Nghị định thư số 95/2005/LPQT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
69
lượt xem
2
download

Nghị định thư số 95/2005/LPQT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định thư số 95/2005/LPQT về hợp tác giáo dục và đào tạo giai đoạn 2006 - 2010 giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao Vương quốc Căm-pu-chia

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định thư số 95/2005/LPQT

  1. B NGO I GIAO ****** S : 95/2005/LPQT Hà N i, ngày 10 tháng 10 năm 2005 Ngh nh thư v h p tác giáo d c và ào t o giai o n 2006 - 2010 gi a B Giáo d c và ào t o nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam và B Giáo d c, Thanh niên và Th thao Vương qu c Căm-pu-chia có hi u l c t ngày 10 tháng 10 năm 2005. TL. B TRƯ NG KT. V TRƯ NG V LU T PHÁP VÀ I U Ư C QU C T PHÓ V TRƯ NG Nguy n Th Hoàng Anh NGHN NNH THƯ V H P TÁC GIÁO D C VÀ ÀO T O GIAI O N 2006 – 2010 GI A B GIÁO D C VÀ ÀO T O NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ B GIÁO D C THANH NIÊN VÀ TH THAO VƯƠNG QU C CĂM-PU- CHIA Th c hi n Biên b n th a thu n c a Kỳ h p l n th 7 y ban H n h p Vi t Nam - Căm-pu-chia v h p tác kinh t , văn hóa và hoa h c k thu t, ký t i Phnôm Pênh ngày 22 tháng 02 năm 2005. B Giáo d c và ào t o Vi t Nam (sau ây g i là “phí Vi t Nam”) và B Giáo d c Thanh niên và Th thao Căm-pu-chia (sau ây g i là “phía Căm-pu-chia”) ã th a thu n ký Ngh nh thư v h p tác giáo d c và ào t o giai o n 2006 - 2010, c th như sau: i u 1. Theo ngh c a phía Căm-pu-chia, phí Vi t Nam ti p t c giúp ào t o lưu h c sinh Căm-pu-chia b ng kinh phí vi n tr không hoàn l i c a Chính ph Vi t Nam cho Chính ph Hoàng gia Căm-pu-chia bao g m: - S lưu h c sinh hi n có t i Vi t Nam là 504 ngư i (tính t i th i i m tháng 9 năm 2005);
  2. - S lưu h c sinh nh n m i hàng năm là: 100 ngư i bình quân/năm (k t niên h c 2005 - 2006 tính t i th i i m tháng 9 năm 2005). S lư ng trên có th ư c thay i tăng, gi m hàng năm tùy theo yêu c u c a phía Căm-pu-chia và tùy theo kh năng ti p nh n c th c a phía Vi t Nam và s ư c i u ch nh vào năm ti p theo, bao g m các i tư ng: h c sinh i h c, h c viên cao h c, nghiên c u sinh và ào t o b i dư ng ng n h n trong các lĩnh v c kinh t , văn hóa, khoa h c, k thu t và lý lu n nghi p v . i u 2. Phía Căm-pu-chia ti p t c giúp ào t o lưu h c sinh Vi t Nam t i Căm-pu- chia b ng kinh phí c a Chính ph Hoàng gia Căm-pu-chia, bao g m: - S lưu h c sinh hi n có là: 61 ngư i (tính t i th i i m tháng 9 năm 2005); - S lưu h c sinh nh n m i hàng năm: 10 ngư i bình quân/năm, h c b c i h c và th c t p sinh sau i h c t i các khoa nhân văn c a trư ng i h c t ng h p Phnôm Pênh. S lư ng trên có th thay i tăng, gi m hàng năm tùy theo yêu c u c a phía Vi t Nam và kh năng ti p nh n c th c a phía Căm-pu-chia và s ư c i u ch nh vào năm ti p theo. i u 3. Lưu h c sinh Vi t Nam t i Căm-pu-chia ư c hư ng các quy n l i và th c hi n các quy nh theo các ch h c t p và sinh ho t như h c sinh Căm-pu-chia h c t p t i Vi t Nam. i u 4. Hàng năm phía Vi t Nam s n sàng ti p nh n lưu h c sinh Căm-pu-chia sang ào t o các b c h c b ng kinh phí cá nhân, kinh phí giúp c a các t ch c qu c t và c a phía Căm-pu-chia. Hình th c ào t o này ư c g i là ào t o theo h p ng. Vi c g i và nh n ư c th a thu n c th gi a các cơ s ào t o v i nhau (bao g m kinh phí ăn, và phí ào t o...) nhưng ph i ư c s ng ý cho phép c a B Giáo d c Thanh niên và Th thao Căm-pu-chia và B Giáo d c và ào t o Vi t Nam. i u 5. Hàng năm hai bên s th a thu n tăng cư ng vi c trao i các oàn tìm hi u, h c t p kinh nghi m l n nhau v giáo d c và ào t o, thi tuy n và qu n lý lưu h c sinh. Nư c c oàn ch u trách nhi m v kinh phí mua vé máy bay i và v , nư c ti p nh n ch u trách nhi m v kinh phí ăn, , i l i và ho t ng cho oàn. i u 6. Hai bên tích c c h p tác trong lĩnh v c nghiên c u khoa h c v giáo d c và ào t o dư i các hình th c sau ây: - Trao i các oàn nghiên c u hoa h c theo kh năng cho phép; - Trao i các kinh nghi m và thông tin khoa h c cho nhau; - Trao i chuyên gia nghiên c u khoa h c dư i các hình th c thích h p. i u 7. Căn c vào th a thu n gi a hai Chính ph , trư c tháng 5 hàng năm, phía Căm-pu-chia g i cho B Giáo d c và ào t o Vi t Nam danh sách h c sinh, nghiên c u sinh và ngành ngh nh g i ào t o. H sơ lưu h c sinh thu c di n d tuy n bao g m: - 1 b n tóm t t lý l ch;
  3. - 1 b n sao h c b ; - 1 b n sao văn b ng; - 1 gi y ch ng nh n s c kh e; - 1 b n sao gi y khai sinh. Phía Vi t Nam nghiên c u cương nghiên c u và th c t p ( i v i nghiên c u sinh, h c viên cao h c) và tr l i cho phía Căm-pu-chia trư c tháng 8 hàng năm. Các h sơ trên u ư c d ch sang ti ng Vi t. i u 8. Lưu h c sinh Căm-pu-chia sang h c t p t i Vi t Nam ph i có s c kh e quy nh như i v i công dân Vi t Nam trong các trư ng ào t o. Khi n Vi t Nam, lưu h c sinh ph i qua ki m tra s c kh e. N u lưu h c sinh có b nh truy n nhi m, b nh xã h i, n sinh có thai, phía Vi t Nam s tr v nư c, n u có b nh thông thư ng ư c i u tr t i Vi t Nam t i 3 tháng, n u không kh i cũng tr v nư c. Trong các trư ng h p này, phí t n lư t v c a lưu h c sinh do phía Vi t Nam ài th . Lưu h c sinh sang h c các l p văn hóa, nh c, h a, ngh thu t, th d c th thao ph i t yêu c u các kỳ thi ki m tra năng khi u m i ư c ti p nh n. Tu i h c b c i h c dư i 35 tu i, nghiên c u sinh, h c viên cao h c không quá 40 tu i. i u 9. Lưu h c sinh căm-pu-chia ư c ti p nh n sang h c t p t i Vi t Nam ph i có m t t i Vi t Nam trư c ngày 20 tháng 9 hàng năm. M i chi phí v ào t o, ti n vé máy bay lư t v cho lưu h c sinh do phía Vi t Nam ài th . Vé máy bay lư t n Vi t Nam do phía Căm-pu-chia ài th . Vi c rút lưu h c sinh v nư c trư c th i h n n nh, vi c thay i ngành ngh , tài, nơi h c ph i ư c hai bên th a thu n qua i s quán Căm-pu-chia và ch gi i quy t trong năm h c u tiên (k c vi c i tài nghiên c u c a nghiên c u sinh). i u 10. Lưu h c sinh sang h c t i Vi t Nam qua ki m tra trình ti ng Vi t (nghe, nói, c, vi t) và trình văn hóa ph thông trung h c cơ b n. H c sinh t m c quy nh s ư c tuy n vào h c th ng, ngư i ch t m c trung bình tr xu ng ph i qua m t năm h c d b t i trư ng H u ngh T80. Sau năm h c d b t i Vi t Nam, ngư i không t s tr v nư c, ngư i t m c quy nh v ti ng Vi t và văn hóa trong kỳ thi ki m tra cu i năm s ư c x p vào h c t i các trư ng i h c, cao ng c a Vi t Nam. Th i gian h c chính th c c a lưu h c sinh các trư ng theo quy nh chung như i v i sinh viên Vi t Nam. Lưu h c sinh ch ư c mi n môn h c quân s , còn ph i hoàn thành t t c các môn h c quy nh, k c môn h c ngo i ng (Anh, ho c Pháp, ho c Nga). Khi t t nghi p ra trư ng ư c c p văn b ng kèm theo b n d ch b ng ti ng Anh. Nghiên c u sinh, h c viên cao h c ư c mi n thi tuy n nhưng ph i qua ki m tra trình , ai chưa t ư c b túc ki n th c 1 năm và ư c h c d b ti ng Vi t chuNn b hoàn thi n tài t i trư ng H u ngh T80. Th i gian cho h c viên cao h c t i a là 2 năm và h c b ng ti ng Vi t. N u nghiên c u sinh, h c viên cao h c hoàn thành chương trình ư c c p văn b ng, ch ng ch .
  4. i u 11. Lưu h c sinh xin thôi h c có lý do cá nhân (gia ình khó khăn, s c kh e y u, b nh t t...), lưu h c sinh bu c thôi h c do vi ph m quy ch , n i quy, pháp lu t, n u i s quán Căm-pu-chia có Công hàm rút v nư c thì vé lư t v c a lưu h c sinh do phía Vi t Nam ài th . Nghiên c u sinh trong quá trình nghiên c u Vi t Nam các tài có liên quan n tài li u Căm-pu-chia thì ư c v nư c l y tài li u 1 l n, vé máy bay lư t v Phnôm Pênh và tr l i Vi t Nam do phía Vi t Nam gi i quy t. Lưu h c sinh gi i thi lo i khá, gi i ư c thư ng 1 tháng h c b ng c a năm h c ó và ư c x p h c b c cao hơn, n u ư c nư c g i ng ý ưa vào ch tiêu k ho ch ào t o năm ti p theo. i u 12. T t c lưu h c sinh Căm-pu-chia n h c t p Vi t Nam u bình ng v quy n l i và nghĩa v . Ph i tôn tr ng pháp lu t c a nư c Vi t Nam, ch p hành nghiêm ch nh các quy nh v sinh ho t, i l i i v i công dân nư c ngoài trên lãnh th Vi t Nam, tôn tr ng phong t c t p quán c a Vi t Nam góp ph n tăng cư ng tình oàn k t h u ngh Vi t Nam - Căm-pu-chia và tình h u ngh gi a các dân t c. i u 13. i v i lưu h c sinh Căm-pu-chia h c các trư ng i h c, cao ng, trung h c chuyên nghi p Vi t Nam h c chung v i sinh viên Vi t Nam thì sinh ho t h c t p u theo quy nh chung c a nhà trư ng Vi t Nam, ư c hư ng các quy n ưu ãi trong h th ng giáo d c Vi t Nam, ư c b trí ăn, , sinh ho t trong ký túc xá c a nhà trư ng, không ph i tr các chi phí v nhà , h c t p, ý t , thư vi n văn hóa, th d c th thao, ư c tham gia các ho t ng nghiên c u khoa h c c a b môn mà lưu h c sinh ang h c t p. i u 14. Lưu h c sinh Căm-pu-chia h c t p t i nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam ư c tính theo: “ nh su t ào t o” c a Chính ph Vi t Nam theo các nh m c sau ây: Sau i h c, i h c, trung sơ h c, th c t p sinh và cán b cao c p bao g m: h c b ng, phí ào t o và các kho n chi trang c p. i u 15. Trong th i gian h c t p Vi t Nam, lưu h c sinh b m n u ph i i b nh vi n i u tr thì ư c hư ng theo ch hi n hành c a Vi t Nam. i u 16. Trong th i gian h c t p Vi t Nam, lưu h c sinh ư c ngh hè, tham quan các danh lam th ng c nh. Nhà trư ng t o i u ki n giúp v phương ti n i l i, lưu h c sinh t lo vi c ăn u ng c a mình. N u lưu h c sinh có yêu c u v ngh hè t i Căm-pu-chia ph i có ơn và ư c i s quán Căm-pu-chia ng ý. Lưu h c sinh t túc vé i và v , nhưng ph i sang Vi t Nam úng h n quy nh. i u 17. Khi thân nhân lưu h c sinh n thăm thì vi c b trí ăn, do b n thân lưu h c sinh t lo li u. i u 18. Sau khi ã hoàn thành chương trình h c t p, trư c khi v nư c lưu h c sinh ư c i tham quan ngh ngơi 9 ngày (c i l n v ) n u không i ư c thì ư c lĩnh ti n tiêu chuNn 7 ngày. Khi v nư c ư c t ng m t b giáo trình, nhà trư ng ch u trách nhi m gi i quy t vé máy bay và 20kg cư c ngoài vé. i u 19. N u lưu h c sinh Căm-pu-chia b ch t, nhà trư ng ph i h p v i i s quán Căm-pu-chia t i Hà N i ho c T ng Lãnh s quán t i thành ph H Chí Minh t ch c
  5. tang l theo nghi th c c a Căm-pu-chia. Di hài s bàn giao cho i s quán Căm-pu- chia ho c T ng Lãnh s v gia ình cùng các biên b n v h sơ b nh án cũng như tài s n riêng c a lưu h c sinh. M i chi phí do phía Vi t Nam ài th . i u 20. Kinh phí ào t o h c sinh Căm-pu-chia h c t p t i Vi t Nam n m trong kho n vi n tr v ào t o hàng năm c a Chính ph Vi t Nam dành cho Chính ph Hoàng gia Căm-pu-chia, m i chi phí do các cơ quan ư c Chính ph hai nư c y quy n có trách nhi m t p h p y thông báo cho nhau. Vi c thanh toán các chi phí v ào t o lưu h c sinh Căm-pu-chia h c t p t i Vi t Nam s ti n hành theo thông l qu c t . i u 21. Ngh nh thư này b t u có hi u l c k t ngày ký. Ngh nh thư này có th ư c s a i và b sung n u m t trong hai Bên ký Ngh nh thư này có yêu c u và ph i ư c hai bên th a thu n nh t trí. Phía có yêu c u c n thông báo cho phía bên kia bi t trư c 3 tháng b ng văn b n. Làm t i Hà N i, ngày 10 tháng 10 năm 2005, thành hai b n, m i b n b ng ti ng Vi t và ti ng Khmer; c hai văn b n u có giá tr như nhau./. THAY M T B GIÁO D C THANH THAY M T B GIÁO D C VÀ ÀO NIÊN T O VÀ TH THAO VƯƠNG QU C NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH CAM-PU-CHIA NGHĨA B TRƯ NG CAO C P KIÊM B VI T NAM TRƯ NG TH TRƯ NG Kol Pheng Tr n Văn Nhung
Đồng bộ tài khoản