Nghị định số 77/2006/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
48
lượt xem
3
download

Nghị định số 77/2006/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 77/2006/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Y tế do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 77/2006/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p – T do – H nh Phúc S : 77/2006/NĐ-CP Hà N i, ngày 03 tháng 8 năm 2006 NGH Đ NH V T CH C VÀ HO T Đ NG C A THANH TRA Y T CHÍNH PH Căn c Lu t t ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001 Căn c Lu t B o v s c kh e nhân nhân ngày 11 tháng 7 năm 1989; Căn c Lu t Thanh tra ngày 15 tháng 6 năm 2004; Căn c Pháp l nh X lý vi ph m hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002; Xét đ ngh c a B trư ng B Y t , NGH Đ NH: Chương 1: QUY Đ NH CHUNG Đi u 1. V trí, ch c năng c a Thanh tra Y t thu c b Y t (Sau đây g i t t là Thanh tra B ), t nh, thành ph tr c thu c Trung ương(sau đây g i t t là c p t nh) có Thanh tra Y t thu c S Y t (sau đây g i t t là Thanh tra S ); th c hi n ch c năng thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành trong ph m vi qu n lý nhà nư c v y t theo quy đ nh c a pháp lu t. Đi u 2.Đ i tư ng Thanh tra y t Các t ch c, cá nhân thu c qu n lý tr c ti p c a Th trư ng cơ quan qu n lý nhà nư c v y t . Các t ch c, cá nhân Vi t Nam và các t ch c, cá nhân nư c ngoài tham gia các ho t đ ng trong lĩnh v c y t t i Vi t Nam theo quy đ nh c a pháp lu t. Đi u 3.Nguyên t c ho t đ ng c a Thanh tra Y t Ho t đ ng Thanh tra Y t ph i tuân theo pháp lu t, đ m b o tính chính xác, khách quan trung th c, công khai, dân ch và k p th i; không làm c n tr đ n ho t đ ng bình thư ng c a t ch c, cá nhân là đ i tư ng thanh tra. Khi ti n hành thanh tra, ngư i ra quy t đ nh thanh tra, th trư ng cơ quan thanh tra, Trư ng đoàn Đoàn thanh tra, Thanh tra viên, Thành viên Đoàn thanh tra ph i tuân theo đúng nh ng quy đ nh c a pháp lu t v các hành vi, quy t đ nh c a mình. Chương 2 T CH C, NHI M V , QUY N H N C A THANH TRA Y T
  2. Đi u 4. T ch c Thanh tra Y t Trung ương có Thanh tra Y t thu c B Y t . c p t nh có Thanh tra Y t thu c S Y t . Các t ch c thanh tra quy đ nh t i kho n 1và kho n 2 đi u này có con d u riêng và tài kho n riêng. Đi u 5. T ch c b máy Thanh tra c a B Thanh tra B là cơ quan c a B Y t ; có trách nhi m giúp B trư ng B Y t th c hiên ch c năng qu n lý nhà nư c v công tác thanh tra, th c hi n nhi m v , quy n h n thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành trong ph m vi qu n lý nhà nư c c a B Y t . Thanh tra B có Chánh thanh tra, các Phó Chánh Thanh tra và các thanh tra viên. Chánh Thanh tra do B trư ng B Y t b nhi m, mi n nhi m, cách ch c sau khi th ng nh t v i T ng Thanh tra; các Phó Chánh Thanh tra do B trư ng B Y t b nhi m, mi n nhi m, cách ch c theo đ ngh c a Chánh Thanh tra B . Thanh tra viên đư c b nhi m theo quy đ nh c a pháp lu t. Thanh tra B đư c t ch c c p phòng, do B trư ngB Y t quy t đ nh. Đi u 6. Nhi m v , quy n h n c a Thanh tra B Thanh vi c th c hi n chính sách, pháp lu t, nhi m v c a các đơn v , cá nhân thu c quy n qu n lý tr c ti p c a B trư ng B Y t . Thanh tra vi c ch p hành chính sách, pháp lu t v y t c a t ch c, cá nhân trong ph m vi qu n lý nhà nư c c a B Y t . X ph t vi ph m hành chính theo quy đ nh c a pháp lu t v x lý vi ph m hành chínhđ i v i các lĩnh v c đư c quy đ nh t i đi u 15 c a Ngh đ nh này. Giúp B trư ng theo dõi, đôn đ c, ch đ o các đơn v tr c thu c B Y t gi i quy t khi u n i, t cáo thu c th m quy n c a đơn v theo quy đ nh c a pháp lu t v khi u n i, t cáo; tham mưu gi i quy t khi u n i, t cáo thu c th m quy n c a B trư ng B Y t . Ch trì ho c tham gia xây d ng văn b n pháp lu t v công tác y t trình c p có th m quy n ban hành X lý theo th m quy n ho c ki n ngh cơ quan nhà nư c có th m quy n x lý các vi ph m pháp lu t trong lĩnh v c y t ; ki n ngh v i cơ quan nhà nư c có th m quy n đình ch vi c thi hành ho c h y b các quy đ nh trái v i văn b n pháp lu t đư c phát hi n thông qua ho t đ ng thanh tra. Hư ng d n, b i dư ng nghi p v v thanh tra y t đ i v i Thanh tra S Y t c p t nh; hư ng d n, ki m tra các đơn v , t ch c tr c thu c B th c hi n các quy đ nh c a pháp lu t v công tác thanh tra, công tác gi i quy t khi u n i, t cáo; t ng k t, rút kinh nghi m, xây d ng nghi p v thanh tra y t . Trưng t p cán b , công ch c cơ quan, đơn v có liên quan tham gia Đoàn Thanh tra c a B Y t .
  3. Th c hi n nhi m v phòng ng a và đ u tranh ch ng tham nhũng theo quy đ nh c a pháp lu t v phòng ch ng tham nhũng. Theo dõi, ki m tra, đôn đ c vi c th c hi n các k t lu n, ki n ngh , quy t đ nh x lý v thanh tra. T ng h p, báo cáo k t qu v công tác thanh tra, gi i quy t khi u n i, t cáo, ch ng tham nhũng thu c ph m vi qu n lý nhà nư c c a B Y t . Th c hi n các nhi m v , quy n h n khác theo quy đ nh c a pháp lu t Đi u 7. Nhi m v , quy n h n c a Chánh Thanh tra B 1. Lãnh đ o, ch đ o công tác thanh tra trong ph m vi qu n lý nhà nư c c a B Y t . 2. Xây d ng chương trình, k ho ch thanh tra trình B trư ng B Y t quy t đ nh và t ch c ch đ o th c hi n. 3. Trình B trư ng B Y t quy t đ nh vi c thanh tra đ t xu t khi phát hi n có d u hi u vi ph m pháp lu t. 4. Trình B trư ng B Y t quy t đ nh ho c quy t đ nh theo th m quy n vi c thành l p Đoàn thanh tra, c Thanh tra viên, trưng t p C ng tác viên thanh tra theo quy đ nh c a pháp lu t. 5. Ki n ngh B trư ng t m đình ch vi c thi hành các quy t đ nh c a t ch c, cá nhân thu c quy n qu n lý tr c ti p c a B trư ng B Y t khi có căn c cho r ng các quy t đ nh đó trái lu t ho c gây nh hư ng đ n ho t đ ng thanh tra. 6. Ki n ngh B trư ng xem xét trách nhi m, x lý ngư i có hành vi vi ph m thu c quy n qu n lý tr c ti p c a B trư ng B Y t ; ph i h p v i ngư i đ ng đ u các đơn v , t ch c trong vi c xem xét trách nhi m, x lý ngư i có hành vi vi ph m thu c quy n qu n lý c a cơ quan, t ch c đó. 7. Ki n ngh B trư ng B Y t gi i quy t nh ng v n đ v công tác thanh tra. Trư ng h p ki n ngh đó không đư c ch p nh n thì báo cáo T ng Thanh tra. 8. Theo dõi, ki m tra, đôn đ c vi c th c hi n các k t lu n, ki n ngh , quy t đ nh x lý v thanh tra thu c ph m vi trách nhi m c a Th trư ng đơn v , t ch c thu c quy n qu n lý tr c ti p c a B trư ng B Y t . 9. X ph t vi ph m hành chính theo quy đ nh c a pháp lu t v x lý vi ph m hành chính đ i v i các lĩnh v c đư c quy đ nh t i Đi u 15 Ngh đ nh này. 10. Xác minh, k t lu n, ki n ngh vi c gi i quy t khi u n i, t cáo thu c th m quy n c a B trư ng B Y t theo quy đ nh c a pháp lu t v khi u n i, t cáo. 11. Thanh tra, ki m tra trách nhi m c a Th trư ng cơ quan, đơn v thu c quy n qu n lý tr c ti p c a B trư ng B Y t trong vi c th c hi n các quy đ nh c a pháp lu t v thanh tra; c a Giám đ c S Y t c p t nh trong vi c t ch c, ch đ o các ho t đ ng thanh tra chuyên ngành. 12. Th c hi n các nhi m v , quy n h n khác theo quy đ nh c a pháp lu t. Đi u 8. T ch c c a Thanh tra S
  4. 1. Thanh tra S là cơ quan tr c thu c S , có trách nhi m giúp Giám đ c S Y t c p t nh th c hi n nhi m v , quy n h n thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a Giám đ c S Y t . 2. Thanh tra S có Chánh Thanh tra, các Phó Chánh Thanh tra và Thanh tra viên. Chánh Thanh tra do Giám đ c S Y t b nhi m, mi n nhi m, cách ch c sau khi th ng nh t v i Chánh Thanh tra c p t nh; các Phó Chánh Thanh tra do Giám đ c S Y t b nhi m, mi n nhi m, cách ch c theo đ ngh c a Chánh Thanh tra S . Thanh tra viên đư c b nhi m, mi n nhi m theo quy đ nh c a pháp lu t. Đi u 9. Nhi m v , quy n h n c a Thanh tra S 1. Thanh tra vi c th c hi n chính sách, pháp lu t, nhi m v c a cơ quan, đơn v thu c quy n qu n lý tr c ti p c a Giám đ c S Y t . 2. Thanh tra vi c ch p hành chính sách, pháp lu t v y t c a t ch c, cá nhân trong ph m vi qu n lý nhà nư c c a S Y t . 3. X ph t vi ph m hành chính theo quy đ nh c a pháp lu t v x lý vi ph m hành chính đ i v i các lĩnh v c đư c quy đ nh t i Đi u 15 Ngh đ nh này. 4. Th c hi n nhi m v gi i quy t khi u n i, t cáo theo quy đ nh c a pháp lu t v khi u n i, t cáo. 5. Ki n ngh v i cơ quan nhà nư c có th m quy n đình ch vi c thi hành ho c hu b các quy đ nh trái v i văn b n pháp lu t đư c phát hi n thông qua ho t đ ng thanh tra. 6. Hư ng d n, ki m tra các đơn v , t ch c thu c S Y t th c hi n quy đ nh c a pháp lu t v công tác thanh tra; ph i h p v i Th trư ng các cơ quan, đơn v thu c S Y t ch đ o, hư ng d n v t ch c, ho t đ ng thanh tra n i b trong các cơ quan, đơn v đó. 7. Khi c n thi t, yêu c u cơ quan, đơn v có liên quan c cán b , công ch c tham gia Đoàn thanh tra. 8. Th c hi n nhi m v phòng ng a và đ u tranh ch ng tham nhũng theo quy đ nh c a pháp lu t v phòng, ch ng tham nhũng. 9. T ng h p, báo cáo k t qu v công tác thanh tra, gi i quy t khi u n i, t cáo, ch ng tham nhũng thu c ph m vi nhi m v , quy n h n c a Giám đ c S Y t . 10. Th c hi n nhi m v , quy n h n khác theo quy đ nh c a pháp lu t. Đi u 10. Nhi m v , quy n h n c a Chánh Thanh tra S 1. Lãnh đ o, ch đ o công tác thanh tra trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a Giám đ cS Yt . 2. Xây d ng chương trình, k ho ch thanh tra trình Giám đ c S Y t quy t đ nh và t ch c th c hi n. 3. Trình Giám đ c S Y t quy t đ nh vi c thanh tra đ t xu t khi phát hi n có d u hi u vi ph m pháp lu t.
  5. 4. Trình Giám đ c S Y t quy t đ nh ho c quy t đ nh theo th m quy n vi c thành l p Đoàn thanh tra, c Thanh tra viên; yêu c u cơ quan, đơn v có liên quan c C ng tác viên thanh tra theo quy đlnh c a pháp lu t. 5. Ki n ngh Giám đ c S Y t t m đình ch vi c thi hành quy t đ nh c a t ch c, cá nhân thu c quy n qu n lý tr c ti p c a Giám đ c S Y t khi có căn c cho r ng các quy t đ nh đó trái v i pháp lu t ho c gây nh hư ng đ n ho t đ ng thanh tra. 6. Ki n ngh Giám đ c S Y t xem xét trách nhi m, x lý ngư i có hành vi vi ph m pháp lu t thu c quy n qu n lý tr c ti p c a Giám đ c S Y t . 7. Ki n ngh Giám đ c S Y t gi i quy t nh ng v n đ v công tác thanh tra. Trư ng h p ki n ngh đó không đư c ch p nh n thì báo cáo Chánh Thanh tra c p t nh ho c Chánh Thanh tra B . 8. Theo dõi, ki m tra, đôn đ c vi c th c hi n các k t lu n, ki n ngh , quy t đ nh x lý v thanh tra thu c ph m vi trách nhi m c a Th trư ng đơn v , t ch c thu c quy n qu n lý tr c ti p c a Giám đ c S Y t . 9. X ph t vi ph m hành chính theo quy đ nh c a pháp lu t v x lý vi ph m hành chính đ i v i các lĩnh v c đư c quy đ nh t i Đi u 15 Ngh đ nh này. 10. Xác minh, k t lu n, ki n ngh vi c gi i quy t khi u n i, t cáo thu c th m quy n c a Giám đ c S Y t theo quy đ nh c a pháp lu t v khi u n i, t cáo. 11. Hư ng d n, ki m tra, đôn đ c cơ quan, đơn vi thu c quy n qu n lý tr c ti p c a Giám đ c S Y t th c hi n các quy đ nh pháp lu t v thanh tra. 12. Th c hi n các nhi m v , quy n h n khác theo quy đ nh c a pháp lu t. Đi u 11. Thanh tra viên Y t 1. Thanh tra viên Y t (sau đây g i t t là Thanh tra viên) là công ch c nhà nư c thu c B Y t ho c S Y t c p t nh đư c b nhi m và c p th Thanh tra viên đ th c hi n nhi m v thanh tra t i các t ch c Thanh tra Y t . 2. Thanh tra viên có nhi m v , quy n h n sau: a) Th c hi n nhi m v , quy n h n theo quy đ nh c a pháp lu t v thanh tra và các quy đ nh c a pháp lu t v y t ; b) X ph t ho c ki n ngh ngư i có th m quy n x ph t vi ph m hành chính theo quy đ nh c a pháp lu t. 3. Ngoài nh ng tiêu chu n chung c a Thanh tra viên quy đ nh t i Đi u 31 Lu t Thanh tra, đ i v i Thanh tra viên chuyên ngành y t ph i là bác sĩ, dư c sĩ đ i h c ho c t t nghi p đ i h c khác có trình đ chuyên môn phù h p v i ho t đ ng thanh tra chuyên ngành, lĩnh v c theo quy đ nh c a B trư ng B Y t . 4. Thanh tra viên ch u trách nhi m trư c pháp lu t và ngư i ra quy t đ nh thanh tra v các bi n pháp x lý c a mình. 5. Khi x lý vi ph m, Thanh tra viên ph i th c hi n đ y đ trình t , th t c theo quy đ nh c a pháp lu t và Ngh đ nh này. Đi u 12. C ng tác viên thanh tra
  6. 1. C ng tác viên thanh tra là ngư i không thu c biên ch c a Thanh tra Y t , đư c Thanh tra Y t ho c c p có th m quy n trưng t p, làm nhi m v thanh tra. C ng tác viên thanh tra ch u s phân công c a Th trư ng cơ quan thanh tra và Trư ng đoàn Đoàn thanh tra. 2. C ng tác viên thanh tra là ngư i có ph m ch t chính tr t t; có ý th c trách nhi m, trung th c, khách quan, công minh; có trình đ chuyên môn, nghi p v phù h p v i nhi m v đư c giao. 3. Các t ch c Thanh tra Y t s d ng c ng tác viên thanh tra theo quy đ nh c a pháp lu t. Đi u 13. Trang ph c, phù hi u, bi n hi u, c p hi u Thanh tra Y t 1. Thanh tra Y t đư c c p trang ph c, phù hi u, bi n hi u, c p hi u theo quy đ nh c a pháp lu t. Nghiêm c m t ch c, cá nhân không thu c l c lư ng Thanh tra Y t s d ng trang ph c, phù hi u, bi n hi u, c p hi u c a Thanh tra Y t ho c s d ng trang ph c, phù hi u, bi n hi u, c p hi u tương t gây nh m l n v i Thanh tra Y t . 2. B trư ng B Y t quy đ nh trang ph c, phù hi u, bi n hi u, c p hi u c a Thanh tra Y t sau khi th ng nh t v i T ng Thanh tra. Chương 3: HO T Đ NG C A THANH TRA Y T Đi u 14. N i dung thanh tra hành chính Thanh tra vi c th c hi n chính sách, pháp lu t, nhi m v đư c giao đ i v i t ch c, cá nhân thu c quy n qu n lý tr c ti p c a Th trư ng cơ quan qu n lý nhà nư c v y t Đi u 15. N i dung thanh tra chuyên ngành Thanh tra vi c th c hi n chính sách pháp lu t chuyên ngành y t đ i v i t ch c, cá nhân đư c quy đ nh t i kho n 2 Đi u 2 Ngh đ nh này, bao g m: Y t d phòng và phòng, ch ng HIV/AIDS; V sinh, an toàn th c ph m; Khám b nh, ch a b nh và ph c h i ch c năng Y h c c truy n; Dư c, m ph m nh hư ng tr c ti p đ n s c kho con ngư i; Trang thi t b y t ; Giá thu c, vi n phí, b o hi m y t , các chính sách v chuyên ngành y t ; Các quy đ nh khác c a pháp lu t liên quan đ n ho t đ ng y t
  7. Đi u 16. Hình th c thanh tra Ho t đ ng thanh tra đư c th c hi n dư i hình th c thanh tra theo chương trình, k ho ch và thanh tra đ t xu t. Thanh tra theo chương trình, k ho ch đư c ti n hành theo chương trình, k ho ch đư c phê duy t. Thanh tra đ t xu t đư c ti n hành khi phát hi n t ch c, cá nhân có d u hi u vi ph m pháp lu t; theo yêu c u vi c gi i quy t khi u n i, t cáo ho c do Th trư ng cơ quan qu n lý nhà nư c có th m quy n giao. Đi u 17. Phương th c ho t đ ng thanh tra Vi c thanh tra đư c th c hi n theo phương th c Đoàn thanh tra ho c thanh tra viên đ c l p. Đoàn thanh tra ho c thanh tra viên ho t đ ng theo quy đ nh c a Lu t Thanh tra và các văn b n hư ng d n th c hi n Lu t Thanh tra. Trong trư ng h p phân công thanh tra viên chuyên ngành ti n hành thanh tra đ c l p thì ngư i có th m quy n giao nhi m v thanh tra ph i xác đ nh rõ ph m vi, nhi m v , th i h n ti n hành thanh tra. Thanh tra viên chuyên ngành khi ti n hành thanh tra đ c l p ph i xu t trình th Thanh tra viên chuyên ngành và ph i th c hi n đ y đ các nhi m v , quy n h n đư c quy đ nh t i Đi u 50 Lu t Thanh tra và các văn b n hư ng d n th c hi n Lu t Thanh tra. Chương 4: TRÁCH NHI M VÀ M I QUAN H C A CÁC CƠ QUAN, T CH C, CÁ NHÂN TRONG HO T Đ NG THANH TRA Y T Đi u 18. Trách nhi m c a Th trư ng cơ quan qu n lý nhà nư c trong ho t đ ng thanh tra y t B trư ng B Y t có trách nhi m t ch c, ch đ o ho t đ ng, ki n toàn t ch c Thanh tra B ; b o đ m các đi u ki n v kinh phí, trang b k thu t, trang ph c và các đi u ki n c n thi t khác đ ph c v cho ho t đ ng c a Thanh tra B ; đ ng th i x lý k p th i các k t lu t, ki n ngh c a Thanh tra B theo quy đ nh c a pháp lu t. Ch t ch U ban nhân dân c p t nh có trách nhi m ch đ o Giám đ c S Y t ki n toàn t ch c, đ m b o kinh phí, biên ch , trang b k thu t, trang ph c và các đi u ki n c n thi t khác cho ho t đ ng c a Thanh tra S . Giám đ c S Y t ch u trách nhi m t ch c, ch đ o ho t đ ng, ki n toàn t ch c c a Thanh tra S ; x lý k p th i các k t lu n, ki n ngh c a Thanh tra S theo quy đ nh c a pháp lu t. Đi u 19. Trách nhi m c a t ch c, cá nhân là đ i tư ng thanh tra và các t ch c, cá nhân có liên quan. T ch c, cá nhân là đ i tư ng thanh tra có trách nhi m, quy n h n và nghĩa v th c hi n các quy đ nh t i Đi u 8, Đi u 53 và Đi u 54 Lu t Thanh tra. T ch c, cá nhân có các thông tin, tài li u liên quan đ n n i dung thanh tra ph i cung c p đ y đ , k p th i theo yêu c u c a cơ quan thanh tra và ph i ch u trách nhi m v tính chính xác, trung th c c a nh ng thông tin, tài li u đã cung c p.
  8. Đi u 20. M i quan h ph i h p trong ho t đ ng c a Thanh tra Y t Thanh tra B ch u s ch đ o, hư ng d n v công tác, t ch c và nghi p v thanh tra c a Thanh tra Chính ph ; có trách nhi m hư ng d n nghi p v thanh tra chuyên ngành cho Thanh tra S ; hư ng d n ho c ch trì t ch c các cu c thanh tra liên ngành; hư ng d n ki m tra v công tác thanh tra n i b . Thanh tra S ch u s ch đ o, hư ng d n v công tác, t ch c và nghi p v thanh tra hành chính c a Thanh tra c p t nh, v công tác và nghi p v thanh tra chuyên ngành c a Thanh tra B ; có trách nhi m c Thanh tra viên tham gia các cu c thanh tra do Thanh tra B t ch c ho c t ch c các cu c thanh tra đ t xu t theo yêu c u c a Thanh tra B . Các cơ quan Thanh tra Y t trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a mình có trách nhi m ph i h p v i các cơ quan công an, quân đ i, qu n lý th trư ng, thanh tra chuyên ngành khác, U bannhân dân các c p và các cơ quan, t ch c có liên quan trong phòng ng a, phát hi n và x lý các hành vi vi ph m pháp lu t nói chung và các hành vi vi ph m pháp lu t trong ho t đ ng y t nói riêng. Các cơ quan công an, biên phòng, qu n lý th trư ng, thanh tra chuyên ngành khác, U ban nhân dân các c p và các cơ quan, t ch c có liên quan trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a mình có trách nhi m ph ih p v i các cơ quan Thanh tra Y t trong vi c phòng ng a, phát hi n và x lý các hành vi ph m pháp lu t trongho t đ ng y t . Chương 5: KHEN THƯ NG, X LÝ VI PH M Đi u 21. Khen thư ng T ch c, cá nhân có thành tích trong ho t đ ng Thanh tra Y t đư c khen thư ng theo quy đ nh c a pháp lu t Đi u 22. X lý vi ph m T ch c, cá nhân l i d ng ch c v , quy n h n c a mình vi ph m các quy đ nh c a pháp lu t v thanh tra và Ngh đ nh này ho c xâm ph m quy n và l i ích h p pháp c a t ch c, cá nhân ho t đ ng trong lĩnh v c y t , c n tr ho t đ ng Thnah tra Y t , mua chu c, tr thù ngư i làm nhi m v thanh tra, tr thù ngư i khi u n i, t cáo thì tuỳ theo tính ch t, m c đ vi ph m s b x lý k lu t, x lý vi ph m hành chính ho c b truy c u trách nhi m hình s , trư ng h p gây thi t h i ph i b i thư ng theo quy đ nh c a pháp lu t. Chương 6: ĐI U KHO N THI HÀNH Đi u 23. Hi u l c thi hành Ngh đ nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày đăng Công báo. Ngh đ nh này thay th Đi u l Thanh tra nhà nư c v y t , ban hành kèm theo Ngh đ nh s 23/HĐBT ngày 24 tháng 01 năm 1991 c a H i đ ng B trư ng (nay là Chính ph ). Đi u 24. Trách nhi m thi hành B trư ng B Y t có trách nhi m hư ng d n thi hành Ngh đ nh này.
  9. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh đ nh này. TM. CHÍNH PH TH TƯ NG Nguy n T n Dũng
Đồng bộ tài khoản