intTypePromotion=1

Nghị định số 93/2005/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
113
lượt xem
6
download

Nghị định số 93/2005/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 93/2005/NĐ-CP về tuyển dụng và quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt nam do Chính phủ ban hành. để sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 105/2003/NĐ-CP ngày 17 tháng 9 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tuyển dụng và quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 93/2005/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc S : 93/2005/N -CP Hà N i, ngày 13 tháng 7 năm 2005 NGHN NNH S A I, B SUNG M T S I U C A NGHN NNH S 105/2003/N -CP NGÀY 17 THÁNG 9 NĂM 2003C A CHÍNH PH QUY NNH CHI TI T VÀ HƯ NG D N THI HÀNH M T S I U C A B LU T LAO NG V TUY N D NG VÀ QU N LÝ LAO NG NƯ C NGOÀI LÀM VI C T I VI T NAM CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c B lu t Lao ng ngày 23 tháng 6 năm 1994; Lu t s a i, b sung m t s i u c a B lu t Lao ng ngày 02 tháng 4 năm 2002; Theo ngh c a B trư ng B Lao ng - Thương binh và Xã h i, NGHN NNH : i u 1. S a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 105/2003/N -CP ngày 17 tháng 9 năm 2003 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a B lu t Lao ng v tuy n d ng và qu n lý lao ng nư c ngoài làm vi c t i Vi t Nam như sau: 1. i u 1 ư c s a i, b sung như sau: i u 1. Doanh nghi p, cơ quan, t ch c t i Vi t Nam theo quy nh t i i u 132 B lu t Lao ng ư c thành l p và ho t ng theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam sau ây ư c tuy n lao ng nư c ngoài: 1. Doanh nghi p ho t ng theo Lu t Doanh nghi p nhà nư c, Lu t Doanh nghi p, Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam. 2. Các nhà th u (th u chính, th u ph ) nư c ngoài nh n th u t i Vi t Nam. 3. Văn phòng i di n, chi nhánh c a các t ch c kinh t , thương m i, tài chính, ngân hàng, b o hi m, khoa h c k thu t, văn hoá, th thao, giáo d c, ào t o, y t . 4. Các t ch c xã h i ngh nghi p. 5. Các ơn v s nghi p c a Nhà nư c.
  2. 6. Các cơ s y t , văn hoá, giáo d c, ào t o, th thao (k c các cơ s thành l p theo Lu t Doanh nghi p, Lu t Doanh nghi p nhà nư c, Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam). 7. Văn phòng d án nư c ngoài ho c qu c t t i Vi t Nam. 8. Văn phòng i u hành c a bên h p doanh nư c ngoài theo h p ng h p tác kinh doanh t i Vi t Nam. 9. Các t ch c hành ngh lu t sư t i Vi t Nam theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam. 10. H p tác xã. Các doanh nghi p, cơ quan, t ch c nói trên sau ây g i chung là ngư i s d ng lao ng". 2. i u 3 ư c s a i, b sung như sau: " i u 3. 1. Ngư i s d ng lao ng quy nh t i kho n 1 i u 1 c a Ngh nh này ư c tuy n lao ng nư c ngoài v i t l không quá 3% so v i s lao ng hi n có c a doanh nghi p, ít nh t cũng ư c tuy n 01 ngư i. i v i các doanh nghi p ho t ng trong các lĩnh v c c thù s d ng ít lao ng ho c giai o n m i u tư, s n xu t chưa n nh mà có nhu c u tuy n lao ng nư c ngoài vư t quá t l 3% thì trình Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương xem xét và ch p thu n b ng văn b n trên cơ s yêu c u th c t c a t ng doanh nghi p. 2. i v i nh ng ngư i s d ng lao ng quy nh t i các kho n 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 và 10 i u 1 c a Ngh nh này không quy nh t l lao ng nư c ngoài ư c tuy n d ng, nhưng n u mu n tuy n lao ng nư c ngoài ph i ư c s ch p thu n c a Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. 3. Trư ng h p các doanh nghi p, t ch c quy nh t i i u 1 c a Ngh nh này ã ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n c a Vi t Nam có quy t nh phê duy t d án ho c c p gi y phép ho t ng trong ó có quy nh s lư ng lao ng nư c ngoài ư c s d ng thì không ph i xin ch p thu n c a Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương". 3. Kho n 3 và kho n 4 i u 4 ư c s a i, b sung như sau: "3. Có trình chuyên môn, k thu t cao (bao g m k sư ho c ngư i có trình tương ương k sư tr lên; ngh nhân nh ng ngành ngh truy n th ng), có nhi u kinh nghi m và thâm niên trong ngh nghi p, trong i u hành s n xu t, kinh doanh ho c nh ng công vi c qu n lý mà lao ng Vi t Nam chưa áp ng ư c.
  3. i v i ngư i lao ng nư c ngoài xin vào hành ngh y, dư c tư nhân, tr c ti p khám, ch a b nh t i Vi t Nam ph i có i u ki n theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam v hành ngh y, dư c tư nhân. 4. Không có ti n án, ti n s ; không thu c di n ang b truy c u trách nhi m hình s , ang ch p hành hình ph t hình s theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam và pháp lu t nư c ngoài". 4. Kho n 1 i u 6 ư c s a i, b sung như sau: "1. Ngư i lao ng nư c ngoài làm vi c cho doanh nghi p, cơ quan, t ch c t i Vi t Nam ph i có gi y phép lao ng, tr các trư ng h p sau ây: a) Ngư i lao ng nư c ngoài vào Vi t Nam làm vi c v i th i h n dư i 03 (ba) tháng; ho c x lý các trư ng h p khNn c p như: nh ng s c , tình hu ng k thu t, công ngh ph c t p n y sinh làm nh hư ng ho c có nguy cơ nh hư ng t i s n xu t, kinh doanh mà các chuyên gia Vi t Nam và các chuyên gia nư c ngoài hi n ang Vi t Nam không x lý ư c; b) Ngư i nư c ngoài là thành viên H i ng qu n tr ho c H i ng thành viên ( i v i công ty trách nhi m h u h n ư c thành l p theo Lu t Doanh nghi p) các doanh nghi p ư c thành l p theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam; c) Ngư i nư c ngoài là Trư ng Văn phòng i di n, Trư ng Chi nhánh t i Vi t Nam; d) Lu t sư nư c ngoài ã ư c B Tư pháp c p gi y phép hành ngh lu t sư t i Vi t Nam theo quy nh c a pháp lu t". 5. Kho n 4 i u 6 ư c s a i, b sung như sau: "4. Th i h n c a gi y phép lao ng ư c c p theo th i h n c a h p ng lao ng d ki n giao k t ho c theo quy t nh c a phía nư c ngoài c ngư i nư c ngoài sang Vi t Nam làm vi c, nhưng không quá 36 tháng". 6. Kho n 5 i u 6 ư c s a i, b sung như sau: "5. i v i các i tư ng không ph i c p gi y phép lao ng quy nh t i kho n 1 i u này thì ngư i s d ng lao ng có trách nhi m báo cáo v i S Lao ng - Thương binh và Xã h i a phương (nơi doanh nghi p, cơ quan, t ch c óng tr s chính) danh sách trích ngang v ngư i nư c ngoài, v i n i dung: h tên, tu i, qu c t ch, s h chi u, ngày b t u và ngày k t thúc làm vi c, công vi c m nh n c a ngư i nư c ngoài. Báo cáo trư c 07 (b y) ngày khi ngư i lao ng nư c ngoài b t u làm vi c. i v i ngư i nư c ngoài vào Vi t Nam th c hi n các lo i h p ng (tr h p ng lao ng) gi a doanh nghi p, cơ quan, t ch c Vi t Nam v i doanh nghi p, cơ quan, t ch c nư c ngoài thì ngư i nư c ngoài không ph i xin c p gi y phép lao ng nhưng ph i m b o các i u ki n quy nh t i kho n 1, 2, 3, 4 i u 4 c a
  4. Ngh nh này và doanh nghi p, cơ quan, t ch c Vi t Nam th c hi n vi c báo cáo như i v i ngư i nư c ngoài vào làm vi c cho doanh nghi p, cơ quan, t ch c t i Vi t Nam v i th i h n làm vi c dư i 03 (ba) tháng và g i kèm theo các gi y t c a ngư i nư c ngoài quy nh t i ti t b, c, d, kho n 1 i u 5 c a Ngh nh này ". 7. Kho n 3 i u 7 ư c s a i, b sung như sau: "3. Th i h n gia h n gi y phép lao ng: Trong th i h n 30 ngày (tính theo ngày làm vi c) trư c khi gi y phép lao ng h t h n, ngư i s d ng lao ng ph i làm ơn xin gia h n gi y phép lao ng theo quy nh c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i. Th i h n gia h n c a gi y phép lao ng ph thu c vào th i gian làm vi c ti p c a ngư i lao ng nư c ngoài cho ngư i s d ng lao ng ư c xác nh trong h p ng lao ng ho c văn b n c a phía nư c ngoài c ngư i nư c ngoài ti p t c làm vi c Vi t Nam, th i h n gia h n t i a là 36 (ba mươi sáu) tháng. i v i các trư ng h p h t th i h n gia h n l n th nh t, mà v n chưa ào t o ư c ngư i lao ng Vi t Nam thay th thì gi y phép lao ng ư c ti p t c gia h n n u ư c s ch p thu n c a Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương nơi doanh nghi p, cơ quan, t ch c óng tr s chính". i u 2. B Lao ng - Thương binh và Xã h i và các B , ngành có liên quan trong ph m vi ch c năng, nhi m v , quy n h n c a mình có trách nhi m hư ng d n thi hành Ngh nh này. i u 3. Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Các quy nh trư c ây trái v i Ngh nh này u bãi b . i u 4. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này./. TM. CHÍNH PH Nơi nh n: TH TƯ NG - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; Phan Văn Kh i - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Toà án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - H c vi n Hành chính qu c gia; - VPCP: BTCN, TBNC, các PCN, BNC, Ban i u hành 112, Ngư i phát ngôn c a Th tư ng Chính ph , các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, VX (5b), (Hoà 305b) .

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản