Nghị định số 81/2001/NĐ-CP

Chia sẻ: Nguyen Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
66
lượt xem
9
download

Nghị định số 81/2001/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 81/2001/NĐ-CP về việc người Việt Nam định cư ở nước ngoài mua nhà tại Việt Nam do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 81/2001/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 81/2001/N -CP Hà N i, ngày 05 tháng 11 năm 2001 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 81/2001/N -CP NGÀY 05 THÁNG 11 NĂM 2001 V VI C NGƯ I VI T NAM NNH CƯ NƯ C NGOÀI MUA NHÀ T I VI T NAM CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c B Lu t Dân s ngày 28 tháng 10 năm 1995; Căn c Lu t s a i m t s i u c a Lu t t ai ngày 29 tháng 6 năm 2001; Theo ngh c a B trư ng B Xây d ng, NGHN NNH: Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Ngh nh này quy nh v i tư ng, i u ki n, th t c mua nhà g n li n v i quy n s d ng t ; qu n lý s d ng nhà , t ; quy n và nghĩa v c a ch s h u nhà là ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài sau khi mua nhà theo quy nh t i Ngh nh này. i u 2. Ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài Ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài quy nh t i Ngh nh này là công dân Vi t Nam và ngư i g c Vi t Nam cư trú, làm ăn sinh s ng lâu dài nư c ngoài ã ư c quy nh t i Lu t Qu c t ch Vi t Nam ngày 01 tháng 01 năm 1999. i u 3. i tư ng ư c mua nhà 1. Ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài thu c m t trong nh ng i tư ng dư i ây có các i u ki n quy nh t i i u 6 Ngh nh này thì ư c mua nhà g n li n v i quy n s d ng t t i Vi t Nam : a) Ngư i v u tư lâu dài t i Vi t Nam; b) Ngư i có công óng góp v i t nư c;
  2. c) Nhà văn hoá, nhà khoa h c có nhu c u v ho t ng thư ng xuyên t i Vi t Nam; d) Ngư i có nhu c u v s ng n nh t i Vi t Nam. 2. Nh ng i tư ng ư c mua nhà quy nh t i kho n 1 i u này ch ư cs h u m t nhà (căn h , căn nhà, nhà bi t th ). i u 4. V quy n s h u nhà và quy n s d ng t Ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài thu c di n ư c mua nhà g n v i quy n s d ng t t i Vi t Nam theo quy nh t i Ngh nh này sau khi hoàn t t các th t c mua nhà thì ư c c p Gi y ch ng nh n quy n s h u nhà và quy n s d ng t . Chương 2: I U KI N, H P NG MUA BÁN NHÀ i u 5. Quy nh c th v i tư ng ư c mua nhà i tư ng ư c mua nhà nêu t i i u 3 Ngh nh này ư c quy nh c th như sau: 1. Ngư i v u tư lâu dài t i Vi t Nam là ngư i tr c ti p ho t ng u tư theo quy nh c a Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam ho c Lu t Khuy n khích u tư trong nư c, ư c c p Gi y phép u tư ho c ư c c p Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n. 2. Ngư i có công óng góp v i t nư c, bao g m : a) Ngư i ư c hư ng ch ưu ãi theo quy nh c a "Pháp l nh ưu ãi ngư i ho t ng cách m ng, li t sĩ và gia ình li t sĩ, thương binh, b nh binh, ngư i ho t ng kháng chi n, ngư i có công giúp cách m ng" ban hành ngày 29 tháng 8 năm 1994; b) Ngư i có thành tích óng góp trong s nghi p gi i phóng dân t c, xây d ng t nư c ư c Ch t ch nư c, Chính ph t ng Huân chương, Huy chương; ư c Th tư ng Chính ph t ng B ng khen; ư c Ch t ch oàn Ch t ch y ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam ho c B trư ng, Th trư ng cơ quan qu n lý ngành Trung ương t ng Huy chương vì s nghi p c a ngành ó; c) Ngư i tham gia vào Ban Ch p hành c a các t ch c chính tr - xã h i c a Vi t Nam t c p t nh, thành ph tr c thu c Trung ương tr lên ư c các t ch c chính tr - xã h i ó xác nh n; ngư i ư c b u vào Ban Ch p hành Trung ương H i, ngư i là nòng c t trong các phong trào, t ch c c a ki u bào có quan h v i trong nư c thông qua y ban v ngư i Vi t Nam nư c ngoài và ngư i có nh ng óng góp và giúp tích c c cho các cơ quan i di n ho c các ho t ng i ngo i c a Vi t Nam t i nư c ngoài ư c cơ quan i di n c a Vi t Nam nư c ngoài xác nh n. 3. Nhà văn hoá, nhà khoa h c và chuyên gia v ho t ng thư ng xuyên t i Vi t Nam bao g m :
  3. a) Nhà văn hoá, nhà khoa h c ư c phong h c hàm, h c v v khoa h c, giáo d c, văn hoá ngh thu t c a Vi t Nam ho c c a nư c ngoài; b) Chuyên gia trong lĩnh v c kinh t - xã h i. Các i tư ng nêu t i i m a, b kho n này ph i ư c lãnh o ng, Nhà nư c ho c B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương m i v Vi t Nam làm chuyên gia, c ng tác viên khoa h c, giáo d c, văn hoá ngh thu t, có xác nh n c a lãnh o các cơ quan m i; 4. Ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài có ơn ngh v sinh s ng n nh t i Vi t Nam và ư c c p có thNm quy n c a cơ quan i di n ngo i giao Vi t Nam ch p thu n. i u 6. i u ki n ư c mua nhà t i Vi t Nam Ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài thu c i tư ng quy nh t i i u 5 Ngh nh này ph i là ngư i v thư ng trú ho c t m trú t i Vi t Nam và có các gi y t sau: 1. H chi u h p l c a Vi t Nam ho c h chi u, gi y t h p l c a nư c ngoài c p. Trong trư ng h p s d ng h chi u, gi y t h p l c a nư c ngoài thì ph i có Gi y ch ng nh n có qu c t ch Vi t Nam ho c Gi y xác nh n m t qu c t ch Vi t Nam ho c Gi y xác nh n ăng ký công dân. 2. Gi y t ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n xác nh n thu c các i tư ng quy nh t i i u 5 Ngh nh này. i u 7. H p ng mua bán nhà H p ng mua bán nhà ư c l p thành văn b n có ch ng nh n c a công ch ng nhà nư c ho c ch ng th c c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n; Giá mua bán nhà do các bên tho thu n và ư c ghi trong h p ng. Chương 3: QUY N VÀ NGHĨA V C A NGƯ I VI T NAM NNH CƯ NƯ C NGOÀI I V I NHÀ Ư C MUA T I VI T NAM i u 8. C p Gi y ch ng nh n quy n s h u nhà và quy n s d ng t Ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài sau khi hoàn t t th t c mua nhà , ư c y ban nhân dân huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh (sau ây g i chung là y ban nhân dân c p huy n) c p Gi y ch ng nh n quy n s h u nhà và quy n s d ng t . Ngư i ngh c p Gi y ch ng nh n ph i n p cho cơ quan c p Gi y ch ng nh n các gi y t sau: 1. ơn ngh c p Gi y ch ng nh n quy n s h u nhà và quy n s d ng t .
  4. 2. H p ng mua bán nhà có ch ng nh n c a công ch ng nhà nư c ho c ch ng th c c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n. 3. Biên lai n p thu và l phí. 4. B n sao có ch ng nh n c a công ch ng nhà nư c ho c ch ng th c c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n các gi y t quy nh t i i u 5 Ngh nh này. i v i gi y t không thu c danh m c ư c công ch ng, ch ng th c thì n p b n sao nhưng ph i mang b n g c cơ quan c p Gi y ch ng nh n i chi u. i u 9. Trách nhi m l p h sơ, th i gian c p Gi y ch ng nh n quy n s h u nhà và quy n s d ng t 1. Ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài thu c di n ư c mua nhà theo quy nh t i Ngh nh này t mình ng ra làm các th t c ho c có th tho thu n v i bên bán nhà ho c ngư i ư c y quy n h p pháp i di n cho mình làm các th t c ư c c p Gi y ch ng nh n quy n s h u nhà và quy n s d ng t . Vi c y quy n ph i th hi n b ng văn b n. 2. Gi y ch ng nh n quy n s h u nhà và quy n s d ng t c p cho ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài sau khi mua nhà theo quy nh t i Ngh nh này s d ng theo m u Gi y ch ng nh n quy n s h u nhà và quy n s d ng t c p cho ngư i Vi t Nam. 3. Th i gian c p Gi y ch ng nh n ch m nh t là 60 ngày, k t ngày ngư i ngh c p Gi y ch ng nh n n p h sơ h p l theo quy nh t i i u 8 Ngh nh này cho y ban nhân dân c p huy n. i u 10. Quy n l i c a ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài i v i nhà ư c mua t i Vi t Nam Ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài, sau khi mua nhà và ư c c p Gi y ch ng nh n quy n s h u nhà và quy n s d ng t theo quy nh c a pháp lu t, có các quy n như sau: 1. ư c s d ng cho b n thân và các thành viên trong gia ình. 2. ư c bán, t ng cho các t ch c, cá nhân trong nư c ho c các i tư ng là ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài thu c di n ư c mua nhà quy nh t i i u 5 Ngh nh này. 3. Th ch p theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam. 4. Th a k theo quy nh sau ây : a) i v i t ch c, cá nhân trong nư c ho c ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài thu c di n ư c mua nhà quy nh t i i u 5 Ngh nh này ư c hư ng th a k theo quy nh t i B Lu t Dân s ;
  5. b) i v i ngư i nư c ngoài ho c ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài không thu c di n ư c quy nh t i i u 5 Ngh nh này n u nh n th a k thì ch ư c hư ng v giá tr c a ph n th a k ó. i u 11. Nghĩa v c a ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài có s h u nhà t i Vi t Nam Ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài, sau khi mua nhà và ư c c p Gi y ch ng nh n quy n s h u nhà và quy n s d ng t theo quy nh c a Ngh nh này, có nghĩa v : 1. Th c hi n các quy nh t i Ngh nh này. 2. Kê khai, ăng ký nhà , t theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam. 3. Th c hi n quy nh v qu n lý, s d ng nhà , t ; s a ch a, c i t o nhà ; mua bán nhà theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam. 4. Th c hi n y các quy nh v cư trú, qu n lý tr t t ô th ; các nghĩa v tài chính, thu và các quy nh khác có liên quan theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam. 5. Ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài có nhà ã mua theo quy nh c a Ngh nh này có th y quy n qu n lý nhà cho t ch c, cá nhân trong nư c ho c i tư ng thu c di n quy nh t i i u 5 Ngh nh này qu n lý. Vi c y quy n qu n lý ph i th hi n b ng văn b n và có ch ng nh n c a công ch ng nhà nư c ho c ch ng th c c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n. Chương 4: X LÝ VI PH M i u 12. Vi ph m các quy nh v mua nhà Ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài thu c di n ư c mua nhà theo quy nh t i i u 5 Ngh nh này n u mua nhà trái v i quy nh t i Ngh nh này thì không ư c c p Gi y ch ng nh n quy n s h u nhà và quy n s d ng t , không ư c hư ng các quy n c a ch s h u nhà và không ư c thư ng trú ho c t m trú t i nhà ó. i u 13. Vi ph m các quy nh v bán nhà Bên bán nhà cho ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài ph i bán úng i tư ng quy nh t i i u 5, có i u ki n quy nh t i i u 6 Ngh nh này. Trong trư ng h p bán nhà không m b o quy nh t i Ngh nh này d n t i ngư i mua nhà không ư c c p Gi y ch ng nh n quy n s h u nhà và quy n s d ng t thì bên bán nhà có nghĩa v hoàn tr toàn b chi phí ã nh n cho bên mua nhà. Trư ng h p bên bán nhà không hoàn tr chi phí ã nh n cho bên mua do bán nhà không úng quy nh t i Ngh nh này thì bên mua có quy n yêu c u Toà án x lý theo pháp lu t. i u 14. Vi ph m v s d ng nhà , t
  6. Ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài ư c công nh n quy n s h u nhà và quy n s d ng t t i Vi t Nam n u không ch p hành các nghĩa v quy nh t i i u 11 Ngh nh này và các quy nh v s d ng nhà , t theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam ho c l i d ng vi c mua bán nhà vì m c ích thu l i thì tùy theo m c vi ph m s b x lý theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam. i u 15. Vi ph m v qu n lý nhà Ngư i l i d ng ch c v , quy n h n vi ph m các quy nh v c p Gi y ch ng nh n quy n s h u nhà và quy n s d ng t và qu n lý nhà theo quy nh t i Ngh nh này và các quy nh c a pháp lu t Vi t Nam v qu n lý nhà thì căn c vào m c vi ph m s b x lý theo quy nh c a pháp lu t. Chương 5: I U KHO N THI HÀNH i u 16. Trách nhi m c a các B , ngành có liên quan 1. B Xây d ng có trách nhi m quy nh m u h p ng mua bán nhà và m u ơn ngh c p Gi y ch ng nh n quy n s h u nhà và quy n s d ng t áp d ng i v i ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài; có trách nhi m hư ng d n, ki m tra và gi i quy t nh ng khó khăn, vư ng m c c a y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương khi th c hi n Ngh nh này; t ng h p, ki n ngh Th tư ng Chính ph gi i quy t nh ng v n vư t quá thNm quy n. 2. Các B , ngành có liên quan căn c ch c năng, nhi m v , quy n h n c a mình ch u trách nhi m hư ng d n, ki m tra vi c thi hành Ngh nh này. i u 17. Trách nhi m c a y ban nhân dân U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m : 1. Ch o th c hi n vi c bán nhà và c p gi y ch ng nh n quy n s h u nhà và quy n s d ng t cho ngư i mua nhà theo quy nh c a Ngh nh này. 2. Báo cáo tình hình th c hi n và nh ng v n phát sinh vư t quá thNm quy n trong quá trình th c hi n Ngh nh này B Xây d ng t ng h p trình Th tư ng Chính ph xem xét, gi i quy t. i u 18. Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ký. i u 19. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i
  7. ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản