intTypePromotion=3

Nghị quyết số 01/2005/NQ-HĐND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
44
lượt xem
2
download

Nghị quyết số 01/2005/NQ-HĐND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 01/2005/NQ-HĐND về nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế- xã hội, an ninh quốc phòng của Thành phố Hà Nội 6 tháng cuối năm 2005 do Hội đồng nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 01/2005/NQ-HĐND

  1. H I NG NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 01/2005/NQ-H ND Hà n i, ngày 05 tháng 08 năm 2005 NGHN QUY T V NHI M V TR NG TÂM PHÁT TRI N KINH T - XÃ H I, AN NINH QU C PHÒNG C A THÀNH PH HÀ N I 6 THÁNG CU I NĂM 2005 H I NG NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I KHÓA XIII KỲ H P TH TƯ (T ngày 02 n ngày 06/8/2005) Căn c Lu t T ch c H ND và UBND; Căn c các Báo cáo, T trình, án do UBND, Tòa án nhân dân, Vi n ki m sát nhân dân Thành ph trình H ND t i kỳ h p th tư, khóa XIII; Căn c ý ki n c a y ban MTTQ Thành ph , ý ki n c tri, báo cáo th m tra c a các Ban H ND, th o lu n c a các i bi u H ND Thành ph , NGHN QUY T i u 1: Tán thành các Báo cáo, T trình c a UBND Thành ph v : - Tình hình kinh t - xã h i Thành ph Hà N i 6 tháng u năm; nhi m v , gi i pháp tr ng tâm 6 tháng cu i năm 2005; - Tình hình th c hi n d toán thu, chi ngân sách 6 tháng u năm 2005 và nh ng bi n pháp i u hành thu, chi ngân sách cu i năm 2005; - Tình hình và gi i pháp phát tri n kinh t ngoài nhà nư c; - Tình hình ki m kê, ki m soát và qu n lý qu t và nhà t i các ơn v hành chính s nghi p và doanh nghi p nhà nư c trên a bàn thành ph ; - án phát hành trái phi u xây d ng Th ô năm 2005 u tư công trình c u Vĩnh Tuy; - T trình v vi c c p Gi y ch ng nh n quy n s d ng t , quy n s h u nhà cho ngư i không có h khNu thư ng trú t i Hà N i; - Báo cáo tình hình gi i quy t khi u n i t cáo trên a bàn Thành ph Hà N i 6 tháng u năm 2005 H ND Thành ph nh n m nh:
  2. 1. V tình hình th c hi n nhi m v kinh t - xã h i, an ninh qu c phòng 6 tháng u năm 2005: Năm 2005 v i nhi m v và m c tiêu ch y u: ti p t c th c hi n 3 án l n c a Thành ph trong năm 2005: tăng cư ng qu n lý, nâng cao hi u q a u tư; Ny m nh công tác xã h i hóa; Ny m nh u tranh ch ng tham nhũng, quan liêu; ph n u hoàn thành vư t m c các nhi m v , ch tiêu K ho ch kinh t - xã h i 5 năm 2001- 2005. M c dù ph i i m t v i nhi u khó khăn như th i tiêt không thu n l i, khô h n kéo dài, thi u i n cho s n xu t và sinh ho t; d ch cúm gia c m có nguy cơ bùng phát tr l i; giá c nhi u m t hàng quan tr ng tăng cao, m t s ch trương, chính sách c a Trung ương bư c u tri n khai th c hi n... nhưng dư i s lãnh o, ch o c a Trung ương và Thành y, s i m i trong ho t ng giám sát c a H ND, ho t ng ch o, i u hành c a UBND, s ph i h p có hi u qu c a MTTQ, s n l c ph n u c a các ngành, các c p và các t ng l p nhân dân th ô, kinh t - xã h i Th ô 6 tháng u năm 2005 t ư c nh ng k t qu khá toàn di n. H u h t các ch tiêu u t m c tiêu ra. T ng s n phNm n i a (GDP) tăng 10.9% so cùng kỳ, là m c tăng cao nh t trong 5 năm g n ây. Kim ng ch xu t khNu trên a bàn tăng 20,6%, trong ó xu t khNu a phương tăng 29%. T ng thu ngân sách trên a bàn tăng 31,8% và t 53,5% d toán năm. Khách du l ch trong nư c tăng 20%, qu c t tăng 19,5%. Các v n dân sinh b c xúc ư c quan tâm gi i quy t; Qu n lý v sinh môi trư ng và xây d ng ô th có chuy n bi n. Kh i công m i và tích c c tri n khai m t s d án l n quan tr ng. Các ho t ng văn hóa xã h i ư c quan tâm. Tri n khai quy t li t công tác u tranh, tri t xóa các ư ng dây, t i m t i ph m, t n n ma túy, m i dâm. An ninh chính tr , tr t t an toàn xã h i ti p t c ư c gi v ng.. Bên c nh nh ng k t qu ã t ư c, kinh t - xã h i c a Th ô còn nh ng m t h n ch : Qu n lý XDCB trên m t s m t còn h n ch , ch t lư ng xây d ng m t s d án chưa m b o, có tiêu c c, gây th t thoát, lãng phí; Công tác xã h i hóa u tư m t s lĩnh v c chưa ư c tích c c tri n khai; u giá quy n s d ng t th c hi n ch m; Ti n c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t chưa t yêu c u m c tiêu t ra; C i cách th t c hành chính th c hi n m t s nơi hi u qu th p; T n n xã h i di n bi n ph c t p... 2. V nhi m v tr ng tâm và gi i pháp 6 tháng cu i năm 2005: 2.1. m b o gi v ng an ninh chính tr , n nh tr t t an toàn xã h i; ChuNn b và t ch c t t các ho t ng chào m ng i h i ng các c p, i h i ng b Thành ph l n th XIV và thi t th c k ni m các ngày l l n c a t nư c và Thành ph . 2.2. H tr các doanh nghi p xây d ng thương hi u, m r ng ho t ng d ch v , tiêu th s n phNm và xu t khNu, tăng cư ng xúc ti n u tư, thương m i, du l ch. Ti p t c Ny m nh s p x p, c ph n hóa, i m i, nâng cao hi u qu và s c c nh tranh các doanh nghi p Nhà nư c. Th c hi n bán, khoán, cho thuê m t s doanh nghi p Nhà nư c không c n gi c ph n chi ph i; Hoàn thành vi c s a i quy ch qu n lý doanh nghi p ho t ng theo Lu t Doanh nghi p trên a bàn Thành ph . Quan tâm gi i quy t các nhu c u v m t b ng s n xu t, kinh doanh. T p trung ch o hoàn thành xây d ng các cơ ch , chính sách trong k ho ch năm 2005 c a Thành ph nh m t o ra môi trư ng s n xu t kinh doanh và u tư thu n l i, xây d ng các cơ ch chính sách h tr v ào t o b i dư ng ngu n nhân l c, khoa h c công ngh , thông tin, th trư ng cho các doanh nghi p ngoài nhà nư c phát tri n. Thành l p Qu b o lãnh tín
  3. d ng doanh nghi p v a và nh nh m h tr doanh nghi p, Qu h tr phát tri n H p tác xã và c p ưu ãi, u tư cho các H p tác xã thu c di n ưu ãi. Có chính sách xây d ng nhà cho lao ng các khu công nghi p. Quan tâm u tư phát tri n kinh t các huy n ngo i thành. 2.3 T p trung gi i quy t nh ng v n dân sinh b c xúc. Gi m ùn t c giao thông, c bi t là vào gi cao i m. Tăng u tư và t p trung ch o th c hi n các d án c p nư c s ch, c bi t cho nh ng nơi có khó khăn v nư c sinh ho t, gi m th t thu th t thoát nư c s ch, còn 35%; gi i quy t úng ng p c c b , x lý v sinh môi trư ng, tăng cư ng chi u sáng ngõ xóm... 2.4. Th ng nh t phương án c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t, quy n s h u nhà cho các i tư ng không có h khNu thư ng trú t i Hà N i do UBND Thành ph xu t. m b o hoàn thành các ch tiêu c p Gi y ch ng nh n quy n s d ng t và s h u nhà năm 2005; Ny nhanh ti n c p Gi y ch ng nh n quy n s d ng t cho các h p tác xã theo úng Ngh nh 181/2004/N -CP và Ngh nh s 88/2005/N -CP. Tăng cư ng công tác thu h i t l n chi m, s d ng sai m c ích theo các ch th 15, 16, 17 c a UBND Thành ph . Ki m tra, tăng cư ng qu n lý và khai thác có hi u qu các di n tích t 20%, di n tích nhà 30%, 50%, di n tích t ng 1 các nhà cao t ng t i các khu ô th m i. Ny nhanh ti n ki m tra, ki m soát tình hình s d ng tài s n công là nhà, t t i các cơ quan hành chính s nghi p và doanh nghi p nhà nư c; thu h i các di n tích nhà, t dư dôi ho c s d ng không hi u qu chuy n i m c ích s d ng theo quy ho ch ho c bán u giá. Ti p t c l p quy ho ch, xây d ng, s p x p các công s , tr s làm vi c c a các cơ quan hành chính s nghi p, xã, phư ng, th tr n. Tri n khai xây d ng và th c hi n án phát tri n th trư ng b t ng s n. 2.5. Ny nhanh ti n và nâng cao ch t lư ng các quy ho ch, c bi t là các quy ho ch khu ô th Tây H Tây, B c sông H ng, khu v c ngoài ê, các qu n, huy n.... Hoàn thành án phân c p quy ho ch theo Ngh nh 08/2005/N -CP ngày 24/01/2005. Ny nhanh ti n gi i phóng m t b ng các công trình tr ng i m. Tri n khai úng ti n và m b o ch t lư ng các d án, công trình ghi trong k ho ch năm 2005; b sung danh m c d án nhóm A “M r ng và hòan thi n ư ng Láng- Hòa L c” ( a ph n Hà N i). Tăng cư ng qu n lý ch t lư ng, hi u qu và ki m tra tình hình s d ng các công trình sau u tư, nh t là các d án i n nông thôn, nư c s ch nông thôn, c ng hóa kênh mương... 2.6. Ph n u hoàn thành vư t m c ch tiêu thu ngân sách; Th c hi n ng b các gi i pháp m b o ngu n v n b sung cho u tư các d án l n, cho các m c tiêu c p thi t; th c hi n chi ngân sách và gi i ngân các d án u tư XDCB úng lu t, úng ti n ; Ny m nh công tác u giá quy n s d ng t m b o s thu năm 2005 t i thi u t 2.500 t ng và ôn c vi c thu ti n vào ngân sách c a các d án ã t ch c u giá năm 2004; Ti p t c ngh Trung ương b trí v n cho các d án l n theo cam k t h tr . Thông qua án phát hành trái phi u xây d ng Th ô do UBND Thành ph trình. UBND Thành ph hoàn t t các th t c theo quy nh báo cáo B Tài chính tri n khai th c hi n.
  4. 2.7. Ny m nh th c hi n xã h i hóa trong các lĩnh v c: v sinh môi trư ng, giao thông công c ng, giáo d c, y t , th thao, vui chơi gi i trí, văn hóa- ngh thu t… ph n u hoàn thành các ch tiêu xã h i hóa năm 2005. 2.8. Hoàn thành vi c t ng rà soát các th t c hành chính thu c thNm quy n gi i quy t c a Thành ph , tr ng tâm là trong lĩnh v c qu n lý u tư, nhà t; tăng cư ng s ph i k t h p gi a các s , ngành trong vi c gi i quy t các th t c hành chính. Tri n khai vi c th c hi n thanh tra công v . Phát huy vai trò c a Ban Thanh tra nhân dân trong vi c giám sát hòa gi i, gi i quy t khi u n i, t cáo cơ s , gi i quy t th t c hành chính, th c hi n ki m tra giám sát c a c ng ng v qu n lý u tư xây d ng g n v i phân c p. Ny m nh công tác u tranh ch ng tham nhũng, quan liêu. Th c hi n các bi n pháp ti ki m, không lãng phí và phô trương hình th c, tránh h i h p không c n thi t. 2.9. Quan tâm th c hi n các m c tiêu phát tri n văn hóa-xã h i. Tri n khai th c hi n Chương trình m c tiêu Văn hóa ngư i Hà N i. T ch c các ho t ng văn hóa ngh thu t, g n bi n công trình, các ho t ng ph c v l k ni m 60 năm Cách m ng tháng 8, Qu c khánh 2/9 và k ni m 995 Thăng Long Hà N i trang tr ng, thi t th c, ti t ki m, hi u qu . Th c hi n t t chính sách xã h i, chính sách v i ngư i có công và các gia ình chính sách. Hoàn thành xây d ng thêm 59 trư ng t chuNn qu c gia; m b o cơ s v t ch t tách c p cho 4 trư ng ti u h c và trung h c cơ s ; Th c hi n d án di d i các h dân ra kh i khuôn viên trư ng h c, chuNn b t t cho năm h c m i 2005-2006. Gi i quy t vi c làm cho 40.700-41.000 lao ng. Tích c c tuyên truy n và giáo d c dân s - k ho ch hóa gia ình, ph n u t t l phát tri n dân s t nhiên m c 1,08%, kh ng ch t l sinh con th 3 dư i 5%. Hoàn thành ch tiêu 78 xã phư ng t chuNn y t Qu c gia. Duy trì t t công tác phòng ch ng d ch b nh và v sinh an toàn th c phNm. Tăng cư ng ki m tra, phát hi n, x lý nghiêm vi ph m và có bi n pháp giáo d c, phòng ch ng t n n ma tuý và các t n n xã h i. Xây d ng và ban hành chuNn nghèo m i Thành ph Hà N i. 2.10. Ti p t c tri n khai liên k t kinh t , h p tác phát tri n, c bi t là h p tác trong phát tri n du l ch v i các a phương vùng Kinh t tr ng i m B c B và vùng ng b ng sông H ng; Ch ng chuNn b và tham gia H i nh p kinh t Khu v c và qu c t . T ng k t ánh giá k t qu th c hi n 3 án l n v c i cách hành chính, nâng cao hi u qu kinh t , c i thi n môi trư ng xã h i, ánh giá th c hi n k ho ch 5 năm 2001- 2005. Tri n khai xây d ng k ho ch kinh t - xã h i, d toán ngân sách năm 2006 và k ho ch 5 năm 2006-2010 úng ti n , m b o ch t lư ng. Đi u 2: Nhi m v 6 tháng cu i năm 2005 r t n ng n , H i ng nhân dân Thành ph kêu g i các t ng l p nhân dân, các l c lư ng vũ trang, các c p, các ngành và các oàn th Th ô n l c ph n u thi ua hoàn thành th ng l i nhi m v kinh t - xã h i, an ninh qu c phòng năm 2005 và k ho ch 5 năm 2001-2005. Ngh quy t này ã ư c H i ng nhân dân Thành ph Hà N i khóa XIII, kỳ h p th 4 thông qua. CH TNCH
  5. Phùng H u Phú

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản