Nghị định số 38/2000/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
56
lượt xem
4
download

Nghị định số 38/2000/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 38/2000/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 38/2000/NĐ-CP

 1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 38/2000/N -CP Hà N i, ngày 23 tháng 8 năm 2000 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 38/2000/N -CP NGÀY 23 THÁNG 8 NĂM 2000 V THU TI N S D NG T CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Lu t t ai ngày 14 tháng 7 năm 1993 và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t t ai ngày 02 tháng 12 năm 1998; Theo ngh c a B trư ng B Tài chính, NGHN NNH: Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi áp d ng Ngh nh này quy nh vi c thu ti n s d ng t trong các trư ng h p t ch c, h gia ình, cá nhân (sau ây g i chung là ngư i s d ng t) ư c Nhà nư c giao t, cho phép chuy n m c ích s d ng t, mua nhà thu c s h u Nhà nư c và ư c c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t theo quy nh c a pháp lu t v t ai. i u 2. i tư ng ph i n p ti n s d ng t 1. Ngư i s d ng t ư c Nhà nư c giao t s d ng vào các m c ích sau ây: a) H gia ình, cá nhân làm nhà ; b) T ch c kinh t u tư xây d ng nhà bán ho c cho thuê; c) T ch c kinh t u tư xây d ng k t c u h t ng chuy n như ng ho c cho thuê quy n s d ng t g n li n v i k t c u h t ng ó; d) T ch c kinh t ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n giao t có thu ti n s d ng t t o v n xây d ng cơ s h t ng theo d án do Th tư ng Chính ph quy t nh.
 2. 2. Ngư i ang s d ng t ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n cho chuy n m c ích s d ng t các lo i t sau ây sang s d ng vào m c ích quy nh t i kho n 1 i u này : a) t s n xu t nông nghi p, lâm nghi p, nuôi tr ng th y s n và làm mu i; b) t s d ng vào m c ích qu c phòng, an ninh, l i ích qu c gia, l i ích công c ng; c) t chuyên dùng và các lo i t khác trư c ây khi ư c giao t không ph i n p ti n s d ng t; d) t ã ư c Nhà nư c cho thuê. 3. Ngư i s d ng t chưa có gi y t h p l v quy n s d ng t, nhưng nay ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t, tr các trư ng h p pháp lu t có quy nh khác. 4. Ngư i s d ng t ư c mua nhà ang thuê, nhà thanh lý, nhà hoá giá thu c s h u Nhà nư c, tr các trư ng h p pháp lu t có quy nh khác. i u 3. i tư ng không ph i n p ti n s d ng t 1. Ngư i s d ng t ư c Nhà nư c giao t theo quy nh t i i u 7 c a Ngh nh s 04/2000/N -CP ngày 11 tháng 02 năm 2000 c a Chính ph v thi hành Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t t ai. (Sau ây g i chung là Ngh nh s 04/2000). 2. Ngư i s d ng t ư c Nhà nư c cho thuê t. 3. Ngư i ang s d ng t có gi y t h p l v quy n s d ng t theo quy nh t i i u 3 Ngh nh s 17/1999/N -CP ngày 29 tháng 3 năm 1999 c a Chính ph v th t c chuy n i, chuy n như ng cho thuê, cho thuê l i, th a k quy n s d ng t và th ch p, góp v n b ng giá tr quy n s d ng t (sau ây g i chung là Ngh nh s 17/1999), nay ư c c p ho c i gi y ch ng nh n quy n s d ng t cho toàn b di n tích t ang s d ng phù h p v i gi y t ó; tr trư ng h p chuy n quy n s d ng t sau ngày 15 tháng 10 năm 1993 thì th c hi n theo quy nh t i i u 7 c a Ngh nh này. 4. Ngư i s d ng t ư c mua nhà thu c s h u Nhà nư c trong các trư ng h p thanh lý, hoá giá cho ngư i ang thuê trư c ngày 05 tháng 7 năm 1994 (ngày ban hành Ngh nh s 61/CP c a Chính ph v mua bán kinh doanh nhà . Sau ây g i chung là Ngh nh s 61/CP) ã n p ti n theo quy nh và trong giá bán nhà ã tính y u t v trí nhà ho c ti n s d ng t, ho c trong gi y t thanh lý, hoá giá có ghi di n tích nhà kèm theo di n tích t s d ng. 5. Ngư i ang s d ng t mà ã n p ti n s d ng t, khi ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n cho phép chuy n m c ích s d ng t làm nhà , xây d ng công trình. Chương 2:
 3. CĂN C VÀ PHƯƠNG PHÁP XÁC NNH TI N S D NG T i u 4. Căn c xác nh ti n s d ng t Căn c xác nh ti n s d ng t là di n tích t, giá t, m c thu ti n s d ng t. 1. Di n tích t tính b ng mét vuông (m2) là di n tích t ư c Nhà nư c giao; ư c phép chuy n m c ích s d ng; ư c xét c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t; di n tích t g n li n v i nhà trong trư ng h p thanh lý, hoá giá nhà và mua nhà ang thuê thu c s h u Nhà nư c. H nm c t tính m c thu ti n s d ng t quy nh t i Ngh nh này là h n m c t do y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương quy nh. 2. Giá t tính b ng ng Vi t Nam trên m t mét vuông ( ng/m2) theo khung giá do y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương quy nh theo khung giá các lo i t c a Chính ph . Giá tính ti n s d ng t trong trư ng h p u giá t là giá t trúng u giá; Giá tính ti n s d ng t trong trư ng h p ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n cho phép chuy n m c ích s d ng t các lo i t quy nh t i kho n 2 i u 2 c a Ngh nh này sang t , t xây d ng công trình thu c di n ph i n p ti n s d ng t là giá t , t xây d ng công trình. 3. M c thu ti n s d ng t tính b ng t l ph n trăm (%) và ư c xác nh cho t ng trư ng h p tính ti n s d ng t quy nh t i Ngh nh này. i u 5. M c thu ti n s d ng t khi ư c Nhà nư c giao t Ngư i s d ng t ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n giao t s d ng vào m c ích quy nh t i kho n 1 i u 2 c a Ngh nh này mà không ph i n bù thi t h i v t cho ngư i có t b thu h i thì ph i n p 100% ti n s d ng t; trư ng h p ph i n bù thi t h i v t thì ư c tr s ti n th c t ã n bù nhưng m c tr t i a không quá 90% ti n s d ng t ph i n p ngân sách. i u 6. M c thu ti n s d ng t khi ư c chuy n m c ích s d ng 1. i v i h gia ình, cá nhân : a) H gia ình, cá nhân ang s d ng t ao, t vư n, t chuyên dùng n m trong khu dân cư, ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n cho phép chuy n sang t làm nhà thì không ph i n p ti n s d ng t i v i di n tích t trong h n m c t ; b) H gia ình, cá nhân ang s d ng t nông nghi p, t lâm nghi p, t có m t nư c nuôi tr ng th y s n, t làm mu i khi ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n cho phép chuy n sang làm t theo úng quy ho ch ư c duy t thì ph i n p 40% ti n s d ng t i v i di n tích t trong h n m c t ;
 4. c) Cá nhân ang s d ng t ư c Nhà nư c giao cho t ch c s d ng không ph i vào m c ích làm nhà và không ph i n p ti n s d ng t, nhưng các t ch c này ã t phân chia cho cá nhân làm nhà , n u ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t thì ph i n p ti n s d ng t theo quy nh sau: N u th i i m phân chia nhà ho c t trư c ngày 15 tháng 10 năm 1993, thì ngư i ang s d ng t ph i n p 40% ti n s d ng t i v i di n tích t trong h n m c t ; ph i n p 100% ti n s d ng t i v i di n tích t vư t h n m c t ; N u th i i m phân chia t t ngày 15 tháng 10 năm 1993 tr v sau thì ngư i ang s d ng t ph i n p 100% ti n s d ng t. 2. i v i t ch c: a) T ch c ang s d ng t quy nh t i kho n 2 i u 2 c a Ngh nh này, khi ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n cho phép chuy n m c ích s d ng sang lo i t theo quy nh t i kho n 1 i u 2 c a Ngh nh này thì ph i n p 100% ti n s d ng t; b) T ch c ang s d ng t thuê, khi ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n cho phép chuy n sang xây d ng nhà , xây d ng k t c u h t ng chuy n như ng ho c cho thuê, ph i n p 100% ti n s d ng t vào ngân sách; trư ng h p t ch c ã n p ti n thuê t tính n th i i m chuy n m c ích s d ng mà còn dư thì ư c tr s ti n thuê còn dư ó vào ti n s d ng t ph i n p vào ngân sách; trư ng h p ph i n bù thi t h i v t thuê thì ư c tr s ti n th c t ã n bù nhưng không quá 90% s ti n s d ng t ph i n p vào ngân sách. i u 7. Thu ti n s d ng t khi xét c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t Ngư i ang s d ng t mà không có gi y t h p l v quy n s d ng t nhưng phù h p v i quy ho ch, không có tranh ch p, khi ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t thì ph i n p ti n s d ng t như sau : 1. iv i t ô th : a) Trư ng h p s d ng t n nh trư c ngày 18 tháng 12 năm 1980 (ngày ban hành Hi n pháp năm 1980) thì không ph i n p ti n s d ng t; b) Trư ng h p s d ng t n nh t ngày 18 tháng 12 năm 1980 n trư c ngày 15 tháng 10 năm 1993 (ngày Lu t t ai năm 1993 có hi u l c thi hành) thì ph i n p 20% ti n s d ng t; c) Trư ng h p s d ng t n nh t ngày 15 tháng 10 năm 1993 tr v sau thì ph i n p 100% ti n s d ng t. N u do nh n chuy n như ng c a ngư i s d ng t trư c ó không có gi y t h p l , ch có gi y t mua, bán, chuy n như ng gi a hai bên ư c y ban nhân dân xã, phư ng, th tr n xác nh n thì ph i n p 40% ti n s d ng t. 2. iv i t khu dân cư nông thôn :
 5. a) Trư ng h p s d ng t n nh trư c ngày 31 tháng 5 năm 1990 (ngày ban hành Quy t nh s 186/H BT c a H i ng B trư ng nay là Chính ph v n bù thi t h i t nông nghi p, t có r ng khi chuy n sang s d ng vào m c ích khác) thì không ph i n p ti n s d ng t; b) Trư ng h p s d ng t n nh t ngày 31 tháng 5 năm 1990 n trư c ngày 15 tháng 10 năm 1993 thì ph i n p 20% ti n s d ng t; c) Trư ng h p s d ng t n nh t ngày 15 tháng 10 năm 1993 tr v sau thì ph i n p 100% ti n s d ng t. N u do nh n chuy n như ng c a ngư i s d ng t trư c ó không có gi y t h p l , ch có gi y t mua, bán, chuy n như ng gi a hai bên ư c y ban nhân dân xã, phư ng, th tr n xác nh n thì ph i n p 40% ti n s d ng t. 3. Nh ng trư ng h p quy nh v t ô th t i kho n 1 i u này mà trư c ó là t thu c khu dân cư nông thôn, sau ngày 31 tháng 5 năm 1990 ư c quy ho ch chuy n thành t ô th , n u i u ki n cơ s h t ng v n như nông thôn thì ư c áp d ng th i i m tính thu ti n s d ng t như t như i v i kho n 2 i u này. 4. Các m c thu ti n s d ng t quy nh t i kho n 1 và kho n 2 i u này ch áp d ng i v i di n tích t trong h n m c t , i v i di n tích vư t h n m c t ph i n p 100% ti n s d ng t. i u 8. M c thu ti n s d ng t trong trư ng h p thanh lý, hoá giá nhà và mua nhà ang thuê thu c s h u Nhà nư c 1. i v i trư ng h p thanh lý, hoá giá nhà thu c s h u nhà nư c trư c ngày 05 tháng 7 năm 1994 (ngày ban hành Ngh nh s 61/CP c a Chính ph v mua, bán và kinh doanh nhà ) như sau : a) i v i ph n di n tích t g n li n v i nhà thanh lý, hoá giá quy nh t i kho n 4 i u 3 c a Ngh nh này thì không ph i n p ti n s d ng t; b) i v i di n tích t còn l i trong khuôn viên nhà thanh lý, hoá giá, thì ph i n p 40% ti n s d ng t, n u n m trong h n m c t (bao g m c di n tích t g n li n v i nhà thanh lý, hoá giá và di n tích trong khuôn viên còn l i); ph i n p 100% ti n s d ng t i v i di n tích t vư t h n m c t . 2. Ti n s d ng t khi bán nhà thu c s h u Nhà nư c sau ngày 05 tháng 7 năm 1994 (ngày ban hành Ngh nh s 61/CP) cho ngư i ang thuê g m giá nhà và giá t thì giá ư c xác nh như sau : a) i v i t c a nhà 1 t ng, nhà nhi u t ng 1 h , nhà nhi u t ng có phân chia ư c di n tích t s d ng riêng bi t c a t ng h , nhà bi t th (k c bi t th nhi u t ng, nhi u h ) ph i n p 40% ti n s d ng t i v i di n tích t trong h n m c t ; ph i n p 100% ti n s d ng t i v i di n tích t vư t h n m c t .
 6. b) i v i t g n v i nhà nhi u t ng, nhi u h thì ph i n p 10% ti n s d ng t và ư c phân b vào ti n nhà (g i chung là ti n bán nhà thu c s h u Nhà nư c) cho các t ng theo h s quy nh dư i ây : H s các t ng Nhà T ng 1 T ng 2 T ng 3 T ng 4 T ng 5 T ng 6 tr lên 2 t ng 0,7 0,3 0,1 0,05 0,02 0,0 3 t ng 0,7 0,2 0,1 0,05 4 t ng 0,7 0,15 0,08 5 t ng tr lên 0,7 0,15 3. i v i ph n di n tích t m r ng cơi n i li n k v i nhà thu c s h u Nhà nư c, khi ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t thì ph i n p 40% ti n s d ng t i v i di n tích trong h n m c t (bao g m c di n tích t ư c mua nhà thu c s h u Nhà nư c và di n tích t cơi n i li n k ); ph i n p 100% ti n s d ng t i v i di n tích vư t h n m c t . Chương 3: MI N, GI M TI N S D NG T i u 9. Nguyên t c mi n, gi m ti n s d ng t Vi c mi n, gi m ti n s d ng t theo nguyên t c sau : 1. Vi c mi n và gi m ti n s d ng t trong các trư ng h p : ư c Nhà nư c giao t làm nhà ; ư c phép chuy n m c ích s d ng t, ư c mua nhà ang thuê thu c s h u Nhà nư c; ư c c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t thì ch ư c tính mi n, gi m ti n s d ng t m t l n. 2. T l gi m ti n s d ng t ư c tính trên s ti n s d ng t ph i n p ngân sách nhà nư c theo quy nh t i Chương II c a Ngh nh này. 3. Trong h gia ình có nhi u thành viên thu c di n ư c gi m ti n s d ng t thì ư c c ng các m c gi m c a t ng thành viên thành m c gi m chung c a c h , nhưng m c gi m t i a không vư t quá s ti n s d ng t ph i n p trong h n m c t . 4. Trong trư ng h p m t ngư i thu c i tư ng ư c hư ng nhi u ch mi n, gi m ti n s d ng t thì ư c hư ng m c ưu ãi cao nh t. i u 10. Mi n, gi m ti n s d ng t
 7. 1. Mi n ti n s d ng t cho các i tư ng quy nh t i kho n 1 i u 10 c a Ngh nh s 04/2000/N -CP ngày 11 tháng 02 năm 2000 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t t ai. 2. Mi n, gi m ti n s d ng t theo Quy t nh s 118/TTg ngày 27 tháng 02 năm 1996 c a Th tư ng Chính ph v vi c h tr ngư i có công v i cách m ng c i thi n nhà . 3. Mi n, gi m ti n s d ng t theo Quy t nh s 20/2000/Q -TTg ngày 03 tháng 02 năm 2000 c a Th tư ng Chính ph v vi c h tr ngư i ho t ng Cách m ng t trư c Cách m ng tháng Tám năm 1945 c i thi n nhà . 4. Ngư i s d ng t ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n giao t th c hi n các d án u tư thu c di n ưu ãi u tư thì ư c mi n gi m ti n s d ng t theo quy nh c a pháp lu t khuy n khích u tư trong nư c. 5. Vi c mi n, gi m ti n s d ng t i v i các trư ng h p khác do B Tài chính trình Th tư ng Chính ph quy t nh. Chương 4: KÊ KHAI VÀ THU N P TI N S D NG T i u 11. Trách nhi m c a ngư i s d ng t Ngư i s d ng t có trách nhi m : 1. Kê khai và cung c p y gi y t c n thi t có liên quan n xác nh ti n s d ng t và mi n gi m ti n s d ng t (n u có) theo m u c a B Tài chính; 2. N p ti n s d ng t theo thông báo c a cơ quan thu ; 3. Trư ng h p không xác nh ư c ngư i kê khai n p ti n s d ng t thì ngư i ang s d ng t ho c ngư i ư c u quy n có trách nhi m kê khai và n p ti n s d ng t theo quy nh t i kho n 1, kho n 2 i u này. i u 12. Th i h n n p ti n s d ng t khi ư c cơ quan Nhà nư c có th m quy n giao t 1. Trư ng h p thu c di n ph i n p ti n s d ng t thì ph i n p ti n s d ng t m t l n trư c khi ư c c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t, tr trư ng h p pháp lu t có quy nh khác. 2. Các trư ng h p ư c giao t ph i n p ti n s d ng t theo quy nh c a pháp lu t v t ai, nhưng chưa n p ho c n p chưa ti n s d ng t thì trong th i h n 1 năm k t ngày Ngh nh này có hi u l c ph i n p ti n s d ng t. Các trư ng h p ch m n p mà không ư c phép c a cơ quan Nhà nư c có thNm quy n ph i ch u ph t ch m n p theo quy nh t i kho n 5 i u này.
 8. 3. Các trư ng h p ư c giao t t sau ngày Ngh nh này có hi u l c thì ngư i s d ng t ph i kê khai và n p xong ti n s d ng t trong th i h n 60 ngày k t ngày ngư i s d ng t nh n bàn giao m c gi i m t b ng ã ư c gi i to s d ng t. 4. Trư ng h p m t lô t ph i bàn giao t ng ph n thì vi c tính ti n s d ng t căn c vào di n tích t th c t bàn giao cho ơn v s d ng. 5. i v i các t ch c trong nư c ư c giao t theo các d án u tư ư c duy t xây d ng khu nhà , khu dân cư, khu ô th m i, ho c xây d ng k t c u h t ng chuy n như ng ho c cho thuê thì ư c ch m n p ti n s d ng t. Th i gian ư c ch m n p t i a không quá 5 năm k t ngày có quy t nh giao t, k c các trư ng h p ư c giao t trư c ngày Ngh nh này có hi u l c. Sau th i gian ư c phép ch m n p ti n s d ng t quy nh t i i u này mà chưa n p ti n s d ng t thì ngoài vi c ph i n p ti n s d ng t theo quy nh còn ph i ch u ph t ch m n p; C m i ngày ch m n p ti n s d ng t thì ch u ph t là 0,1% (m t ph n nghìn) tính trên s ti n s d ng t ch m n p ngân sách nhà nư c. i u 13. Th i h n n p ti n s d ng t khi ư c cơ quan Nhà nư c có th m quy n cho phép chuy n m c ích s d ng t Khi chuy n m c ích s d ng t t lo i t không ph i n p ti n s d ng t sang lo i t ph i n p ti n s d ng t theo quy nh t i i u 6 c a Ngh nh này thì th i h n n p ti n s d ng t là 60 ngày k t ngày cơ quan thu ra thông báo n p ti n. Quá th i gian quy nh n p ti n s d ng t nêu trên mà chưa n p ho c chưa n p ti n s d ng t cũng b ph t ch m n p theo quy nh t i kho n 5 i u 12 c a Ngh nh này. i u 14. Th i h n n p ti n s d ng t khi ư c cơ quan Nhà nư c có th m quy n xét c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t 1. Ngư i ang s d ng t ư c c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t theo quy nh t i i u 7 c a Ngh nh này ph i n p ti n s d ng t trong th i h n 60 ngày k t ngày cơ quan thu ra thông báo n p ti n. 2. Ngư i s d ng t n p ti n s d ng t m t l n theo thông báo c a cơ quan thu thì ư c gi m 20% s ti n s d ng t ph i n p. 3. Trong trư ng h p ngư i s d ng t mà có khó khăn v i s ng; h thu c di n xoá ói, gi m nghèo; b tai n n b t ng ; b nh t t kinh niên ph i i u tr dài ngày ư c y ban nhân dân xã, phư ng, th tr n nơi ngư i ó cư trú xác nh n thì ư c ch m n p ti n s d ng t và ư c ghi n trên gi y ch ng nh n quy n s d ng t. Khi n p s ti n s d ng t ư c phép ch m n p thì ư c c p i l i gi y ch ng nh n quy n s d ng t m i ho c khi chuy n như ng quy n s d ng t ph i n p s ti n s d ng t ch m n p. i u 15. Th i h n n p ti n s d ng t khi mua nhà ang thuê thu c s h u Nhà nư c Th i h n n p ti n s d ng t khi mua nhà thu c s h u Nhà nư c bán cho ngư i ang thuê t i a là 10 năm. M c n p năm u không dư i 20%, m i năm sau n p
 9. không dư i 8%. N u n p 1 l n ngay khi ký h p ng mua nhà thì ư c gi m 20% ti n s d ng t ph i n p. i u 16. Trách nhi m c a cơ quan tài chính 1. Hư ng d n ngư i s d ng t th c hi n kê khai, n p ti n s d ng t. 2. Ki m tra, xác minh tài li u kê khai và tính s ti n s d ng t ph i n p. 3. Thông báo vi c n p ti n s d ng t, theo dõi và ôn c vi c n p ti n s d ng t vào Kho b c Nhà nư c. 4. C p ch ng t thu ti n s d ng t theo quy nh c a B Tài chính. 5. Gi i quy t nh ng khi u n i v thu n p ti n s d ng t. 6. Xác nh n vi c mi n, gi m, ghi n ti n s d ng t vào t khai n p ti n s d ng t làm căn c cho vi c c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t. 7. Thông báo b ng văn b n cho ngư i kê khai ti n s d ng t bi t trong trư ng h p chưa cơ s tính và thu ti n s d ng t. 8. B Tài chính quy nh ch ng t n p ti n s d ng t vào ngân sách Nhà nư c. Chương 5: X LÝ VI PH M, KHEN THƯ NG i u 17. X ph t 1. Ngư i s d ng t không th c hi n y các th t c kê khai, n p ti n s d ng t theo úng quy nh c a Ngh nh này thì b x ph t vi ph m hành chính v thu và các quy nh c a pháp lu t v t ai. 2. Ngư i nào l i d ng ch c v , quy n h n, c ý gây khó khăn, tr ng i cho ngư i kê khai n p ti n s d ng t, chi m d ng, tham ô ti n s d ng t; làm sai l ch h sơ v t gây th t thu cho ngân sách nhà nư c thì tuỳ theo m c vi ph m mà b x ph t hành chính, n bù v t ch t; n u có các y u t c u thành t i ph m thì b truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t. i u 18. Khi u n i Ngư i s d ng t có quy n khi u n i vi c thi hành không úng nh ng quy nh v thu ti n s d ng t theo Ngh nh này. ơn khi u n i ph i ư c g i n cơ quan tr c ti p tính và thu ti n s d ng t trong th i h n 30 ngày k t ngày nh n ư c thông báo n p ti n s d ng t c a cơ quan thu . Trong th i gian ch gi i quy t, ngư i khi u n i ph i n p úng th i h n và n p s ti n s d ng t ã thông báo. i u 19. Hi u l c gi i quy t khi u n i
 10. 1. Cơ quan nh n ơn khi u n i mà h sơ chưa úng, chưa theo quy nh thì yêu c u ngư i khi u n i b sung hay gi i trình thêm thì ph i thông báo cho ngư i g i ơn bi t trong th i h n là 10 ngày. 2. Th i gian gi i quy t khi u n i trong th i h n 30 ngày k t ngày nh n ư c h sơ, i v i nh ng v vi c ph c t p thì th i h n có th kéo dài nhưng không ư c quá 45 ngày. i v i vùng mi n núi, vùng i l i có nhi u khó khăn thì th i h n không ư c quá 60 ngày k t ngày nh n ơn khi u n i. 3. N u ngư i khi u n i không ng ý v i quy t nh x lý c a cơ quan nh n ơn ho c quá th i h n quy nh t i kho n 2 i u này mà chưa ư c gi i quy t thì có quy n khi u n i lên cơ quan c p trên tr c ti p c a ơn v ó. 4. Quy t nh c a B trư ng B Tài chính gi i quy t khi u n i v thu n p ti n s d ng t là quy t nh cu i cùng. i u 20. Khen thư ng Cơ quan, cán b thu ti n s d ng t và nh ng ngư i khác có công trong vi c ki m tra, t ch c thu ti n s d ng t, phát hi n các hành vi vi ph m các quy nh c a Ngh nh này thì ư c khen thư ng theo ch hi n hành. Chương 6: I U KHO N THI HÀNH i u 21. T ch c th c hi n 1. B Tài chính hư ng d n vi c kê khai, n p ti n s d ng t, hư ng d n th t c h sơ và quy nh thNm quy n quy t nh mi n, gi m, ghi n ti n s d ng t theo quy nh t i Ngh nh này. 2. B Xây d ng hư ng d n vi c ăng ký kê khai nhà , t ; xác nh ph m vi quy ho ch, ki n trúc xây d ng. 3. T ng c c a chính hư ng d n vi c xác nh lo i t, di n tích t s d ng, các lo i gi y t h p pháp, h p l v quy n s d ng t; Th c hi n vi c c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t theo quy nh c a Lu t t ai. 4. U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m ch o các c p, các ngành thu c a phương qu n lý, th c hi n thu ti n s d ng t theo quy nh c a Ngh nh này, ki m tra và x lý các trư ng h p sai ph m v kê khai, xác nh không úng th c t th i gian s d ng t gây thi t h i cho Nhà nư c cũng như cho ngư i n p ti n s d ng t. i u 22. Hi u l c thi hành Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký.
 11. Ngh nh này thay th các quy nh v thu ti n s d ng t quy nh t i các Ngh nh s 89/CP ngày 17 tháng 8 năm 1994 v vi c thu ti n s d ng t và l phí a chính, Ngh nh s 60/CP ngày 05 tháng 7 năm 1994 v quy n s h u nhà và quy n s d ng t t i ô th , Ngh nh s 61/CP ngày 05 tháng 7 năm 1994 c a Chính ph v mua bán và kinh doanh nhà , Ngh nh s 44/CP ngày 03 tháng 8 năm 1996 v vi c b sung i u 1 c a Ngh nh s 89/CP ngày 17 tháng 8 năm 1994 v thu ti n s d ng t và l phí a chính và Ngh nh s 45/CP ngày 03 tháng 8 năm 1996 v vi c b sung i u 10 c a Ngh nh s 60/CP ngày 05 tháng 7 năm 1994 v quy n s h u nhà và quy n s h u t ô th c a Chính ph . Nh ng quy nh trư c ây v tính và thu ti n s d ng t trái v i quy nh t i Ngh nh này u bãi b . i u 23. Trách nhi m thi hành Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản