Nghị định số 80/2001/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
62
lượt xem
4
download

Nghị định số 80/2001/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 80/2001/NĐ-CP về việc hướng dẫn việc kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma tuý ở trong nước do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 80/2001/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 80/2001/N -CP Hà N i, ngày 05 tháng 11 năm 2001 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 80/2001/N -CP NGÀY 05 THÁNG 11 NĂM 2001 HƯ NG D N VI C KI M SOÁT CÁC HO T NG H P PHÁP LIÊN QUAN N MA TÚY TRONG NƯ C CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Lu t Phòng, ch ng ma tuý ngày 09 tháng 12 năm 2000; Theo ngh c a B trư ng B Công an, NGHN NNH: Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ngh nh này quy nh chi ti t và hư ng d n ki m soát các ho t ng h p pháp liên quan n ma tuý trong nư c, bao g m cho phép theo dõi, ki m tra, giám sát các ho t ng nghiên c u, giám nh, s n xu t, b o qu n, tàng tr , v n chuy n, mua bán, phân ph i, s d ng, x lý, trao i ch t ma túy, thu c gây nghi n, thu c hư ng th n, ti n ch t trong các lĩnh v c y t , công nghi p, phân tích, ki m nghi m, nghiên c u khoa h c, hu n luy n nghi p v , i u tra t i ph m v ma tuý và phòng ng a, ngăn ch n vi c l i d ng các ho t ng ó vào m c ích khác. Vi c ki m soát các ho t ng h p pháp liên quan n ma túy vì m c ích qu c phòng, an ninh không thu c ph m vi i u ch nh c a Ngh nh này. i u 2. 1. Nghiêm c m vi c s d ng trong lĩnh v c y t nguyên li u, thành phNm và bán thành phNm có ch a các ch t quy nh trong Danh m c I ư c ban hành kèm theo Ngh nh s 67/2001/N -CP ngày 01 tháng 10 năm 2001 c a Chính ph ban hành các danh m c ch t ma túy và ti n ch t. Trư ng h p s d ng các ch t ó phân tích, ki m nghi m, nghiên c u khoa h c, i u tra t i ph m v ma tuý ph i ư c phép c a B trư ng B Y t ho c B trư ng B Công an. 2. Vi c nghiên c u, giám nh, s n xu t, v n chuy n, b o qu n, tàng tr , mua bán, phân ph i, s d ng, x lý, trao i ch t ma túy và ti n ch t quy nh trong các Danh m c II, III, IV (ban hành kèm theo Ngh nh s 67/2001/N -CP ngày 01 tháng 10
  2. năm 2001 c a Chính ph ) trong các lĩnh v c y t , công nghi p, phân tích, ki m nghi m, nghiên c u khoa h c, hu n luy n nghi p v , i u tra t i ph m v ma tuý ph i ư c ki m soát nghiêm ng t. Vi c s n xu t các ch t này không bao hàm vi c tr ng cây có ch a ch t ma túy. i u 3. 1. Các cơ quan có thNm quy n trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a mình có trách nhi m ph i h p ki m soát ch t ch các ho t ng h p pháp liên quan n ma túy trong nư c. 2. Cá nhân, cơ quan, t ch c ti n hành các ho t ng h p pháp liên quan n ma tuý trong nư c ph i tuân th các quy nh c a Lu t Phòng, ch ng ma tuý và Ngh nh này, các văn b n pháp lu t khác có liên quan và ch u s ki m tra, ki m soát c a cơ quan có thNm quy n theo quy nh c a pháp lu t. Chương 2: KI M SOÁT VI C S N XU T, PHA CH THU C GÂY NGHI N, THU C HƯ NG TH N, TI N CH T i u 4. Ch nh ng t ch c, cá nhân sau ây m i ư c s n xu t, pha ch thu c gây nghi n, thu c hư ng th n, ti n ch t trong các lĩnh v c y t , công nghi p : 1. Các doanh nghi p có ch c năng s n xu t thu c, áp ng các i u ki n chuyên môn k thu t theo quy nh c a B Y t và ư c B Y t cho phép m i ư c s n xu t nguyên li u, thành phNm, bán thành phNm thu c gây nghi n, thu c hư ng th n, ti n ch t. 2. B nh vi n, Vi n Nghiên c u có giư ng b nh ư c pha ch thành phNm thu c gây nghi n, thu c hư ng th n, ti n ch t cho ngư i b nh i u tr n i trú và ngo i trú. 3. Các doanh nghi p ư c B Công nghi p ch nh s n xu t các ti n ch t s d ng trong lĩnh v c công nghi p. 4. Cá nhân i u ki n theo quy nh c a B Y t , B Công nghi p. i u 5. B Y t quy nh c th v trình t , th t c cho phép s n xu t, pha ch thu c gây nghi n, thu c hư ng th n, ti n ch t s d ng trong lĩnh v c y t . B Công nghi p quy nh c th v trình t , th t c cho phép s n xu t các ti n ch t s d ng trong lĩnh v c công nghi p. B Y t , B Công nghi p trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a mình hư ng d n, l p h sơ theo dõi s lư ng, ch t lư ng, th i h n s d ng và quy trình s n xu t, pha ch thu c gây nghi n, thu c hư ng th n, ti n ch t s d ng trong các lĩnh v c y t , công nghi p và th c hi n ch th ng kê, báo cáo, b o qu n. H sơ ph i ư c lưu gi trong th i h n do B Y t , B Công nghi p quy nh. Chương 3:
  3. KI M SOÁT VI C GIAO, NH N, TÀNG TR , V N CHUY N CH T MA TÚY, THU C GÂY NGHI N, THU C HƯ NG TH N, TI N CH T i u 6. 1. B Y t , B Công nghi p, B Công an trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a mình quy nh ngư i có i u ki n ư c tr c ti p giao, nh n, tàng tr , v n chuy n ch t ma túy, thu c gây nghi n, thu c hư ng th n, ti n ch t s d ng trong lĩnh v c y t , công nghi p, phân tích, ki m nghi m, nghiên c u khoa h c, hu n luy n nghi p v , i u tra t i ph m v ma túy. 2. Ngư i nh n hàng quy nh t i kho n 1 i u này ph i có gi y t c n thi t và ch u trách nhi m v ch t lư ng, s lư ng, ch ng lo i các ch t ó trong quá trình v n chuy n và giao y cho ngư i có trách nhi m tr c ti p qu n lý. 3. Ngư i giao hàng quy nh t i kho n 2 i u này ph i ki m tra i chi u v n ng , hàm lư ng, s lư ng, ch t lư ng, s lô hàng, h n s d ng. Khi giao, nh n xong hai bên giao, nh n ph i ký và ghi rõ h tên vào ch ng t xu t kho, nh p kho. i u 7. Ch t ma túy, ti n ch t, thu c gây nghi n, thu c hư ng th n ph i ư c b o qu n m t khu v c riêng trong kho ho c kho riêng, ph i b o m an toàn. i u 8. 1. Ch t ma túy, ti n ch t, thu c gây nghi n, thu c hư ng th n trong quá trình v n chuy n ph i ư c óng gói, niêm phong; trên bao bì ghi rõ nơi xu t, nh p, tên g i, s lư ng và ph i có h sơ kèm theo. Trong m i trư ng h p, vi c óng gói ph i có Phi u óng gói kèm theo hòm, ki n, h p dùng óng gói ghi rõ tên ch t, n ng , hàm lư ng (n u có), s lư ng, ngày óng gói và tên ngư i óng gói d ki m tra, xác nh. Cá nhân, cơ quan, t ch c có hàng v n chuy n ph i có bi n pháp b o m an toàn, không hàng b th t thoát và ch u trách nhi m v s lư ng, ch t lư ng hàng c a mình. 2. B Công an quy nh c th vi c v n chuy n các ch t quy nh t i kho n 1 i u này ph c v cho u tranh ch ng t i ph m v ma túy. B Y t , B Công nghi p trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a mình quy nh c th vi c v n chuy n các ch t quy nh t i kho n 1 i u này ph c v các nhu c u y t , công nghi p, phân tích, ki m nghi m, nghiên c u khoa h c. Chương 4: KI M SOÁT VI C PHÂN PH I, MUA BÁN, S D NG, TRAO I CH T MA TÚY, THU C GÂY NGHI N, THU C HƯ NG TH N, TI N CH T i u 9.
  4. 1. B Y t quy nh c th ch phân ph i, mua bán, s d ng, trao i ch t ma túy, thu c gây nghi n, thu c hư ng th n, ti n ch t s d ng trong lĩnh v c y t , phân tích, ki m nghi m, nghiên c u khoa h c. 2. B Công nghi p quy nh c th ch phân ph i, mua bán, s d ng, trao i ti n ch t s d ng trong lĩnh v c công nghi p. 3. B Công an quy nh c th ch phân ph i, mua bán, s d ng, trao i ch t ma tuý, ti n ch t, thu c gây nghi n, thu c hư ng th n ph c v nghiên c u, giám nh, hu n luy n nghi p v , i u tra t i ph m v ma tuý. i u 10. Các cơ s y t thu c Quân i nhân dân và Công an nhân dân ư c mua thu c gây nghi n, thu c hư ng th n t i Công ty dư c phNm Trung ương ho c Công ty dư c phNm c p t nh theo k ho ch d trù và ã ư c cơ quan có thNm quy n c a B Y t duy t. i u 11. 1. Thu c gây nghi n, thu c hư ng th n ph i có nhãn và ư c b o qu n theo úng quy nh. Nhãn thu c ph i ghi rõ tên ch t, thành phNm, n ng , hàm lư ng, các ch nh và ch ng ch nh, th i h n s d ng, cơ s s n xu t. 2. Các ti n ch t s d ng trong các lĩnh v c y t , công nghi p, phân tích, ki m nghi m, nghiên c u khoa h c ph i có nhãn và b o qu n theo úng quy nh. Nhãn ph i ghi rõ tên ch t, thành ph n, n ng , hàm lư ng, th i h n s d ng, cơ s s n xu t. i u 12. Các cơ quan, t ch c, ơn v có nhu c u s d ng thu c gây nghi n, thu c hư ng th n, ti n ch t s d ng trong các lĩnh v c y t , công nghi p, phân tích, ki m nghi m, nghiên c u khoa h c ph i l p d trù theo m u quy nh chung. B Y t duy t d trù thu c gây nghi n, thu c hư ng th n cho t ng tuy n theo nhu c u hàng năm. Các cơ quan, t ch c, ơn v , cá nhân có nhu c u s d ng các ti n ch t trong lĩnh v c công nghi p ph i l p k ho ch và thông báo cho B Công nghi p. Chương 5: CH GHI CHÉP, BÁO CÁO i u 13. 1. Cơ s s n xu t ch t ma tuý, ti n ch t, thu c gây nghi n, thu c hư ng th n ph i m s theo m u, l p h sơ theo dõi s lư ng, ch t lư ng, th i h n s d ng, quy trình s n xu t, th c hi n ch b o qu n, báo cáo, th ng kê theo quy nh c a B Y t , B Công nghi p. Các s sách, ch ng t ph i lưu gi trong th i h n do B Y t , B Công nghi p quy nh. H t th i h n lưu gi s sách, ch ng t , Th trư ng ơn v có trách nhi m l p h i ng ti n hành hu s sách, ch ng t ó và ph i l p biên b n. 2. Cơ s mua bán, c p phát ch t ma tuý, ti n ch t, thu c gây nghi n, thu c hư ng th n ph i m s theo dõi vi c xu t, nh p kho. Phi u xu t kho, nh p kho các ch t này không ư c vi t chung v i các lo i hàng hoá, v t tư khác.
  5. 3. Trong th i h n mư i ngày k t khi nh p kho ch t ma tuý, ti n ch t, thu c gây nghi n, thu c hư ng th n, ơn v qu n lý ph i báo cáo ngay v B ch qu n. i u 14. 1. Nhà thu c, phòng khám, ch a b nh tư, cơ s tr c thu c trung tâm y t c p huy n báo cáo hàng tháng lên trung tâm y t c p huy n v các ho t ng liên quan n thu c gây nghi n, thu c hư ng th n. Hi u thu c tr c thu c doanh nghi p kinh doanh thu c c p t nh báo cáo hàng tháng v doanh nghi p kinh doanh thu c c p t nh. Th i gian g i báo cáo là ngày 25 hàng tháng. 2. B nh vi n c p t nh và c p huy n, doanh nghi p kinh doanh thu c, tr m i u dư ng thương binh, b nh vi n và cơ s y t ngành óng trên a bàn t nh báo cáo hàng tháng t i S y t v các ho t ng liên quan n thu c gây nghi n, thu c hư ng th n. Th i gian g i báo cáo là ngày 25 hàng tháng. 3. Các ơn v y t thu c B Giao thông v n t i báo cáo tr c ti p v i S Y t giao thông v n t i v các ho t ng liên quan n thu c gây nghi n, thu c hư ng th n. 4. Các b nh vi n, cơ s y t thu c l c lư ng Công an nhân dân báo cáo tr c ti p v i C c Y t B Công an. Các ơn v quân y báo cáo tr c ti p v i C c Quân y B Qu c phòng. B Giao thông v n t i, B Công an, B Qu c phòng trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a mình hư ng d n c th ch báo cáo phù h p v i công tác qu n lý dư c trong ngành mình. i u 15. Vào ngày 25 tháng 6 và ngày 25 tháng 12 hàng năm, m i cơ s s n xu t, t n tr , phân ph i, mua bán, s d ng, trao i ch t ma tuý, thu c gây nghi n, thu c hư ng th n, ti n ch t ph i ki m kê t n kho và làm báo cáo 6 tháng u năm và báo cáo năm g i lên cơ quan qu n lý c p trên tr c ti p. Các ơn v y t tr c thu c B Y t , S Y t c p t nh, C c Quân y B Qu c phòng, C c Y t B Công an và S Y t B Giao thông v n t i báo cáo 6 tháng u năm v B Y t . Các ơn v công nghi p báo cáo 6 tháng u năm v B Công nghi p. i u 16. M i cơ s s n xu t, i u ch , t n tr , v n chuy n, phân ph i, mua bán, s d ng, x lý, trao i ch t ma tuý, thu c gây nghi n, thu c hư ng th n, ti n ch t s d ng trong các lĩnh v c y t , công nghi p, phân tích, ki m nghi m, nghiên c u khoa h c, hu n luy n nghi p v , i u tra t i ph m v ma tuý u ph i báo cáo khNn t i cơ quan qu n lý tr c ti p trong trư ng h p có s nh m l n, ng c, b th t thoát các ch t này do m i nguyên nhân. i u 17. Khi ch t ma tuý, thu c gây nghi n, thu c hư ng th n và ti n ch t không thu c quy nh t i các kho n 1 và 2 i u 24 (Lu t Phòng, ch ng ma tuý) c n x lý thì ơn v qu n lý ph i báo cáo lên cơ quan c p trên tr c ti p, ghi rõ lý do, phương pháp x lý. Vi c x lý ch ư c th c hi n khi cơ quan c p trên có thNm quy n phê duy t b ng văn b n. Th trư ng các ơn v ph i thành l p h i ng x lý và ph i l p biên b n theo m u quy nh. Khi x lý xong ph i g i biên b n và báo cáo lên cơ quan qu n lý c p trên tr c ti p.
  6. Chương 6: T CH C KI M SOÁT CÁC HO T NG H P PHÁP LIÊN QUAN N MA TUÝ TRONG NƯ C i u 18. B Công an có trách nhi m: 1. Ph i h p v i các cơ quan có liên quan hư ng d n, ôn c, ki m tra các cơ quan, t ch c, cá nhân, a phương th c hi n các văn b n quy ph m pháp lu t v ki m soát các ho t ng h p pháp liên quan n ma tuý trong nư c nh m phòng ng a, ngăn ch n vi c l i d ng các ho t ng ó nh m m c ích b t h p pháp. 2. T ng h p k ho ch và k t qu th c hi n k ho ch t ng th dài h n và hàng năm v ki m soát các ho t ng h p pháp liên quan n ma tuý trong nư c c a các B , ngành trình Chính ph . 3. Ban hành và t ch c th c hi n quy ch qu n lý, ki m tra, ki m soát ch t ma tuý và ti n ch t ph c v u tranh ch ng t i ph m v ma túy. i u 19. B Y t có trách nhi m ban hành danh m c, quy ch qu n lý thu c gây nghi n, thu c hư ng th n, ti n ch t s d ng trong lĩnh v c y t , phân tích, ki m nghi m, nghiên c u khoa h c và t ch c th c hi n quy ch ó. Hư ng d n, ôn c, ki m tra các B , ngành, t ch c, cá nhân, a phương th c hi n các văn b n quy ph m pháp lu t v ki m soát các ho t ng h p pháp liên quan n ma túy trong nư c. i u 20. B Công nghi p có trách nhi m ban hành danh m c ti n ch t s d ng trong lĩnh v c công nghi p; ban hành và t ch c th c hi n quy ch qu n lý các ti n ch t ó. i u 21. 1. Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a mình có trách nhi m th c hi n và ph i h p v i các cơ quan h u quan ki m soát các ho t ng h p pháp liên quan n ma túy trong nư c. 2. U ban nhân dân các c p trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a mình có trách nhi m th c hi n vi c ki m soát các ho t ng h p pháp liên quan n ma tuý trong nư c t i a phương mình. i u 22. Các cơ quan quy nh t i các i u t i u 18 n i u 26 c a Ngh nh này, trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a mình, có trách nhi m t ch c th c hi n nhi m v ư c giao và thanh tra, ki m tra vi c th c hi n các quy nh v ki m soát các ho t ng h p pháp liên quan n ma tuý trong nư c; x lý các hành vi vi ph m theo quy nh c a pháp lu t. Chương 7: I U KHO N THI HÀNH
  7. i u 23. Kinh phí ph c v cho vi c ki m soát các ho t ng h p pháp liên quan n ma tuý trong nư c do ngân sách nhà nư c cân i, b trí trong d toán ngân sách hàng năm c a B Công an, B Y t , B Công nghi p. Kinh phí ph c v cho vi c ki m soát các ho t ng h p pháp liên quan n ma túy trong nư c c a các a phương ư c cân i trong d toán chi ngân sách a phương hàng năm. i u 24. B Y t , B Công nghi p, B Công an quy nh cơ quan qu n lý chuyên ngành i v i vi c ki m soát các ho t ng h p pháp liên quan n ma tuý trong nư c. i u 25. Ngh nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ký. Nh ng quy nh trư c ây trái v i Ngh nh này u bãi b . i u 26. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph và Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản