Nghị định số 34/CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
77
lượt xem
3
download

Nghị định số 34/CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 34/CP về việc hướng dẫn thi hành pháp lệnh phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (hiv/aids) do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 34/CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 34/CP Hà N i, ngày 01 tháng 6 năm 1996 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 34/CP NGÀY 01 THÁNG 6 NĂM 1996 HƯ NG D N THI HÀNH PHÁP L NH PHÒNG, CH NG NHI M VI RÚT GÂY RA H I CH NG SUY GI M MI N DNCH M C PH I NGƯ I (HIV/AIDS) CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Pháp l nh Phòng, ch ng nhi m vi rút gây ra h i ch ng gi m mi n d ch m c ph i ngư i (HIV/AIDS) ngày 31 tháng 5 năm 1995; Theo ngh c a B trư ng B Y t và Ch t ch U ban Qu c gia phòng ch ng AIDS c a Vi t Nam, NGHN NNH: i u 1. 1. Ny m nh thông tin, giáo d c, truy n thông nâng cao ki n th c và k năng c n thi t giúp cho m i ngư i t phòng, ch ng nhi m HIV/AIDS cho mình và cho c ng ng. N i dung c a thông tin, giáo d c, truy n thông v phòng, ch ng nhi m HIV/AIDS bao g m: - Ki n th c v HIV/AIDS, nh ng quy nh Pháp lu t v Phòng, ch ng, nhi m HIV/AIDS; - Phòng ch ng ma tuý, m i dâm ngăn ng a nhi m HIV/AIDS; - Giáo d c l i s ng lành m nh, trách nhi m c a cá nhân, gia ình và c ng ng trong phòng, ch ng nhi m HIV/AIDS; - Các bi n pháp làm gi m nguy cơ lây truy n nhi m HIV/AIDS; - Trách nhi m c a c ng ng i v i ngư i b nhi m HIV/AIDS; trách nhi m c a ngư i b nhi m HIV/AIDS v i c ng ng. 2. Các báo, t p chí, ài phát thanh, ài truy n hình có trách nhi m thư ng xuyên t ch c thông tin, giáo d c, truy n thông v phòng, ch ng nhi m HIV/AIDS trên các phương ti n thông tin i chúng.
  2. Các cơ quan Nhà nư c, các t ch c xã h i, các t ch c kinh t và các ơn v vũ trang nhân dân có trách nhi m t ch c công tác thông tin, giáo d c, truy n thông v phòng, ch ng nhi m HIV/AIDS cho các cán b chi n sĩ nhân viên c a ơn v mình. i u 2.- N i dung giáo d c v phòng, ch ng nhi m HIV/AIDS i v i h c sinh trong các trư ng ph thông, các trư ng i h c, cao ng, trung h c chuyên nghi p và d y ngh bao g m: - Các ki n th c cơ b n v nhi m HIV/AIDS và cơ s khoa h c c a các bi n pháp phòng ch ng. - Tác ng c a i d ch HIV/AIDS i v i kinh t , xã h i, s c kho con ngư i và nòi gi ng. - Tình hình nhi m HIV/AIDS Vi t Nam , chương trình phòng, ch ng nhi m HIV/AIDS Vi t Nam và trên th gi i. - Pháp lu t v phòng, ch ng nhi m HIV/AIDS. - Trách nhi m c a m i ngư i trong phòng, ch ng nhi m HIV/AIDS. B Giáo d c và ào t o hư ng d n n i dung c th cho phù h p v i trình h c sinh t ng c p h c. i u 3.- Ngư i b nhi m HIV/AIDS không ư c có hành vi làm lây truy n b nh cho ngư i khác và ph i th c hi n các bi n pháp phòng tránh lây truy n b nh cho gia ình và c ng ng theo quy nh và hư ng d n c a cơ quan y t , không ư c cho máu, cho tinh d ch, cho mô, cơ quan ho c m t b ph n c a cơ th mình cho ngư i khác. Ngư i b nhi m HIV/AIDS không ư c ti p t c tr c ti p làm nh ng ngh b lây truy n HIV/AIDS ã ư c quy nh trong danh m c nh ng ngh d b lây truy n HIV/AIDS theo Thông tư Liên b B Lao ng - Thương binh và Xã h i và B Y t . i u 4.- ngư i ư c xét nghi m khi ư c bi t k t qu ã b nhi m HIV/AIDS ph i thông báo ngay cho v ho c ch ng mình bi t có bi n pháp phòng tránh lây truy n b nh, n u không thông báo thì cơ s y t có trách nhi m thông báo. i u 5.- 1. Giám c b nh vi n, ngư i ph trách cơ quan y t t c p qu n, huy n tr lên ư c quy n thông báo k t qu xét nghi m cho ngư i b nhi m HIV/AIDS, cho v ho c ch ng ho c ngư i thân trong gia ình c a ngư i ó và cơ quan, t ch c ho c ngư i có trách nhi m tr c ti p chăm sóc s c kho ngư i b nhi m HIV/AIDS. 2. Các cơ quan, t ch c, cá nhân nh n ư c thông báo k t qu xét nghi m c a ngư i b nhi m HIV/AIDS có trách nhi m gi bí m t v thông tin ó. 3. Các cơ quan thông tin i chúng không ư c ưa tin v tên, tu i, a ch , hình nh c a ngư i b nhi m HIV/AIDS n u không ư c s ng ý c a ngư i ó; trư ng h p
  3. ngư i b nhi m HIV/AIDS ã ch t thì ph i ư c s ng ý c a b , m , v ho c ch ng ho c ngư i giám h c a ngư i ó. i u 6.- Trách nhi m c a gia ình và c ng ng i v i ngư i b nhi m HIV/AIDS: 1. ng viên ngư i b nhi m HIV/AIDS n các trung tâm tư v n v HIV/AIDS. 2. Không ư c có thái xa lánh, kỳ th ngư i b nhi m HIV/AIDS. 3. T o i u ki n cho ngư i b nhi m HIV/AIDS ư c chăm sóc v tinh th n, v t ch t và s c kho t i gia ình và c ng ng. 4. Nh c nh ngư i b nhi m HIV/AIDS cùng gia ình và c ng ng th c hi n các bi n pháp phòng ch ng lây truy n nhi m HIV/AIDS. 5. Giúp và b trí cho ngư i b nhi m HIV/AIDS có vi c làm thích h p. i u 7.- Ngư i b nhi m HIV/AIDS khi m c các b nh nhi m trùng xNy ra nhân cơ h i cơ th b suy gi m mi n d ch, ư c i u tr t i các cơ s y t c a Nhà nư c. Các cơ s y t c a Nhà nư c có trách nhi m nh n ngư i b nh AIDS vào i u tr , không ư c t ch i ho c phân bi t i x i v i b t kỳ trư ng h p nào. i u 8.- 1. Ngư i ph trách cơ quan y t t c p qu n, huy n tr lên ư c quy n yêu c u ngư i có nguy cơ nhi m HIV/AIDS làm xét nghi m phát hi n nhi m HIV/AIDS theo quy nh t i kho n 2 i u 16 c a Pháp l nh Phòng, ch ng nhi m vi rút gây ra h i ch ng suy gi m mi n d ch m c ph i ngư i. 2. Ngư i s d ng lao ng ph i t ch c khám s c kho nh kỳ cho ngư i lao ng. Khi t ch c khám s c kho nh kỳ, bác s tr c ti p khám ngh và ngư i ph trách cơ s y t có quy n ch nh xét nghi m phát hi n nhi m HIV/AIDS i v i ngư i có nguy cơ nhi m HIV/AIDS. i u 9.- Các cơ s y t Nhà nư c và tư nhân có trách nhi m: 1. Tư v n cho ngư i b nhi m HIV/AIDS trong phòng, ch ng nhi m HIV/AIDS. 2. Th c hi n các quy nh v b o m vô trùng trong phòng b nh và khám b nh, ch a b nh, c bi t là vô trùng d ng c y t . 3. Xét nghi m ho c g i xét nghi m phát hi n nhi m HIV/AIDS i v i ngư i cho máu, cho tinh d ch, cho mô, cơ quan ho c m t b ph n cơ th con ngư i. 4. Khi phát hi n ngư i b nhi m HIV/AIDS ph i báo cáo v i cơ quan y t c p trên. 5. Hư ng d n vi c khám nghi m và mai táng thi hài ngư i b nh AIDS theo quy nh như i v i các b nh truy n nhi m khác. i u 10.-
  4. 1. i tư ng ư c hư ng ch b o hi m r i ro ngh nghi p khi b nhi m HIV/AIDS là: Ngư i b nhi m HIV/AIDS do tr c ti p làm xét nghi m, khám ch a b nh, ph c v chăm sóc ngư i b nhi m HIV/AIDS, t i các cơ s y t Nhà nư c và cơ s ch a b nh ư c thành l p theo i u 24 c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính. 2. Nhà nư c óng b o hi m r i ro ngh nghi p cho các i tư ng quy nh t i kho n 1 i u này ang làm vi c t i các cơ s y t c a Nhà nư c, cơ s ch a b nh ư c thành l p theo i u 24 c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính. 3. B Tài chính ph i h p v i B Y t quy nh m c óng b o hi m r i ro ngh nghi p và quy n l i c a ngư i ư c hư ng ch b o hi m r i ro ngh nghi p khi b nhi m HIV/AIDS. B Y t quy nh c th tiêu chuNn và i u ki n xác nh ngư i b nhi m HIV/AIDS do ph i làm nhi m v theo ngh nghi p. i u 11.- Ngư i b nhi m HIV/AIDS khi nh p c nh vào Vi t Nam ph i khai báo trong t khai v s c kho c a ki m d ch y t t i c a khNu biên gi i u tiên khi nh p c nh. B Y t quy nh m u t khai v s c kho c a ki m d ch y t . i u 12.- U ban Qu c gia Phòng, ch ng AIDS có trách nhi m: 1. Xây d ng chi n lư c, ch trương, chính sách và k ho ch phòng, ch ng nhi m HIV/AIDS. 2. Hư ng d n ch o, ki m tra ôn c vi c th c hi n công tác phòng, ch ng nhi m HIV/AIDS trong c nư c. 3. Ph i h p v i B Y t , B K ho ch và u tư, B Tài chính l p k ho ch ngân sách hàng năm v phòng, ch ng nhi m HIV/AIDS trình Chính ph duy t và phân b kinh phí ã ư c duy t cho các B , ngành, t ch c xã h i, các a phương phù h p v i n i dung công vi c ư c giao. 4. Ph i h p v i B Y t , các B , ngành có liên quan, các t ch c xã h i t ch c m ng lư i tư v n v phòng, ch ng HIV/AIDS. 5. Làm u m i h p tác qu c t , i u ph i và qu n lý h p tác song phương, a phương v phòng, ch ng nhi m HIV/AIDS c a Qu c gia và c a các ngành, các a phương. i u 13.- B Y t có trách nhi m: 1. Xây d ng và trình Chính ph ban hành ho c B ban hành theo thNm quy n các văn b n Pháp lu t v phòng, ch ng nhi m HIV/AIDS. 2. Ban hành các quy nh v giám sát d ch t h c, xét nghi m phát hi n nhi m HIV/AIDS, các quy nh chuyên môn v nhi m HIV/AIDS, v truy n máu, truy n d ch, cho tinh d ch, ch vô khuNn trong trong khám, ch a b nh, d ch v y t , d ch v gi i phNu thNm m , ch x lý ch t th i y t , v vi c ghép mô, ghép cơ quan ho c b ph n cơ th con ngư i.
  5. 3. T ch c xét nghi m và t o i u ki n thu n l i cho ngư i Vi t Nam và ngư i nư c ngoài t i Vi t Nam t nguy n xét nghi m phát hi n nhi m HIV/AIDS. T ch c tư v n ki n th c v phòng, ch ng nhi m HIV/AIDS cho ngư i n xét nghi m. 4. Ph i h p v i các B , ngành có liên quan t ch c vi c nghiên c u khoa h c và áp d ng các ti n b khoa h c k thu t c a th gi i trong phòng, ch ng nhi m HIV/AIDS. 5. Ph i h p v i U ban Qu c gia phòng, ch ng AIDS và các B ngành có liên quan t ch c thanh tra, ki m tra vi c th c hi n các quy nh c a Pháp lu t v phòng, ch ng nhi m HIV/AIDS. i u 14.- B Văn hoá - Thông tin có trách nhi m: 1. Huy ng và ch o h th ng thông tin i chúng, các ơn v văn hoá, ngh thu t sáng tác, bi u di n th c hi n các ho t ng giáo d c, truy n thông v phòng, ch ng nhi m HIV/AIDS. 2. Ph i h p v i U ban Qu c gia phòng, ch ng AIDS và B Y t hư ng d n n i dung thông tin - giáo d c - truy n thông v phòng, ch ng nhi m HIV/AIDS. i u 15.- B Giáo d c và ào t o có trách nhi m t ch c vi c giáo d c phòng, ch ng nhi m HIV/AIDS trong các trư ng h c và ch trì ph i h p v i U ban Qu c gia phòng, ch ng AIDS trong vi c xây d ng chương trình, n i dung, phương pháp, phương ti n d y, h c và biên so n tài li u giáo d c phòng, ch ng nhi m HIV/AIDS theo quy nh t i i u 2 c a Ngh nh này. i u 16.- B Lao ng - Thương binh và Xã h i có trách nhi m: 1. Ph i h p v i U ban Qu c gia phòng, ch ng AIDS trong các ho t ng phòng ch ng vi c lây truy n nhi m HIV/AIDS t các t n n xã h i m i dâm, ma tuý. 2. Ph i h p v i B Y t t ch c vi c chăm sóc s c kho cho ngư i b nhi m HIV/AIDS t i c ng ng. 3. T ch c vi c chăm sóc và giáo d c ngư i b nhi m HIV/AIDS t i các cơ s ch a b nh theo quy nh t i i u 24 c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính. i u 17.- Hàng năm Nhà nư c dành m t t l ngân sách thích h p chi cho chương trình phòng, ch ng HIV/AIDS B Tài chính có trách nhi m: 1. Hư ng d n c th vi c s d ng kho n chi này. Sau khi th ng nh t v i U ban Qu c gia phòng, ch ng AIDS và B Y t . 2. Ph i h p v i B K ho ch và u tư, U ban Qu c gia phòng, ch ng AIDS và B Y t phân b ngân sách Nhà nư c hàng năm cho ho t ng phòng, ch ng nhi m HIV/AIDS c a các B , ngành, a phương.
  6. 3. C p kinh phí y và k p th i cho các ho t ng c a chương trình qu c gia phòng, ch ng AIDS theo k ho ch ngân sách ã ư c Chính ph phê duy t. 4. Giám sát vi c s d ng kinh phí theo úng m c tiêu c a chương trình phòng, ch ng nhi m HIV/AIDS và úng quy nh c a Nhà nư c. i u 18.- U ban Nhân dân các c p có trách nhi m: 1. T ch c vi c tri n khai th c hi n các quy nh c a Pháp lu t v Phòng, ch ng nhi m HIV/AIDS, tuyên truy n giáo d c cho nhân dân trong a phương v phòng, ch ng nhi m HIV/AIDS. 2. Ch o tri n khai vi c phòng, ch ng nhi m HIV/AIDS g n v i vi c phòng ch ng t n n m i dâm, ma tuý t i a phương. 3. S d ng ngân sách phòng, ch ng nhi m HIV/AIDS úng m c tiêu, v n ng s óng góp c a c ng ng h tr ngân sách giành cho ho t ng phòng, ch ng nhi m HIV/AIDS. 4. V n ng và hư ng d n nhân dân tham gia vi c chăm sóc s c kho , tinh th n ngư i b nhi m HIV/AIDS, b o m cho h không b phân bi t i x và ư c hoà nh p vào c ng ng. i u 19.- Ngh nh này có hi u l c k t ngày ký. Nh ng quy nh trư c ây trái v i quy nh c a Ngh nh này u bãi b . i u 20.- B trư ng B Y t , Ch t ch U ban Qu c gia phòng, ch ng AIDS, các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph và Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Võ Văn Ki t ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản