Nghị định thư số 67/2004/PLQT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
44
lượt xem
2
download

Nghị định thư số 67/2004/PLQT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định thư số 67/2004/PLQT về Dự án hỗ trợ hệ thống y tế tỉnh Hưng Yên giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Đại công quốc Luých-xăm-bua

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định thư số 67/2004/PLQT

  1. B NGO I GIAO C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c L p-T Do-H nh Phúc S : 67/2004/LPQT Hà N i, ngày 02 tháng 8 năm 2004 Ngh nh thư gi a Chính ph nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam và Chính ph i công qu c Luých-xăm-bua v D án h tr h th ng y t t nh Hưng Yên có hi u l c t ngày 16 tháng 4 năm 2004./. TL. B TRƯ NG B NGO I GIAO KT. V TRƯ NG V LU T PHÁP VÀ I U Ư C QU C T Nguy n Hoàng Anh NGHN NNH THƯ GI A CHÍNH PH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ CHÍNH PH I CÔNG QU C LUÝCH-XĂM-BUA V D ÁN H TR H TH NG Y T T NH HƯNG YÊN Chính ph nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam (sau ây g i là "Chính ph Vi t Nam") và Chính ph i công qu c Luých-xăm-bua (sau ây g i là "Chính ph Luých-xăm-bua"), C hai sau ây g i là "các Bên"; Căn c vào: - Hi p nh khung v h p tác gi a các Bên v vi c thúc Ny các d án phát tri n, ký ngày 24 tháng 9 năm 2002; - Chương trình h p tác nh hư ng gi a các Bên v hư ng d n vi c th c hi n các D án Phát tri n giai o n 2002 – 2005, ký ngày 24 tháng 9 năm 2002; - ngh c a y ban nhân dân t nh Hưng Yên ngày 13 tháng 3 năm 1999;
  2. ã th a thu n như sau: i u 1. Ph m vi Ngh nh thư Ngh nh thư này liên quan n m t d án nh m h tr h th ng y t t nh Hưng Yên t i Vi t Nam. D án này s ư c th c hi n phù h p v i Văn ki n D án c a D án VIE/017 H tr H th ng Y t t nh Hưng Yên (sau ây g i là "D án"), do Lux- Development S.A. và y ban nhân dân t nh Hưng Yên so n th o. Văn ki n D án ư c kèm theo trong ph n Ph l c c a Ngh nh thư này và là m t ph n không th tách r i c a Ngh nh thư. i u 2. Các cơ quan có th m quy n v th c hi n Chính ph Vi t Nam ch nh y ban nhân dân t nh Hưng Yên là Cơ quan i tác chính th c th c hi n D án này. Chính ph Luých-xăm-bua ch nh Lux-Development S.A., Cơ quan H p tác qu c t Luých-xăm-bua là Cơ quan th c hi n c a D án này. i u 3. Kho n tài tr t phía Chính ph Luých-xăm-bua Chính ph Luých-xăm-bua cam k t óng góp, trên cơ s vi n tr không hoàn l i, kho n ti n t i a là 2.987.200 Euro (hai tri u chính trăm tám mươi b y ngàn hai trăm Euro) th c hi n D án này. Kho n óng góp này s ch ư c s d ng th c hi n các chi phí c n thi t cho vi c th c hi n D án theo nh ng n i dung trong Văn ki n D án và Ph l c kèm theo. Quá trình óng góp s ư c báo cáo hàng năm c a D án do Lux-Development S.A. so n th o, báo cáo này s ư c cung c p cho các Bên. i u 4. i u kho n áp d ng Ngh nh thư này s thu c ph m vi i u ch nh và tuân th các quy nh c a Hi p nh khung v h p tác gi a Chính ph nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam Vi t Nam và Chính ph i công qu c Luých-xăm-bua, ký ngày 24 tháng 9 năm 2002. i u 5. Hi u l c, b sung, gi i quy t tranh ch p và ch m d t hi u l c Ngh nh thư này s có hi u l c k t ngày ký và có giá tr n th i i m các Bên hoàn thành h p th c các nghĩa v theo Ngh nh thư này, tr khi ư c ch m d t theo quy nh dư i ây. N u m t trong các Bên mong mu n s a i Ngh nh thư này, Bên ó s tham kh o ý ki n c a Bên kia. B t kỳ s a i nào i v i Ngh nh thư này s ư c th a thu n b ng văn b n gi a các Bên. M i tranh ch p phát sinh trong vi c th c hi n Ngh nh thư này s ư c gi i quy t thông qua thương lư ng gi a các Cơ quan có thNm quy n ho c b ng con ư ng ngo i giao.
  3. M t trong các Bên có th ch m d t hi u l c Ngh nh thư này b ng cách thông báo b ng văn b n ba tháng cho Bên kia v ý nh ch m d t hi u l c. làm b ng, nh ng ngư i ký tên dư i ây, ư c s y quy n h p th c c a các Bên, ã ký Ngh nh thư này. Làm t i Hà N i ngày 16 tháng 4 năm 2004, thành hai b n g c, m i b n b ng ti ng Vi t và ti ng Anh, c hai văn b n có giá tr như nhau./. THAY M T CHÍNH PH I THAY M T CHÍNH PH NƯ C C NG CÔNG QU C LUÝCH-XĂM-BUA HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM iS c M nh Toàn Quy n Th Trư ng B Ngo i Giao M c Un-gơ-hoi-ơ Vũ Dũng
Đồng bộ tài khoản