intTypePromotion=3

Nghị định số 54/2000/NĐ-CP về bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với bí mật kinh doanh, chỉ dẫn địa lý, tên thương mại và bảo hộ quyền chống cạnh tranh liên quan tới sở hữu công nghiệp do chính phủ ban hành

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
63
lượt xem
7
download

Nghị định số 54/2000/NĐ-CP về bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với bí mật kinh doanh, chỉ dẫn địa lý, tên thương mại và bảo hộ quyền chống cạnh tranh liên quan tới sở hữu công nghiệp do chính phủ ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'nghị định số 54/2000/nđ-cp về bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với bí mật kinh doanh, chỉ dẫn địa lý, tên thương mại và bảo hộ quyền chống cạnh tranh liên quan tới sở hữu công nghiệp do chính phủ ban hành', văn bản luật, đầu tư phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 54/2000/NĐ-CP về bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với bí mật kinh doanh, chỉ dẫn địa lý, tên thương mại và bảo hộ quyền chống cạnh tranh liên quan tới sở hữu công nghiệp do chính phủ ban hành

 1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 54/2000/N -CP Hà N i, ngày 03 tháng 10 năm 2000 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 54/2000/N -CP NGÀY 03 THÁNG 10 NĂM 2000 V B O H QUY N S H U CÔNG NGHI P I V I BÍ M T KINH DOANH, CH D N NA LÝ, TÊN THƯƠNG M I VÀ B O H QUY N CH NG C NH TRANH KHÔNG LÀNH M NH LIÊN QUAN T I S H U CÔNG NGHI P CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c B Lu t Dân s ngày 28 tháng 10 năm 1995; Căn c Ngh quy t c a Qu c h i khoá IX, kỳ h p th 8 v vi c thi hành B Lu t Dân s ; Căn c Lu t Thương m i ngày 10 tháng 5 năm 1997; góp ph n tăng cư ng s b o h y và có hi u qu quy n s h u công nghi p, b o h ho t ng kinh doanh trung th c, b o v l i ích h p pháp c a ngư i tiêu dùng; Theo ngh c a B trư ng B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng, NGHN NNH: Chương 1: CÁC QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Ngh nh này quy nh chi ti t vi c b o h quy n s h u công nghi p i v i m t s trong s "các i tư ng khác" quy nh t i i u 780 B Lu t Dân s ngày 28 tháng 10 năm 1995 bao g m: bí m t kinh doanh, ch d n a lý, tên thương m i và vi c b o h quy n ch ng c nh tranh không lành m nh liên quan t i s h u công nghi p. i u 2. i tư ng áp d ng 1. Ngh nh này áp d ng i v i t ch c, cá nhân trong nư c và nư c ngoài ho t ng kinh doanh trên lãnh th Vi t Nam. 2. Ngh nh này cũng áp d ng i v i t ch c, cá nhân nư c ngoài tuy không ho t ng kinh doanh trên lãnh th Vi t Nam nhưng thu c m t trong các trư ng h p sau ây:
 2. a) T ch c, cá nhân ư c b o h quy n s h u công nghi p theo quy nh c a Công ư c Paris ho c quy nh c a các i u ư c qu c t công nh n b o h l n nhau v s h u công nghi p mà Vi t Nam ký k t ho c tham gia; b) T ch c, cá nhân, thu c các nư c, vùng lãnh th cùng Vi t Nam ch p nh n nguyên t c có i có l i trong vi c b o h s h u công nghi p cho t ch c, cá nhân c a nhau. i u 3. Áp d ng các văn b n pháp lu t Vi c b o h bí m t kinh doanh, ch d n a lý, tên thương m i, quy n ch ng c nh tranh không lành m nh thu c lĩnh v c s h u công nghi p ph i tuân theo các quy nh c a Ngh nh này và các văn b n pháp lu t có liên quan khác c a Vi t Nam. Trong trư ng h p i u ư c qu c t mà Vi t Nam ký k t ho c tham gia có quy nh khác v i quy nh c a Ngh nh này thì áp d ng quy nh c a i u ư c qu c t ó. i u 4. Gi i thích thu t ng Nh ng t ng dư i ây dùng trong Ngh nh này ư c hi u như sau: 1. "Ch d n thương m i" là các d u hi u, thông tin nh m hư ng d n thương m i hàng hoá, d ch v , g m nhãn hi u hàng hoá, tên thương m i, bi u tư ng kinh doanh, khNu hi u kinh doanh, ch d n a lý, ki u dáng bao bì c a hàng hoá, nhãn hàng hoá...; 2. "S d ng ch d n thương m i" là các hành vi g n ch d n thương m i ó lên hàng hoá, bao bì hàng hoá, phương ti n d ch v , gi y t giao d ch kinh doanh, phương ti n qu ng cáo; bán, qu ng cáo bán, tàng tr bán, nh p khNu hàng hoá có g n ch d n thương m i ó; 3. "Thành qu u tư" là ki n th c, thông tin dư i d ng công ngh , sáng ch , gi i pháp h u ích, ki u dáng công nghi p, bí quy t k thu t, bí m t kinh doanh...., thu ư c t ho t ng u tư v tài chính ho c trí tu ; 4. "S d ng thành qu u tư" là các hành vi s d ng ki n th c, thông tin quy nh kho n 3 i u này th c hi n ho t ng s n xu t s n phNm, cung ng d ch v , thương m i hàng hoá; bán, qu ng cáo bán, tàng tr bán, nh p khNu s n phNm ư c s n xu t do s d ng ki n th c, thông tin ó. i u 5. i u ki n xác l p quy n s h u công nghi p i v i bí m t kinh doanh, ch d n a lý và tên thương m i Quy n s h u công nghi p i v i bí m t kinh doanh, ch d n a lý và tên thương m it ng ư c xác l p khi có các i u ki n quy nh t i i u 6, i u 10, i u 14 Ngh nh này mà không c n ph i ăng ký t i cơ quan Nhà nư c có thNm quy n. Chương 2: QUY N S H U CÔNG NGHI P I V I BÍ M T KINH DOANH, CH D N NA LÝ, TÊN THƯƠNG M I
 3. i u 6. Bí m t kinh doanh 1. Bí m t kinh doanh ư c b o h là thành qu u tư dư i d ng thông tin có các i u ki n sau ây: a) Không ph i là hi u bi t thông thư ng; b) Có kh năng áp d ng trong kinh doanh và khi ư c s d ng s t o cho ngư i n m gi thông tin ó có l i th hơn so v i ngư i không n m gi ho c không s d ng thông tin ó; c) ư c ch s h u b o m t b ng các bi n pháp c n thi t thông tin ó không b ti t l và không d dàng ti p c n ư c. 2. Các thông tin bí m t khác không liên quan n kinh doanh như bí m t v nhân thân, v qu n lý nhà nư c, v an ninh, qu c phòng không ư c b o h dư i danh nghĩa là bí m t kinh doanh. i u 7. Ch s h u quy n s h u công nghi p i v i bí m t kinh doanh 1. Ch s h u quy n s h u công nghi p i v i bí m t kinh doanh là t ch c, cá nhân ã u tư t o ra ho c có ư c thành qu u tư là bí m t kinh doanh. 2. Trư ng h p bí m t kinh doanh ư c bên làm thuê, bên th c hi n h p ng t o ra ho c có ư c trong khi th c hi n công vi c ư c giao thì bí m t kinh doanh ó thu c quy n s h u c a bên thuê ho c bên giao vi c, tr trư ng h p các bên liên quan có tho thu n khác. i u 8. N i dung và th i h n b o h quy n s h u công nghi p i v i bí m t kinh doanh 1. Ch s h u quy n s h u công nghi p i v i bí m t kinh doanh có quy n chi m h u, s d ng và nh o t bí m t kinh doanh theo quy nh c a pháp Lu t. 2. Các quy n c a ch s h u quy n s h u công nghi p i v i bí m t kinh doanh ư c b o h khi bí m t kinh doanh còn áp ng các i u ki n quy nh t i kho n 1 i u 6 c a Ngh nh này. i u 9. Chuy n giao quy n s h u công nghi p i v i bí m t kinh doanh 1. Quy n s h u công nghi p i v i bí m t kinh doanh ư c phép chuy n giao ho c ư c th a k theo quy nh c a pháp lu t. 2. Vi c chuy n giao quy n s h u công nghi p i v i bí m t kinh doanh ư c th c hi n dư i hình th c h p ng b ng văn b n, trong ó bên giao ph i ghi rõ bí m t kinh doanh ư c chuy n giao. Trong trư ng h p các bên tho thu n ch chuy n giao quy n s d ng bí m t kinh doanh (li - xăng bí m t kinh doanh) thì bên nh n có nghĩa v th c hi n các bi n pháp b o m t c n thi t theo yêu c u c a bên giao. i u 10. Ch d n a lý
 4. 1. Ch d n a lý ư c b o h là thông tin v ngu n g c a lý c a hàng hoá áp ng các i u ki n sau ây: a) Th hi n dư i d ng m t t ng , d u hi u, bi u tư ng ho c hình nh, dùng ch m t qu c gia ho c m t vùng lãnh th , a phương thu c m t qu c gia; b) Th hi n trên hàng hoá, bao bì hàng hoá hay gi y t giao d ch liên quan t i vi c mua bán hàng hoá nh m ch d n r ng hàng hoá nói trên có ngu n g c t i qu c gia, vùng lãnh th ho c a phương mà c trưng v ch t lư ng, uy tín, danh ti ng ho c các c tính khác c a lo i hàng hoá này có ư c ch y u là do ngu n g c a lý t o nên. 2. N u ch d n a lý là tên g i xu t x hàng hoá thì vi c b o h ư c th c hi n theo quy nh c a pháp lu t hi n hành v tên g i xu t x hàng hoá. 3. Các thông tin a lý ã tr thành tên g i thông thư ng c a hàng hoá, ã m t kh năng ch d n ngu n g c a lý thì không ư c b o h dư i danh nghĩa là ch d n a lý theo quy nh c a Ngh nh này. i u 11. Ngư i có quy n s d ng ch d n a lý Ngư i có quy n s d ng ch d n a lý là m i t ch c, cá nhân ti n hành ho t ng s n xu t hàng hoá mang ch d n ó t i lãnh th qu c gia, vùng lãnh th ho c a phương tương ng, v i i u ki n hàng hoá do ngư i ó s n xu t ph i b o m uy tín ho c danh ti ng v n có c a lo i hàng hoá ó. i u 12. N i dung quy n s h u công nghi p i v i ch d n a lý 1. Ngư i có quy n s d ng ch d n a lý có quy n th hi n ch d n ó trên hàng hoá, bao bì hàng hoá, gi y t giao d ch nh m mua bán hàng hoá và qu ng cáo cho hàng hoá tương ng. 2. Quy n s d ng ch d n a lý không ư c chuy n giao. i u 13. Th i h n b o h quy n s h u công nghi p i v i ch d n a lý Quy n s d ng ch d n a lý ư c b o h khi còn có các i u ki n i v i ch d n a lý quy nh t i kho n 1 i u 10 và các i u ki n i v i ho t ng s n xu t c a ngư i có quy n s d ng ch d n a lý quy nh t i i u 11 c a Ngh nh này còn ư c áp ng y . i u 14. Tên thương m i 1. Tên thương m i ư c b o h là tên g i c a t ch c, cá nhân dùng trong ho t ng kinh doanh, áp ng y các i u ki n sau ây: a) Là t p h p các ch cái, có th kèm theo ch s , phát âm ư c; b) Có kh năng phân bi t ch th kinh doanh mang tên g i ó v i các ch th kinh doanh khác trong cùng lĩnh v c kinh doanh.
 5. 2. Các tên g i sau ây không ư c b o h dư i danh nghĩa là tên thương m i: a) Tên g i c a các cơ quan hành chính, các t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i, t ch c xã h i, t ch c xã h i - ngh nghi p ho c các ch th không liên quan t i ho t ng kinh doanh; b) Tên g i nh m m c ích th c hi n ch c năng c a tên thương m i nhưng không có kh năng phân bi t ch th kinh doanh c a các cơ s kinh doanh trong cùng m t lĩnh v c; c) Tên thương m i gây nh m l n v i tên thương m i c a ngư i khác ã ư c s d ng t trư c trên cùng m t a bàn và trong cùng m t lĩnh v c kinh doanh, gây nh m l n v i nhãn hi u hàng hoá c a ngư i khác ã ư c b o h t trư c khi b t u s d ng tên thương m i ó. i u 15. Ch s h u quy n s h u công nghi p i v i tên thương m i Ch s h u quy n s h u công nghi p i v i tên thương m i là t ch c, cá nhân ti n hành ho t ng kinh doanh dư i tên thương m i ó. i u 16. N i dung quy n s h u công nghi p i v i tên thương m i 1. Ch s h u quy n s h u công nghi p i v i tên thương m i có quy n s d ng tên thương m i vào m c ích kinh doanh b ng cách dùng tên thương m i xưng danh trong các ho t ng kinh doanh, th hi n tên thương m i ó trong các gi y t giao d ch, bi n hi u, s n phNm, hàng hoá, bao bì hàng hoá và qu ng cáo. 2. Ch s h u quy n s h u công nghi p i v i tên thương m i có quy n chuy n giao tên thương m i theo h p ng ho c th a k cho ngư i khác v i i u ki n vi c chuy n giao ph i ư c ti n hành cùng v i toàn b cơ s kinh doanh và ho t ng kinh doanh dư i tên thương m i ó. i u 17. Th i h n b o h quy n s h u công nghi p i v i tên thương m i Quy n s h u công nghi p i v i tên thương m i ư c b o h khi ch s h u v n còn duy trì ho t ng kinh doanh dư i tên thương m i ó. Chương 3: B OH QUY N S H U CÔNG NGHI P I V I BÍ M T KINH DOANH, CH D N NA LÝ VÀ TÊN THƯƠNG M I i u 18. Hành vi xâm ph m quy n s h u công nghi p i v i bí m t kinh doanh Hành vi xâm ph m quy n s h u công nghi p i v i bí m t kinh doanh, bao g m: 1. Ti p c n, thu th p thông tin thu c bí m t kinh doanh b ng cách ch ng l i các bi n pháp b o m t c a ngư i s h u h p pháp bí m t kinh doanh ó;
 6. 2. B c l , s d ng thông tin thu c bí m t kinh doanh mà không ư c phép c a ch s h u bí m t kinh doanh ó; 3. Vi ph m h p ng b o m t ho c l a g t, l i d ng lòng tin c a ngư i có nghĩa v b o m t, l i d ng lòng tin nh m ti p c n, thu th p và làm b c l thông tin thu c bí m t kinh doanh c a ch s h u bí m t kinh doanh ó; 4. Ti p c n, thu th p các thông tin thu c bí m t kinh doanh c a ngư i khác khi ngư i này trình theo th t c xin c p gi y phép liên quan n kinh doanh ho c xin c p gi y phép lưu hành s n phNm - c bi t là dư c phNm và s n phNm hoá nông ho c b ng cách ch ng l i các bi n pháp b o m t c a các cơ quan hành chính, ho c s d ng nh ng thông tin ó nh m m c ích kinh doanh k c nh m m c ích xin c p gi y phép liên quan n kinh doanh ho c lưu hành s n phNm. i u 19. Hành vi xâm ph m quy n s h u công nghi p i v i ch d n a lý Hành vi xâm ph m quy n s h u công nghi p i v i ch d n a lý bao g m: 1. S d ng b t kỳ ch d n thương m i nào trùng ho c tương t v i ch d n a lý ang ư c b o h gây n tư ng sai l ch v xu t x a lý c a hàng hoá; 2. S d ng b t kỳ ch d n thương m i nào trùng ho c tương t v i ch d n a lý ang ư c b o h cho nh ng hàng hoá trùng, tương t ho c có liên quan không b o m uy tín, danh ti ng c a hàng hoá mang ch d n a lý ó, k c trư ng h p s d ng cùng v i các t như "phương pháp", "ki u", "lo i", "ph ng theo", ho c các t ng tương t ; 3. S d ng ch d n a lý v rư u vang ho c rư u m nh cho nh ng lo i rư u vang ho c rư u m nh không có xu t x t i lãnh th ư c ch d n, k c trư ng h p có nêu ch d n v xu t x th t c a hàng hoá ho c ch d n a lý ư c s d ng dư i hình th c d ch sang ngôn ng khác ho c ư c s d ng kèm theo các t như "ki u", "lo i", "d ng", "ph ng theo" ho c nh ng t ng tương t . i u 20. Hành vi xâm ph m quy n s h u công nghi p i v i tên thương m i Hành vi xâm ph m quy n s h u công nghi p i v i tên thương m i là m i hành vi s d ng b t kỳ ch d n thương m i nào trùng ho c tương t v i tên thương m i c a ngư i khác cho cùng lo i s n phNm, d ch v ho c cho s n phNm, d ch v tương t , gây nh m l n v ch th kinh doanh, cơ s kinh doanh, ho t ng kinh doanh dư i tên thương m i ó. i u 21. Quy n yêu c u x lý vi c xâm ph m quy n s h u công nghi p v bí m t kinh doanh, ch d n a lý và tên thương m i 1. Ch s h u quy n s h u công nghi p i v i bí m t kinh doanh, tên thương m i và ngư i có quy n s d ng ch d n a lý có quy n yêu c u các cơ quan Nhà nư c có thNm quy n bu c ngư i th c hi n hành vi xâm ph m quy n c a mình ph i ch m d t hành vi xâm ph m và b i thư ng thi t h i. 2. Trong trư ng h p x y ra các hành vi xâm ph m quy n s h u công nghi p i v i tên thương m i ho c ưa các thông tin sai l c v tên thương m i, ch d n sai l c v
 7. ngu n g c a lý hàng hoá khi n ngư i tiêu dùng b nh m l n thì ngư i tiêu dùng có quy n yêu c u các cơ quan Nhà nư c có thNm quy n bu c ngư i th c hi n hành vi trên ph i ch m d t hành vi ó và b i thư ng thi t h i cho ngư i tiêu dùng. 3. Th i hi u th c hi n quy n yêu c u x lý hành vi xâm ph m quy nh t i kho n 1 và kho n 2 i u này là m t năm tính t ngày phát hi n ư c hành vi xâm ph m nhưng không quá ba năm tính t ngày hành vi xâm ph m x y ra. i u 22. Nghĩa v ch ng minh 1. Khi th c hi n quy n yêu c u x lý hành vi xâm ph m quy nh t i kho n 1 i u 21 c a Ngh nh này, ch s h u quy n s h u công nghi p i v i bí m t kinh doanh, tên thương m i và ngư i có quy n s d ng ch d n a lý có nghĩa v ch ng minh i u ki n xác l p quy n và ph m vi quy n c a mình; nêu rõ tên, a ch c a ngư i ã th c hi n hành vi xâm ph m; cung c p các ch ng c v ph m vi, m c c a vi c xâm ph m ó. Trong trư ng h p yêu c u b i thư ng thi t h i thì ch s h u quy n s h u công nghi p i v i bí m t kinh doanh, tên thương m i và ngư i có quy n s d ng ch d n a lý ph i ch ng minh m c thi t h i do ngư i có hành vi xâm ph m gây ra. 2. N u ngư i yêu c u x lý hành vi xâm ph m là ngư i tiêu dùng thì ngư i ó ph i nêu rõ tên, a ch ngư i có hành vi xâm ph m, cung c p các ch ng c v s xâm ph m và ch ng minh m c thi t h i (n u có). i u 23. Trình t và th t c x lý các hành vi xâm ph m quy n s h u công nghi p i v i bí m t kinh doanh, ch d n a lý và tên thương m i Vi c x lý các hành vi xâm ph m quy n s h u công nghi p i v i bí m t kinh doanh, ch d n a lý và tên thương m i ư c th c hi n theo trình t và th t c x lý các hành vi xâm ph m các quy n s h u công nghi p khác. Chương 4: B OH QUY N CH NG C NH TRANH KHÔNG LÀNH M NH LIÊN QUAN T I S H U CÔNG NGHI P i u 24. Hành vi c nh tranh không lành m nh liên quan t i s h u công nghi p Hành vi c nh tranh không lành m nh liên quan t i s h u công nghi p, bao g m: 1. S d ng các ch d n thương m i làm sai l ch nh n th c và thông tin v ch th kinh doanh, cơ s kinh doanh, ho t ng kinh doanh, hàng hoá, d ch v , nh m m c ích: a) L i d ng uy tín, danh ti ng c a ngư i s n xu t kinh doanh khác trong s n xu t kinh doanh c a mình; b) Làm thi t h i n uy tín, danh ti ng c a ngư i s n xu t kinh doanh khác trong s n xu t kinh doanh c a mình;
 8. c) Gây nh m l n v xu t x , cách s n xu t, tính năng, ch t lư ng, s lư ng ho c c i m khác c a hàng hoá, d ch v ; v i u ki n cung c p hàng hoá, d ch v ... cho ngư i tiêu dùng trong quá trình nh n bi t, ch n l a hàng hoá, d ch v ho c ho t ng kinh doanh. 2. Chi m o t, s d ng thành qu u tư c a ngư i khác mà không ư c ngư i ó cho phép. i u 25. Quy n ch ng c nh tranh không lành m nh liên quan t i s h u công nghi p 1. T ch c, cá nhân b thi t h i ho c có kh năng b thi t h i do hành vi c nh tranh không lành m nh thu c lĩnh v c s h u công nghi p có quy n yêu c u cơ quan nhà nư c có thNm quy n: bu c ngư i có hành vi c nh tranh không lành m nh ph i ch m d t hành vi ó, yêu c u b i thư ng thi t h i; x lý hành chính ho c truy c u trách nhi m hình s i v i ngư i có hành vi c nh tranh không lành m nh. 2. Các h i ngư i tiêu dùng, h i ngh nghi p c a các t ch c, cá nhân có quy n i di n cho các h i viên c a mình th c hi n quy n nêu t i kho n 1 i u này. i u 26. Nghĩa v ch ng minh c a t ch c, cá nhân yêu c u x lý hành vi c nh tranh không lành m nh T ch c, cá nhân th c hi n quy n yêu c u x lý hành vi c nh tranh không lành m nh quy nh t i i u 25 c a Ngh nh này có nghĩa v ch ng minh v i cơ quan Nhà nư c có thNm quy n v vi c quy n, l i ích h p pháp c a mình ho c c a t ch c, cá nhân do mình i di n ang b xâm h i ho c có nguy cơ b thi t h i do hành vi c nh tranh không lành m nh gây ra. i u 27. X lý hành vi c nh tranh không lành m nh T ch c, cá nhân th c hi n hành vi c nh tranh không lành m nh thu c lĩnh v c s h u công nghi p thì tuỳ theo tính ch t, m c c a hành vi ó s b x lý hành chính ho c truy c u trách nhi m hình s ; n u gây thi t h i ph i b i thư ng theo quy nh c a pháp lu t. Chương 5: QU N LÝ NHÀ NƯ C V B O H QUY N S H U CÔNG NGHI P I V I BÍ M T KINH DOANH, CH D N NA LÝ, TÊN THƯƠNG M I VÀ B O H QUY N CH NG C NH TRANH KHÔNG LÀNH M NH LIÊN QUAN T I S H U CÔNG NGHI P i u 28. N i dung qu n lý nhà nư c v b o h quy n s h u công nghi p i v i bí m t kinh doanh, ch d n a lý, tên thương m i và b o h quy n ch ng c nh tranh không lành m nh liên quan t i s h u công nghi p 1. Ban hành chính sách, chi n lư c, quy ho ch, k ho ch phát tri n ho t ng s h u công nghi p, văn b n pháp lu t liên quan n vi c b o h bí m t kinh doanh, ch d n a lý, tên thương m i và quy n ch ng c nh tranh không lành m nh;
 9. 2. B o v quy n l i h p pháp c a nhà nư c, t ch c và cá nhân trong lĩnh v c s h u công nghi p liên quan n bí m t kinh doanh, ch d n a lý, tên thương m i và quy n ch ng c nh tranh không lành m nh; 3. T ch c thi hành các văn b n quy ph m pháp lu t và các chính sách s h u công nghi p v b o h bí m t kinh doanh, ch d n a lý, tên thương m i và quy n ch ng c nh tranh không lành m nh; 4. Qu n lý ho t ng d ch v tư v n và d ch v i di n v s h u công nghi p liên quan n bí m t kinh doanh, ch d n a lý, tên thương m i và quy n ch ng c nh tranh không lành m nh; 5. ào t o và xây d ng i ngũ cán b ho t ng trong lĩnh v c s h u công nghi p liên quan n bí m t kinh doanh, ch d n a lý, tên thương m i và quy n ch ng c nh tranh không lành m nh; 6. H p tác qu c t v s h u công nghi p liên quan n bí m t kinh doanh, ch d n a lý, tên thương m i và quy n ch ng c nh tranh không lành m nh; 7. Hư ng d n, thanh tra, ki m tra vi c th c hi n chính sách, ch p hành pháp lu t v s h u công nghi p liên quan n bí m t kinh doanh, ch d n a lý, tên thương m i và quy n ch ng c nh tranh không lành m nh; 8. Ti p nh n, gi i quy t khi u n i, t cáo, x lý vi ph m pháp lu t v s h u công nghi p liên quan n bí m t kinh doanh, ch d n a lý, tên thương m i và quy n ch ng c nh tranh không lành m nh. i u 29. Trách nhi m c a các cơ quan nhà nư c có thNm quy n qu n lý v b o h quy n s h u công nghi p i v i bí m t kinh doanh, ch d n a lý, tên thương m i và b o h quy n ch ng c nh tranh không lành m nh liên quan t i s h u công nghi p 1. B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng là cơ quan c a Chính ph th c hi n ch c năng th ng nh t qu n lý Nhà nư c v s h u công nghi p liên quan n bí m t kinh doanh, ch d n a lý, tên thương m i và quy n ch ng c nh tranh không lành m nh trong ph m vi c nư c, có trách nhi m t ch c, ch o vi c th c hi n các ch , chính sách, các quy nh pháp lu t v s h u công nghi p liên quan n bí m t kinh doanh, ch d n a lý, tên thương m i và quy n ch ng c nh tranh không lành m nh. 2. C c S h u công nghi p thu c B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng có trách nhi m giúp B trư ng B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng th c hi n các nhi m v sau ây: a) Ph i h p v i các cơ quan Nhà nư c khác cũng như v i các t ch c xã h i nh m thi hành các bi n pháp b o v các quy n s h u công nghi p liên quan n bí m t kinh doanh, ch d n a lý, tên thương m i và quy n ch ng c nh tranh không lành m nh và b o m cho các quy nh pháp lu t v s h u công nghi p liên quan n bí m t kinh doanh, ch d n a lý, tên thương m i và quy n ch ng c nh tranh không lành m nh ư c thi hành nghiêm ch nh, bao g m c vi c giám nh các i u ki n xác l p quy n, n i dung quy n và hành vi xâm ph m quy n i v i bí m t kinh doanh, ch d n a lý,
 10. tên thương m i và hành vi c nh tranh không lành m nh theo yêu c u c a các cơ quan Nhà nư c, các t ch c, cá nhân; b) Ti p nh n và gi i quy t theo thNm quy n các khi u n i, t cáo v s h u công nghi p liên quan n bí m t kinh doanh, ch d n a lý, tên thương m i và quy n ch ng c nh tranh không lành m nh liên quan t i s h u công nghi p; c) Ki m tra trình nghi p v , c p Gi y ch ng ch hành ngh và qu n lý v m t chuyên môn, nghi p v i v i các t ch c làm d ch v i di n v s h u công nghi p liên quan n bí m t kinh doanh, ch d n a lý, tên thương m i và quy n ch ng c nh tranh không lành m nh liên quan t i s h u công nghi p; d) Ch o nghi p v và t ch c b i dư ng chuyên môn, nghi p v v s h u công nghi p liên quan n bí m t kinh doanh, ch d n a lý, tên thương m i và quy n ch ng c nh tranh không lành m nh cho các cơ quan qu n lý s h u công nghi p thu c các B , ngành, a phương và cơ s ; e) Trong ph m vi ư c u quy n, ti n hành các ho t ng h p tác qu c t trong lĩnh v c s h u công nghi p liên quan n bí m t kinh doanh, ch d n a lý, tên thương m i và quy n ch ng c nh tranh không lành m nh. 3. Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương trong ph m vi ch c năng, nhi m v c a mình có trách nhi m t ch c, ch o và qu n lý ho t ng s h u công nghi p liên quan n bí m t kinh doanh, ch d n a lý, tên thương m i và quy n ch ng c nh tranh không lành m nh trong ngành ho c a phương mình. Cơ quan qu n lý khoa h c, công ngh và môi trư ng c a ngành, a phương có trách nhi m giúp lãnh o ngành ho c a phương th c hi n ch c năng nói trên và th c hi n các nhi m v sau ây: a) Ki n ngh v i B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương các bi n pháp c th hoá vi c thi hành các chính sách c a Nhà nư c v s h u công nghi p liên quan n bí m t kinh doanh, ch d n a lý, tên thương m i và quy n ch ng c nh tranh không lành m nh và t ch c thi hành các bi n pháp ó; b) T ch c công tác qu n lý v b o h quy n s h u công nghi p i v i bí m t kinh doanh, ch d n a lý, tên thương m i và b o h quy n ch ng c nh tranh không lành m nh liên quan t i s h u công nghi p trong ngành, a phương và th c hi n các bi n pháp nh m tăng cư ng hi u qu công tác ó; c) T ch c tuyên truy n các chính sách v s h u công nghi p liên quan n bí m t kinh doanh, ch d n a lý, tên thương m i và quy n ch ng c nh tranh không lành m nh, ph i h p v i các t ch c xã h i th c hi n các bi n pháp Ny m nh phong trào thi ua sáng t o và ho t ng s h u công nghi p; d) Giúp các ch th kinh doanh thu c ph m vi qu n lý c a ngành, a phương trong vi c ch ng minh các i u ki n xác l p quy n s h u công nghi p liên quan n
 11. bí m t kinh doanh, ch d n a lý, tên thương m i và quy n ch ng c nh tranh không lành m nh t i Vi t Nam và nư c ngoài; e) Ph i h p v i các cơ quan b o v pháp lu t trong vi c b o v các quy n s h u công nghi p liên quan n bí m t kinh doanh, ch d n a lý, tên thương m i và quy n ch ng c nh tranh không lành m nh và x lý các vi ph m pháp lu t v s h u công nghi p liên quan n bí m t kinh doanh, ch d n a lý, tên thương m i và quy n ch ng c nh tranh không lành m nh, bao g m c vi c giám nh các i u ki n xác l p quy n, n i dung quy n và hành vi xâm ph m quy n i v i bí m t kinh doanh, ch d n a lý, tên thương m i và xác nh hành vi c nh tranh không lành m nh liên quan t i s h u công nghi p theo yêu c u c a cơ quan nhà nư c, t ch c và cá nhân. i u 30. X lý vi ph m hành chính Vi c x lý vi ph m hành chính v b o h quy n s h u công nghi p i v i bí m t kinh doanh, ch d n a lý, tên thương m i và quy n ch ng c nh tranh không lành m nh liên quan t i s h u công nghi p ư c quy nh t i Ngh nh khác c a Chính ph . i u 31. Khi u n i, t cáo và gi i quy t khi u n i, t cáo 1. T ch c, cá nhân có quy n khi u n i v i cơ quan, t ch c, cá nhân có thNm quy n v các quy t nh hành chính, hành vi hành chính trái pháp lu t trong ho t ng b o h quy n s h u công nghi p i v i bí m t kinh doanh, ch d n a lý hàng hoá, tên thương m i và b o h quy n ch ng c nh tranh không lành m nh liên quan t i s h u công nghi p. 2. Cá nhân có quy n t cáo v i cơ quan, t ch c cá nhân có thNm quy n v nh ng hành vi trái pháp lu t trong ho t ng b o h quy n s h u công nghi p i v i bí m t kinh doanh, ch d n a lý hàng hoá, tên thương m i và b o h quy n ch ng c nh tranh không lành m nh liên quan t i s h u công nghi p. 3. Cơ quan, t ch c, cá nhân có thNm quy n khi nh n ư c khi u n i, t cáo có trách nhi m gi i quy t k p th i, úng pháp l ât theo quy nh c a pháp l ât v khi u n i, t cáo. Chương 6: I U KHO N THI HÀNH i u 32. i u kho n chuy n ti p Các bí m t kinh doanh, ch d n a lý và tên thương m i ã t n t i trư c ngày Ngh nh này có hi u l c mà v n áp ng y các i u ki n b o h theo quy nh c a Ngh nh này thì s ư c b o h theo các quy nh c a Ngh nh này. i u 33. i u kho n thi hành Ngh nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ký.
 12. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m thi hành Ngh nh này Phan Văn Kh i ( ã ký)
ANTS
ANTS

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản