intTypePromotion=1
ADSENSE

Nghị định số 51/1999/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành Luật Khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi) số 03/1998/QH10 do Chính phủ ban hành

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:40

141
lượt xem
7
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'nghị định số 51/1999/nđ-cp về việc quy định chi tiết thi hành luật khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi) số 03/1998/qh10 do chính phủ ban hành', văn bản luật, đầu tư phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 51/1999/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành Luật Khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi) số 03/1998/QH10 do Chính phủ ban hành

 1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 51/1999/N -CP Hà N i, ngày 08 tháng 7 năm 1999 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 51/1999/N -CP NGÀY 08 THÁNG 7 NĂM 1999 QUY NNH CHI TI T THI HÀNH LU T KHUY N KHÍCH U TƯ TRONG NƯ C (S A I) S 03/1998/QH10 CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Lu t Khuy n khích u tư trong nư c (s a i) s 03/1998/QH10 ngày 20 tháng 5 năm 1998; Theo ngh c a B trư ng B K ho ch và u tư, NGHN NNH: Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Ph m vi i u ch nh c a Ngh nh này bao g m các ho t ng u tư sau ây: 1. u tư thành l p m i cơ s s n xu t, kinh doanh thu c các thành ph n kinh t ; 2. u tư dây chuy n s n xu t, m r ng quy mô, i m i công ngh bao g m: u tư thành l p phân xư ng s n xu t m i; l p t dây chuy n s n xu t m i; l p t trang, thi t b m i b sung cho dây chuy n s n xu t hi n có; l p t máy móc, thi t b m i thay th cho toàn b ho c t ng b ph n hoàn ch nh máy móc thi t b c a dây chuy n s n xu t hi n có; 3. u tư c i thi n môi trư ng và sinh thái; di chuy n cơ s s n xu t ra kh i ô th ; phát tri n các d ch v h tr nghiên c u tri n khai, cơ s th nghi m và các phòng thí nghi m ph c v nghiên c u khoa h c; 4. Mua c ph n c a các doanh nghi p nhà nư c ư c c ph n hóa, c a các Công ty c ph n, góp v n vào các doanh nghi p thu c các thành ph n kinh t ; 5. u tư theo hình th c h p ng xây d ng - kinh doanh - chuy n giao (BOT); u tư theo hình th c h p ng xây d ng - chuy n giao - kinh doanh (BTO); u tư theo hình th c h p ng xây d ng - chuy n giao (BT).
 2. i u 2. i tư ng áp d ng i tư ng ư c áp d ng Lu t Khuy n khích u tư trong nư c bao g m: 1. Công ty trách nhi m h u h n; 2. Công ty c ph n; 3. Công ty h p danh; 4. Doanh nghi p tư nhân; 5. H p tác xã, liên hi p h p tác xã ; 6. Doanh nghi p nhà nư c; 7. Cơ s giáo d c, ào t o tư th c, dân l p, bán công; cơ s y t tư nhân, dân l p; cơ s văn hóa dân t c ư c thành l p và ho t ng h p pháp; 8. Doanh nghi p c a các t ch c chính tr , chính tr - xã h i, h i ngh nghi p có ăng ký kinh doanh theo quy nh c a pháp lu t; 9. Cá nhân, nhóm kinh doanh ư c thành l p và ho t ng theo Ngh nh s 66/H BT ngày 02 tháng 3 năm 1992 c a H i ng B trư ng (nay là Chính ph ); 10. Công dân Vi t Nam, ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài, ngư i nư c ngoài thư ng trú Vi t Nam, mua c ph n, góp v n vào các doanh nghi p Vi t Nam. i u 3. Lu t áp d ng iv i u tư c a ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài 1. Ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài u tư theo Lu t Khuy n khích u tư trong nư c bao g m ngư i có qu c t ch Vi t Nam và ngư i g c Vi t Nam cư trú, làm ăn, sinh s ng lâu dài nư c ngoài. 2. Ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài có quy n l a ch n áp d ng Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam ho c Lu t Khuy n khích u tư trong nư c cho d án u tư c a mình t i Vi t Nam, nhưng m i d án ch ư c áp d ng m t trong hai Lu t ó. 3. Doanh nghi p do ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài, doanh nghi p do công dân Vi t Nam cùng v i ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài thành l p theo Lu t Doanh nghi p, Lu t H p tác xã. i u 4. Lu t áp d ng iv i u tư c a ngư i nư c ngoài thư ng trú Vi t Nam 1. Ngư i nư c ngoài thư ng trú Vi t Nam u tư theo Lu t Khuy n khích u tư trong nư c là công dân nư c ngoài và ngư i không có qu c t ch cư trú, làm ăn, sinh s ng lâu dài Vi t Nam.
 3. 2. Ngư i nư c ngoài thư ng trú Vi t Nam có quy n l a ch n áp d ng Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam ho c Lu t Khuy n khích u tư trong nư c cho d án u tư c a mình, nhưng m i d án ch ư c áp d ng m t trong hai Lu t ó. 3. Doanh nghi p do ngư i nư c ngoài thư ng trú Vi t Nam, doanh nghi p do công dân Vi t Nam cùng v i ngư i nư c ngoài thư ng trú t i Vi t Nam, doanh nghi p do công dân Vi t Nam cùng v i ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài và ngư i nư c ngoài thư ng trú t i Vi t Nam thành l p theo Lu t Doanh nghi p, Lu t H p tác xã. i u 5. ThNm quy n quy t nh v vi c mua c ph n, góp v n i v i nhà u tư là ngư i nư c ngoài 1. Ngư i nư c ngoài ư c góp v n ho c mua c ph n v i m c không quá 30% v n i u l c a doanh nghi p Vi t Nam vào nh ng ngành, ngh , lĩnh v c thu c Danh m c do Th tư ng Chính ph phê duy t cho t ng th i kỳ theo ngh c a B trư ng B K ho ch và u tư. 2. Vi c nhà u tư là ngư i nư c ngoài góp v n ho c mua c ph n v i m c không quá 30% v n i u l c a doanh nghi p nhà nư c thu c danh m c do Th tư ng Chính ph phê duy t ư c quy nh như sau: a) i v i doanh nghi p Trung ương qu n lý do B trư ng B Tài chính quy t nh; b) i v i doanh nghi p a phương qu n lý do Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương quy t nh theo ngh c a Giám c S K ho ch và u tư. 3. Vi c nhà u tư là ngư i nư c ngoài góp v n ho c mua c ph n v i m c không quá 30% v n i u l c a doanh nghi p thu c các thành ph n kinh t khác thu c ngành, ngh , lĩnh v c quy nh t i Danh m c ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t ư c th c hi n theo h p ng ký gi a nhà u tư nư c ngoài và doanh nghi p có liên quan. Trư ng h p này, doanh nghi p ph i thông báo b ng văn b n cho cơ quan ã c p Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh cho doanh nghi p ch m nh t 15 ngày sau khi ã th c hi n vi c góp v n ho c mua c ph n. Chương 2: B O M VÀ H TR U TƯ i u 6. Công b công khai quy ho ch s d ng t U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương nh kỳ hàng năm công b quy ho ch s d ng t ã ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n xét duy t; công b qu t chưa s d ng, qu t ang có nhu c u cho thuê, kèm theo danh m c các d án kêu g i u tư c a a phương trên các phương ti n thông tin i chúng và niêm y t công khai t i tr s U ban nhân dân c p t nh, huy n các nhà u tư có nhu c u ăng ký nh n thuê ho c tham gia u th u nh n thuê. i u 7. Quy n c a nhà u tư trong vi c s d ng t
 4. Nhà u tư ư c Nhà nư c giao t, cho thuê t ho c nh n chuy n như ng quy n s d ng t t ngư i khác có các quy n theo quy nh c a pháp lu t v t ai; ư c mi n, gi m ti n s d ng t, mi n, gi m ti n thuê t, mi n thu s d ng t theo quy nh t i các i u 17, 18 và 19 Ngh nh này. i u 8. H tr b ng cách u tư phát tri n h t ng 1. Căn c vào quy ho ch và nhu c u phát tri n trong t ng th i kỳ, t i a bàn có i u ki n kinh t - xã h i khó khăn, a bàn có i u ki n kinh t - xã h i c bi t khó khăn, Nhà nư c u tư xây d ng khu công nghi p v i quy mô v a và quy mô nh , m b o k t c u h t ng k thu t v i n, c p nư c, thoát nư c, giao thông, x lý ch t th i nhà u tư s d ng làm m t b ng s n xu t, kinh doanh v i các i u ki n ưu ãi. 2. T i a bàn có i u ki n kinh t - xã h i khó khăn, a bàn có i u ki n kinh t - xã h i c bi t khó khăn, Nhà nư c u tư xây d ng ho c h tr vi c u tư xây d ng các công trình h t ng ngoài hàng rào khu công nghi p, khu ch xu t, khu công ngh cao (bao g m: ư ng giao thông, c u, c ng, h th ng c p nư c, thoát nư c, h th ng x lý ch t th i) nh m t o i u ki n thu n l i cho các ho t ng u tư, ho t ng s n xu t, kinh doanh c a các nhà u tư. 3. Nhà nư c khuy n khích và t o i u ki n thu n l i cho nhà u tư thành l p cơ s s n xu t, kinh doanh t i các khu công nghi p, khu ch xu t, khu công ngh cao, di chuy n cơ s s n xu t t ô th vào khu công nghi p, khu ch xu t thông qua chính sách h tr cho vay ưu ãi v n u tư và các ưu ãi v thu . i u 9. Vi c góp v n và thNm quy n quy t nh vi c góp v n c a Nhà nư c 1. Nhà nư c góp v n vào các doanh nghi p, c bi t ưu tiên các doanh nghi p óng t i a bàn có i u ki n kinh t - xã h i khó khăn, a bàn có i u ki n kinh t - xã h i c bi t khó khăn, th c hi n các d án u tư theo hình th c h p ng BOT, h p ng BTO, h p ng BT ho c các hình th c khác thông qua Qu h tr phát tri n, các t ch c tín d ng c a Nhà nư c tuỳ theo tính ch t c a t ng d án, trong t ng th i kỳ. 2. Vi c góp v n c a Nhà nư c vào doanh nghi p BOT ư c th c hi n theo Quy ch u tư theo hình th c h p ng BOT áp d ng cho u tư trong nư c ban hành kèm theo Ngh nh s 77-CP c a Chính ph ngày 18 tháng 6 năm 1997. i u 10. Qu h tr u tư 1. Nhà nư c l p và khuy n khích l p các qu h tr u tư. Qu h tr u tư do các t ch c, cá nhân cùng góp v n thành l p ho t ng theo Lu t Các t ch c tín d ng. Qu h tr u tư th c hi n cho vay trung h n và dài h n v i lãi su t ưu ãi, tr c p m t ph n lãi su t cho các d án u tư ư c ưu ãi b o lãnh tín d ng u tư. Chính ph th c hi n tái b o lãnh thông qua Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam như i v i các kho n tín d ng c a qu h tr u tư. 2. Chính ph thành l p Qu h tr phát tri n th c hi n vi c h tr u tư phát tri n c a Nhà nư c thông qua các hình th c cho vay u tư; h tr sau u tư; b o lãnh tín d ng u tư theo pháp lu t hi n hành quy nh v tín d ng u tư phát tri n c a Nhà
 5. nư c. Bãi b Quy t nh s 808/TTg ngày 09 tháng 12 năm 1995 c a Th tư ng Chính ph v vi c thành l p Qu h tr u tư qu c gia và nh ng quy nh trư c ây trái v i Ngh nh c a Chính ph v t ch c và ho t ng c a Qu h tr phát tri n. 3. Ch c năng, nhi m v và quy n h n, cơ c u t ch c qu n lý, cơ ch ho t ng c a Qu h tr phát tri n quy nh trong i u l c a Qu do Th tư ng Chính ph phê duy t. i u 11. Qu h tr xu t khNu 1. Chính ph l p và khuy n khích l p các qu h tr xu t khNu. Qu h tr xu t khNu do các t ch c, cá nhân cùng góp v n thành l p ho t ng theo Lu t Các t ch c tín d ng. 2. Qu H tr xu t khNu qu c gia do Chính ph thành l p là t ch c tín d ng phi ngân hàng ho t ng theo Lu t Các t ch c tín d ng. Qu h tr xu t khNu qu c gia ư c hình thành và phát tri n t ngu n ngân sách Nhà nư c, các ngu n v n góp c a các t ch c tín d ng, các doanh nghi p, các t ch c, cá nhân trong nư c và ngoài nư c theo nguyên t c t nguy n. B Tài chính ch trì cùng B K ho ch và u tư, B Thương m i xây d ng và trình Th tư ng Chính ph án thành l p Qu h tr xu t khNu qu c gia. 3. Qu h tr xu t khNu qu c gia c p tín d ng xu t khNu ưu ãi, b o lãnh tín d ng xu t khNu nh m h tr cho doanh nghi p s n xu t hàng xu t khNu, th c hi n kinh doanh xu t khNu, m r ng th trư ng xu t khNu. H n m c tín d ng xu t khNu ưu ãi và h n m c b o lãnh tín d ng xu t khNu c th cho các d án s n xu t, kinh doanh hàng xu t khNu ư c quy nh t i kho n 2 i u 30 Ngh nh này. 4. Ch c năng, nhi m v và quy n h n, cơ c u t ch c qu n lý, cơ ch ho t ng c a Qu h tr xu t khNu qu c gia ư c quy nh t i i u l c a Qu do Th tư ng Chính ph phê duy t. i u 12. Qu h tr phát tri n khoa h c và công ngh qu c gia 1. Chính ph l p Qu h tr phát tri n khoa h c và công ngh qu c gia. Qu h tr phát tri n khoa h c và công ngh qu c gia là t ch c tín d ng phi ngân hàng ho t ng theo Lu t Các t ch c tín d ng. Qu h tr phát tri n khoa h c và công ngh qu c gia ư c hình thành và phát tri n t ngu n ngân sách Nhà nư c, các ngu n v n góp c a các t ch c tín d ng, các doanh nghi p, các t ch c, cá nhân trong nư c và ngoài nư c theo nguyên t c t nguy n. B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng ph i h p v i B K ho ch và u tư, B Tài chính xây d ng và trình án thành l p Qu h tr phát tri n khoa h c và công ngh qu c gia. 2. Qu h tr phát tri n khoa h c và công ngh qu c gia c p tín d ng v i i u ki n thu n l i ho c v i lãi su t ưu ãi nh m h tr cho các nhà u tư trong vi c nghiên c u, áp d ng ti n b khoa h c k thu t, công ngh , chuy n giao công ngh , i m i công ngh .
 6. 3. Ch c năng, nhi m v và quy n h n, cơ c u t ch c qu n lý, cơ ch ho t ng c a Qu h tr phát tri n khoa h c và công ngh qu c gia ư c quy nh t i i u l do Th tư ng Chính ph phê duy t. 4. B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng th c hi n vi c ph bi n và hư ng d n chuy n giao công ngh , t o i u ki n cho nhà u tư ư c s d ng v i m c phí ưu ãi các công ngh m i t o ra b i v n ngân sách Nhà nư c. i u 13. Khuy n khích và h tr phát tri n các lo i d ch v h tr u tư 1. Chính ph khuy n khích và giúp các t ch c, các doanh nghi p, các cá nhân thành l p các t ch c th c hi n ho t ng d ch v h tr u tư tr giúp cho các nhà u tư trong nư c như: a) Tư v n u tư, tư v n qu n lý, tư v n chuy n giao công ngh ; d y ngh , ào t o k thu t, k năng qu n lý; b) Cung c p thông tin v th trư ng, thông tin khoa h c - k thu t, công ngh ; c) Chuy n giao quy n s h u trí tu , chuy n giao công ngh ; d) Ti p th , xúc ti n thương m i; e) Thành l p các hi p h i ngành, ngh s n xu t, kinh doanh, các hi p h i xu t khNu; f) Thành l p các trung tâm thi t k , th nghi m h tr phát tri n các doanh nghi p nh và v a. 2. Các ho t ng d ch v h tr u tư nói t i i m a, b, c và d kho n 1 i u này ư c x p vào lĩnh v c, ngành, ngh kinh doanh ư c hư ng ưu ãi u tư quy nh t i Danh m c A ph l c ban hành kèm theo Ngh nh này. 3. Nghiêm c m các cơ quan qu n lý nhà nư c kinh doanh các d ch v tư v n u tư thu l i dư i m i hình th c. i u 14. Quy nh vi c áp d ng giá i v i các d án u tư theo Lu t Khuy n khích u tư trong nư c 1. Doanh nghi p do ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài u tư tr c ti p t i Vi t Nam, doanh nghi p do ngư i nư c ngoài thư ng trú Vi t Nam u tư tr c ti p t i Vi t Nam, doanh nghi p do công dân Vi t Nam cùng thành l p v i ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài, v i ngư i nư c ngoài thư ng trú t i Vi t Nam có d án u tư theo Lu t Khuy n khích u tư trong nư c ư c hư ng cùng m c giá u vào i v i t ai, hàng hóa, nguyên li u, nhiên li u, v t li u, v t tư, và d ch v khác như i v i các doanh nghi p cùng lo i trong nư c. 2. Nhà u tư là ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài, ngư i nư c ngoài thư ng trú Vi t Nam nói t i kho n 1 i u này ư c áp d ng giá và cư c d ch v ph c v sinh ho t ( i l i, nhà , khách s n, i n, nư c, cư c bưu chính vi n thông) như áp d ng i v i ngư i Vi t Nam trong nư c.
 7. B K ho ch và u tư ph i h p v i các cơ quan liên quan ban hành Thông tư hư ng d n các quy nh t i i u này. Chương 3: ƯU ÃI U TƯ i u 15. i u ki n ưu ãi u tư D án u tư áp ng m t trong các i u ki n sau ây ư c ưu ãi u tư: 1. u tư vào các ngành, ngh quy nh t i Danh m c A ph l c ban hành kèm theo Ngh nh này. 2. D án u tư thu c m i lĩnh v c, ngành, ngh s n xu t, kinh doanh mà pháp lu t không c m, có s d ng s lao ng bình quân trong năm ít nh t là: a) ô th lo i 1 và lo i 2: 100 ngư i; b) a bàn thu c Danh m c B ho c Danh m c C ph l c ban hành kèm theo Ngh nh này: 20 ngư i; c) a bàn khác: 50 ngư i. i u 16. a bàn ưu ãi u tư D án u tư vào các a bàn sau ây ư c ưu ãi: 1. a bàn có i u ki n kinh t - xã h i khó khăn thu c Danh m c B ph l c ban hành kèm theo Ngh nh này; 2. a bàn có i u ki n kinh t - xã h i c bi t khó khăn thu c Danh m c C ph l c ban hành kèm theo Ngh nh này. i u 17. Mi n, gi m ti n s d ng t Nhà u tư ư c Nhà nư c giao t tr ti n s d ng t ho t ng s n xu t, kinh doanh ư c hư ng ưu ãi v ti n s d ng t như sau: 1. ư c gi m 50% ti n s d ng t n u d án u tư thu c ngành, ngh , lĩnh v c quy nh t i Danh m c A ph l c ban hành kèm theo Ngh nh này; 2. ư c gi m 75% ti n s d ng t n u d án u tư ư c th c hi n t i a bàn quy nh t i Danh m c B ph l c ban hành kèm theo Ngh nh này; 3. ư c mi n n p ti n s d ng t trong các trư ng h p: a) D án u tư thu c ngành, ngh , lĩnh v c quy nh t i Danh m c A và ư c th c hi n t i a bàn quy nh t i Danh m c B ph l c ban hành kèm theo Ngh nh này;
 8. b) D án u tư ư c th c hi n t i a bàn quy nh t i Danh m c C ph l c ban hành kèm theo Ngh nh này. i u 18. Mi n, gi m ti n thuê t 1. Nhà u tư có d án u tư quy nh t i i u 15 c a Ngh nh này ư c mi n n p ti n thuê t, k t khi ký h p ng thuê t như sau: a) ư c mi n ba năm i v i d án áp ng m t i u ki n quy nh t i i u 15 Ngh nh này; b) ư c mi n sáu năm i v i d án áp ng hai i u ki n quy nh t i i u 15 Ngh nh này. 2. Nhà u tư có d án u tư t i a bàn quy nh t i Danh m c B ư c mi n n p ti n thuê t, k t khi ký h p ng thuê t như sau: a) ư c mi n b y năm i v i d án t i a bàn quy nh t i M c II Danh m c B; b) ư c mi n mư i năm i v i d án t i a bàn quy nh t i M c I Danh m c B. 3. Nhà u tư có d án u tư t i a bàn quy nh t i Danh m c B ng th i áp ng i u ki n quy nh t i i u 15 Ngh nh này ư c mi n n p ti n thuê t, k t khi ký h p ng thuê t như sau: a) ư c mi n mư i m t năm i v i d án u tư thu c Danh m c A; b) ư c mi n mư i ba năm i v i d án áp ng hai i u ki n quy nh t i kho n 1, kho n 2 i u 15 Ngh nh này. 4. Nhà u tư có d án u tư a bàn quy nh t i Danh m c C ư c mi n n p ti n thuê t, k t khi ký h p ng thuê t như sau: a) ư c mi n mư i m t năm i v i d án t i a bàn quy nh t i M c II Danh m c C; b) ư c mi n mư i lăm năm i v i d án t i a bàn quy nh t i M c I Danh m c C. 5. ư c mi n n p ti n thuê t trong su t th i gian th c hi n d án i v i d án u tư thu c Danh m c A th c hi n t i a bàn quy nh t i Danh m c C. i u 19. Mi n, gi m thu s d ng t 1. Nhà u tư ư c Nhà nư c giao t có d án u tư quy nh t i Danh m c A ban hành kèm theo Ngh nh này ư c mi n, gi m thu s d ng t, k t khi ư c giao t như sau: a) ư c gi m 50% thu s d ng t trong b y năm i v i d án u tư quy nh t i M c II Danh m c A;
 9. b) ư c mi n n p thu s d ng t trong su t th i gian th c hi n d án i v i d án quy nh t i M c I Danh m c A. 2. Nhà u tư có d án u tư t i ư a bàn thu c Danh m c B ư c mi n n p thu s d ng t, k t khi ư c giao t như sau: a) ư c mi n b y năm i v i d án t i a bàn quy nh t i M c II Danh m c B; b) ư c mi n mư i năm i v i d án t i a bàn quy nh t i M c I Danh m c B. 3. Nhà u tư có d án u tư t i a bàn quy nh t i Danh m c B ng th i áp ng i u ki n quy nh t i i u 15 Ngh nh này ư c mi n n p thu s d ng t, k t khi ư c giao t như sau: a) ư c mi n mư i m t năm i v i d án u tư thu c Danh m c A; b) ư c mi n mư i lăm năm i v i d án áp ng ng th i hai i u ki n quy nh t i kho n 1, kho n 2 i u 15 Ngh nh này. 4. Nhà u tư có d án u tư a bàn quy nh t i Danh m c C ư c mi n n p thu s d ng t, k t khi ư c giao t như sau: a) ư c mi n mư i m t năm i v i d án t i a bàn quy nh t i M c II Danh m c C; b) ư c mi n mư i lăm năm i v i d án t i a bàn quy nh t i M c I Danh m c C. 5. ư c mi n n p thu s d ng t trong su t th i gian th c hi n d án i v i d án u tư thu c Danh m c A th c hi n t i a bàn quy nh t i Danh m c C. i u 20. Ưu ãi v thu su t, thu thu nh p doanh nghi p Nhà u tư có d án u tư thu c Danh m c A ho c d án u tư th c hi n t i a bàn quy nh t i Danh m c B ho c C ư c hư ng ưu ãi v thu su t, thu thu nh p doanh nghi p như sau: 1. Thu su t 25% i v i d án u tư thu c Danh m c A; 2. Thu su t 25% i v i d án u tư thu c Danh m c B; 3. Thu su t 20% i v i d án u tư thu c Danh m c A th c hi n a bàn thu c Danh m c B; 4. Thu su t 20% i v i d án u tư thu c Danh m c C; 5. Thu su t 15% i v i d án u tư thu c Danh m c A th c hi n t i a bàn thu c Danh m c C. i u 21. Th i h n mi n và gi m thu thu nh p doanh nghi p
 10. Nhà u tư có d án thành l p cơ s s n xu t, kinh doanh áp ng i u ki n quy nh t i i u 15, i u 16 Ngh nh này ư c mi n thu , gi m thu thu nh p doanh nghi p, k t khi có thu nh p ch u thu như sau: 1. ư c mi n hai năm và gi m 50% s thu ph i n p cho hai năm ti p theo iv id án áp ng m t i u ki n quy nh t i i u 15 Ngh nh này; 2. ư c mi n hai năm và gi m 50% s thu ph i n p cho b n năm ti p theo iv i d án áp ng c hai i u ki n quy nh t i i u 15 Ngh nh này; 3. ư c mi n ba năm và gi m 50% s thu ph i n p cho năm năm ti p theo i v i d án u tư thu c Danh m c A ư c th c hi n t i a bàn quy nh t i Danh m c B Ngh nh này; 4. ư c mi n ba năm và gi m 50% s thu ph i n p cho b y năm ti p theo i v i d án u tư áp ng c hai i u ki n quy nh t i i u 15 và ư c th c hi n t i a bàn quy nh t i Danh m c B Ngh nh này; 5. ư c mi n b n năm và gi m 50% s thu ph i n p cho b y năm ti p theo i v i d án thu c Danh m c A và ư c th c hi n t i a bàn quy nh t i Danh m c C Ngh nh này; 6. ư c mi n b n năm và gi m 50% s thu ph i n p cho chín năm ti p theo i v i d án u tư áp ng c hai i u ki n quy nh t i i u 15 và ư c th c hi n t i a bàn quy nh t i Danh m c C Ngh nh này. i u 22. Mi n, gi m thu thu nh p doanh nghi p i v i d án BOT, BTO Nhà u tư có d án theo hình th c h p ng xây d ng - kinh doanh - chuy n giao (BOT) ho c h p ng xây d ng - chuy n giao - kinh doanh (BTO) ư c mi n thu thu nh p doanh nghi p b n năm u, k t khi có thu nh p ch u thu và gi m 50% s thu thu nh p doanh nghi p ph i n p cho chín năm ti p theo. i u 23. Mi n, gi m thu thu nh p doanh nghi p i v i d án u tư m r ng, u tư chi u sâu Nhà u tư có d án u tư m r ng, u tư chi u sâu quy nh t i Danh m c A ban hành kèm theo Ngh nh này ư c hư ng ưu ãi v mi n thu , gi m thu thu nh p doanh nghi p cho ph n thu nh p tăng thêm do u tư này mang l i quy nh như sau: 1. ư c mi n m t năm và gi m 50% s thu ph i n p trong b n năm ti p theo; 2. ư c mi n ba năm và gi m 50% s thu ph i n p trong năm năm ti p theo iv i d án u tư th c hi n t i a bàn quy nh t i Danh m c B; 3. ư c mi n b n năm và gi m 50% s thu ph i n p trong b y năm ti p theo iv i d án u tư th c hi n t i a bàn quy nh t i Danh m c C. i u 24. Mi n thu thu nh p b sung
 11. Nhà u tư có d án u tư quy nh t i kho n 1 i u 15 ho c i u 16 Ngh nh này không ph i n p thu thu nh p b sung quy nh t i kho n 1 i u 10 c a Lu t Thu thu nh p doanh nghi p. i u 25. Mi n thu thu nh p cá nhân 1. Nhà u tư là cá nhân ư c mi n thu thu nh p cho ph n thu nh p có ư c do góp v n, mua c ph n c a doanh nghi p, c a qu h tr u tư, qu h tr xu t khNu ho c Qu h tr phát tri n khoa h c và công ngh qu c gia trong th i h n năm năm k t khi nhà u tư có nghĩa v n p thu theo quy nh c a pháp lu t v thu thu nh p i v i cá nhân; 2. Nhà u tư là cá nhân ư c mi n thu thu nh p cho ph n thu nh p có ư c do góp v n, mua c ph n c a doanh nghi p a bàn quy nh t i i u 16 Ngh nh này trong th i h n mư i năm k t khi nhà u tư có nghĩa v n p thu theo quy nh c a pháp lu t v thu thu nh p i v i cá nhân; 3. Nhà u tư góp v n b ng quy n s h u trí tu , bí quy t k thu t, quy trình công ngh ư c mi n thu thu nh p có ư c t ph n góp v n này. i u 26. Mi n thu nh p khNu i v i thi t b , máy móc t o thành tài s n c nh 1. Nhà u tư có d án u tư thu c Danh m c A ho c có d án u tư th c hi n t i a bàn quy nh t i Danh m c B ho c C ư c mi n thu nh p khNu i v i hàng hoá sau ây mà trong nư c chưa s n xu t ư c ho c s n xu t ư c nhưng chưa áp ng ư c yêu c u ch t lư ng: a) Thi t b , máy móc, phương ti n v n t i chuyên dùng (n m trong dây chuy n công ngh ) nh p khNu t o tài s n c nh c a doanh nghi p ho c m r ng quy mô u tư, i m i công ngh ; b) Phương ti n v n chuy n chuyên dùng ưa, ón công nhân. 2. Thi t b , máy móc và phương ti n v n t i chuyên dùng nói t i i u này mu n ư c hư ng mi n thu nh p khNu ph i ư c cơ quan có thNm quy n quy t nh cho hư ng ưu ãi u tư ch p thu n và ph i ăng ký v i h i quan c a khNu th c hi n. i u 27. Ưu ãi b sung v thu i v i nhà u tư s n xu t, kinh doanh hàng xu t khNu Ngoài các ưu ãi v thu thu nh p doanh nghi p quy nh t i Ngh nh này, nhà u tư s n xu t, kinh doanh hàng xu t khNu còn ư c hư ng thêm ưu ãi v thu thu nh p doanh nghi p như sau: 1. ư c gi m 50% s thu ph i n p cho ph n thu nh p có ư c trong các trư ng h p: a) Xu t khNu c a năm u tiên ư c th c hi n b ng cách xu t khNu tr c ti p; b) Xu t khNu m t hàng m i có tính năng kinh t - k thu t, tính năng s d ng khác v i m t hàng trư c ây doanh nghi p ã xu t khNu;
 12. c) Xu t khNu ra th trư ng m t qu c gia m i, ho c lãnh th m i khác v i th trư ng trư c ây. 2. ư c gi m 50% s thu thu nh p ph i n p cho ph n thu nh p tăng thêm do xu t khNu trong năm tài chính i v i nhà u tư có doanh thu xu t khNu năm sau cao hơn năm trư c; 3. ư c gi m 20% s thu thu nh p ph i n p cho ph n thu nh p có ư c do xu t khNu trong năm tài chính i v i các trư ng h p: a) Có doanh thu xu t khNu t t tr ng trên 50% t ng doanh thu; b) Duy trì th trư ng xu t khNu n nh v s lư ng ho c giá tr hàng hoá xu t khNu trong ba năm liên t c trư c ó. 4. ư c gi m thêm 25% s thu ph i n p cho ph n thu nh p có ư c do xu t khNu trong năm tài chính i v i nhà u tư nói t i kho n 1, 2 ho c 3 i u này th c hi n d án u tư a bàn quy nh t i Danh m c B. 5. ư c mi n toàn b s thu thu nh p doanh nghi p ph i n p cho ph n thu nh p có ư c do xu t khNu trong năm tài chính i v i nhà u tư nói t i kho n 1, 2 ho c 3 i u này th c hi n d án u tư a bàn quy nh t i Danh m c C. i u 28. Thu chuy n thu nh p ra nư c ngoài Khi chuy n thu nh p h p pháp ra nư c ngoài, nhà u tư là ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài, ngư i nư c ngoài thư ng trú Vi t Nam, ngư i nư c ngoài góp v n, mua c ph n theo quy nh c a Ngh nh này n p m t kho n thu b ng 5% s thu nh p chuy n ra nư c ngoài. i u 29. Quy n chuy n i ngo i t Các kho n ti n g c và lãi c a các kho n vay, v n u tư, các kho n ti n và tài s n h p pháp c a nhà u tư là ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài, ngư i nư c ngoài góp v n, mua c ph n quy nh t i i u 34 c a Lu t Khuy n khích u tư trong nư c (s a i) ã ư c chuy n vào Vi t Nam m t cách h p pháp và các kho n thu nh p h p pháp khác phát sinh t i Vi t Nam ư c chuy n i ra ngo i t chuy n ra nư c ngoài sau khi nhà u tư ã hoàn thành các nghĩa v tài chính theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam. i u 30. Trư ng h p ưu ãi, hình th c và m c h tr u tư 1. Nhà u tư có d án u tư thu c di n ưu ãi quy nh t i Ngh nh này ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n xem xét h tr u tư theo pháp lu t v u tư phát tri n. 2. Nhà u tư có d án u tư thu c di n ưu ãi quy nh t i Ngh nh này, n u tr c ti p tham gia xu t khNu, thì ngoài các h tr tương ng t Qu h tr phát tri n còn ư c Qu h tr xu t khNu qu c gia xem xét cho vay tín d ng xu t khNu v i lãi su t
 13. ưu ãi áp ng n 70% t ng s tín d ng th c hi n h p ng xu t khNu ã ký ho c ư c Qu này xem xét b o lãnh n 80% t ng s tín d ng th c hi n h p ng ó. i u 31. Th th c xu t c nh, nh p c nh c p cho nhà u tư Nhà u tư là ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài, ngư i nư c ngoài thư ng trú t i Vi t Nam u tư theo Lu t Khuy n khích u tư trong nư c ư c c p th th c có giá tr xu t c nh, nh p c nh nhi u l n trong th i gian chuNn b , tri n khai xây d ng và i u hành cơ s s n xu t, kinh doanh c a mình. i u 32. Thuê chuyên gia và lao ng k thu t là ngư i nư c ngoài Trong trư ng h p chuyên gia, lao ng k thu t trong nư c chưa áp ng ư c yêu c u v chuyên môn, nghi p v , nhà u tư có d án ưu ãi u tư ư c thuê chuyên gia, lao ng k thu t là ngư i nư c ngoài, ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài, ngư i nư c ngoài thư ng trú t i Vi t Nam theo nhu c u s n xu t, kinh doanh c a mình, tr ti n công trên cơ s h p ng lao ng và có trách nhi m tuân th y các quy nh c a pháp lu t lao ng v an toàn lao ng, b o hi m cho ngư i lao ng. Chuyên gia, lao ng k thu t là ngư i nư c ngoài, ngư i nư c ngoài thư ng trú t i Vi t Nam, ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài làm vi c cho cơ s s n xu t, kinh doanh trong nư c ư c chuy n ra nư c ngoài ph n thu nh p h p pháp c a mình, ư c chuy n i các kho n thu nh p này thành ngo i t t i các ngân hàng ư c phép kinh doanh ngo i t sau khi ã óng thu thu nh p theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam. i u 33. Thay i nhà u tư Trong trư ng h p có s thay i nhà u tư, nhà u tư m i ch c n làm th t c chuy n như ng tài s n theo quy nh c a pháp lu t t i cơ quan nhà nư c có thNm quy n và ăng ký i tên ch u tư t i cơ quan ã quy t nh c p ưu ãi u tư. Nhà u tư m i ti p t c ư c hư ng các ưu ãi và có trách nhi m th c hi n các nghĩa v ã cam k t trong th i gian còn l i c a d án. i u 34. i u ch nh, b sung và ch m d t ưu ãi u tư trư c th i h n 1. Trong quá trình th c hi n d án u tư, n u nhà u tư áp ng thêm ư c i u ki n ưu ãi quy nh t i i u 15 ho c i u 16 Ngh nh này, nhà u tư có quy n ngh cơ quan ã quy t nh c p ưu ãi u tư i u ch nh, b sung ưu ãi m i cho d án ó. Vi c th c hi n các i u ch nh, b sung ưu ãi u tư ư c ti n hành theo t ng năm; 2. Trong trư ng h p nhà u tư không áp ng i u ki n ư c hư ng ưu ãi vì lý do khách quan ho c ch quan, thì nhà u tư ph i thông báo b ng văn b n v i cơ quan ã quy t nh c p ưu ãi u tư trong th i h n 30 ngày, k t khi d án không còn i u ki n ưu ãi u tư như quy nh; Trong th i h n 7 ngày, k t ngày nh n ư c thông báo nói trên, cơ quan quy t nh c p ưu ãi u tư xem xét và quy t nh i u ch nh m t ph n ho c rút b toàn b ưu ãi ã ch p thu n;
 14. 3. Trong trư ng h p quá th i h n quy nh t i kho n 2 i u này nhà u tư không báo cáo v các thay i i u ki n hư ng ưu ãi u tư, thì nhà u tư ó ph i b i thư ng thi t h i, hoàn tr các kho n ưu ãi ã ư c hư ng trong th i gian mà d án không còn i u ki n ưu ãi u tư và tùy theo m c vi ph m mà b x ph t hành chính ho c b truy c u trách nhi m, hình s theo quy nh c a pháp lu t. Chương 4: QU N LÝ NHÀ NƯ C V KHUY N KHÍCH U TƯ TRONG NƯ C i u 35. ThNm quy n c a Chính ph Chính ph th ng nh t qu n lý nhà nư c v u tư và khuy n khích u tư trong ph m vi c nư c. Chính ph ban hành quy nh v trình t , th t c, thNm quy n c p ưu ãi u tư cho các d án u tư theo Lu t Khuy n khích u tư trong nư c (s a i) s 03/1998/QH10 ngày 20 tháng 5 năm 1998. i u 36. B K ho ch và u tư B K ho ch và u tư th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v khuy n khích u tư trong nư c, có các nhi m v và quy n h n sau ây: 1. Ch trì và ph i h p v i các B , ngành, a phương có liên quan chuNn b văn b n b sung, thay i, trình Chính ph quy t nh c th Danh m c các ngành, ngh và Danh m c các a bàn ư c hư ng ưu ãi u tư; 2. Ph bi n, hư ng d n, theo dõi, ki m tra vi c th c hi n các bi n pháp h tr và ch ưu ãi u tư; 3. Quy nh trình t , th t c, m u ơn ăng ký ưu ãi u tư, m u gi y ch ng nh n ưu ãi u tư áp d ng th ng nh t trong c nư c; 4. C p ho c t ch i c p Gi y ch ng nh n ưu ãi u tư cho các doanh nghi p ã ư c thành l p theo quy t nh c a Th tư ng Chính ph ; cho các doanh nghi p ã ư c thành l p theo quy t nh c a B trư ng ư c Th tư ng Chính ph U quy n trong th i h n không quá 20 ngày, k t ngày nh n ơn ăng ký ưu ãi; ki n ngh v i Th tư ng Chính ph các bi n pháp ưu ãi u tư i v i doanh nghi p do Th tư ng Chính ph quy t nh thành l p m i; th ng nh t ý ki n v các bi n pháp ưu ãi u tư v i B trư ng ư c Th tư ng Chính ph U quy n ho c phân c p quy t nh thành l p doanh nghi p m i. Các bi n pháp ưu ãi u tư ư c ghi ng th i vào Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh. i u 37. B Tài chính B Tài chính hư ng d n th c hi n vi c mi n, gi m thu theo quy nh t i Ngh nh này. Căn c vào Gi y ch ng nh n ưu ãi u tư ho c các bi n pháp ưu ãi u tư và m c ưu ãi u tư ghi t i Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh ã c p cho nhà u tư, cơ quan thu tr c ti p qu n lý vi c n p thu c a doanh nghi p ư c hư ng ưu ãi u tư
 15. có trách nhi m th c hi n vi c mi n, gi m thu ho c mi n, gi m ti n s d ng t, ti n thuê t theo quy nh c a Ngh nh này. Vi c xác nh chính th c s mi n, gi m thu ho c mi n, gi m ti n s d ng t, ti n thuê t cho ch d án u tư ư c th c hi n sau khi d án ã tri n khai, i vào ho t ng. i u 38. U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i chung là U ban nhân dân t nh) th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v khuy n khích u tư trong ph m vi a phương và có trách nhi m, quy n h n sau ây: 1. Theo dõi và ki m tra vi c th c hi n các bi n pháp h tr và khuy n khích u tư trong nư c t i a phương mình; 2. Quy t nh c p ho c t ch i c p ưu ãi u tư cho cơ s s n xu t, kinh doanh do a phương qu n lý; i u 39. Trách nhi m c a S K ho ch và u tư t nh S K ho ch và u tư t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i chung là S K ho ch và u tư t nh) giúp U ban nhân dân t nh th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v u tư a phương và có trách nhi m sau ây: 1. Ti p nh n và xem xét h sơ ngh ưu ãi u tư c a các nhà u tư nói t i kho n 1 i u 41 Ngh nh này; xem xét trình Ch t ch U ban nhân dân t nh quy t nh vi c c p ưu ãi u tư theo Lu t Khuy n khích u tư trong nư c (s a i); 2. nh kỳ 6 tháng m t l n báo cáo B K ho ch và u tư v tình hình th c hi n Lu t Khuy n khích u tư trong nư c (s a i) t i a phương. i u 40. U ban nhân dân c p huy n U ban nhân dân huy n, qu n, th xã tr c thu c t nh (sau ây g i chung là U ban nhân dân c p huy n) giúp U ban nhân dân t nh th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v u tư a phương có trách nhi m sau ây: 1. Ti p nh n và th lý h sơ ngh ưu ãi u tư c a các nhà u tư nói t i kho n 2 i u 41 Ngh nh này; xem xét trình Ch t ch U ban nhân dân t nh quy t nh vi c c p ưu ãi u tư theo Lu t Khuy n khích u tư trong nư c (s a i); 2. nh kỳ 6 tháng m t l n báo cáo U ban nhân dân t nh v tình hình th c hi n Lu t Khuy n khích u tư trong nư c (s a i) t i a phương. i u 41. Ti p nh n h sơ ngh c p ưu ãi u tư t i a phương 1. S K ho ch và u tư ti p nh n và xem xét h sơ ngh ưu ãi u tư i v i d án th c hi n trên ph m vi a phương, g m c d án u tư vào khu công nghi p, khu ch xu t, khu công ngh cao, mà nhà u tư là: a) Doanh nghi p tư nhân;
 16. b) Công ty trách nhi m h u h n; c) Công ty c ph n; d) Công ty h p danh; ) Liên hi p h p tác xã; H p tác xã kinh doanh ngành, ngh quy nh t i i u 13 Ngh nh s 16/CP c a Chính ph ngày 21 tháng 02 năm 1997 v chuy n i, ăng ký h p tác xã và t ch c ho t ng c a liên hi p h p tác xã; e) Doanh nghi p nhà nư c thu c a phương qu n lý; f) Doanh nghi p thu c các t ch c chính tr , chính tr - xã h i, h i ngh nghi p do Ch t ch U ban nhân dân t nh thành l p; g) Cơ s giáo d c, y t , văn hóa có Gi y ch ng nh n ăng ký ho t ng; h) Doanh nghi p do ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài thành l p theo lu t pháp Vi t Nam; i) Doanh nghi p do ngư i nư c ngoài thư ng trú t i Vi t Nam thành l p theo lu t pháp Vi t Nam; k) Doanh nghi p do công dân Vi t Nam cùng v i ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài thành l p theo lu t pháp Vi t Nam; l) Doanh nghi p do công dân Vi t Nam cùng v i ngư i nư c ngoài thư ng trú t i Vi t Nam thành l p theo lu t pháp Vi t Nam; 2. U ban nhân dân huy n ti p nh n và xem xét h sơ ngh ưu ãi u tư iv i d án th c hi n trên ph m vi a phương, mà ch u tư là: a) H p tác xã (tr trư ng h p nói t i i m kho n 1 i u này); b) Cá nhân và nhóm kinh doanh ho t ng theo Ngh nh s 66/H BT ngày 02 tháng 3 năm 1992 c a H i ng B trư ng (nay là Chính ph ); i u 42. Th t c xét, c p ưu ãi u tư cho doanh nghi p do cơ quan Trung ương quy t nh thành l p Th t c xét, c p ưu ãi u tư cho nhà u tư là doanh nghi p do Th tư ng Chính ph quy t nh thành l p, doanh nghi p do Th tư ng Chính ph U quy n ho c phân c p cho B trư ng, Th trư ng cơ quan có thNm quy n c a Trung ương quy t nh thành l p ư c th c hi n như sau: 1. Nhà u tư g i h sơ ăng ký ưu ãi u tư theo quy nh dư i ây nB K ho ch và u tư. a) i v i trư ng h p u tư thành l p doanh nghi p m i, u tư m r ng, u tư chi u sâu, h sơ ăng ký ưu ãi u tư bao g m:
 17. ơn ăng ký ưu ãi u tư l p theo m u quy nh; B n sao h p l Quy t nh thành l p doanh nghi p ho c Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh ho c Gi y ch ng nh n ăng ký ho t ng; D án u tư kèm theo b n sao h p l Quy t nh u tư; Danh m c máy móc, thi t b và phương ti n v n t i chuyên dùng ph i nh p khNu (n u có) th c hi n d án u tư. b) i v i trư ng h p b sung ưu ãi u tư c a d án ã ư c c p Gi y ch ng nh n ưu ãi u tư theo Lu t Khuy n khích u tư trong nư c (1994), h sơ ăng ký ưu ãi u tư bao g m: ơn ăng ký b sung ưu ãi u tư l p theo m u quy nh; Báo cáo k t qu th c hi n d án u tư, m c ưu ãi và th i h n ưu ãi ã ư c hư ng. Trư ng h p cơ quan c p b sung ưu ãi u tư không ph i là cơ quan ã c p Gi y ch ng nh n ưu ãi u tư trư c ây, thì nhà u tư g i thêm b n sao h p l Gi y ch ng nh n ưu ãi u tư ã c p, b n d án u tư và b n sao h p l Quy t nh u tư. c) i v i d án u tư ang th c hi n áp ng i u ki n ưu ãi u tư quy nh t i i u 15 ho c i u 16 Ngh nh này nhưng chưa ư c c p ưu ãi u tư, h sơ bao g m: ơn ăng ký ưu ãi u tư l p theo m u quy nh; B n sao h p l Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh ho c b n sao h p l Gi y ch ng nh n ăng ký ho t ng; D án u tư ã ư c phê duy t và b n sao h p l Quy t nh u tư; Báo cáo k t qu th c hi n d án u tư. 2. Trong th i h n 30 ngày, k t khi nh n h sơ h p l , B K ho ch và u tư ph i xem xét và quy t nh vi c c p hay t ch i c p Gi y ch ng nh n ưu ãi u tư. Trư ng h p t ch i c p Gi y ch ng nh n ưu ãi u tư ph i nêu rõ lý do. quy t nh c p ho c t ch i c p Gi y ch ng nh n ưu ãi u tư, B K ho ch và u tư có th tham kh o ý ki n c a các B có liên quan, n u xét th y c n thi t. Các cơ quan ư c h i ý ki n tr l i b ng văn b n trong th i h n 10 ngày k t khi nh n ư c văn b n h i ý ki n, n u quá th i h n này không tr l i thì coi như ng ý. i u 43. Th t c xét, c p ưu ãi u tư cho nhà u tư t i a phương Th t c xét, c p ưu ãi u tư cho nhà u tư nói t i kho n 1 i u 41 c a Ngh nh này ư c th c hi n như sau:
 18. 1. Nhà u tư g i h sơ ăng ký ưu ãi u tư n S K ho ch và u tư. a) i v i d án u tư thành l p doanh nghi p m i, h sơ ăng ký ưu ãi u tư bao g m: H sơ ăng ký thành l p doanh nghi p theo quy nh c a pháp lu t; ơn ăng ký ưu ãi u tư l p theo m u quy nh; D án u tư ho c phương án kinh doanh; B n sao h p l Quy t nh u tư i v i d án có s d ng v n ngân sách Nhà nư c; Danh m c máy móc, thi t b và phương ti n v n t i chuyên dùng ph i nh p khNu (n u có) th c hi n d án u tư. b) i v i d án u tư m r ng, u tư chi u sâu quy nh t i kho n 2 i u 1 Ngh nh này, h sơ ăng ký ưu ãi u tư bao g m: ơn ăng ký ưu ãi u tư l p theo m u quy nh; B n sao h p l Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh ho c b n sao h p l Gi y ch ng nh n ho t ng; D án u tư ho c phương án u tư; B n sao h p l Quy t nh u tư i v i d án có s d ng v n ngân sách Nhà nư c; Danh m c máy móc, thi t b và phương ti n v n t i chuyên dùng ph i nh p khNu (n u có) th c hi n u tư. c) i v i trư ng h p b sung ưu ãi u tư cho d án ã ư c c p Gi y ch ng nh n ưu ãi u tư theo Lu t Khuy n khích u tư trong nư c (1994), h sơ ăng ký ưu ãi u tư bao g m: ơn ăng ký b sung ưu ãi u tư l p theo m u quy nh; Báo cáo k t qu th c hi n d án u tư, th i h n và m c ưu ãi th c t mà d án ã ư c hư ng. Trư ng h p cơ quan c p b sung ưu ãi u tư không ph i là cơ quan ã c p Gi y ch ng nh n ưu ãi u tư trư c ây thì nhà u tư g i thêm b n sao h p l Gi y ch ng nh n ưu ãi u tư ã c p, b n d án u tư và b n sao h p l Quy t nh u tư i v i d án có s d ng v n ngân sách Nhà nư c. d) i v i d án u tư ang th c hi n áp ng i u ki n ưu ãi u tư quy nh t i i u 15 ho c i u 16 Ngh nh này, nhưng chưa ăng ký ưu ãi u tư, h sơ ăng ký ưu ãi u tư bao g m: ơn ăng ký ưu ãi u tư l p theo m u quy nh;
 19. D án u tư ho c phương án u tư; B n sao h p l Quy t nh u tư i v i d án có s d ng v n ngân sách Nhà nư c; Báo cáo k t qu th c hi n d án u tư ho c phương án u tư. e) i v i d án u tư c a ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài, ngoài các gi y t tương ng quy nh t i i m a, b, c ho c d c a kho n này, h sơ ăng ký ưu ãi u tư còn ph i có thêm b n sao h chi u h p l c a Vi t Nam sau khi ã xu t trình h chi u ó ho c Gi y xác nh n ngu n g c Vi t Nam do cơ quan i di n ngo i giao ho c lãnh s c a Vi t Nam nư c ngoài ho c do U ban v ngư i Vi t Nam nư c ngoài ho c do cơ quan có thNm quy n c a nư c ngoài c p; f) i v i d án u tư c a ngư i nư c ngoài thư ng trú Vi t Nam, ngoài các gi y t tương ng quy nh t i i m a, b, c ho c d c a kho n này, h sơ ăng ký ưu ãi u tư còn ph i có thêm b n sao h chi u và Gi y ch ng nh n thư ng trú do cơ quan qu n lý xu t nh p c nh c a Vi t Nam c p. 2. Trong th i h n 20 ngày k t ngày S K ho ch và u tư nh n h sơ h p l , Ch t ch U ban nhân dân t nh ph i quy t nh vi c c p ho c t ch i c p ưu ãi u tư theo ngh c a S K ho ch và u tư. Trong trư ng h p thành l p m i doanh nghi p, n u nhà u tư có yêu c u, Ch t ch U ban nhân dân t nh có th c p riêng Gi y ch ng nh n ưu ãi u tư cho d án (thay cho vi c ghi các ưu ãi u tư vào Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh). S K ho ch và u tư có th tham kh o ý ki n c a các s , ban, ngành có liên quan c a t nh, n u xét th y c n thi t, trư c khi trình Ch t ch U ban nhân dân t nh quy t nh. Các cơ quan ư c h i ý ki n tr l i b ng văn b n trong th i h n 10 ngày k t khi nh n ư c văn b n h i ý ki n, n u quá th i h n này không tr l i thì coi như ng ý. i u 44. Th t c xét, c p ưu ãi u tư cho nhà u tư là h p tác xã; cá nhân, nhóm kinh doanh theo quy nh c a Ngh nh s 66/H BT ngày 02 tháng 3 năm 1992 Th t c xét, c p ưu ãi u tư cho các nhà u tư nói t i kho n 2 i u 41 Ngh nh này ư c th c hi n như sau: 1. Nhà u tư g i h sơ ăng ký ưu ãi u tư n phòng có ch c năng c p ăng ký kinh doanh c a U ban nhân dân huy n. a) i v i d án u tư thành l p cơ s s n xu t, kinh doanh m i, h sơ ăng ký ưu ãi u tư bao g m: H sơ ăng ký kinh doanh theo quy nh c a pháp lu t; ơn ăng ký ưu ãi u tư l p theo m u quy nh; Phương án u tư ho c phương án kinh doanh;
 20. Danh m c máy móc, thi t b và phương ti n v n t i chuyên dùng ph i nh p khNu (n u có) th c hi n phương án u tư ho c phương án kinh doanh. b) i v i d án u tư m r ng, u tư chi u sâu quy nh t i kho n 2 i u 1 Ngh nh này, h sơ ăng ký ưu ãi u tư bao g m: ơn ăng ký ưu ãi u tư l p theo m u quy nh; B n sao h p l Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh ho c b n sao Gi y phép kinh doanh; Phương án u tư; Danh m c máy ;óc, thi t b và các phương ti n v n t i chuyên dùng nh p khNu (n u có) th c hi n phương án u tư. c) i v i d án u tư ang th c hi n thu c lĩnh v c ưu ãi u tư quy nh t i i u 15 ho c i u 16 Ngh nh này nhưng chưa ăng ký ưu ãi u tư, h sơ ăng ký ưu ãi u tư bao g m: ơn ăng ký ưu ãi u tư; Phương án u tư ho c phương án kinh doanh; Báo cáo k t qu th c hi n phương án u tư ho c phương án kinh doanh. 2. Trong th i h n 20 ngày, k t ngày U ban nhân dân huy n nh n h sơ h p l , Ch t ch U ban nhân dân t nh ph i quy t nh c p ho c t ch i c p ưu ãi u tư theo ngh c a Ch t ch U ban nhân dân huy n. Ch t ch U ban nhân dân huy n có th tham kh o thêm ý ki n c a S K ho ch và u tư, các s , ban ngành khác có liên quan c a t nh trư c khi trình Ch t ch U ban nhân dân t nh quy t nh. Các cơ quan ư c h i ý ki n tr l i b ng văn b n trong th i h n 10 ngày k t khi nh n ư c văn b n h i ý ki n, n u quá th i h n này không tr l i thì coi như ng ý. i u 45. Thanh tra, ki m tra c a các cơ quan nhà nư c có thNm quy n i v i ho t ng c a cơ s s n xu t, kinh doanh Ho t ng c a các cơ s s n xu t, kinh doanh thu c di n khuy n khích u tư ch u s thanh tra, ki m tra c a các cơ quan nhà nư c có thNm quy n theo quy nh t i Ngh nh s 61/1998/N -CP ngày 15 tháng 6 năm 1998 c a Chính ph . Chương 5: I U KHO N THI HÀNH i u 46. Hi u l c thi hành
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2