Nghị định số 24/1997/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
46
lượt xem
3
download

Nghị định số 24/1997/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 24/1997/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình khí tượng thủy văn do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 24/1997/NĐ-CP

 1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 24/1997/N -CP Hà N i, ngày 19 tháng 3 năm 1997 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 24/1997/N -CP NGÀY 19 THÁNG 3 NĂM 1997 QUY NNH CHI TI T THI HÀNH PHÁP L NH KHAI THÁC VÀ B O V CÔNG TRÌNH KHÍ TƯ NG THU VĂN CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Pháp l nh Khai thác và B o v công trình khí tư ng thu văn ngày 02 tháng 12 năm 1994; Theo ngh c a T ng c c trư ng T ng c c khí tư ng thu văn, NGHN NNH : Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1.- Công trình khí tư ng thu văn cơ b n do Nhà nư c u tư xây d ng, T ng c c Khí tư ng thu văn tr c ti p qu n lý, khai thác và b o v . Công trình khí tư ng thu văn chuyên dùng do các B , ngành, a phương, các t ch c kinh t , qu c phòng, an ninh và cá nhân u tư xây d ng, qu n lý, khai thác và b o v nh m ph c v các nhu c u chuyên ngành. Công trình khí tư ng thu văn chuyên dùng có th ho t ng trong m t th i gian nh t nh ho c lâu dài, căn c vào m c ích xây d ng và lu n ch ng kinh t - k thu t ã ư c phê duy t. i u 2.- Công trình khí tư ng thu văn bao g m: 1. Các ài khí tư ng thu văn: a. Các ài khí tư ng thu văn khu v c; b. ài khí tư ng cao không; Danh m c các ài khí tư ng thu văn khu v c và khí tư ng cao không ư c ban hành kèm theo Ngh nh này. 2. Các tr m khí tư ng thu văn.
 2. a. Các tr m khí tư ng b m t; b. Các tr m khí tư ng cao không; c. Các tr m khí tư ng nông nghi p; d. Các tr m khí tư ng h i văn; . Các tr m thu văn; e. Các tr m ki m soát nhi m bNn môi trư ng không khí; g. Các tr m ki m soát nhi m bNn môi trư ng nư c; h. Các tr m d báo và ph c v khí tư ng thu văn t nh; i. Các tr m o mưa. Các lo i phương ti n, máy móc thi t b chuyên dùng, các công trình ph tr ho t ng khí tư ng thu văn, di n tích t chuyên dùng, h th ng b o v công trình, hành lang an toàn k thu t và tư li u khí tư ng thu văn... cũng thu c công trình khí tư ng thu văn quy nh t i i u này. i u 3.- Các công trình khí tư ng thu văn thu c lo i c bi t quy nh t i kho n 1 i u 11 c a Pháp l nh Khai thác và B o v công trình khí tư ng thu văn cũng là công trình khí tư ng thu văn cơ b n, nhưng có t m quan tr ng c bi t v chuyên môn k thu t khí tư ng thu văn và trao i thông tin qu c t ... ho c có ý nghĩa quan tr ng i v i các ho t ng kinh t - xã h i, qu c phòng và an ninh c a t nư c. Danh m c các công trình khí tư ng thu văn thu c lo i c bi t ư c ban hành kèm theo Ngh nh này. i u 4.- Tư li u khí tư ng thu văn quy nh t i kho n 6 i u 2 c a Pháp l nh Khai thác và B o v công trình khí tư ng thu văn bao g m: 1. Các tài li u, s li u i u tra cơ b n v khí tư ng thu văn, môi trư ng không khí và nư c ư c ghi trên gi y ho c trên các v t mang tin khác. 2. Các lo i bi u , b n , nh thu t v tinh, các lo i phim, nh v các i tư ng nghiên c u khí tư ng thu văn. 3. Các thông s k thu t v các lo i máy chuyên dùng trong ho t ng khí tư ng thu văn; các tài li u v v trí, ký hi u và tr s m c cao c a các công trình o c khí tư ng thu văn. 4. K t qu các công trình nghiên c u và các n phNm khác do ngành khí tư ng thu văn phát hành n i b . i u 5.- T ng c c trư ng T ng c c Khí tư ng thu văn phê duy t ho c trình Th tư ng Chính ph phê duy t các quy ho ch, k ho ch và lu n ch ng kinh t - k thu t
 3. xây d ng l i, s a ch a, tu b , nâng c p các công trình khí tư ng thu văn cơ b n theo các chính sách và pháp lu t c a Nhà nư c v qu n lý u tư và xây d ng. Hàng năm, T ng c c trư ng T ng c c Khí tư ng thu văn trình Th tư ng Chính ph quy t nh m c u tư ngân sách và các i u ki n c n thi t khác các công trình khí tư ng thu văn cơ b n ư c b o v và khai thác n nh, lâu dài, t ng bư c hi n i hoá. i u 6.- T ng c c trư ng T ng c c Khí tư ng thu văn ch u trách nhi m t ch c qu n lý th ng nh t vi c lưu tr và s d ng các tư li u khí tư ng thu văn cơ b n và ph i h p v i các cơ quan h u quan trong vi c t ch c qu n lý tư li u khí tư ng thu văn chuyên dùng. i u 7.- 1. Hành lang an toàn k thu t c a t ng lo i công trình khí tư ng thu văn quy nh t i i u 10 c a Pháp l nh Khai thác và B o v công trình khí tư ng thu văn ư c quy nh như sau: a. i v i các tr m khí tư ng b m t, khí tư ng cao không, khí tư ng nông nghi p n m trong thành ph , th xã, th tr n là khu v c t xung quanh tr m có chi u r ng b ng 10 l n chi u cao c a v t che ch n, tính t nơi l p t thi t b o c c a tr m n v t che ch n ó. b. i v i các tr m khí tư ng b m t, khí tư ng h i văn trên o, khí tư ng cao không, khí tư ng nông nghi p n m ngoài thành ph , th xã, th tr n là khu v c t xung quanh tr m có chi u r ng b ng 10 l n chi u cao c a v t che ch n ng ơn l và b ng 20 l n chi u cao c a các v t che ch n ng thành c m, tính t nơi l p t thi t b o c c a tr m n v t che ch n ó. c. i v i các tr m khí tư ng h i văn trên bi n là vùng nư c có bán kính 500m tính t nơi t thi t b o c c a tr m. d. i v i các tr m thu văn có o lưu lư ng nư c sông là o n sông có chi u dài b ng 3 l n chi u r ng trung bình c a m t nư c lòng sông chính, nhưng dài nh t không quá 500 m v phía h lưu và 500 m v phía thư ng lưu, tính t tuy n o lưu lư ng. . i v i t t c các tr m thu văn, các tr m khí tư ng h i văn có thi t b ho c công trình o c ư c xây d ng tr c ti p trên b sông, h ho c b bi n thì ngoài các tiêu chuNn nói t i i m b, c, d kho n 1 i u này, hành lang an toàn k thu t còn bao g m khu v c t trên b xung quanh thi t b ho c công trình o c có bán kính 30 m tính t nơi l p t thi t b ho c công trình ó. 2. Tuỳ tình ch t và yêu c u s d ng, ch u tư xây d ng các công trình khí tư ng thu văn chuyên dùng có th quy nh khác v hành lang an toàn k thu t c a công trình do mình qu n lý, nhưng không vư t quá gi i h n c a các quy nh t i kho n 1 i u này và ph i thông báo t i T ng c c Khí tư ng thu văn b ng văn b n. Chương 2:
 4. KHAI THÁC CÔNG TRÌNH KHÍ TƯ NG THU VĂN i u 8.- Vi c quan tr c, thu th p các y u t và hi n tư ng khí tư ng thu văn, các y u t môi trư ng không khí và nư c ph i ư c th c hi n theo các quy trình, quy ph m, tiêu chuNn k thu t khí tư ng thu văn. T ng c c trư ng T ng c c Khí tư ng thu văn ch u trách nhi m so n th o, ban hành, hư ng d n, ki m tra th c hi n các quy trình, quy ph m, tiêu chuNn k thu t v khai thác công trình khí tư ng thu văn. i u 9.- Trong ph m vi hành lang an toàn k thu t c a công trình khí tư ng thu văn, không ti n hành các ho t ng làm nh hư ng n công trình, thi t b o, c n tr vi c quan tr c các y u t khí tư ng thu văn ho c làm thay i tính ch t t nhiên c a hành lang an toàn k thu t. Các ho t ng nh t th i ho c ho t ng không gây nh hư ng tr c ti p n công trình khí tư ng thu văn trong hành lang an toàn k thu t c a công trình ch ư c ti n hành sau khi ã ư c ngư i qu n lý tr c ti p công trình khí tư ng thu văn ó ng ý. i u 10.- Vi c thu nh n và phát báo các thông tin v khí tư ng thu văn b ng m i phương ti n u ư c ưu tiên c bi t và ph i b o d m tính y , chính xác, k p th i nh m áp ng nh ng nhu c u c n thi t cho công tác d báo, ph c v phòng ch ng bão l t, thiên tai và các nhu c u khác c a Nhà nư c. T ng c c Khí tư ng thu văn xây d ng k ho ch và hư ng d n n i dung thu nh n, phát báo các thông tin khí tư ng thu văn các B , ngành có liên quan ph i h p th c hi n. i u 11.- Vi c di chuy n các công trình khí tư ng thu văn ư c quy nh như sau: 1. Ch ư c phép di chuy n các công trình khí tư ng thu văn trong trư ng h p th t c n thi t áp ng các yêu c u k thu t ho c yêu c u v kinh t - xã h i có t m quan tr ng c bi t. 2. Th tư ng Chính ph quy t nh di chuy n công trình khí tư ng thu văn thu c lo i c bi t và thu c m ng lư i phát báo qu c t . 3. T ng c c trư ng T ng c c Khí tư ng thu văn quy t nh vi c di chuy n các công trình khí tư ng thu văn cơ b n khác. Khi di chuy n công trình khí tư ng thu văn cơ b n có liên quan n qu c phòng, an ninh thì c n tham kh o ý ki n c a B Qu c phòng, B N i v . Khi di chuy n các công trình khí tư ng thu văn ph i ti n hành quan tr c song song gi a a i m cũ và a i m m i theo hư ng d n c a T ng c c Khí tư ng thu văn b o m tính ng nh t, liên t c c a tư li u khí tư ng thu văn. 4. Ch u tư xây d ng công trình khí tư ng thu văn chuyên dùng quy t nh vi c di chuy n công trình khí tư ng thu văn chuyên dùng c a mình, ng th i thông báo t i T ng c c Khí tư ng thu văn trong th i h n m t tháng, k t ngày công trình a i m cũ ng ng ho t ng.
 5. i u 12.- Tư li u khí tư ng thu văn ư c phân lo i theo giá tr và m c b om t c a tư li u. Ch b o m t tư li u khí tư ng thu văn th c hi n theo các quy nh c a Pháp l nh B o v bí m t Nhà nư c ngày 28/10/1991 và Quy t nh s 196/TTg ngày 28/4/1994 c a Th tư ng Chính ph v danh m c bí m t Nhà nư c trong ngành khí tư ng thu văn. i u 13.- 1. Tư li u g c khai thác, thu th p ư c t các công trình khí tư ng thu văn cơ b n ư c qu n lý và lưu tr t i các cơ s lưu tr thu c T ng c c Khí tư ng thu văn. Các lo i văn b n sao tư li u khí tư ng thu văn t b n g c ư c qu n lý và lưu tr t i các ài Khí tư ng thu văn khu v c thu c T ng c c Khí tư ng thu văn. Các b n sao này n u có xác nh n c a cơ quan qu n lý có thNm quy n thì có giá tr như b n g c. 2. Ch u tư xây d ng công trình khí tư ng thu văn chuyên dùng ch u trách nhi m qu n lý, lưu tr , s d ng tư li u khí tư ng thu văn khai thác ư c t công trình c a mình theo các quy nh c a Ngh nh này và các quy nh hi n hành khác có liên quan. Ch u tư xây d ng công trình khí tư ng thu văn chuyên dùng có th tho thu n v i các ơn v lưu tr thu c T ng c c Khí tư ng thu văn v vi c lưu tr , khai thác, s d ng các lo i tư li u ó. i u 14.- Các tư li u khai thác t công trình khí tư ng thu văn cơ b n ư c ăng ký và ánh giá ch t lư ng t i T ng c c Khí tư ng thu văn. T ng c c Khí tư ng thu văn ban hành tiêu chuNn ánh giá ch t lư ng, t ch c ăng ký và ánh giá ch t lư ng tư li u khí tư ng thu văn. Nhà nư c khuy n khích vi c ăng ký và ánh giá ch t lư ng i v i tư li u khí tư ng thu văn c a các công trình khí tư ng thu văn chuyên dùng. Các tư li u khí tư ng thu văn c a các công trình khí tư ng thu văn chuyên dùng ã ư c T ng c c Khí tư ng Thu văn ăng ký và ánh giá ư c Nhà nư c b o h v giá tr pháp lý. i u 15.- Các cơ quan nhà nư c, t ch c kinh t , t ch c xã h i và cá nhân ư c quy n khai thác và s d ng tư li u khí tư ng thu văn ã ăng ký và ánh giá ch t lư ng. Ngư i khai thác và s d ng tư li u khí tư ng thu văn không thu c i tư ng mi n tr l phí, quy nh t i i u 15 c a Pháp l nh Khai thác và B o v công trình khí tư ng thu văn, ph i tr l phí. B Tài chính và T ng c c Khí tư ng Thu văn quy nh m c l phí s d ng tư li u khí tư ng thu văn, hư ng d n ch thu, n p và s d ng l phí này. T ch c và cá nhân nư c ngoài ư c khai thác và s d ng tư li u khí tư ng thu văn theo gi y phép c a T ng c c trư ng T ng c c Khí tư ng thu văn. Ch các cơ s lưu tr nói t i i u 13 c a Ngh nh này m i ư c quy n cung c p tư li u khí tư ng thu văn cho các t ch c, cá nhân có nhu c u s d ng.
 6. i u 16.- Khi l p, xét duy t và th c hi n các án quy ho ch t ng th c a các ngành, các a phương và xây d ng công trình b ng b t kỳ ngu n v n nào, các tư li u khí tư ng thu văn s d ng trong các án thi t k trên ph i ư c ăng ký và ánh giá ch t lư ng theo quy nh t i i u 14 Ngh nh này. Ngư i nào s d ng các tư li u khí tư ng thu văn chưa ăng ký và ánh giá ch t lư ng vào các án và công trình nói trên mà gây ra thi t h i thì ph i ch u trách nhi m theo quy nh c a pháp lu t. i u 17.- T ng c c Khí tư ng thu văn, các cơ s qu n lý, lưu tr tư li u khí tư ng thu văn trong ph m vi thNm quy n c a mình có trách nhi m áp ng nhu c u khai thác, s d ng tư li u khí tư ng thu văn và ph i ch u trách nhi m v tư li u ã cung c p. i u 18.- D ch v khai thác, phân tích, x lý tư li u khí tư ng thu văn theo yêu c u c a ngư i s d ng ư c th c hi n thông qua h p ng gi a cơ quan khí tư ng thu văn có thNm quy n ho c ch u tư xây d ng công trình khí tư ng thu văn chuyên dùng và ngư i s d ng theo quy nh c a pháp lu t v h p ng. i u 19.- Ngư i ư c cung c p tư li u khí tư ng thu văn ch ư c chuy n giao quy n s d ng tư li u ó cho ngư i khác khi ư c s ng ý c a cơ quan khí tư ng thu văn có thNm quy n ho c ch u tư xây d ng công trình khí tư ng thu văn chuyên dùng ã cung c p tư li u ó. Chương 3: B O V CÔNG TRÌNH KHÍ TƯ NG THU VĂN i u 20.- T ng c c trư ng T ng c c Khí tư ng thu văn ch u trách nhi m: 1. Tr c ti p ch o t ch c th c hi n vi c b o v công trình khí tư ng thu văn cơ b n theo quy nh t i i u 16 c a Pháp l nh Khai thác và B o v công trình khí tư ng thu văn; 2. Xây d ng k ho ch và nh ng bi n pháp c th nh m ngăn ch n m i hành vi xâm h i công trình khí tư ng thu văn, phòng, tránh và gi m nh thi t h i do thiên tai, ho ho n và các trư ng h p r i ro khác gây ra; 3. Hàng năm trư c và sau mùa lũ, bão ph i ti n hành thanh tra k thu t các công trình khí tư ng thu văn k p th i có bi n pháp tu b , b o v công trình; 4. Th c hi n các bi n pháp c n thi t b o v an toàn các lo i tư li u khí tư ng thu văn cơ b n. Trư ng h p tư li u khí tư ng thu văn cơ b n b hư h ng ho c có nguy cơ m t các thông tin thì ph i ph i h p v i C c lưu tr Nhà nư c có k ho ch ph c ch các tư li u ó; 5. L p quy ho ch m ng lư i công trình khí tư ng thu văn cơ b n cho t ng t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và thông báo t i U ban nhân dân các t nh, thành ph ó; l p h sơ t và xây d ng ch gi i t chuyên dùng c n thi t cho công trình khí tư ng thu văn theo quy nh c a Lu t t ai.
 7. i u 21.- Ngư i qu n lý tr c ti p các công trình khí tư ng thu văn có trách nhi m b o v công trình theo các quy nh t i i u 16 c a Pháp l nh Khai thác và B o v công trình khí tư ng thu văn và các quy nh t i i u này. Trong trư ng h p công trình b xâm h i ho c có s c x y ra, ngư i qu n lý tr c ti p ph i huy ng l c lư ng trong ơn v nhanh chóng kh c ph c h u qu , ng th i báo cáo v i U ban nhân dân a phương và cơ quan qu n lý c p trên có bi n pháp ph i h p gi i quy t. Nh ng công trình khí tư ng thu văn ang làm nhi m v thư ng tr c quan tr c, o c bão, lũ, l t mà b xâm h i ho c có s c x y ra thì U ban nhân dân a phương có trách nhi m ch ng huy ng các l c lư ng c n thi t nhanh chóng kh c ph c h u qu , duy trì vi c quan tr c, o c và truy n báo các thông tin khí tư ng thu văn. i u 22.- Các hành vi b nghiêm c m nói t i kho n 1, 2 và 3 i u 19 c a Pháp l nh Khai thác và B o v công trình khí tư ng thu văn bao g m: 1. Xâm h i công trình khí tư ng thu văn như l y c p máy, p phá ho c va p vào thi t b và công trình, d ch chuy n các m c cao, neo u các phương ti n v n t i thu vào công trình ho c làm c n tr vi c o c các y u t khí tư ng thu văn và các hành vi xâm h i khác; 2. L n chi m t thu c ph m vi công trình, vi ph m quy nh v hành lang an toàn k thu t c a công trình như làm nhà, tr ng cây, p p, làm c ng x nư c, c m ăng ó ánh b t thu s n, ào b i lòng sông ho c hai bên b thu c ph m vi hành lang an toàn k thu t công trình khí tư ng thu văn làm c n tr vi c quan tr c, o c ho c làm bi n i tính t nhiên c a các y u t khí tư ng thu văn c n o c. 3. Gây c n tr vi c khai thác, s d ng các công trình khí tư ng thu văn. i u 23.- U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m ph i h p v i T ng c c Khí tư ng thu văn trong vi c x lý nh ng vi ph m công trình khí tư ng thu văn theo các nguyên t c sau: 1. Nh ng vi ph m công trình khí tư ng thu văn t ngày 10/12/1994 u ph i ư c xem xét x lý theo các quy nh c a pháp lu t hi n hành; 2. Nh ng vi ph m công trình khí tư ng thu văn trư c ngày 10/12/1994 ph i ư c x lý t ng bư c v a b o m các yêu c u k thu t o c khí tư ng thu văn, v a phù h p v i tình hình và i u ki n th c t ; 3. Vi c x lý nh ng vi ph m có liên quan n công trình quan tr ng, có nhi u khó khăn, ph c t p thì Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và T ng c c trư ng T ng c c Khí tư ng thu văn xu t phương án trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh. Chương 4: QU N LÝ NHÀ NƯ C V KHAI THÁC VÀ B O V CÔNG TRÌNH KHÍ TƯ NG THU VĂN
 8. i u 24.- Chính ph ưu tiên v n u tư xây d ng, c i t o, khai thác và b o v công trình khí tư ng thu văn vùng sâu, vùng xa và các o xa b . i u 25.- T ng c c trư ng T ng c c Khí tư ng thu văn trình Th tư ng Chính ph ban hành các văn b n pháp quy v : 1. Qu n lý, khai thác và b o v công trình khí tư ng thu văn; 2. Chính sách khuy n khích, b o v quy n và l i ích h p pháp c a t ch c, cá nhân trong nư c và ngoài nư c h p tác u tư, nghiên c u khoa h c, áp d ng ti n b k thu t và công ngh vào vi c khai thác và b o v công trình khí tư ng thu văn. i u 26.- T ng c c trư ng T ng c c Khí tư ng thu văn ban hành theo thNm quy n các văn b n pháp quy, các quy trình, quy ph m và tiêu chuNn k thu t ngành v khai thác, b o v công trình khí tư ng thu văn và ánh giá ch t lư ng tư li u khí tư ng thu văn, hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n các văn b n ó. i u 27.- T ng c c Khí tư ng Thu văn t ch c thNm nh các tiêu chuNn k thu t v khí tư ng thu văn i v i lu n ch ng kinh t - k thu t xây d ng, c i t o, m r ng và nâng c p các công trình khí tư ng thu văn. i u 28.- Vi c t ch c ăng ký, c p và thu h i gi y phép ho t ng c a công trình khí tư ng thu văn chuyên dùng do T ng c c trư ng T ng c c Khí tư ng thu văn quy nh và ph i thông báo t i các ngành, các a phương, trong th i h n 6 tháng, k t ngày Ngh nh này ư c ban hành. Các t ch c có công trình khí tư ng thu văn chuyên dùng ph i ăng ký công trình ó v i T ng c c Khí tư ng thu văn trong th i h n 6 tháng, k t ngày nh n ư c thông báo c a T ng c c Khí tư ng thu văn. i u 29.- T ng c c trư ng T ng c c Khí tư ng thu văn quy nh ch c năng, nhi m v và t ch c c a các cơ s l u tr tư li u khí tư ng thu văn thu c T ng c c Khí tư ng thu văn. i u 30.- C c Lưu tr Nhà nư c có trách nhi m hư ng d n T ng c c Khí tư ng thu văn trong vi c th c hi n ch v qu n lý công tác lưu tr tư li u khí tư ng thu văn, t ch c th ng nh t vi c lưu tr ; ph i h p ào t o cán b lưu tr chuyên ngành khí tư ng thu văn. i u 31.- B Qu c phòng, B N i v có trách nhi m trình Th tư ng Chính ph ban hành các văn b n pháp quy v khai thác và b o v công trình khí tư ng thu văn chuyên dùng ph c v qu c phòng và an ninh sau khi tham kh o ý ki n c a T ng c c Khí tư ng thu văn. i u 32.- T ng c c Khí tư ng thu văn th c hi n ch c năng thanh tra chuyên ngành v khai thác và b o v công trình khí tư ng thu văn. N i dung, quy n h n và nhi m v c a thanh tra chuyên ngành khí tư ng thu văn th c hi n theo quy nh t i i u 26, 27 c a Pháp l nh Khai thác và B o v công trình khí tư ng thu văn.
 9. T ng c c trư ng T ng c c Khí tư ng thu văn quy nh chi ti t v t ch c, nhi m v , quy n h n, th t c, ho t ng c a thanh tra chuyên ngành khí tư ng thu văn. Chương 4: KHEN THƯ NG VÀ X LÝ VI PH M i u 33.- T ch c, cá nhân có thành tích trong vi c khai thác và b o v công trình khí tư ng thu văn, phát hi n, ngăn ch n hành vi xâm h i công trình khí tư ng thu văn thì ư c khen thư ng theo quy nh chung c a Nhà nư c. T ng c c trư ng T ng c c Khí tư ng thu văn tr c ti p xét duy t và khen thư ng các t ch c và cá nhân có thành tích nói trên. i u 34.- Ngư i xâm h i n công trình khí tư ng thu văn, vi ph m pháp lu t v khai thác và b o v công trình khí tư ng thu văn thì tuỳ theo tính ch t, m c vi ph m và h u qu gây ra mà b x lý hành chính ho c truy c u trách nhi m hình s . i u 35.- Ngư i ư c giao nhi m v qu n lý, khai thác, b o v công trình khí tư ng thu văn mà thi u tinh th n trách nhi m gây thi t h i cho công trình, làm m t s li u ho c làm nh hư ng x u n ch t lư ng tư li u khí tư ng thu văn; l i d ng ch c v , quy n h n bao che cho ngư i có hành vi vi ph m pháp lu t, quy t nh x lý trái pháp lu t ho c trái quy nh k thu t v khai thác và b o v công trình khí tư ng thu văn gây thi t h i cho công trình, thì tuỳ theo tính ch t, m c vi ph m và h u qu x y ra mà b x lý k lu t, x lý hành chính ho c truy c u trách nhi m hình s . i u 36.- Ngư i có hành vi vi ph m pháp lu t trong vi c qu n lý, khai thác, b o v công trình khí tư ng thu văn gây thi t h i cho ngư i khác v tài s n, s c kho ho c tính m ng, ho c gây thi t h i cho t ch c có công trình khí tư ng thu văn thì ngoài vi c b x lý theo quy nh t i i u 34, i u 35 trên ây, còn ph i b i thư ng thi t h i do mình gây ra theo quy nh c a pháp lu t. Chương 6: I U KHO N THI HÀNH i u 37.- Ngh nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. T ng c c trư ng T ng c c Khí tư ng Thu văn ch u trách nhi m hư ng d n và ch o th c hi n Ngh nh này. i u 38.- Nh ng quy nh trư c ây trái v i Ngh nh này u bãi b . Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Võ Văn Ki t
 10. ( ã ký) DANH M C CÁC CÔNG TRÌNH KHÍ TƯ NG THU VĂN (Ban hành kèm theo Ngh nh s 24/CP ngày 19/3/1997 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh Khai thác và B o v công trình khí tư ng thu văn) I. CÁC ÀI KHÍ TƯ NG THU VĂN: 1. ài Khí tư ng Thu văn khu v c Tây B c; 2. ài Khí tư ng Thu văn khu v c Vi t B c; 3. ài Khí tư ng Thu văn khu v c ông B c; 4. ài Khí tư ng Thu văn khu v c ng b ng B c b ; 5. ài Khí tư ng Thu văn khu v c B c Trung b ; 6. ài Khí tư ng Thu văn khu v c Trung Trung b ; 7. ài Khí tư ng Thu văn khu v c Nam Trung b ; 8. ài Khí tư ng Thu văn khu v c Nam b ; 9. ài Khí tư ng Thu văn khu v c Tây Nguyên; 10. ài Khí tư ng Cao không; II. CÁC CÔNG TRÌNH KHÍ TƯ NG THU VĂN THU C LO I C BI T: A. CÁC CÔNG TRÌNH KHÍ TƯ NG: S Tên tr m Nơi t T a a lý TT Vĩ b c Kinh ông 1 2 3 4 5 1 Tr m Khí tư ng (KT) Lào Cai Lào Cai 22.30 103.58 2 KT Sa Pa Lào Cai 22.20 103.50 3 KT L ng Sơn L ng Sơn 21.50 106.46 4 KT i n Biên Lai Châu 21.21 103.00 5 KT Móng Cái Qu ng Ninh 21.31 107.58 6 KT Bãi Cháy Qu ng Ninh 20.57 107.04
 11. 7 KT Ph Li n H i Phòng 20.48 106.38 8 KT B ch Long Vĩ H i Phòng 20.08 107.43 9 KT Hòn D u H i Phòng 20.40 106.48 10 KT Láng Hà N i 21.01 105.51 11 KT Thanh Hoá Thanh Hoá 19.48 105.46 12 KT Vinh Ngh An 18.42 105.40 13 KT ng H i Qu ng Bình 17.31 106.35 14 KT ông Hà Qu ng Tr 16.50 107.05 15 KT à N ng TP à N ng 16.02 108.41 16 KT Hu TT - Hu 16.24 107.41 17 KT Qu ng Ngãi Qu ng Ngãi 15.08 108.47 18 KT Qui Nhơn Bình nh 13.36 109.13 19 KT Nha Trang Khánh Hoà 12.15 109.12 20 KT Trư ng Sa Khánh Hoà 8.39 111.55 21 KT Song T Tây Khánh Hoà 11.25 114.20 22 KT Tuy Hoà Phú Yên 13.05 109.13 23 KT Phan Thi t Bình Thu n 10.56 108.06 24 KT Tân Sơn Nh t TP HCM 10.49 106.40 25 KT Côn o Bà R a - VT 8.41 106.36 26 KT Vũng Tàu Bà R a - VT 10.20 107.05 27 KT Huy n Trân (DK 1/7) Bà R a - VT 8.01 110.37 28 KT Phú Qu c Kiên Giang 10.13 103.58 29 KT Th Chu Kiên Giang 9.17 103.28 30 KT C n Thơ C n Thơ 10.02 105.47 31 KT Cà Mau Cà Mau 9.10 105.10 32 KT à L t Lâm ng 11.57 108.26 B. CÁC CÔNG TRÌNH THU VĂN: S Tên tr m Sông Nơi t T a a lý TT Vĩ Kinh b c ông
 12. 1 2 3 4 5 6 1 Tr m thu văn (TV) Lai Châu à Lai Châu 22.03 103.09 2 TV Lào Cai H ng Lào Cai 22.30 103.58 3 TV Yên Bái H ng Yên Bái 21.42 104.52 4 TV Hà Giang Lô Hà Giang 22.49 104.59 5 TV Vi t Trì Lô Phú Th 21.17 105.25 6 TV Hà N i H ng Hà N i 21.02 105.52 7 TV Sơn Tây H ng Hà Tây 21.09 105.30 8 TV Thư ng Cát u ng Hà N i 21.04 105.52 9 TV Hu Hương Th a 16.24 107.41 Thiên-Hu 10 TV Kon Tum akbla Kon Tum 14.20 108.01 11 TV Tân Châu Ti n An Giang 10.25 105.14 12 TV Châu c H u An Giang 10.42 105.08 13 TV C n Thơ H u C n Thơ 10.02 105.47 14 TV M Tho Ti n Sóc Trăng 10.16 105.54 15 TV M c Hoá Vàm C Long An 10.46 105.56 Tây 16 TV Phú An Sài Gòn TP H Chí 10.46 106.42 Minh
Đồng bộ tài khoản