Nghị định số 27/2004/NĐ-CP

Chia sẻ: Hoang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
56
lượt xem
1
download

Nghị định số 27/2004/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 27/2004/NĐ-CP về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam do Chính Phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 27/2004/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 27/2004/N -CP Hà N i, ngày 16 tháng 1 năm 2004 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 27/2004/N -CP NGÀY 16 THÁNG 01 NĂM 2004 QUY NNH CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ CƠ C U T CH C C A VI N KHOA H C VÀ CÔNG NGH VI T NAM CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Ngh nh s 30/2003/N -CP ngày 01 tháng 4 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a cơ quan thu c Chính ph ; Theo ngh c a Giám c Trung tâm Khoa h c t nhiên và Công ngh Qu c gia và B trư ng B N i v , NGHN NNH: i u 1. V trí và ch c năng 1. i tên Trung tâm Khoa h c t nhiên và Công ngh qu c gia thành Vi n Khoa h c và Công ngh Vi t Nam (tên ti ng Anh: Vietnamese Academy of Science and Technology). 2. Vi n Khoa h c và Công ngh Vi t Nam là cơ quan thu c Chính ph có ch c năng nghiên c u khoa h c t nhiên và phát tri n công ngh theo các hư ng tr ng i m c a Nhà nư c. i u 2. Nhi m v và quy n h n Vi n Khoa h c và Công ngh Vi t Nam có trách nhi m th c hi n nhi m v , quy n h n c a cơ quan thu c Chính ph theo quy nh t i Ngh nh s 30/2003/N -CP ngày 01 tháng 4 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n, cơ c u t ch c c a cơ quan thu c Chính ph và có nh ng nhi m v , quy n h n c th sau ây: 1. Trình Chính ph , Th tư ng Chính ph chi n lư c, quy ho ch, các chương trình, k ho ch dài h n, năm năm và hàng năm, các d án quan tr ng c a Vi n Khoa h c và Công ngh Vi t Nam; t ch c th c hi n chi n lư c, quy ho ch, k ho ch sau khi ư c phê duy t.
  2. 2. Tham gia xây d ng chi n lư c phát tri n khoa h c t nhiên và công ngh ; tham gia ho ch nh chính sách phát tri n khoa h c - công ngh , giáo d c - ào t o, b o v tài nguyên và môi trư ng c a t nư c. 3. Nghiên c u t ng h p các ngu n tài nguyên thiên nhiên, i u ki n t nhiên và môi trư ng cung c p cơ s khoa h c cho vi c l p quy ho ch, k ho ch phát tri n kinh t - xã h i c a c nư c và c a các vùng lãnh th . 4. T ch c các ho t ng nghiên c u khoa h c t nhiên và phát tri n công ngh ; tri n khai, ng d ng và chuy n giao các k t qu nghiên c u khoa h c và công ngh m i vào th c ti n s n xu t và i s ng theo các hư ng tr ng i m; thông tin, ph bi n ki n th c v khoa h c và công ngh ; xu t và ch trì th c hi n các chương trình khoa h c và công ngh tr ng i m c p nhà nư c theo s phân công c a Chính ph , Th tư ng Chính ph . 5. ThNm nh ho c tham gia thNm nh trình công ngh , xét duy t lu n ch ng kinh t - k thu t các công trình tr ng i m, quan tr ng c a Nhà nư c và c a các a phương theo yêu c u c a Chính ph , Th tư ng Chính ph và ngh c a các cơ quan nhà nư c có thNm quy n. 6. ào t o nhân l c khoa h c, công ngh có trình cao; t ch c ào t o sau ih c v khoa h c t nhiên và công ngh theo quy nh c a pháp lu t. 7. Th c hi n h p tác qu c t v khoa h c công ngh theo quy nh c a pháp lu t. 8. Quy t nh các d án u tư c a Vi n thu c thNm quy n theo quy nh c a pháp lu t. 9. ư c t ch c các ho t ng tri n khai s n xu t kinh doanh, tư v n, d ch v phù h p v i các lĩnh v c chuyên môn theo quy nh c a pháp lu t. 10. Th c hi n m t s quy n h n c th v i di n ch s h u ph n v n c a Nhà nư c t i doanh nghi p có v n nhà nư c theo quy nh c a pháp lu t. 11. Qu n lý cán b , công ch c, viên ch c thu c thNm quy n theo quy nh c a pháp lu t. 12. Qu n lý tài chính, ngân sách theo quy nh c a pháp lu t; qu n lý và s d ng có hi u qu tài s n Nhà nư c giao. 13. Trình Th tư ng Chính ph ban hành quy ch t ch c và ho t ng c a Vi n Khoa h c và Công ngh Vi t Nam. 14. Th c hi n các nhi m v khác do Th tư ng Chính ph giao. i u 3. Lãnh o Vi n Vi n Khoa h c và Công ngh Vi t Nam có Ch t ch và các Phó Ch t ch. Ch t ch Vi n Khoa h c và Công ngh Vi t Nam do Th tư ng Chính ph b nhi m và ch u
  3. trách nhi m trư c Chính ph và Th tư ng Chính ph v toàn b ho t ng c a Vi n Khoa h c và Công ngh Vi t Nam. Các Phó Ch t ch Vi n do Th tư ng Chính ph b nhi m theo ngh c a Ch t ch Vi n và ch u trách nhi m trư c Ch t ch Vi n v nhi m v ư c Ch t ch Vi n phân công. i u 4. Cơ c u t ch c b máy a) Các t ch c giúp Ch t ch Vi n th c hi n nhi m v , quy n h n: 1. Ban T ch c - Cán b ; 2. Ban K ho ch - Tài chính; 3. Ban ng d ng và Tri n khai công ngh ; 4. Ban H p tác qu c t ; 5. Ban Ki m tra; 6. Văn phòng (có b ph n thư ng tr c t i thành ph H Chí Minh). b) Các t ch c s nghi p tr c thu c Vi n: 1. Vi n Toán h c; 2. Vi n Công ngh thông tin; 3. Vi n V t lý và i n t ; 4. Vi n V t lý a c u; 5. Vi n Hóa h c; 6. Vi n Công ngh hóa h c; 7. Vi n Hóa h c các h p ch t thiên nhiên; 8. Vi n Sinh thái và Tài nguyên sinh v t; 9. Vi n H i dương h c; 10. Vi n Sinh h c nhi t i; 11. Vi n Công ngh sinh h c; 12. Vi n Cơ h c; 13. Vi n Cơ h c ng d ng;
  4. 14. Vi n Khoa h c v t li u; 15. Vi n a ch t; 16. Vi n a lý; 17. Vi n K thu t nhi t i; 18. Vi n Công ngh môi trư ng; 19. Trung tâm Thông tin - Tư li u; 20. B o tàng Thiên nhiên Vi t Nam; 21. Nhà xu t b n Khoa h c t nhiên và Công ngh . c) Các ơn v s nghi p khác hi n có do Ch t ch Vi n Khoa h c và Công ngh Vi t Nam quy t nh phương án s p x p l i theo quy nh c a pháp lu t sau khi có ý ki n th ng nh t c a B trư ng B N i v . Ch t ch Vi n Khoa h c và Công ngh Vi t Nam quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n, cơ c u t ch c và ban hành quy ch v t ch c và ho t ng c a các ơn v tr c thu c theo quy nh c a pháp lu t. Căn c nhu c u, Ch t ch Vi n Khoa h c và Công ngh Vi t Nam thành l p các H i ng khoa h c tư v n cho Ch t ch Vi n v chi n lư c, phương hư ng và k ho ch phát tri n khoa h c và công ngh c a Vi n. i u 5. Hi u l c thi hành Ngh nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo và thay th Ngh nh s 24/CP ngày 22 tháng 5 năm 1993 c a Chính ph v vi c thành l p Trung tâm Khoa h c t nhiên và Công ngh Qu c gia. i u 6. i u kho n thi hành Ch t ch Vi n Khoa h c và Công ngh Vi t Nam, các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản