Nghị quyết số 06/2009/NQ-HĐND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
78
lượt xem
3
download

Nghị quyết số 06/2009/NQ-HĐND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 06/2009/NQ-HĐND về việc đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục đào tạo và y tế Của Thành phố Hà Nội (giai đoạn 2009 - 2015) do Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 06/2009/NQ-HĐND

  1. H I NG NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH HÀ N I NAM ------ c l p – T do - H nh phúc -------------- S : 06/2009/NQ-H ND Hà N i, ngày 17 tháng 07 năm 2009 NGHN QUY T V VI C Y M NH XÃ H I HÓA GIÁO D C ÀO T O VÀ Y T C A THÀNH PH HÀ N I (GIAI O N 2009 - 2015) H I NG NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I KHÓA XIII KỲ H P TH 18 (t ngày 14 n ngày 17/7/2009) Căn c Lu t T ch c H ND và UBND ngày 26/11/2003; Căn c Ngh quy t s 05/2005/NQ-CP ngày 18/4/2005 c a Chính ph v y m nh xã h i hóa các ho t ng giáo d c, y t , văn hóa và th d c th thao; Căn c Ngh nh s 69/2008/N -CP ngày 30/5/2008 c a Chính ph v chính sách khuy n khích xã h i hóa i v i các ho t ng trong lĩnh v c giáo d c, d y ngh , y t , văn hóa, th thao, môi trư ng; Căn c Quy t nh s 1466/Q -TTg ngày 10/10/2008 c a Th tư ng Chính ph ban hành Danh m c chi ti t các lo i hình, tiêu chí quy mô, tiêu chu n c a các cơ s th c hi n xã h i hóa trong lĩnh v c giáo d c ào t o, d y ngh , y t , văn hóa th thao, môi trư ng; Xét T trình s 30/TTr-UBND ngày 22/6/2009 c a UBND Thành ph kèm theo án v y m nh xã h i hóa giáo d c ào t o và y t c a Thành ph Hà N i (2009 - 2015), Báo cáo th m tra c a Ban Văn hóa - Xã h i H ND Thành ph và ý ki n c a i bi u H ND Thành ph , QUY T NGHN: i u 1. Thông qua án v Ny m nh xã h i hóa giáo d c ào t o và y t c a Thành ph Hà N i (giai o n 2009 -2015), c th như sau: 1. M c tiêu: Phát huy ti m năng trí tu và v t ch t trong nhân dân, huy ng toàn xã h i chăm lo cho s nghi p giáo d c ào t o và y t ; t o i u ki n toàn xã h i, c bi t là các i tư ng chính sách, ngư i nghèo ư c th hư ng thành qu giáo d c ào t o, y t ngày càng cao. ng th i có chính sách và cơ ch huy ng các ngu n l c xã h i hóa, Thành ph ti p t c ưu tiên u tư ngân sách cho giáo d c ào t o, y t áp ng nhu c u v nâng cao ch t lư ng d y và h c, khám ch a b nh c a nhân dân Th ô. 2. Ch tiêu c th : 2.1. Giáo d c và ào t o:
  2. - T l h c sinh ngoài công l p: Ti u h c 3%, THCS 5%, THPT 40% (riêng khu v c i u ki n khó khăn 30%), TCCN t 60%; - Ph n u 100% xã, phư ng và th tr n có trung tâm h c t p c ng ng. - Thí i m chuy n 30 n 35 trư ng công l p có i u ki n phát tri n th c hi n t m b o toàn b chi phí thư ng xuyên và ho t ng theo mô hình cung ng d ch v ch t lư ng cao (c th i v i các c p h c: m m non: 20 trư ng, ti u h c: 5 trư ng, THCS: 5 trư ng, THPT: 3 trư ng và TCCN: 2 trư ng). - Kêu g i xã h i hóa u tư xây d ng cơ s v t ch t 60 n 70 trư ng h c ngoài công l p (c th i v i các c p h c: m m non: 10-20 trư ng, ti u h c: 10 trư ng, THCS: 10 trư ng, THPT: 20 trư ng và TCCN: 10 trư ng). 2.2. V y t : - Ph n u n năm 2015 t ch tiêu 20 giư ng b nh/v n dân (bao g m c giư ng b nh công l p và ngoài công l p) - Ph n u xây d ng hoàn thành và ưa vào ho t ng 16 b nh vi n ngoài công l p v i 3.350 giư ng b nh. - Năm 2009 - 2010, huy ng v n u tư xã h i hóa 734 t ng th c hi n án hi n i hóa trang thi t b y t Th ô; n năm 2011 - 2015 xây d ng và th c hi n án ti p t c hi n i hóa trang thi t b có t ng giá kho ng 1.400 t ng (trong ó ngu n ngân sách 400 t ng, ngu n v n XHH kho ng 1.000 t ng) trong m t s lĩnh v c mũi nh n: ChNn oán hình nh, h i s c c p c u, can thi p b ng công ngh ch t lư ng cao… 3. Nhi m v và gi i pháp th c hi n: 3.1. Ny m nh công tác tuyên truy n v n ng và cung c p thông tin v xã h i hóa giáo d c ào t o và y t : tri n khai sâu r ng trên các phương ti n thông tin i chúng cán b , công ch c, nhân dân và các thành ph n kinh t nâng cao nh n th c, quán tri t ư ng l i chính sách c a ng, Nhà nư c và Thành ph v xã h i hóa. 3.2. Hoàn thi n các quy nh v liên thông gi i quy t th t c hành chính c a các c p, các ngành gi i quy t nhanh nh t các công vi c liên quan; T o môi trư ng thông thoáng công khai minh b ch, chuNn hóa các quy trình, th t c huy ng t i a các ngu n l c th c hi n công tác xã h i hóa trên a bàn Thành ph . 3.3. Xây d ng quy ho ch m ng lư i cơ s giáo d c và y t : Phê duy t và công b Quy ho ch ngành và quy ho ch m ng lư i, bao g m c công l p và ngoài công l p công khai quy ho ch m ng lư i trên a bàn Thành ph n năm 2030 làm cơ s kêu g i các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c tham gia xã h i hóa giáo d c ào t o và y t . 3.4. Huy ng các ngu n l c u tư:
  3. T ng s các ngu n v n huy ng th c hi n hai án Ny m nh xã h i hóa giáo d c ào t o và y t là 7.572 t ng, trong ó ngân sách Nhà nư c 2.235 t ng và huy ng các ngu n v n xã h i hóa 5.337 t ng, trong ó: Lĩnh v c giáo d c ào t o: T ng s 5.438 t ng, trong ó ngân sách Nhà nư c 1.835 t ng (ph c v gi i phóng m t b ng t o qu t s ch) và huy ng các ngu n v n xã h i hóa 3.603 t ng. Lĩnh v c y t : Huy ng v n hi n i hóa trang thi t b y t 1.400 t ng, trong ó ngu n v n xã h i hóa 1.000 t ng, ngu n v n ngân sách là 400 t ng. Huy ng v n u tư xây d ng 26 b nh vi n tư nhân (trong ó có 10 b nh vi n ang xin c p t xây d ng), v i t ng v n XHH d ki n là 8.728 t ng, v n ngân sách ph c v gi i phóng m t b ng là 450 t . Hàng năm, b trí kinh phí t ngu n ngân sách Thành ph th c hi n Chương trình m c tiêu Ny m nh xã h i hóa giáo d c ào t o và y t c a Thành ph Hà N i. 3.5. Tăng cư ng ào t o, thu hút ngu n nhân l c ch t lư ng cao: Xây d ng cơ ch , chính sách khuy n khích, h tr các cơ s hóa t ào t o và phát tri n ngu n nhân l c ch t lư ng cao, k c vi c ào t o nư c ngoài; thu hút nhân tài, các giáo sư, ti n sĩ, các chuyên gia, các nhà qu n lý gi i trong và ngoài nư c tham gia gi ng d y và khám ch a b nh trong các cơ s ngoài công l p. 3.6. hoàn thi n và c th hóa các cơ ch , chính sách xã h i hóa theo Ngh nh s 69/2008/N -CP ngày 30/5/2008 c a Chính ph v chính sách khuy n khích xã h i hóa i v i các ho t ng trong lĩnh v c giáo d c, d y ngh , y t , văn hóa, th thao, môi trư ng; Quy t nh s 1466/Q -TTg ngày 10/10/2008 c a Th tư ng Chính ph ban hành Danh m c chi ti t các lo i hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuNn c a các cơ s th c hi n xã h i hóa; Thông tư s 135/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 c a B Tài chính v chính sách khuy n khích xã h i hóa i v i các ho t ng trong lĩnh v c giáo d c, d y ngh , y t , văn hóa, th thao, môi trư ng; H ND Thành ph thông qua m t s cơ ch chính sách cho giáo d c ào t o và y t tri n khai th c hi n trên a bàn Thành ph , c th như sau: 3.6.1. V giao t, cho thuê t: a. T o qu t s ch cho cơ s xã h i hóa: Ngân sách Thành ph m b o kinh phí th c hi n gi i phóng m t b ng (b i thư ng, h tr tái nh cư) t o qu t s ch i v i qu t ph c v xã h i hóa trư c khi giao t, cho thuê t theo quy ho ch cho cơ s th c hi n xã h i hóa thông qua các trung tâm phát tri n qu t. Trư ng h p ch u tư ã ng trư c kinh phí b i thư ng, h tr tái nh cư d án xã h i hóa theo phương án ư c c p thNm quy n phê duy t (k t ngày Ngh nh 69/2008/N -CP ngày 30/5/2008 c a Th tư ng Chính ph v chính sách khuy n khích xã h i hóa i v i các ho t ng trong lĩnh v c giáo d c ào t o, d y ngh , y t , văn hóa, th d c - th thao và môi trư ng có hi u l c thi hành) thì s kinh phí b i thư ng, h tr tái nh cư ã u tư i v i di n tích t ph c v xã h i hóa ư c ngân sách Thành ph hoàn tr .
  4. Trư ng h p cơ s th c hi n xã h i hóa xây d ng nhà, cơ s v t ch t n m trong các d án, khu ô th ã ư c xây d ng cơ s h t ng: cơ s th c hi n xã h i hóa ph i n p chi phí xây d ng cơ s h t ng k thu t theo quy nh, ngân sách Thành ph mb o ph n kinh phí th c hi n gi i phóng m t b ng (b i thư ng, h tr tái nh cư). b. Mi n thu ti n s d ng t, ti n thuê t i v i t cho cơ s xã h i hóa: Thành ph quy t nh giao t ho c cho thuê t ã gi i phóng m t b ng xây d ng các công trình xã h i hóa trong th i h n ư c nhà nư c giao t, cho thuê t theo quy nh c a pháp lu t, theo các hình th c: Giao t không thu ti n s d ng t; cho thuê t và mi n ti n thuê t; giao t có thu ti n s d ng t và ư c mi n ti n s d ng t trong th i h n ư c Nhà nư c giao t. Trư ng h p ư c Nhà nư c giao t có thu ti n s d ng t và ư c mi n ti n s d ng t nhưng cơ s th c hi n xã h i hóa có nguy n v ng ư c th c hi n theo phương th c giao t có thu ti n s d ng t ho c cho thuê t tr ti n m t l n cho c th i gian thuê th c hi n d án u tư (không th c hi n theo quy nh mi n gi m ti n s d ng t) thì ư c th c hi n theo quy nh hi n hành v thu ti n s d ng t ho c cho thuê t tr ti n m t l n cho c th i gian thuê và ư c tr chi phí b i thư ng t, h tr t ã ng trư c (n u có) vào ti n s d ng t, ti n thuê t ph i n p. Khi ư c nhà nư c giao t và mi n thu ti n s d ng t, cho thuê t và mi n thu ti n thuê t, cơ s th c hi n xã h i hóa không ư c tính giá tr t ang s d ng vào giá tr tài s n d án u tư và không ư c dùng t làm tài s n th ch p vay v n. c. Trư ng h p có t hai nhà u tư tr lên cùng ăng ký l a ch n m t a i m th c hi n d án u tư trong lĩnh v c xã h i hóa thì th c hi n ch n nhà u tư theo phương th c u th u l a ch n d án áp ng cao nh t các tiêu chí v quy mô, ch t lư ng, hi u qu (có quy nh riêng). d. Xây d ng nhà, cơ s v t ch t cho cơ s th c hi n xã h i hóa thuê: Căn c vào quy ho ch và k ho ch phát tri n kinh t xã h i, UBND Thành ph quy t nh vi c u tư, c i t o, nâng c p qu nhà, cơ s h t ng hi n có thu c nhà nư c qu n lý (n u có i u ki n) ho c xây m i nhà, cơ s h t ng n u c n thi t cho các cơ s th c hi n xã h i hóa thuê dài h n trong t ng trư ng h p c th v i giá ưu ãi. 3.6.2. Chính sách ưu ãi tín d ng: các d án u tư c a cơ s công l p, cơ s th c hi n xã h i hóa, xây d ng nhà, cơ s v t ch t cho cơ s th c hi n xã h i hóa thuê trong các lĩnh v c giáo d c ào t o và y t ư c vay v n t Qu u tư phát tri n Thành ph , ư c ngân sách Thành ph h tr m t ph n lãi su t sau u tư (tr các d án ã ư c h tr lãi su t sau u tư t Ngân hàng phát tri n Vi t Nam). 3.7. Tăng cư ng qu n lý Nhà nư c i v i công tác xã h i hóa trên a bàn: Quán tri t s lãnh o, ch o c a các c p y ng, ng th i tăng cư ng s giám sát c a H ND, s ch o i u hành c a UBND các c p, trách nhi m t ch c th c hi n c a các S ngành nh m huy ng t i a và hi u qu các ngu n l c u tư cho s nghi p phát tri n giáo d c ào t o và y t . Tăng cư ng công tác thanh tra, ki m tra, tháo g khó khăn vư ng m c trong quá trình th c hi n xã h i hóa. Bi u dương các mô hình ho t ng xã h i hóa hi u qu , cung
  5. c p các s n phNm d ch v ch t lư ng cao. Kiên quy t áp d ng các ch tài x lý i v i các cơ s ngoài công l p vi ph m chính sách và qui nh c a Nhà nư c trong s d ng t ai, cơ s v t ch t, vi ph m cam k t v u tư, v v n, cung c p các s n phNm d ch v kém ch t lư ng. C ng c , ki n toàn Ban ch o th c hi n xã h i hóa t Thành ph n các s , ngành, qu n, huy n, th xã. Giao trách nhi m c th cho t ng ơn v ch ng th c hi n t hi u qu cao nh t. Th c hi n quy nh v ki m nh ch t lư ng giáo d c và ào t o c a B Giáo d c và ào t o các cơ s giáo d c công l p và ngoài công l p; ki m tra, ánh giá v qu n lý tài chính, tài s n và t ki m tra tài chính, k toán và ki m toán. Nâng cao hi u qu v qu n lý nhà nư c i v i h th ng hành ngh y t tư nhân; tăng cư ng công tác thanh tra, ki m tra các cơ s ngoài công l p ho t ng theo úng quy nh c a pháp lu t; khuy n khích các cơ s y t ngoài công l p tham gia khám, ch a b nh b o hi m y t và ho t ng nhân o vì s c kho c ng ng. i u 2. Giao UBND Thành ph t ch c tri n khai th c hi n án Ny m nh xã h i hóa giáo d c ào t o và y t c a Thành ph Hà N i (giai o n 2009 -2015). i u 3. Thư ng tr c H ND Thành ph , các Ban c a H ND Thành ph và các i bi u H ND Thành ph tăng cư ng ho t ng ki m tra, giám sát, ánh giá vi c th c hi n ch trương khuy n khích xã h i hóa c a các s , ngành, qu n, huy n, th xã; giám sát, ki m tra i v i các cơ s XHH trong vi c th c hi n úng quy nh pháp lu t v s d ng t ai và qu n lý ho t ng úng m c ích. Ngh quy t này ư c H i ng nhân dân thành ph Hà N i khóa XIII, kỳ h p th 18 thông qua và có hi u l c thi hành sau 10 ngày k t ngày H i ng nhân dân thông qua./. CH TNCH Nơi nh n: - y ban Thư ng v Qu c h i; - Chính ph ; - VP Ch t ch nư c, VP Qu c h i, VP Chính ph ; - Ban công tác i bi u c a Qu c h i; - Các b : N i v , Tư Pháp, KH T, TC, GD T, YT, Ngô Th Doãn Thanh VHTTDL, L TBXH XD, TN&MT; - oàn i bi u Qu c h i Hà N i; -Thư ng tr c TU, TT H ND, UBND TP, UBMTTQ TP; - Các Ban ng TU; VP Thành y; - VP oàn BQH-H ND, VP UBND TP; - Các v i bi u H ND Thành ph ; - Các S , Ban, ngành c a Thành ph ; - TT H ND và UBND các Qu n, Huy n, Th xã; - Các cơ quan Báo chí c a Hà N i; - Lưu./.
Đồng bộ tài khoản