Nghị định số 128/2003/NĐ-CP

Chia sẻ: Hoang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
58
lượt xem
1
download

Nghị định số 128/2003/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 128/2003/NĐ-CP về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 128/2003/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 128/2003/N -CP Hà N i, ngày 31 tháng 10 năm 2003 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 128/2003/N -CP NGÀY 31 THÁNG 10 NĂM 2003 QUY NNH CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ CƠ C U T CH C C A BAN QU N LÝ LĂNG CH TNCH H CHÍ MINH CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Ngh nh s 30/2003/N -CP ngày 01 tháng 4 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a cơ quan thu c Chính ph ; Theo ngh c a Trư ng ban Ban qu n lý Lăng Ch t ch H Chí Minh và B trư ng B N iv , NGHN NNH: i u 1. V trí và ch c năng Ban qu n lý Lăng Ch t ch H Chí Minh là cơ quan thu c Chính ph , th c hi n ch c năng ch o, ph i h p các ơn v liên quan nh m b o v và gi gìn nguyên v n, lâu dài thi hài Ch t ch H Chí Minh; b o m an ninh tr t t khu v c ư c giao; qu n lý và t ch c m t s ho t ng t i công trình Lăng, ài tư ng ni m các anh hùng li t sĩ; qu n lý Qu ng trư ng Ba ình và các công trình có liên quan theo quy nh c a pháp lu t. i u 2. Nhi m v và quy n h n Ban qu n lý Lăng Ch t ch H Chí Minh có trách nhi m th c hi n nhi m v , quy n h n c a cơ quan thu c Chính ph theo quy nh t i Ngh nh s 30/2003/N -CP ngày 01 tháng 4 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a cơ quan thu c Chính ph và nh ng nhi m v , quy n h n c th sau ây: 1. Trình Chính ph , Th tư ng Chính ph chi n lư c, quy ho ch, chương trình, k ho ch dài h n, năm năm, hàng năm và các d án quan tr ng c a Ban qu n lý Lăng Ch t ch H Chí Minh; t ch c th c hi n chi n lư c, quy ho ch, k ho ch sau khi ư c phê duy t.
  2. 2. T ng h p và xây d ng k ho ch ngân sách hàng năm m b o cho các nhi m v ư c giao trình Chính ph phê duy t; qu n lý, s d ng tài chính, tài s n ư c giao và t ch c th c hi n ngân sách ư c phân b theo quy nh c a pháp lu t. 3. Trình Chính ph , Th tư ng Chính ph ho c B trư ng ư c Th tư ng Chính ph phân công ký các văn b n quy ph m pháp lu t liên quan n nhi m v c a Ban. 4. Ban hành, hư ng d n, ki m tra và t ch c th c hi n các tiêu chuNn, quy trình, quy ph m, chuyên môn, nghi p v ư c áp d ng trong các t ch c, ơn v tr c thu c. 5. Qu n lý, tôn t o các công trình ki n trúc; chăm sóc vư n hoa, cây xanh, cây c nh, th m c , v sinh môi trư ng; quy ho ch t ng th và chi ti t các h th ng k thu t h t ng khu v c Lăng Ch t ch H Chí Minh, Qu ng trư ng Ba ình, khu ón ti p nhân dân và ài tư ng ni m các anh hùng li t sĩ phù h p v i quy ho ch chi ti t c a Khu Trung tâm chính tr Ba ình. 6. Ch trì, ph i h p v i các B , ngành có liên quan và các a phương trong vi c b o m gi gìn lâu dài thi hài Ch t ch H Chí Minh, qu n lý Lăng Ch t ch H Chí Minh và Qu ng trư ng Ba ình. 7. Ph i h p v i B o tàng H Chí Minh, Khu di tích Ch t ch H Chí Minh t i Ph Ch t ch t ch c ón ti p, ph c v nhân dân và khách qu c t n tham quan, sinh ho t văn hoá, chính tr di n ra t i C m di tích l ch s - văn hoá Ba ình. 8. Ph i h p v i U ban nhân dân thành ph Hà N i t ch c ón ti p nhân dân, khách qu c t n vi ng Ch t ch H Chí Minh, tư ng ni m các anh hùng li t sĩ; tham gia qu n lý quy ho ch khu v c, m b o t t ho t ng c a các h th ng k thu t h t ng liên quan t i công trình Lăng Ch t ch H Chí Minh, ài tư ng ni m các anh hùng li t sĩ, Qu ng trư ng Ba ình theo ph m vi, ranh gi i ã ư c xác nh. 9. Qu n lý các d án u tư và xây d ng thu c thNm quy n theo quy nh c a pháp lu t. 10. Th c hi n h p tác qu c t trong lĩnh v c ư c phân công theo quy nh c a pháp lu t. 11. T ch c nghiên c u khoa h c và ng d ng ti n b khoa h c, công ngh trong các lĩnh v c chuyên ngành ph c v nhi m v ư c giao. 12. Hư ng d n, ki m tra và t ch c th c hi n m t s ho t ng d ch v công theo quy nh c a pháp lu t. 13. Quy t nh vi c th c hi n các bi n pháp c i cách hành chính theo m c tiêu và n i dung chương trình c i cách hành chính nhà nư c ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t. 14. Qu n lý t ch c b máy, biên ch ; t ch c th c hi n công tác ào t o, b i dư ng, tuy n d ng, i u ng, luân chuy n, ngh hưu, khen thư ng, k lu t và các ch khác i v i cán b , công ch c, viên ch c và ngư i lao ng thu c thNm quy n theo quy nh c a pháp lu t.
  3. 15. Th c hi n ch báo cáo Chính ph , Th tư ng Chính ph và các cơ quan có thNm quy n theo quy nh c a pháp lu t. i u 3. Lãnh o Ban qu n lý Lăng Ch t ch H Chí Minh 1. Lãnh o Ban: Trư ng ban và m t s Phó trư ng ban a) Trư ng ban là m t cán b c p tư ng do Th tư ng Chính ph b nhi m theo ngh c a B trư ng B Qu c phòng; Trư ng ban Ban qu n lý Lăng Ch t ch H Chí Minh là ngư i ng u và lãnh o Ban; ch u trách nhi m trư c Chính ph , Th tư ng Chính ph v vi c th c hi n ch c năng, nhi m v , quy n h n c a Ban. b) Phó trư ng ban là Th trư ng c a các t ch c chuyên trách ph i thu c làm nhi m v t i Lăng Ch t ch H Chí Minh, do Th tư ng Chính ph b nhi m theo ngh c a B trư ng B Qu c phòng, B trư ng B Công an; Phó trư ng ban làm vi c theo ch kiêm nhi m, là ngư i giúp Trư ng ban ch o m t s m t công tác theo s phân công và ch u trách nhi m trư c Trư ng ban v nhi m v ư c phân công. 2. Trách nhi m c a Trư ng ban Ban qu n lý Lăng Ch t ch H Chí Minh a) Trư ng ban quy t nh ban hành quy ch làm vi c, ch thông tin, báo cáo c a Ban; ch o, ki m tra các t ch c chuyên trách ph i thu c và t ch c tr c thu c trong vi c th c hi n quy ch và nhi m v ư c giao. b) Trư ng ban có trách nhi m báo cáo thư ng kỳ và t xu t v i Chính ph , Th tư ng Chính ph v t ch c và ho t ng c a Ban và tình hình tri n khai th c hi n nhi m v ư c giao; xin ý ki n Th tư ng Chính ph v nh ng v n vư t quá thNm quy n; tham d các phiên h p Chính ph khi Th tư ng Chính ph yêu c u; ph i h p v i B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang b , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , ngư i ng u các cơ quan trung ương các oàn th chính tr - xã h i, Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương trong vi c gi i quy t nh ng v n liên quan n ch c năng, nhi m v , quy n h n ư c giao. c) Trư ng ban ch u trách nhi m v các công vi c ư c Chính ph , Th tư ng Chính ph phân công; ch u trách nhi m khi có nh ng khuy t i m v qu n lý và x y ra tình tr ng tham nhũng, quan liêu, gây thi t h i l n trong t ch c, ơn v thu c quy n qu n lý. i u 4. Cơ c u t ch c c a Ban 1. Văn phòng Ban 2. Các t ch c tr c thu c: a) Ban qu n lý Qu ng trư ng Ba ình;
  4. b) Trung tâm Nghiên c u, ng d ng khoa h c - công ngh và môi trư ng. 3. Các t ch c chuyên trách ph i thu c: a) B tư l nh B o v Lăng Ch t ch H Chí Minh thu c B Qu c phòng; b) Trung oàn 375 - B tư l nh C nh v thu c B Công an. i u 5. Hi u l c thi hành Ngh nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Bãi b kho n 9 i u 1 Ngh nh s 276/H BT ngày 07 tháng 12 năm 1985 c a H i ng B trư ng v nhi m v c a các ngành trong vi c b o m gi gìn lâu dài thi hài Ch t ch H Chí Minh, qu n lý Lăng Ch t ch H Chí Minh và Qu ng trư ng Ba ình và các quy nh trư c ây trái v i Ngh nh này. i u 6. Trách nhi m thi hành Trư ng ban Ban qu n lý Lăng Ch t ch H Chí Minh, các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang b , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản