Nghị định số 22/1998/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:21

0
130
lượt xem
13
download

Nghị định số 22/1998/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 22/1998/NĐ-CP về việc đền bù thiết hại khi Nhà nước nước thu hồi để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 22/1998/NĐ-CP

 1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 22/1998/N -CP Hà N i, ngày 24 tháng 4 năm 1998 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 22/1998/N -CP NGÀY 24 THÁNG 4 NĂM 1998 V VI C N BÙ THI T H I KHI NHÀ NƯ C THU H I T S D NG VÀO M C ÍCH QU C PHÒNG, AN NINH, L I ÍCH QU C GIA, L I ÍCH CÔNG C NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Lu t t ai ngày 14 tháng 7 năm 1993; Theo ngh c a B trư ng B Tài chính, B trư ng B Xây d ng, T ng c c trư ng T ng c c a chính, Trư ng Ban V t giá Chính ph , NGHN NNH: Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi áp d ng Ngh nh này quy nh v vi c n bù thi t h i khi Nhà nư c thu h i t s d ng vào m c ích qu c phòng, an ninh, l i ích qu c gia, l i ích công c ng quy nh t i i u 27 c a Lu t t ai năm 1993: 1. t s d ng vào m c ích qu c phòng, an ninh quy nh t i Ngh nh này là t ư c xác nh t i kho n 1 i u 65 c a Lu t t ai và ư c quy nh chi ti t t i Ngh nh s 09/CP ngày 12/ tháng 02 năm 1996 c a Chính ph v ch qu n lý s d ng t qu c phòng, an ninh. 2. t s d ng vào m c ích l i ích qu c gia, l i ích công c ng g m: a) t s d ng xây d ng ư ng giao thông, c u, c ng, v a hè, h th ng c p, thoát nư c, sông, h , ê, p, kênh mương và các h th ng công trình thu l i khác, trư ng h c, cơ quan nghiên c u khoa h c, b nh vi n, tr m xá, ch , công viên, vư n hoa, khu vui chơi cho tr em, qu ng trư ng, sân v n ng, cơ s hu n luy n th d c th thao, nhà thi u th thao, sân bay, b n c ng, b n tàu, b n xe, vư n qu c gia, khu b o t n thiên nhiên, khu an dư ng; b) t s d ng xây d ng nhà máy thu i n, tr m bi n th i n, h nư c dùng cho công trình thu i n, ư ng dây t i i n, ư ng dây thông tin, ư ng ng d n d u,
 2. ư ng ng d n khí, ài khí tư ng thu văn, các lo i tr m quan tr c ph c v vi c nghiên c u và d ch v công c ng, kho tàng d tr qu c gia; c) t s d ng xây d ng tr s làm vi c c a cơ quan Nhà nư c, t ch c chính tr - xã h i; d) t s d ng xây d ng các công trình thu c các ngành và lĩnh v c s nghi p v kinh t , văn hoá, giáo d c, y t , khoa h c, k thu t, và các lĩnh v c s nghi p kinh t khác c a cơ quan Nhà nư c, t ch c chính tr - xã h i, ơn v vũ trang nhân dân; ) t do t ch c, cá nhân trong nư c, t ch c, cá nhân nư c ngoài, ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài s d ng cho d án s n xu t kinh doanh, khu ch xu t, khu công nghi p , khu công ngh cao, khu vui chơi gi i trí, khu du l ch và các d án u tư khác ã ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n quy t nh c p phép u tư theo quy nh c a pháp lu t; e) t s d ng cho d án phát tri n các khu ô th m i, các khu dân cư t p trung và các khu dân cư khác ã ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n quy t nh; g) t s d ng cho công trình công c ng khác và các trư ng h p c bi t khác do Th tư ng Chính ph quy t nh; h) t s d ng xây d ng các công trình ph c v công ích và công c ng khác không nh m m c ích kinh doanh c a a phương do y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương quy nh. i u 2. i tư ng ph i n bù thi t h i T ch c, cá nhân trong nư c, t ch c, cá nhân nư c ngoài ư c Nhà nư c giao t, cho thuê t (g i chung là ngư i s d ng t) s d ng vào m c ích quy nh t i i u 1 c a Ngh nh này có trách nhi m n bù thi t h i v t và tài s n hi n có g n li n v i t theo quy nh c a Ngh nh này. i u 3. i tư ng ư c n bù thi t h i 1. T ch c, h gia ình, cá nhân trong nư c có t b thu h i (g i chung là ngư i b thu h i t) ư c n bù thi t h i v t khi Nhà nư c thu h i t s d ng vào m c ích qu c phòng, an ninh, l i ích qu c gia, l i ích công c ng ph i là ngư i có i u ki n theo quy nh t i i u 6 c a Ngh nh này. 2. Ngư i ư c n bù thi t h i v tài s n g n li n v i t b thu h i ph i là ngư i s h u h p pháp tài s n ó, phù h p v i quy nh c a pháp lu t. 3. Vi c n bù thi t h i khi thu h i t c a t ch c, cá nhân nư c ngoài, t ch c qu c t , ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài ã ư c Nhà nư c Vi t Nam cho thuê t gi i quy t theo quy t nh riêng c a Th tư ng Chính ph . 4. Vi c s d ng t ph c v cho các công trình công ích c a làng, xã b ng hình th c huy ng s óng góp c a dân thì không áp d ng nh ng quy nh c a Ngh nh này.
 3. i u 4. Ph m vi n bù thi t h i 1. n bù thi t h i v t cho toàn b di n tích t thu h i theo quy nh t i Chương II c a Ngh nh này; 2. n bù thi t h i v tài s n hi n có bao g m c các công trình k t c u h t ng k thu t g n li n v i t thu h i; 3. Tr c p i s ng và s n xu t cho nh ng ngư i ph i di chuy n ch , di chuy n a i m s n xu t kinh doanh; 4. Tr chi phí chuy n i ngh nghi p cho ngư i có t b thu h i mà ph i chuy n ngh nghi p; 5. Tr các chi phí ph c v tr c ti p cho vi c t ch c th c hi n n bù, di chuy n, gi i phóng m t b ng. Chương 2: N BÙ THI T H I V T i u 5. Nguyên t c n bù thi t h i v t Khi Nhà nư c thu h i t s d ng vào các m c ích quy nh t i i u 1 c a Ngh nh này, tuỳ t ng trư ng h p c th , ngư i có t b thu h i ư c n bù b ng ti n, nhà ho c b ng t. Khi th c hi n n bù b ng t ho c b ng nhà mà có chênh l ch v di n tích ho c giá tr thì ph n chênh l ch ư c gi i quy t theo quy nh t i i u 9, i u 10, i u 11 c a Ngh nh này. i u 6. i u ki n ư c n bù thi t h i v t Ngư i b Nhà nư c thu h i t ư c n bù thi t h i ph i có m t trong các i u ki n sau ây: 1. Có gi y ch ng nh n quy n s d ng t theo quy nh c a pháp lu t v t ai; 2. Có quy t nh giao t, cho thuê t c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n theo quy nh c a pháp lu t v t ai; 3. Có gi y t chuy n như ng quy n s d ng t theo quy nh c a pháp lu t; 4. Có gi y t thanh lý, hóa giá, mua nhà thu c s h u Nhà nư c cùng v i nh n quy n s d ng t theo úng quy nh c a pháp lu t ho c quy t nh giao nhà ho c c p nhà g n li n v i t thu c s h u Nhà nư c c a cơ quan Nhà nư c có thNm quy n;
 4. 5. B n án có hi u l c thi hành c a Tòa án nhân dân v vi c gi i quy t tranh ch p nhà g n li n v i quy n s d ng t ho c quy t nh c a cơ quan có thNm quy n gi i quy t tranh ch p t ai; 6. Trư ng h p không có các gi y t quy nh t i kho n 1, kho n 2, kho n 3, kho n 4 và kho n 5 i u này, ngư i b thu h i t ư c n bù thi t h i ph i có các gi y t ch ng minh ư c t b thu h i là t ã s d ng n nh trư c ngày 15 tháng 10 năm 1993 thu c m t trong các trư ng h p sau ây: a) t ã s d ng n nh trư c ngày 08 tháng 01 năm 1988 ư c y ban nhân dân xã, phư ng, th tr n xác nh n; b) ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n giao t s d ng trong quá trình th c hi n chính sách t ai c a Nhà nư c Vi t Nam Dân ch C ng hoà, Chính ph Cách m ng Lâm th i C ng hòa mi n Nam Vi t Nam và Nhà nư c C ng hòa Xã h i ch nghĩa Vi t Nam mà ngư i ư c giao t v n ti p t c s d ng t t ó n ngày b thu h i; c) Có gi y t h p l do cơ quan có thNm quy n thu c ch cũ c p cho ngư i s d ng t, mà ngư i ó v n s d ng liên t c t khi ư c c p n ngày t b thu h i; d) Có gi y t mua, bán t trư c ngày 18 tháng 12 năm 1980 ho c có gi y t chuy n như ng quy n s d ng t trong th i gian t 18 tháng 12 năm 1980 n ngày 15 tháng 10 năm 1993 c a ngư i s d ng t h p pháp ư c y ban nhân dân xã, phư ng, th tr n xác nh n; ) Có gi y t mua, bán nhà và tài s n g n li n v i quy n s d ng t trư c ngày 15 tháng 10 năm 1993; e) Có gi y ch ng nh n quy n s d ng t t m th i do y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương c p ho c y ban nhân dân qu n, huy n, th xã, thành ph tr c thu c t nh, S a chính c p theo u quy n c a y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ho c có tên trong s a chính nay v n ti p t c s d ng; 7. Ngư i nh n chuy n như ng, chuy n i, th a k , t ng, cho quy n s d ng t ho c nhà g n li n v i quy n s d ng t mà t ó c a ngư i s d ng thu c i tư ng có m t trong các i u ki n quy nh t i kho n 1, kho n 2, kho n 3, kho n 4, kho n 5, kho n 6 i u này nhưng chưa làm th t c sang tên trư c b ; 8. Ngư i t khai hoang t s n xu t nông nghi p, lâm nghi p, nuôi tr ng thu s n, làm mu i trư c ngày 15 tháng 10 năm 1993 và liên t c s d ng cho n khi thu h i t, không có tranh ch p và làm y nghĩa v tài chính cho Nhà nư c; i u 7. Ngư i không ư c n bù thi t h i v t Ngư i b thu h i t không có m t trong các i u ki n theo quy nh t i i u 6 c a Ngh nh này ho c t i th i i m s d ng t vi ph m quy ho ch ư c c p có thNm quy n phê duy t và ã công b ho c vi ph m hành lang b o v công trình, ngư i chi m t trái phép, thì khi Nhà nư c thu h i t không ư c n bù thi t h i v t. Trong trư ng h p xét th y c n h tr thì y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương xem xét quy t nh i v i t ng trư ng h p c th .
 5. i u 8. Giá t tính n bù thi t h i Giá t tính n bù thi t h i do Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương quy t nh cho t ng d án theo ngh c a S Tài chính - V t giá, có s tham gia c a các ngành có liên quan. Giá t tính n bù thi t h i ư c xác nh trên cơ s giá t c a a phương ban hành theo quy nh c a Chính ph nhân v i h s K m b o giá t tính n bù phù h p v i kh năng sinh l i và giá chuy n như ng quy n s d ng t a phương. B Tài chính hư ng d n phương pháp xác nh h s K sau khi có ý ki n c a B Xây d ng, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, T ng c c a chính, Ban V t giá Chính ph . i u 9. n bù thi t h i i v i t nông nghi p, t lâm nghi p, t làm mu i, t có m t nư c nuôi tr ng thu s n 1. Khi thu h i t nông nghi p, t lâm nghi p, t làm mu i, t có m t nư c nuôi tr ng thu s n thì ngư i b thu h i t ư c n bù b ng t theo di n tích và h ng t c a t b thu h i. N u không có t n bù thì ngư i b thu h i t ư c n bù b ng ti n theo giá t quy nh t i i u 8 c a Ngh nh này. Trong trư ng h p di n tích t ư c n bù nh hơn di n tích t b thu h i thì ngư i b thu h i t ư c n bù b ng ti n ph n t chênh l ch ó; Trong trư ng h p t n bù có giá t th p hơn c a t b thu h i thì ngư i b thu h i t ư c n bù b ng ti n ph n chênh l ch ó, n u t n bù có giá t cao hơn giá t c a t b thu h i thì ngư i ư c nh n t n bù không ph i n p ti n ph n chênh l ch ó. 2. N u t b thu h i là t do Nhà nư c giao s d ng t m th i, t cho thuê, t u th u, thì ngư i b thu h i t không ư c n bù thi t h i v t nhưng ư c n bù thi t h i chi phí ã u tư vào t. 3. Ngư i b thu h i t là ngư i làm nông nghi p, nhưng không thu c i tư ng ư c n bù theo quy nh t i i u 7 c a Ngh nh này, sau khi b thu h i t, ngư i ó không còn t s n xu t nông nghi p thì chính quy n a phương xem xét và n u có i u ki n s ư c giao t m i. 4. Trư ng h p t thu h i thu c qu t công ích c a xã theo quy nh t i i u 45 c a Lu t t ai năm 1993 ho c t c a xã chưa giao cho ai s d ng thì ngư i ư c Nhà nư c giao t, cho thuê t ph i n bù thi t h i t b ng ti n cho Ngân sách xã. Ngư i ang s d ng t công ích c a xã ư c y ban nhân dân xã n bù thi t h i chi phí ã u tư vào t. i u 10. n bù thi t h i iv i t t i ô th 1. t ô th là t ư c quy nh t i i u 55 Lu t t ai và ư c quy nh chi ti t t i Ngh nh s 88/CP ngày 17 tháng 8 năm 1994 c a Chính ph v qu n lý và s d ng t ô th . t ư c quy ho ch xây d ng ô th nhưng chưa có cơ s h t ng,
 6. thì không ư c n bù như t ô th , mà n bù theo giá t ang ch u thu s d ng t ho c ti n thuê t nhân v i h s K cho phù h p. 2. t t i ô th là t ư c quy nh t i kho n 2, i u 1, Ngh nh s 60/CP ngày 15 tháng 7 năm 1994 c a Chính ph v quy n s h u nhà và quy n s d ng t t i ô th . 3. t b thu h i là t thì ư c n bù thi t h i b ng ti n, nhà ho c t t i khu tái nh cư. Di n tích t n bù cho m i h gia ình theo h n m c t do y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương quy nh, nhưng không vư t quá di n tích c a t b thu h i; m c t i a ư c n bù thi t h i b ng t t i nơi m i do y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương quy nh cho phù h p v i pháp lu t v t ai. Trong trư ng h p t b thu h i l n hơn di n tích t ư c n bù thì ngư i b thu h i t có th ư c n bù thêm m t ph n di n tích t tuỳ theo qu tc a a phương, ph n còn l i thì ư c n bù b ng ti n. Trư ng h p t b thu h i nh hơn di n tích t ư c n bù, ngu i ư c n bù ph i n p ti n s d ng t i v i ph n di n tích t chênh l ch ó. 4. i v i t thu h i thu c n i thành ô th lo i I và lo i II thì ch y u n bù b ng nhà ho c b ng ti n. Vi c nh n nhà hay nh n ti n do ngư i ư c n bù quy t nh. Giá nhà tính n bù là giá nhà do y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương quy nh trên cơ s giá chuNn t i thi u nhà xây d ng m i do Chính ph ban hành. Vi c n bù b ng t thu c n i thành ô th lo i I, lo i II cho ngư i có t b thu h i ch ư c th c hi n trong các trư ng h p: có d án tái nh cư ngay khu v c thu h i t, tái nh cư các khu quy ho ch khu dân cư ho c các khu dân cư khác thu c n i ô th ó ã ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n phê duy t. Ngư i ư c n bù t thu c n i thành ph i là ngư i b thu h i t thu c n i thành ô th ó. N u ngư i có t b thu h i không nh n nhà, ti n ho c tái nh cư n i ô th , mà xin ư c nh n t thu c khu v c ngo i thành thì ngoài m c n bù ư c hư ng theo quy nh còn ư c tr c p m t kho n ti n b ng 10% giá tr c a t b thu h i. 5. i v i t thu h i t i các ô th khác không thu c n i ô th lo i I và lo i II thì n bù b ng t, b ng ti n ho c nhà theo ngh c a ngư i có t b thu h i. Trư ng h p n i ô th không còn t n bù thì n bù b ng t ngo i ô th . 6. i v i t ô th nh ng nơi m i ô th hoá, trư c năm 1993 còn là nông thôn ho c có i u ki n c bi t: h gia ình, cá nhân có khuôn viên t r ng trong ó có t nông nghi p, lâm nghi p thì ư c n bù theo giá t t i ô th theo m c di n tích t t i a do a phương quy nh. Ph n di n tích còn l i ư c n bù b ng ti n theo giá t nông nghi p, lâm nghi p nhân v i h s K cho phù h p. i u 11. n bù thi t h i iv i t thu c nông thôn 1. t c a m i h gia ình nông thôn bao g m t làm nhà và các công trình ph c v cho i s ng c a gia ình.
 7. Ngư i b thu h i t ư c n bù b ng t có cùng m c ích s d ng, nhưng m c t i a ư c n bù b ng t t i nơi m i là m c t theo quy nh t i i u 54 Lu t t ai, n u có chênh l ch v giá t thì ư c n bù b ng ti n cho ph n chênh l ch ó. Trong trư ng h p c bi t không có t n bù thì n bù thi t h i b ng ti n theo giá t quy nh t i i u 8 c a Ngh nh này. 2. i v i nh ng vùng nông thôn có t p quán nhi u th h cùng chung s ng trong m t h ho c có i u ki n t nhiên c bi t thì m c ư c n bù b ng t có th cao hơn, nhưng t i a không quá 2 l n m c quy nh t i kho n 1 i u này và không vư t quá di n tích t b thu h i. i u 12. X lý m t s trư ng h p c th v t 1. Trư ng h p di n tích t còn l i sau thu h i nh hơn di n tích theo m c quy nh t i i u 10 và i u 11 c a Ngh nh này, n u ch s d ng t có nhu c u ti p t c s d ng thì ư c gi l i, nhưng ph i s d ng theo quy ho ch; trư ng h p ph n di n tích t còn l i không xây d ng nhà , thì khuy n khích h chuy n như ng cho h lân c n ho c yêu c u Nhà nư c thu h i ph n di n tích này và ư c n bù như ph n t b thu h i. 2. Trư ng h p t ang s d ng là t giao s d ng t m th i, t cho thuê, t u th u, khi Nhà nư c thu h i thì ngư i s d ng t không ư c n bù thi t h i v t nhưng ư c n bù thi t h i chi phí ã u tư vào t. 3. Ngư i b thu h i t không thu c i tư ng ư c n bù như quy nh t i i u 7 c a Ngh nh này, n u còn nơi khác thì không ư c giao t m i; trư ng h p không còn nơi nào khác thì ư c xem xét giao t m i và ph i n p ti n s d ng t ho c ư c mua nhà . i u 13. n bù thi t h i iv i t chuyên dùng 1. Cơ quan Nhà nư c, t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i, ơn v s nghi p, ơn v l c lư ng vũ trang nhân dân ư c Nhà nư c giao t mà không ph i n p ti n s d ng t ho c ã n p ti n s d ng t b ng ngu n v n ngân sách Nhà nư c thì khi Nhà nư c thu h i t không ư c n bù thi t h i v t, nhưng ư c Nhà nư c xem xét giao t m i và ư c n bù thi t h i chi phí ã u tư vào t, n u ti n ó không thu c ngu n v n c a ngân sách Nhà nư c. 2. Doanh nghi p nhà nư c, doanh nghi p c a các t ch c chính tr - xã h i, công ty c ph n, công ty trách nhi m h u h n, ơn v kinh t t p th , doanh nghi p tư nhân ư c Nhà nư c cho thuê t ho c giao t mà không ph i n p ti n s d ng t ho c n p ti n s d ng t b ng ti n thu c ngu n v n c a ngân sách Nhà nư c thì khi Nhà nư c thu h i không ư c n bù thi t h i v t, nhưng ư c Nhà nư c xem xét giao ho c cho thuê t m i v i m c t i a không quá di n tích t b thu h i và ư c n bù chi phí ã u tư vào t, n u ti n ó không thu c ngu n v n c a ngân sách Nhà nư c. 3. Doanh nghi p nhà nư c, doanh nghi p c a các t ch c chính tr - xã h i, công ty c ph n, công ty trách nhi m h u h n, ơn v kinh t t p th doanh nghi p tư nhân khi b Nhà nư c thu h i t, n u t ó ã n p ti n s d ng t không thu c ngu n v n c a
 8. ngân sách nhà nư c thì ư c n bù thi t h i v t và ư c Nhà nư c xem xét giao ho c cho thuê t m i. Vi c giao t, cho thuê t m i quy nh t i i u này ph i phù h p v i d án ư c c p có thNm quy n quy t nh và phù h p v i quy ho ch ư c duy t. i u 14. N p ngân sách Nhà nư c ti n n bù thi t h i v t Trong các trư ng h p sau ây, ngư i ư c Nhà nư c giao t, cho thuê t ph i n p toàn b kho n ti n n bù thi t h i v t theo m c giá t quy nh t i i u 8 c a Ngh nh này vào ngân sách Nhà nư c, sau khi ã tr ph n n bù chi phí u tư c a ngư i b thu h i t: - t b thu h i là t giao t m s d ng, t cho thuê, t u th u quy nh t i kho n 2 i u 9 và kho n 2 i u 12 c a Ngh nh này; - t công ích c a xã quy nh t i kho n 4 i u 9 c a Ngh nh này; - t giao không ph i n p ti n s d ng t ho c ph i n p ti n s d ng t mà ti n ó có ngu n t ngân sách Nhà nư c quy nh t i kho n 1, kho n 2 i u 13 c a Ngh nh này; tr t nông nghi p, t lâm nghi p, t làm mu i, t có m t nư c nuôi tr ng thu s n giao cho h gia ình, cá nhân. - t s d ng không h p pháp quy nh t i kho n 3 i u 9 và Kho n 3 i u 12 c a Ngh nh này, mà ngư i b thu h i t không ư c n bù thi t h i v t, ch ư c n bù thi t h i chi phí ã u tư vào t. i u 15. Qu t dùng n bù thi t h i g m 1. t chưa s d ng; 2. t chưa s d ng nhưng ư c xây d ng cơ s h t ng ph c v n bù; 3. t thu h i theo quy nh t i i u 26 và i u 27 c a Lu t t ai; 4. t công ích theo quy nh t i i u 45 c a Lu t t ai. Chương 3: N BÙ THI T H I V TÀI S N i u 16. Nguyên t c n bù thi t h i v tài s n 1. n bù thi t h i v tài s n bao g m nhà, công trình ki n trúc, cây tr ng, v t nuôi và các tài s n khác, g n li n v i t hi n có t i th i i m thu h i t. 2. Ch s h u tài s n là ngư i có tài s n h p pháp quy nh t i kho n 1 i u này khi Nhà nư c thu h i t mà b thi t h i thì ư c n bù thi t h i theo giá tr hi n có c a tài s n.
 9. 3. Ch s h u tài s n có trên t b t h p pháp quy nh t i i u 7 c a Ngh nh này, tùy t ng trư ng h p c th ư c y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương xem xét h tr . i u 17. n bù thi t h i nhà, công trình ki n trúc 1. i v i nhà, công trình ki n trúc và các tài s n khác g n li n v i t ư c n bù theo m c thi t h i th c t . M c n bù = Giá tr hi n có c a + M t kho n ti n tính b ng m t t l nhà và công trình (%) trên giá tr hi n có c a nhà và công trình Nhưng t ng m c n bù t i a không l n hơn 100% và t i thi u không nh hơn 60% giá tr c a nhà, công trình tính theo giá xây d ng m i có tiêu chuNn k thu t tương ương v i công trình ã phá d . Giá tr hi n có c a nhà, công trình ư c xác nh b ng t l (%) giá tr c a nhà, công trình ó ư c tính theo giá xây d ng m i. Giá xây d ng m i c a nhà, công trình là m c giá chuNn do y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ban hành theo quy nh c a Nhà nư c. M c quy nh c th c a kho n ti n c ng thêm do y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương quy t nh theo ngh c a H i ng n bù gi i phóng m t b ng. Riêng i v i nhà c p IV, nhà t m và công trình ph c l p, m c n bù thi t h i ư c tính b ng giá tr xây d ng m i c a nhà, công trình có tiêu chuNn k thu t tương ương theo giá chuNn do y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trương ương ban hành theo quy nh c a Nhà nư c. 2. i v i nhà, công trình b phá d m t ph n, nhưng ph n di n tích còn l i không còn s d ng ư c thì ư c n bù thi t h i cho toàn b công trình. 3. i v i nhà, công trình b phá d m t ph n, nhưng v n t n t i và s d ng ư c ph n di n tích còn l i thì ư c n bù thi t h i ph n giá tr công trình b phá d và n bù toàn b chi phí s a ch a, hoàn thi n công trình còn l i. 4. i v i nhà, công trình có th tháo r i và di chuy n n ch m i l p t thì ch n bù các chi phí tháo d , v n chuy n, l p t và chi phí hao h t trong quá trình tháo d , v n chuy n, l p t. 5. M c n bù cho m i h ph i di chuy n ch trong ph m vi t nh, thành ph ư c n bù t 1.000.000 ng n 3.000.000 ng; n u di chuy n ch sang t nh khác thì ư c n bù t 3.000.000 ng n 5.000.000 ng. M c c th do y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương quy nh. i u 18. X lý các trư ng h p n bù thi t h i v nhà, công trình ki n trúc
 10. 1. Ch s h u tài s n theo quy nh t i kho n 2 i u 16 c a Ngh nh này, khi Nhà nư c thu h i t mà b thi t h i v tài s n thì ư c n bù theo m c quy nh t i i u 17 c a Ngh nh này. 2. Ch s h u tài s n là ngư i có nhà, công trình nhưng chưa có gi y phép xây d ng, thì tùy theo m c , tính ch t h p pháp c a t và công trình trên t ư c n bù ho c tr c p c th như sau: a) i v i nông thôn: Nhà, công trình xây d ng trên t thu c i tư ng ư c n bù thi t h i theo quy nh t i i u 6 c a Ngh nh này thì ư c n bù theo quy nh t i i u 17 c a Ngh nh này; Nhà, công trình xây d ng trên t thu c i tư ng không ư c n bù thi t h i theo quy nh t i i u 7 c a Ngh nh này, nhưng t i th i i m xây d ng mà chưa có quy ho ch ho c xây d ng phù h p quy ho ch, không vi ph m hành lang b o v công trình thì ư c tr c p b ng 80% m c n bù quy nh t i i u 17 c a Ngh nh này; n u khi xây d ng vi ph m quy ho ch ã ư c công b , vi ph m hành lang b o v công trình, thì không ư c n bù; trong trư ng h p c bi t y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương xem xét h tr cho t ng trư ng h p c th . i v i nhà, công trình ki n trúc khi xây d ng là vùng nông thôn nhưng nay tr thành ô th , khi Nhà nư c thu h i t ư c áp d ng n bù quy nh t i i m a, i m b c a kho n 2.1 i u này. b) i v i ô th : Nhà, công trình xây d ng trên t thu c i tư ng ư c n bù thi t h i theo quy nh t i i u 6 c a Ngh nh này, thì ư c n bù theo quy nh t i i u 17 c a Ngh nh này. Nhà, công trình xây d ng trên t không thu c i tư ng ư c n bù thi t h i theo quy nh t i i u 7 c a Ngh nh này, nhưng t i th i i m xây d ng mà chưa có quy ho ch ho c xây d ng phù h p quy ho ch, không vi ph m hành lang b o v công trình thì ư c tr c p 70% m c n bù quy nh t i i u 17 c a Ngh nh này; n u khi xây d ng vi ph m quy ho ch ã ư c công b , vi ph m hành lang b o v công trình, thì không ư c n bù; trong trư ng h p c bi t y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương xem xét h tr cho t ng trư ng h p c th . 3. Nhà, v t ki n trúc xây d ng trên t thu c i tư ng không ư c n bù theo quy nh t i i u 7 c a Ngh nh này, mà khi xây d ng ã ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n thông báo không ư c phép xây d ng ho c xây d ng sau ngày 15 tháng 10 năm 1993 thì không ư c n bù, không ư c tr c p. Ngư i có công trình xây d ng trái phép ó bu c ph i phá d . i u 19. n bù thi t h i cho ngư i thuê nhà thu c s h u nhà nư c. 1. Ngư i ang s d ng nhà thu c s h u Nhà nư c (nhà thuê ho c nhà do t ch c t qu n) n m trong ph m vi thu h i t ph i phá d , thì ngư i ang thuê nhà không
 11. ư c n bù thi t h i i v i di n tích nhà thu c s h u Nhà nư c và di n tích cơi n i trái phép, nhưng ư c n bù chi phí t c i t o, s a ch a, nâng c p; i v i di n tích h p pháp m c n bù theo quy nh c a y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương quy t nh cho t ng trư ng h p c th , ngoài ra còn ư c h tr theo quy nh t i kho n 5, i u 25 c a Ngh nh này. 2. Ngư i ang s d ng nhà thu c s h u Nhà nư c b phá d ư c mua nhà ho c thuê nhà t i nơi khác v i di n tích không th p hơn nơi cũ theo m c giá bán nhà ho c giá thuê nhà thu c s h u Nhà nư c theo quy nh c a Chính ph v mua bán và kinh doanh nhà và ư c n bù di chuy n ch theo quy nh t i kho n 5 i u 17 c a Ngh nh này. i u 20. n bù thi t h i v m m i v i vi c di chuy n m m , m c ti n n bù ư c tính cho chi phí v t ai, ào, b c, di chuy n, xây d ng l i và các chi phí h p lý khác có liên quan tr c ti p. i u 21. n bù thi t h i i v i công trình văn hoá, di tích l ch s , ình, chùa i v i các d án khi thu h i t có các công trình văn hoá, di tích l ch s , ình chùa ph i có phương án b o t n là ch y u; trong trư ng h p c bi t ph i di chuy n thì vi c n bù thi t h i cho vi c di chuy n các di tích l ch s , công trình văn hoá, nhà th , ình, chùa, do Th tư ng Chính ph quy t nh i v i công trình do Trung ương qu n lý ho c Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương quy t nh i v i công trình do a phương qu n lý. i u 22. n bù thi t h i i v i công trình k thu t h t ng M c n bù thi t h i b ng giá tr xây d ng m i c a công trình có tiêu chuNn k thu t tương ương v i công trình b phá d . Trư ng h p c bi t do Th tư ng Chính ph ho c Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương quy t nh cho t ng trư ng h p c th . i u 23. n bù thi t h i v hoa màu 1. M c n bù thi t h i i v i cây hàng năm, v t nuôi trên t có m t nư c ư c tính b ng giá tr s n lư ng thu ho ch trong 1 năm theo năng su t bình quân c a 3 năm trư c ó v i giá trung bình c a nông s n, thu s n cùng lo i a phương t i th i i m n bù. 2. M c n bù thi t h i i v i cây lâu năm, ư c tính b ng giá tr hi n có c a vư n cây ( không bao hàm tr giá t ) t i th i i m thu h i t theo th i giá c a a phương. i u 24. n bù thi t h i trong trư ng h p giao t t m th i T ch c, cá nhân trong nư c, t ch c, cá nhân nư c ngoài ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n giao t t m th i s d ng, có trách nhi m n bù thi t h i v tài s n, hoa màu trên t cho ngư i ang s d ng t như sau:
 12. 1. i v i tài s n b phá d thì n bù theo quy nh t i i u 17 c a Ngh nh này; 2. i v i cây tr ng, v t nuôi trên t n bù theo quy nh t i i u 23 c a Ngh nh này. Trư ng h p th i gian s d ng kéo dài nh hư ng n nhi u mùa v s n xu t, thì ph i n bù cho các v b ng ng s n xu t. H t th i h n s d ng t, ch ư c giao t t m th i có trách nhi m ph c h i tr l i t theo tình tr ng ban u. Trư ng h p khi tr l i t không th ti p t c s d ng ư c theo m c ích trư c lúc thu h i, thì ph i n bù b ng b ng ti n m c khôi ph c t theo tr ng thái ban u. Chương 4: CHÍNH SÁCH H TR i u 25. H tr n nh s n xu t và i s ng 1. H tr n nh s n xu t và i s ng cho nh ng ngư i ph i di chuy n ch ư c tính trong th i h n là 06 tháng, v i m c tr c p tính b ng ti n cho 01 nhân khNu/01 tháng tương ương 30 kg g o theo th i giá trung bình th trư ng a phương t i th i i m n bù. i v i nh ng d án có quy mô s d ng t l n, h gia ình, cá nhân b thu h i t ph i di chuy n n khu tái nh cư t nh khác mà s n xu t và i s ng b nh hư ng kéo dài thì tr c p n nh s n xu t và i s ng cho nh ng ngư i ph i di chuy n ch v i th i gian là 01 năm và còn ư c hư ng chính sách i vùng kinh t m i. 2. i v i doanh nghi p khi b thu h i t, ph i di chuy n cơ s n a i m m i, thì tuỳ theo quy mô và kh năng n nh s n xu t kinh doanh t i a i m m i, ch d án s d ng t có trách nhi m n bù thi t h i theo ch tr c p ng ng vi c cho cán b công nhân viên c a doanh nghi p trong th i gian ng ng s n xu t, kinh doanh n lúc s n xu t, kinh doanh tr l i ho t ng bình thư ng t i a i m m i. 3. i v i cơ quan Nhà nư c, t ch c chính tr - xã h i, ơn v s nghi p, ơn v l c lư ng vũ trang nhân dân ph i di chuy n cơ s n a i m m i thì ư c ch s d ng t tr toàn b chi phí di chuy n. M c chi phí di chuy n do ơn v l p d toán g i S Tài chính - v t giá xem xét trình Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương phê duy t. 4. Ngoài các chi phí n bù thi t h i v t, tài s n, cơ s k thu t h t ng quy nh t i Chương II, Chương III c a Ngh nh này, ngư i ư c Nhà nư c giao t, cho thuê t còn có trách nhi m: a) H tr chi phí ào t o cho nh ng lao ng nông nghi p ph i chuy n làm ngh khác do b thu h i t. M c chi c th do y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương quy nh công khai và ư c chuy n cho ngư i lao ng ho c các t ch c tr c ti p ào t o c a a phương. b) N u có nhu c u tuy n d ng lao ng m i thì ph i ưu tiên tuy n d ng lao ng thu c các i tư ng có t b thu h i.
 13. 5. Ngư i ang s d ng nhà thu c s h u Nhà nư c, n m trong ph m vi thu h i t ph i phá d n u không ti p t c thuê nhà c a Nhà nư c thì ư c h tr b ng ti n t o l p ch m i, m c h tr b ng 60% tr giá t và 60% tr giá nhà ang thuê. Tr giá t ư c tính theo giá t do y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ban hành theo quy nh c a Chính ph nhân v i di n tích nhà ang thuê, nhưng t i a không vư t quá nh m c giao t m i t i ô th ó do a phương quy nh. Trư ng h p có nhu c u xin Nhà nư c giao t m i thì ph i n p ti n s d ng t theo quy nh hi n hành và ư c tr c p theo quy nh trên ây. M c t ư c giao theo quy nh t i i u 10 và i u 11 c a Ngh nh này. 6. i v i trư ng h p ã áp d ng m i bi n pháp h tr mà v n không m b o n nh ư c i s ng c a nhân dân thì Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương quy t nh chính sách h tr , trư ng h p c bi t trình Th tư ng Chính ph quy t nh. Riêng nh ng d án có s lư ng dân cư di chuy n l n trên năm v n ngư i, thì ph i báo cáo Qu c h i. i u 26. Chính sách h tr khác Căn c vào th c t c a a phương, Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có th quy t nh m t s chính sách tr c p cho ngư i có t b thu h i, bao g m: 1. H gia ình có ngư i ang hư ng ch tr c p xã h i c a Nhà nư c ph i di chuy n ch do b thu h i t ư c h tr t i thi u là 1.000.000 ng. 2. T ch c, h gia ình, cá nhân là ch s d ng t b thu h i t, th c hi n phá d công trình, di chuy n úng k ho ch c a H i ng n bù gi i phóng m t b ng ư c thư ng ti n t i a là 5.000.000 ng/ h . i u 27. Chi phí t ch c th c hi n n bù, gi i phóng m t b ng M c chi phí cho vi c t ch c th c hi n n bù, gi i phóng m t b ng và các chi phí khác có liên quan do H i ng n bù gi i phóng m t b ng l p d toán báo cáo Giám c S Tài chính - V t giá ki m tra, xem xét ưa vào phương án n bù. B Tài chính hư ng d n n i dung chi, qu n lý, s d ng kho n kinh phí này. Chương 5: L P KHU TÁI NNH CƯ GI I PHÓNG M T B NG TH C HI N THU H I T i u 28. L p khu tái nh cư Căn c vào k ho ch phát tri n kinh t - xã h i c a a phương; căn c vào quy mô th c t c a t b thu h i, kh năng qu t dùng n bù, s h gia ình, cá nhân b thu h i t ph i di chuy n n nơi khác, y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương quy t nh ho c u quy n cho y ban nhân dân qu n, huy n, th xã,
 14. thành ph tr c thu c t nh quy t nh và t ch c th c hi n l p khu tái nh cư t p trung ho c tái nh cư phân tán cho phù h p v i tình hình th c t c a a phương. Vi c xây d ng khu tái nh cư ph i quy ho ch theo d án u tư và ph i ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n phê duy t theo quy nh hi n hành v u tư và xây d ng. i u 29. i u ki n b t bu c ph i có c a khu tái nh cư 1. Khu tái nh cư ph i xây d ng phù h p v i quy ho ch, tiêu chuNn và quy chuNn xây d ng ô th ho c nông thôn. 2. Trư c khi b trí t cho các h gia ình, cá nhân, khu tái nh cư ph i ư c xây d ng cơ s h t ng thích h p, phù h p v i th c t quy ho ch v t , t xây d ng c a a phương. i u 30. B trí t cho các h gia ình t i khu tái nh cư Vi c b trí t t i khu tái nh cư th c hi n theo nguyên t c sau: 1. Ưu tiên cho h s m th c hi n k ho ch gi i phóng m t b ng; ti p n là h thu c các i tư ng chính sách xã h i: ngư i có công v i Cách m ng, gia ình li t sĩ, thương binh, b nh binh; 2. Trong trư ng h p qu t dùng n bù có h n thì m c n bù b ng t cho m i h ư c xác nh theo th t : h gia ình có quy mô di n tích t b thu h i nhi u, ư c n bù b ng t nhi u, h có quy mô di n tích t b thu h i ít, ư c n bù b ng t ít theo m t t l (%) th ng nh t, nhưng m b o m c t ư c n bù b ng t t i thi u i v i h gia ình nông thôn là 100 m2, ô th là 40 m2. S chênh l ch v di n tích và giá t ư c n bù b ng ti n. 3. Trư ng h p di n tích t b thu h i nh hơn c m c t i thi u quy nh t i kho n 2 i u này thì ngư i ư c giao t m i t i khu tái nh cư ư c giao b ng m c t i thi u theo quy nh t i kho n 2 i u này và ph i n p ti n s d ng t cho ph n chênh l ch di n tích theo quy nh hi n hành. i u 31. Ngu n v n xây d ng khu tái nh cư Ngu n v n m b o xây d ng cơ s h t ng khu tái nh cư g m: 1. Kinh phí n bù thi t h i cơ s h t ng nơi thu h i t do t ch c cá nhân ư c giao t, thuê t tr ; 2. S d ng qu t t o v n; 3. Ngu n h tr c a ngư i ư c giao t, thuê t. M c h tr c th do y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương quy t nh trên cơ s ã tho thu n v i ngư i ư c giao t, thuê t; 4. H tr c a ngân sách Nhà nư c;
 15. 5. Các ngu n v n khác. Chương 6: T CH C TH C HI N i u 32. H i ng n bù thi t h i gi i phóng m t b ng 1. Căn c vào quy t nh thu h i t c a cơ quan Nhà nư c có thNm quy n; căn c vào quy mô, c i m và tính ch t c a t ng d án, y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch o thành l p H i ng n bù thi t h i gi i phóng m t b ng c p qu n, huy n, th xã, thành ph tr c thu c t nh. H i ng n bù thi t h i gi i phóng m t b ng có trách nhi m giúp y ban nhân dân cùng c p thNm nh phương án n bù thi t h i gi i phóng m t b ng trình H i ng thNm nh c p t nh thNm nh sau ó trình Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương phê duy t, t ch c th c hi n n bù gi i phóng m t b ng theo phương án ã ư c phê duy t. H i ng n bù thi t h i gi i phóng m t b ng c p huy n do Ch t ch ho c Phó Ch t ch y ban nhân dân qu n, huy n, th xã, thành ph tr c thu c t nh làm Ch t ch H i ng, các thành viên khác g m: Trư ng phòng tài chính, y viên thư ng tr c h i ng; Ch t ch y ban nhân dân xã, phư ng, th tr n có t b thu h i, y viên; i di n m t tr n t qu c qu n, huy n, th xã, thành ph tr c thu c t nh, y viên; Ch d án (ch s d ng t), y viên; i di n nh ng ngư i ư c n bù thi t h i. Các thành viên khác do Ch t ch U ban nhân dân qu n, huy n, th xã, thành ph tr c thu c t nh quy t nh cho phù h p v i th c t c a m i công trình. 2. Ch t ch y ban nhân dân qu n, huy n, th xã, thành ph tr c thu c t nh có trách nhi m ch o H i ng n bù thi t h i gi i phóng m t b ng, l p phương án n bù thi t h i gi i phóng m t b ng và trình H i ng thNm nh t nh, thành ph tr c thu c Trung ương thNm nh làm cơ s trình Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương phê duy t. Thành ph n H i ng thNm nh t nh, thành ph tr c thu c Trung ương g m: Giám c S Tài chính - V t giá - Ch t ch H i ng; i di n S a chính - y viên.
 16. Tùy c i m tích ch t c a công trình, Ch t ch H i ng ngh Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương quy t nh m t s thành viên khác cho phù h p. Th i gian thNm nh phương án n bù thi t h i gi i phóng m t b ng c a H i ng thNm nh t i a là 20 ngày k t ngày nh n ư c phương án n bù thi t h i gi i phóng m t b ng do H i ng n bù thi t h i gi i phóng m t b ng c p huy n g i n. 3. Trong trư ng h p c n thi t y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương thành l p H i ng n bù thi t h i gi i phóng m t b ng c p t nh, thành ph tr c thu c Trung ương thành ph n g m: i di n lãnh o y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương - Ch t ch H i ng; Giám c S Tài chính - V t giá - Phó Ch t ch H i ng; i di n M t tr n T qu c t nh, Thành ph ; i di n S a chính - y viên; i di n y ban nhân dân qu n, huy n, th xã, thành ph tr c thu c t nh có t b thu h i - y viên; Ch d án (ch s d ng t) - y viên; i di n nh ng ngư i ư c n bù thi t h i; Có th có thêm m t s thành viên khác do Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương quy t nh cho phù h p v i th c t c a m i công trình. 4. H i ng n bù thi t h i gi i phóng m t b ng ư c l p cho t ng công trình (d án) và ho t ng cho n khi th c hi n xong vi c n bù thi t h i gi i phóng cho công trình ó. 5. Trong trư ng h p i v i nh ng d án nh , ơn gi n ch d án có th tho thu n v i ngư i b thu h i t v m c n bù thi t h i theo quy nh t i Ngh nh này thì không nh t thi t ph i thành l p h i ng gi i phóng m t b ng. Ch u tư có trách nhi m báo cáo phương án n bù cho y ban nhân dân qu n, huy n, th xã, thành ph tr c thu c t nh phê duy t th c hi n. i u 33. Trách nhi m c a y ban nhân dân các c p, các ngành 1. Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m ch o H i ng n bù thi t h i gi i phóng m t b ng l p phương án n bù thi t h i và phê duy t phương án n bù thi t h i gi i phóng m t b ng theo ngh c a H i ng n bù thi t h i gi i phóng m t b ng c p t nh ho c theo ngh c a Ch t ch y ban nhân dân qu n, huy n, th xã, thành ph tr c thu c t nh ã ư c H i ng thNm nh c p t nh thNm nh.
 17. 2. Giám c S Tài chính - V t giá có trách nhi m: a) Xác nh giá t, giá cây tr ng v t nuôi tính n bù thi t h i trình Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương phê duy t làm căn c hư ng d n H i ng n bù gi i phóng m t b ng qu n, huy n, th xã, thành ph tr c thu c t nh xác nh giá n bù; b) ThNm nh và ki m tra vi c xác nh giá n bù, m c n bù, m c tr c p cho các t ch c cá nhân do H i ng n bù thi t h i gi i phóng m t b ng c p huy n báo cáo; c) nh giá n bù, m c n bù, tr c p cho t ng t ch c, cá nhân, t ng h p l p phương án n bù thi t h i ( i v i trư ng h p l p h i ng n bù thi t h i gi i phóng m t b ng c p t nh ) báo cáo H i ng n bù thi t h i gi i phóng m t b ng trình Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương phê duy t; d) Tr c ti p giám sát, ki m tra hư ng d n vi c chi tr ti n n bù, tr c p cho t ng i tư ng và chi phí cho công tác t ch c n bù thi t h i gi i phóng m t b ng. 3. Giám c S Xây d ng có trách nhi m: a) Xác nh quy mô, di n tích, tính ch t h p pháp, không h p pháp c a các công trình xây d ng g n li n v i t b thu h i làm cơ s cho vi c tính toán n bù thi t h i và tr c p cho t ng i tư ng; b) Xác nh giá nhà và các công trình xây d ng g n li n v i t tính n bù thi t h i trình Ch t ch y ban nhân dân cùng c p phê duy t; c) Ph i h p v i các cơ quan ch c năng xác nh quy mô khu tái nh cư cho phù h p v i quy ho ch phát tri n chung c a a phương trình cơ quan Nhà nư c có thNm quy n phê duy t. 4. Giám cS a chính có trách nhi m: a) Xác nh quy mô di n tích t thu c i tư ng ư c n bù ho c không ư c n bù, m c n bù ho c tr c p cho t ng ch s d ng t b thu h i làm cơ s cho vi c tính toán n bù thi t h i và tr c p cho t ng i tư ng; b) Ph i h p v i Ch t ch y ban nhân dân qu n, huy n, th xã, thành ph tr c thu c t nh xác nh kh năng qu t dùng n bù thi t h i b ng t báo cáo Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và g i cho H i ng n bù thi t h i gi i phóng m t b ng và làm cơ s cho vi c l p phương án n bù thi t h i; c) Th c hi n các nhi m v v qu n lý t ai theo Lu t t ai t ch c th c hi n n bù và l p khu tái nh cư m i. 5. Ch t ch y ban nhân dân qu n, huy n, th xã, thành ph tr c thu c t nh nơi có t b thu h i có trách nhi m:
 18. a) Ch o H i ng n bù thi t h i gi i phóng m t b ng l p phương án n bù báo cáo H i ng thNm nh c p t nh trình Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương phê duy t; b) Xác nh m c n bù ho c tr c p cho t ng t ch c, h gia ình, cá nhân báo cáo H i ng n bù thi t h i gi i phóng m t b ng t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (trong trư ng h p l p H i ng n bù thi t h i gi i phóng m t b ng t nh, thành ph tr c thu c Trung ương); c) T ch c th c hi n n bù thi t h i gi i phóng m t b ng theo phương án ư c Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương phê duy t. 6. Ngư i ư c giao t, thuê t (ch d án) có trách nhi m: Tham gia H i ng n bù thi t h i gi i phóng m t b ng, cung c p các tài li u c n thi t H i ng th c hi n nhi m v c a mình. T ch c chi tr ti n n bù k p th i cho các i tư ng ư c n bù thi t h i ho c tr c p ngay sau khi phương án n bù thi t h i ư c c p thNm quy n phê duy t. 7. H i ng n bù thi t h i gi i phóng m t b ng ho t ng và ư c hư ng tr c p theo ch kiêm nhi m. M c tr c p c th do Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương quy t nh theo ngh c a Giám c S Tài chính - V t giá. i u 34. Trình t th c hi n n bù thi t h i 1. Khi có quy t nh thu h i t, Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch o l p h i ng n bù thi t h i gi i phóng m t b ng. Trư ng h p c n thi t ph i s m gi i phóng m t b ng th c hi n d án thì có th thành l p h i ng n bù trư c khi có quy t nh thu h i t. H i ng n bù thi t h i gi i phóng m t b ng phát t khai, tuyên truy n, hư ng d n kê khai, thu t khai. S a chính ph i h p v i y ban nhân dân qu n, huy n, th xã, thành ph tr c thu c t nh soát xét l i qu t dùng n bù b ng t. 2. T ch c, cá nhân có t b thu h i kê khai di n tích, h ng t, lo i t, v trí c a t, s lư ng tài s n... hi n có trên t g i y ban nhân dân xã, phư ng, th tr n nơi có t b thu h i xác nh n g i H i ng n bù thi t h i gi i phóng m t b ng c p huy n ho c y ban nhân dân qu n, huy n, th xã, thành ph tr c thu c t nh (n u H i ng n bù thi t h i gi i phóng m t b ng l p t nh, thành ph tr c thu c Trung ương). 3. H i ng n bù thi t h i gi i phóng m t b ng ki m tra, ki m kê th c t b thi t h i so sánh v i t khai có s tham gia c a ngư i b thi t h i và ch s d ng t (ngư i có trách nhi m n bù). Trên cơ s ó xác nh thi t h i v t và tài s n c a các t ch c, h gia ình, cá nhân có t b thu h i và tài s n b phá d . 4. U ban nhân dân xã, phư ng, th tr n t ng h p báo cáo H i ng n bù thi t h i gi i phóng m t b ng c p huy n và y ban nhân dân qu n, huy n, th xã, thành ph tr c thu c t nh tình hình s d ng qu t dùng n bù thi t h i t i xã.
 19. 5. H i ng n bù thi t h i gi i phóng m t b ng xác nh t ng m c ph i n bù thi t h i cho toàn b di n tích t thu h i, toàn b tài s n hi n có trên t và các kho n n bù khác; xác nh m c n bù, tr c p, h tr cho t ng i tư ng; t ng h p l p phương án n bù : a) Báo cáo H i ng thNm nh c p t nh trình Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương phê duy t i v i trư ng h p H i ng n bù thi t h i gi i phóng m t b ng l p qu n, huy n, th xã, thành ph tr c thu c t nh; b) Trình Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương phê duy t i v i trư ng h p H i ng n bù thi t h i gi i phóng m t b ng t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. 6. Phương án n bù ư c l p thành 2 ph n: Ph n I: Xác nh m c n bù do ch d án s d ng t ph i chi tr trong ph m vi quy nh t i i u 4 c a Ngh nh này; Ph n II: Xác nh m c n bù, tr c p cho t ng ch s d ng t b thu h i. Căn c vào phương án n bù do Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương phê duy t, t ch c, cá nhân ư c giao t, thuê t theo quy nh t i i u 1 c a Ngh nh này có trách nhi m chi tr cho các i tư ng ư c n bù, chi tr kinh phí u tư xây d ng cơ s h t ng t i các khu tái nh cư theo quy nh t i Ngh nh này, n p ngân sách Nhà nư c ph n n bù thi t h i v t quy nh t i i u 14 c a Ngh nh này, h tr cho các ch s d ng t b thu h i, trang tr i các chi phí ph c v tr c ti p cho vi c t ch c th c hi n n bù thi t h i gi i phóng m t b ng. Riêng v i d án u tư b ng ngân sách Trung ương; trư c khi ư c y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương phê duy t, ch d án ph i báo cáo phương án n bù v i B Tài chính bi t tham gia ý ki n. 7. Trư ng h p y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương quy nh ch , m c n bù vư t quá m c quy nh t i Ngh nh này thì ph n n bù vư t m c ó do ngân sách a phương có trách nhi m chi tr . 8. i v i các d án khi th c hi n n bù thi t h i gi i phóng m t b ng chưa xác nh ư c ch s d ng t thì y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương tr c ti p t ch c th c hi n n bù và chi tr n bù. Toàn b chi phí n bù tính theo quy nh t i Ngh nh này ư c phân b cho các t ch c, cá nhân s d ng t thu c ph m vi d án ch u và n p vào ngân sách Nhà nư c ngay sau khi có quy t nh giao t ho c cho thuê t. 9. i v i d án có liên quan n nhi u a phương, trư c khi y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương phê duy t, ch d án ph i báo cáo phương án n bù v i B Tài chính th ng nh t gi i quy t. 10. Trư ng h p di n tích t th c thu h i l n hơn di n tích t s giao ho c cho thuê thì kinh phí n bù thi t h i v t và tài s n trên t c a ph n di n tích có thu h i nhưng không giao, không cho thuê này do ngân sách Nhà nư c chi theo quy nh c a Lu t Ngân sách Nhà nư c.
 20. i u 35. Giao trách nhi m n bù thi t h i gi i phóng m t b ng cho Doanh nghi p Tuỳ theo qui mô s d ng t và tính ch t c a m i d án, y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có th giao trách nhi m n bù thi t h i gi i phóng m t b ng cho doanh nghi p có ch c năng và i u ki n kinh doanh cơ s h t ng theo quy nh t i i u 21 Ngh nh s 85/CP ngày 17 tháng 12 năm 1996 c a Chính ph quy nh vi c thi hành Pháp l nh v Quy n và Nghĩa v c a t ch c trong nư c ư c Nhà nư c giao t, cho thuê t. Doanh nghi p có trách nhi m th c hi n vi c n bù thi t h i theo úng quy nh t i Ngh nh này. Toàn b chi phí n bù thi t h i do doanh nghi p chi ra theo quy nh t i Ngh nh này ư c phân b cho các t ch c, cá nhân s d ng t thu c ph m vi d án ch u. Trư ng h p sau khi th c hi n n bù thi t h i gi i phóng m t b ng, doanh nghi p th c hi n xây d ng cơ s h t ng và kinh doanh cơ s h t ng cùng v i vi c cho thuê l i t thì ti n n bù thi t h i mà doanh nghi p b ra ư c h ch toán vào công trình h t ng theo qui nh v kinh doanh cơ s h t ng và cho thuê l i t. i u 36. Trách nhi m c a B Tài chính, B Xây d ng, T ng c c a chính 1. Trách nhi m c a B tài chính: a) Ch trì ph i h p v i các ngành liên quan ch u trách nhi m hư ng d n n bù thi t h i c th cho nh ng công trình khi có ý ki n ngh c a y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. T ch c thu và c p phát k p th i i v i kho n thu và chi n bù thu c v n ngân sách Nhà nư c; b) Ki m tra vi c th c hi n chính sách n bù; c) Tr c ti p ki m tra, hư ng d n th c hi n n bù thi t h i i v i d án u tư b ng ngu n v n c a ngân sách Trung ương. 2. Trách nhi m c a B Xây d ng: a) Hư ng d n, ki m tra y ban nhân dân các c p trong vi c xác nh tính h p pháp c a các công trình xây d ng tính n bù thi t h i, l p khu tái nh cư; b) Ph i h p v i các B , các ngành hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n n bù thi t h i gi i phóng m t b ng theo ph m vi quy n h n ư c giao. 3. Trách nhi m c a T ng c c a chính: a) Hư ng d n, ki m tra y ban nhân dân các c p trong vi c xác nh ch s d ng t ư c n bù, ư c h tr ho c không ư c n bù làm cơ s cho vi c n bù thi t h i; b) Th c hi n các nhi m v v qu n lý t ai trong vi c n bù và l p khu tái nh cư. i u 37. Trách nhi m c a t ch c, h gia ình, cá nhân b Nhà nư c thu h i t
Đồng bộ tài khoản