu b các quy t nh c a Th trư ng t ch c khoa h c và công ngh tr c thu c trái v i quy nh t i Ngh nh này và các văn b n pháp lu t có liên quan. Chương 4: I U KHO N THI HÀNH i u 18. Hi u l c thi hành Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Bãi b nh ng quy nh trư c ây trái v i quy nh t i Ngh nh này. i u 19.Trách nhi m thi hành 1. B trư ng B Qu c phòng, B trư ng B Công an và ngư i ng u các t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i căn c vào c i m, tính ch t và lĩnh v c ho t ng c a t ch c khoa h c và công ngh tr c thu c quy t nh vi c áp d ng các quy nh t i Ngh nh này. 2. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản