Nghị định số 171/2003/NĐ-CP

Chia sẻ: Hoang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
99
lượt xem
6
download

Nghị định số 171/2003/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 171/2003/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Đê điều do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 171/2003/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 171/2003/N -CP Hà N i, ngày 26 tháng 12 năm 2003 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 171/2003/N -CP NGÀY 26 THÁNG 12 NĂM 2003 QUY NNH CHI TI T THI HÀNH M T S I U C A PHÁP L NH Ê I U CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Tài nguyên nư c ngày 20 tháng 5 năm 1998; Căn c Pháp l nh Phòng, ch ng l t, bão ngày 24 tháng 8 năm 2000; Căn c Pháp l nh ê i u ngày 24 tháng 8 năm 2000; Theo ngh c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, NGHN NNH: Chương 1: NH NG QUY Đ NH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh và i tư ng áp d ng. 1. Ngh nh này quy nh các ho t ng qu n lý, xây d ng, tu b , b o v , s d ng, h ê và c u h ê thu c các tuy n ê ã ư c phân c p. 2. Ngh nh này áp d ng i v i m i t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c có các ho t ng liên quan n ê i u t i Vi t Nam. i u 2. Gi i thích t ng . Trong Ngh nh này, các t ng dư i ây ư c hi u như sau: 1. " ê sông" là tuy n ê d c theo b sông, ngăn không cho nư c lũ, nư c tri u gây ng p l t vùng ư c tuy n ê b o v . 2. " ê bi n" là tuy n ê d c theo b bi n, m phá ngăn không cho nư c bi n gây ng p l t vùng ư c ê b o v . 3. " ê tuy n trong" là tuy n ê n m trong vùng ã ư c tuy n ê sông, ê bi n b o v , u và cu i tuy n này n i v i ê chính tuy n ngoài, có tác d ng d phòng, ngăn không cho nư c sông, nư c bi n gây ng p l t khu v c c n b o v khi ê tuy n ngoài b tràn, v .
  2. 4. " ê b i" là ê n m phía ngoài c a tuy n ê sông có quy mô th p, nh hơn ê sông, có tác d ng b o v nh ng vùng dân sinh - kinh t bãi ven sông ho c bãi n i lòng sông. 5. "Chân ê hi n t i" c a lo i ê p b ng t là v trí giao nhau gi a mái ê ho c mái cơ ê v i m t t t nhiên trung bình t i th i i m xác nh m c ch gi i ph m vi b o v ê. i v i ê có k t c u b ng bê tông ho c v t li u khác thì chân ê hi n t i là v trí xây úc ngoài cùng c a móng công trình thư ng và h lưu ê. 6. "Kè b o v ê" là các lo i kè ư c xây d ng nh m m c ích tr c ti p b o v các o n ê xung y u ho c lái dòng ch y ra xa b , có tác d ng gián ti p b o v ê. 7. "C ng qua ê" là c ng xây d ng t i ê dùng ph c v vi c c p, thoát nư c qua ê. 8. "C a khNu qua ê" là o n ê ư c h th p, c t ngang ê làm ư ng giao thông. 9. "Công trình ph tr khác" là nh ng công trình ph c v vi c qu n lý, b o v ê i u như: tràn s c , các lo i c t m c trên ê; c t ch gi i ph m vi b o v ê, kè, c ng; các lo i bi n báo ê, kè, c ng; c t th y chí; gi ng gi m áp; ư ng dây thông tin chuyên dùng ch ng l t, bão; các tr m và thi t b chuyên dùng t trong ho c ngoài ph m vi b o v ê quan tr c các thông s k thu t c a ê; i m canh ê; tr s i qu n lý ê; tr s Ban Ch huy phòng, ch ng l t, bão và kho v t tư d tr ch ng l t, bão. 10. "Phân lũ" là vi c ch ng chuy n m t ph n nư c lũ c a m t con sông sang hư ng dòng ch y khác. 11. "Ch m lũ" là vi c t m ch a m t ph n nư c lũ c a m t con sông vào khu v c ã nh. 12. "H ê" là các ho t ng nh m b o m an toàn cho ê trong mùa lũ, bão. 13. "C u h ê" là các ho t ng ng c u, s a ch a khNn c p khi ê, kè, c ng b hư h ng ho c b uy hi p nghiêm tr ng. i u 3. Phân c p cho B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ch u trách nhi m l p, phê duy t tiêu chuNn và quy nh c p c a t ng tuy n ê theo quy nh t i i u 3 c a Pháp l nh ê i u. Chương 2: XÂY D NG VÀ TU B ĐÊ ĐI U i u 4. Vi c xây d ng m i ho c tu b ê i u ph i th c hi n theo quy ho ch ê i u ư c B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn phê duy t. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ch u trách nhi m l p, phê duy t và hư ng d n k thu t v xây d ng và b o v ê i u. i u 5. Vi c s d ng lao ng nghĩa v công ích trong xây d ng, tu b ê i u thư ng xuyên theo kho n 1 i u 7 c a Pháp l nh ê i u ư c quy nh như sau:
  3. Căn c quy nh c a Pháp l nh Lao ng nghĩa v công ích, U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i chung là c p t nh) ch o l p k ho ch hàng năm trình H i ng nhân dân cùng c p quy t nh và ch o th c hi n vi c huy ng qu ngày công lao ng nghĩa v công ích trên a bàn t nh ưu tiên xây d ng, tu b ê i u thư ng xuyên. i u 6. Kinh phí xây d ng tu b ê i u ư c Nhà nư c ưu tiên u tư theo i u 8 c a Pháp l nh ê i u ư c quy nh như sau: 1. ê t c p III n c p c bi t ch y u do ngân sách trung ương u tư; ng th i các a phương cũng ph i có trách nhi m tham gia u tư xây d ng, tu b iv im i c p ê thu c a bàn c a a phương mình. 2. Hàng năm, Nhà nư c b trí k ho ch v n u tư cho B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn xây d ng, tu b , nâng c p các tuy n ê t c p III n c p c bi t. 3. U ban nhân dân c p t nh quy t nh m c u tư hàng năm cho các tuy n ê c p IV và các tuy n ê c a a phương. 4. Trư ng h p các a phương g p thiên tai ho c c bi t khó khăn, thì B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn xem xét h tr các a phương t ngu n v n ê i u do B qu n lý khôi ph c, tu b các tuy n ê c p IV. Chương 3: B O V VÀ S D NG ĐÊ ĐI U i u 7. Vùng ph c n c a ê i u theo i u 9 Pháp l nh ê i u ư c quy nh như sau: 1. Vùng ph c n: a) ê sông t c p III nc p c bi t: i v i các khu dân cư và ô th : Ph m vi b o v t chân ê hi n t i tr ra 5 mét c hai phía sông và phía ng. i v i các vùng khác: Ph m vi b o v t chân ê hi n t i tr ra 20 mét v phía sông, 25 mét v phía ng. b) ê bi n: Ph m vi b o v k t chân ê hi n t i tr ra 200 mét v phía bi n, 15 mét v phía ng. i v i ê bi n nơi có r ng ng p m n ph m vi b o v t 200 mét n 500 mét v i r ng hi n có v phía bi n, 15 mét v phía ng. c) ê c p IV, ê tuy n trong, ê b i và các tuy n ê khác c a a phương: Ph m vi b o v t chân ê hi n t i tr ra do U ban nhân dân c p t nh quy nh. d) Kè b o v ê: Ph m vi b o v các kè tr c ti p b o v ê sông và ê bi n ư c xác nh t gi i h n ph n xây úc cu i cùng tr ra m i phía là 50 mét.
  4. ) C ng qua ê: Ph m vi b o v các c ng thu c h th ng ê sông và ê bi n ư c xác nh t gi i h n ph n xây úc cu i cùng tr ra m i phía 50 mét. e) i v i các ho t ng khoan, ào ngoài ph m vi b o v ê i u: Khi khoan ào sâu xu ng 1 mét so v i m t t t nhiên ph i cách xa ph m vi b o v ê i u thêm 10 mét i v i o n ê có n n bình thư ng và 200 mét i v i o n ê có a ch t n n x u thư ng b ùn, s i trong mùa lũ, tr trư ng h p c bi t ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n cho phép. 2. Trư ng h p c bi t ph i thay i ph m vi b o v ê i u quy nh t i kho n 1 i u này thì B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh. i u 8. Các công trình c bi t khác quy nh t i kho n 3 i u 11 c a Pháp l nh ê i u bao g m: 1. C a khNu qua ê. 2. Tr m bơm, c ng, âu thuy n. 3. Các công trình ng m ph c v cho an toàn ê, an ninh qu c phòng, phát tri n kinh t - xã h i. 4. H th ng gi ng khai thác nư c ng m ph c v l i ích dân sinh, kinh t chung. 5. Các ư ng ng: i n, cáp quang, d n d u, d u khí, d n nư c. 6. Di tích l ch s , văn hóa, khu ph c c n b o v , tôn t o. i u 9. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ch trì, ph i h p v i B Giao thông v n t i quy nh c th t i tr ng cho phép i v i xe cơ gi i i trên ê theo kho n 6 i u 11 c a Pháp l nh ê i u. i u 10. Vi c x lý i v i nhà c a, công trình hi n có trong ph m vi b o v ê i u tính n trư c ngày Pháp l nh ê i u có hi u l c (ngày 01 tháng 01 năm 2001) theo i u 18 c a Pháp l nh ê i u ư c quy nh như sau: 1. Th c hi n m c a kho n 1 i u 18 c a Pháp l nh ê i u. Nhà c a, công trình hi n có m t ê, mái ê, cơ ê và trong ph m vi 5 mét k t chân ê hi n t i i v i m i c p ê u ph i di d i, tr công trình chuyên dùng quy nh t i kho n 3 i u 11 Pháp l nh ê i u và công trình c bi t khác quy nh t i i u 8 Ngh nh này. 2. Nhà c a, công trình t v trí cách chân ê hi n t i 5 mét n h t ph m vi b o v ê thu c phía ng ư c ti p t c s d ng, c i t o, s a ch a nhưng không ư c m r ng m t b ng; vi c c i t o, s a ch a do U ban nhân dân c p t nh quy nh. 3. Nhà c a, công trình t v trí cách chân ê hi n t i 5 mét n h t ph m vi b o v ê i u thu c phía sông và nhà c a, công trình bãi sông, lòng sông ư c x lý như sau:
  5. a) Nhà c a, công trình mà không gây nh hư ng tr c ti p n thoát lũ thì ư c ti p t c s d ng, c i t o, s a ch a, nhưng không ư c m r ng m t b ng; vi c c i t o, s a ch a do U ban nhân dân c p t nh quy nh. b) Nhà c a, công trình mà gây nh hư ng tr c ti p n thoát lũ: sát b sông, vùng trũng th p dư i m c báo ng 2, nơi có bi n i dòng ch y gây s t l b thì ph i di d i ho c quy ho ch c i t o m b o các quy nh v thoát lũ. U ban nhân dân c p t nh ch u trách nhi m ch o vi c l p và th c hi n k ho ch di d i nhà c a, công trình trong ph m vi b o v ê i u ho c quy ho ch c i t o, b o m an toàn ê i u và quy nh thoát lũ; ng th i tùy t ng trư ng h p c th có chính sách n bù thi t h i ho c h tr kinh phí cho t ch c, cá nhân có nhà c a, công trình b tháo d , di d i theo quy nh c a pháp lu t. i u 11. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ch trì, ph i h p v i B N i v xây d ng trình Chính ph ban hành Quy nh v t ch c, nhi m v , quy n h n và s c ph c c a H t chuyên trách qu n lý ê i u theo quy nh t i i u 20 c a Pháp l nh ê i u. Chương 4: H Ê i u 12. Vi c phân lũ, ch m lũ theo i u 24 c a Pháp l nh ê i u ư c quy nh như sau: 1. Vi c phân lũ, ch m lũ th c hi n theo quy nh c th c a Quy ch v phân lũ, ch m lũ ban hành kèm theo Ngh nh s 62/1999/N -CP ngày 31 tháng 7 năm 1999 c a Chính ph . 2. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ch u trách nhi m ch o quy ho ch phân lũ, ch m lũ, các bi n pháp m b o an toàn cho các tuy n ê t c p III n c p c bi t; xác nh th t i u hành các vùng ch m lũ, phân lũ, khi có lũ l n vư t m c lũ thi t k ho c tình hu ng khNn c p v lũ. 3. U ban nhân dân c p t nh ch u trách nhi m xây d ng phương án phân lũ, ch m lũ, các bi n pháp m b o an toàn cho m i c p ê thu c a bàn c a a phương k p th i i phó v i lũ l n vư t m c nư c thi t k ho c nh ng tình hu ng khNn c p v lũ. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn có trách nhi m thNm nh phương án, gi i pháp c a U ban nhân dân t nh, trình Th tư ng Chính ph phê duy t. 4. Vi c h tr kh c ph c h u qu ng p l t, tr c p cho nhân dân trong vùng ư c xác nh là phân lũ, ch m lũ th c hi n theo Quy t nh c a Th tư ng Chính ph v chính sách h tr i v i vùng phân lũ, ch m lũ. i u 13. ThNm quy n huy ng v t tư, phương ti n, l c lư ng h ê, c u h ê theo i u 25 c a Pháp l nh ê i u ư c quy nh như sau:
  6. 1. Ch t ch U ban nhân dân, Trư ng Ban Ch huy phòng, ch ng l t, bão c p t nh có trách nhi m huy ng k p th i l c lư ng, v t tư, phương ti n c a nhà nư c, c a a phương, c a các t ch c, cá nhân trên a bàn c u h , b o m an toàn ê i u. 2. Ch t ch U ban nhân dân, Trư ng Ban Ch huy phòng, ch ng l t, bão c p huy n có trách nhi m huy ng k p th i l c lư ng, v t tư, phương ti n c a Nhà nư c, c a a phương, c a các t ch c, cá nhân trên a bàn h ê b o m an toàn ê i u. Vi c huy ng v t tư d tr phòng, ch ng l t, bão c a nhà nư c trên a bàn ph i do Ch t ch U ban nhân dân c p t nh ho c Trư ng ban Ban Ch huy phòng, ch ng l t, bão c p t nh tr lên quy t nh. 3. Ch t ch U ban nhân dân c p xã có trách nhi m huy ng k p th i l c lư ng v t tư, phương ti n c a a phương, c a các t ch c, cá nhân trên a bàn x lý ngay gi u các s c ê i u; ng th i báo cáo c p trên tr c ti p có s chi vi n, c u h k p th i, b o m an toàn ê i u. 4. Khi x y ra s c có nguy cơ e do tr c ti p n an toàn c a ê i u, ngư i ch huy c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n theo quy nh c a pháp lu t ư c quy n ra l nh huy ng v t tư, phương ti n h ê, c u h ê và ph i ch u trách nhi m v quy t nh c a mình; sau khi x lý s c ph i ti n hành ki m tra k t qu vi c ã s d ng v t tư, phương ti n trên và th c hi n các th t c trình c p có thNm quy n gi i quy t hoàn tr ho c b i thư ng cho t ch c, cá nhân b huy ng. 5. Trư ng h p khNn c p ch ng lũ, l t, bão, thiên tai mà c n ph i s d ng t thì các a phương ư c trưng d ng t theo quy nh c a pháp lu t. ThNm quy n trưng d ng t, vi c tr l i t và b i thư ng cho ngư i có t b trưng d ng th c hi n theo quy nh c a Lu t t ai. Chương 5: QU N LÝ NHÀ NƯ C V ĐÊ ĐI U i u 14. Phân công trách nhi m, phân c p qu n lý Nhà nư c v ê i u theo i u 27 c a Pháp l nh ê i u ư c quy nh như sau: 1. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn: a) Ch o U ban nhân dân c p t nh và ph i h p v i các B , ngành trong vi c xây d ng và th c hi n quy ho ch, k ho ch v xây d ng, tu b , b o v , s d ng ê i u, h ê và c u h ê. b) Xây d ng và trình c p có thNm quy n ban hành ho c ban hành theo thNm quy n các văn b n quy ph m pháp lu t v ê i u và quy nh m c nư c thi t k cho t ng tuy n ê. c) T ng h p, qu n lý các thông tin d li u v ê i u trong ph m vi c nư c và t ch c nghiên c u phát tri n khoa h c, công ngh v xây d ng và b o v ê i u. d) C p, thu h i, gia h n gi y phép ho c văn b n th a thu n theo quy nh t i các i u 13, 14 và 15 c a Pháp l nh ê i u.
  7. ) Quy t nh theo thNm quy n ho c trình Th tư ng Chính ph quy t nh vi c huy ng l c lư ng, v t tư, phương ti n h ê, c u h ê, kh c ph c h u qu do bão, l t gây ra i v i công trình ê i u. e) Xây d ng và phát tri n quan h h p tác qu c t v lĩnh v c ê i u. g) Ch o, hư ng d n U ban nhân dân c p t nh thành l p l c lư ng nhân dân qu n lý ê không thu c biên ch Nhà nư c. h) Ch trì, ph i h p v i các B , ngành và a phương ph bi n, tuyên truy n, giáo d c pháp lu t v ê i u. i) T ch c công tác thanh tra chuyên ngành v ê i u; gi i quy t theo thNm quy n các khi u n i, t cáo v hành vi vi ph m pháp lu t ê i u. 2. B Tài nguyên và Môi trư ng ch trì, ph i h p v i B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn và các B , ngành liên quan ch o, hư ng d n, ki m tra vi c khai thác cát, á, s i có gi y phép trong các sông, su i và ph i h p v i U ban nhân dân c p t nh ngăn ch n vi c khai thác không có gi y phép gây m t an toàn ê i u. 3. B Công nghi p ch trì, ph i h p v i B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn và các B , ngành liên quan xây d ng và th c hi n phương án b o m an toàn các công trình th y i n, th c hi n quy trình i u ti t lũ c a các h ch a theo quy nh. 4. B Giao thông v n t i ch trì, ph i h p v i B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn và U ban nhân dân c p t nh có ê trong vi c: a) Quy ho ch lu ng l ch giao thông th y, quy ho ch các c u qua sông, su i m b o kh năng thoát lũ c a sông, su i, các công trình ph c v giao thông th y và vi c c i t o m t ê k t h p s d ng làm ư ng giao thông trên nguyên t c ưu tiên b o m an toàn cho ê i u và thoát lũ, không gây xói l cho các khu v c lân c n. b) Xây d ng phương án chuNn b phương ti n, v t tư và phương án b o m an toàn giao thông ph c v công tác c u h ê trong mùa lũ, bão; ch o vi c c m bi n báo hi u ư ng b trên các tuy n ê k t h p làm ư ng giao thông, l p t báo hi u ư ng th y n i a trên các tuy n ư ng th y n i a có liên quan n an toàn ê i u và ki m tra vi c th c hi n các quy nh ó. 5. B Xây d ng ch trì, ph i h p v i B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, U ban nhân dân c p t nh và các B , ngành có liên quan, hư ng d n k thu t c i t o, s a ch a nhà c a, công trình hi n có trong ph m vi b o v ê i u, bãi sông, lòng sông ư c ti p t c s d ng theo quy nh t i i u 18 Pháp l nh ê i u. 6. B K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i B Tài chính, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn b o m b trí kinh phí cho các gi i pháp công trình i phó v i lũ vư t m c lũ thi t k ho c nh ng tình hu ng khNn c p v lũ. B trí thành m t h ng m c riêng u tư kinh phí cho các d án v xây d ng, tu b , qu n lý, b o v ê i u, h ê, c u h ê và các vùng lũ quét, các vùng ch a lũ và phân lũ, ch m lũ.
  8. 7. B Tài chính b trí m t kho n kinh phí hàng năm x lý t xu t, kh c ph c h u qu cho ê i u trư c, trong và sau m i t mưa, lũ, bão; ch trì, ph i h p v i B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn và các B , ngành liên quan: a) Hư ng d n vi c n bù và mi n, gi m thu cho t ch c, cá nhân b khai thác t ph c v cho xây d ng, tu b ê i u và các công trình phòng, ch ng l t, bão. b) Xây d ng ban hành theo thNm quy n ho c trình cơ quan nhà nư c có thNm quy n ban hành cơ ch , chính sách i v i các l c lư ng tu n tra canh gác ê, h ê, c u h ê và chính sách b i thư ng thi t h i v t tư, phương ti n ư c huy ng cho vi c c u h ê. 8. B Qu c phòng có trách nhi m ph i h p v i B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, U ban nhân dân c p t nh ch o, ki m tra th c hi n vi c t ch c l c lư ng, phương ti n, phương án và tri n khai l c lư ng h ê, c u h ê. 9. B Công an ph i h p v i B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, U ban nhân dân c p t nh ch o, hư ng d n l c lư ng công an l p và th c hi n phương án b o m tr t t , an ninh khu v c ê xung y u và các khu v c phân lũ, ch m lũ trong mùa lũ, bão; ki m tra, ngăn ch n và x lý các vi ph m pháp lu t v ê i u. i u 15. Thanh tra chuyên ngành v ê i u theo i u 30 c a Pháp l nh ê i u ư c quy nh như sau: 1. Nhi m v c a Thanh tra ê i u: a) Thanh tra vi c th c hi n pháp lu t v ê i u, pháp lu t v phòng, ch ng l t, bão. b) Thanh tra vi c l p và th c hi n quy ho ch, k ho ch, phương án xây d ng, tu b qu n lý, b o v , s d ng ê i u và h ê. c) Thanh tra vi c qu n lý, s d ng v t tư d tr phòng, ch ng l t, bão. d) Thanh tra vi c c p, thu h i và th c hi n n i dung quy nh trong gi y phép ho c văn b n th a thu n i v i các ho t ng liên quan n an toàn ê i u, thoát lũ. ) Thanh tra vi c qu n lý, v n hành và b o v các công trình i u ti t lũ, phân lũ, ch m lũ, thoát lũ và các công trình khác có liên quan n an toàn c a ê i u. e) Gi i quy t ơn thư khi u n i, t cáo v ê i u. 2. B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn trình Chính ph ban hành Ngh nh quy nh v t ch c và ho t ng c a Thanh tra chuyên ngành v ê i u. Chương 6: I U KHO N THI HÀNH i u 16. Ngh nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo.
  9. Ngh nh này thay th Ngh nh s 429/H BT ngày 15 tháng 12 năm 1990 c a H i ng B trư ng hư ng d n thi hành Pháp l nh v ê i u năm 1989. Bãi b các quy nh trư c ây trái v i Ngh nh này. i u 17. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản