intTypePromotion=1

Nghị định số 121/2007/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
58
lượt xem
2
download

Nghị định số 121/2007/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 121/2007/NĐ-CP về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 121/2007/NĐ-CP

 1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 121/2007/N -CP Hà N i, ngày 25 tháng 07 năm 2007 NGHN NNH QUY NNH V U TƯ TR C TI P RA NƯ C NGOÀITRONG HO T NG D U KHÍ CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t u tư ngày 29 tháng 11 năm 2005; Xét ngh c a B trư ng B Công nghi p, NGHN NNH Chương 1: QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh 1. Ngh nh này quy nh v u tư tr c ti p ra nư c ngoài c a các Nhà u tư t i Vi t Nam trong ho t ng d u khí. 2. Trư ng h p i u ư c qu c t mà Vi t Nam là thành viên có quy nh khác v i quy nh c a Ngh nh này thì áp d ng theo quy nh c a i u ư c qu c t ó. 3. Nhà u tư t i Vi t Nam ti n hành u tư tr c ti p ra nư c ngoài trong ho t ng d u khí ph i tuân th các quy nh c a Ngh nh này, quy nh v u tư ra nư c ngoài và các quy nh khác c a pháp lu t có liên quan. Trư ng h p quy nh c a Ngh nh này khác v i quy nh c a các ngh nh khác có liên quan thì áp d ng quy nh c a Ngh nh này. i u 2. i tư ng áp d ng Ngh nh này áp d ng i v i các Nhà u tư t i Vi t Nam (sau ây g i là Nhà u tư) bao g m: 1. Công ty trách nhi m h u h n, Công ty c ph n, Công ty h p danh, doanh nghi p tư nhân ư c c p Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh theo quy nh c a Lu t Doanh nghi p. 2. Doanh nghi p ư c thành l p theo Lu t Doanh nghi p Nhà nư c chưa ăng ký l i theo Lu t Doanh nghi p. 3. Doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài ư c thành l p theo Lu t u tư nư c ngoài chưa ăng ký l i theo Lu t Doanh nghi p và Lu t u tư. 4. Doanh nghi p thu c t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i chưa ăng ký l i theo Lu t Doanh nghi p. 5. H p tác xã, Liên hi p h p tác xã ư c thành l p theo Lu t H p tác xã.
 2. 6. H kinh doanh, cá nhân Vi t Nam. i u 3. Gi i thích t ng Trong Ngh nh này các t ng dư i ây ư c hi u như sau: 1. Ho t ng d u khí là ho t ng hình thành và ho t ng th c hi n d án d u khí v tìm ki m thăm dò, phát tri n m , khai thác d u khí, k c ho t ng v n chuy n b ng ư ng ng, x lý d u khí thô và các ho t ng khác ph c v tr c ti p cho các ho t ng này. 2. H p ng d u khí là văn b n ký k t gi a i di n ch s h u tài nguyên d u khí v i Nhà u tư ho c v i các i tác khác mà sau ó Nhà u tư nh n chuy n như ng quy n l i tham gia vào h p ng d u khí ó. 3. Tài s n d u khí là nh ng giá tr ho c s n phNm ư c t o ra trong quá trình u tư c a d án d u khí. 4. T ng m c u tư d án d u khí là toàn b chi phí hình thành và th c hi n d án theo phân lo i và hình thành d án quy nh t i i u 4 Ngh nh này. i u 4. Hình thành và phân lo i d án d u khí 1. D án d u khí ư c hình thành thông qua m t trong các hình th c sau: a) Ký k t h p ng d u khí; b) Nh n chuy n như ng quy n l i tham gia vào h p ng d u khí; c) Nh n chuy n như ng m t ph n ho c toàn b công ty. 2. D án d u khí bao g m: a) D án tìm ki m thăm dò, phát tri n và khai thác ư c th c hi n b t u t giai o n tìm ki m thăm dò; b) D án phát tri n, khai thác ư c th c hi n b t u t giai o n phát tri n, khai thác d u khí. i u 5. Áp d ng ưu ãi u tư 1. Trư ng h p pháp lu t, chính sách m i ban hành có các quy n l i, ưu ãi cao hơn so v i các quy n l i, ưu ãi mà Nhà u tư ư c hư ng theo quy nh t i Gi y ch ng nh n u tư thì Nhà u tư ư c hư ng các quy n l i, ưu ãi theo quy nh m i k t ngày pháp lu t, chính sách m i ó có hi u l c. 2. Trư ng h p các quy n l i, ưu ãi ghi trong Gi y ch ng nh n u tư ho c văn b n cho phép u tư tr c ti p ra nư c ngoài trong ho t ng d u khí ã c p cho Nhà u tư có m c ưu ãi cao hơn so v i các quy n l i, ưu ãi mà Nhà u tư ư c hư ng theo quy nh hi n hành thì Nhà u tư ó ư c ti p t c hư ng các quy n l i, ưu ãi ã ghi trong Gi y ch ng nh n u tư ho c văn b n cho phép u tư tr c ti p ra nư c ngoài trong ho t ng d u khí. i u 6. Ho t ng hình thành và th c hi n d án d u khí 1. Ho t ng hình thành d án d u khí do Nhà u tư ti n hành nư c ngoài ho c t i Vi t Nam nh m h tr tr c ti p ho c gián ti p cho vi c hình thành d án d u khí nư c ngoài, bao g m: a) Nghiên c u th trư ng và cơ h i u tư; b) Kh o sát th c a;
 3. c) Nghiên c u tài li u; d) Thu th p và mua tài li u, thông tin có liên quan n l a ch n d án d u khí; ) T ng h p, ánh giá, thNm nh, k c vi c thuê chuyên gia tư v n ánh giá, thNm nh; e) Tham gia, t ch c h i th o, h i ngh khoa h c; g) Ho t ng c a các văn phòng i di n, văn phòng liên l c, chi nhánh, văn phòng i u hành c a Nhà u tư nư c ngoài liên quan n vi c hình thành d án d u khí; h) Tham gia u th u qu c t ; i) àm phán h p ng d u khí; k) Các ho t ng c n thi t khác. 2. Ho t ng th c hi n d án d u khí bao g m vi c tri n khai th c hi n d án d u khí theo chương trình công tác và ngân sách ã ư c phê duy t trên cơ s h p ng d u khí ho c văn b n tho thu n u tư v i i tác ho c văn b n tho thu n v vi c chuy n như ng quy n l i tham gia ho c chuy n như ng m t ph n hay toàn b công ty ã ư c c p Gi y ch ng nh n u tư. Chương 2: TH M QUY N CH P THU N U TƯ VÀ TH T C C P, I U CH NH GI Y CH NG NH N U TƯ i u 7. Th m quy n ch p thu n u tư 1. Th tư ng Chính ph ch p thu n u tư i v i các d án d u khí có s d ng v n nhà nư c t 1.000 t ng tr lên ho c v n c a các thành ph n kinh t t 3.000 t ng tr lên. 2. Các d án d u khí không thu c quy nh t i kho n 1 i u này do i di n ch s h u ho c Nhà u tư quy t nh. i u 8. Gi y ch ng nh n u tư 1. Các d án d u khí ư c ch p thu n dư i hình th c Gi y ch ng nh n u tư do B K ho ch và u tư c p. 2. Vi c c p Gi y ch ng nh n u tư i v i d án d u khí ư c th c hi n theo m t trong hai quy trình sau: a) ăng ký, c p Gi y ch ng nh n u tư i v i các d án có quy mô v n u tư dư i 15 t ng; b) ThNm tra, c p Gi y ch ng nh n u tư i v i các d án có quy mô v n u tư t 15 t ng tr lên. i u 9. H sơ ăng ký, c p Gi y ch ng nh n u tư H sơ ăng ký, c p Gi y ch ng nh n u tư bao g m: 1. Văn b n ăng ký, c p Gi y ch ng nh n u tư theo m u do B K ho ch và u tư ban hành. 2. B n sao có công ch ng Gi y ch ng nh n u tư i v i Nhà u tư có v n u tư nư c ngoài; Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh ho c quy t nh thành l p doanh
 4. nghi p i v i Nhà u tư trong nư c là t ch c; Gi y ch ng minh nhân dân ho c H chi u i v i Nhà u tư là cá nhân. i v i Nhà u tư có v n u tư nư c ngoài ư c c p Gi y phép u tư trư c ngày 01 tháng 7 năm 2006 nhưng không ăng ký l i ho c chuy n i theo Lu t u tư thì ph i có b n sao có công ch ng Gi y phép u tư. 3. Quy t nh u tư ra nư c ngoài c a c p có thNm quy n theo quy nh t i kho n 2 i u 7 Ngh nh này. 4. H p ng d u khí ho c văn b n tho thu n u tư v i i tác ho c văn b n tho thu n v vi c nh n chuy n như ng quy n l i tham gia ho c nh n chuy n như ng m t ph n hay toàn b công ty. H sơ ăng ký, c p Gi y ch ng nh n u tư ư c n p t i B K ho ch và u tư g m 03 b , trong ó có 01 b g c. i u 10. Quy trình ăng ký, c p Gi y ch ng nh n u tư 1. B K ho ch và u tư xem xét tính h p l c a h sơ ăng ký, c p Gi y ch ng nh n u tư theo quy nh t i i u 9 Ngh nh này. Trư ng h p c n làm rõ m t s n i dung liên quan n h sơ ăng ký, c p Gi y ch ng nh n u tư, trong th i h n 03 ngày làm vi c, k t ngày nh n ư c h sơ, B K ho ch và u tư có văn b n yêu c u Nhà u tư gi i trình. 2. Trong th i h n 15 ngày làm vi c k t ngày nh n ư c h sơ h p l , B K ho ch và u tư c p Gi y ch ng nh n u tư cho Nhà u tư. Trư ng h p h sơ ăng ký, c p Gi y ch ng nh n u tư không ư c ch p thu n, B K ho ch và u tư thông báo b ng văn b n, nêu rõ lý do không ch p thu n c p Gi y ch ng nh n u tư. Nhà u tư có quy n khi u n i vi c không ch p thu n c p Gi y ch ng nh n u tư theo quy nh c a pháp lu t. 3. B K ho ch và u tư sao g i Gi y ch ng nh n u tư cho B Công nghi p, B Tài chính, Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, y ban nhân dân c p t nh nơi Nhà u tư ăng ký kinh doanh ( i v i Nhà u tư là t ch c) ho c nơi có h khNu thư ng trú ( i v i Nhà u tư là cá nhân Vi t Nam). i u 11. H sơ th m tra, c p Gi y ch ng nh n u tư H sơ thNm tra c p, Gi y ch ng nh n u tư bao g m: 1. Văn b n ngh thNm tra, c p Gi y ch ng nh n u tư theo m u do B K ho ch và u tư ban hành. 2. B n sao có công ch ng Gi y ch ng nh n u tư i v i Nhà u tư có v n u tư nư c ngoài; Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh ho c quy t nh thành l p doanh nghi p i v i Nhà u tư trong nư c là t ch c; Gi y ch ng minh nhân dân ho c H chi u i v i Nhà u tư là cá nhân. i v i Nhà u tư có v n u tư nư c ngoài ư c c p Gi y phép u tư trư c ngày 01 tháng 7 năm 2006 nhưng không ăng ký l i ho c chuy n i theo Lu t u tư thì ph i có b n sao có công ch ng Gi y phép u tư. 3. Văn b n gi i trình v tính kh thi c a d án d u khí, bao g m các n i dung v m c tiêu, a i m, quy mô, ngu n v n u tư, ti n th c hi n và hi u qu kinh t c a d án. 4. Báo cáo năng l c tài chính do Nhà u tư l p và ch u trách nhi m.
 5. 5. Quy t nh u tư ra nư c ngoài c a c p có thNm quy n theo quy nh t i kho n 2 i u 7 Ngh nh này. 6. H p ng d u khí ho c văn b n tho thu n u tư v i i tác ho c văn b n tho thu n v vi c nh n chuy n như ng quy n l i tham gia ho c nh n chuy n như ng m t ph n hay toàn b công ty. H sơ thNm tra, c p Gi y ch ng nh n u tư ư c n p t i B K ho ch và u tư g m 08 b , trong ó có 01 b g c. i u 12. Quy trình th m tra, c p Gi y ch ng nh n u tư 1. N i dung thNm tra, c p Gi y ch ng nh n u tư bao g m: a) Tư cách pháp lý c a Nhà u tư; b) Tính h p pháp c a v n u tư; c) Ti n th c hi n d án ( i v i d án phát tri n, khai thác). 2. Trong th i h n 03 ngày làm vi c k t ngày nh n ư c h sơ thNm tra, c p Gi y ch ng nh n u tư h p l , B K ho ch và u tư g i h sơ l y ý ki n các B , ngành có liên quan. 3. Trong th i h n 10 ngày làm vi c k t ngày nh n ư c h sơ, các B , ngành g i ý ki n b ng văn b n v B K ho ch và u tư. Quá th i h n trên, n u cơ quan nào không có ý ki n b ng văn b n thì coi như ã ng ý v i ki n ngh trong h sơ thNm tra, c p Gi y ch ng nh n u tư c a Nhà u tư. 4. Trong th i h n 25 ngày làm vi c k t ngày nh n h sơ h p l , B K ho ch và u tư ti n hành thNm tra d án d u khí và c p Gi y ch ng nh n u tư. 5. Trư ng h p h sơ thNm tra, c p Gi y ch ng nh n u tư không ư c ch p thu n, B K ho ch và u tư thông báo b ng văn b n, nêu rõ lý do không ch p thu n c p Gi y ch ng nh n u tư. Nhà u tư có quy n khi u n i vi c không ch p thu n c p Gi y ch ng nh n u tư theo quy nh c a pháp lu t. 6. i v i d án d u khí thu c thNm quy n ch p thu n u tư c a Th tư ng Chính ph , trong th i h n 20 ngày làm vi c, k t ngày nh n h sơ h p l , B K ho ch và u tư trình Th tư ng Chính ph báo cáo k t qu thNm tra kèm ý ki n c a các B , ngành và xu t ý ki n v vi c ch p thu n c p Gi y ch ng nh n u tư. Trong th i h n 05 ngày làm vi c k t ngày Th tư ng Chính ph ch p thu n, B K ho ch và u tư c p Gi y ch ng nh n u tư. 7. B K ho ch và u tư sao g i Gi y ch ng nh n u tư cho B Công nghi p, B Tài chính, Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, y ban nhân dân c p t nh nơi Nhà u tư ăng ký kinh doanh ( i v i Nhà u tư là t ch c) ho c nơi có h khNu thư ng trú ( i v i Nhà u tư là cá nhân Vi t Nam). i u 13. Rút ng n th i h n th m tra, c p Gi y ch ng nh n u tư Trư ng h p d án d u khí òi h i th i h n c p bách, Nhà u tư có văn b n gi i trình lý do xin rút ng n th i h n thNm tra g i B K ho ch và u tư và các B , ngành có liên quan kèm h sơ theo quy nh t i i u 11 Ngh nh này. Trong th i h n 05 ngày làm vi c k t ngày nh n ư c h sơ h p l , B K ho ch và u tư ch trì h p v i các B , ngành có liên quan thNm tra, c p Gi y ch ng nh n u tư mà không qua th t c xin ý ki n các B , ngành theo quy nh t i các kho n 2 và 3 i u 12 Ngh nh này.
 6. i v i d án d u khí do Th tư ng Chính ph ch p thu n u tư theo quy nh kho n 1 i u 7 Ngh nh này, trong th i h n 03 ngày làm vi c k t ngày hoàn thành vi c thNm tra, B K ho ch và u tư trình Th tư ng Chính ph báo cáo k t qu thNm tra. Trong th i h n 02 ngày làm vi c k t ngày Th tư ng Chính ph ch p thu n u tư, B K ho ch và u tư c p Gi y ch ng nh n u tư. i u 14. i u ch nh Gi y ch ng nh n u tư 1. Khi có nhu c u i u ch nh d án d u khí ã ư c c p Gi y ch ng nh n u tư liên quan n hình th c u tư, th i h n th c hi n d án, ho c t ng m c u tư c a d án sau khi i u ch nh có thay i 30% so v i t ng m c u tư ghi trong Gi y ch ng nh n u tư thì Nhà u tư ph i làm th t c i u ch nh Gi y ch ng nh n u tư. 2. Vi c i u ch nh d án d u khí ư c th c hi n theo m t trong các quy trình sau: a) ăng ký, c p Gi y ch ng nh n u tư i u ch nh; b) ThNm tra, c p Gi y ch ng nh n u tư i u ch nh. i u 15. i u ki n và quy trình ăng ký, c p Gi y ch ng nh n u tư i u ch nh 1. D án d u khí thu c di n ăng ký, c p Gi y ch ng nh n u tư i u ch nh là các d án ư c i u ch nh v hình th c u tư, th i h n th c hi n d án, ho c t ng m c u tư c a d án sau khi i u ch nh có thay i 30% so v i t ng m c u tư ghi trong Gi y ch ng nh n u tư, nhưng t ng m c u tư m i không vư t quá 15 t ng. 2. H sơ ăng ký, c p Gi y ch ng nh n u tư i u ch nh bao g m: a) Văn b n ngh c p Gi y ch ng nh n u tư i u ch nh theo m u do B K ho ch và u tư ban hành; b) Quy t nh i u ch nh d án d u khí c a c p có thNm quy n theo quy nh t i kho n 2 i u 7 Ngh nh này; c) Báo cáo tình hình ho t ng c a d án d u khí cho n th i i m ngh i u ch nh Gi y ch ng nh n u tư; d) B n sao có công ch ng Gi y ch ng nh n u tư. 3. H sơ ăng ký, c p Gi y ch ng nh n u tư i u ch nh ư c n p t i B K ho ch và u tư g m 03 b trong ó có 01 b g c. Trư ng h p c n làm rõ m t s n i dung liên quan n h sơ ăng ký, c p Gi y ch ng nh n u tư i u ch nh, trong th i h n 03 ngày làm vi c k t ngày nh n ư c h sơ, B K ho ch và u tư có văn b n yêu c u Nhà u tư gi i trình. 4. Trong th i h n 15 ngày làm vi c k t ngày nh n ư c h sơ h p l , B K ho ch và u tư c p Gi y ch ng nh n u tư i u ch nh cho Nhà u tư. Trư ng h p h sơ ăng ký, c p Gi y ch ng nh n u tư i u ch nh không ư c ch p thu n, B K ho ch và u tư thông báo b ng văn b n, nêu rõ lý do không ch p thu n c p Gi y ch ng nh n u tư i u ch nh. Nhà u tư có quy n khi u n i vi c không ch p thu n c p Gi y ch ng nh n u tư i u ch nh theo quy nh c a pháp lu t. 5. B K ho ch và u tư sao g i Gi y ch ng nh n u tư i u ch nh cho B Công nghi p, B Tài chính, Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, y ban nhân dân c p t nh nơi Nhà u tư ăng ký kinh doanh ( i v i Nhà u tư là t ch c) ho c có h khNu thư ng trú ( i v i Nhà u tư là cá nhân Vi t Nam).
 7. i u 16. i u ki n và quy trình th m tra, c p Gi y ch ng nh n u tư i u ch nh 1. D án d u khí thu c di n thNm tra, c p Gi y ch ng nh n u tư i u ch nh là các d án sau khi i u ch nh có t ng m c u tư thay i 30% so v i t ng m c u tư ghi trong Gi y ch ng nh n u tư và vư t quá 15 t ng. 2. H sơ thNm tra, c p Gi y ch ng nh n u tư i u ch nh bao g m: a) Văn b n ngh thNm tra, c p Gi y ch ng nh n u tư i u ch nh theo m u do B K ho ch và u tư ban hành; b) Quy t nh i u ch nh d án d u khí c a c p có thNm quy n theo quy nh t i kho n 2 i u 7 Ngh nh này; c) Báo cáo tình hình ho t ng c a d án d u khí cho n th i i m ngh i u ch nh; d) B n sao có công ch ng Gi y ch ng nh n u tư; ) Gi i trình v các n i dung i u ch nh. 3. Quy trình thNm tra, c p Gi y ch ng nh n u tư i u ch nh: a) H sơ thNm tra, c p Gi y ch ng nh n u tư i u ch nh ư c n p t i B K ho ch và u tư g m 06 b trong ó có 01 b g c. b) Trong th i h n 03 ngày làm vi c k t ngày nh n h sơ h p l , B K ho ch và u tư g i h sơ thNm tra, c p Gi y ch ng nh n u tư i u ch nh l y ý ki n các B , ngành có liên quan; c) Trong th i h n 15 ngày làm vi c k t ngày nh n ư c h sơ thNm tra, c p Gi y ch ng nh n u tư i u ch nh, các B , ngành có ý ki n b ng văn b n g i v B K ho ch và u tư. Quá th i h n trên, n u cơ quan nào không có ý ki n thì coi như ã ng ý v i ki n ngh trong h sơ thNm tra, c p Gi y ch ng nh n u tư i u ch nh c a Nhà u tư; d) i v i d án d u khí thu c thNm quy n quy t nh c a i di n ch s h u ho c Nhà u tư, B K ho ch và u tư ti n hành thNm tra h sơ và c p Gi y ch ng nh n u tư i u ch nh trong th i h n 30 ngày làm vi c k t ngày nh n h sơ h p l ; ) i v i d án d u khí thu c thNm quy n ch p thu n u tư c a Th tư ng Chính ph ho c d án d u khí sau khi i u ch nh, t ng m c u tư có s d ng v n nhà nư c t 1.000 t ng tr lên ho c v n c a các thành ph n kinh t t 3.000 t ng tr lên, trong th i h n 25 ngày làm vi c k t ngày nh n h sơ h p l , B K ho ch và u tư trình Th tư ng Chính ph báo cáo k t qu thNm tra kèm ý ki n c a các B , ngành có liên quan và xu t ý ki n v vi c cho phép i u ch nh Gi y ch ng nh n u tư. Trong th i h n 05 ngày làm vi c k t ngày Th tư ng Chính ph ch p thu n, B K ho ch và u tư c p Gi y ch ng nh n u tư i u ch nh. e) Trư ng h p h sơ thNm tra, c p Gi y ch ng nh n u tư i u ch nh không ư c ch p thu n, B K ho ch và u tư thông báo b ng văn b n, nêu rõ lý do không ch p thu n c p Gi y ch ng nh n u tư i u ch nh. Nhà u tư có quy n khi u n i vi c không ch p thu n c p Gi y ch ng nh n u tư i u ch nh theo quy nh c a pháp lu t.
 8. 4. B K ho ch và u tư sao g i Gi y ch ng nh n u tư i u ch nh cho B Công nghi p, B Tài chính, Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, y ban nhân dân c p t nh nơi Nhà u tư ăng ký kinh doanh ( i v i Nhà u tư là t ch c) ho c có h khNu thư ng trú ( i v i Nhà u tư là cá nhân Vi t Nam). Chương 3: TRI N KHAI D ÁN D U KHÍ i u 17. Thông báo th c hi n d án d u khí 1. Trong th i h n 60 ngày k t ngày d án d u khí ư c ch p thu n theo quy nh c a pháp lu t nư c ti p nh n u tư, Nhà u tư ph i có văn b n thông báo v vi c th c hi n d án d u khí kèm b n sao văn b n ch p thu n d án d u khí ho c văn b n có giá tr pháp lý tương ương g i các B : K ho ch và u tư, Tài chính, Thương m i, Công nghi p, Ngo i giao, Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam và y ban nhân dân c p t nh nơi Nhà u tư ăng ký kinh doanh ( i v i Nhà u tư là t ch c) ho c có h khNu thư ng trú ( i v i Nhà u tư là cá nhân Vi t Nam). 2. Văn b n thông báo th c hi n d án d u khí g m các n i dung sau: a) Tên, a ch tr s chính c a pháp nhân thành l p nư c ngoài (n u có); tên, a ch chi nhánh, văn phòng i di n (n u có); b) M c tiêu và lĩnh v c u tư; c) V n u tư c a doanh nghi p thành l p nư c ngoài, ph n v n tham gia c a Nhà u tư; d) Thông tin v ngư i i di n Nhà u tư và ngư i i di n doanh nghi p t i nư c ngoài g m: h , tên, a ch thư ng trú (t i Vi t Nam và t i nư c ngoài), ch c v , s Gi y ch ng minh nhân dân ho c s H chi u. 3. Trư ng h p có s thay i v n i dung quy nh t i kho n 2 i u này, trong th i h n 30 ngày, k t ngày có s thay i, Nhà u tư có văn b n thông báo v n i dung thay i g i B K ho ch và u tư. i u 18. Th i h n tri n khai D án d u khí 1. Trong th i h n 12 tháng k t ngày ư c c p Gi y ch ng nh n u tư mà d án d u khí không ư c nư c ti p nh n u tư ch p thu n ho c trong th i h n 06 tháng k t ngày d án d u khí ư c nư c ti p nh n u tư ch p thu n mà d án không ư c tri n khai thì Nhà u tư ph i có văn b n nêu rõ lý do và ngh kéo dài th i h n tri n khai d án ho c ngh ch m d t d án d u khí g i B K ho ch và u tư. 2. Trong th i h n 15 ngày làm vi c k t ngày nh n ư c văn b n ngh kéo dài th i h n tri n khai d án d u khí ho c ch m d t d án d u khí, B K ho ch và u tư có văn b n ch p thu n ho c không ch p thu n v ngh nêu trên, ng th i g i các B : Tài chính, Thương m i, Công nghi p, Ngo i giao, Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam và y ban nhân dân c p t nh nơi Nhà u tư ăng ký kinh doanh ( i v i Nhà u tư là t ch c) ho c có h khNu thư ng trú ( i v i Nhà u tư là cá nhân Vi t Nam). 3. Vi c gia h n tri n khai d án d u khí ư c th c hi n phù h p v i h p ng d u khí ho c văn b n tho thu n u tư v i i tác ho c văn b n tho thu n v vi c nh n chuy n như ng quy n l i tham gia ho c nh n chuy n như ng m t ph n hay toàn b công ty.
 9. i u 19. Thành l p pháp nhân m i chuNn b u tư ho c th c hi n ho t ng hình thành d án d u khí ho c tri n khai d án d u khí, Nhà u tư ư c phép thành l p ho c tham gia thành l p doanh nghi p m i t i Vi t Nam, t i nư c ti p nh n u tư ho c nư c th ba theo quy nh c a pháp lu t có liên quan. i u 20. Ch báo cáo Hàng năm, trong th i h n 6 tháng k t khi k t thúc năm tài chính c a nư c ti p nh n u tư, Nhà u tư ph i g i báo cáo v tình hình ho t ng và báo cáo tài chính có ch ng nh n c a ki m toán ho c cơ quan có thNm quy n c a nư c ti p nh n u tư cho các B : K ho ch và u tư, Công nghi p, Tài chính, Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam và cơ quan c p ăng ký kinh doanh. i u 21. Ch m d t và thanh lý d án d u khí Vi c ch m d t ho t ng c a d án d u khí ư c th c hi n phù h p v i quy nh c a h p ng d u khí và pháp lu t c a nư c ti p nh n u tư. i u 22. Chuy n như ng d án d u khí Khi chuy n như ng m t ph n d án d u khí, ho c chuy n như ng toàn b d án d u khí nhưng Nhà u tư v n còn quy n l i trong d án ó, Nhà u tư th c hi n vi c ăng ký i u ch nh Gi y ch ng nh n u tư theo quy nh t i các i u 14, 15 và 16 Ngh nh này. Trư ng h p vi c chuy n như ng d án d u khí phát sinh l i nhu n, Nhà u tư th c hi n nghĩa v thu theo quy nh c a pháp lu t v thu . i u 23. Chi phí không có kh năng thu h i Trong trư ng h p d án d u khí không có kh năng thu h i chi phí, Nhà u tư ư c phép phân b ph n chi phí ó vào chi phí s n xu t kinh doanh c a Nhà u tư trong th i gian không quá 05 năm, k t ngày k t thúc d án d u khí. i u 24. S d ng l i nhu n u tư nư c ngoài 1. Sau khi hoàn thành các nghĩa v thu theo quy nh c a pháp lu t nư c ti p nh n u tư và pháp lu t Vi t Nam, Nhà u tư ư c gi l i nư c ngoài l i nhu n c a d án d u khí ph c v các m c ích sau: a) Tái u tư cho d án d u khí ã ư c c p Gi y ch ng nh n u tư; b) u tư cho các d án d u khí khác nư c ti p nh n u tư c a Nhà u tư ã ư c c p Gi y ch ng nh n u tư. 2. Nhà u tư s d ng l i nhu n c a d án d u khí theo quy nh t i kho n 1 i u này ph i ăng ký v i Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam và báo cáo hàng năm v i B K ho ch và u tư v tình hình s d ng l i nhu n sau thu tái u tư. i u 25. Chuy n l i nhu n v nư c 1. Trong th i h n 06 tháng k t ngày có quy t toán thu ho c văn b n có giá tr pháp lý tương ương theo quy nh c a pháp lu t nư c ti p nh n u tư, Nhà u tư ph i chuy n toàn b l i nhu n v Vi t Nam tr các kho n l i nhu n ư c gi l i theo quy nh t i kho n 1 i u 24 Ngh nh này. 2. Trư ng h p có nhu c u kéo dài th i h n quy nh t i kho n 1 i u này, Nhà u tư ph i có văn b n nêu rõ lý do, trình Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam xem xét, quy t nh. Vi c gia h n ư c th c hi n không quá 02 l n, m i l n không quá 06 tháng.
 10. i u 26. K toán Nhà u tư ư c phép áp d ng h th ng k toán cho d án d u khí phù h p v i quy nh c a h p ng d u khí. Nhà u tư có trách nhi m báo cáo B Tài chính v h th ng k toán áp d ng. i u 27. Thương m i Nhà u tư ư c ti n hành các ho t ng u th u d ch v , mua s m v t tư thi t b , phương ti n nh m ph c v d án d u khí phù h p v i các quy nh c a h p ng d u khí. i u 28. Xu t kh u, nh p kh u t i Vi t Nam 1. Nhà u tư tuân th các quy nh c a pháp lu t Vi t Nam v xu t, nh p khNu khi xu t, nh p khNu thi t b , máy móc, v t tư, nguyên li u, nhiên li u ph c v cho d án d u khí. Trư ng h p không có h p ng thương m i ho c h p ng d u khí thì Gi y ch ng nh n u tư ư c s d ng thay th trong b h sơ xu t, nh p khNu. 2. Nhà u tư tuân th các quy nh c a pháp lu t Vi t Nam v xu t, nh p khNu khi nh p khNu d u thô khai thác ư c t d án d u khí thu c quy n s h u c a Nhà u tư. Nhà u tư ư c nh p khNu và tái xu t tài li u k thu t, băng t , m u v t nh m m c ích nghiên c u, phân tích. 3. Nhà u tư ư c áp d ng ch t m nh p, tái xu t i v i v t tư thi t b , m u v t và các thi t b , tài li u khác nghiên c u, x lý, minh gi i, ch t o ph c v cho d án d u khí. i u 29. Thu 1. Khi xác nh s thu thu nh p doanh nghi p ph i n p t i Vi t Nam i v i d án d u khí nư c ngoài, Nhà u tư ư c tr s thu thu nh p doanh nghi p ã n p nư c ngoài ho c ã ư c nư c ti p nh n u tư tr thay (có ch ng t h p l ), nhưng s thu thu nh p doanh nghi p ư c tr không vư t quá s thu thu nh p doanh nghi p tính theo thu su t quy nh t i Lu t Thu thu nh p doanh nghi p. 2. Cá nhân làm vi c cho các d án d u khí ph i n p thu thu nh p i v i ngư i có thu nh p cao theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam. Khi xác nh s thu thu nh p i v i ngư i có thu nh p cao ph i n p t i Vi t Nam, cá nhân ư c tr s thu thu nh p cá nhân ã n p nư c ngoài ho c ư c nư c ti p nh n u tư tr thay (có ch ng t h p l ), nhưng s thu ư c tr không vư t quá s thu thu nh p ph i n p i v i ngư i có thu nh p cao theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam v thu thu nh p i v i ngư i thu nh p cao. 3. Thi t b , phương ti n, v t tư, nguyên li u, nhiên li u thu c i tư ng ch u thu xu t khNu và thu giá tr gia tăng do Nhà u tư xu t khNu ra nư c ngoài th c hi n d án d u khí ư c mi n thu xu t khNu và ư c áp d ng thu su t thu giá tr gia tăng b ng không (0%). 4. M u v t, tài li u k thu t (băng t , băng gi y và các tài li u khác) nh p khNu nh m m c ích nghiên c u, phân tích th c hi n d án d u khí ư c mi n thu nh p khNu và không thu c di n ch u thu giá tr gia tăng. 5. Các thi t b , v t tư chuyên d ng cho ho t ng d u khí mà trong nư c chưa s n xu t ư c, khi t m nh p khNu gia công, ch bi n, sau ó tái xu t khNu th c hi n d án d u khí thì ư c mi n thu nh p khNu, thu xu t khNu và không thu c di n ch u thu giá tr gia tăng.
 11. i u 30. Chuy n v n u tư ra nư c ngoài 1. Nhà u tư ư c chuy n v n u tư ra nư c ngoài th c hi n ho t ng u tư sau khi áp ng các i u ki n sau: a) ã ư c c p Gi y ch ng nh n u tư; b) D án d u khí ã ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n c a nư c ti p nh n u tư ch p thu n theo quy nh c a pháp lu t nư c ti p nh n u tư. 2. Vi c chuy n ngo i t ra nư c ngoài trư c khi ư c c p Gi y ch ng nh n u tư nghiên c u, chuNn b d án d u khí th c hi n theo quy nh c a pháp lu t v qu n lý ngo i h i và quy nh khác c a pháp lu t có liên quan. 3. Vi c chuy n v n u tư ra nư c ngoài ph i tuân th các quy nh c a pháp lu t v qu n lý ngo i h i, xu t khNu, chuy n giao công ngh và quy nh khác c a pháp lu t có liên quan. Chương 4: QU N LÝ NHÀ NƯ C V U TƯ TR C TI P RA NƯ C NGOÀI TRONG HO T NG D U KHÍ i u 31. Quy n h n và trách nhi m c a các cơ quan qu n lý nhà nư c Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, cơ quan i di n ngo i giao Vi t Nam nư c ngoài th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v u tư ra nư c ngoài trong ho t ng d u khí theo quy nh t i Chương IV Ngh nh s 78/2006/N -CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 c a Chính ph quy nh v u tư tr c ti p ra nư c ngoài. i u 32. Trách nhi m c a B Công nghi p Ph i h p v i B K ho ch và u tư trong vi c xây d ng chính sách, quy ho ch liên quan n u tư tr c ti p ra nư c ngoài trong ho t ng d u khí; tham gia ý ki n v các v n thu c lĩnh v c qu n lý nhà nư c ư c phân công khi có yêu c u c a Th tư ng Chính ph ho c ngh c a B K ho ch và u tư; th c hi n vi c giám sát và thanh tra u tư tr c ti p ra nư c ngoài trong ho t ng d u khí t khi các d án d u khí ư c c p Gi y ch ng nh n u tư cho n khi ch m d t hi u l c c a Gi y ch ng nh n u tư. i u 33. X lý vi ph m T ch c, cá nhân vi ph m các quy nh c a Ngh nh này s b x lý theo quy nh c a pháp lu t. Chương 4: I U KHO N THI HÀNH i u 34. Hi u l c thi hành Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 35. Trách nhi m thi hành 1. B K ho ch và u tư, B Công nghi p, B Tài chính có trách nhi m hư ng d n thi hành Ngh nh này.
 12. 2. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này./. TM. CHÍNH PH TH TƯ NG Nguy n T n Dũng

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản