Nghị định số 362-HĐBT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
57
lượt xem
1
download

Nghị định số 362-HĐBT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 362-HĐBT về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Uỷ ban bảo vệ và chăm sóc trẻ em Việt Nam do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 362-HĐBT

  1. H I Đ NG B TRƯ NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 362-HĐBT Hà N i, ngày 06 tháng 11 năm 1991 NGH Đ NH C A H I Đ NG B TRƯ NG S 362-HĐBT NGÀY 6-11-1991 V CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N, T CH C B MÁY C A U BAN B O V VÀ CHĂM SÓC TR EM VI T NAM H I Đ NG B TRƯ NG Căn c Lu t t ch c H i ng B trư ng ngày 4 tháng 7 năm 1981; thi hành Lu t b o v , chăm sóc và giáo d c tr em ban hành ngày 16 tháng 8 năm 1991, NGH Đ NH: i u 1. U ban b o v và chăm sóc tr em Vi t Nam là cơ quan tr c thu c H i ng B trư ng; có ch c năng t ch c ph i h p ho t ng c a các ngành, các c p, các oàn th nhân dân, các t ch c nhân o, th c hi n các m c tiêu, k ho ch, ch , chính sách và chương trình hành ng vì tr em nh m th c hi n Lu t b o v và chăm sóc tr em nư c ta như nh ng cam k t c a nư c ta v i c ng ng qu c t v Công ư c tr em. Thành ph n U ban B o v và chăm sóc tr em Vi t Nam g m: - Ch t ch U ban, do m t Phó Ch t ch H i ng B trư ng kiêm nhi m - Các Phó Ch t ch U ban, trong ó có m t Phó Ch t ch chuyên trách. Các Phó Ch t ch U ban là i di n Trung ương H i Liên hi p Ph n Vi t nam, Trung ương oàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh, B Giáo d c và ào t o, B Y t . Các U viên là i di n M t tr n T qu c Vi t Nam, T ng Liên oàn lao ng Vi t Nam, H i Liên hi p văn h c ngh thu t, H i Nông dân Vi t Nam, H i Ch th p Vi t Nam, H i ng i Trung ương, các B Văn hoá - Thông tin và Th thao, B Lao ng - Thương binh và Xã h i, B Tài chính. U ban B o v và chăm sóc tr em Vi t Nam ư c s d ng con d u và có ngân sách riêng.
  2. B máy chuyên trách c a U ban do Ch t ch U ban quy t nh. i u 2. U ban B o v và chăm sóc tr em Vi t Nam có nh ng nhi m v và quy n h n sau ây: a) Xây d ng phương hư ng, k ho ch, chương trình hành ng, các ch , chính sách v công tác b o v , chăm sóc và giáo d c tr em trình H i ng B trư ng quy t nh. Ch trì t ch c ph i h p tri n khai và hư ng d n ôn c các ngành, các a phương xây d ng và t ch c th c hi n các k ho ch, chương trình ó. b) Ph i h p v i các ngành, U ban Nhân dân các c p, các oàn th nhân dân, các cơ quan truy n thông i chúng t ch c vi c tuyên truy n, ph bi n Lu t và các chính sách v b o v và chăm sóc tr em; k t h p ch t ch chương trình hành ng chung c a Chính ph v b o v , chăm sóc, giáo d c tr em v i chương trình k ho ch công tác c th c a các ngành, các a phương. c) Ph i h p v i U ban k ho ch nhà nư c trong vi c xây d ng k ho ch và ngân sách u tư cho các chương trình chăm sóc, b o v và giáo d c tr em. d) Ph i h p v i B Tài chính trong vi c b o m ngân sách và phân ph i s d ng ngân sách, v n u tư và trang thi t b ph c v vi c chăm lo s c kho , h c t p, vui chơi gi i trí c a tr em. ) ư c H i ng B trư ng u nhi m yêu c u và ti p nh n vi n tr c a các t ch c qu c t và nư c ngoài cho các chương trình vì tr em; cùng U ban K ho ch Nhà nư c th c hi n vi c phân b và hư ng d n, theo dõi, ki m tra vi c s d ng vi n tr v công tác b o v , chăm sóc, giáo d c tr em nh m t hi u qu cao. e) T ch c vi c ki m tra, ánh giá k t qu vi c th c hi n chương trình chăm sóc, giáo d c, b o v tr em. i u 3. U ban b o v và chăm sóc tr em Vi t Nam th c hi n nhi m v , quy n h n c a mình thông qua ho t ng t p th c a U ban, ho t ng c a t ng thành viên trong U ban và ho t ng c a Thư ng tr c U ban. Ch t ch và các Phó ch tich h p thành Thư ng tr c U ban. Ch t ch U ban B o v và chăm sóc tr em ch u trách nhi m chung trư c Ch t ch H i ng B trư ng v toàn b ho t ng c a U ban. Phó ch t ch chuyên trách giúp Ch t ch lãnh o, i u khi n b máy công tác c a U ban, ư c Ch t ch u nhi m quy t nh m t s công vi c thu c nhi m v , quy n h n c a U ban. Các u viên U ban b o v và chăm sóc tr em có trách nhi m tham gia y vào công vi c c a U ban. Các cơ quan, oàn th có i di n là thành viên có trách nhi m ch o các t ch c trong ngành th c hi n các chương trình, k ho ch v b o v , chăm
  3. sóc tr em như ã ư c phân công, t o i u ki n i di n c a cơ quan oàn th trong U ban B o v và chăm sóc tr em ho t ng u n và có hi u qu . i u 4. m t s B ph i ti n hành nhi u công tác liên quan n nhi m v chăm sóc, b o v và giáo d c tr em như: B y t , B giáo d c và ào t o, B văn hoá - Thông tin và th thao, B Lao ng - Thương binh và Xã h i c n có cán b chuyên trách giúp B trư ng theo dõi, ôn c, ki m tra các công vi c c a B v thi hành Lu t b o v và chăm sóc, giáo d c tr em và th c hi n chương trình hành ng c a Chính ph ta v tr em. c p t nh, thành ph tr c thu c Trung ương thành l p U ban B o v và chăm sóc tr em tr c thu c U ban Nhân dân do m t Phó ch t ch U ban Nhân dân kiêm Ch t ch U ban. U ban có m t Phó ch t ch chuyên trách và m t s cán b chuyên trách, s lư ng do U ban Nhân dân t nh, thành ph quy nh. c p huy n, qu n và tương ương thành l p U ban b o v và chăm sóc tr em tr c thu c U ban Nhân dân do Phó Ch t ch U ban Nhân dân làm Ch t ch U ban, có cán b chuyên trách giúp vi c t t i Văn phòng U ban Nhân dân. c p xã, phư ng thành l p Ban b o v và chăm sóc tr em tr c thu c U ban Nhân dân do m t Phó Ch t ch U ban Nhân dân làm Trư ng ban. i u 5. Ngh nh này thay th quy t nh s 259-CT ngày 25 tháng 9 năm 1989, quy t nh s 329-CT ngày 12 tháng 9 năm 1990 c a Ch t ch H i ng B trư ng, quy t nh s 112-NV ngày 2 tháng 5 năm 1961 c a B N i v . Các văn b n quy nh trư c ây c a H i ng B trư ng và c a các cơ quan trung ương khác trái v i Ngh nh này u bãi b . Ch t ch U ban chăm sóc và b o v tr em Vi t Nam ch u trách nhi m hư ng d n và ki m tra vi c th c hi n Ngh nh này. Võ Văn Ki t ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản