Nghị quyết số 10/2001/NQ-CP

Chia sẻ: Nguyen Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
47
lượt xem
1
download

Nghị quyết số 10/2001/NQ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 10/2001/NQ-CP về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2001 do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 10/2001/NQ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 10/2001/NQ-CP Hà N i, ngày 31 tháng 8 năm 2001 NGHN QUY T C A CHÍNH PH S 10/2001/NQ-CP NGÀY 31 THÁNG 8 NĂM 2001 PHIÊN H P CHÍNH PH THƯ NG KỲ THÁNG 8 NĂM 2001 Trong hai ngày, 29 và 30 tháng 8 năm 2001, Chính ph h p phiên thư ng kỳ tháng 8, th o lu n và quy t ngh các v n sau ây: 1. Chính ph nghe T ng c c trư ng T ng c c Bưu i n trình bày "Chi n lư c phát tri n bưu chính - vi n thông Vi t Nam n năm 2010 và nh hư ng n năm 2020". Trong nh ng năm i m i, c bi t là trong m y năm g n ây, ng và Nhà nư c ã ban hành nhi u quy t sách chi n lư c, nh hư ng cho vi c phát tri n ngành bưu chính, vi n thông. Ngành ã có bư c phát tri n nhanh, óng góp tích c c vào s nghi p phát tri n kinh t - xã h i c a t nư c, tuy nhiên cũng b c l m t s t n t i c n kh c ph c và i m i như chưa th c s quan tâm ào t o ngu n nhân l c, giá d ch v cao, ch t lư ng ph c v còn h n ch , chưa t o ra s c nh tranh gi a các doanh nghi p. Trong giai o n t i, vi c xây d ng và phát tri n bưu chính, vi n thông Vi t Nam c n ph i áp ng các yêu c u v công ngh hi n i, b o m kh năng c nh tranh ngang t m v công ngh và giá c v i các nư c trong khu v c, t o ti n cho vi c th c hi n thành công nh ng m c tiêu, ch trương c a ng và Nhà nư c v ng d ng và phát tri n công ngh thông tin nói riêng và Chi n lư c phát tri n kinh t - xã h i qu c gia nói chung. Chi n lư c phát tri n bưu chính - vi n thông Vi t Nam n năm 2010 và nh hư ng n năm 2020 c n ph i có các gi i pháp c th phát huy m i ngu n l c c a t nư c, c a các thành ph n kinh t , ó là các gi i pháp v v n, ngu n nhân l c... phát tri n nhanh, nâng cao năng su t và ch t lư ng, gi m giá d ch v . Giao T ng c c Bưu i n ch trì, ph i h p v i Văn phòng Chính ph và các cơ quan có liên quan, ti p thu ý ki n các thành viên Chính ph , hoàn ch nh d th o quy t nh "Chi n lư c phát tri n bưu chính - vi n thông Vi t Nam n năm 2010 và nh hư ng n năm 2020", trình Th tư ng Chính ph xem xét, phê duy t trong tháng 9 năm 2001. 2. Chính ph thông qua Chương trình xây d ng Lu t, Pháp l nh năm 2002 c a Chính ph do B trư ng B Tư pháp trình. Giao B Tư pháp ch trì, ph i h p v i Văn phòng Chính ph và các cơ quan liên quan, ti p thu ý ki n óng góp c a các thành viên Chính ph , rà soát l i ti n , ch t lư ng và ánh giá tính kh thi c a t ng d án; c n xác nh th t ưu tiên cho các d án lu t xây d ng m i, trư c h t là các d án nh m thúc Ny nhanh quá trình phát tri n kinh t - xã h i c a t nư c, ti p n là các
  2. d án c n có ph c v quá trình h i nh p qu c t . Sau khi hoàn ch nh, báo cáo Th tư ng Chính ph xem xét, trình U ban Thư ng v Qu c h i. 3. Chính ph nghe B trư ng, Trư ng Ban T ch c - Cán b Chính ph báo cáo v D án Lu t T ch c Chính ph (s a i), D án Lu t T ch c H i ng nhân dân và U ban nhân dân (s a i), D án Lu t B u c H i ng nhân dân (s a i) và ã th o lu n cho ý ki n v 3 D án Lu t này. Chính ph giao Ban T ch c - Cán b Chính ph ch trì, ph i h p v i Văn phòng Chính ph , B Tư pháp và các B , ngành liên quan, ti p thu ý ki n óng góp c a các thành viên Chính ph , ch nh lý và hoàn thi n các D án Lu t nêu trên, báo cáo Th tư ng Chính ph xem xét, trình U ban Thư ng v Qu c h i và Qu c h i. 4. Chính ph nghe B trư ng, Trư ng Ban T ch c - Cán b Chính ph trình bày Báo cáo t ng k t chính sách ti n lương và tr c p xã h i. Chính ph th ng nh t ánh giá, t năm 1993 n nay, chính sách ti n lương và tr c p xã h i ã ư c i u ch nh m t bư c, th c hi n phân ph i công b ng hơn, t o ng l c thúc Ny tăng trư ng kinh t , nâng cao năng su t lao ng và hi u qu công tác. Tuy nhiên, chính sách ti n lương v n b c l nhi u t n t i, d n n tình tr ng thu nh p ngoài lương ngày càng chi m t l l n trong t ng thu nh p c a m t b ph n cán b , công ch c, công nhân viên; chênh l ch v thu nh p ngoài lương gi a các ngành, các cơ quan, ơn v r t l n...Chính sách b o hi m xã h i và chính sách ưu ãi ngư i có công cũng còn nh ng m t c n xem xét, i u ch nh cho phù h p hơn. Giao Ban T ch c - Cán b Chính ph ch trì, ph i h p v i B Tài chính, B Lao ng, Thương binh và Xã h i, B K ho ch và u tư và các cơ quan liên quan ti p thu ý ki n các thành viên Chính ph , ti n hành i u tra, nghiên c u, ánh giá tình hình m t cách khoa h c và có h th ng, hoàn ch nh Báo cáo và chuNn b tham gia xây d ng án c i cách ti n lương, thu nh p, vi c làm th i kỳ 2001 - 2005, trình H i ngh Trung ương. Trư c m t, t p trung th c hi n m t s bi n pháp sau: tách rõ khu v c hành chính v i s nghi p có cơ ch qu n lý và chính sách cho phù h p; th c hi n phân c p qu n lý biên ch , giao quy n t ch cho cơ s ; th c hi n khoán biên ch và chi phí hành chính. 5. Sau khi xem xét T trình c a Văn phòng Chính ph v m t s v n liên quan n qu n lý ch t lư ng và ki m tra ch t lư ng, trong ó có v n ki m tra ch t lư ng mũ b o hi m ngư i i xe máy, Chính ph quy t nh: mũ b o hi m ngư i i xe máy là lo i hàng hoá b t bu c ph i áp d ng Tiêu chuNn Vi t Nam; B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng th c hi n qu n lý nhà nư c v ch t lư ng mũ b o hi m ngư i i xe máy; vi c giám nh tiêu chuNn ch t lư ng mũ b o hi m là ho t ng d ch v ...Chính ph giao B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng ph i h p v i B Giao thông v n t i và các cơ quan liên quan, t ch c tri n khai th c hi n. 6. T i phiên h p này, B trư ng B Thương m i báo cáo Chính ph m t s tình hình v xu t khNu g o năm 2001. Trong 8 tháng u năm 2001, xu t khNu g o tăng hơn cùng kỳ năm 2000 c v lư ng và giá tr . Tuy nhiên, tình hình buôn bán g o trên th trư ng th gi i v n ti p t c tr m l ng, giá g o c i thi n không áng k . Tình hình này s nh hư ng n xu t khNu g o c a nư c ta trong nh ng tháng cu i năm 2001. i v i ch trương mua g o t m tr c a Chính ph , tính n 30/4/2001 các doanh nghi p
  3. ư c Chính ph giao trách nhi m mua g o t m tr ã mua t yêu c u, c v s lư ng cũng như th i gian. Chính ph quy t nh không kéo dài thêm 6 tháng th i gian t m tr g o xu t khNu trong năm 2001; m c xu t khNu g o năm 2001 kho ng 3,5 tri u t n nh m tiêu th h t lúa hàng hoá, v i giá có l i cho nông dân. Chính ph lưu ý các cơ quan thông tin i chúng rút kinh nghi m trong vi c ưa tin, c bi t là các thông tin liên quan n thương m i, tránh gây nh hư ng không t t cho công tác qu n lý và ch o c a Chính ph , ho t ng c a các doanh nghi p, tâm lý và l i ích c a nhân dân. 7. T i phiên h p này, B trư ng B K ho ch và u tư trình Chính ph "Báo cáo tình hình kinh t - xã h i tháng 8 và 8 tháng u năm 2001". Trong tháng 8 và 8 tháng u năm 2001, m c dù chúng ta ã t ư c m t s ti n b như thu ngân sách khá, s n xu t công nghi p v n duy trì ư c nh p tăng trư ng cao, th c hi n kh i lư ng v n u tư xây d ng cơ b n và t o vi c làm có ti n b ... Tuy nhiên, m t s lĩnh v c v n trong tình tr ng khó khăn v s n xu t, tiêu th như d t may, da giày, s n xu t phân bón...; nh p tăng c a h u h t các ch tiêu th c hi n u th p hơn so v i cùng kỳ năm 2000, nh t là t c tăng kim ng ch xu t khNu. Chính ph yêu c u các B , ngành, các c p chính quy n a phương, trong nh ng tháng còn l i c a năm 2001 c n ti p t c tri n khai m nh m các gi i pháp ã ư c nêu trong Ngh quy t s 05/2001/NQ-CP c a Chính ph nh m th c hi n t t các ch tiêu ch y u ã ra. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản