Nghị định số 83/2001/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
70
lượt xem
5
download

Nghị định số 83/2001/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 83/2001/NĐ-CP về đăng ký nghĩa vụ quân sự do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 83/2001/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 83/2001/N -CP Hà N i, ngày 09 tháng 11 năm 2001 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 83/2001/N -CP NGÀY 09 THÁNG 11 NĂM 2001 V ĂNG KÝ NGHĨA V QUÂN S CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Lu t Nghĩa v quân s ngày 30 tháng 12 năm 1981; Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Nghĩa v quân s ngày 21 tháng 12 năm 1990; Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Nghĩa v quân s ngày 22 tháng 6 năm 1994; Căn c Pháp l nh v l c lư ng d b ng viên ngày 27 tháng 8 năm1996; Theo ngh c a B trư ng B Qu c phòng, NGHN NNH: Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ngh nh này quy nh i tư ng, th t c, trình t ăng ký nghĩa v quân s ; ch , chính sách i v i ngư i ăng ký nghĩa v quân s và trách nhi m c a các cơ quan, t ch c trong vi c ăng ký nghĩa v quân s . i u 2. ăng ký nghĩa v quân s là vi c kê khai lý l ch và nh ng y u t c n thi t khác theo quy nh c a pháp lu t c a ngư i trong tu i ăng ký nghĩa v quân s , cơ quan quân s a phương qu n lý và t ch c th c hi n quy nh c a pháp lu t v nghĩa v quân s i v i các i tư ng trong tu i th c hi n nghĩa v quân s . i u 3. ăng ký nghĩa v quân s ph i úng i tư ng, ch chính sách, trình t th t c cơ quan quân s a phương n m ch c s lư ng, ch t lư ng, tình hình bi n ng c a ngư i s n sàng nh p ngũ và quân nhân d b nh m ph c v cho vi c g i công dân nh p ngũ và xây d ng l c lư ng d b ng viên. i u 4. Công dân nam gi i trong tu i làm nghĩa v quân s ; ph n có chuyên môn c n cho quân i ph i ăng ký nghĩa v quân s . Sĩ quan d b ăng ký nghĩa v quân s theo quy nh c a Lu t Sĩ quan Quân i nhân dân Vi t Nam năm 1999.
  2. i u 5. ăng ký nghĩa v quân s ư c ti n hành t i nơi cư trú c a công dân do Ban Ch huy quân s xã, phư ng, th tr n (sau ây g i chung là c p xã) và Ban Ch huy quân s huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh (sau ây g i chung là c p huy n) ch u trách nhi m th c hi n. Nơi cư trú c a công dân quy nh trong Ngh nh này th c hi n theo quy nh t i kho n 1 i u 48 c a B Lu t Dân s năm 1995. i u 6. Các cơ quan, t ch c và cá nhân có thNm quy n trong ph m vi ch c năng, nhi m v , quy n h n có trách nhi m ng viên, giáo d c, ôn c, t o i u ki n công dân ch p hành y nh ng quy nh c a pháp lu t v ăng ký nghĩa v quân s . Chương 2: I TƯ NG ĂNG KÝ NGHĨA V QUÂN S i u 7. Nh ng ngư i sau ây, tr nh ng ngư i quy nh t i i u 8, i u 9 c a Ngh nh này, ph i ăng ký nghĩa v quân s : 1. Công dân nam gi i t 17 tu i n h t 45 tu i. 2. Ph n t 18 tu i n h t 40 tu i có chuyên môn c n ph c v cho quân i. Danh m c ngành, ngh chuyên môn do ph n m nhi m c n ph c v cho quân i do Th tư ng Chính ph quy t nh. i u 8. Nh ng ngư i sau ây chưa ư c ăng ký nghĩa v quân s : 1. Ngư i ang b Toà án tư c quy n ph c v trong các l c lư ng vũ trang nhân dân. 2. Ngư i ang b truy c u trách nhi m hình s ; ngư i b ph t tù ho c b ph t c i t o không giam gi . Khi h t th i h n quy nh t i kho n 1, kho n 2 i u này thì ph i ăng ký nghĩa v quân s . i u 9. Nh ng ngư i sau ây ư c mi n ăng ký nghĩa v quân s : 1. Công ch c qu c phòng, công nhân qu c phòng ang ph c v trong các cơ quan, ơn v Quân i nhân dân Vi t Nam. 2. Ngư i ang ph c v trong các cơ quan, ơn v Công an nhân dân. 3. Ngư i tàn t t, ngư i m c b nh tâm th n ho c b nh mãn tính khác theo danh m c b nh t t do B trư ng B Y t và B trư ng B Qu c phòng quy nh. i u 10. Nh ng ngư i ã ăng ký nghĩa v quân s ư c s p x p như sau: 1. Ngư i s n sàng nh p ngũ.
  3. 2. Quân nhân d b h ng 1 và quân nhân d b h ng 2. i u 11. Ngư i ã ăng ký nghĩa v quân s ư c x p vào di n s n sàng nh p ngũ bao g m: 1. Công dân nam gi i t 17 tu i n h t 27 tu i chưa qua ph c v t i ngũ trong l c lư ng vũ trang nhân dân. 2. Ph n có chuyên môn c n cho quân i. i u 12. Ngư i ã ăng ký nghĩa v quân s ư c x p vào di n quân nhân d b h ng 1 bao g m: 1. H sĩ quan và binh sĩ xu t ngũ ã ph c v t i ngũ th i h n ho c trên h n nh. 2. H sĩ quan và binh sĩ xu t ngũ trư c th i h n nhưng ã ph c v t i ngũ t m t năm tr lên. 3. H sĩ quan và binh sĩ xu t ngũ ã tr i qua chi n u. 4. Quân nhân chuyên nghi p xu t ngũ. 5. Công ch c qu c phòng, công nhân qu c phòng (là h sĩ quan, binh sĩ ã qua ph c v t i ngũ ư c chuy n ch công ch c qu c phòng, công nhân qu c phòng) ư c gi i quy t ch thôi vi c. 6. Quân nhân d b h ng 2 ã ư c hu n luy n chương trình chính quy v i t ng th i gian hu n luy n theo quy nh c a Lu t Nghĩa v quân s . i u 13. Ngư i ã ăng ký nghĩa v quân s ư c x p vào di n quân nhân d b h ng 2 bao g m: 1. H sĩ quan và binh sĩ xu t ngũ trư c th i h n ã có th i gian ph c v t i ngũ dư i m t năm. 2. Công dân nam gi i ã qua ph c v trong các cơ quan, ơn v công an nhân dân; công ch c qu c phòng, công nhân qu c phòng là nam gi i ã qua ph c v trong quân i nhân dân. 3. Công dân nam gi i h t 27 tu i mà chưa ph c v t i ngũ. 4. Ph n t 18 tu i n h t 40 tu i, có chuyên môn c n cho quân i theo quy nh t i kho n 2 i u 7 c a Ngh nh này. i u 14. Căn c vào tu i, quân nhân d b m i h ng ư c chia thành 2 nhóm: 1. Nhóm A bao g m nh ng quân nhân d b : Nam gi i n h t 35 tu i; ph n n h t 30 tu i.
  4. 2. Nhóm B bao g m nh ng quân nhân d b : Nam gi i t 36 tu i n h t 45 tu i; ph n t 31 tu i n h t 40 tu i. Chương 3: TRÌNH T , TH T C ĂNG KÝ NGHĨA V QUÂN S M C 1: ĂNG KÝ NGHĨA V QUÂN S L N U i u 15. Trong th i h n mư i ngày u tháng m t hàng năm, Ch t ch y ban nhân dân c p xã ph i báo cáo v i Ban Ch huy quân s c p huy n danh sách công dân nam gi i 17 tu i trong năm ó, công dân trong tu i làm nghĩa v quân s chưa ư c ăng ký nghĩa v quân s và công dân ư c mi n ăng ký nghĩa v quân s quy nh t i i u 9 c a Ngh nh này. i u 16. Trong th i h n mư i ngày u tháng m t hàng năm, Hi u trư ng các trư ng: D y ngh , trung h c chuyên nghi p, cao ng, i h c; ngư i ng u các cơ quan, t ch c cơ s khác ph i báo cáo v i Ban Ch huy quân s c p huy n nơi cơ quan t tr s danh sách công dân trong di n ăng ký nghĩa v quân s mà chưa ư c ăng ký l n u. i u 17. Tháng tư hàng năm, theo l nh g i c a Ch huy trư ng Ban Ch huy quân s c p huy n, công dân nam gi i 17 tu i trong năm và nh ng ngư i trong tu i làm nghĩa v quân s chưa ư c ăng ký ph i n Ban Ch huy quân s c p huy n nơi cư trú xu t trình ch ng minh nhân dân, kê khai lý l ch ăng ký l n u vào s ăng ký công dân s n sàng nh p ngũ. i u 18. Ban Ch huy quân s c p huy n có trách nhi m: 1. C p gi y ch ng nh n ăng ký nghĩa v quân s cho ngư i s n sàng nh p ngũ. 2. L p lý l ch nghĩa v quân s cho ngư i s n sàng nh p ngũ i u ki n g i nh p ngũ. 3. Bàn giao lý l ch nghĩa v quân s cho ơn v nh n quân khi công dân ư c g i vào ph c v t i ngũ. M C 2: ĂNG KÝ VÀO NG CH VÀ CHUY N H NG QUÂN NHÂN D BN i u 19. 1. Quân nhân chuyên nghi p, h sĩ quan, binh sĩ, công ch c qu c phòng, công nhân qu c phòng thu c quân i nhân dân; công nhân viên, h sĩ quan chuyên môn, chi n sĩ thu c công an nhân dân thu c di n xu t ngũ, thôi vi c ph i ăng ký vào ng ch d b. 2. Trong th i h n mư i lăm ngày, k t ngày xu t ngũ, thôi vi c ngư i ư c xu t ngũ, thôi vi c ph i mang h sơ, gi y t xu t ngũ, thôi vi c n Ban Ch huy quân s c p huy n t i nơi cư trú ăng ký vào ng ch d b .
  5. 3. Ban Ch huy quân s c p huy n làm th t c ăng ký và c p gi y ch ng nh n ăng ký quân nhân d b cho nh ng ngư i quy nh t i kho n 1 i u này. i u 20. 1. Theo l nh g i c a Ch huy trư ng Ban Ch huy quân s c p huy n, nh ng ngư i quy nh t i kho n 3, kho n 4 i u 13 c a Ngh nh này ph i n Ban Ch huy quân s c p huy n nơi cư trú ăng ký vào ng ch d b . 2. Khi n ăng ký công dân nam gi i xu t trình gi y ch ng nh n ăng ký nghĩa v quân s , n u ã qua ào t o các trư ng: D y ngh , trung h c chuyên nghi p, cao ng và i h c xu t trình b ng t t nghi p; ph n xu t trình b ng t t nghi p chuyên môn. 3. Ban Ch huy quân s c p huy n làm th t c ăng ký và c p gi y ch ng nh n ăng ký quân nhân d b cho nh ng ngư i quy nh t i kho n 1 i u này. i u 21. Vi c chuy n h ng quân nhân d b t h ng 2 lên h ng 1 th c hi n theo quy nh c a Lu t Nghĩa v quân s và hư ng d n c a B trư ng B Qu c phòng. M C 3: ĂNG KÝ B SUNG i u 22. Trong th i h n mư i ngày, k t khi có thay i h tên, a ch nơi trong ph m vi xã ang cư trú, a ch nơi làm vi c, h c t p, ch c v công tác, trình văn hoá thì ngư i s n sàng nh p ngũ ho c quân nhân d b ph i n Ban Ch huy quân s c p xã nơi ang cư trú ăng ký b sung. i u 23. Sáu tháng m t l n vào các th i gian t ngày 01 tháng 7 n ngày 10 tháng 7 và t ngày 01 tháng 01 n ngày 10 tháng 01 hàng năm; Ban Ch huy quân s c p xã báo cáo v i Ban Ch huy quân s c p huy n vi c thay i ăng ký theo quy nh t i i u 22 c a Ngh nh này. M C 4: ĂNG KÝ DI CHUY N VÀ ĂNG KÝ V NG M T i u 24. 1. Ngư i s n sàng nh p ngũ ho c quân nhân d b , trư c khi di chuy n nơi cư trú t xã này sang xã khác trong ph m vi huy n, ph i n Ban Ch huy quân s c p xã nơi ang cư trú xu t trình gi y t v s thay i nơi cư trú xoá tên trong s ăng ký nghĩa v quân s . 2. Trong th i h n mư i ngày, k t ngày n nơi cư trú m i, ngư i s n sàng nh p ngũ ho c quân nhân d b ph i n Ban Ch huy quân s c p xã xu t trình gi y t v s thay i nơi cư trú và gi y ch ng nh n ăng ký nghĩa v quân s ăng ký vào s ăng ký nghĩa v quân s . 3. Ban Ch huy quân s c p xã nơi có ngư i s n sàng nh p ngũ ho c quân nhân d b chuy n i, chuy n n ph i báo cáo Ban Ch huy quân s c p huy n v s thay i t i kho n 1 và kho n 2 i u này vào các th i gian quy nh t i i u 23 c a Ngh nh này.
  6. i u 25. 1. Ngư i s n sàng nh p ngũ ho c quân nhân d b , trư c khi di chuy n nơi cư trú t huy n này sang huy n khác, ph i n Ban Ch huy quân s c p xã và Ban Ch huy quân s c p huy n nơi ang cư trú xu t trình gi y t v s thay i nơi cư trú, xin gi y gi i thi u di chuy n ăng ký nghĩa v quân s . Khi chuy n n nơi cư trú m i, trong th i h n mư i ngày ph i n Ban Ch huy quân s c p huy n và Ban Ch huy quân s c p xã nơi cư trú m i ăng ký chuy n n. 2. Ngư i s n sàng nh p ngũ ho c quân nhân d b , khi ư c g i vào h c t i các trư ng: D y ngh , trung h c chuyên nghi p, cao ng, i h c ph i n Ban Ch huy quân s c p huy n chuy n gi y ch ng nh n ăng ký nghĩa v quân s n trư ng nhà trư ng qu n lý và báo cáo Ban Ch huy quân s c p huy n nơi nhà trư ng t tr s . Trong th i h n ba tháng sau khi t t nghi p, ngư i s n sàng nh p ngũ ho c quân nhân d b ph i chuy n gi y ch ng nh n ăng ký nghĩa v quân s v nơi cư trú m i. i u 26. Quân nhân d b ã ư c x p vào ơn v d b ng viên khi v ng m t kh i nơi cư trú t mư i ngày tr lên ph i báo cáo v i Ban Ch huy quân s c p xã. Hàng tháng Ban Ch huy quân s c p xã ph i báo cáo Ban Ch huy quân s c p huy n s quân nhân d b ang v ng m t t i nơi cư trú. i u 27. Ngư i s n sàng nh p ngũ ho c quân nhân d b ư c cơ quan, t ch c c i công tác nư c ngoài thì vi c ăng ký v ng m t và ăng ký l i ư c th c hi n như sau: 1. N u th i h n ư c c i t m t năm tr lên thì ch m nh t là mư i ngày, k t ngày ngư i ó ra nư c ngoài, cơ quan, t ch c nơi ngư i ó công tác ph i c i di n n Ban Ch huy quân s c p huy n ăng ký v ng m t dài h n và n p gi y ch ng nh n ăng ký nghĩa v quân s c a ngư i s n sàng nh p ngũ ho c quân nhân d b . Trong th i h n mư i ngày, k t ngày ngư i ó v n nơi công tác thì cơ quan, t ch c nơi ngư i ó công tác c i di n n Ban Ch huy quân s c p huy n ăng ký l i. 2. N u th i h n ư c c i t ba tháng n dư i m t năm thì ngư i s n sàng nh p ngũ ho c quân nhân d b g i l i gi y ch ng nh n ăng ký nghĩa v quân s t i cơ quan, t ch c nơi công tác. Cơ quan, t ch c nơi ngư i ó công tác có trách nhi m báo cáo v i Ban Ch huy quân s c p huy n trong th i h n mư i ngày, k t ngày ngư i ó ra nư c ngoài ho c tr v nư c. i u 28. Ngư i s n sàng nh p ngũ ho c quân nhân d b ư c phép ra nư c ngoài v vi c riêng thì vi c ăng ký v ng m t và ăng ký l i ư c th c hi n như sau: 1. N u th i h n ra nư c ngoài t m t năm tr lên thì ngư i s n sàng nh p ngũ ho c quân nhân d b ph i n Ban Ch huy quân s c p huy n nơi ang cư trú xu t trình gi y t ư c phép ra nư c ngoài, ăng ký v ng m t dài h n và g i l i gi y ch ng nh n ăng ký nghĩa v quân s . Trong th i h n mư i ngày, k t ngày v nư c thì ngư i s n sàng nh p ngũ ho c quân nhân d b ph i n Ban Ch huy quân s c p huy n ăng ký l i.
  7. 2. N u th i h n ra nư c ngoài t ba tháng n dư i m t năm thì ngư i s n sàng nh p ngũ ho c quân nhân d b ph i g i l i gi y ăng ký nghĩa v quân s t i Ban Ch huy quân s c p xã nơi ang cư trú ho c cơ quan, t ch c nơi công tác. Ban Ch huy quân s c p xã ho c cơ quan, t ch c nơi ngư i ó công tác có trách nhi m báo cáo ăng ký t m v ng ho c ăng ký l i v i Ban Ch huy quân s c p huy n trong th i h n mư i ngày, k t ngày ngư i ó ra nư c ngoài ho c t nư c ngoài tr v nư c. M C 5: ĂNG KÝ I V I NGƯ I Ư C MI N G I NH P NGŨ TRONG TH I CHI N i u 29. Ngư i ã ăng ký nghĩa v quân s n u thu c di n mi n g i nh p ngũ trong th i chi n theo quy nh c a Lu t Nghĩa v quân s , thì ư c ưa ra kh i danh sách ăng ký nghĩa v quân s qu n lý riêng. Trong th i h n mư i ngày k t ngày ngư i ã ăng ký nghĩa v quân s nh n ư c quy t nh b nhi m ch c v thu c di n mi n g i nh p ngũ trong th i chi n thì cơ quan, t ch c nơi ngư i ó công tác c i di n mang quy t nh b nhi m ch c v , gi y ch ng nh n ăng ký nghĩa v quân s c a ngư i ó n Ban Ch huy quân s c p huy n làm th t c ưa ra kh i danh sách ăng ký nghĩa v quân s . i u 30. Ngư i ã ư c ưa ra kh i danh sách ăng ký nghĩa v quân s quy nh t i i u 29 c a Ngh nh này, n u không còn gi ch c v thu c di n mi n g i nh p ngũ trong th i chi n mà còn thu c di n ăng ký nghĩa v quân s thì ph i ăng ký l i. Trong th i h n mư i ngày, k t ngày ngư i ó thôi gi ch c v thu c di n mi n g i nh p ngũ trong th i chi n thì cơ quan, t ch c nơi ngư i ó công tác c i di n n Ban Ch huy quân s c p huy n làm th t c ăng ký l i cho ngư i ó. i u 31. Vi c qu n lý nh ng ngư i thu c di n ư c mi n g i nh p ngũ trong th i chi n do B trư ng B Qu c phòng quy nh. M C 6: I TƯ NG Ư C RA KH I DI N ĂNG KÝ NGHĨA V QUÂN S i u 32. Nh ng ngư i ư c ra kh i di n ăng ký nghĩa v quân s bao g m: 1. Ngư i ã ăng ký nghĩa v quân s mà b ch t ho c b tàn t t, m c b nh tâm th n ho c b nh mãn tính khác thu c di n quy nh t i kho n 3 i u 9 c a Ngh nh này. 2. Nh ng ngư i h t tu i ph c v ng ch quân nhân d b . i u 33. Hàng năm, Ban Ch huy quân s c p huy n quy t nh ưa ra kh i di n ăng ký nghĩa v quân s cho nh ng ngư i thu c di n quy nh t i i u 32 c a Ngh nh này. Chương 4: CH , CHÍNH SÁCH VÀ NGÂN SÁCH B O M CHO ĂNG KÝ NGHĨA V QUÂN S i u 34. Ngư i s n sàng nh p ngũ và quân nhân d b trong th i gian i ăng ký nghĩa v quân s ho c ki m tra s c kho ư c hư ng các ch sau:
  8. 1. N u là cán b , công ch c, công nhân ang hư ng lương t ngân sách nhà nư c ư c cơ s nơi làm vi c tr nguyên lương và các kho n ph c p khác (n u có), ti n tàu xe và ph c p i ư ng theo ch hi n hành. 2. Các i tư ng khác ư c Ban Ch huy quân s c p huy n c p ti n tàu xe i v , ti n ăn, trong nh ng ngày ch ăng ký ho c ki m tra s c kho theo ch hi n hành. i u 35. Kinh phí chi cho vi c ăng ký nghĩa v quân s do ngân sách a phương b o m, g m các kho n sau ây: 1. In s sách, m u bi u v ăng ký nghĩa v quân s . 2. T ch c ăng ký nghĩa v quân s c p huy n và c p xã. 3. Các công vi c khác liên quan n vi c ăng ký nghĩa v quân s . Chương 5: NHI M V , QUY N H N C A CÁC CƠ QUAN, T CH C TRONG VI C ĂNG KÝ NGHĨA V QUÂN S i u 36. B trư ng B Qu c phòng ch o vi c ăng ký nghĩa v quân s trong ph m vi c nư c; quy nh ch báo cáo, ch ki m tra vi c ăng ký nghĩa v quân s cho cơ quan quân s các c p và ơn v thu c quy n; quy nh ch sinh ho t i v i ngư i s n sàng nh p ngũ và quân nhân d b ; quy nh h th ng m u bi u, s sách ăng ký, qu n lý ngư i s n sàng nh p ngũ và quân nhân d b . i u 37. U ban nhân dân các c p có trách nhi m ch o cơ quan quân s cùng c p th c hi n vi c ăng ký nghĩa v quân s , qu n lý ngư i s n sàng nh p ngũ và quân nhân d b a phương theo quy nh c a Ngh nh này và các quy nh c a B trư ng B Qu c phòng. i u 38. 1. Tư l nh Quân khu, Ch huy trư ng B Ch huy quân s t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m ch o các cơ quan quân s thu c quy n th c hi n vi c ăng ký nghĩa v quân s . 2. Ch huy trư ng Ban Ch huy quân s c p huy n, Ch huy trư ng Ban Ch huy quân s c p xã có trách nhi m tr c ti p t ch c vi c ăng ký nghĩa v quân s . i u 39. Cơ quan công an các c p trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a mình có trách nhi m: 1. T m gi gi y ch ng nh n ăng ký nghĩa v quân s khi ngư i s n sàng nh p ngũ ho c quân nhân d b ang b t m gi , t m giam. 2. Thông báo cho Ban Ch huy quân s c p huy n nơi ngư i s n sàng nh p ngũ ho c quân nhân d b ang cư trú v vi c h b t m gi , t m giam ho c ư c tr l i t do
  9. trong th i h n mư i lăm ngày, k t ngày h b t m gi , t m giam ho c ư c tr l i t do. 3. Thông báo cho Ban Ch huy quân s c p huy n v vi c ngư i s n sàng nh p ngũ ho c quân nhân d b ư c c p gi y di chuy n h khN u, ăng ký h khN u ho c ư c c p gi y ăng ký t m trú có th i h n, theo dõi và qu n lý vi c ăng ký nghĩa v quân s . 4. Ki m tra vi c ăng ký v ng m t c a ngư i s n sàng nh p ngũ ho c quân nhân d b khi h ư c phép ra nư c ngoài thu c thN m quy n c p h chi u c a B Công an. 5. Ph i h p v i cơ quan quân s a phương và các cơ quan liên quan khác ki m tra, x lý nh ng ngư i vi ph m các quy nh v ăng ký nghĩa v quân s . i u 40. Cơ quan ngo i giao có trách nhi m ki m tra vi c ăng ký v ng m t c a ngư i s n sàng nh p ngũ ho c quân nhân d b khi ư c c i nư c ngoài thu c thN m quy n c p h chi u c a B Ngo i giao. i u 41. Cơ quan y t c p huy n có trách nhi m ch trì vi c ki m tra s c kho cho quân nhân d b và khám s c kho cho ngư i s n sàng nh p ngũ theo k ho ch c a cơ quan quân s a phương cùng c p. i u 42. Cơ quan tư pháp có thN m quy n theo quy nh c a pháp lu t, có trách nhi m thông báo cho Ban Ch huy quân s c p huy n v vi c ngư i s n sàng nh p ngũ ho c quân nhân d b thay i h tên, b ch t trong th i h n mư i ngày, k t ngày thay i h tên ho c ch t. i u 43. Ban Ch huy quân s c p huy n, khi nh n ư c trích l c án c a Toà án v vi c ngư i thu c di n s n sàng nh p ngũ ho c quân nhân d b b Toà án tuyên tư c quy n ph c v trong l c lư ng vũ trang nhân dân, b x ph t tù, c i t o không giam gi thì ưa vào di n chưa ư c ăng ký nghĩa v quân s theo quy nh t i i u 8 c a Ngh nh này. Chương 6: KHEN THƯ NG VÀ X LÝ VI PH M i u 44. T ch c, cá nhân có thành tích trong vi c ăng ký nghĩa v quân s thì ư c khen thư ng theo quy nh c a pháp lu t hi n hành. i u 45. T ch c và cá nhân có hành vi vi ph m các quy nh v ăng ký nghĩa v quân s thì tuỳ theo tính ch t, m c vi ph m mà b x lý theo quy nh c a pháp lu t. i u 46. Vi c khi u n i, t cáo và gi i quy t v khi u n i, t cáo nh ng vi ph m các quy nh v ăng ký nghĩa v quân s ư c th c hi n theo quy nh c a pháp lu t v khi u n i, t cáo. Chương 7:
  10. I U KHO N THI HÀNH i u 47. Ngh nh này có hi u l c thi hành sau mư i lăm ngày, k t ngày ký và thay th Ngh nh s 48/H BT ngày 16 tháng 5 năm 1983 c a H i ng B trư ng (nay là Chính ph ) ban hành i u l ăng ký nghĩa v quân s . Các quy nh khác trái v i Ngh nh này u bãi b . i u 48. B trư ng B Qu c phòng ch u trách nhi m hư ng d n thi hành Ngh nh này. i u 49. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản