Nghị định số 24/2001/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
56
lượt xem
3
download

Nghị định số 24/2001/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 24/2001/NĐ-CP về Quy chế quản lý hoạt động hàng hải tại cảng biển và các khu vực hàng hải ở Việt Nam, để sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý hoạt động hàng hải tại cảng biển và các khu vực hàng hải ở Việt Nam ban hành kèm theo Nghị định số 13/CP ngày 25/2/1994 của Chính phủ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 24/2001/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 24/2001/NĐ-CP Hà N i, ngày 30 tháng 5 năm 2001 NGH Đ NH C A CHÍNH PH S 24/2001/NĐ-CP NGÀY 30 THÁNG 5 NĂM 2001 V S A Đ I, B SUNG M T S ĐI U C A QUY CH QU N LÝ HO T Đ NG HÀNG H I T I C NG BI N VÀ CÁC KHU V C HÀNG H I VI T NAM BAN HÀNH KÈM THEO NGH Đ NH S 13/CP NGÀY 25 THÁNG 02 NĂM 1994 C A CHÍNH PH CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c B Lu t Hàng h i Vi t Nam ngày 30 tháng 6 năm 1990; Theo đ ngh c a B trư ng B Giao thông v n t i, NGH Đ NH: Đi u 1. S a đ i, b sung m t s đi u c a Quy ch qu n lý ho t đ ng hàng h i t i c ng bi n và các khu v c hàng h i Vi t Nam ban hành kèm theo Ngh đ nh s 13/CP ngày 25 tháng 02 năm 1994 c a Chính ph như sau: 1. Đi u 5 đư c s a đ i như sau: B trư ng B Giao thông v n t i xem xét, quy t đ nh vi c công b m , đóng c a c ng bi n và lu ng tàu bi n trên cơ s đ ngh c a C c Hàng h i Vi t Nam. 2. Đi u 6 đư c s a đ i, b sung như sau: 1. C ng bi n ph i đư c đ u tư, xây d ng phù h p v i Quy ho ch phát tri n t ng th h th ng c ng bi n Vi t Nam đã đư c phê duy t. 2. M i t ch c, cá nhân Vi t Nam và nư c ngoài đư c phép đ u tư xây d ng c ng bi n ho c đư c phép kinh doanh, khai thác c ng bi n t i Vi t Nam đ u có th m c ng bi n, sau đây đư c g i chung là Ch đ u tư. 3. Th t c m c ng bi n th c hi n như sau: a) Trư c khi chu n b đ u tư xây d ng c ng bi n: Ch đ u tư g i C c Hàng h i Vi t Nam văn b n đ ngh m c ng có kèm theo b n v bình đ m t b ng b trí c u c ng, vùng nư c trư c c u c ng và đo n lu ng tàu t lu ng tàu Qu c gia vào c ng. N i dung văn b n nêu rõ v s c n thi t đ u tư xây d ng c ng, đ a đi m, quy mô và m c đích s d ng c a c ng. Ch m nh t là 07 ngày làm vi c k t ngày nh n đư c văn b n trên, C c Hàng h i Vi t Nam ph i có văn b n tr l i cho Ch đ u tư bi t. N u không ch p thu n, C c Hàng h i Vi t Nam ph i nêu rõ lý do trong văn b n tr l i. b) Quá trình th c hi n đ u tư xây d ng c ng bi n: Ch đ u tư ph i th c hi n đúng các quy đ nh c a pháp lu t v qu n lý đ u tư, xây d ng, đ u th u và các văn b n pháp lu t hi n hành khác có liên quan khi th c hi n đ u tư xây d ng c ng bi n. Trư c khi ti n hành xây d ng c ng bi n, Ch đ u tư g i C c Hàng h i Vi t Nam văn b n Quy t đ nh phê duy t thi t k k thu t. C c Hàng h i Vi t Nam ch u trách nhi m giám sát v an toàn hàng h i trong quá trình xây d ng công trình c ng. c) Sau khi hoàn thành vi c xây d ng c ng bi n, đ th c hi n vi c công b m c ng bi n đưa vào khai thác, s d ng, Ch đ u tư g i cho C c Hàng h i Vi t Nam các gi y t sau: - Văn b n xin công b m c ng bi n;
  2. - Quy t đ nh đ u tư xây d ng c ng c a cơ quan, t ch c có th m quy n; - Biên b n nghi m thu cu i cùng đ đưa công trình c ng đã hoàn thành vào s d ng có kèm theo b n v hoàn công m t b ng, m t chính và m t c t ngang công trình c ng; - Thông báo hàng h i, bình đ đ sâu và báo cáo kh o sát m t đáy vùng nư c trư c c u c ng và đo n lu ng tàu t lu ng tàu qu c gia vào c ng; - Văn b n ch ng nh n công trình đ t tiêu chu n môi trư ng c a cơ quan Nhà nư c có th m quy n; - Văn b n ch ng nh n công trình đ đi u ki n phòng cháy, ch a cháy c a cơ quan Nhà nư c có th m quy n. Ch m nh t 07 ngày làm vi c k t ngày nh n đư c các gi y t h p l nói trên, C c Hàng h i Vi t Nam báo cáo B Giao thông v n t i xem xét, quy t đ nh vi c công b m c ng bi n. Trong trư ng h p xét th y c n ph i ki m tra l i thì C c Hàng h i Vi t Nam ti n hành ki m tra trư c khi báo cáo B Giao thông v n t i quy t đ nh vi c công b m c ng bi n. 4. Các quy đ nh nêu t i m c 3 kho n 2 Đi u 1 c a Ngh đ nh này cũng đư c áp d ng đ i v i vi c đ u tư xây d ng m i c u c ng c a cơ s s a ch a - đóng tàu bi n, lu ng tàu bi n, khu neo đ u chuy n t i. Riêng đ i v i các công trình xây d ng m i, c i t o, nâng c p thu c ph m vi vùng nư c c ng bi n đã đư c công b thì sau khi hoàn thành, C c Hàng h i Vi t Nam xem xét, quy t đ nh vi c cho phép tàu bi n vào ho t đ ng, khi Ch đ u tư đã có đ các gi y t h p l như quy đ nh t i m c 3 kho n 2 Đi u 1 c a Ngh đ nh này. 3. Đi u 7 đư c s a đ i, b sung như sau: Đ i v i các công trình không thu c các d án m c ng bi n quy đ nh t i kho n 2 Đi u 1 c a Ngh đ nh này, nhưng công trình đó nh hư ng đ n đi u ki n an toàn hàng h i, thì Ch đ u tư ph i ti n hành các bư c sau: 1. Trư c khi chu n b đ u tư: Ch đ u tư g i cho C c Hàng h i Vi t Nam văn b n gi i trình v công trình s đ u tư xây d ng v i n i dung c th như: tên, đ a đi m, v trí, m c đích s d ng, thông s k thu t và các yêu c u khác có liên quan đ n ho t đ ng hàng h i t i khu v c c a nơi xây d ng công trình đó. Ch m nh t 07 ngày làm vi c k t ngày nh n đư c văn b n đ ngh c a Ch đ u tư, C c Hàng h i Vi t Nam ph i có văn b n tr l i. Trư ng h p không ch p thu n, C c Hàng h i Vi t Nam ph i có văn b n tr l i và ghi rõ lý do. 2. Trư c khi đưa công trình vào s d ng: Ch đ u tư ph i thông báo r ng rãi ít nh t hai l n liên ti p trên cá phương ti n thông tin đ i chúng c a Trung ương ho c đ a phương nh ng n i dung sau: Tên, v trí, đ c đi m, gi i h n vùng nư c, các thông s k thu t có liên quan như: chi u r ng khoang thông thuy n, chi u cao tĩnh không, các báo hi u c nh báo, th i gian thông thuy n và đ sâu công trình so v i m c nư c "0" H i đ , th i gian b t đ u, k t thúc (n u có) ho t đ ng c a công trình và các yêu c u c n h n ch khác nh m b o đ m an toàn công trình. 4. Đi u 11 đư c s a đ i, b sung như sau: Tàu thuy n nư c ngoài khi đ n các c ng bi n Vi t Nam ho c tàu thuy n c a nư c ngoài quá c nh Vi t Nam đ đ n nư c th ba ph i th c hi n theo quy đ nh sau: 1. Đ i v i tàu bi n v n chuy n hàng hoá, hành khách, tàu bi n th c hi n ho t đ ng d u khí, ngh cá ch m nh t 48 gi trư c khi d ki n đ n v trí đón, tr hoa tiêu thì Ch tàu ho c Đ i lý c a Ch tàu ph i g i cho Giám đ c C ng v nơi tàu đ n "Gi y xin phép tàu đ n c ng bi n". N i dung gi y phép này đư c quy đ nh t i m c 5 kho n 4 Đi u 1 c a Ngh đ nh này. Căn c n i dung ghi trong Gi y xin phép tàu đ n c ng, Giám đ c C ng v xem xét cho phép tàu thuy n đó vào ho t đ ng t i c ng. Đ i v i tàu bi n nư c ngoài ho t đ ng đ nh tuy n t i các c ng bi n Vi t Nam thì Ch tàu ho c Đ i lý c a Ch tàu ph i báo cho Giám đ c C ng v bi t ch m nh t là 24 gi trư c khi tàu đ n v trí đón, tr hoa tiêu.
  3. 2. Đ i v i tàu quân s nư c ngoài vào ho t đ ng t i Vi t Nam th c hi n theo quy đ nh t i Ngh đ nh s 55/CP ngày 01 tháng 10 năm 1996 c a Chính ph v ho t đ ng c a tàu quân s nư c ngoài vào thăm nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam. 3. Th tư ng Chính ph quy t đ nh vi c cho phép tàu bi n ch y b ng năng lư ng nguyên t c a nư c ngoài vào ho t đ ng t i Vi t Nam, nhưng ch m nh t 48 gi trư c khi đ n v trí đón, tr hoa tiêu, Ch tàu ho c đ i lý c a Ch tàu đó ph i báo cho Giám đ c C ng v nơi tàu đ n. 4. B trư ng B Giao thông v n t i quy t đ nh vi c cho phép đ i v i tàu thuy n nư c ngoài đ n Vi t Nam đ th c hi n ho t đ ng nghiên c u khoa h c, c u h , tr c v t tài s n chìm đ m, lai d t, hu n luy n, th thao, xây d ng công trình bi n t i c ng bi n ho c t i khu v c hàng h i Vi t Nam, nhưng ch m nh t 48 gi trư c khi đ n v trí đón, tr hoa tiêu, Ch tàu ho c đ i lý c a Ch tàu đó ph i báo cho Giám đ c C ng v nơi tàu đ n. 5. "Gi y xin phép tàu đ n c ng bi n" có các n i dung như sau: - Tên tàu, lo i tàu, qu c t ch, hô hi u và nơi đăng ký c a tàu; - Tên và đ a ch c a Ch tàu, ngư i khai thác tàu (n u có); - Chi u dài, chi u r ng, chi u cao và m n nư c c a tàu; - T ng dung tích, tr ng t i toàn ph n, kh i lư ng và lo i hàng hoá ch trên tàu; - S lư ng thuy n viên, hành khách và nh ng ngư i khác đi theo tàu; - M c đích, d ki n th i gian đ n c ng và th i gian d ki n ho t đ ng t i Vi t Nam; - Tên và đ a ch c a đ i di n Ch tàu ho c đ i lý c a Ch tàu. 6. Đ k p th i gi i quy t các th t c cho phép tàu vào c ng và ch đ ng k ho ch khai thác c a tàu và c ng, Ch tàu có th thông qua đ i di n, đ i lý c a mình ho c g i tr c ti p cho C ng v nơi tàu đ n các gi y t liên quan đ n tàu, hàng hoá, thuy n viên và hành khách; k c g i qua phương ti n thông tin đi n t . 5. Đi u 12 đư c s a đ i, b sung như sau: Tàu thuy n nư c ngoài đư c mi n th t c xin c p phép tàu đ n c ng bi n trong nh ng trư ng h p và theo các quy đ nh sau đây: 1. Đ i v i tàu thuy n mang c Qu c t ch nư c ngoài mà nư c đó đã ký Hi p đ nh hàng h i v i Vi t Nam, ch m nh t 48 gi trư c khi d ki n đ n v trí đón, tr hoa tiêu ph i báo cho Giám đ c C ng v nơi tàu đ n. 2. Thuy n trư ng b t bu c ph i đưa tàu thuy n neo đ u t m th i t i vùng nư c c ng và các vùng nư c khác vì nh ng lý do kh n c p như sau: a) Xin c p c u cho thuy n viên, hành khách trên tàu; b) Tránh bão; c) Chuy n giao ngư i, tài s n, tàu thuy n đã c u đư c trên bi n; d) Kh c ph c h u qu s c , tai n n hàng h i. Trong nh ng trư ng h p nói trên, thuy n trư ng ph i nhanh chóng tìm m i cách liên l c v i C ng v ho c các nhà ch c trách có th m quy n c a Vi t Nam nơi g n nh t; đ ng th i, có nghĩa v ch ng minh v hành đ ng c a mình là th c s c n thi t và h p lý. M i hành vi l m d ng quy đ nh nói trên s b x lý theo quy đ nh pháp lu t. 6. Đi u 20 đư c s a đ i, b sung như sau: Đ ti n hành các th t c cho tàu vào c ng, thuy n trư ng ph i chu n b s n sàng các lo i gi y t sau: 1. Các lo i gi y t ph i xu t trình: a) Gi y ch ng nh n đăng ký tàu bi n ho c ch ng thư qu c t ch c a tàu bi n; b) Các gi y ch ng nh n v an toàn hàng h i và phòng ng a ô nhi m môi trư ng c a tàu do cơ quan có th m quy n c p; c) Gi y phép s d ng đài tàu (n u là tàu bi n Vi t Nam);
  4. d) Gi y ch ng nh n tiêm ch ng qu c t c a thuy n viên và hành khách; đ) Gi y ch ng nh n di t chu t ho c mi n di t chu t; e) Lư c khai hàng quá c nh ho c hàng t m nh p đ tái xu t; các gi y ch ng nh n mi n d ch có liên quan đ n lo i hàng đó; g) H chi u thuy n viên ho c s thuy n viên (ho c gi y t tương ng khác) và h chi u c a hành khách; h) S danh b thuy n viên (n u là tàu bi n Vi t Nam); i) Gi y ch ng nh n kh năng chuyên môn c a thuy n trư ng, các s quan và thuy n viên khác c a tàu; k) Gi y ch ng nh n b o hi m trách nhi m dân s c a Ch tàu, n u là tàu chuyên dùng v n chuy n d u m , ch ph m t d u m ho c các hàng hoá nguy hi m khác; l) Gi y phép c a cơ quan Nhà nư c có th m quy n c a Vi t Nam cho phép tàu thuy n nư c ngoài vào ho t đ ng t i Vi t Nam theo quy đ nh t i m c 2, m c 3, m c 4 kho n 4 Đi u 1 c a Ngh đ nh này. m) T khai ngo i h i ho c s hành lý c a thuy n viên, n u là tàu nư c ngoài ho c tàu bi n Vi t Nam đi t nư c ngoài v . 2. Các lo i gi y t ph i n p: a) Gi y phép r i c ng cu i cùng 01 b n b) Các gi y ch ng nh n mi n d ch 01 b n c) Gi y ch ng nh n mi n kh trùng hàng hoá 01 b n d) T khai tàu đ n 02 b n (theo m u) đ) T khai s c kho thuy n viên, hành khách 02 b n (theo m u) e) Lư c khai hành lý cá nhân 01 b n (theo m u) g) Sơ đ hàng hoá và lư c khai hàng hoá 05 b n (theo m u) h) Lư c khai hàng hoá nguy hi m 05 b n (theo m u) i) T khai v các kho d tr c a tàu 05 b n (theo m u) k) T khai ki m d ch đ ng v t 01 b n (theo m u) l) Danh sách thuy n viên 05 b n (theo m u) m) Danh sách hành khách ho c nh ng ngư i khác đi trên tàu 05 b n (theo m u) n) T khai tư trang thuy n viên 01 b n o) B ng khai các lo i d ng c c m đư c s d ng t i c ng 01 b n p) Đơn xin phép đi b c a thuy n viên và hành khách (n u là tàu 01 b n (theo m u) nư c ngoài) 7. Đi u 21 đư c s a đ i, b sung như sau: Khi làm th t c r i c ng, thuy n trư ng ph i chu n b s n sàng các lo i gi y t sau đây: 1. Các lo i gi y t ph i xu t trình: a) Các ch ng t thanh toán ho c các gi y t khác theo quy đ nh hi n hành đ ch ng minh vi c tàu đã thanh toán m i kho n n có liên quan; b) Các gi y ch ng nh n v an toàn hàng h i và phòng ng a ô nhi m môi trư ng c a tàu do cơ quan có th m quy n c p (n u có thay đ i so v i khi tàu vào c ng); c) H chi u thuy n viên ho c s thuy n viên, ho c gi y t tương ng khác và h chi u c a hành khách; d) Gi y ch ng nh n kh năng chuyên môn c a thuy n trư ng, các sĩ quan và thuy n viên khác c a tàu (n u có thay đ i so v i khi tàu vào c ng);
  5. đ) S danh b thuy n viên (n u là tàu thuy n Vi t Nam). 2. Các lo i gi y t ph i n p: a) Các lo i gi y phép do C ng v ho c các cơ quan, t ch c làm nhi m v qu n lý nhà nư c t i c ng đã c p cho tàu, thuy n viên, hành khách c a tàu trong th i gian tàu lưu t i c ng (đ thu h i). b) T khai tàu i 02 b n (theo m u) c) Lư c khai hàng hoá trên tàu 03 b n (theo m u) d) Lư c khai hành lý cá nhân 01 b n (theo m u) ) T khai s c kho thuy n viên, hành khách 01 b n (theo m u) e) Danh sách thuy n viên, hành khách 05 b n (theo m u) Ch m nh t 04 gi trư c khi tàu r i c ng, thuy n trư ng ph i n p cho C ng v "T khai tàu i". 8. Đi u 26 đư c s a đ i, b sung như sau: 1. Các lo i tàu thuy n nư c ngoài không phân bi t l n nh và tàu bi n Vi t Nam có dung tích toàn ph n t 2.000 GT tr lên b t bu c ph i có hoa tiêu Vi t Nam d n tàu khi vào, r i c ng, di chuy n trong vùng nư c c ng ho c các vùng hoa tiêu b t bu c khác c a Vi t Nam và ph i tr phí hoa tiêu theo quy đ nh c a pháp lu t. Riêng tàu bi n Vi t Nam có dung tích toàn ph n dư i 2.000 GT thì Thuy n trư ng tàu bi n đó có th yêu c u hoa tiêu d n tàu. 2. Nh ng thuy n trư ng Vi t Nam nào đã có ch ng ch hoa tiêu hàng h i Vi t Nam phù h p v i lo i tàu và vùng hoa tiêu mà tàu đang ho t đ ng, thì đư c phép t d n tàu nhưng ph i b o đ m an toàn. 9. Đi u 27 đư c s a đ i, b sung như sau: 1. Tr các trư ng h p kh n c p ph i xin hoa tiêu d n tàu đ tránh các tai n n, vi c yêu c u hoa tiêu ph i đư c thông báo cho Công ty Hoa tiêu và C ng v ch m nh t 06 gi trư c khi d ki n đón hoa tiêu lên tàu. 2. N u sau khi xin hoa tiêu mà mu n thay đ i gi đón hoa tiêu ho c hu b vi c xin hoa tiêu, thì ph i thông báo cho Công ty Hoa tiêu và C ng v ít nh t 03 gi trư c khi d ki n đón hoa tiêu lên tàu. 3. Hoa tiêu có trách nhi m ch đ i t i đ a đi m đã đư c tho thu n nhi u nh t là 04 gi , k t gi đã d ki n đón hoa tiêu lên tàu, n u quá th i h n này thì vi c xin hoa tiêu coi như b hu b và Ch tàu ph i tr ti n ch đ i c a hoa tiêu theo quy đ nh hi n hành. 4. Ch m nh t là 01 gi k t khi nh n đư c yêu c u xin hoa tiêu, Công ty Hoa tiêu ph i xác báo l i cho C ng v , thuy n trư ng tàu xin hoa tiêu ho c đ i lý c a Ch tàu v đ a đi m và th i gian d ki n hoa tiêu s lên tàu. N u hoa tiêu lên tàu ch m so v i th i gian và sai đ a đi m đã xác báo mà bu c tàu ph i ch đ i ho c di chuy n đ n đ a đi m khác thì Công ty Hoa tiêu đó ph i tr ti n ch đ i cho tàu theo quy đ nh hi n hành. 10. Đi u 30 đư c s a đ i, b sung như sau: Khi th c hi n các ho t đ ng trong vùng nư c c ng bi n và khu v c hàng h i khác, các thuy n trư ng ph i th c hi n nghiêm ch nh các quy đ nh sau đây: 1. Ch p hành đ y đ các l nh đi u đ ng tàu c a Giám đ c C ng v và luôn duy trì liên l c v i C ng v trên kênh liên l c đã đư c thông báo. 2. Ch đ ng đ tránh va ch m v i các tàu thuy n ho c công trình, thi t b khác. 3. T i khu v c có liên quan, ch p hành đ y đ các quy đ nh v t c đ qua lu ng tàu, d u hi u c nh báo, ch đ c nh gi i và các quy đ nh khác. Ph i ch đ ng di chuy n v i m t t c đ an
  6. toàn h p lý khi đi qua các khu v c đang có ho t đ ng ng m dư i nư c, ho t đ ng n o vét lu ng l ch, th phao tiêu, tr c v t c u h , ho t đ ng ngh cá, ho c khi đi qua các tàu thuy n khác đang neo đ u, làm ma-nơ khu v c đó. 4. Ngoài các gi quy đ nh, không đi qua dư i các đư ng dây đi n cao th , trong lu ng h p ho c các khu v c có h n ch khác. 5. Máy neo và các thi t b tương t khác ph i luôn trong tr ng thái s n sàng đ có th th c hi n nhanh chóng các m nh l nh c a thuy n trư ng. 6. C m không đư c rê neo, kéo neo ng m dư i nư c khi ho t đ ng trong lu ng, kênh đào, tr trư ng h p kh n c p b t bu c đ h n ch tr n c a tàu và tránh tai n n có th x y ra. 7. Tàu bi n Vi t Nam và tàu nư c ngoài có chi u dài t 70 m tr lên khi đi u đ ng c p, r i c u c ng và phao bu c tàu hay quay tr , di chuy n v trí neo đ u trong ph m vi vùng nư c trư c c u c ng đ u b t bu c ph i s d ng tàu lai h tr . Căn c đi u ki n th c t v an toàn hàng h i t i khu v c, C c Hàng h i Vi t Nam quy đ nh c th v s lư ng và công su t tàu lai đ h tr các tàu bi n nói trên khi ho t đ ng t i c ng. Thuy n trư ng c a các tàu bi n có chi u dài dư i 70 m, khi ho t đ ng t i c ng n u th y c n thi t cũng có th yêu c u tàu lai h tr . 11. Các Đi u 57, 58, 59 và Đi u 60 đư c bãi b theo quy đ nh t i Ngh đ nh s 92/1999/NĐ- CP ngày 04 tháng 9 năm 1999 c a Chính ph v x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c hàng h i. 12. Đi u 61 đư c s a đ i như sau: B trư ng B Giao thông v n t i ch u trách nhi m t ch c và hư ng d n th c hi n Quy ch này. Đi u 2. Ngh đ nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ký. Đi u 3. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh đ nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản