intTypePromotion=1

Nghị quyết 48/NQ-CP

Chia sẻ: Dung Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
149
lượt xem
20
download

Nghị quyết 48/NQ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết 48/NQ-CP về cơ chế, chính sách giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết 48/NQ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 48/NQ-CP Hà N i, ngày 23 tháng 09 năm 2009 NGHN QUY T V CƠ CH , CHÍNH SÁCH GI M T N TH T SAU THU HO CH IV I NÔNG S N, TH Y S N Nh ng năm qua, th c hi n ư ng l i i m i, nông nghi p nư c ra ã phát tri n v i t c khá, cơ c u s n xu t chuy n d ch theo hư ng nâng cao năng su t, ch t lư ng, hi u qu ; m b o v ng ch c an ninh lương th c qu c gia; nhi u m t hàng xu t khNu chi m v th cao trên th trư ng th gi i. Tuy nhiên, nh ng thành t u t ư c chưa tương x ng v i ti m năng, các ngu n l c chưa ư c khai thác và s d ng hi u qu , t n th t sau thu ho ch còn l n. T n th t v s n lư ng trong và sau thu ho ch i v i lúa 11 – 13%, ngô 13 – 15%, t p trung các khâu thu ho ch, phơi s y b o qu n và xay xát, ch bi n. Ngoài s t n th t v s n lư ng còn b s t gi m áng k v ch t lư ng nông s n, như: nhi m aflatoxin i v i ngô, achrotoxin A i v i cà phê làm giá h t thương phNm b gi m t 10 – 20%, rau qu và th y s n ánh b t b t n th t trên 20% c v s n lư ng và ch t lư ng. Nguyên nhân c a nh ng t n t i, y u kém nêu trên là do s n xu t nông nghi p ph bi n v n là s n xu t nh , vi c t ch c ng d ng công ngh , cơ gi i hóa nh m gi m t n th t sau thu ho ch còn nhi u khó khăn. Nh n th c c a các c p, các ngành và ngư i dân v t m quan tr ng c a gi m t n th t sau thu ho ch chưa cao; cơ ch , chính sách còn mang tính tình th , thi u ng b ; k t c u h t ng k thu t chưa ư c quan tâm u tư úng m c, chưa t o i u ki n Ny m nh vi c ng d ng máy móc, thi t b các khâu trong và sau thu ho ch; năng l c nghiên c u, ch t o, cung ng máy móc, thi t b trong nư c v thu ho ch, b o qu n còn nhi u h n ch , b t c p; vi c l a ch n nh p khNu công ngh , máy móc c a các nư c phát tri n, phù h p v i i u ki n c a nư c ta chưa ư c quan tâm úng m c. s m kh c ph c t n t i, y u kém nêu trên, Chính ph ban hành Ngh quy t v cơ ch , chính sách gi m t n th t sau thu ho ch i v i nông s n, th y s n như sau: I. M C TIÊU GI M T N TH T SAU THU HO CH Th c hi n ng b các gi i pháp nh m h n ch t i a t n th t sau thu ho ch, nâng cao hi u qu c a s n xu t, n nh i s ng, thu nh p c a nông dân và ch ng ng phó v i nh ng di n bi n c a th trư ng i v i các nông s n ch y u, trư c m t là lương th c (lúa, ngô), cà phê, rau qu và th y s n. 1. i v i lúa g o: gi m m c t n th t t 11 – 13% hi n nay xu ng 5 – 6% vào năm 2020.
  2. 2. i v i ngô: gi m m c t n th t t 13 – 15% hi n nay xu ng còn 8 – 9% vào năm 2020. H n ch t i a m c nhi m c t aflatoxin, c i thi n giá bán thương phNm kho ng 10%. 3. i v i cà phê: h n ch t i a m c nhi m c t achrotoxin A, c i thi n giá bán cà phê nhân kho ng 10%. 4. i v i th y s n, rau qu : gi m m c t n th t (c v s lư ng và ch t lư ng) t 20% hi n nay xu ng dư i 10% vào năm 2020. II. CÁC GI I PHÁP GI M T N TH T SAU THU HO CH 1. i v i lương th c, ch y u là lúa, ngô: t p trung vào các khâu có m c t n th t l n, tăng nhanh t l cơ gi i hóa, k t h p v i vi c ng d ng các k thu t b o qu n tiên ti n. a) Nghiên c u và chuy n giao vào s n xu t các gi ng lúa có năng su t, ch t lư ng và ít b rơi r ng trong quá trình thu ho ch. T ch c, h gia ình, cá nhân ư c h tr 100% ti n gi ng lúa, ngô khi áp d ng th nghi m l n u các gi ng ti n b k thu t có năng su t, ch t lư ng cao và t l rơi r ng th p do B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn xác nh ch ng lo i và quy mô áp d ng; b) Áp d ng cơ gi i hóa các khâu làm t, gieo c y, chăm sóc, b o v th c v t, h n ch n m c th p nh t lư ng thóc gi ng trên m t ơn v di n tích gieo tr ng và thi t h i do sâu b nh; c) Th c hi n thu ho ch lúa b ng máy t 50% vào năm 2020, trong ó khu v c ng b ng sông C u Long t 80%, ch y u s d ng máy g t p liên h p có tính năng k thu t cao, m c g t sót dư i 1,5%; d) Khuy n khích các thành ph n kinh t u tư phát tri n các lo i máy s y, phù h p v i quy mô, trình s n xu t, m b o t năm 2015 tr i năng l c s y lúa c nư c t trên 10 tri u t n/năm. Chú tr ng vi c u tư các h th ng s y tiên ti n, g n v i các cơ s xay xát, d tr lương th c l n; ) Ch ng làm khô i v i ngô, nh t là vào mùa mưa, h n ch t i a t n th t v ch t lư ng do nhi m aflatoxin; e) Chuy n giao các m u hình kho b o qu n lúa, ngô quy mô h gia ình theo hư ng ti n ích, an toàn. Xây d ng m i và nâng c p h th ng kho ch a thóc g o v i t ng tích lư ng 4 tri u t n có công ngh tiên ti n (trong ó xây d ng m i 2,8 tri u t n), k t h p các d ch v s y, làm s ch có th thu mua thóc ư t cho dân vào mùa mưa lũ. Cơ gi i hóa các kho t 80%, v i 20% ư c t ng hóa, nâng cao năng su t lao ng và ki m soát các thông s k thu t trong quá trình b o qu n; g) C i thi n ch t lư ng ch bi n g o thành phNm, ph bi n áp d ng các quy trình và thi t b xay xát, ánh bóng, tuy n ch n g o hi u su t cao. Ph n u n năm 2020 t l h t tr ng b c không l n hơn 4%, h t hư h ng không quá 0,2%. Tăng t l g o 5% t m xu t khNu t m c 60% vào năm 2015 và t 70% vào năm 2020.
  3. 2. i v i th y s n a) Xây d ng các ao nuôi tr ng th y s n m b o yêu c u k thu t, h n ch các r i ro do tác ng c a môi trư ng (th i ti t, d ch b nh); trang b các thi t b tiên ti n do các cơ s s n xu t gi ng và nuôi tr ng th y s n thương m i; b) Trang b t c p ông trên tàu cung c p nư c á và b o qu n s n phNm thông qua vi c ngưng t nư c bi n; ng d ng h m b o qu n s n phNm b ng x p th i thay cho x p ghép, thay th các túi nilon và mu i á tr c ti p b ng các khay trong các tàu khai thác. C i ti n công ngh b o qu n ông cho nh ng nhóm thương phNm có giá tr cao, công ngh b o qu n s n phNm tươi s ng b ng phương pháp s c oxy và cho ng ông. Xây d ng h th ng kho ngo i quan (k c nư c ngoài), ph c v cho xu t khNu. 3. i v i cà phê, rau qu và m t s nông s n khác (cà phê, chè, h tiêu, h t i u). a) V n ng và khuy n khích ngư i dân không thu hái cà phê qu xanh; ng d ng máy thu hái cà phê i v i cà phê chè (arabica). ng d ng công ngh tiên ti n, x lý c n thu ho ch i v i rau qu b ng các ch t i u hòa sinh trư ng, kéo dài th i gian thu ho ch; c i ti n phương ti n, d ng c thu hái m b o ch t lư ng nguyên li u trư c thu ho ch; b) H tr ngư i dân và doanh nghi p u tư sân phơi úng k thu t và các máy s y tiên ti n, h n ch t i a s nhi m achrotoxin A i v i cà phê, h t i u và h tiêu; c) Khuy n khích các cơ s áp d ng phương pháp ch bi n ư t nh m gia tăng giá tr s n phNm và gi m t n th t v ch t lư ng, ng th i có chính sách h tr các cơ s này trong vi c x lý ô nhi m môi trư ng; c i thi n các i u ki n ch bi n theo hư ng nâng cao ch t lư ng, m b o v sinh an toàn th c phNm i v i h t i u, h tiêu, chè, rau qu ; d) Xây d ng h th ng kho t tiêu chuNn k thu t t m tr cà phê, kho ngo i quan i v i rau qu ; th c hi n b o qu n rau qu tươi t i ch theo hư ng b c màng bán th m (coating); ng d ng công ngh chi u x , ti t trùng b ng nư c nóng i v i m t s lo i rau qu tươi xu t khNu. u tư phát tri n h th ng sơ ch rau qu (Packing House) t i các ch u m i. 4. T ch c, h gia ình, cá nhân ư c vay v n t các t ch c tín d ng v i m c v n vay 100% giá tr hàng hóa, h tr 100% lãi su t trong vòng 2 năm u, t năm th 3 h tr 50% lãi su t v n vay mua s m máy móc, thi t b s n xu t trong nư c có t l n i a hóa trên 60%. a) Các lo i máy làm t, gieo c y, tr ng, chăm sóc, thu ho ch lúa, ngô, cà phê, chè, mía; máy s y, v t li u cơ b n làm sân phơi (lúa, ngô, cà phê, h t i u, h tiêu) có di n tích n 1.000m2; b) Máy móc, thi t b hi n i ph c v các cơ s s n xu t gi ng th y s n; v t tư, thi t b xây d ng c i t o các h nuôi th y s n, thu c sát trùng m b o yêu c u k thu t, các d ng c ph c v thu ho ch và v n chuy n th y s n nuôi tr ng; t c p ông, thi t b cung c p nư c á b ng ngưng t nư c bi n, h m b o qu n s n phNm b ng x p th i ph c v khai thác th y s n dài ngày trên bi n.
  4. 5. Áp d ng lãi su t tín d ng u tư nhà nư c theo Ngh nh s 151/2006/N -CP ngày 20 tháng 12 năm 2006 và Ngh nh s 106/2008/N -CP ngày 19 tháng 9 năm 2008 c a Chính ph v vi c s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 151/2006/N -CP i v i t ch c, h gia ình, cá nhân mua s m máy móc, thi t b gi m t n th t sau thu ho ch, g m: thi t b xay xát g o có t l thu h i g o nguyên cao ( n 70%); máy móc, thi t b ch bi n ư t cà phê, các thi t b x lý nâng cao phNm c p cà phê (steam, ánh bóng ư t …) và các công trình x lý nư c th i kèm theo; máy tách v c ng và xát v l a nhân i u; dây chuy n ch bi n h tiêu ch t lư ng cao; thi t b b c màng bán th m (coating), chi u x , ti t trùng b ng nư c nóng i v i rau qu tươi, h th ng sơ ch rau qu (Packing House) t i các ch u m i. 6. Th c hi n mi n các lo i thu , l phí i v i các d ch v tr c ti p ph c v s n xu t nông nghi p, gi m t n th t sau thu ho ch, như: d ch v tư i, tiêu nư c; cày, b a t; b o v th c v t; thu ho ch; s y b o qu n nông s n. 7. i v i các doanh nghi p thu c m i thành ph n kinh t u tư các d án xây d ng kho d tr 4 tri u t n lúa, ngô, kho l nh b o qu n th y s n (bao g m c kho l nh trên các tàu ánh b t th y s n), rau qu và kho t m tr cà phê, ngoài vi c ư c vay v n tín d ng u tư nhà nư c theo Ngh nh s 151/2006/N -CP ngày 20 tháng 12 năm 2006 và Ngh nh s 106/2006/N -CP ngày 19 tháng 9 năm 2006 c a Chính ph v vi c s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 151/2006/N -CP, ư c mi n ti n thuê s d ng t trong vòng 05 năm, k t khi d án b t u i vào ho t ng; ư c Nhà nư c h tr 20% kinh phí gi i phóng m t b ng, 30% kinh phí hoàn thi n k t c u h t ng k thu t ngoài hàng rào; ư c mi n thu thu nh p doanh nghi p trong 03 năm u i vào ho t ng và gi m 50% trong 02 năm ti p theo. 8. Các D án ch t o trong nư c các lo i máy canh tác, thu ho ch, b o qu n, ch bi n các s n phNm nông nghi p, ngư nghi p, các kho b o qu n ph c v xu t khNu thu c danh m c các s n phNm cơ khí tr ng i m giai o n t 2009 n 2015 ư c vay v n tín d ng u tư theo Ngh nh 151/2006/N -CP ngày 20 tháng 12 năm 2006 c a Chính ph . 9. Các d án u tư vào lĩnh v c ch t o máy móc nông nghi p, gi m t n th t sau thu ho ch ư c hư ng chính sách c bi t ưu ãi u tư thu c Ngh nh s 108/2006/N -CP. 10. i v i các máy móc, thi t b s n xu t nông nghi p trong nư c chưa ch t o ư c ho c chưa áp ng nhu c u ư c hư ng thu su t nh p khNu 0%. 11. T ch c, cá nhân th c hi n nh ng d án ng d ng khoa h c công ngh v gi m t n th t sau thu ho ch ư c h tr 50% chi phí chuy n giao công ngh t Qu i m i công ngh qu c gia; 12. Ngân sách nhà nư c h tr 100% kinh phí cho t ch c, cá nhân mua b ng sáng ch các lo i máy móc, thi t b có kh năng ng d ng r ng rãi trong nư c nh m gi m t n th t sau thu ho ch ư c B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn ho c B Khoa h c và Công ngh phê duy t; ăng ký c p b ng sáng ch ho c gi i pháp h u ích i v i nh ng s n phNm sáng t o c a nông dân. 13. Tăng kinh phí khuy n nông hàng năm cho lĩnh v c gi m t n th t sau thu ho ch.
  5. III. T CH C CH O TH C HI N 1. B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn: Ch trì, ph i h p các B , ngành, a phương quy ho ch h th ng kho tàng b o qu n nông s n, th y s n; xây d ng và công b danh m c các lo i máy móc, thi t b s n xu t nông nghi p, gi m t n th t sau thu ho ch ư c hư ng các chính sách ưu ãi theo tinh th n Ngh quy t này; ng th i xem xét, b sung i tư ng ư c hư ng ưu ãi i v i các nông s n khác. T ch c và nhân r ng các mô hình d ch v , liên k t s n xu t có hi u qu nông thôn. Rà soát, xây d ng các tiêu chuNn, quy chuNn k thu t v các lo i máy móc nông nghi p, kho tàng, công ngh b o qu n và ch t lư ng nông s n hàng hóa; ban hành các quy ch v ch ng nh n h p chuNn, h p quy. nh kỳ hàng năm t ch c trình di n, bình tuy n v máy móc ph c v s n xu t nông nghi p, b o qu n nông s n, nh m gi i thi u cho nông dân và các t ch c d ch v các lo i máy móc và công ngh phù h p. 2. B Tài chính: Ch trì, ph i h p v i các B , ngành liên quan nghiên c u, trình Th tư ng Chính ph ban hành trong quý IV năm 2009 các cơ ch , chính sách ưu ãi v tài chính i v i các h ng m c gi m t n th t sau thu ho ch do B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn công b . Ph i h p v i Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam ch trì, ph i h p v i các B , ngành liên quan nghiên c u trình Th tư ng Chính ph ban hành trong Quý IV năm 2009 chính sách ưu ãi v tín d ng theo tinh th n Ngh quy t ã nêu. 3. B K ho ch và u tư: Ch trì, ph i h p v i các B , ngành và a phương rà soát các d án u tư nư c ngoài trong lĩnh v c ch t o máy nông nghi p và b o qu n sau thu ho ch, trên cơ s ó xu t cơ ch thu hút m nh m hơn ngu n l c u tư nư c ngoài vào lĩnh v c này. 4. B Công Thương: Rà soát các d án thu c chương trình cơ khí tr ng i m, ch o các doanh nghi p cơ khí thu c các thành ph n kinh t u tư ch t o máy móc, thi t b , áp ng yêu c u c a s n xu t nông nghi p, gi m t n th t sau thu ho ch. 5. B Khoa h c và Công ngh : Nghiên c u, xu t chính sách nghiên c u, chuy n giao khoa h c công ngh , g n nghiên c u v i th c ti n nh m ưa nhanh các tài, các d án vào s n xu t; xây d ng cơ ch h tr nông dân c i ti n máy móc nông nghi p và ăng ký c p b ng sáng ch ho c gi i pháp h u ích i v i nh ng s n phNm sáng t o c a nông dân. 6. B Lao ng – Thương binh và Xã h i:
  6. Ch trì, ph i h p v i B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn, B Giáo d c và ào t o tri n khai xây d ng k ho ch ào t o ngh ng n h n i v i lao ng nông thôn; xây d ng các cơ ch h tr , khuy n khích lao ng tr h c các ngh v cơ khí, b o qu n có tác d ng tr c ti p n gi m t n th t sau thu ho ch. 7. B Thông tin và Truy n thông ch trì ph i h p v i B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn ch o, hư ng d n các cơ quan thông tin truy n thông ph bi n tuyên truy n n i dung ngh quy t này, t o s th ng nh t và ng b trong ch o, tri n khai th c hi n Ngh quy t. 8. y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương xây d ng quy ho ch, k ho ch c th nh m gi m t i a t n th t sau thu ho ch trên a bàn; có các chính sách h tr (ti n thuê s d ng t, gi i phóng m t b ng …) t o i u ki n nông dân, t h p tác, HTX, các cơ s d ch v và các doanh nghi p thu c m i thành ph n kinh t u tư, ng d ng các ti n b k thu t trong s n xu t và b o qu n nông s n hàng hóa. Chính ph yêu c u các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, căn c ch c năng, nhi m v ư c giao, có k ho ch t ch c th c hi n ngay ch trương, nhi m v và gi i pháp nêu trong Ngh quy t. B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn là cơ quan thư ng tr c, ch u trách nhi m tham mưu giúp Chính ph theo dõi, t ng h p tình hình, nh kỳ 6 tháng báo cáo Chính ph vi c th c hi n Ngh quy t này. TM. CHÍNH PH TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; Nguy n T n Dũng - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN, C ng TT T, các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, KTN (3).

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản