intTypePromotion=3

Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngành xây dựng

Chia sẻ: Tittom 006 | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
179
lượt xem
47
download

Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngành xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

KẾT QUẢ THẨM TRA THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG VÀ DỰ TOÁN CỦA CÔNG TRÌNH: Kính gửi : UBND Xã - Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003; - Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; - Căn cứ Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngành xây dựng

  1. c«ng ty cp Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam Sè: /T§-HTKTKT §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc , ngµy th¸ng n¨m 2007 kÕt qu¶ thÈm tra thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng vµ dù to¸n cña c«ng tr×nh: KÝnh göi : UBND X· - C¨n cø LuËt X©y dùng ngµy 26/11/2003; - C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 16/2005/N§-CP ngµy 07/02/2005 cña ChÝnh phñ vÒ qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh; NghÞ ®Þnh sè 112/2006/N§- CP ngµy 29/9/2006 cña ChÝnh phñ vÒ söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña NghÞ ®Þnh sè 16/2005/N§-CP ngµy 07/02/2005 cña ChÝnh phñ vÒ qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh; - C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 209/2004/N§-CP ngµy 16/12/2004 cña ChÝnh phñ vÒ qu¶n lý chÊt lîng c«ng tr×nh x©y dùng; - C¨n cø Th«ng t sè 02/2007/TT-BXD ngµy 14/02/2007 cña Bé X©y dùng Híng dÉn mét sè néi dung vÒ: lËp, thÈm ®Þnh, phª duyÖt dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh; giÊy phÐp x©y dùng vµ tæ chøc qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 16/2005/N§-CP ngµy 07/02/2005 vµ NghÞ ®Þnh sè 112/2006/N§-CP ngµy 29/9/2006 cña ChÝnh phñ; - C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 78/2005/Q§.UB ngµy 06/9/2005 cña UBND tØnh NghÖ An V/v ban hµnh quy ®Þnh ph©n cÊp, uû quyÒn vµ thùc hiÖn mét sè néi dung trong qu¶n lý ®Çu t vµ x©y dùng trªn ®Þa bµn tØnh NghÖ An; - C¨n cø Tê tr×nh sè: /TT-PGD ngµy /07/2007 Phßng Gi¸o dôc vµ §µo t¹o huyÖn vµ hå s¬ b¸o c¸o KTKT c«ng tr×nh kÌm theo; - §¬n gi¸ x©y dùng c¬ b¶n tØnh NghÖ An ban hµnh kÌm theo Q§ sè 51/1999/Q§-UB ngµy 19/5/1999 cña UBND tØnh NghÖ An; - C¨n cø th«ng b¸o gi¸ quý I/2007 sè 614/LS-XD-TC ngµy 25/04/2007 cña Liªn Së X©y dùng - Tµi chÝnh; - QuyÕt ®Þnh sè 1242/1998/Q§-BXD ngµy 25/11/1998 cña Bé trëng Bé x©y dùng vÒ viÖc ban hµnh “§Þnh møc dù to¸n x©y dùng c¬ b¶n”; - §¬n gi¸ kh¶o s¸t x©y dùng tØnh NghÖ An ban hµnh kÌm theo Q§ sè 67/2001/Q§-UB ngµy 20/7/2001 cña UBND tØnh NghÖ An; - §Þnh møc chi phÝ qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh ban hµnh kÌm theo Q§ sè 10/2005/Q§-BXD ngµy 15/4/2005 cña Bé X©y dùng;
  2. - §Þnh møc lËp dù ¸n vµ thiÕt kÕ c«ng tr×nh x©y dùng ban hµnh kÌm theo Q§ sè 11/2005/Q§-BXD ngµy 15/4/2005 cña Bé X©y dùng ; - Th«ng t sè 04/2005/TT-BXD ngµy 01/4/2005 cña Bé X©y dùng viÖc lËp vµ qu¶n lý chi phÝ dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh; - Th«ng t sè 07/2006/TT-BXD ngµy 19/11/2006 cña Bé x©y dùng híng dÉn ®iÒu chØnh dù to¸n chi phÝ x©y dùng c«ng tr×nh vµ c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch hiÖn hµnh cña nhµ níc. Sau khi thÈm ®Þnh, Phßng H¹ tÇng KTKT b¸o c¸o kÕt qu¶ thÈm ®Þnh thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng vµ dù to¸n c«ng tr×nh Nhµ héi trêng Phßng Gi¸o dôc vµ §µo t¹o huyÖn nh sau: 1. Tãm t¾t c¸c néi dung chñ yÕu cña c«ng tr×nh: a) C«ng tr×nh: Nhµ héi trêng Phßng Gi¸o dôc vµ §µo t¹o huyÖn - Lo¹i c«ng tr×nh:C«ng tr×nh x©y dùng - CÊp c«ng tr×nh: CÊp 4 b) §Þa ®iÓm x©y dùng: Trong phÇn diÖn tÝch cßn trèng cña Phßng Gi¸o dôc vµ §µo t¹o huyÖn ®ang qu¶n lý vµ sö dông. c) DiÖn tÝch sö dông ®Êt: c«ng tr×nh x©y dùng chiÕm 264 m2. d) Nhµ thÇu lËp thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng: . ®) Nhµ thÇu thùc hiÖn kh¶o s¸t x©y dùng: . e) Quy m« x©y dùng, c«ng suÊt, c¸c th«ng sè kü thuËt chñ yÕu: e.1- Nhµ héi trêng: Nhµ 1 tÇng, mÆt b»ng h×nh ch÷ nhËt, gåm 4 gian, bíc gian 3,3m, khÈu ®é 6m(1,8+2,4+1,8); kÝch thíc 16,8x7,5m, hµnh lang xung quanh vµ sª n« cao 3,6m; chiÒu cao trÇn nhµ 3,9m(trÇn nhùa); chiÒu cao nhµ 5,3m, cao nÒn 0,675m; g) C¸c quy chuÈn, tiªu chuÈn x©y dùng ®îc ¸p dông: - Quy chuÈn X©y dùng ViÖt Nam. - Tiªu chuÈn ViÖt nam : + TCVN 2748-1991 Ph©n cÊp c«ng tr×nh x©y dùng. Nguyªn t¾c chung + TCVN 4450-4987 Nhµ ë. Nguyªn t¾c c¬ b¶n cña thiÕt kÕ + TCVNTCXd 13-1991 Ph©n cÊp nhµ vµ c«ng tr×nh d©n dông- Nguyªn t¾c chung + TCVN 4601-1988 Trô së c¬ quan - Tiªu chuÈn thiÕt kÕ + TCVN 4513- 1988 CÊp níc bªn trong tiªu chuÈn thiÕt kÕ + TCVN4474-1987 Tho¸t níc bªn trong - Tiªu chuÈn thiÕt kÕ + TCXD 51-1984 Tho¸t níc- M¹ng líi bªn ngoµi vµ c«ng tr×nh
  3. + TCXD 16- 1986 ChiÕu s¸ng nh©n t¹o trong c«ng tr×nh d©n dông- TCTK + TCXD 29-1991 ChiÕu s¸ng tù nhiªn trong c«ng tr×nh d©n dông- TCTK +TCXD 27- 1991 §Æt thiÕt bÞ ®iÖn trong nhµ vµ c«ng tr×nh c«ng céng +TCVN 2622-1995 Phßng ch¸y chèng ch¸y cho nhµ vµ c«ng tr×nh + TCVN 5674-1992 C«ng t¸c hoµn thiÖn trong c«ng tr×nh x©y dùng- TCTC vµ nghiÖm thu; h) Néi dung thiÕt kÕ: h.1- Nhµ héi trêng: + KiÕn tróc: Nhµ 1 tÇng, mÆt b»ng h×nh ch÷ nhËt, gåm 4 gian, bíc gian 3,3m, khÈu ®é (1,8+2,8+1,8); hµnh lang 2 phÝa xung quanh vµ m¸i hµnh lang cao 3,6m; chiÒu cao trÇn nhµ 3,9m(trÇn nhùa); chiÒu cao nhµ 5,3m, cao nÒn 0,675m; + Hoµn thiÖn: Tr¸t têng v÷a XM50, tr¸t trô , tr¸t trÇn, c¸c cÊu kiÖn bª t«ng v÷a XM75, quÐt níc xi m¨ng tr¾ng l¨n s¬n 3 níc; l¸t nÒn g¹ch liªn doanh 40× 40 cm, bËc cÊp nÒn mµi gra ni t«. L¾p dùng cöa ®i pa n« kÝnh cöa sæ kÝnh khung nh«m, c¸c cöa sæ cã hoa s¾t vu«ng b¶o vÖ;trÇn nhùa ®µ gç nhãm 4. + KÕt cÊu: Khung kÕt hîp têng chÞu lùc. Mãng x©y ®¸ héc v÷a XM50, gi»ng mãng BTCTM200; mãng trô BTCT M200, trô BTCT M200, têng x©y g¹ch chØ chÞu lùc v÷a XM50; M¸i gian chÝnh lîp t«n sãng trªn xµ gå b»ng thÐp U120 vµ hÖ v× kÌo thÐp, sµn m¸i hµnh lang BTCT M200 ®æ t¹i chç trªn l¸t g¹ch l¸ nem chèng nãng; 2. KÕt qu¶ thÈm ®Þnh thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng: a) Sù phï hîp cña thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng víi quy m« x©y dùng trong B¸o c¸o kinh tÕ – kü thuËt: ThiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng hoµn toµn phï hîp víi nhiÖm vô thiÕt kÕ vÒ quy m« x©y dùng, c¸c tiªu chuÈn kü thuËt vµ c¸c gi¶i ph¸p thiÕt chñ yÕu. b) ViÖc ¸p dông c¸c quy chuÈn, tiªu chuÈn vÒ x©y dùng, m«i trêng, phßng chèng ch¸y, næ: Hå s¬ thiÕt kÕ ®· ¸p dông c¸c quy chuÈn, tiªu chuÈn hiÖn hµnh cña nhµ níc vµ chuyªn nghµnh. c) Sù hîp lý cña gi¶i ph¸p thiÕt kÕ, gi¶i ph¸p cÊu t¹o. §¸nh gi¸ møc ®é an toµn cña c«ng tr×nh. Gi¶i ph¸p thiÕt kÕ, cÊu t¹o cña b¶n vÏ thi c«ng phï hîp víi c¸c quy tr×nh, quy ph¹m kü thuËt chuyªn ngµnh x©y dùng; phï hîp víi ®iÒu kiÖn thùc tÕ cña khu vùc vµ ®¶m b¶o vÖ sinh m«i tr¬ng, ®¶m b¶o phßng chèng ch¸y næ. 3. KÕt qu¶ thÈm ®Þnh dù to¸n:
  4. a) TÝnh ®óng ®¾n cña viÖc ¸p dông ®Þnh møc, ®¬n gi¸, chÕ ®é, chÝnh s¸ch vµ c¸c kho¶n môc chi phÝ theo quy ®Þnh cña Nhµ níc cã liªn quan ®Õn c¸c chi phÝ tÝnh trong dù to¸n: Dù to¸n ®· ¸p dông theo ®¬n gi¸ x©y dùng c¬ b¶n tØnh nghÖ An ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè: 51/1999/Q§-UB ngµy 19/5/1999, th«ng b¸o gi¸ quý I/2007 sè 614/LS/XD - TC ngµy 26/4/2007 cña Liªn së X©y dùng vµ Tµi chÝnh vËt gi¸ TØnh NghÖ an; Th«ng t sè 04/2005/TT-BXD ngµy 01/04/2005, Th«ng t sè 07/2006/TT-BXD ngµy 19/11/2006 cña Bé X©y dùng vµ c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch hiÖn hµnh cña nhµ níc. b) Sù phï hîp khèi lîng x©y dùng tÝnh tõ thiÕt kÕ víi khèi lîng x©y dùng trong dù to¸n: khèi kîng trong hå s¬ thiÕt kÕ vµ dù to¸n phï hîp, ®¶m b¶o chÝnh x¸c. c) KÕt qu¶ thÈm ®Þnh dù to¸n ®îc tæng hîp nh sau: Tæng dù to¸n: 331.501.000 ® (Ba tr¨m ba m¬i mèt triÖu n¨m tr¨m lÎ mét ngh×n ®ång Trong ®ã: - Chi phÝ x©y dùng: 311.571.000 ® - Chi phÝ kh¸c: 19.930.000 ® 4. KÕt luËn: a) §¸nh gi¸, nhËn xÐt: Hå s¬ b¸o c¸o kinh tÕ kü thuËt phï hîp víi c¸c tiªu chuÈn hiÖn hµnh, gi¶i ph¸p thiÕt kÕ ®¸p øng ®îc yªu cÇu sö dông vµ hîp lý vÒ kinh phÝ x©y dùng. b) Nh÷ng kiÕn nghÞ: Hå s¬ B¸o c¸o KTKT x©y dùng c«ng tr×nh Nhµ héi tr- êng phßng gi¸o dôc huyÖn ... do C«ng ty CP ......lËp ®ñ ®iÒu kiÖn phª duyÖt./. N¬i nhËn: Phßng h¹ tÇng ktkt - Nh trªn; p. trëng phßng - Lu:VP.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản